KUNNAN PÄÄOMASIJOITUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:SSÄ SEKÄ TAKAUS JA VÄLILLINEN OSALLISTUMINEN MÄÄRÄYSVALTAAN KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:SSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNAN PÄÄOMASIJOITUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:SSÄ SEKÄ TAKAUS JA VÄLILLINEN OSALLISTUMINEN MÄÄRÄYSVALTAAN KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:SSÄ"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus KUNNAN PÄÄOMASIJOITUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:SSÄ SEKÄ TAKAUS JA VÄLILLINEN OSALLISTUMINEN MÄÄRÄYSVALTAAN KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:SSÄ 1/03/031/2014 KH 32 Liitteet Päätösasia poistettiin Saarijärven kaupunginhallituksen asialistalta Jäljempänä valmistelutekstissä tehdyn esteellisyys arvioinnin johdosta asian val mis te lu siir rettiin talous- ja hankintajohtajalle. Selvitystyöryhmän taustavalmistelu Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annettu laki mah dollistaa laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Tukea myönnetään rajatulle harvaan asutulle alueelle rakennettavaan verk koon. Tuen edellytyksenä on, että tuen saaja sitoutuu siihen, että tuen avulla rakennetussa viestintäverkossa tarjotaan palveluita vähintään kymmenen vuoden ajan. Keski-Suomen liitto kilpailutti vuosina laajakaistatukilain säätämällä tavalla Keski-Suomen haja-asutusalueen supernopeiden tie toliikenneyhteyksien toteuttamisen kuntakohtaisina hankkeina. Saari järven kaupungin hankkeen toteuttajaksi ja tuen saajaksi valikoitui Verkko-osuuskunta Kuuskaista. Osuuskunta ei kuitenkaan rahoitus markkinoiden kiristyttyä kyennyt järjestämään toteutuksessa tarvitta vaa operaattorin omarahoitusosuutta. Kuntien toimeksiannosta asetettu selvitysryhmä on valmistellut Keski-Suomen laajakaistahankkeen jatkamista ja tehnyt tätä koskevan toi mintaja rahoitusmallin. Selvitysryhmän ehdotusten pääasiallinen sisältö Selvitysryhmän ehdotuksen mukaan - Verkko-osuuskunta Kuuskaistan nyt omistamat ja jo ra ken netut verkot siir retään Verkko-osuuskunnalta Keski-Suomen Valo kuitu verkot Oy:lle ("Va lokuituverkot Oy"). Valokuituverkot Oy toimii verk ko-operaattorina, joka myös rakentaa tulevat verkot. Siirto tapah tuu liiketoi mintakauppana. - Keski-Suomen kunnat perustavat yhdessä alla kuvatuin osuuksin kuntien ko konaan (100 %) omistaman Keski-Suomen Verk ko holding Oy:n ("Verkkoholding Oy"); - Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ("Verkkoholding Oy") tu lee Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n ("Valokuituverkot Oy") pääomis tajaksi 90 %:n omistusosuudella. Loput 10 % Valokuitu verkot Oy:n omis tuksesta tulee osuuskunnan omistaman Kuuskaistan Palvelut Oy:n omistuk seen. Valokuituverkot Oy on voittoa tavoitteleva yhtiö ja tähtää kannatta vaan liiketoimintaan.

2 - Verkko-omaisuuden hankinta valokuituverkkoyhtiöön ja yh tiön muut investoinnit rahoitetaan pääosin Kuntarahoituksesta saa tavalla lainalla, jonka kunnat takaavat. Lainan ottaa Verkkoholding Oy, ja sen ta kaavat kunnat omistuksensa mukaisessa suhteessa. Verk koholding Oy siir tää varat Valokuituverkot Oy:n käyttöön verk ko-omaisuuden hankkimiseksi ensisijaisesti oman pääoman ehtoisesti. Hankkeen hyödyt ja merkitys Hanke on tärkeä elinkeinopoliittisesti ja haja-asutusalueiden tietolii kenneyhteyksien kannalta niin kansalaisille kuin yrityksille. Perimmäi senä tavoitteena on kansalaisten ja yritysten tasa-arvoisuus asuin- ja si jaintipaikasta riippumatta. Etuina ovat rajaton tietoliikenteen kapasi teetti ja nopeus myös haja-asutusalueilla. Verkon suunnittelu ja raken taminen toteutuu tehokkaammin ja taloudellisemmin, koska koko alu een voimavarat yhdistetään, minkä lisäksi EU- ja kansallinen tuki saa daan hyödynnettyä maksimaalisesti, mikä alentaa sekä kuntien että Valokuituverkot Oy:n investointikustannuksia. Yritystoiminnan edel lytykset ja kilpailukyky paranevat sekä kansalaisten palveluiden saanti ja osallistumismahdollisuudet paranevat, mikä mahdollistaa uusien palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisen. Verkko perustuu tehok kaimpaan mahdolliseen tietoliikenneyhteysmuotoon eli valokuitutek niikkaan. Myös kunnat voivat siirtää omia yhteyksiään ja palvelutar jontaansa omaan yhtiöön, joka mahdollistaa merkittävät säästöt. Keski-Suomen liitto on koonnut laajan infomaatiopaketin hankkeesta ja sen merkityksestä kotisivuilleen osoitteeseen: Hankkeen rahoitus ja kustannukset kunnalle Laajakaistatukilaissa määrätty hankkeessa tarvittava verkko-operaat torin omarahoitus toteutetaan Verkkoholding Oy:n kautta. Perustetta va kuntien kokonaan (100 %) omistama väliyhtiö Verkkoholding Oy nostaa hankkeeseen tarvittavan lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä ja sijoit taa sen edelleen pääomalainana Valokuituverkot Oy:öön. Laajakaistahankkeen toteutukseen tarvittava Valokuituverkot Oy:n omarahoitus, siihen liittyvä takausvastuu ja osakassopimukseen perus tuvat yhtiön omistusosuudet jakautuvat liitteessä 1 olevan taulukon mukaisesti. Saarijärven kaupungin alueella laajakaistatukilain mukaisen runko verkon kokonaiskustannusarvio on noin 3,5 miljonaa euroa. Siitä val tion tai EU:n laajakaistatukilain mukaista tukea on mahdollista saada enintään 1,15 miljooaa euroa ja em. tuen ehtona oleva laajakaistatuki lain edellyttämä kunnan oma tuki on enintään 1,15 milj.euroa. Eri kuntien tukiprosenttiosuudet vaihtelevat 8/22 (21,78)/33 % (liite 3). Saarijärvi on maksanut operaattorisopimuksen mukaisia maksuja ,11 ja liittymismaksuja ,73. Kunnan takaus Hankkeen toteuttaminen edellyttää Saarijärven kaupungin omavel kaista takausta Verkkoholding Oy:n Kuntarahoituksesta ottamalle lai nalle. Laina

3 käytetään valokuituverkkoyhtiön pääomittamiseen verk ko-omaisuuden hankkimiseksi Verkko-osuuskunta Kuuskaistalta ja mahdollisten uusinvestointien tekemiseksi. Yhtiön osakaskunnat osal listuvat takaukseen omistustensa mukaisessa suhteessa, mikä puoles taan määräytyy kunnan verkkoinvestoinnin perusteella. Saarijärven kaupungin omavelkaisen takauksen suuruus hankkeeseen on euroa. Kuntaliitto on katsonut, että takaus voi kuulua kunnan toimialaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät: - taattavana on investointilaina - tarkoituksena on työllisyyden turvaaminen - takaukselle saadaan riskit kattava vastavakuus Laina kohdistuu kokonaisuudessaan Valokuituverkot Oy:n suunnitte lemaan investointiin. Laajakaistahankkeen katsotaan kuuluvan kun nan toimialaan johtuen siitä, että laajakaistahankkeelle ei ole saatavis sa yksityistä toteuttajaa suunnitellulle hankealueelle. Tietoliikenneyh teydet eivät toteudu kaupallisesti Viestintäviraston tekemän hankekoh taisen markkina-analyysin tietojen perusteella. Julkisen tuen tarjous kilpailutuksessa saatiin yksi kiinnostuksenosoitus verkko-osuuskunnal ta, mutta se ei ole pystynyt toteuttamaan hanketta loppuun saakka. Näin ollen alueelliset tekijät huomioiden takaus on mahdollista myön tää. Takaus perustettavalle kuntien omistamalle Verkkoholding Oy:lle ei siten ole julkista tukea. EU:n valtiontukisäännökset otetaan joka tapauksessa huomioon ta kauksia myönnettäessä. Tämän johdosta takaus verkkoyhtiölle ei ollut mahdollinen, vaan takaus myönnetään Verkkoholding Oy:n Kuntara hoitukselta otettavalle lainalle. Sen johdosta, että takaustoimenpiteeseen ei sisälly julkista tukea, voi daan se antaa myös tähän hankkeeseen, johon on annettu maksimi määrä EU-ehtoista avustusta. Mikäli takauksen katsotaan olevan edes osittain julkista tukea, avustusta olisi pienennettävä vastaavasti. Laaja kaistahankkeen runkoverkon osalta sekä ELY-keskuksen että Viestin täviraston kautta tulevat tuet ovat EU-ehtoisia. Yhtiöiden työnjako Verkon omistajana ja operaattorina ja uusien verkkojen rakentajana toimii Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n ("Valokuituverkot Oy"). Sen toimiala on laajakaistaliiketoiminta, joka käsittää tietoliikenne verkkojen rakentamisen, omistamisen ja ylläpidon sekä kokonaistieto liikennepalvelujen tuottamisen koko Suomessa, pääasiallisena markki na-alueena Keski-Suomi. Lisäksi yhtiö harjoittaa sähköisten palvelui den tarjoamista julkiselle hallinnolle. Yhtiö voi myös ostaa, välittää ja myydä tietoliikennelaitteita sekä tuottaa niihin liittyviä palveluita sekä omistaa, hallita ja käydä kauppaa kiinteistöillä, osakkeilla ja muilla ar vopapereilla. Yhtiö toimii liiketaloudellisin periaattein, ja sen tulee kyetä toimia kannattavasti. Täsmällistä kannattavuustai tuottotavoi tetta ei aseteta. Yhtiön omistavat 90 %:sti kuntien omistama Kes ki-suomen Verkkoholding Oy ja 10 %:n osuudella Kuuskaistan Palvelut Oy.

4 Yhtiön osakkaiden välinen osakassopimus sisältää osakkaita sitovat so pimusmääräykset koskien mm. päätöksentekoa (määräenemmistövaa timus tietyissä asioissa ja yhtiökokouksessa), jatkorahoitus (osakkailla ei ole velvollisuutta lisätä yhtiössä rahoitusta perustamisvaiheen jäl keen), yhtiön hallituspaikkajakoa sekä osakkeiden panttauskieltoa. Hallituksessa päätöksenteko edellyttää määräenemmistöä mm. seuraa vissa asiaryhmissä: (i) Yhtiön liiketoiminta-alueita ja/tai liiketoiminta suunnitelmaa koskevat muutokset; (ii) Vuotuisten toimintasuunnitel mien ja budjettien hyväksyminen; (iii) Yhtiön kannalta laajakantoisten tai epätavallisten sopimusten ja liiketoimien hyväksyminen; (iv) Laino jen ja vakuuksien ottaminen ja antaminen sekä rahoitussopimusten muutokset. Yhtiön yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnokset sekä liiketoimintasuunnitelma ovat liitteenä. Keski-Suomen Verkkoholding Oy on kuntien kokonaan omistama omistusyhtiö, joka verkkoyhtiön pääomistajana vastaa kuntien puoles ta verkkoyhtiön omistajaohjauksesta. Kuntien keskinäiset omistussuh teet ja määräysvalta siinä liiteaineistossa olevassa taulukossa. Kunnilla ei ole suoraa omistusta Valokuituverkot Oy:ssä, vaan omistus toteutuu siis Verkkoholding Oy:n kautta. Omistajaohjaus tapahtuu Valokuitu verkot Oy:n hallituksessa Verkkoholding Oy:n edustajien kautta. Yh tiön yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnokset sekä liiketoiminta suunnitelma ovat liitteenä. Kuuskaista Palvelut Oy toimii ainakin toiminnan käynnistysvaiheessa yhtiöiden väliseen palvelusopimukseen perustuen valokuituverkkoyh tiön managerointiyhtiönä, joka vastaa valokuituverkon rakentamises ta. Kuuskaista Palvelut Oy:n omistaa Verkko-osuuskunta Kuuskaista. Järjestely mahdollistaa Kuuskaistan asiantuntemuksen hyödyntämisen ainakin alkuvaiheessa uuden yhtiön toiminnassa ilman, että uusi valo kuituverkkoyhtiö joutuu rakentamaan uutta organisaatiota toimintaa käynnistettäessä. Palvelusopimuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioi daan toiminnan aikana ja sen perusteella varsinainen palvelutoiminta kilpailutetaan käynnistysvaiheen jälkeen. Kuntien omistaja-aseman pysyvyyteen liittyvät määräykset Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n omistuksen pysyvyys perustaja osakkailla on turvattu sekä lunastus- että suostumuslausekkein yhtiö järjestyksessä. Jos yhtiön osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Yhtiöllä on ensisijainen ja osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lu nastaa ulkopuoliselle siirtyvä osake. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja. Lisäksi yhtiöjärjestykseen sisältyy suostumuslauseke. Sen mukaan yhtiön osakkeiden hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Lunastusoikeudella turvataan kummankin osakkaan asema yhtiössä si ten, että vastoin kuntien omistaman Verkkoholding Oy:n suostumusta edes vähemmistöosuus eli Kuuskaista Palvelut Oy:n omistama 10 %:n osuus osakekannasta ei voi siirtyä ulkopuoliselle taholle. Sama pätee Verkkoholding Oy:n omistukseen yhtiössä.

5 Lisäksi vielä verkkoyhtiön osakassopimuksessa on osakkaiden etuos to-oikeutta koskeva määräys. Mikäli osakas aikoo luovuttaa yhtiön osakkeita, sitoutuu osakas kaikissa tilanteissa ensisijaisesti tarjoamaan osakkeensa yhtiölle hankittavaksi ja toissijaisesti toiselle osakkaalle hankittavaksi. Yhtiöjärjestys- ja osakassopimusmääräykset huomioon ottaen K-S:n Valokuituverkot Oy:n osakkeet eivät missään olosuhteissa voisi siirtyä ulkopuolisen kolmannen tahon omistukseen ilman kuntaosakkaiden suostumusta. Hankkeen riskit Hankkeen selvitysryhmä kartoitti hankkeeseen liittyviä riskejä verkko toiminnan ja omistajakuntien kannalta. Seuraavat riskit, joista tar kemmin liitteessä (liite 2), tunnistettiin erityisesti: - Korkotaso kohoaa selvästi yli nyt laskelmassa käytettyjen kor kotasojen. - Liittymämyynti ei onnistu täydellisesti. Liittymämyyntiä voi vaikeut taa mobiililaajakaistayhteyksien onnistunut markkinointi. - Liittymien keskipituus nousee suunniteltua pidemmäksi myynnin kohdis tuessa ei-kaupalliselle alueelle, mistä seuraa arvaamat tomia yli määräi siä ku luja. - Palveluyhtiöllä on korkeahko liiketoimintariski. Kes ki-suo men ver kon hinnoittelu ei johda taloudellisesti kannattavaan lopputulok seen. Kannatta van liiketoiminnan saavuttamiseksi yhtiön tulee hankkia myös muuta toi mintaa ja muita asiakkaita. - Liittymämaksuja joudutaan palauttamaan 1-vaiheen ul ko puolelta tilatuille liittyjille. - Kunnanvaltuustojen päätösten lainvoimaisuus viivästyy. Han ke edellyttää kunnilta merkittäviä takauspäätöksiä. Jos takauspää tösten suhteen tulee vii västyksiä, hankkeella varattujen EU-tukien saa minen vaaran tuu. Jos useiden isojen kuntien hankkeet viivästyvät, syn tyy merkittävä uh ka koko yhtiön toiminnalle. Hankkeen välilliset vaikutukset Työpaikkavaikutukset ovat yksinomaan välillisiä lukuun ottamatta ra kentamisvaiheen suunnittelu- ja rakentamistyöhön osallistuvia yrityk siä. Laajakaistaverkon toteuttaminen parantaa yritysten toimintaedel lytyksiä ja parantaa merkittävästi yritysten mahdollisuuksia toimia ja hakeutumista alueelle. Kunnan työntekijöiden määrään hankkeella ei ole vaikutusta. Hanke ei aiheuta markkinahäiriöitä tietoliikennetoimi alalla Keski-Suomessa, koska yhtiö perustetaan juuri paikkaamaan markkinapuutetta eli markkinaehtoisen toiminnan jättämää aukkoa. Vaiheen II toteuttaminen

6 Nyt puheenaolevassa päätöksessä päätetään ainoastaan hankevaiheen I toteuttamisesta. Saarijärven kaupungin alueella vaiheen I hankealue sisältää potentiaalisia liittyjiä seuraavasti: - julkinen sektori 17 - kotitaloudet yritykset 311 Vaiheen II eli eli kaupallisen alueen liittyjäpotetentiaali on - julkinen sektori kotitaloudet yritykset 459 Laajakaistahankkeen kannattavuus riippuu oleellisesti vaiheen II to teuttamisesta, josta tulisi esitetyn mallin mukaisesti päättämään Kes ki-suomen Valokuituverkot Oy. Saarijärven osuus kaupallisen alueen eli II vaiheen hankkeen rahoituksesta olisi n. 7,5 miljoonaa euroa. Ra hoituksen jakautumisesta pääomarahoitukseen, takauksiin tai mahdol lisiin ulkopuoliseen rahoitukseen ei ole vielä tietoa eikä II vaiheen ra hoitusta selvitystyössä vielä yksityiskohtaisemmin tarkasteltu. Nyt puheena oleva liiketoimintakauppa sisältää sopimuksia, jotka kos kevat myös kaupallisen alueen eli II vaiheen hankealuetta esim. kau pallisille alueille tehdyt liittymäsopimukset. Esteellisyystarkastelu Koska sekä osa päätöksentekoon osallistuvista virkamiehistä ja luottamushenkilöistä on tehnyt Osuuskunta Kuuskaistan kanssa nyt kysy myksessä olevaa laajakaistaliittymää koskevan tilaussopimuksen, asiassa on tiedusteltu Kuntaliiton lakiyksiköltä, aiheuttaako laajakais ta-liittymää koskevan tilaussopimuksen tekeminen sen, että asiaa käsit televä luottamushenkilö tai virkamies on esteellinen valmistelemaan asiaa kuntalain 52 :n nojalla. Kuntalain 52 :n mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsit telemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hal lintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Muun luot tamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työnteki jän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain :ssä sääde tään. Hallintolain 28 :n 1 momentin 3)-kohdan mukaan virkamies on esteel linen, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahin koa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen. Läheisenä pidetään em. lainkohdan mukaan (1-kohta): virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, van hempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa. Hallintolain 28 :n 3 momentin mukaan läheisenä pidetään myös vastaavaa puo li su ku laista. Puo li soil la tar koi te taan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisis sa olo suhteissa ja rekis te röi dys sä pari suhteessa eläviä henkilöitä.

7 Kyseinen virkamiehen esteellisyyttä koskeva hallintolain säännös kos kee siis muun kunnan luottamushenkilön kuin valtuutetun esteel lisyyttä. Em. lainkohtien mukaan nyt puheena olevassa asiassa kaupunginhalli tuksen jäsen sekä asiaa käsittelevä virkamies on esteellinen, mikäli asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen edellä mainitulle läheiselleen. Kaupunginvaltuuston jäsen on esteellinen, mikäli asia koskee henkilökohtaisesti häntä tai hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Laajakaistaliittymää koskevan tilaussopimuksen perusteella tilaaja on maksanut Osuuskunta Kuuskaistalle joko koko liittymän, tai valmiuden, 492. Edellä mainittujen sopimusasiakirjojen nojalla liike toiminnan kauppaan sisältyvät liitteessä mainitut Osuuskunta Kuus kaistan sopimukset, joihin sopimuksiin kuuluvat " Kaikki Keski-Suo men verkkoliiketoimintaan liittyvät liittymä- ja asiakassopimukset". Jos päätös tehdään selvitystyöryhmän valmisteleman asiakirja-aineis ton pohjalta ja sen esityksen mukaisesti, perustettavalle verkkoyhtiölle siirtyy vastuu kaikista edellä mainituista liittymäsopimuksista. Jos pää tös on kielteinen, kyseiset sopimukset jäävät Osuuskunta Kuuskaistan vastuulle. Se, aiheutuuko päätöksestä erityistä hyötyä liittymän tilaa jalle jää riippumaan siitä, pystyisikö Osuuskunta Kuus kaista alkuperäisenkin hankesuunnitelman mukaisesti to teuttamaan sopi muk sen tarkoit taman valokuituliittymän. Osuuskunta Kuus kaistan toimitus joh taja on eri tiedotusvälineille sekä kuntajohdolle lähettämässään tie dotteessa todennut, että puheena olevan hank keen kaatu misen toden nä köisenä riskinä on Verkko-osuuskunta Kuuskais tan konkurs sitilan ne. Tämä tilanne johtaa liittymän tilaajien osalta liittymä maksujen me netykseen. Esi tetyn lausuman ja valmisteluaineiston perusteel la on il meistä, että toinen so pijaosapuoli ei kykene täyttämään tilaussopi muk sen velvoitteita, jolloin ti laajalle syntyy ilmeinen riski menettää suorit tamansa ennakkomaksu. Kuntaliiton lakiasianyksikkö ei ole antanut varsinaista kirjallista lau sumaa, mutta johtavan lakimiehen vastauksen mukaan esteellisyys voi tulla kysymykseen, jos kunnassa tehtävän päätöksen johdosta suorana seurauksena on taloudellinen hyöty liittymän ostajalle eli pääomasijoi tuksella ja osallistumisella hankkeeseen ostaja voi välttyä taloudellisilta tappioilta. Arvioinnissa tulee huomioida taloudellisen intressin suuruus ja mahdollisen tappion tai hyödyn todennäköisyys. Edellä todetun perusteella on ilmeistä, että nyt puheena olevasta pää töksestä voi aiheutua erityistä hyötyä tai vahinkoa liittymäsopimuksen tehneelle virkamiehelle tai luottamushenkilölle tai tämän läheiselle. Tällöin hallintolain 28 :n momentin 3)-kohdan mukainen jääviys on olemassa. Ottaen huomioon päätöksentekijälle aiheutuva mahdollinen taloudellinen haitta tai hyöty kuntalain 52 :ää voidaan tulkita siten, että nyt tehtävä päätös koskee henkilökohtaisesti henkilöä, joka itse tai jonka läheinen on tehnyt liittymäsopimuksen. Esteellisyyden toteaminen on ensisijaisesti asianomaisen itsensä vas tuulla. Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää toimielin.

8 Hankkeen arviointi Saarijärven kaupungin näkökulmasta Hankkeen hyväksyminen tarkoittaa, että Saarijärven kaupungin tulee tehdä seu raa vat päätökset: 1) hyväksyy liitteenä olevat 1.1.) Keski-Suomen Va lokui tu verkot Oy:n osakassopimuksen, 1.2.) Keski-Suomen Valokui tu ver kot Oy:n yhtiöjärjestyksen, 1.3.) Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yh tiö järjestyk sen ja 1.4.) Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimuk sen, 2) tekee suuruisen oman pääoman ehtoi sen sijoituksen Kes ki-suomen Verkkoholding Oy:n omaan pääomaan, jonka vastineeksi kunta saa 12,6 % omistukseen oikeuttavista osak keista Keski-Suomen Verkkohol ding Oy:ssä, 3) myöntää omavelkaisen takauksen Keski-Suomen Verkko holding Oy:lle, kokonaismäärältään , takauksen pituus enintään 32 vuotta. Ta kauksen piirissä olevat lainat käytetään kokonaisuudessaan Keski-Suomen Valokuitu verkot Oy:n verkkojen hankintaan sekä valokuitu verkon ra kenta mi seen. Takauksesta ei peritä takausprovisiota. Takauksen vastava kuute na on yrityskiinnitys Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n an tamaan kiinnitys kelpoiseen omaisuuteen eli yrityskiinnitys valokuituverkkoon. Va kuudet määritellään kuntien kesken erillisellä sopimuksella rahoitus/ta kausosuuksien suhteessa, 4) Saarijärven kaupungin ja Verkko-osuuskunta Kuuskaistan välinen allekirjoitettu operaatto risopimus siirtyy Va lokuituverkot Oy:lle. Selvitystyöryhmän toimesta on arvioitu hankkeen toteutumiseen vai kuttavia yleisiä riskejä. Tämä arviointi on liitteenä. Saarijärven kaupungin näkökulmas ta on ylei sen ris ki ar vion ohella olennaista selvittää ja arvioida, mikä merki tys tä hän hank kee seen liittyvän riskin realisoitumisella olisi Saarijärven kaupungin toi minnan jatku vuu den näkö kulmasta. Riski ei toteu tues saan sai si vaa rantaa kaupungin toimin nan jat ku vuutta. Riskiarvioinnin nä kö kulmas ta kes keistä on hankkee seen si säl tyvä riskin taso ja sen realisoitu mi sen to dennä köisyys se kä se, mi kä mer ki tys ris kin realisoitumisella olisi kaupungin ta lou den ja toi minnan jat kuvuu den näkö kulmasta. Kaupunginhallituksen tiedokseen saamassa riskityöryhmän raportissa käsiteltiin sekä kaupungin taloudellista tilannetta ja sen vai kutusta kaupungin toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta että erikseen kaupungin antamiin takauksiin liittyviä riskejä ja niiden riskitasoa. Kyseinen raportti oli taustana myös kaupunginhallituksen arvioidessa Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistyksen lainalle myön nettävän lainan riskisyyttä. Liitteenä on päivitetty yhteenveto Saarijärven kaupungin takausvas tuista siten, että siihen on lisätty kaupunginhallituksen päätösesityksen mukainen Asumisoikeusyhdistyksen lainata kaus. Yhteenveto on arvio. Edellä mainitussa riskityöryhmän raportis sa todettiin, että näistä vastuista SSYP Kiinteistöt Oy:n takauksiin si sältyvä riski on kohtalainen. Riskin realisoitumista arviointihetkellä ei pidetty todennäköisenä. Vesiosuuskunta HKM:n takauksiin sisältyvä riski katsottiin merkittäväksi. Muiden merkittävien takausten osalta riskityöryhmä piti riskejä vähäisinä. Takauksen myöntäminen Kes ki-suomen Verkkoholding Oy:lle merkitsisi jäljellä olevien takauspää omien nousua yhteensä 24,2 miljoonaan euroon. Edelleen liitteenä on päivitetty arvio hankkeesta Saarijärven kaupun gin nä-

9 kökulmasta. Hankkeen 1-vaiheen jatkokustannukset ja -riskit tulisivat Saarijärven kaupungin osalta siis koostumaan aiemmin tehty jen suoritusten lisäksi operaattorisopimuksen mukaisen avustuksen loppuun maksamisesta, euroa, yhtiön pääomituksesta euroa ja lainan takauksesta euroa. Tähän mennessä on ope raattorisopimuksen nojalla maksettu ,11. Kaupungin kiinteis töistä on maksettu liittymismaksuja ,73. Hankkeen 2-vaiheen eli kaupallisen alueen kustannukset tulisivat lisäämään rahoitustarvet ta vielä yhteensä 7,485 miljoo nalla eurolla. Hankkeen toteutumatta jääminen johtanee siihen, että Saarijärven kaupunki tulee menettämään operaattorisopimuksen nojalla tähän mennessä maksetut suoritukset ja kaupungin kiinteistöistä maksetut liittymismaksut eli yhteensä ,84. Kaupungin omistamista kiinteistöistä pääosa sijaitsee ns. kau pal li sel la, to teu tuk sen jälkimmäisen vaiheen alueella. Lisäksi kaupunkilais ten teke miä liit ty mäso pimuksia on yhteensä n. 500 kpl, joiden osalta mene tys tulee ole maan liitty jää kohden riippuen siitä, kohdistuuko ti laus ja sen maksu koko liittymään vai liit tymävalmiuteen. Selvitysryhmän arvion mu kaan myös näistä sopimuk sista suurin osa on kaupallisella alueel la, jon ka toteu tuminen edellyttää erillistä päätöksentekoa. Liitejakelu: (liitteet 11-14) - Laajakaista kaikille: Karttaleike Keski-Suomen suunnittelukartasta, Saari järven alue ja karttaseloste -Liiketoimintasuunnitelmat: - Rahoituksen jakautuminen kunnittain - Laajakaistahankkeen riskiarviointi - Runkoverkon kustannusarvio ja sitä koskeva julkinen tuki hanke kunnittain - Yhteenveto Saarijärven kaupungin takausvastuista - Arvio hankkeesta Saarijärven kaupungin näkökulmasta Salassapidettävät liitteet (viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne tun lain 24 :n 20 kohta): - Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimus liitteineen - liite 1: osakasluettelo omistus- ja äänivaltajakautumisi neen - liite 2: Yhtiöjärjestys - liite 3: Perustamissopimus - Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n osakassopimus liitteineen - liite 2: Yhtiöjärjestys - liite 7.1. Pääomalainasopimus - liite 3: Investointi- ja rahoitussuunnitelma - Palvelusopimus Yhtiön ja Kuuskaistan Palvelut Oy:n välillä liittei neen - palvelusopimuksen liite 3: Aktiiviverkon rakentamisai kaisten palvelui den kuvaus - palvelusopimuksen liite 4: Palveluiden hinnat - Liiketoiminnan kauppakirja liitteineen - liite 3.2. (i) Laskelmaluonnos siirtyvistä varoista ja veloista per xx.xx.201x - liite 3.2. (ii) Selvitys verkon valmiusasteesta sisältäen kart taliitteen: luonnos tilanteesta sekä kunkin kunnan karttaliite - liite 3.5 Liiketoiminnan siirtyvät sopimukset

10 - liite 9: Myyjän yrityskiinnityspantinhaltijoiden suostu mukset - Sopimus vuoden 2013 rakentamiseen liittyvien laatupoikkeamien korjauksista ja korjaussuunnitelmista Valmistelija: talous- ja hankintajohtaja Kaupunginjohtajan esitys: Esittelijänä toimiva kaupunginjohtaja ottaa viran vastaan , joten kaupunginjohtajan esitys annetaan kaupunginhallituksen ko kouksessa. Päätös: Kaupunginjohtaja teki kaupunginhallitukselle päätösesityksen: Saarijärven kaupunki ei lähde rahoittamaan laajakaistahanketta esitetyllä rahoitus- ja toteutusmallilla. Kaupunki edellyttää, että Keski-Suomen liitto yh dessä kuntien ja asiasta vastaavien valtion viranomaisten kanssa edistää laa jakaistayhteyksien ra kentamista tavalla, joka on riskittömämpi ja kustannus tehokkaampi kuin nyt esitetty toteuttamistapa. Samalla on selvitettävä uusia mahdollisuuksia EU:n ja valtion tukien hyödyntämiseksi. Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta. Keskustelun kuluessa Lasse Ingman esitti, että kaupunginhallituksen jäsenet, jotka ovat itse tai joiden läheinen on tehnyt liittymäsopimuksen, tulee katsoa esteellisiksi käsittelemään asiaa, koska asiassa on katsottava syntyvän erityistä hyötyä tai vahinkoa tällaiselle henkilölle. Pasi Pyykkinen ja Harri Lehtinen kannattivat esitystä. Jukka Ruunaniemi teki vastaesityksen siten, että henkilöitä, jotka itse tai joiden läheinen on tehnyt liittymäsopimuksen, ei tule katsoa esteellisiksi, koska kyse on yhteiskunnan yleisen infrastruktuurin rakentamisesta ja hankkeesta saatava hyöty on yhteinen. Riitta Pirttiniemi kannatti esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun esteellisyyttä koskevasta asiasta. Puheenjohtaja totesi, että on Lasse Ingman on tehnyt kannatetun esityksen siitä, että kaupunginhallituksen jäsenet, jotka itse tai joiden läheinen on tehnyt puhee na olevaa laajakaistaa koskevan liittymäsopimuksen, tulee todeta esteelli siksi käsittelemään asiaa. Edelleen puheenjohtaja totesi, että Jukka Ruuna niemi on tehnyt kannatetun vastaesityksen siten, että kaupunginhallituksen jäsenet, jotka itse tai joiden läheinen on tehnyt liittymäsopimuksen, eivät ole esteellisiä. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen siten, että suoritettavas sa kättennostoäänestyksessä ne, jotka kannattavat Jukka Ruunaniemen esi tystä äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Lassi Ingmanin esitystä, ää nestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: JAA äänestivät Riitta Pirttiniemi, Arja Koskenlahti, Jukka Ruunaniemi ja Olavi Vuori. EI äänestivät Harri Lehtinen, Lassi Ingman, Pasi Pyykkinen ja Pentti Tuomi. Puheenjohtaja totesi äänestyksen annetun JAA-ääniä 4 kpl ja EI-ääniä 4 kpl. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisi äänestyksen tuloksen, joten puheenjohtaja totesi JAA-esityksen voittaneen. Pasi Pyykkinen jätti eriävän mielipiteen.

11 Pentti Tuomi ilmoitti katsovansa itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen kokoukseen tuli Jaana Taipale. Sami Tuominen ilmoitti katsovansa itsensä esteelliseksi olemaan läsnä asian käsittelyssä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja totesi, että keskustelu päätösasiasta jatkuu. Kaupunginhallitus piti tauon klo 16:26-16:46. Keskustelun aikana kaupunginjohtaja teki muutetun päätösesityksen seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Saarijärven kaupunki osallistuu maakunnalliseen laajakaistahankkeeseen sillä ehdolla, että Keski-Suomen kunnat ja Keski-Suomen liitto yhdessä asiasta vastaavien valtion viranomaisten kanssa valmistelevat laajakaistahankkeen tavalla, joka on riskittömämpi ja kustannustehokkaampi kuin nyt esitetty toteuttamistapa. Saarijärven kaupunki edellyttää, että verkko-osuuskunta Kuuskaista ei ole mukana Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä eikä liiketoimintakauppaa tehdä esitetyssä muodossa. Samalla on selvitettävä uusia mahdollisuuksia EU:n ja valtion tukien hyödyntämiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti. Asian käsittely päättyi Merkittiin, että hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjäksi tämän pykälän ajaksi kutsuttiin talous- ja hankin ta johta ja Mir ja Niemi.

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Kunnanhallitus 41 17.02.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkko

Lisätiedot

Kunnanhallitus 89 07.04.2014

Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä Kh

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Valtuusto 52 06.11.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Kaupunginhallitus 218 29.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ai kai nen laina Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % 1.330.000 Kankaanpään kaupunki 48,50 % 48,50 % 4.850.000

ai kai nen laina Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % 1.330.000 Kankaanpään kaupunki 48,50 % 48,50 % 4.850.000 Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 392/02.05.06/2014 KHALL 125 Kiikoisten kunnanhallitus ja -valtuusto käsittelivät useammassa asiakoh das sa vuosien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 Kaupunginhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 17:00-20:56 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 316 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 Kaupunginhallitus 19.05.2014 AIKA 19.05.2014 klo 16:00-18:50 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 225 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot