Khall Valmistelija: kehittämisasiamies, puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä Khall Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Kuhmoisten kunta on tekemällään päätöksellä lähtenyt Kes ki-suo men liiton ja muiden Keski-Suomen kuntien kanssa valmis te le maan Laajakaista kaikille -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on ollut saada laajakaista yhteys ennen kaikkea haja-asutusalueelle, mut ta myös taajamiin. Kuhmoisten kunta hyväksyi Verkko-osuuskunta Kuuskais tan tekemän tarjouksen laajakaistan toteuttamisesta. Kunta hyväk syi Verkko-osuuskunta Kuuskaistan ja Kuhmoisten kun nan välisen operaattorisopimuksen. Kuhmoisten kunta antoi ehdollisen päätöksen ja myönsi Verk ko-osuus kun ta Kuuskaistalle omavelkaisen takauksen ( ). Takauksen ehtona oli muun muassa Finnveran 50 %:n takaus. Finnvera ei myöntänyt Kuuskaistalle 50 %:n takausta, joten kun nan myöntämä ehdollinen takaus raukesi. Syyskuussa 2013 Verkko-osuuskunta Kuuskaista ajautui ta lou del lisiin vaikeuksiin. Taloudellisten vaikeuksien johdosta he eivät kykene to teut ta maan hanketta päätökseen. Marraskuussa 2013 perustettiin Kes ki-suo men laajakaistahankkeessa mukana olevien kuntien kesken selvitystyöryhmä. Työryhmän tavoitteena oli löytää paras mahdol li nen ratkaisu laajakaistahankkeen loppuun saattamiseksi. Al kuvuo des ta 2014 selvitystyöryhmä esitti, että hankkeessa mukana olevat kunnat perustavat yhteisen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n. Laajakaista kaikille -hankkeessa olevat kunnat, Jyväskylää lukuun ot ta mat ta, käsittelivät selvitystyöryhmän tekemän esityksen vii dentois ta kunnan yhteisestä Verkkoholding Oy:stä, jolla laa ja kais ta verkon rakentaminen varmistetaan. Kuhmoisten kunnanvaltuusto teki myönteisen päätöksen lähteä mukaan Keski-Suomen Verkko hol ding yh ti öön selvitystyöryhmän esityksen mukaan. Kes ki-suomen viidestätoista kunnasta kolme kuntaa tekivät päätöksen, jon ka mukaan he eivät lähde selvitystyöryhmän esittämin ehdoin mu kaan esitettyyn osakeyhtiöön. Näin ollen esitetty hanke kaatui. Keski-Suomen kunnat perustivat uuden selvitystyöryhmän, joka lähti val mis te le maan kahdentoista kunnan yhteistä Verkkoholding Oy:tä.

2 Sel vi tys työ ryh mä on saanut työnsä päätökseen ja se esittää, että hank kees sa mukana olevat kaksitoista kuntaa perustavat yhteisen Kes ki-suo men Verkkoholding Oy:n laajakaistahankkeen to teu tu misen varmistamiseksi. 1. Taustaa ja asian valmistelu Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annettu laki mah dol lis taa laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Tukea myönnetään rajatulle harvaan asutulle alueelle ra ken net ta vaan verkkoon. Tuen edellytyksenä on, että tuen saaja sitoutuu sii hen, että tuen avulla rakennetussa viestintäverkossa tarjotaan pal ve lui ta vähintään kymmenen vuoden ajan. Keski-Suomen liitto kilpailutti vuosina laajakaistatukilain sää tä mäl lä tavalla Keski-Suomen haja-asutusalueen supernopeiden tie to lii ken ne yh teyk sien toteuttamisen kuntakohtaisina hankkeina. Kuh mois ten hankkeen toteuttajaksi ja tuen saajaksi valikoitui Verkko-osuus kun ta Kuuskaista. Osuuskunta ei kuitenkaan ra hoi tus markki noi den kiristyttyä kyennyt järjestämään toteutuksessa tarvittavaa ope raat to rin omarahoitusosuutta. Kuntien toimeksiannosta asetettu selvitysryhmä on valmistellut Keski-Suo men laajakaistahankkeen jatkamista ja tehnyt tätä koskevan toi min ta- ja rahoitusmallin. Työtä on jatkettu, ja uusi rahoitus- ja osak kuus suun ni tel ma mal li on tehty, kun hankkeessa mukana olevien kuntien lukumäärä on täsmentynyt. Kunnan rahoitusosuus ja takaus mää rä eivät tässä uudessa suunnitelmamallissa muutu tänä vuon na aikaisemmin tehdystä kunnan päätöksestä. Sen sijaan omistus oi keus suunnitellusta Keski-Suomen Verkkoholding Oy:stä kasvaa. Nyt poisjääneet kunnat ja myös uudet kunnat voivat liittyä myö hemmin mukaan samoilla yhdenvertaisilla ehdoilla, mikäli ko. uuden kunnan verkon rakentaminen on liike-taloudellisesti kannattavaa ja järke vää. 2. Selvitysryhmän ehdotusten pääasiallinen sisältö Selvitysryhmän ehdotuksen mukaan: 1) Kunnat perustavat yhdessä kuntien kokonaan (100 %) omis ta man Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ( Verkkoholding Oy ); 2) Keski-Suomen Verkkoholding Oy ( Verkkoholding Oy ) tulee Keski-Suo men Valokuituverkot Oy:n ( Valokuituverkot Oy ) pää omis tajak si 90 %:n omistus-osuudella. Loput 10 % Valokuituverkot Oy:n omis tuk ses ta tulee osuuskunnan omistaman Kuuskaistan Palvelut

3 Oy:n omistukseen. Valokuituverkot Oy on voittoa tavoitteleva yhtiö ja täh tää kannattavaan liiketoimintaan. 3) Verkko-osuuskunta Kuuskaistan nyt omistamat ja jo rakennetut Kes ki-suo men Verkkoholding Oy:n perustajina olevien kuntina alueel la sijaitsevat verkot siirretään Verkko-osuuskunnalta Kes ki-suomen Valokuituverkot Oy:lle ( Valokuituverkot Oy ). Valokuituverkot Oy toimii verkko-operaattorina, joka myös rakentaa tulevat verkot. Siir to tapahtuu liiketoimintakauppana. 4) Verkko-omaisuuden hankinta valokuituverkkoyhtiöön ja yhtiön muut investoinnit rahoitetaan pääosin Kuntarahoituksesta saatavalla lai nal la, jonka kunnat takaavat. Lainan ottaa Verkkoholding Oy, ja sen takaavat kunnat omistuksensa mukaisessa suhteessa. Verk kohol ding Oy siirtää varat Valokuituverkot Oy:n käyttöön verk ko-omaisuu den hankkimiseksi ensisijaisesti oman pääoman ehtoisesti. 3. Hankkeen hyödyt ja merkitys Hanke on tärkeä elinkeinopoliittisesti ja haja-asutusalueiden tie to liiken ne yh teyk sien kannalta niin kansalaisille kuin yrityksille. Pe rim mäise nä tavoitteena on kansalaisten ja yritysten tasa-arvoisuus asuin- ja sijaintipaikasta riippumatta. Etuina ovat rajaton tie to lii ken teen kapasiteetti ja nopeus myös haja-asutusalueilla. Verkon suun nit te lu ja rakentaminen toteutuu tehokkaammin ja taloudellisemmin, kos ka koko alueen voimavarat yhdistetään, minkä lisäksi EU- ja kan sal li nen tuki saadaan hyödynnettyä maksimaalisesti, mikä alentaa se kä kuntien että Valokuituverkot Oy:n investointikustannuksia. Yri tys toimin nan edellytykset ja kilpailukyky paranevat sekä kan sa lais ten palveluiden saanti ja osallistumismahdollisuudet paranevat, mikä mah dol lis taa uusien palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisen. Verkko perustuu tehokkaimpaan mahdolliseen tie to lii ken ne yh teys muotoon eli valokuitutekniikkaan. Myös kunnat voivat siirtää omia yh teyksi ään ja palvelutarjontaansa omaan yhtiöön, joka mah dol lis taa merkittävät säästöt. 4. Hankkeen rahoitus ja kustannukset kunnalle Laajakaistatukilaissa määrätty hankkeessa tarvittava verk ko-ope raatto rin omarahoitus toteutetaan Verkkoholding Oy:n kautta. Pe rus tet tava kuntien kokonaan (100 %) omistama väliyhtiö Verkkoholding Oy nostaa hankkeeseen tarvittavan lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä ja si joittaa sen edelleen pääomalainana Valokuituverkot Oy:öön. Laajakaistahankkeen toteutukseen tarvittava Valokuituverkot Oy:n oma ra hoi tus, siihen liittyvä takausvastuu on kunkin kunnan osalta tar kas ti määritelty erillisessä liitteessä olevan taulukon mukaan. Yhtiön omistusosuudet sen sijaan jakautuvat sen mukaisesti kuinka

4 mon ta kuntaa lähtee mukaan hankkeeseen. Kuhmoisten kunnan alueella laajakaistatukilain mukaisen run ko verkon kokonaiskustannusarvio on noin euroa. Siitä valtion tai EU:n laajakaistatukilain mukaista tukea on mahdollista saada enin tään miljoonaa ja em. tuen ehtona oleva laa ja kais tatu ki lain edellyttämä kunnan oma tuki on enintään euroa. Eri kun tien tukiprosenttiosuudet vaihtelevat 8, 22 (21,78), 33 %:n välillä. Kuh mois ten kunnan tukiprosentti on 8 %. 5. Kunnan takaus Hankkeen toteuttaminen edellyttää Kuhmoisten kunnan oma vel kaista takausta Verkkoholding Oy:n Kuntarahoituksesta ottamalle lai nalle. Lainamäärä täsmentyy kun on selvinnyt, kuinka monta kuntaa läh tee mukaan. Laina käytetään valokuituverkkoyhtiön pää omit ta miseen verkko-omaisuuden hankkimiseksi Verkko-osuuskunta Kuuskais tal ta ja mahdollisten uusinvestointien tekemiseksi. Tä män het kisten laskelmien mukaan Kuhmoisten kunnan omavelkainen ta kausvas tuu on Kuhmoisten kunnan oma pääomanehtoinen sijoitus Verkkoholding yh ti öön on Yhtiön osakkaana olevat kunnat osallistuvat takaukseen omis tus tensa mukaisessa suhteessa, mikä puolestaan määräytyy kunnan verkko in ves toin nin perusteella. Kuntaliitto on katsonut, että takaus voi kuu lua kunnan toimialaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät: - taattavana on investointilaina - tarkoituksena on työllisyyden turvaaminen - takaukselle saadaan riskit kattava vastavakuus. Edellä kuvatut kriteerit täyttyvät tässä ja senkin vuoksi takauksen anta mi sen Verkkoholding Oy:n Kuntarahoituksesta ottamalle lainalle voi daan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan. Laina kohdistuu ko konai suu des saan Valokuituverkot Oy:n suunnittelemaan investointiin. Laa ja kais ta hank keen katsotaan kuuluvan kunnan toimialaan johtuen sii tä, että laajakaistahankkeelle ei ole saatavissa yksityistä to teut tajaa suunnitellulle hankealueelle. Tietoliikenneyhteydet eivät toteudu kau pal li ses ti Viestintäviraston tekemän hankekohtaisen mark kina-ana lyy sin tietojen perusteella. Julkisen tuen tar jous kil pai lu tuk sessa saatiin yksi kiinnostuksenosoitus verkko-osuuskunnalta, mutta se ei ole pystynyt toteuttamaan hanketta loppuun saakka. Näin ollen alu eel li set tekijät huomioiden takaus on mahdollista myöntää. Takaus perustettavalle kuntien omistamalle Verkkoholding Oy:lle ei siten ole julkista tukea. EU:n valtiontukisäännökset otetaan joka tapauksessa huomioon ta-

5 kauk sia myönnettäessä. Tämän johdosta takaus verkkoyhtiölle ei ollut mahdollinen, vaan takaus myönnetään Verkkoholding Oy:n Kunta ra hoi tuk sel ta otettavalle lainalle. Sen johdosta, että takaustoimenpiteeseen ei sisälly julkista tukea, voi daan se antaa myös tähän hankkeeseen, johon on annettu maksi mi mää rä EU-ehtoista avustusta. Mikäli takauksen katsotaan ole van edes osittain julkista tukea, avustusta olisi pienennettävä vas taa vasti. Laajakaistahankkeen runkoverkon osalta sekä ELY-kes kuk sen että Viestintäviraston kautta tulevat tuet ovat EU-ehtoisia. 6. Yhtiöiden työnjako Verkon omistajana ja operaattorina ja uusien verkkojen rakentajana toi mii Keski-Suomen Valokuituverkot Oy ( Valokuituverkot Oy ). Sen toi mi ala on laajakaistaliiketoiminta, joka käsittää tie to lii ken ne verk kojen rakentamisen, omistamisen ja ylläpidon sekä ko ko nais tie to lii kenne pal ve lu jen tuottamisen koko Suomessa, pääasiallisena mark kina-alu ee na Keski-Suomi. Lisäksi yhtiö harjoittaa sähköisten pal ve luiden tarjoamista julkiselle hallinnolle. Yhtiö voi myös ostaa, välittää ja myy dä tietoliikennelaitteita sekä tuottaa niihin liittyviä palveluita sekä omis taa, hallita ja käydä kauppaa kiinteistöillä, osakkeilla ja muilla ar vo pa pe reil la. Yhtiö toimii liiketaloudellisin periaattein ja sen tulee kye tä toimia kannattavasti. Täsmällistä kannattavuus- tai tuot to ta voitet ta ei aseteta. Yhtiön omistavat 90 %:sti kuntien omistama Keski-Suo men Verkkoholding Oy ja 10 %:n osuudella Kuuskaistan Palve lut Oy. Yhtiön osakkaiden välinen osakassopimus sisältää osakkaita sitovat so pi mus mää räyk set koskien mm. päätöksentekoa (mää rä enem mistö vaa ti mus tietyissä asioissa ja yhtiökokouksessa), jatkorahoitus (osak kail la ei ole velvollisuutta lisätä yhtiössä rahoitusta pe rus ta misvai heen jälkeen), yhtiön hallituspaikkajakoa sekä osakkeiden panttaus kiel toa. Hallituksessa päätöksenteko edellyttää mää rä enem mistöä mm. seuraavissa asiaryhmissä: 1. Yhtiön liiketoiminta-alueita ja/tai rahoitus- ja lii ke toi min ta suun ni telmaa koskevat muutokset; 2. Vuotuisten toimintasuunnitelmien ja budjettien hyväksyminen; 3. Yhtiön kannalta laajakantoisten tai epätavallisten sopimusten ja liike toi mien hyväksyminen; 4. Lainojen ja vakuuksien ottaminen ja antaminen sekä ra hoi tus so pimus ten muutokset. Yhtiön yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnokset sekä lii ke toi min tasuun ni tel ma (joka tässä vaiheessa otsikoitu ra hoi tus suun ni tel ma na) ovat erillisenä liitteenä. Keski-Suomen Verkkoholding Oy on kuntien kokonaan omistama

6 omis tus yh tiö, joka verkkoyhtiön pääomistajana vastaa kuntien puoles ta verkkoyhtiön omistajaohjauksesta. Kuntien keskinäiset omistus suh teet ja määräysvalta näkyvät liiteaineistossa olevassa tau lukos sa. Kunnilla ei ole suoraa omistusta Valokuituverkot Oy:ssä, vaan omistus toteutuu siis Verkkoholding Oy:n kautta. Omis ta ja oh jaus tapahtuu Valokuituverkot Oy:n hallituksessa Verkkoholding Oy:n edustajien kautta. Yhtiön yhtiöjärjestys- ja osa kas so pi mus luon nok set sekä liiketoimintasuunnitelma (rahoitussuunnitelma) ovat eril li se nä liitteenä. Kuuskaistan Palvelut Oy toimii ainakin toiminnan käyn nis tys vai heessa yhtiöiden väliseen palvelusopimukseen perustuen Va lo kui tu ver kot Oy:n managerointiyhtiönä, joka vastaa valokuituverkon ra ken ta mises ta. Kuuskaistan Palvelut Oy:n omistaa Verkko-osuuskunta Kuuskais ta. Järjestely mahdollistaa Kuuskaistan asiantuntemuksen hyödyn tä mi sen ainakin alkuvaiheessa uuden yhtiön toiminnassa il man, että uusi valokuituverkkoyhtiö joutuu rakentamaan uutta or ga ni saatio ta toimintaa käynnistettäessä. Palvelusopimuksen tar koi tuk sen mukai suut ta arvioidaan toiminnan aikana ja sen perusteella var si nai nen palvelutoiminta kilpailutetaan käynnistysvaiheen jälkeen. 7. Kuntien omistaja-aseman pysyvyyteen liittyvät määräykset Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n omistuksen pysyvyys pe rus ta jaosak kail la on turvattu sekä lunastus- että suostumuslausekkein yhtiö jär jes tyk ses sä. Jos yhtiön osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uu delle omistajalle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava yhtiön hal li tuk sel le. Yhtiöllä on ensisijainen ja osakkeenomistajilla toissijainen oi keus lunastaa ulkopuoliselle siirtyvä osake. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja. Lisäksi yhtiöjärjestykseen sisältyy suos tu mus lau se ke. Sen mukaan yhtiön osakkeiden hankkiminen luovutustoimin vaa tii yhtiön hallituksen suostumuksen. Lunastusoikeudella turvataan kummankin osakkaan asema yhtiössä si ten, että vastoin kuntien omistaman Verkkoholding Oy:n suos tumus ta edes vähemmistöosuus eli Kuuskaistan Palvelut Oy:n omis tama 10 %:n osuus Valokuituverkot Oy:n osakekannasta ei voi siirtyä ul ko puo li sel le taholle. Lisäksi vielä verkkoyhtiön osakassopimuksessa on osakkaiden etuos to-oi keut ta koskeva määräys. Mikäli osakas aikoo luovuttaa yhtiön osak kei ta, sitoutuu osakas kaikissa tilanteissa ensisijaisesti tar joamaan osakkeensa yhtiölle hankittavaksi ja toissijaisesti toiselle osakkaal le hankittavaksi. Yhtiöjärjestys- ja osakassopimusmääräykset huomioon ottaen Keski-Suo men Valokuituverkot Oy:n osakkeet eivät missään olo suh teissa voisi siirtyä ulkopuolisen kolmannen tahon omistukseen ilman

7 kun ta osak kai den suostumusta. 8. Hankkeen riskit Hankkeen selvitysryhmä kartoitti hankkeeseen liittyviä riskejä verk kotoi min nan ja omistajakuntien kannalta. Seuraavat riskit, joista tarkem min liitteessä, tunnistettiin erityisesti: A. Korkotaso kohoaa selvästi yli nyt laskelmassa käytettyjen kor ko taso jen. B. Liittymämyynti ei onnistu täydellisesti. Liittymämyyntiä voi vai keuttaa mobiili-laajakaistayhteyksien onnistunut markkinointi. C. Liittymien keskipituus nousee suunniteltua pidemmäksi myynnin koh dis tues sa ei-kaupalliselle alueelle, mistä seuraa arvaamattomia yli mää räi siä kuluja. D. Palveluyhtiöllä on korkeahko liiketoimintariski. Keski-Suomen verkon hinnoittelu ei johda taloudellisesti kannattavaan lopputulokseen. Kan nat ta van liiketoiminnan saavuttamiseksi yhtiön tulee hankkia myös muuta toimintaa ja muita asiakkaita. E. Liittymämaksuja joudutaan palauttamaan 1-vaiheen ulkopuolelta ti la tuil le liittyjille. F. Kunnanvaltuustojen päätösten lainvoimaisuus viivästyy. Hanke edel lyt tää kunnilta merkittäviä takauspäätöksiä. Jos takauspäätösten suh teen tulee viivästyksiä, hankkeella varattujen EU-tukien saa minen vaarantuu. Jos useiden isojen kuntien hankkeet viivästyvät, syntyy merkittävä uhka koko yhtiön toiminnalle. 9. Hankkeen välilliset vaikutukset Työpaikkavaikutukset ovat yksinomaan välillisiä lukuun ottamatta raken ta mis vai heen suunnittelu- ja rakentamistyöhön osallistuvia yri tyksiä. Laajakaistaverkon toteuttaminen parantaa yritysten toi min ta edelly tyk siä ja parantaa merkittävästi yritysten mahdollisuuksia toi mia ja hakeutumista alueelle. Kunnan työntekijöiden määrään hank keel la ei ole vaikutusta. Hanke ei aiheuta markkinahäiriöitä tie to lii ken ne toi mialal la Keski-Suomessa, koska yhtiö perustetaan juuri paik kaa maan markkinapuutetta eli markkinaehtoisen toiminnan jät tä mää aukkoa. 10. Muuta huomioon otettavaa Valmisteluryhmä on pyytänyt ulkopuolisen näkemyksen es teel li syysnä kö koh dis ta. Tarkastelu on tehty erityisesti siltä kannalta, ai heut taisi ko tavanomainen yksityishenkilön asiakasjäsenyys Verk ko-osuus-

8 kun ta Kuuskaistassa esteellisyyden osallistua päätöksentekoon kunnan luottamuselimessä. Ulkopuolinen aiempaan oikeuskäytäntöön tu keu tu va arvio on, että tällainen asiakasjäsenyys ei aiheuta jää viyttä, koska järjestely ei voida katsoa synnyttävän nykyisille Kuus kaistan osuuskuntajäsenille mitään henkilökohtaista hyötyä. Liitteet (salassa pidettäviä lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 6 :n kohdan 8 ja 24 :n kohdan 20 mukaan): a. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimus liitteineen - liite 2: Yhtiöjärjestys - liite 3: Keski-Suomen Valokuituverkot Oy investointi- ja ra hoi tussuun ni tel ma - liite 4: Sopimus pääomalainasta - liite 4a: Osakassopimus - liite 5: Takausmäärät (päätösesittelytekstin liite 1) b. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n osakassopimus liitteineen (liit tei den numerot viittaavat kuhunkin sopimuskohtaan) - liite 2: Yhtiöjärjestys - liite 3 (i): Keski-Suomen Valokuituverkot Oy investointi- ja ra hoi tussuun ni tel ma (sama kuin Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osa kasso pi muk sen liite 3) - liite 3 (ii): Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeenomistajat (teh dään kuin mukana olevat kunnat ovat selvillä) - liite 6 (i): Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja (tehdään myöhem min kuin mukana olevat kunnat ovat selvillä) - liite 6 (ii): Hallituksen kokouksen pöytäkirja (tehdään myöhemin kuin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat selvillä) - liite 7.1: Sopimus pääomalainasta (sama kuin Verkkoholding Oy:n osa kas so pi mus liite 4) c. Palvelusopimus Yhtiön ja Kuuskaistan Palvelut Oy:n välillä liit teineen (liitteen numerot viittaavat sopimuskohtaan) - Palvelusopimuksen liite 3: Aktiiviverkon rakentamisaikaisten pal velui den kuvaus - Palvelusopimuksen liite 4: Palveluiden hinnat d. Liiketoiminnan kauppakirja liitteineen (liitenumerot viittaavat so pimus koh tiin) (Tämä on myös osakassopimuksen liite 8.2.) - liite 3.1: Kunnat/kaupungit, joiden alueella harjoitettu va lo kui tu verkko lii ke toi min ta on kaupan kohteena (tehdään kun selviää, mitkä kunnat ovat mukana) - liite 3.2 (I): Laskelmaluonnos siirtyvistä varoista ja veloista per xx.xx.201x (täsmennetään kun kunnat, jotka lähtevät mukaan, on sel vil lä, liitteenä esimerkki jos 15 kuntaa mukana) - liite 3.2 (II): Selvitys verkon valmiusasteesta sisältäen Kuhmoisten kun nan karttaliitteen

9 - liite 3.5: Liiketoiminnan siirtyvät sopimukset - liite 3.7: Keski-Suomen liiton hyväksyntä tukioikeuksien siirrolle (ei ole vielä saatavilla) - liite 4: Kauppahintaa koskeva laskelmaluonnos (liitteenä esimerkki: täs men tyy kun toteuttamispäivä ja mukana olevat kunnat on selvillä) - liite 9: Myyjän yrityskiinnityspantinhaltijoiden suostumukset (haetaan kun on selvillä mukana olevat kunnat) - liite 10: Tarkastusaineisto (tämä tehdään kaupantekohetken mukaan) e. Liitteet - liite 1: Rahoituksen ja omistuksen jakautuminen kunnittain - liite 2: Selvitysryhmän tunnistamat riskit hankkeessa - liite 3: Oikeudellinen arvio: Osuuskunnan asiakkuuden tai siihen ver rat ta van jäsenyyden aiheuttamasta esteellisyydestä Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. Kuhmoisten kunta ei hyväksy Keski-Suomen kuntien asettaman sel vi tys työ ryh män valmistelun pohjalta osallistumista Keski-Suomen Va lo kui tu ver kot Oy:n toimintaan. 2. Kuhmoisten kunta selvittää muita vaihtoehtoja yhteyksien pa ran tami seen (uusi teknologia, uudet yhteistyökumppanit). Päätös: Jarkko Sumioinen teki Juha Järvenpään ja Silmu Sarvalan kan nat ta ma na pohjaehdotuksesta poikkeavan esityksen, jonka mukaan Kuhmoisten kunta ratkaisee uudelleen aiemmin tehdyn päätöksen samasta asiasta sekä päättää hyväksyä Kes ki-suomen kuntien asettaman selvitysryhmän valmistelun pohjalta osal listu mi sen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n toimintaan, mikä muodos tuu seuraavien asiakirjojen ja toimien hyväksymisestä: 1. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n osakassopimus [Luonnos ] 2. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiöjärjestys [Luonnos ] 3. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestys [Luonnos ] 4. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimus [Luonnos ] 5. Oman pääomanehtoisen sijoituksen tekeminen, suuruudeltaan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n omaan pääomaan, jonka vastineeksi kunta saa sen suhteellisen osuuden omistukseen oi-

10 keut ta vis ta osakkeista Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä. 6. Kunta antaa enimmäismäärältään euron suuruisen oma vel kai sen takauksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n lainoille ja koronvaihtosopimuksille. Takauksen kesto on enintään 32 vuotta. Ta kauk sel la katetaan vain liitteen 1 taulukossa määritelty, kunnan ra hoi tus osuus yhtiön lainoista. Kuhmoisten kunnanhallitus valtuutetaan täsmentämään takauksen ko ko nais mää rä edellä todetun enimmäismäärän rajoissa ja ta kauksen pituus samassa yhteydessä kun kunnanhallitus yksilöi kunnan osuu den Verkkoholding Oy:lle otettavasta lainasta 7. kohdan mu kaises ti. Takauksen piirissä olevat lainat käytetään kokonaisuudessaan Kes ki-suo men Valokuituverkot Oy:n verkkojen hankintaan sekä va lokui tu ver kon rakentamiseen. Takauksesta ei peritä ta kaus pro vi sio ta. Takauksen vastavakuutena on yrityskiinnitys Keski-Suomen Va lo kuitu ver kot Oy:n antamaan kiinnityskelpoiseen omaisuuteen eli yri tyskiin ni tys valokuituverkkoon. Vakuudet määritellään kuntien kesken eril li sel lä sopimuksella rahoitus/takausosuuksien suhteessa. 7. Kuhmoisten kunnanvaltuusto valtuuttaa muilta osin kun nan hal lituk sen yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevan lainan/lainat. 8. Kuhmoisten kunnanvaltuusto valtuuttaa Kuhmoisten kun nan hal lituk sen tekemään lopullisen ratkaisun tämän päätöksen to teut ta mises ta siinä tapauksessa, ettei riittävän moni kunta/kaupunki tee asias sa myönteistä päätöstä sekä tarvittaessa tekemään sellaisia neu vot te luis sa mahdollisesti ilmenevistä tarpeista johtuvia tar kennuk sia edellä kohdassa mainittuihin yhtiöasiakirjoihin, jotka eivät ole luonteeltaan olennaisia. 9. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy oikeutetaan ottamaan vastaan ja käyttämään kunnan puolesta kunnalle myönnetty laa ja kais ta tu kilain mukainen tuki. 10. Kuhmoisten kunnan ja Verkko-osuuskunta Kuuskaistan välinen allekirjoitettu operaattorisopimus siirtyy Keski-Suomen Val ko kui tu ver kot Oy:lle kuitenkin siten, että siihen sisältyvä ai kai sempi takauspäätös puretaan osapuolten yhteisellä sopimuksella sa malla kun tämä päätös astuu voimaan. 11. Kunta edellyttää, että Keski-Suomen Verkkoholding Oy toimittaa kun nal le vuosittain raportin liiketoimintansa tilasta. 12. Järjestelyyn ja yhtiöön voi liittyä myöhemmin muita kuntia yh denver tai sin ehdoin, jos verkon rakentaminen ko. kunnan alueelle on liike ta lou del li ses ti järkevää ja kannattavaa. Kuhmoisten kunnan omis-

11 tus osuus ja suhteellinen takausvastuu vastaavasti muuttuvat. 13. Järjestelyn edellytyksenä on, että maakuntaliitto hyväksyy jär jeste lyn tuensaajan muutosta koskevalta osin. Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kan na tet tu vastaehdotus ja asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannat ta vat pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jark ko Sumioisen esitystä, äänestävät EI. JAA äänestivät Esa Poh jo la ja Lea Aittolahti, EI äänestivät Silmu Sarvala, Jarkko Su mioi nen, Henna Hellstén, Juha Järvenpää, Kimmo Malin. Pu heen joh taja totesi, että Jarkko Sumioisen esitys on tullut äänin 5-2 kun nanhal li tuk sen päätökseksi. Kunnanjohtaja jätti asiaan eriävän mielipiteen. Kvalt Liitteet (salassa pidettäviä lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 6 :n kohdan 8 ja 24 :n kohdan 20 mukaan) kun nan halli tuk sen päätöksen mukaisesti. Päätös: Keskustelun alussa valtuutettu Päivi Malin teki Eero Ikosen ja Esa Pohjolan kannattamana pohjaehdotuksesta poikkeavan esityk sen, jonka mukaan asian käsittelyä tulee siirtää seuraavaan kokouk seen lisäselvityksiä varten. Päätettyään keskustelun, puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, voidaan ko esitys hyväksyä yksimielisesti. Koska muita puheenvuoroja ei käytetty, puheenjohtaja totesi, että asia käsittely on valtuuston yksi mie li sel lä päätöksellä siirretty seuraavaan kokoukseen. Kvalt Päätös: Valtuutettu Päivi Malin teki Minna Korppila-Kauppisen ja Esa Pohjolan kannattamana seuraavan pohjaehdotuksesta poik kea van esityksen: Kuhmoisten kunta ei hyväksy Keski-Suomen kuntien asettaman selvi tys työ ryh män valmistelun pohjalta osallistumista Keski-Suomen Va lo kui tu ver kot Oy:n toimintaan. Lisäksi Kuhmoisten kunta ryhtyy pikai ses ti toimenpiteisiin vaihtoehtoisen ratkaisun löytämiseksi ja laa jakais ta ver kon rakentamiseksi Kuhmoisiin. Valtuutettu Satu Jokinen totesi Perussuomalaisten valtuustoryhmän kan nat ta van tehtyä esitystä, valtuutettu Risto Ojala totesi Kris til lis demo kraat tien valtuustoryhmän kannattavan esitystä, valtuutettu Kari Lau no nen totesi Sosialidemokraattien valtuustoryhmän kannattavan esi tys tä ja valtuutettu Jarkko Sumioinen totesi Keskustan val tuus toryh män kannattavan esitystä.

12 Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava esitys ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan ää nestys ta paa koskevan esityksen: Pohjaehdotusta kannattavat ää nes tävät JAA ja Päivi Malinin esitystä kannattavat äänestävät EI. JAA äänesti Silmu Sarvala. EI äänestivät Lea Aittolahti, Ari Am puja, Henna Hellstén, Eero Ikonen, Mira Jokinen, Satu Jokinen, Ju ha Järvenpää, Juha Kankkunen, Minna Korppila-Kauppinen, Arja Korven ran ta, Kari Launonen, Kimmo Malin, Päivi Malin, Veikko Mat ti la, Risto Ojala, Esa Pohjola, Ulla Salmi, Ossi Simola, Jarkko Su mi oi nen ja Kati Tanninen. Puheenjohtaja totesi, että Päivi Malinin tekemä esitys on tullut kunnan val tuus ton päätökseksi äänin 20-1.

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Kaupunginhallitus 218 29.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/02.05.06/2014 KHALL 08.12.2014 332 Sastamalan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot