Maksukykyseminaari Tilintarkastajan näkökulma sekä case-yhtiön riskien esittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksukykyseminaari 24.-25.5.2011 Tilintarkastajan näkökulma sekä case-yhtiön riskien esittely"

Transkriptio

1 Maksukykyseminaari Tilintarkastajan näkökulma sekä case-yhtiön riskien esittely Timo Markkola, KHT Teija Sutinen, KHT Sisällysluettelo Tilintarkastuksen vaatimukset: Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, olennaisuuden huomioon ottaminen tilintarkastuksessa sekä riskien jaottelu Esimerkki riskiarviointitoimenpiteiden dokumentoinnista (KHT-yhdistyksen dokumentointimalli) Tilintarkastuksen vaatimukset: Oletus toiminnan jatkuvuudesta Tilintarkastuksessa erityistä harkintaa edellyttävät Yleiset tilinpäätösperiaatteet Maksukyky arviointi varojenjaossa Case yhtiö riskien esittely 1 1

2 Toimintakertomus vaatimukset Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä KPL 3:1:5 Toimintakertomuksessa on arvioitava kirjanpitovelvollisen toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä Kirjanpitolautakunnan (Kila) yleisohje Kuvattavat voidaan jaotella esimerkiksi seuraavien pääluokkien alle: strategiset, operatiiviset (toiminnalliset ), rahoitus ja vahinko Myös omaa riskiluokitusta voi hyödyntää, jos se kuvaa paremmin toimintaan sisältyviä riskejä. Tällöin olisi määriteltävä se mitä kullakin riskiluokalla tarkoitetaan. Kuvaukseen sisällytettävä ne välineet ja keinot, joita kirjanpitovelvollinen hyödyntää riskien ja epävarmuustekijöiden hallinnassa jollei tällaisia ole käytössä, on siitäkin annettava tieto. Vastaisia riskejä ja mahdollisuuksia tulisi kuvata tasapainoisesti sekä keskityttävä riskeistä olennaisimpiin. 2 Riskien jaottelu Markkina - Strategia - Luotto - Johtamis - Likviditeetti - Finanssi Likviditeetti - Strategiset Kokonais - Ympäristö- riski Poliittiset Toimintaympäristö- Fyysisten vahinkojen Tapahtuma - / vahinko Henkilövahinko - Prosessi - Tieto - järjestelmä- Operatiiviset Juridiset Henkilöstö- Prosessi - 3 2

3 Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2010 vaatimukset Olennaiset ISA 315 ISA 320 ISA 330 Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen yhteisöstä ja sen toimintaympäristöstä muodostetun käsityksen avulla Olennaisuus tilintarkastusta suunniteltaessa ja suoritettaessa Tilintarkastajan toimenpiteet arvioituihin riskeihin vastaamiseksi 4 ISA 315 Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen yhteisöstä ja sen toimintaympäristöstä muodostetun käsityksen avulla 1(2) Tilintarkastajan tulee suorittaa riskienarviointitoimenpiteitä saadakseen perustan olennaisen virheellisyyden riskien arvioimiselle tilinpäätöstasolla ja kannanottotasolla Riskienarviointitoimenpiteisiin tulee kuulua seuraavia toimenpiteitä: - Tiedustelujen tekemistä toimivalle johdolle ja muille yhteisössä toimiville henkilöille, joilla tilintarkastajan mielestä voi olla sellaista tietoa, josta on todennäköisesti apua väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien tunnistamisen kannalta - Analyyttisiä toimenpiteitä - Havainnointia ja yksityiskohtaista tarkastusta Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys siitä, onko yhteisöllä käytössään riskienarviointiprosessi: - Taloudellisen raportoinnin tavoitteiden kannalta relevanttien liiketoimintariskien tunnistamista varten - Riskien merkittävyyden arviointia varten - Niiden esiintymisen todennäköisyyden arviointia varten ja - Kyseisiin riskeihin vastaavista toimenpiteistä päättämistä varten 5 3

