LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE"

Transkriptio

1 LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus Toimeksiannon toimiala Tilikauden päättymispäivä TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Liikevaihto, t 0 Taseen loppusumma, t 0 VAIHTOEHTO SELITYS Kyllä Suoritetut toimenpiteet ja/tai dokumentointi noudattavat olennaisin osin relevantteja ammatillisia standardeja sekä sovellettavia säädöksiin ja määräyksiin perustuvia vaatimuksia Ei Suoritetut toimenpiteet ja/tai dokumentointi eivät noudata olennaisin osin relevantteja ammatillisia standardeja sekä sovellettavia säädöksiin ja määräyksiin perustuvia vaatimuksia Ei sovellu Suoritetut toimenpiteet eivät ole relevantteja tässä tilintarkastustoimeksiannossa. Perustelut tarvittaessa kirjattava lisäselvitykset kenttään. LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ Laadunvalvonta ISQC 1.11 ja 17 Onko tilintarkastajalla dokumentoitu laadunvalvontajärjestelmä? (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ 1

2 Relevantit eettiset vaatimukset ISQC Täyttääkö laadunvalvontajärjestelmä relevantit eettiset vaatimukset? (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) (rehellisyys, objektiivisuus, ammatillinen pätevyys ja huolellisuus, salassapitovelvollisuus, ammatillinen käyttäytyminen) LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ Laadunvalvontajärjestelmän osa-alueet ISQC 1.16 Sisältääkö laadunvalvontajärjestelmä dokumentoidut toimintaperiaatteet ja (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) menettelytavat relevanteista Laadunvalvontastandardi ISQC 1:n osaalueista? (johdon velvoitteet, relevantit eettiset vaatimukset, asiakassuhteiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen, henkilöresurssit, toimeksiannon suorittaminen ja seuranta) LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ Laadunvalvontajärjestelmän dokumentoiminen ISQC Mikäli tilintarkastajalla ei ole dokumentoitua laadunvalvontajärjestelmää, (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) ilmenevätkö laadunvalvonnan toimintaperiaatteet ja menettelytavat muutoin? Asiakassuhteen ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen Onko toimeksiannossa noudatettu hyväksymisen/jatkamisen suhteen asianmukaisia menettelytapoja? (asiakkaan rehellisyys, resurssit ja pätevyys toimeksiannon suorittamiseen, eettisten vaatimusten noudattaminen) ISQC ja ISA (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) 2

3 Asiakassuhteiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen - riippumattomuus Riippumattomuuden arviointi: Onko toimeksiannossa arvioitu riippumattomuuden uhkia? Asiakassuhteiden ja toimeksiantojen riippumattomuuden arviointi Jos tunnistetut uhat ovat merkityksellisiä, onko käytetty tarkoituksenmukaisia varotoimia uhkien poistamiseksi tai vähentämiseksi? Asiakassuhteiden ja toimeksiantojen riippumattomuuden arviointi Onko vahvistettu, että kaikki toimeksiantotiimin jäsenet ovat riippumattomia asiakkaasta ja sen lähipiiristä? ISA ja 11 (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) ISA ja 11 (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) ISA ja 11 (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Ensimmäistä kertaa suoritettava toimeksianto ISA ; ISA Onko ensimmäistä kertaa suoritettavassa tilintarkastuksessa hankittu (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) tilintarkastusevidenssiä avaavan taseen osalta? (mm. kommunikointi aikaisemman tarkastajan kanssa) 3

4 Tilintarkastustoimeksiantojen ehdosta sopiminen ISA ; ISA Onko tilintarkastustoimeksiannon ehdoista sovittu? (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Tilintarkastustoimeksiantojen ehdoista sopiminen ISA Onko toimeksiantoehtoja tarkistettu muuttuneiden olosuhteiden mukaisesti? (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Tilintarkastuksen kokonaisstrategia ISA Onko laadittu kokonaisstrategia, jossa määritellään tarkastuksen laajuus, (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) ajoitus ja painopistealueet? Tilintarkastussuunnitelma ISA ja 9; ISA 315; ISA 330 Onko laadittu tilintarkastussuunnitelma, joka sisältää kuvauksen (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) suunniteltujen riskienarviointitoimenpiteiden sekä muiden suunniteltujen tilintarkastustoimenpiteiden luonteesta, ajoituksesta ja laajuudesta? Tilintarkastuksen kokonaisstrategian ja -suunnitelman päivittäminen tilintarkastuksen edetessä Onko tilintarkastuksen kokonaisstrategiaa ja tilintarkastussuunnitelmaa päivitetty tilikauden aikana odottamattomien tapahtumien, olosuhteiden muutosten tai tilintarkastustoimenpiteiden tuloksena saadun tilintarkastusevidenssin johdosta? ISA (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) 4

5 Riskienarviointitoimenpiteet ISA ja 5-10 Ilmeneekö tilintarkastajan työpapereista suoritetut riskienarviointitoimenpiteet (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) (esim. tiedustelut toimivalle johdolle ja muille yhteisössä toimiville henkilöille, analyyttiset toimenpiteet, havainnointi, yksityiskohtainen tarkastus)? Käsitys yhteisöstä ja sen toimintaympäristöstä ISA Ilmeneekö tilintarkastajan työpapereista muodostettu käsitys yhteisöstä ja (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) sen toimintaympäristöstä? (toimiala, sääntely, yhteisön luonne, tavoitteet ja strategiat, niihin liittyvät liiketoimintariskit, taloudellisen tuloksen mittaaminen ja tarkastelu) Yhteisön sisäinen valvonta ISA Ilmeneekö tilintarkastajan työpapereista muodostettu käsitys sisäisestä (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) valvonnasta? (valvontaympäristö, yhteisön riskienarviointiprosessi, taloudellisen raportoinnin kannalta relevantti tietojärjestelmä ja tilintarkastuksen kannalta relevantit kontrollit ja niiden seuranta) Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arviointi ISA Ilmeneekö tilintarkastajan työpapereista tunnistetut olennaisen (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) virheellisyyden riskit ja niiden arviointi tilinpäätöstasolla sekä 5

6 kannanottotasolla muiden tilintarkastustoimenpiteiden suunnittelun ja suorittamisen perustaksi. Olennaisuuden ja tarkastustyössä käytettävän olennaisuuden määrittäminen tilintarkastusta suunniteltaessa Onko olennaisuus määritelty asianmukaisesti? (tilinpäätökselle kokonaisuutena, mikäli tarpeellista kokonaisolennaisuutta alempi taso/-t, tarkastustyössä käytettävä olennaisuus) ISA , 14 (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Olennaisuus - tarkastaminen tilintarkastuksen edetessä ISA Onko tilintarkastaja arvioinut olennaisuutta uudelleen siinä tapauksessa, (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) että hänen tietoonsa on tullut tilintarkastuksen aikana informaatiota, jonka johdosta olennaisuutta tulisi tarkastaa? Väärinkäytöksiin liittyvät tilintarkastajan velvollisuudet ISA , Onko tilintarkastaja muodostanut käsityksensä väärinkäytöksestä (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) johtuvasta olennaisen virheellisyyden riskeistä ja arvioinut niitä? (ammatillinen skeptisyys) Väärinkäytöksiin liittyvät tilintarkastajan velvollisuudet- toimiva johto ja muut yhteisössä toimivat ISA

7 Onko tilintarkastaja hankkinut toimivan johdon arvion riskistä, että tilinpäätös saattaa olla väärinkäytöksen vuoksi olennaisesti virheellinen? (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Tuloutuksen väärinkäytösriski ISA , 47 Onko tilintarkastaja arvioinut tulouttamiseen liittyviä väärinkäytösriskejä? (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Tilintarkastustoimenpiteet, joilla vastataan riskeihin, että toimiva johto sivuuttaa kontrolleja Johto sivuuttaa kontrolleja - onko asia määritelty merkittäväksi riskiksi? ISA (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Tilintarkastustoimenpiteet, joilla vastataan riskeihin, että toimiva johto sivuttaa kontrolleja Johto sivuuttaa kontrolleja - onko suoritettu asianmukaisia tarkastustoimenpiteitä? (muistiotositteet, kirjanpidolliset arviot jne.) ISA (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Raportoiminen säädösten ja määräysten tunnistetusta tai epäillystä noudattamatta jättämisestä Jos tilintarkastaja on tunnistanut säädösten ja määräysten noudattamatta jättämisen tai hän on epäillyt sitä, onko hän arvioinut noudattamatta jättämisen vaikutuksia suhteessa tilintarkastuksen muihin osa-alueisiin, kuten tekemäänsä riskienarviointiin ja ryhtynyt asianmukaisiin ISA ja (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) 7

8 toimenpiteisiin? Konsernitoimeksianto - käsityksen muodostaminen konsernista, sen osista ja niiden toimintaympäristöistä Mikäli tilintarkastaja toimii konsernin tilintarkastajana, onko hän muodostanut käsityksen koko konsernista, sen osista ja toimintaympäristöstä, koko konsernia koskevista kontrolleista ja konsernitilinpäätöksen laatimisprosessista? ISA (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Konsernitoimeksianto - tilintarkastuksen kokonaisstrategia ja tilintarkastussuunnitelma Mikäli tilintarkastaja toimii konsernin tilintarkastajana, onko hän ottanut vastuun konsernin tilintarkastustoimeksiannosta ja sen suorittamisesta? (ohjeistus, valvonta, riittävä tilintarkastusevidenssi) Palveluorganisaatiot - käsityksen muodostaminen palveluorganisaation tuottamista palveluista sekä sisäisestä valvonnasta Onko tilintarkastaja selvittänyt ja arvioinut palveluyrityksen (esim. tilitoimisto) suorittamat palvelut, kontrollit ja niihin liittyvät riskit? ISA (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) ISA ja 9-14 (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) 8

9 Sisäisen tarkastajan tekemä työ ISA ja 8-12 Onko tilintarkastaja arvioinut sisäisten tarkastajien tekemää työtä ja sen (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) vaikutusta omaan työhönsä? Erityisasiantuntijan työn hyödyntäminen ISA 620.5,7 ja 12 Onko tilintarkastaja arvioinut erityisasiantuntijan (esim. veroasiantuntija) (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) tekemän työn soveltuvuutta tilintarkastajan tarkoituksiin? Kommunikointi hallintoelinten kanssa - tilintarkastajan velvollisuudet tilintarkastuksessa Onko tilintarkastaja kommunikoinut tilintarkastajan velvollisuuksista tilintarkastuksessa sekä antanut hallintoelimille yleiskatsauksen tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta? ISA 260.9, (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Kommunikointi - Tilintarkastuksessa tehdyt merkittävät havainnot Onko tilintarkastaja kommunikoinut hallintoelimille tilintarkastuksessa tehdyistä merkittävistä havainnoista? ISA ja 16 (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Tilintarkastusevidenssi ISA ja

10 Ovatko valitut tilintarkastustoimenpiteet sellaisia, että tilintarkastajan on ollut mahdollista hankkia tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä voidakseen tehdä kohtuullisia johtopäätöksiä lausuntonsa pohjaksi? (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Analyyttiset toimenpiteet ISA ja 5; ISA 315; ISA 330 Onko tilintarkastaja soveltanut analyyttisiä menetelmiä asianmukaisella (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) tavalla? Analyyttisten toimenpiteiden tulosten tutkiminen ISA Jos analyyttinen tarkastus on tuonut esille merkittäviä, epäjohdonmukaisia (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) vaihteluita, onko hankittu tarpeelliset lisäselvitykset? Toimenpiteet arvioituihin riskeihin vastaamiseksi - kontrollien testaus Mikäli tilintarkastajan arvio olennaisen virheellisyyden riskeistä kannanottotasolla perustuu oletukseen, että kontrollit toimivat tehokkaasti tai yksin aineistotarkastustoimenpiteillä ei ole pystytty hankkimaan tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä, onko tilintarkastaja testannut kontrolleja? ISA ja 8 (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) 10

11 Aikaisemmissa tilintarkastuksissa hankitun tilintarkastusevidenssin käyttäminen Jos tilintarkastaja on suunnitellut käyttävänsä aiemmin hankkimaansa tilintarkastusevidenssiä tiettyjen kontrollien toiminnan tehokkuudesta, onko hän varmistunut, että tämä evidenssi on edelleen relevanttia? ISA (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Merkittäviä riskejä koskevat kontrollit ISA Jos tilintarkastaja on suunnitellut luottavansa kontrolleihin, jotka koskevat (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) tilintarkastajan merkittäväksi riskiksi arvioimaa riskiä, onko hän testannut kyseiset kontrollit tarkastuksen kohteena olevalla tilikaudella? Lähipiiri ISA ja 20 Onko tilintarkastaja muodostanut riittävän käsityksen yhteisön (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) lähipiirisuhteista ja liiketoimista pystyäkseen toteamaan - sikäli kuin nämä suhteet ja liiketoimet vaikuttavat tilinpäätökseen - että tilinpäätös on esitetty oikein / tilinpäätös ei ole harhaanjohtava? Vaihto-omaisuuden tarkastus ISA Onko tilintarkastaja hankkinut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) tilintarkastusevidenssiä vaihto-omaisuuden olemassaolosta ja tilasta? 11

12 Oikeudenkäynnit ja vaateet ISA Onko tilintarkastaja tehnyt tiedusteluja mahdollisista oikeudenkäynneistä ja (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) korvauskanteista? Ulkopuoliset vahvistukset ISA Onko tilintarkastaja ulkopuolisia vahvistuksia käyttäessään noudattanut (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) asianmukaisia toimenpiteitä? Ulkopuoliset vahvistukset-vastausten saamatta jääminen ISA Mikäli vahvistuspyyntöön ei ole saatu vastausta, onko tilintarkastaja (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) suorittanut vaihtoehtoisia tilintarkastustoimenpiteitä? Otanta tilintarkastuksessa ISA Tilintarkastaja tulisi määritellä sopivat testaustavat tarpeellisen (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi. Otokseen valituille tapahtumille tulee suorittaa tilintarkastusta. Onko tilintarkastaja käyttänyt tarkoituksenmukaisia menetelmiä tarkastettavien kohteiden valinnassa tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi? (esim. kaikkien erien valinta, eritysten erien valinta, otanta) Toimenpiteet arvioida olennaisen virheellisyyden riskit ISA ja Onko tilintarkastaja kirjanpidollisia arvioita tarkastaessaan perehtynyt ja (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) 12

13 arvioinut johdon tekemien arvioiden laadintaperiaatteet ja menettelytavat, joilla kukin arvio on saatu ja/tai laskettu? Toimenpiteet olennaisen virheellisyyden riskeihin vastaamiseksi Onko tilintarkastaja kirjanpidollisia arvioita tarkastaessaan testannut menettelytavan ja laskelmien luotettavuuden? ISA (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Sisäisessä valvonnassa todettujen puutteellisuuksien raportointi Jos tilintarkastaja on suorittamansa tilintarkastustyön perusteella todennut sisäisessä valvonnassa puutteellisuuksia, ja hän on todennut, että ne muodostavat yksin tai yhdessä merkittäviä puutteellisuuksia, onko tilintarkastaja kommunikoinut merkittävistä puutteellisuuksista kirjallisesti hallintoelimille sekä relevanteissa tapauksissa toimivalle johdolle? Tilintarkastuksen aikana todettujen virheellisyyksien arvioiminen Onko tilintarkastaja arvioinut tilintarkastuksen aikana todettujen virheellisyyksen vaikutuksen tilintarkastukseensa? (kokonaisvaikutus, luonne, laajuus) ISA ja 7-11 (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) ISA 450.5, 6 ja (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) 13

14 Toimivan johdon velvollisuuksia koskevat kirjalliset vahvistusilmoitukset Onko tilintarkastaja hankkinut kirjallisia vahvistusilmoituksia toimivalta johdolta ja soveltuvissa tapauksissa hallintoelimiltä kaikissa tarpeelliseksi harkitsemistaan seikoista? Tilinpäätöspäivän ja tilintarkastuskertomuksen antamispäivän väliset tapahtumat Onko tilintarkastaja hankkinut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä siitä, että tilinpäätöspäivän ja tilintarkastuskertomuksen antamispäivän väliset tapahtumat on otettu asianmukaisesti huomioon? ISA (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) ISA (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Toiminnan jatkuvuus ISA ja Onko tilintarkastaja hankkinut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) tilintarkastusevidenssiä siitä, että toimivan johdon on ollut asianmukaista käyttää tilinpäätöksen laatimisessa oletusta toiminnan jatkuvuudesta? Toiminnan jatkuvuus - kun tapahtumia tai olosuhteita on tunnistettu Jos tarkastuskohteen toiminnan jatkuvuudesta on tunnistettu olennaisia epävarmuustekijöitä, joissa edellytettäisiin lisätarkastustoimenpiteitä, onko vaadittavat lisätarkastustoimenpiteet suoritettu? (johdon arviot, suunnitelmat, vahvistukset) ISA ja (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) 14

15 Tilintarkastusdokumentaation laatiminen ISA Onko tilintarkastusdokumentaatio laadittu oikea-aikaisesti siten, että siitä (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) selviää tilintarkastustoimenpiteiden luonne, ajoitus ja laajuus, työn tekijä ja läpikävijä sekä johtopäätös? Tilintarkastusdokumentaatio - suoritettujen tilintarkastustoimenpiteiden ja hankitun tilintarkastusevidenssin dokumentoiminen Onko tilintarkastusdokumentaatio laadittu oikea-aikaisesti siten, että siitä ilmenee, että työ on tehty ISA-standardien ja sovellettavien säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten mukaisesti? ISA (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Tilintarkastusdokumentaatio - lopullisen tilintarkastuskansion kokoaminen Onko tilintarkastusdokumentaatio laadittu oikea-aikaisesti ja säilytetty asianmukaisesti? ISA (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Tilinpäätöstä koskevan lausunnon laatiminen ja kertomuksen antaminen Tukeeko suoritettu tarkastus tilintarkastuskertomuksessa esitettyjä ISA 700; ISA 705; ISA 706 (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) 15

16 lausuntoja? Tilinpäätöstä koskevan lausunnon laatiminen ja kertomuksen antaminen Sisältääkö tilintarkastuskertomus voimassa olevien säännösten edellyttämät lausunnot? Tilinpäätöstä koskevan lausunnon laatiminen ja kertomuksen antaminen Onko tilintarkastuskertomuksessa annettu tarpeelliset lisätiedot? ISA 700; ISA 705; ISA 706 (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) ISA 700; ISA 705; ISA 706 (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Tilintarkastuspöytäkirja TTL 16 Onko huomautuksen aiheuttavista seikoista raportoitu (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) tilintarkastuspöytäkirjassa? Tilinpäätösmerkintä TTL 14 Onko tilinpäätökseen tehty lain mukainen tilintarkastajan (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) tilinpäätösmerkintä? 16

17 Vertailutiedot - vertailuluvut ja vertailutilinpäätös ISA Onko arvioitu, ovatko vertailevat tiedot olennaisilta osin laadittu samoja (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) periaatteita noudattaen kuin tarkastettu tilinpäätös? Muun informaation lukeminen ISA ja 6-7 Onko tutustuttu muuhun informaatioon sen varmistamiseksi, ettei se sisällä (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) epäjohdonmukaisuuksia tilinpäätökseen verrattuna? Tilintarkastusta koskevat eettiset vaatimukset ISA , 14 Onko tilintarkastusta suoritettaessa noudatettu eettisiä vaatimuksia? (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) Tilintarkastajan ammatillinen skeptisyys ISA ja 15 Onko tilintarkastus suunniteltu ja suoritettu noudattaen ammatillista (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) skeptisyyttä varmuuden saamiseksi siitä, ettei tilinpäätös ole olennaisesti virheellinen? Tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä ja tilintarkastusriski Onko tilintarkastaja hankkinut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä tilintarkastusriskin alentamiseksi hyväksyttävän ISA ,17 (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) 17

18 alhaiselle tasolle, jotta hänen on ollut mahdollista tehdä lausuntonsa perustaksi kohtuullisia johtopäätöksiä? Hyvä tilintarkastustapa TTL 22 Onko tilintarkastus suoritettu noudattaen hyvää tilintarkastustapaa? (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, ei sovellu) 18

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Muiden kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastusten sisältö 2016

Muiden kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastusten sisältö 2016 OHJE 1.8.2016 Muiden kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastusten sisältö 2016 Nro Ryhmä Kysymys Standardi/säädös Laadunvalvontajärjestelmä 01 Laadunvalvontajärjestelmän Onko tilintarkastajalla

Lisätiedot

STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS 4.6.2015 ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ

STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS 4.6.2015 ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ STANDARDI PIENYHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSIIN LUONNOS ALUSTAVA KÄÄNNÖS ENGLANNINKIELISESTÄ ALKUPERÄISTEKSTISTÄ Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1 Riippumattoman tilintarkastajan yleiset tavoitteet... 2 1.1

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS PÄÄTÖS 1 (5) TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS KHT-tilintarkastajan toiminta Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana Asian vireilletulo Asian taustaa KHT A:n toiminta X Oy:n (jäljempänä myös yhtiö) päävastuullisena

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS

TILINTARKASTUSKERTOMUS TILINTARKASTUSKERTOMUS HKScan Oyj:n yhtiökokoukselle TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS LAUSUNTO Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta

Lisätiedot

PRH:n tilintarkastusvalvonta Tehtävät ja kokemukset. Tarkastuksen ja arvioinnin symposium 2017

PRH:n tilintarkastusvalvonta Tehtävät ja kokemukset. Tarkastuksen ja arvioinnin symposium 2017 PRH:n tilintarkastusvalvonta Tehtävät ja kokemukset Tarkastuksen ja arvioinnin symposium 2017 Tilintarkastusvalvonnan tehtävät Tilintarkastusvalvonta 1.1.2016 Uusi tilintarkastuslaki 1.1.2016 Tilintarkastusjärjestelmän

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA Sisällys Alkusanat 5 1 Johdanto 15 1.1 Toiminnantarkastajan valitseminen asunto-osakeyhtiöön 15 1.2 Toiminnantarkastuksen tavoitteet 16 1.2.1 Taloyhtiön sidosryhmien luottamuksen lisääminen 16 1.2.2 Taloyhtiön

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 Sisällysluettelo ORIVEDEN KAUPUNGIN SISÄISEN TARKASTUKSEN OHJESÄÄNTÖ 5 1 Soveltamisala 5 2 Tarkoitus ja periaatteet

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

PRH:n yhteenveto listayhtiöiden 2016 tilintarkastuskertomuksista tai sen jälkeen päättyneet tilikaudet

PRH:n yhteenveto listayhtiöiden 2016 tilintarkastuskertomuksista tai sen jälkeen päättyneet tilikaudet PRH:n yhteenveto listayhtiöiden 2016 tilintarkastuskertomuksista 15.12.2016 tai sen jälkeen päättyneet tilikaudet Johdanto Uudistuneet tilintarkastuskertomukset Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS

TILINTARKASTUSKERTOMUS TILINTARKASTUSKERTOMUS TILINTARKASTUSKERTOMUS SATO Oyj:n yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen tilintarkastus Lausunto Olemme tilintarkastaneet SATO Oyj:n (y-tunnus 0201470-5) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.

Lisätiedot

Euroopan. Säännönmukaisuuden Tarkastuksen. Käsikirja

Euroopan. Säännönmukaisuuden Tarkastuksen. Käsikirja Euroopan Tilintarkastustuomioistuin 2012 Tilintarkastuksen ja Säännönmukaisuuden Tarkastuksen Käsikirja FI 2 Yleiskatsaus TILINTARKASTUKSEN JA SÄÄNNÖNMUKAISUUDEN TARKASTUKSEN KÄSIKIRJA YLEISKATSAUS TILINTARKASTUKSEN

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Työryhmä ja sen tehtävä Työryhmä asetettiin 15.10.2014 Mietintö valmistui 18.11.2015 Lausuntokierros

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

Kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukainen tilintarkastusprosessi

Kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukainen tilintarkastusprosessi Kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukainen tilintarkastusprosessi LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Tradenomi Taloushallinto Opinnäytetyö Syksy 2015 Matias Launiemi Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

2017 Vuosiraportti laaduntarkastuksista

2017 Vuosiraportti laaduntarkastuksista 2017 Vuosiraportti laaduntarkastuksista VUOSIRAPORTTI 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Vuosiraportti laaduntarkastuksista... 2 1. Yhteenveto vuonna 2017 toteutetuista laaduntarkastuksista... 2 2. Tilintarkastusyhteisöjen

Lisätiedot

TILINTARKASTUS- KERTOMUS

TILINTARKASTUS- KERTOMUS TILINTARKASTUS- KERTOMUS Ernst & Young Oy Alvar Aallon katu 5 C 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 www.ey.com/fi Y-tunnus 2204039-6, kotipaikka Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Afarak Group Oyj:n

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS 1 (5) Finanssivalvonta Lausuntopyyntönne dnro 5/01.00/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS Yleiset huomiot Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa uudesta määräys- ja ohjeluonnoksesta

Lisätiedot

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 18:15

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 18:15 IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.3.2017 klo 18:15 IXONOS Tilintarkastuskertomus on kokonaisuudessaan tässä tiedotteessa. Tilintarkastuskertomus sisältää tietyn seikan painottamista koskevan lisätiedon. Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24)

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/133 KERTOMUS Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Pienen tilintarkastustoimiston työkirja. Atte Vanhala

Pienen tilintarkastustoimiston työkirja. Atte Vanhala Pienen tilintarkastustoimiston työkirja Atte Vanhala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys 9.3.2015 Tekijä Atte Vanhala Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko Pienen

Lisätiedot

Pienasiakkaan tilintarkastusprosessi ISA standardien mukaan Case: PricewaterhouseCoopers Oy

Pienasiakkaan tilintarkastusprosessi ISA standardien mukaan Case: PricewaterhouseCoopers Oy Pienasiakkaan tilintarkastusprosessi ISA standardien mukaan Case: PricewaterhouseCoopers Oy Kymäläinen, Kristiina 2011 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Pienasiakkaan tilintarkastusprosessi ISA

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön tilintarkastus. Victoria Bekman

Asunto-osakeyhtiön tilintarkastus. Victoria Bekman Asunto-osakeyhtiön tilintarkastus Victoria Bekman Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2016 Tiivistelmä Tekijä(t) Victoria Bekman Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön nimi Asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Esipuhe 14. Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16

Esipuhe 14. Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16 Sisältö 5 Esipuhe 14 Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16 Yleistä kansainvälisistä tilintarkastusalan standardeista ja tilintarkastajan tehtävistä 19 OSA 1: TILINTARKASTUSLAIN MUKAINEN RAPORTOINTI

Lisätiedot

Maire Järvi-Laturi. Sama asiakas, eri tehtävät tilintarkastajien ja tilitoimiston kirjanpitäjien yhteistyö

Maire Järvi-Laturi. Sama asiakas, eri tehtävät tilintarkastajien ja tilitoimiston kirjanpitäjien yhteistyö Maire Järvi-Laturi Sama asiakas, eri tehtävät tilintarkastajien ja tilitoimiston kirjanpitäjien yhteistyö Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto 8.6.2017 Sisältö Tutkinto- ja valvontauudistus EU-sääntely Tulevia muutoksia Suomen Tilintarkastajat

Lisätiedot

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus KPMG Oy Ab Töölönlahdenkatu 3 A PL 1037 00101 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 www.kpmg.fi Technopolis Oyj:n yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen tilintarkastus Lausunto Olemme tilintarkastaneet Technopolis Oyj:n

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen kehityssuunnitelma tilintarkastajaksi. Mira Pitkänen

Henkilökohtainen kehityssuunnitelma tilintarkastajaksi. Mira Pitkänen Henkilökohtainen kehityssuunnitelma tilintarkastajaksi Mira Pitkänen 16.5.2016 Tiivistelmä Tekijä(t) Mira Pitkänen Koulutusohjelma Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus tutkimuksen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

sekä keskuksen vastaus

sekä keskuksen vastaus Kertomus Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE... 10

SISÄLLYS ESIPUHE... 10 SISÄLLYS ESIPUHE... 10 1 JOHDANTO... 13 1.1 Mitä on sisäinen valvonta ja miksi se on tärkeää?... 13 1.1.1 Sisäisen valvonnan määritelmiä... 13 1.1.2 Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen suhde. 19

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19)

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) C 449/102 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) JOHDANTO 1. Euroopan tasa-arvoinstituutti

Lisätiedot

Maksukykyseminaari 24.-25.5.2011 Tilintarkastajan näkökulma sekä case-yhtiön riskien esittely

Maksukykyseminaari 24.-25.5.2011 Tilintarkastajan näkökulma sekä case-yhtiön riskien esittely Maksukykyseminaari 24.-25.5.2011 Tilintarkastajan näkökulma sekä case-yhtiön riskien esittely Timo Markkola, KHT Teija Sutinen, KHT Sisällysluettelo Tilintarkastuksen vaatimukset: Arvio merkittävistä riskeistä

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ 1 (6) 230 / 31/ 2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Lausuntopyyntö TEM/1280/00.06.02/2011 22.6.2011 LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus 56 Tilintarkastuskertomus Apetit Oyj:n yhtiökokoukselle TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS Lausunto Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016

Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 Kauppa- ja teollisuusministeriö Kuluttajavirasto KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

MARKT/6942/01 Rev. 05

MARKT/6942/01 Rev. 05 FI MARKT/6942/01 Rev. 05 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel... KOMISSION SUOSITUS, annettu [...], tilintarkastajan riippumattomuuden perusperiaatteista EU:ssa FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka ottaa

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18)

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/97 KERTOMUS Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/18) JOHDANTO

Lisätiedot

ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa

ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa Suomen Tilintarkastajaverkko Oy / Kari W. Saari, KHT, laadittu 23.08.2012, päivitetty 05.12.2012 ja laajennettu 30.11.2013; www.auditorsnet.fi

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.2017, 2 Sisällysluettelo 1 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJEEN

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön tilintarkastus

Asunto-osakeyhtiön tilintarkastus Asunto-osakeyhtiön tilintarkastus Ammatti-isännöitsijöiden näkemyksiä tilintarkastuksen sisällöstä Lauri Leino Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS

RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS 2 Sisältö 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus... 3 2 Sisäisen tarkastuksen tarkoitus... 3 3 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Lisätiedot

sekä viranomaisen vastaus

sekä viranomaisen vastaus Kertomus Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus Toimintaohje määrittelee PKSSK konsernin sisäisen

Lisätiedot

1 Tunne tämä ohje ja tehtäväsi

1 Tunne tämä ohje ja tehtäväsi Tilintarkastusohje Sisällys 1 Tunne tämä ohje ja tehtäväsi... 3 1.1 Ohjeistuksen kuvaus... 3 1.2 Tilintarkastuksen tehtävä... 3 2 Pysy selvillä tarkastuskohteen toiminnasta... 4 3 Suunnittele toimeksianto

Lisätiedot

Maarit Kovamäki TILINTARKASTUKSEN SUUNNITTELU, RAPORTOINTI JA TARKASTUSTOIMENPITEET PK-YRITYKSISSÄ ISA- STANDARDIEN MUKAAN

Maarit Kovamäki TILINTARKASTUKSEN SUUNNITTELU, RAPORTOINTI JA TARKASTUSTOIMENPITEET PK-YRITYKSISSÄ ISA- STANDARDIEN MUKAAN Maarit Kovamäki TILINTARKASTUKSEN SUUNNITTELU, RAPORTOINTI JA TARKASTUSTOIMENPITEET PK-YRITYKSISSÄ ISA- STANDARDIEN MUKAAN Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2013 TILINTARKASTUKSEN

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

sekä keskuksen vastaus

sekä keskuksen vastaus Kertomus Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29)

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/157 KERTOMUS Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) JOHDANTO

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (5) Talousvaliokunta Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu 2 JOHDANTO

Lisätiedot

sekä Eurojust-yksikön vastaus

sekä Eurojust-yksikön vastaus Kertomus Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä Eurojust-yksikön vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot