Puhelinosuuskunta LPO:n tilinpäätös 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhelinosuuskunta LPO:n tilinpäätös 2017"

Transkriptio

1 :n tilinpäätös 2017

2 Y-tunnus T U L O S L A S K E L M A LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , ,14 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,21 LIIKEVOITTO , ,07 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 216, ,42 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,65 TILIKAUDEN VOITTO , ,65

3 Y-tunnus T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet ,43 Aineelliset hyödykkeet ,56 Muut sijoitukset , ,81 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus ,54 Pitkäaikainen Saamiset Myyntisaamiset ,40 Saamiset saman konsernin yhtiöltä (EN) ,95 Siirtosaamiset , ,35 Lyhytaikainen Saamiset Myyntisaamiset ,22 Saamiset saman konsernin yhtiöltä (EN) , ,42 Muut saamiset 6 353,65 Siirtosaamiset , , ,42 Rahat ja pankkisaamiset , ,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,85 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,66 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuuspääoma , ,00 Vararahasto , ,81 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,81 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto , ,61 Tilikauden tulos , ,65 Sjoitetun vapaan pääoman rahasto ,00 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,96 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,77 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ ,52 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Saadut ennakot ,62 Lyhytaikainen Saadut ennakot ,32 Ostovelat , ,43 Muut velat , ,00 Siirtovelat ,97 28, , ,89 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,89 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,66

4 Y-tunnus TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen. LPOnet Oy Ab sulautui emoyhtiö :hon allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumisesta aiheutunut fuusiovoitto ,82 eur on kirjattu vastaanottavassa yhtiössä liiketoiminnan muihin tuottoihin. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskimääräiseen hankintahintaan. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Rakennusten tekniset laitteet Keskuslaitteet Kuituverkko Siirtoverkosto Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta vuotta vuotta 6-7 vuotta 20 vuotta vuotta 3-5 vuotta Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen käypään arvoon. Muut vastuut Leasingsopimuksista Vastuut tulevina tilikausina ,29 Liitetiedot henkilöstöstä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Henkilöstö 32

5 Oman pääoman muutokset sekä hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,00 Osuuspääomapalautukset ,00 Lisäykset 3 450,00 Osuuspääoma , ,00 Vararahasto , ,81 Vararahasto , ,81 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,81 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto ,00 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,61 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,61 Tilikauden voitto , ,65 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,96 Oma pääoma yhteensä , , Osuuksien lukumäärä Hallitus ehdottaa, että yhtiön vuoden 2017 ylijäämä ,86 siirretään edellisten vuosien voittovarojen tilille jälkeen taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat ,82 euroa. Edelleen hallitus ehdottaa, ettei jäsenille makseta osuusmaksun korkoa tai ylijäämän palautusta. Päiväys ja allekirjoitus Loviisa Mats Lobbas Ulf Lindén Ralf Sjödahl hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen Paavo Sistola Sonja Stenman Gustaf Forsberg hallituksen jäsen hallituksen jäsen toimitusjohtaja

6

7 Tilinta*astuskeftomus tilikaudelta voi liittya yhteistoimintaa, vaarentamista, tietojen tahallista esittametta jattamista tai virheeltisten tietojen esittamista taikka sisaisen valvonnan sivuuttamista. - Muodostamme kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisaisesta valvonnasta pystyaksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siina tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan lausunnon osuuskunnan sisaisen valvonnan tehokkuudesta. - Arvioimme sovellettujen tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niista esitettavien tietojen kohtuullisuutta. - Teemme johtopaatoksen siita, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpaetos perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopaatoksen siita, esiintyykii sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liityvaa olennaista epavarmuutta, joka voi antaa merkittaivaa aihetta epailla osuuskunnan kykya jatkaa toimintaansa. Jos johtopaetdksemme on, ette olennaista epavarmuutta esiintyy, meidan teytyy kiinnittaa tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpaatdksessa esiteftaviin tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivat ole riitavig, mukauttaa lausuntomme. Johtopaat6ksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispaivaan mennessa hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin.johtaa siihen, ettei osuuskunta pysty jatkamaan toimintaansa. - Arvioimme tilinpaat6ksen, kaikki tilinpaatoksessa esitettevat tiedot mukaan Iukien, yleista esittamistapaa, rakennetta ja sisaltoa ja sita, kuvastaako tilinpaetos sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, ette se antaa oikean ja riifiavan kuvan. Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta seka merkitlavista tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisaisen valvonnan merkittevat puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. Kotkassa 16. maaliskuuta 2018 KPMG OY AB i Teija KHT utinen 2