4 ISA 315 2(2) Tilintarkastajan tulee tunnistaa olennaisen virheellisyyden ja arvioida niitä a. Tilinpäätöstasolla sekä b. Kannanottotasolla liiketapahtumien lajien, tilien saldojen sekä tilinpäätöksessä esitettävien tietojen osalta muiden tilintarkastustoimenpiteiden suunnittelun ja suorittamisen perustaksi. Tätä tarkoitusta varten tilintarkastajan tulee a. Tunnistaa riskejä sekä näihin liittyviä relevantteja kontrolleja koko prosessin ajan b. Arvioida tunnistettuja riskejä sekä tehdä arvio siitä, liittyvätkö ne laajemmin tilinpäätökseen kokonaisuutena ja vaikuttavatko ne mahdollisesti useampaan kannanottoon c. Suhteuttaa tunnistetut siihen, mikä voi mennä vikaan kannanottotasolla ottaen huomioon relevantit kontrollit, jotka tilintarkastaja aikoo testata d. Arvioida virheellisyyden todennäköisyyttä, myös useiden virheellisyyksien mahdollisuutta, sekä sitä, onko mahdollinen virheellisyys niin suuri, että siitä voisi aiheutua olennainen virheellisyys 6 ISA 320 Olennaisuus tilintarkastusta suunniteltaessa Tilintarkastaja soveltaa olennaisuuden käsitettä sekä suunnitellessaan ja suorittaessaan tilintarkastusta että arvioidessaan todettujen virheellisyyksien vaikutusta tilintarkastukseen ja mahdollisten korjaamattomien virheellisyyksien vaikutusta tilinpäätökseen sekä laatiessaan tilintarkastuskertomukseen sisältyvää lausuntoa Tilintarkastusta suunnitellessaan tilintarkastaja tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja olennaisina pidettävien virheellisyyksien suuruudesta. Nämä harkintaan perustuvat ratkaisut muodostavat perustan a. Riskienarviointitoimenpiteiden luonnetta, ajoitusta ja laajuutta koskeville päätöksille b. Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistamiselle ja arvioimiselle sekä c. Muiden tilintarkastustoimenpiteiden luonnetta, ajoitusta ja laajuutta koskeville päätöksille 7 4

5 ISA 330 Tilintarkastajan toimenpiteet arvioituihin riskeihin vastaamiseksi Arvioituihin olennaisen virheellisyyden riskeihin kannanottotasolla vastaavat tilintarkastustoimenpiteet Kontrollien testaaminen - Jos tilintarkastaja suunnittelee luottavansa kontrolleihin, jotka koskevat tilintarkastajan merkittäväksi riskiksi arvioimaa riskiä, hänen tulee testata kyseiset kontrollit tarkastuksen kohteena olevalla tilikaudelle kontrollien toiminnan tehokkuuden arvioiminen kontrollien testauksen ajoitus Aineistotarkastustoimenpiteet - Arvioiduista olennaisen virheellisyyden riskeistä riippumatta tilintarkastajan tulee suunnitella ja suorittaa jokaiseen olennaiseen liiketapahtumien lajiin, tilin saldoon ja tilinpäätöksessä esitettävään tietoon kohdistuvia aineistotarkastustoimenpiteitä - Tilintarkastajan tulee harkita, sisällyttääkö hän aineistotarkastustoimenpiteisiin ulkopuolisia vahvistuksia koskevia toimenpiteitä (huomioitava ISA 501 Tilintarkastusevidenssi koskien tiettyjä eriä sekä ISA 505 Ulkopuoliset vahvistukset) Dokumentointi tärkeää! 8 Riskienarviointitoimenpiteiden dokumentointi esimerkki (KHT-yhdistys dokumentointimalli) 3. Riskienarviointitoimenpiteet ja niihin liittyvät tarkastustoimenpiteet Kannanottojen jaottelu Liiketapahtumat: Saldot: Esittäminen ja tp-tiedot: TA Tapahtuminen TÄ Täydellisyys OI Oikeellisuus KA Katko LU Luokittelu OL Olemassaolo TÄ Täydellisyys VA Oikeudet ja velvoitteet AR Arvostaminen ja kohdistaminen TAV Tapahtuminen, oikeudet ja velvoitteet TÄ Täydellisyys LU Luokittelu ja ymmärrettävyys OA Oikeellisuus ja arvostus Riskienarviointitoimenpiteet ja niiden perusteella suunniteltujen tarkastustoimenpiteiden luonne, ajoitus ja laajuus Tilinpäätöserä ja Tunnistetut ja valitut testattavat kontrollit (Käytä Suunnitellut Tarkastuksen Työpaperiviite (tai kannanotto (esim. myynnit riskiarvioinnissa liitettä 8. Siirrä liitteestä tunnitetut ja aineistotarkastustoimen ajoitus ja laajuus liitteet 7tulos ja ja myyntisaamiset, ostot ja valitut testattavat kontrollit tähän.) ostovelat, henkilöstökulut, vaihto-omaisuus) piteet (yksittäisten tapahtumien testaaminen ja/tai analyyttiset tarkastustoimenpiteet) 7tase) 9 5

6 Oletus toiminnan jatkuvuudesta Kirjanpitolaki 3:3:1 Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta laadittaessa ja tilinavausta tehtäessä noudatettaviin perusteisiin kuuluu Oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta Kila yleisohje Toimintakertomuksen laatimisesta Kirjanpitolautakunta katsoo että toiminta-kertomuksen tulee suunnata tulevaisuuteen Vaatimus tulevaisuuteen suuntautumisesta on sopusoinnussa KPL:n kirjatun jatkuvuuden periaatteen (going concerns) kanssa; jatkuvuus tarkoittaa että kirjanpitovelvollisen oletetaan jatkavan toimintaansa toistaiseksi. 10 ISA 570 Toiminnan jatkuvuus 1(2) Tilintarkastajan tavoitteena on: Hankki tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä siitä, onko toimivan johdon ollut asianmukaista käyttää tilinpäätöksen laatimisessa oletusta toiminnan jatkuvuudesta Tehdä hankitun tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätös siitä, liittyykö olennaista epävarmuutta sellaisiin tapahtumiin tai olosuhteisiin, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa Määrittää vaikutukset tilintarkastuskertomukseen Riskienarviointitoimenpiteet ja niihin liittyvät toimenpiteet: Toimivan johdon tekemän arvion arvioiminen tilintarkastajan arvion tulee kattaa sama ajanjakso lisäksi huomioitava johdon tekemän arvion kattaman ajanjakson jälkeinen aika 11 6

7 ISA 570 Toiminnan jatkuvuus 2(2) Aiempien toimenpiteiden lisäksi suoritettavat tilintarkastustoimenpiteet, kun tapahtumia tai olosuhteita on tunnistettu: Silloin kun toimiva johto ei ole vielä tehnyt arviota yhteisön kyvystä jatkaa toimintaansa, pyydetään toimivaa johtoa tekemään arvionsa Silloin kun yhteisö on laatinut rahavirtaennusteen ja tämän ennusteen analysointi on merkittävä tekijä; - Arvioidaan ennusteen laatimista varten tuotetun pohjatiedon luotettavuus ja - Ratkaistaan onko ennusteen taustalla oleville oletuksille riittävästi tukea 12 Erityistä harkintaa tilintarkastuksessa edellyttävät (ISA 315:28) Onko kyseinen riski väärinkäytösriski Liittyykö riski merkittäviin viimeaikaisiin muutoksiin taloudessa, laskentatoimessa tai muulla alueella ja vaatiiko se sen vuoksi erityistä huomiota Liiketapahtumien monimutkaisuus Liittyykö riskiin merkittäviä lähipiiriliiketoimia Subjektiivisuuden aste kyseiseen riskiin liittyvään taloudellisen tiedon mittaamisessa, erityisesti sellaisessa mittaamisessa, johon liittyvä mittausepävarmuus on suuri ja Liittyykö kyseinen riski yhteisön tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella oleviin tai muuten epävallista vaikuttaviin merkittäviin liiketapahtumiin. 13 7

8 Yleiset tilinpäätösperiaatteet KPL 3:3 1(2) 1. Oletus toiminnan jatkuvuudesta Sovelletaan erityisesti hankintamenon aktivointiedellytyksiä Mikäli toiminnan jatkuvuuteen liittyy epävarmuustekijöitä, tulee nämä tuoda esille tilinpäätöksessä varovaisuusperiaate Silloin kun yhtiön liiketoiminnan jatkuminen on vaakalaudalla ja oma pääoma lähellä negatiivisuutta korostuu säännöksen merkitys hallituksen vastuun näkökulmasta 2. Johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen Tarkoitetaan kirjanpitolain perustelujen mukaan sitä, että tilinpäätöksen laajuus-, mittaamis-, arvostus-, ja kohdistamisongelmat ratkaistaan mahdollisimman yhtenäisellä tavalla tilikaudesta toiseen eri tilikausien tilinpäätösinformaatiot ovat keskenään vertailukelpoisia 2a. Huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon (sisältöpainotteisuus) Kila on ottanut useaan otteeseen kantaa tähän periaatteeseen liiketapahtumien kirjauksen perustaminen sen oikeudellisen muotoon on edelleen pääsääntö, josta poikkeaminen edellyttää erityistä syytä 14 Yleiset tilinpäätösperiaatteet KPL 3:3 2(2) 3. Tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus 4. Tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen 5. Tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä 6. Kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus 15 8

9 Maksukyky arviointi varojenjaossa Osakeyhtiölaki 13 luku 2 Maksukyky : Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Hallituksen esitys tilintarkastuslaiksi: tilintarkastajan huomautus tilintarkastuskertomuksessa 3 luku 15:4 mainitaan seuraavaa: Tilintarkastuskertomuksessa tulisi olla 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus siitä jos yhtiön varojen jako aiheuttaisi osakeyhtiölain 13 luvun 2 :n mukaisesti yhtiön maksukyvyttömyyden Kirjeessä eduskunnan talousvaliokunnalle KHT-yhdistys totesi edellä esitetystä hallituksen esitykseen sisältyvästä maininnasta: Sen selvittäminen aiheuttaako ehdotettu varojen jako osakeyhtiölain 13:2 :n mukaisesti yhtiön maksukyvyttömyyden voi monestakin syystä olla tilintarkastajalle vaikeaa, etenkin kun uuden OYL:n voimaan tultua mitään oikeuskäytäntöä ei vielä ole siitä, milloin varojen jako aiheuttaa OYL:n 13:2 :n mukaisesti yhtiön maksukyvyttömyyden. 16 Case yhtiö 1(4) Riskien jaottelu lähtötilanne: 1. Taselähtöinen riskilähestyminen 2. Sopimuksiin sisältyvät 3. Liiketoiminta 17 9

10 Case yhtiö : Taselähtöinen riskilähestyminen 2(4) 1. Myyntisaatavien arvostus Ongelmaksi nähdään saatavien kertymisen aikajänne ei niinkään se ettei rahoja saada 2. Aineettomien oikeuksien arvostus Kirjattu 2 viime tilikauden aikana alas sellaiset erät joissa ei nähdä tulontuottamiskykyä Aineettomiin oikeuksiin aktivointiin sisältyy kuitenkin aina riskiä 3. Varastoihin liittyvä kuranttiuskysymys Varastoon sisältyy ns. vanhaa tavaraa ja yhtiön johto ei näe arvostusriskiä koska tavarat eivät teknisesti vanhene nopeasti + oltava varmuusvarastot isojen osien osalta 4. Sijoitusten arvostus Poistunut pääosin riski konsernirakenteen järkeistämisen seurauksena Jos fuusio toteutuu viimeisen ns. ongelmaomistuksen myötä niin tulossa merkittävä fuusiotappio 18 Case yhtiö Sopimuksiin sisältyvät 3(4) Yhtiö on kartoittanut muutama vuosi sitten sopimuksittain ja tehnyt toimenpidelistan riskien poistamiseksi nyt poistuneet yhtä sopimusta lukuunottamatta Yhteen sopimukseen sisältyy vielä riskiä että joudutaan mahdollisesti toimittamaan tavaroita veloituksetta 2 Meuron arvosta saatavien alaskirjausriski 19 10

11 Case yhtiö Liiketoiminta 4(4) 1. Projekteihin sisältyviä riskejä Tilauskanta tällä hetkellä ns. täynnä saadaanko kaikki toimitettua sopimusten mukaisesti myöhästymisistä seuraa sopimussakkoja Palkattu uutta projektihenkilökuntaa henkilöriski? Uudelleenorganisoitu ulkomailla tuotanto kustannus? Alihankkijoiden toimitusvarmuuteen liittyvä riski Yhteen asiakassegmenttiin liittyvä riski liittyy maksujen viivästymiseen jonka vaikutus suoraan kassaan 2. Korkoriski Yhtiöllä on merkittävät velat korkojen nousu riski millä suora kassavaikutus 3. Materiaalikustannusten hintojen nousun vaikutus yhtiön kannattavuuteen Saadaanko mahdolliset hinnannousut vietyä sopimusten hintoihin Vanhat sopimukset jotka sovittu jääkö hintojen vaikutus yhtiöön kannattavuuden heikkeneminen ja kassavarojen pienentyminen alkuperäisestä suunnitelmasta (vaikutus rahaennusteissa) KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 11

VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Euroopan. Säännönmukaisuuden Tarkastuksen. Käsikirja

Euroopan. Säännönmukaisuuden Tarkastuksen. Käsikirja Euroopan Tilintarkastustuomioistuin 2012 Tilintarkastuksen ja Säännönmukaisuuden Tarkastuksen Käsikirja FI 2 Yleiskatsaus TILINTARKASTUKSEN JA SÄÄNNÖNMUKAISUUDEN TARKASTUKSEN KÄSIKIRJA YLEISKATSAUS TILINTARKASTUKSEN

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Kostamo 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Lauri Melartin Tilintarkastajan toiminnan jatkuvuutta koskeva lausunto tilintarkastajien kokemuksia Auditor`s statement in

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2010 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2010 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2010 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa

ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa Suomen Tilintarkastajaverkko Oy / Kari W. Saari, KHT, laadittu 23.08.2012, päivitetty 05.12.2012 ja laajennettu 30.11.2013; www.auditorsnet.fi

Lisätiedot

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Laskentatoimi OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTEN VAIKUTUS PIENEN OSAKEYHTIÖN TILIN- PÄÄTÖKSEEN JA TILINTARKASTUKSEEN

Lisätiedot

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Yhdistyksen talous- mitä pienessä yhdistyksessä tulisi osata KLT, MBA, HTM Yhdistystoiminnan periaatteet Kirjanpidon perusteet Tilinpäätöksen sisältö ja -periaatteet Verotus (tuloverotus ja arvonlisäverotus)

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Vahvistettu 22.11.2007 1 KHT-TUTKINTO 2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10 pistettä)

Lisätiedot

VUODEN 2010 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2010 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 (39) TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2010 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2013 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-169-5 Verkkojulkaisun ISBN 952-213-170-9

Lisätiedot

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja.

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja. TILA 1/11 Asunto Oy:n yhtiökokouksessa tilikauden 2009 toiseksi tilintarkastajaksi valittu M kanteli KHT A:n menettelystä. M oli saanut keväällä 2010 tietää isännöitsijältä, että Asunto Oy:n tilikauden

Lisätiedot

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja.

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja. TILA 1/11 Asunto Oy:n yhtiökokouksessa tilikauden 2009 toiseksi tilintarkastajaksi valittu M kanteli KHT A:n menettelystä. M oli saanut keväällä 2010 tietää isännöitsijältä, että Asunto Oy:n tilikauden

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 3 TILA 2/2013... 10 TILA 3/2013... 41 TILA 4/2013... 49 TILA 5/2013... 66 TILA 6/2013... 71 TILA 7/2013... 76 TILA 8/2013... 84 TILA 9/2013...

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

BDO OBSERVER ONE NAME, ONE NETWORK 1/2010. Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman.

BDO OBSERVER ONE NAME, ONE NETWORK 1/2010. Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman. BDO OBSERVER 1/2010 ONE NAME, ONE NETWORK Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman. 2 BDO Observer 1/2010 SISÄLLYS 3 BDO yhtenäistää nimensä 1 1 0 maassa 4 Ote Verohallinnon

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi. Satu Liukkonen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi. Satu Liukkonen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Satu Liukkonen PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE ANNETUT MUKAUTETUT TILIN- TARKASTUSKERTOMUKSET JA TILINTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Hallitus ja toimitusjohtaja julkistavat seuraavan vuosikertomuksen.

Vuosikertomus 2013. Hallitus ja toimitusjohtaja julkistavat seuraavan vuosikertomuksen. 1(40) Hallitus ja toimitusjohtaja julkistavat seuraavan vuosikertomuksen. Sisällys Sivu - hallituksen toimintakertomus 2 - tuloslaskelma 6 - tase 8 - oman pääoman muutokset 10 - rahavirtalaskelma 11 -

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

Tilinpäätöksen nopeuttamisen vaikutuksia tilinpäätöksen oikeellisuuteen

Tilinpäätöksen nopeuttamisen vaikutuksia tilinpäätöksen oikeellisuuteen Tilinpäätöksen nopeuttamisen vaikutuksia tilinpäätöksen oikeellisuuteen Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos Yrityksen laskentatoimen pro gradu tutkielma Maaliskuu 2006 Ohjaaja: Petri Vehmanen Kimmo

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-538-4 (nid.) ISBN 978-952-213-539-1 (pdf)

Lisätiedot

ja oikaisumenettely Saamiset kirjataan taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

ja oikaisumenettely Saamiset kirjataan taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. 1 JHTT-TUTKINTO 2010 OSA II MALLIRATKAISU TEHTÄVÄ 1 (6 PISTETTÄ) nro Tarkastuskohde Tarkastushavainto, arviointi ja oikaisumenettely Raportin sisältö, virhettä puutetta oikaista jos tai ei Missä raportissa

Lisätiedot