KPK ICT Osaamisverkostot Markku Silén

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KPK ICT Osaamisverkostot 1.12.2010 Markku Silén"

Transkriptio

1 KPK ICT Osaamisverkostot Markku Silén

2 Toimialojen prosessien ja järjestelmien osaamisalueet Teknologia-arkkitehtuurit Tiedolla johtaminen Tietoturva Sähköinen asiakaspalvelu Muutos- ja projektijohtaminen Yhteistyökumppanien ja ulkoisten palveluiden hallinta Palvelujen hallinnan prosessit ja menetelmät KPK ICT:n tavoitetilan pääosaamisalueita Teknologioiden ja työmenetelmien osaamisalueet Sosiaalija terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Asumis- ja ympäristöpalvelut Hallintopalvelut 2

3 KPK ICT:n kriittiset menestystekijät, kehityskohteet ja mittarit Tehokas markkinointi Selkeä palvelutarjonta Palvelujen määrittely ja paketointi Brändi, palveluvaukset, extranet Uusien asiakkaiden lkm Liikevaihdon kasvu Asiakasodotusten määrittely ja seuranta Liikevaihdon kasvu Toimivat asiakkuudenhoitoprosessit, myynti Palvelutasosopimukset ja -suunnitelmat Myynnin työkalut ja koulutus Asiakastyytyväisyys Palvelupenetraatio Kriittiset menestystekijät Muutosten ja projektien läpivientikyky Hankesalkku Projektimenetelmät, laadunvarmistus Tarkistuslistat, työkalut ja koulutus Projektien laatumittarit Asiakastyytyväisyys Roolit ja osaamisprofiilit Osaamistasomittarit Osaamisen johtaminen ja verkostoituminen Motivoitunut henkilöstö Osaamisyhteisöt ja parhaat käytännöt Verkostoitumisympäristö Henkilöstöpolitiikka Johtamisjärjestelmä, arvot, kulttuuri Kommunikaatiojärjestelmä, intranet Laskutusaste % Ongelmanratkaisu % Parhaat käytännöt lkm Henkilöstötyytyväisyys Työtarjoushyväksyntä % Hakemusten lkm 3

4 Miksi virtuaalisia osaamisverkostoja? Ei keksitä pyörää uudelleen eikä toisteta samoja virheitä Keskitetään resursseja huippuosaamisen kehittämiseen Monistetaan verkoston paras osaaminen asiakkaalle tarpeen mukaan Mahdollistetaan yhteistyö ajasta ja paikasta riippumatta Säästetään kehitys- ja ylläpitokustannuksissa Mahdollistetaan laajapohjainen innovaatio- ja osaamisyhteistyö Kehitetään asiakkaiden toimintaa tehokkaasti 4

5 Osaamisverkoston johtaminen Hyvän johtamisen tarve korostuu virtuaalisessa organisaatiossa. Tavoitteet ja roolit tulee selkiyttää, jotta enemmän itseohjautuva toiminta koko yhtiön kannalta on tehokasta. Myös face-to-face tapaamiset ovat erittäin tärkeitä. Osaamisverkosto käyttää tehokkaasti hyödyksi koko organisaatiossa olevaa osaamista ja syntyviä parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja. Osaamisverkosto oppii kaikkien jäsentensä kautta ja tallettaa opit, kokemukset ja yhteiset ratkaisut organisaation sähköiseen muistiin ja tietokantoihin. Osaamisverkoston yhteistoiminta on maantieteellisesti riippumatonta. Ratkaisuja kehitetään sekä fyysisissä tapaamisissa, että verkon kautta tapahtuvissa innovaatioriihissä ja keskusteluryhmissä sekä osaamiskeskuksissa. Osaamisverkosto määrittelee rooleja ja jakaa osaamisen kehittämisen vastuita. Organisaation ihmiset luottavat yhteisesti kehitettyihin työkaluihin, esimerkkeihin, parhaisiin käytäntöihin ja yhteisiin sovellusratkaisuihin. 5

6 Asiantuntijatyö virtuaalisessa osaamisverkostossa

7 Osaamisalueet, keskukset, ja -yksiköt KPK ICT synnyttää kriittisille pääosaamisalueille osaamiskeskuksia. Osaamiskeskuksilla on vastuu kyseisen pääosaamisalueen ja siihen kuuluvien osa-alueiden ratkaisujen kehittämisestä yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa. Saman osaamisalueen, osaamiskeskuksen ja yksiköiden asiantuntijat voivat työskennellä fyysisesti eri paikkakunnilla. Pääosaamisalueilla voi olla useampia osaamiskeskuksia, jotka kukin vastaavat oman osa-alueensa kehittämisestä. Esim. sosiaali- ja terveystoimen pääosaamisalue voi jakaantua seuraaviin osa-alueisiin ja osaamiskeskuksiin: SOTE / Perusterveydenhuolto SOTE / Sairaanhoitopiirit/Erikoissairaanhoito SOTE / Sosiaalityö SOTE / Vanhustyö SOTE / Kotihoito SOTE / Päivähoito 7

8 Virtuaaliset osaamisyhteisöt Eri osaamisalueille syntyy osaamisyhteisöjä, jotka ideoivat, kommunikoivat, kysyvät ja auttavat saman alueen osaajia ja muita sidosryhmiä. Osaamiskeskukset toimivat oman alueensa osaamisyhteisöjen katalysaattoreita ja osallistuvat aktiivisesti yhteisöjen toimintaan. Osaamisyhteisöjen koordinaattorit moderoivat keskusteluja Osaamisyhteisöjen kautta saadaan konkreettista tietoa kentältä Osaamisyhteisöihin kuuluu kuntatoimijoiden ihmisiä ja ulkopuolisia osaajia Osaamisyhteisöt toimivat pääasiassa verkossa Osaamisyhteisöllä voi olla myös fyysisiä tapaamisia ja yhteistyötä Osaamisyhteisön kautta osaamiskeskukset saavat ideoita Osaamisyhteisön kautta syntyy kysymyksiä, keskusteluja jne. Osaamisyhteisön kautta jaetaan osaamista Osaamisyhteisön kautta saadaan neuvoja 8

9 Kansalliset ICT toimialan innovaatio- ja osaamisklusterit Osaamisyhteisöt voivat verkostoitua ja tehdä yhteistyötä kansallisesti muiden osaamisyhteisöjen kanssa sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla, esimerkiksi seuraavan tyyppisten tahojen kanssa: ICT ratkaisu- ja palvelutoimittajat Valtionhallinnon osaamisyhteisöt ja osaamiskeskukset Yliopistot, korkeakoulut Ammattikorkeakoulut 20 suurimman kaupungin tuottavuuden kehittämisen ohjelma Tietotekniikan Liitto ja sen osaamisryhmät ( jäsentä) Ohjelmistoyrittäjät ry (400 jäsentä) Tietoturva ry (1000 jäsentä) Suomen avoimen lähdekoodin yhdistys COSS (600 jäsentä) Projektiyhdistys ry (2000 jäsentä) 9

10 Osaamisyhteisöjen rooleja ja tehtäviä - ydintiimi Toimii osaamisalueen kehittämisen koordinaattorina Asettaa yhteisön tavoitteet asiakkaiden kanssa Kommunikoi tavoitteet osaamisyhteisölle KPK ICT:n osaamisalueen vetäjä ja ydintiimi Määrittelee osaamisyhteisön rooleja ja mittareita Rekrytoi uusia jäseniä osaamisyhteisöön Koordinoi yhteistyötä palvelutoimittajien kanssa Käynnistää, koordinoi ja aktivoi verkkokeskusteluja Luo parhaita käytäntöjä, ratkaisuja ja toimintaohjeita Käynnistää kehityshankkeita 10

11 Osaamisyhteisöjen rooleja ja tehtäviä muut KPK ICT:n osaajat Osallistuvat osaamisyhteisön tilaisuuksiin KPK ICT:n muut osaajat KPK ICT:n osaamisalueen vetäjä ja ydintiimi Osallistuvat innovaatiofoorumeihin Osallistuvat verkkokeskusteluihin Osallistuvat kehittämisprojekteihin Antavat palautetta Käyttävät osaamisyhteisön lopputuotteita Saavat apua ja neuvoja osaamisyhteisöstä 11

12 Osaamisyhteisöjen rooleja ja tehtäviä - asiakkaat KPK ICT:n asiakkaat KPK ICT:n muut osaajat KPK ICT:n osaamisalueen vetäjä ja ydintiimi Osallistuvat viite- ja ohjausryhmiin Tuovat esille kehittämistarpeita Priorisoivat kehittämisprojekteja Osallistuvat verkkokeskusteluihin Osallistuvat kehittämisprojekteihin Käyttävät yhteisön lopputuotteita Kysyvät neuvoja Antavat palautetta ja ideoita 12

13 Osaamisyhteisöjen rooleja ja tehtäviä - sidosryhmät ICT toimittajat ja muut sidosryhmät KPK ICT:n asiakkaat KPK ICT:n muut osaajat KPK ICT:n osaamisalueen vetäjä ja ydintiimi Osallistuvat innovaatiofoorumeihin Osallistuvat verkkokeskusteluihin Tuovat esiin kehittämisideoita Vastaavat kysymyksiin Verkostoituvat keskenään Osallistuvat kehittämisprojekteihin Antavat palautetta 13

14 Kehittämisinvestointien määrä Esimerkki osaamisyhteisön kehityspolusta Osaamiskeskus ja/tai -yksikkö Moniasiakasprojekti Virtuaalinen osaamisyhteisö Kehittämistarpeiden kriittisyys, laajuus ja jatkuvuus 14

15 Osaamiskeskuksen sidosryhmät ja toimintamalli 15

16 Mikä muuttuu osaamisverkostossa - johtaminen Perinteisessä organisaatiossa Osaamisverkostossa Ihmisten sijainti Kaikki samassa paikassa Maantieteellisesti hajautettu Osaamisen kehittäminen Ad hoc kun on aikaa Systemaattisesti suunniteltu Osaamisprofiilit Ei käytössä, salaisia tai vanhentuneita Läpinäkyviä, aktiivisesti käytössä Osaamisen jakaminen Osaamista pantataan Osaamista jaetaan aktiivisesti Parhaat käytännöt Ihmisten päässä Dokumentoitu verkossa Kokemustieto Kävelee ulos työsuhteen päättyessä Talletettu organisaation muistiin Kokoukset Kokoushuoneessa Myös virtuaalisesti verkossa Tiimityö Kokoushuoneessa, lippu lappuja Myös virtuaalisesti verkossa Johtamistapa Käskyttävä tai puuttuu kokonaan Tavoiteohjattu ja itseohjautuva Yhteisölliset välineet Irrallisia, kokeiluluontoisia Integroitu työprosesseihin 16

17 Mikä muuttuu osaamisverkostossa - asiakasnäkökulma Perinteisessä organisaatiossa Osaamisverkostossa Palvelusuunnitelma Harvoin dokumentoitu tai käytössä Käytetään systemaattisesti Tarvemääritykset Toimittajavetoisia Asiakasvastaavat koordinoivat Volyymihyödyt Eivät ole merkittäviä Suuret, verkoston voiman vuoksi Huippuosaamisen käyttö Kyllä, jos löytyy omasta yksiköstä Myös verkoston kautta käytettävissä Apua ongelmissa Omasta yksiköstä tai toimittajalta Saatavissa koko osaamisverkostosta Parhaat ratkaisut Kehitetään itse Monistetaan myös muilta Palvelumittarit ja seuranta Harvoin käytössä Käytetään systemaattisesti Integraatio työprosesseihin Usein jää miettimättä Kiinteä osa ratkaisukonsepteja Laadunvarmistus Satunnaista tai ei ollenkaan Systemaattista ja asiantuntijoita Kokemusten jakaminen Satunnaista tai ei ollenkaan Systemaattista 17

18 Miten asiantuntijan työ muuttuu osaamisverkostossa Perinteisessä organisaatiossa Osaamisverkostossa Uuden oppiminen Perinteisillä kursseilla Myös verkossa, kollegoilta, työn ohessa Menetelmien käyttö Satunnaista, omavalintaista Systemaattista, yhteistä Neuvojen kysyminen Saman toimiston kavereilta Myös virtuaalisesti, osaamisyhteisössä Laadunvarmistus Itse Osaamisalueen huippuasiantuntijat Työmäärien arviointi Perustuu omaan kokemukseen Perustuu organisaation kokemukseen Työn suorittaminen Omalla konttorilla Myös ajasta ja paikasta riippumaton Ideointi Kokouksissa Myös virtuaalisesti verkossa Palkitseminen Perustuu työvuosiin Perustuu myös osaamiseen Tekemisen motiivit Tehdään mitä on ennenkin tehty Yhteisten tavoitteiden pohjalta Parhaat käytännöt Henkilökohtaisia Organisaation yhteiset osaamiskirjastot 18

19 Menestymisen salaisuudet osaamisverkostossa Selkeät päämäärät, roolit, mittarit, kommunikointi Avoin, rohkea osallistuminen Positiivinen asenne, voi olla eri mieltä rakentavasti Ennakkoluulottomuus, riskinotto Muiden auttaminen, neuvot, kuka tietää Aktiivisuus, ideat, kysymykset Yhteistyökyky, muiden ideoiden jalostaminen Luottamus 19

20 Lisää taustaa ja esimerkkejä http//markkusilen.blogspot.com 20

21 LinkedIn; KPK Kuntien palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämisareena 21

22 Liity mukaan keskusteluun verkossa jo yli 630 osallistujaa 22

23 Liity mukaan keskusteluun verkossa jo yli 630 osallistujaa 23

24 Liity mukaan keskusteluun verkossa jo yli 630 osallistujaa 24

25 Mikä saa ICT toimittajat mukaan yhteistyöhön? Mitä KPK ICT voisi tehdä käynnistääkseen laajempaa yhteistyötä? Voisiko KPK ICT auttaa toimittajien välisessä verkostoitumisessa? Miten saada ICT toimittajat osallistumaan verkkokeskusteluun? 25

26 Kysymyksiä Markku Silén Puh LinkedIn: KPK Kuntien palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämisareena LinkedIn: Social Media in Business Next Revolution? LinkedIn: Kasvufoorumi Board and Strategy Initiative 26

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011

Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011 Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011 Länsi-Suomen suuralueen ELY-keskukset avaavat Länsi-Suomea koskevan ylimaakunnallisen ESR-hankehaun. Hankehaulla tuetaan Pirkanmaan, Satakunnan,

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola TYÖKIRJA Yritysverkoston strateginen kehittäminen Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola Copyright VTT 2007 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT puh. vaihde 020

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA VERSIO 2.0 8.4.2010 VERSIOHISTORIA: Dokumentin tiedot Hankkeen nimi: KPK-kuntaneuvottelut ja yhtiöiden

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Pilvipalvelut Suomessa Keveyden ohella kustannussäästöjä Aki Siponen: Tietoturva kehittyy vauhdilla Hyvästit jonoille Puhelinpalvelu

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti 2014 Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti Minna Buure, Marjukka Heikkilä, Markku Paakki Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom 28.11.2014 [Kirjoita

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8

MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8 2/11 SISÄLLYSLUETTELO VERKOSTON TOIMINTA 2014+... 3 1. YHTEISTYÖTÄ VAHVISTETTAVA... 3 2. VOIMAVARAOJA SUUNNATTAVA YHTEISESTI... 3 3. RÄÄTÄLÖIDYT TARPEET HUOMIOITAVA... 3 4. TARJOTTAVA VERTAISTUKEA... 3

Lisätiedot

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen Työkirja IC Partners 2004, www.icpartners.fi Ulkoasu ja taitto: Minna Fossi 1 SISÄLTÖ Johdanto 3 1 Aineettoman pääoman johtaminen

Lisätiedot