LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B OO180 HELSINKI.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI."

Transkriptio

1 LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B OO180 HELSINKI Helsinki

2 SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset ja tilinpddtosmerkintd Kiiytetyt kirjanpitokirjat Liitteet Tase-erittely Tase (pitkdi) Tuloslaskelma (pitka) Tilintarkastuskertomus

3 TASE 31j VASTAAVAA PYSWAT VASTAAVAT Aineettomat hyddykkeet Aineettomat oikeudet Ennakkomaksut Aineelliset hyddykkeet Rakennuksel ja rakennelmat Koneet ja kalusto S ijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissd Muut osakkeet ja osuudet 34058, , , , , , , , ,',t , , ,',t , , , ,82 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 7 707,44 I 320, , ,60 0, , ,43 Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSA VASTATTAVAA OMA PAAOMA Osakeoddoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) ,22 33s 890, , , , , , , , , , , , ',t34,12 VIERAS PAAOMA Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat 553, , , , , ,0',1 VASTATTAVAA YHTEENSA 8 417, , ,01 774',t59,13

4 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO ,95 01.o , ,61 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostotilikauden aikana Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Henkilosivukulut Eldkekulut Muut henkilosivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot I705, , , , , , , , , , ,09-597, , , ,89 Liiketoiminnan muut kulut LilKEVOTTTO (-TAPPtO) , , , ,83 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 504, ,25 0, , , ,27 vortto (TAppto) ENNEN SATUNNATSIA ER A vortto (TAppto) ENNEN TtLtNpi\AToS- SIIRTOJA JA VEROJA 7 955, , , ,10 TTLTKAUDEN VOTTTO (TAPPIO) 7 955, ,10

5 TILINPAATOKSEN LIITETIEDOT Tilinpaatdksen laatimista koskevat tiitetiedot Tilinpaatosta laadittaessa noudatetut arvostusperlaafteet ja -menetelmat Kayttoomaisuuden hankintamenoon on luettu hankinnastaiheutuneet muuttuvat menot Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Trltnp:iatoste laadittaessa noudatetut jaksotusperjaatteet _menetelmat Kayftoomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan Poistosuunnitelma Rakennuksissa, voimalaitoskoneissa ja kalustossa on keytetty 20 vuoden tasapoistoa. Konttorikonerssa.ja katustossa on kaytetty 25 % menojaannospoistoa Henkil6st6e koskevat liitetiedot Yhti0n palveluksessa on ollut yksi osa-aikainen toimitusjohtaja. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Muut liiketoiminnan muut tuotot Kainuun Sahk0,markkinointikampanja Tulhhallitus, tuulivoimatuki Rahoitustuotot - ja kulut 31j , , ,40 I906,40 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista muilta Osuuskorot Yhteensa Tuotot rahoilusarvopapereista Luovutusvoitot Yhteensa 504,00 0,00 504,00 0, , , ,45 Korkotuotot- ja kulut Korkotuotot Korkokulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Yhteensa 3851,80-20,07 0,00-941, , ,73 304,87-7 4,93 o,21 -'151,18 384,27

6 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Aineeftomat hyodykkeet Aineettomat oikeudet Litttymismaksut Oulun seudun sahko Ennakkomaksut Routunkarin vuokra poistot Ennakkomaksut Aineettomat hyodykkeet yhteensa ,06 706,38-16,82 689, ,06 756, , ,44 Aineelliset hyoydykkeet Rakennukset ja rakennelmat Hanktntahtnta Kertyneet potstot Tilikauden poisto Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Alkuperainen hankintahinta Investointituki Kertyneet uudet hankinnat Kertyneet potstot Tthkauden poisto , , , ,66 -'t , , , , , , , , , , , ,14 - tj YJC.Z:) , ,10 Arneelliset hyodykkeet yhteensa Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissa Energiansadstopalvelu Enespa Oy, Omistusosuus 4000 os/16125 osakkeesta Kotipaikka Helsinki Energiansaestopalvelu Enespa Oy:n oma paeoma Osakepaaoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Oma paaoma 3' , ,17 27't 203, ,08 -)A 16.F O , , , O , ,07 Muut osakkeet Ja osuudet Muut osakkeet Larsmo Vindkraft Alands Vinde Andelstag Srjoitusrahastot -) Muut osuudet Muut osakkeet ja osuudet SUoitukset yhteensa 10000,00 I870, ,73 84, , , ,00 I 870, ,73 84, ,

7 .) Siloitusrahastojen krrjanpito- ja markkina-arvot per Kirjanpitoarvo Markkina-arvo 5 Nordea, Kehittyvat Korkomarkkinat Nordea, Vaihtoehtoenergiat, joukkotaina Alandsbanken Optiot Uusi Energia Alandsbanken, Vaihtoehtoinen Energia Alandsbanken Euro Bond Yhteensa 19950, ,0O 39716, , , , , , , ,08 830, ,31 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 31.'t oman paaoman muutokset Osakepaaoma tilikauden alussa A-sarja B-sarja , , ' ,16 Osakepaaoma tilikauden lopussa A-sarja B-sarja , , , ,16 Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa Tilikauden voifto/tappio Vapaa oma paaoma Oma paaoma tilikauden looussa , ,87 7 0q(?e 4 939, , , , ,12 gsakelajit. Nrot Kpt Aanivatta A-osakkeet kpt 20 Aante/osake B-osakkeet kpl l aani/osake Osakeyhti6te koskeyat toimintakertomustiedot Yhtiolla ei ollut voitonjakokelpoisia varoja tilinpaetoshetkelle. Hallitus ehdoftaa yhtiokokoukse tilrkauden voiton 7 955,38 euroa siirtamista edeltisten tilikausien voitto/tappio{ilille

8 Hallituksen allekirioitukset kuuta 2009 I itu kgetfp\ heenjohtaja Tilinpddtiismerkintd. Suoritetusta tarkastuksesta on tanaan annettu tilintarkastuskertomus. hql,li kuun [. peivane 2009 /'.-\\- Jt'i Favorin, HTM Kiytetyt kirjanpitokirjat Paiva- ja paakirjat Paekirjatositteet Tasekiria Atk-listoina Paperitositteina Erikseen sidottuna kappaleena Tasekirja on sailytettave vahintaan 10 vuotta tilikauden paattymisesta (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on seilyteftava vahinteen 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on paaftynyt

9 TILINTARKASTUSKERTOMUS Lumituuli Oy:n yhtiokokoukselle Olen tarkastanut Lumituuli oy:n kirjanpidon, tilinpiiiitoksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpiiiitos sisiiltiiii taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpaiiitoksen laatimisesta sekii siitii, ettii tilinpiiiitos antaa oikeat ja riittiiviit tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpiiiit6ksen laatimista koskevien sddnnbsten ja miiiirdysten mukaisesti. Hallitus vastaa myos siitd, ettii yhtibn kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti jiirjestetty ja toimitusjohtaja siitai, ettii kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jiirjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpiiiitoksestii. Hyvii tilintarkastustapa edellyttdd ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, ettd saadaan kohtuullinen varmuus siitii, ettii tilinptiiitoksessii ei ole olennaisia virheellisyyksiii ja ettii hallituksen jiisenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiolain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillii tulisi varmistua tilinpiiiitoksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistd, ettii tilinpiiiitoksessd on viiiirinkiiytoksestii tai virheestd johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitii suunniteltaessa arvioidaan myos tilinpiiiitoksen laadintaan ja esittiimiseen liittyviiii sisdistd valvontaa. Lisiiksi arvioidaan tilinpiiiitoksen yleistii esittiimistapaa, tilinpdiitbksen laatimisperiaatteita sekii johdon tilinpiiiitdksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyviin tilintarkastustavan mukaisesti. Kiisitykseni mukaan olen suorittanut tarpeellisen miiiiriin soveltuvia tarkastustoimenpiteitii lausuntoani varten. Lausunto Lausuntonani esitiin, ettii tilinpiiiitds, joka osoittaa voittoa 7.955,38, antaa Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitoksen laatimista koskevien sdiinnosten ja mdiiriiysten mukaisesti oikeat ja riittiiviit tiedot yhtion toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Espoossa (-;- / ;+ - --= - fyri Favorin HTM Tili-Favorinit Oy Iirislahdenranta 16 B ESPOO

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI

Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus 1454032-3 1.'1.2012-31.12.2012 Osoite Kotipaikka Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy S 3allysluettelo Slvu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoltukset

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

LUMITUULIOY 1.1.2014-31.12.2014. Tasekirja. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki

LUMITUULIOY 1.1.2014-31.12.2014. Tasekirja. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2014-31.12.2014 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Slsallyslu ttelo Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpeatosmerkin

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Lumituuli Oy:n debentuurilaina 1.3.2014. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta 7 vuoden kertalyhenteistä debentuurilainaa:

Lumituuli Oy:n debentuurilaina 1.3.2014. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta 7 vuoden kertalyhenteistä debentuurilainaa: Lumituuli Oy:n debentuurilaina 1.3.2014 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta 7 vuoden kertalyhenteistä debentuurilainaa: Debentuurilaina I/2014: 450 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

\\ll\w$l\[lw. I -06' 2011 Til .01.10. (pvm): En tr. Tilinpåätös. npäätöksen rekisteröi nti. osavuosikatsaus tr

\\ll\w$l\[lw. I -06' 2011 Til .01.10. (pvm): En tr. Tilinpåätös. npäätöksen rekisteröi nti. osavuosikatsaus tr 2 I -06' 2011 Til PATINIII. JA RII(ISTERIHATTITUS Kaupparekisteri i npäätöksen rekisteröi nti Låhettäkåå lomake liitteineen osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätösasiat, PL 1 150, 00101

Lisätiedot

Urjalan Seudun Vanhustenkotiyhdistys TASEKIRJA 31.12.2011

Urjalan Seudun Vanhustenkotiyhdistys TASEKIRJA 31.12.2011 Urjalan Seudun Vanhustenkotiyhdistys TASEKIRJA 31.12.211 Urjalan Seudun Vanhustenkotiyhdistys Vanhainkodintie 6 3176 URJALA Kotipaikka Urjala Y-tunnus 21832-3 Tilinpaatos ja toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot