Käräjäoikeusverkoston uudistaminen / lausunto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käräjäoikeusverkoston uudistaminen / lausunto"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Käräjäoikeusverkoston uudistaminen / lausunto 348/00/04/00/2015 KH 306 Valmistelijat: Kaupunginlakimies Ben Weizmann ja suun nit te lu joh ta ja Seppo Kässi. Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laa tia ehdotus käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi. Mietintö tu li luovuttaa oikeusministeriölle mennessä. Työryhmä otti ni mek seen Käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmä. Työryhmän työn tarkoituksena oli tuottaa tietoa tuleviin hallitusneuvotteluihin. Työryhmän tuli toimeksiantonsa mukaan laatia ehdotus kä rä jä oikeus ver kos ton uudistamiseksi siten, että lainkäytön laatu ja oi keustur van taso voidaan säilyttää edelleenkin korkealla tasolla nykyisten ta lou del lis ten reunaehtojen vallitessa. Työryhmän tuli ottaa huo mioon lisäksi kielelliset oikeudet, kansalaisnäkökulma ja maan tie teel liset näkökohdat. Työryhmän tuli arvioida käräjäoikeuksien määrää ja si jain ti paik kakun tia monista eri näkökulmista. Huomioon oli otettava muun muassa muiden oikeudenhoidon toimijoiden sijainti. Toimeksiannon mukaan käräjäoikeuksien sijoittuminen sinne, missä ennestään on muita oikeudenhoidon toimijoita, vahvistaa edellytyksiä laadukkaalle lain käy töl le ja kustannustehokkaalle toiminnalle sekä tekee mah dol lisek si saavuttaa synergiaetuja toimitiloissa, turvallisuudessa, kou lutuk ses sa, erityisosaamisen vahvistamisessa ja eri tukitoiminnoissa. Kansalaisten oikeusturva edellyttää kuitenkin riittävää maan tie teel listä kattavuutta. Ilman painavia syitä käräjäoikeuksien kans lia toi min toja tai istuntoja ei toimeksiannon mukaan tullut hajauttaa use aan toimipisteeseen. Käräjäoikeuksien tuomiopiirejä harkittaessa tuli ottaa huomioon suunnitelmat videotallenteiden käytön lisäämisestä hovi oi keu des sa sekä mahdollisuudet hoitaa asioita sähköisesti, vi deoneu vot te luin tai muulla nykyaikaisella välineellä. Valtion vi ran omaisten hallinnollisten aluejakojen tulee maakuntajakolain mukaan pe rustua maakuntajakoon. Selvityksessä tarkasteltiin kä rä jä oi keuk sien tuomiopiirejä myös toiminnallisesti tarkoituksenmukaisilta nä kö kannoil ta ottaen huomioon muun muassa syyttäjä- ja poliisihallinnon alue jao tuk set. Maakuntajaosta voitiin poiketa perustellusta syystä. Täl lai sia seikkoja ovat muun muassa liikenteelliset, kulttuuriset ja kie lel li set seikat. Työryhmän tehtävänä oli arvioida ra ken ne uu dis tuksel la saavutettavia kustannussäästöjä sekä henkilöstövaikutuksia.

2 Ar vioi des saan käräjäoikeuksien toimitilatarpeita työryhmän tuli ottaa huo mi oon valtion toimitilastrategia sekä oikeusministeriön hal lin nonalan toimitilakonsepti. Työssään työryhmän tuli lisäksi arvioida kä räjä oi keuk sien kanslioiden ja istuntopaikkojen tarve. Työryhmän keskeiset ehdotukset Tuomiopiirit Työryhmän tavoitteena on ollut käräjäoikeuksien rakenteen vah vis tami nen niin, että oikeusturvan saatavuus ja lainkäytön laatu voi daan muuttuvassa toimintaympäristössä tulevaisuudessakin turvata. Tähän on pyritty muodostamalla hallinnollisesti suurempia yksiköitä, jois sa työmäärä ja resurssit voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin ja ta sai sem min. Työryhmä on pyrkinyt muodostamaan käräjäoikeuksista sellaisia, että niiden tuomiopiirin alueella asuvan väestön määrä ja sitä myötä asia mää rät jakautuvat käräjäoikeuksien kesken nykyistä ta sai semmin. Myös tuomarin erityisosaamista voitaisiin hyödyntää nykyistä laa jem mal la maantieteellisellä alueella. Käräjäoikeusverkostoa on ar vioi tu kokonaisuutena, mistä syystä työryhmä ehdottaa muutoksia lä hes kaikkien käräjäoikeuksien tuomiopiireihin tai toimipaikkoihin. Poik keuk se na tästä olisivat Ahvenanmaan, Helsingin, Kes ki-suomen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet, joi den tuomiopiirit säilyisivät ennallaan. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia kä rä jä oikeus ver kos ton jatkokehittämiseksi. Työryhmä ei ole asettanut mal leja etusijajärjestykseen. Toisen mallin lähtökohtana on ollut asia- ja hen ki lös tö mää ril tään pienimpien käräjäoikeuksien sekä eräiden muiden käräjäoikeuksien yhdistäminen. esitetyn mallin mukaan kä rä jä oikeuk sien määrä olisi 17. Toinen malli taas vastaa pitkälti poliisin ja syyttäjän toimialueita. Joiden kin poliisi- ja syyttäjäpiirien alueilla toimisi kuitenkin edelleen useam pia kuin yksi käräjäoikeus. Mallin mukaan käräjäoikeuksia oli si 14. Molemmat yllä kuvatut mallit noudattavat maakuntajakoa lukuun otta mat ta Pyhtään kuntaa, joka kielellisistä syistä kuuluisi jatkossakin Itä-Uu den maan käräjäoikeuteen. Työryhmä ehdottaa tarkistuksia myös tiettyihin käräjäoikeuksiin käsiteltäväksi keskitettyjen asia ryhmien tuomiopiirijakoon. Ehdotusten mukaan myös merioikeus-, maaoi keus-, ulosottovalitus-, yrityssaneeraus-, ryhmäkanne- ja so ti las oikeu den käyn ti asioi ta, käsittelevien käräjäoikeuksien määrä vä he ni si nykyisestä.

3 Toimipaikat Työryhmä on pyrkinyt sijoittamaan tuomioistuimet ja niiden toi mi pisteet tavalla, joka turvaa oikeuden saatavuuden maantieteelliset etäisyy det ja väestön painopistealueet huomioon ottaen. Toimipisteiden si joit ta mis ta arvioitaessa huomioon on otettu henkilökohtaisen asioin ti tar peen väheneminen sekä sähköisen asioinnin ja muiden tek nis ten ratkaisujen mahdollistama etäasiointi. Huomioon on otettu myös se, että tulevaisuudessa kaikki käräjäoikeuksien toimipisteet on varustettava AIPA- ja videotekniikalla, kuten myös asiakkaiden ja hen ki lös tön turvallisuuden varmistamiseksi riittävillä turvalaitteilla. Työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrää vähen ne tään nykyisestä 57:stä 33.een. Käräjäoikeuksilla olisi 17 tai 14 hallinnollisen kanslian lisäksi 7 tai 10 muuta kansliaa. Is tun to paik ko ja olisi lisäksi 9 paikkakunnalla. Nykyisistä istuntopaikoista lak kau tet taisiin valtaosa, koska ne ovat vähäisellä käytöllä, niiden tur val li suu dessa on puutteita ja niiden vaatima tekninen varustelutaso edel lyt täi si käyttötarpeeseen nähden suuria investointeja. Is tun to paik ko ja säilytettäisiin lähinnä Lapin alueella, jossa niiden tarve on pitkistä väli mat kois ta johtuen suurin. Lisäksi istuntopaikka säilytettäisiin joil la kin paikkakunnilla, joilta käräjäoikeuden kanslia lakkautettaisiin Mallin 1:n mukaan käräjäoikeuksia olisi 17. Käräjäoikeuksia yh dis tettäi siin seuraavasti: - Kemi-Tornion ja Lapin käräjäoikeudet Lapin käräjäoikeudeksi, - Kainuun, Oulun ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet Oulun kä rä jä oikeu dek si, - Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeudet Pohjanmaan kärä jä oi keu dek si, - Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson käräjäoikeudet Kaakkois-Suomen kä rä jä oi keu dek si, - Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiirin pohjoiset kunnat, Kan ta-hämeen ja Päijät-Hämeen käräjäoikeudet Hämeen kä rä jä oi keu dek si, - Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiirin eteläiset kunnat, Itä-Uu denmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet Itä-Uudenmaan kä rä jä oikeu dek si sekä - Espoon ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudet Länsi-Uudenmaan kärä jä oi keu dek si. Muiden käräjäoikeuksien tuomiopiireihin ei tehtäisi muutoksia. Sen si jaan niiden toimipaikkoja tarkistettaisiin. Mallissa 2 (14 käräjäoikeutta) yhdistämisiä tehtäisiin seuraavasti (erot 17 käräjäoikeuden malliin merkitty tummennetulla): - Kemi-Tornion ja Lapin käräjäoikeudet Lapin käräjäoikeudeksi, - Kainuun, Oulun ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet Oulun kä rä jä oi-

4 keu dek si, - Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kä rä jä oikeu det Pohjanmaan käräjäoikeudeksi, - Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson käräjäoikeudet Kaak kois-suo men käräjäoikeudeksi, - Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kä rä jä oi keu det Itä-Suomen käräjäoikeudeksi - Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiirin pohjoiset kunnat, Kan ta-hämeen ja Päijät-Hämeen käräjäoikeudet Hämeen kä rä jä oi keu dek si, - Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiirin eteläiset kunnat, Itä-Uu denmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet Itä-Uudenmaan kä rä jä oikeu dek si sekä - Espoon ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudet Länsi-Uudenmaan kärä jä oi keu dek si. Muiden käräjäoikeuksien tuomiopiireihin ei tehtäisi muutoksia. Sen si jaan niiden toimipaikkoja tarkistettaisiin. Toimipaikkojen lukumäärä ja sijainti olisi sama kuin 17 käräjäoikeuden mallissa. Keskushallinto 17 käräjäoikeuden mallissa (Malli 1) Keski-Pohjanmaan ja Poh janmaan käräjäoikeudet yhdistettäisiin. Hallinnollinen kanslia sijaitsisi Vaa sas sa. Tällöin Kokkolassa olisivat istuntopaikka ja kanslia. Is tunto pai kat lakkautettaisiin Pietarsaaresta ja Kristiinankaupungista. 14 käräjäoikeuden mallissa yhdistettäisiin nykyiset Pohjanmaan, Kes ki-poh jan maan ja Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudet Poh janmaan käräjäoikeudeksi. Hallinnollinen kanslia sijaitsisi Vaasassa ja kans liat Kokkolassa ja Seinäjoella. Istuntopaikat olisivat Vaasassa, Kok ko las sa ja Seinäjoella. Tässä mallissa Pohjanmaan käräjäoikeuden alue olisi sama kuin syyt tä jä toi mes sa ja poliisitoimessa. Kokkolan kaupunginhallitus katsoo, että Kokkolan kannalta paras rat kai su toiminnallisesti olisi se, että Keski-Pohjanmaan kä rä jä oi keus säilyisi itsenäisenä ja Pietarsaaren alue siirrettäisiin Kes ki-poh janmaan käräjäoikeuteen. Tätä mallia tukevat etäisyystekijät. Tällä estet täi siin matkakustannusten merkittävä kasvu ja toisaalta saa vu tettai siin Pietarsaaren istuntopaikan lakkauttamisesta aiheutuvat säästöt. Se ei aiheuttaisi siinä määrin matkustuskustannuksia kuin esi tetyt mallit ja esitetyt säästöt saavutettaisiin oleellisilta osin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulisi mennä suoraan esitettyyn 14 kärä jä oi keu den malliin. Tällöin Pohjanmaan käräjäoikeuden tuo mio pii ri vastaisi poliisin ja syyttäjälaitoksen aluejakoa. Käräjäoikeus olisi tässä mallissa joka tapauksessa kaksikielinen. 17 käräjäoikeuden mal-

5 lis sa kin Pohjanmaan käräjäoikeuden enemmistökieli olisi suomi. Yllä olevan perusteella kaupunginhallitus esittää ensisijaisesti lausun to naan, että Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus säilyy itsenäisenä sil lä muutoksella, että Pietarsaaren alue siirretään etäisyystekijöiden pe rus teel la Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden alueeseen. Tois si jaises ti Kokkolan kaupunki katsoo, että 14 käräjäoikeuden malli on tarkoi tuk sen mu kai sem pi. Kokkolan kaupunki katsoo edelleen, että kaikissa esitetyissä mal leissa on järkevää siirtää Pietarsaaren alueen asiat käsiteltäväksi Kokkolassa. Tätä käsitystä tukevat esitettyjen säästötavotteiden ja oikeusturvan näkökulmasta etäisyystekijät, kaksikielisen palvelun sekä asianajopalveluiden kattava saatavuus. Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää 1 antaa oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistä koskevan mietinnön johdosta yllä olevan lausunnon. 2 tarkastaa asian välittömästi. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta Kaupunginhallitus 4 25.05.2015 Lausunnon antaminen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 253/00.01.00/2015 Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh.

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/23.11.2007:

KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/23.11.2007: Kunnanhallitus 62 21.01.2008 LAUSUNTO KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMISESTÄ 643/07/075/2007 KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/23.11.2007: "1. Tausta käräjäoikeusverkoston kehittämiselle

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014)

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) Maakuntahallitus 25 23.02.2015 Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) 20/10.02.00.01/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta Puheenjohtajiston työryhmä 4 03.03.2015 Kaupunginhallitus 4 30.03.2015 Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta 393/00.05.00/2014

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 18:05-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kurtelius

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot