Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , Työryhmän tehtävät ja tausta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 253/ /2015 Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , Oikeusministeriö on saapuneessa sähköpostissa pyytänyt lau sun toa oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Kä rä jä oi keusver kos ton kehittäminen. Lausunto pyydetään toimittamaan vii meistään sähköpostitse. Työryhmän tehtävät ja tausta Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laa tia ehdotus käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi (OM 17/31/2014). Mietintö tuli luovuttaa oikeusministeriölle men nes sä. Työryhmä otti nimekseen Käräjäoikeusverkoston ke hit tämis työ ryh mä. Työryhmän työn tarkoituksena oli tuottaa tietoa tuleviin hal li tus neu vot te lui hin.työryhmän tuli toimeksiantonsa mukaan laatia eh do tus kä rä jä oi keus ver kos ton uudistamiseksi siten, että lainkäytön laa tu ja oikeusturvan taso voi daan säilyttää edelleenkin korkealla tasol la nykyisten taloudellisten reu na eh to jen vallitessa. Työryhmän tuli ot taa huomioon lisäksi kielelliset oikeudet, kansalaisnäkökulma ja maan tie teel li set näkökohdat. Työryhmän tuli arvioida käräjäoikeuksien määrää ja si jain ti paik kakun tia monista näkökulmista. Huomioon oli otettava muun muassa mui den oi keu den hoi don toimijoiden sijainti. Toimeksiannon mukaan kä rä jä oi keuk sien si joit tu mi nen sinne, missä ennestään on muita oikeu den hoi don toimijoita, vahvistaa edellytyksiä laadukkaalle lain käytöl le ja kus tan nus te hok kaal le toiminnalle sekä tekee mahdolliseksi saa vut taa synergiaetuja toi mi ti lois sa, turvallisuudessa, kou lu tuk sessa, erityisosaamisen vahvistamisessa ja eri tukitoiminnoissa. Kansalaisten oikeusturva edellyttää kuitenkin riit tä vää maan tie teel listä kattavuutta. Ilman painavia syitä käräjäoikeuksien kans lia toi min toja tai istuntoja ei toimeksiannon mukaan tullut hajauttaa use aan toimipisteeseen. Käräjäoikeuksien tuomiopiirejä harkittaessa tuli ottaa huomioon suun ni tel mat videotallenteiden käytön lisäämisestä hovioikeudessa se kä mah dol li suu det hoitaa asioita sähköisesti, videoneuvotteluin tai muul la ny ky ai kai sel la välineellä.

2 Valtion viranomaisten hallinnollisten aluejakojen tulee maa kun ta ja kolain mukaan perustua maakuntajakoon. Selvityksessä tuli tar kas tel la kä rä jä oi keuk sien tuomiopiirejä myös toiminnallisesti tar koi tuk sen mukai sil ta nä kö kan noil ta ottaen huomioon muun muassa syyt tä jä- ja poliisihallinnon alue jao tuk set. Maakuntajaosta voitiin poiketa pe rustel lus ta syystä. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa lii ken teel li set, kulttuuriset ja kielelliset sei kat. Työryhmän tuli arvioida rakenneuudistuksella saavutettavia kus tannus sääs tö jä sekä henkilöstövaikutuksia. Arvioidessaan kä rä jä oi keuksien toi mi ti la tar pei ta työryhmän tuli ottaa huomioon valtion toi mi ti lastra te gia sekä oi keus mi nis te riön hallinnonalan toi mi ti la kon sep ti. Työryhmän oli lisäksi selvitettävä kanslioiden ja istuntopaikkojen tarve. Tätä varten työryhmä teetti kyselyn, joka osoitettiin kaikille niil le käräjäoikeuksille, joilla on useam pia toimipisteitä. Työryhmän ehdotukset käräjäoikeusverkoston kehittämiseksi Työryhmä on arvioinnissaan ottanut huomioon sen mahdollisuuden, et tä summaariset asiat siirretään oikeusministeriölle luovu te tun selvitysmiesten raportin (Selvityksiä ja ohjeita 52/2014) ehdot ta mal la tavalla käräjäoikeuksista ulosottolaitokselle tai kes ki tetään muutamaan kä rä jä oi keu teen. Tällä on huomattavan suuri merki tys käräjäoikeuksien asiamääriin ja henkilöstötarpeeseen tu le vaisuu des sa. Muiden asiamäärien vä hen tä mi seen tähtäävien vireillä ole vien hankkeiden vaikutus ei ole yhtä mer kit tä vä. Työryhmän ehdotus ei kuitenkaan ole riippuvainen siitä, miten summaa ris ten asioiden tai esimerkiksi liikennerikosten käsittely tu le vaisuu des sa jär jes te tään. Niin ikään lähtökohtana on pidetty, että sähköis tä asiointia kä rä jä oi keuk sis sa tullaan lisäämään syyt tä jä lai tok sen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallinnan ke hit tä mishank keen (AIPA) myötä. Työryhmä pi tää tärkeänä, että myös videoneuvottelun käyttöä li sätään vi deo neu vot te lu työ ryh mien ehdotusten mukaisesti myös siltä osin kuin niitä ei vielä ole to teu tet tu. Käräjäoikeuksien toimipisteiden va rus te lus sa tulee tulevaisuudessa ottaa huomioon myös mah dol lisuu det videotallentamiseen. Työ ryh mä pitää perusteltuna, että tämän kin hankkeen selvittäminen käynnistettäisiin mah dol li sim man pian. Työryhmä on arvioinnissaan kiinnittänyt huomiota myös kä rä jä oikeuk sien toimitilojen turvallisuuteen. Lähtökohtana on pidettävä sitä, et tä kaik ki uudistuksessa jäljelle jäävät toimipisteet tulee varustaa riit tä vil lä turvavarusteilla.

3 Työryhmä on ottanut huomioon, että oikeudenhoidon uu dis ta mis ohjel mas sa on ehdotettu, että myös lautamiesjärjestelmän tulevaisuus tu li si ot taa selvitettäväksi. Järjestelmän säilyttäminen ei kuitenkaan ole este eh do te tun käräjäoikeusverkoston toteuttamiselle. Työryhmän tavoitteena on ollut käräjäoikeuksien rakenteen vah vis tami nen niin, että oikeusturvan saatavuus ja lainkäytön laatu voi daan muut tu vas sa toimintaympäristössä tulevaisuudessakin turvata. Tä mä edellyttää kä rä jä oi keuk sil ta riittävän suurta kokoa. Työryhmän tavoitteena on ollut vahvistaa käräjäoikeuksia muo dos tamal la hallinnollisesti suurempia yksiköitä, joissa työmäärä ja re surs sit voi daan jakaa nykyistä tehokkaammin ja tasaisemmin. Työryhmän käsityksen mu kaan toimintojen hajauttaminen useampaan toimipisteeseen ei ole este kä rä jä oi keu den hyvälle ja te hokkaal le toiminnalle. Se kuitenkin asettaa haasteita sekä johtamiselle et tä henkilöstölle. Tästä syystä johtamiseen ja hen ki lös tön hy vin vointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota uudistusta to teu tet taes sa. Työryhmän tavoitteena on ollut muodostaa nykyistä ta sa ko koi sem pia käräjäoikeuksia. Työryhmä on siten pyrkinyt muodostamaan kä rä jäoi keuk sis ta sellaisia, että niiden tuomiopiirin alueella asuvan väes tön määrä ja si tä myötä asiamäärät jakautuvat käräjäoikeuksien kes ken nykyistä ta sai sem min. Myös tuomarin erityisosaamista voi tai siin hyödyntää nykyistä laa jem mal la maantieteellisellä alueella. Työryhmä on pyrkinyt sijoittamaan tuomioistuimet ja niiden toi mi pisteet tavalla, joka turvaa oikeuden saatavuuden maantieteelliset etäisyy det ja väes tön painopistealueet huomioon ottaen. Pyrkimyksenä on siten ollut si joit taa tuomioistuimet sinne, missä niille on suurin tarve ja sinne, missä ne ovat saavutettavissa kohtuullisessa ajassa ja koh tuul li sin kus tan nuk sin. Tuomioistuinpalveluja tarvitaan eniten siellä, missä väestömäärä on suu rin. Väestö on keskittynyt ja kes kit tyy tulevaisuudessakin maan ete lä osiin. Tavoitteena on kuitenkin ol lut muodostaa käräjäoikeusverkosto maantieteellisesti riittävän kat tavak si. Koska maantieteellisen kattavuuden merkitys on jo vä hen ty nyt henkilökohtaisen asioinnin vähennyttyä ja tulee en ti ses tään vähenemään sähköisen asioinnin ja videoneuvotteluyhteyksien myötä, on toimintoja pyritty entistä enemmän keskittämään. Verkoston maan tie teel li ses tä kattavuudesta on kuitenkin pyritty huolehtimaan riit tä väl lä määrällä toimipisteitä. Työryhmän tavoitteena on lisäksi ollut selkiyttää tuomiopiirijakoa ja kes kit tää osaamista myös niissä asiaryhmissä, jotka on keskitetty eräi siin kä rä jä oi keuk siin. Työryhmä on pyrkinyt huolehtimaan myös kielellisten oikeuksien to-

4 teu tu mi ses ta, vaikka tuomioistuinten yhdistäminen ja tuomiopiirien laa je ne mi nen voivat muuttaa eräiden tuomiopiirien kielisuhteita. Työryhmä katsoo, et tä sekä suomen- että ruotsinkielisen väestön oikeu det kyetään jat kos sa kin turvaamaan sijoittamalla kä rä jä oi keuk siin riittävä määrä kie li tuo ma rin virkoja. Myös saamelaisten kielelliset oikeu det turvataan. Työryhmän ehdotukset käräjäoikeuksien tuomiopiireiksi ja toi mi paikoik si. Käräjäoikeusverkostoa on arvioitu kokonaisuutena, mistä syys tä työ ryh mä ehdottaa muutoksia lähes kaikkien kä rä jä oi keuk sien tuomiopiireihin tai toimipaikkoihin. Poikkeuksena tästä olisivat Ah venan maan, Helsingin, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen kä rä jä oi keu det, joiden tuomiopiirit säilyisivät ennal laan. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia kä rä jä oikeus ver kos ton jatkokehittämiseksi. Työryhmä ei ole asettanut mal leja etu si ja j jär jes tyk seen. Toisen mallin lähtökohtana on ollut asia- ja hen ki lös tö mää ril tään pie nim pien käräjäoikeuksien sekä eräiden muiden käräjäoikeuksien yh dis tä mi nen. Mallin mukaan käräjäoikeuksia oli si 17. Toinen malli taas vastaa pitkälti poliisin ja syyttäjän toi mialuei ta. Joi den kin poliisi- ja syyttäjäpiirien alueilla toimisi kuitenkin edel leen useampia kuin yksi käräjäoikeus. Mallin mukaan kä rä jä oikeuk sia olisi 14. Molemmat mallit noudattavat maakuntajakoa lu kuun ottamatta Pyh tään kuntaa, joka kielellisistä syistä kuuluisi jat kos sa kin Itä-Uudenmaan kä rä jä oi keu den tuomiopiiriin. Työryhmä ehdottaa tarkistuksia myös tiettyihin käräjäoikeuksiin kä sitel tä väk si keskitettyjen asiaryhmien tuomiopiirijakoon. Ehdotusten mu kaan me ri oi keus-, maaoikeus-, ulosottovalitus-, yrityssaneeraus-, ryh mä kan ne- ja sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevien kä rä jä oikeuk sien määrä vä he ni si nykyisestä. Työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrää vähen ne tään nykyisestä 57:stä 33:een. Käräjäoikeuksilla olisi 17 tai 14 hal lin nol li sen kanslian lisäksi 7 tai 10 muuta kansliaa. Is tun to paik ko ja olisi lisäksi 9 paikkakunnalla. Käräjäoikeus tai kanslia lakkaisi 12 paikkakunnalta. Näistä kolme on sel lai sia, joilla on kä rä jä oi keu den hallinnollinen kanslia. Muista kanslioista lak kai si vatne viisi, jotka vuoden 2010 uudistuksessa säilytettiin, ja ne neljä, joille uu dis tuk ses sa jäi toimintaa siirtymäkaudeksi. Osalla näistä paik ka kun nis ta säi lyi si kuitenkin istuntopaikka. Vireillä jo olevat lak kau tuk set to teu tet tai siin suunnitelmien mu kai ses ti. Nykyisistä istuntopaikoista lakkautettaisiin valtaosa, koska ne ovat vä häi sel lä käytöllä, niiden turvallisuudessa on puutteita ja niiden vaati ma tek ni nen varustelutaso edellyttäisi käyttötarpeeseen nähden suu ria in ves toin te ja. Istuntopaikkoja säilytettäisiin lähinnä Lapin alu-

5 eel la, missä niiden tar ve on pitkistä välimatkoista johtuen suurin. Ehdotettujen mallien vaikutukset Etelä-Pohjanmaalla Ensimmäisessä ehdotetussa mallissa (ns. 17 käräjäoikeuden malli) kä rä jä oi keuk sien yhdistämiset eivät vaikuttaisi Etelä-Pohjanmaan kärä jä oi keu den asemaan. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuo miopii rin asu kas mää rä olisi Toisessa ehdotetussa mallissa (ns. 14 käräjäoikeuden malli) Etelä- Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeudet yhdis tet täi siin Pohjanmaan käräjäoikeudeksi. Uuden Pohjanmaan kä räjä oi keu den tuomiopiirin asukasmäärä olisi Molemmissa malleissa ehdotetaan kaikkien Etelä-Pohjanmaan alueen sivuistuntopaikkojen lakkauttamista (Kauhava, Alajärvi, Alavus ja Kauhajoki). Työryhmä on perustellut istuntopaikkojen lak kaut ta mis ta niiden vä häi sel lä käytöllä, niiden turvallisuuden puutteilla ja nii den teknisen va rus te lu ta son edellyttämillä käyttötarpeeseen nähden suuril la investoinneilla. Työryhmä on tunnistanut riskin siitä, että muut, varsinkin yksityiset oi keu del li set palvelut keskittyvät käräjäoikeuksien toimipaikoille. Se kat soo, että yksityisten oikeudellisten palveluiden vähenemistä tie tyiltä paik ka kun nil ta ei kuitenkaan voida pitää ratkaisevana seikkana kä rä jä oi keus ver kos toa ar vioi taes sa. Työryhmä tunnustaa, että etäisyyksien piteneminen aiheuttaa li säkus tan nuk sia esimerkiksi asianosaisten, avustajien ja lautamiesten mat ka kus tan nuk si na. Toimipaikkoja arvioitaessa ratkaisevaa mer kitys tä ei ole haluttu antaa nykyisten toimitilojen vuokrasopimusten kes tol le. Mietintö kokonaisuudessaan on luettavissa oikeusministeriön In ternet si vuil la: Mietintö Maakuntahallitus on pitämässään kokouksessa lausunut seu raa vas ti: "Käräjäoikeusverkoston, kuten muidenkin val tion hal linnon palveluiden, maantieteellinen kattavuus ja sitä kautta pal ve luiden saavutettavuus toteutuu parhaiten nykyisen maakuntajaon kautta. Käräjäoikeuksien määrän supistaminen tätä pienemmäksi joh tai si siihen, että perustetaan hallinnollisia kanslioita maakuntiin, joissa ei käräjäoikeutta ole. Tämä rapauttaisi selkeää valtakunnallista toi minta mal lia ja synnyttäisi sekavuutta vastuusuhteisiin ym. käytännön työ jär jes te lyi hin. Edellisestä johtuen toimintamalli ei myöskään toisi sääs tö jä mietinnössä oletetulla tavalla. Maakuntahallituksen mielestä Etelä-Pohjanmaalla tulee olla oma it-

6 se näi nen käräjäoikeus. Maakunnassa on riittävä asiakasmäärä ja so pi vat etäisyydet, jotta tänne voidaan rakentaa kaikki vaatimukset täyt tä vä palvelukokonaisuus. Palveluverkoston kattavuus maa kunnan sisällä on turvattava istuntopaikkojen riittävällä määrällä ja sähköi siä menetelmiä kehittämällä." Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Etelä-Pohjanmaalla tulee olla oma itsenäinen käräjäoikeus. Maakunnassa on riittävä asiakas mää rä ja sopivat etäisyydet, jotta tänne voidaan rakentaa kaikki vaa ti muk set täyttävä palvelukokonaisuus. Palveluverkoston kat tavuus maakunnan sisällä on turvattava istuntopaikkojen riittävällä mää räl lä ja sähköisiä menetelmiä kehittämällä. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh ,

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014)

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) Maakuntahallitus 25 23.02.2015 Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) 20/10.02.00.01/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityksen selvitysraportti- ja yhteistoimintasopimusluonnoksiin

Lausunto Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityksen selvitysraportti- ja yhteistoimintasopimusluonnoksiin Perusturvalautakunta 157 25.11.2008 Lausunto Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityksen selvitysraportti- ja yhteistoimintasopimusluonnoksiin 3690/70/2008 PERUSLK 157 Valmistelija:

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot