I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle"

Transkriptio

1 I Bi: Keskus BDO Oy Faksi Vattuniemenranta Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen Nuorisoseurat ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja Liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen [aatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on (ainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toi mintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai Laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä titintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisä[tyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi Lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Ti [intarkastukseen kuuluu myös soveuettuj en tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen sove(tuvaa ti lintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen Laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Vantaalla, 5.toukokuuta //?h Iertti Hiltunen KHT BDO Oy, KHT-yhteisö Pekka Klemetti KHT 800 Oy, a Iimited liability company incorporated ii, Finland (DomiciLe: Helsinki, Business ), is a member of 800 International Limited, a UK company limited by guarantee, and foms part of the international BDO network of independent member firms.

2 Nuorisoseurat TASEKI RJA Tilikausi Suomen Nuorisoseurat ry

3 Toimintakertomus tilinpäätökseen Keskeiset toimenpiteet vuonna 2014 Toimintavuosi 2014 oli kolmivuotisstrategian ja uuden organisaation toinen toimintavuosi toteutettu organisaatiouudistus mahdollisti entistä paremmin verkostomaisen työskentelyn ja koko toimijakentän vahvuuksien hyödyntämisen toiminnan järjestämisessä. Keski-Suomessa kesällä 2014 toteutettu Luova lava lapsille -päiväleiri koettiin toimivaksi konseptiksi, joten syksyllä aloitettiin toiminnan laajentaminen uusille alueille. Toimintavuoden aikana jatkettiin myös lastenkulttuurin- ja teatterin osaamiskeskusten kehittämistä. Teatterin osaamiskeskuksen osalta kehittämistä tuki keväällä 2014 alkanut Taiteelle tekijöitä -hanke. Vuoden päätapahtuma oli yhteistyössä Nuoriso Kulttuuri -säätiön kanssa järjestetty SottiisiMoves-tapahtuma Tampereella. Tapahtumaan osallistui yhteensä 261 kotimaista ja 5 kansainvälistä ryhmää. Esiintyjiä tapahtumassa oli yhteensä 250 ja yleisöä henkilöä. Tapahtuma oli samalla valtakunnallinen Nuori Kulttuuri -tapahtuma, jossa aluetapahtumista valitut nuorten tanssiryhmät pääsivät esittämään taitojaan. Kulttuuriharrastustoiminnan osalta toimintasuunnitelma toteutui keskeisiltä osiltaan suunnitellusti. Strategian ja kolmivuotisohjelman mukaisesti toiminnan painopiste oli lasten ja nuorten toiminnassa. Viestintää tukemaan palkattiin tiedottajaksi Aura Piha alkaen. Loppuvuonna 2014 aloitettiin viestintästrategian laatiminen sekä panostettiin sosiaalisen median hyödyntämiseen järjestön viestinnässä. Vuoden 2014 toiminta on kuvattu tarkemmin erillisessä toimintakertomuksessa. Talous 2014 Liiton talouden perustan muodostavat opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus sekä hankkeisiin ja tapahtumiin saatavat erillisavustukset ja toiminnan osanottotulot. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu avustus pysytteli samassa tasossa vuoden 2013 kanssa ollen euroa, josta eteenpäin piirijärjestöille jaettiin euroa. Yhteisön voima -kirjasarjan kirjalainaa lyhennettiin ,10 euroa, joten tämän takia vuoden tilinpäätös jäi ylijäämäiseksi. Toimintavuonna järjestettiin Luota nuoreen -varainhankintaseminaari sekä jatkettiin arpajaisten järjestämistä asti. Tiikauden tulos on ,18 euroa ylljäämäinen. Arvio tulevasta taloudellisesta kehityksestä Tilinpäätöstä 2014 käsiteltäessä on tiedossa, että yleisavustus vuodelle 2015 on 7 500,00 euroa suurempi kuin vuoden 2014 avustus. Avustuksesta osa kohdennetaan tulosperusteisesti piiritasolle. Lasten Kalenat -tapahtuma on vuoden 2015 päätapahtuma. Tapahtuman taloudellinen tulos on tärkeä vuoden 2015 talouden kannalta, joten tapahtuman talouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tapahtumalle on jo tiedossa euron avustus Alfred Kordelinin säätiöltä. RAY myönsi tukea kolmen oppisopimusopiskelijan työllistämiseen Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Pohjois Savon maakuntiin. Tuen turvin saadaan palkattua kahdeksi vuodeksi kolme uutta nuorta työskentelemään kulttuurisen lapsi-ja nuorisotyön pariin. Yhteisön voima -kirjahankkeen lainat rasittavat käyttötaloutta vielä vuoteen 2020 asti. Vuoden 2015 lainanlyhennysten määrä on ,20 euroa.

4 01300 VANTAA TULOSLASKELMA tt VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Avustukset , ,65 Muut tuotot , ,69 Tuotot yhteensä , ,34 KULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,82 Sosiaalikulut , ,61 Henkilöstökulut yhteensä , ,43 Poistot Poistot 0,00 0,00 Muut kulut Toimintakulut , ,98 Muut henkilöstökulut , ,23 Toimitilakulut , ,30 Toimistokulut , ,77 Muut kulut yhteensä , ,28 Kulut yhteensä , ,71 Tuotto-Ikulujäämä , ,37 Varainhankinta Tuotot , ,51 Kulut , ,93 Varainhankinnan kate , ,58 Tuotto-Ikulujäämä , ,79 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Rahoitustoiminta , ,24 Kulut yhteensä , ,24 Sijoitus-ja rahoitustoiminta yhteensä , ,24 Tuotto-Ikulujäämä , ,03 Yleisavustukset Yleisavustukset , ,00 Välitetyt valtionavut , ,00 Yleisavustukset yhteensä , ,00 Omakatteiset rahastot TuototlKulut Tuotot/kulut 736,11-683,70 Tilikauden tulos 24410, ,27 Siirrot rahastoihinlrahastoista -736,11 683,70 TILIKAUDEN YLI-IALIJÄÄMÄ 23674, ,97

5 TASE VANTAA VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , , ,13 Omakatteisten rahastojen varat Rahastotja pankkisaamiset , , , ,10 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,23 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhtensa , ,00 Saamiset Myyntisaamiset 87213, ,95 Muutsaamiset 85318, ,15 Siirtosaamiset , , , ,26 Rahat ja pankkisaamiset ,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,07 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,30

6 TASE VANTAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Omakatteiset rahastot Paavo Vayrysen rahasto Yli-Rantalan stipendirahasto Muut rahastot Toiminnan tukirahasto Toimitilarahasto Ed. tilikausien ylijaama/alijaamä Tilikauden ylijäama/alijäamä OMA PAAOMA YHTEENSÄ 18397, , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikanen vieras pääoma Laina OP- Pankki Oyj Laina Suomen Nuoriso-opisto , , , , , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainanlyhennys, seuraava vuosi, OP-Pankki Oyj Luotollinen käyttötili Ostovelat Paavo Väyrysen rahasto Juhani Yli-Rantalan rahasto Saircon Oy, vuokravakuus Muut velat Siirtovelat VIERAS PAA.OMA YHTEENSÄ ,20 0,00 0, , , ,22 728,17 728, , , ,60 0, , , , , , , , ,50 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,30

7 01300 VANTAA TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Vantaalla päiväna kuuta 2015 ;/1 ( - 1 t>2 (at --,4Å Antti Kalliomaa, pääsihteeri

8 01300 VANTAA 9. TILIKAUSI TILINTARKASTUSMERKINTÄ Tilinpaätös ja toimintakertomus on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta olemme tänään antaneet tilintarkastuskertomuksen. Vantaalla 2. päivänä kuuta DÖ Oi, kt -s /

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun ylioppilaskyläsäätiö Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995 VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 SAMLINKIN LIIKETOIMINTA 4 TILINPÄÄTÖS 7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 TULOSLASKELMA 9 TASE 10 RAHOITUSLASKELMA 12 TASEEN LIITETIEDOT 13 TILIKAUDEN

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI

EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot