Järkevää joukkoliikennettä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järkevää joukkoliikennettä"

Transkriptio

1 Y M P Ä R I S T Ö R A P O R T T I

2 Järkevää joukkoliikennettä Lentämistä pidetään energiatehottomana liikennemuotona. Sitä se onkin pahimmassa tapauksessa lennettäessä tyhjillä suihkukoneilla lyhyitä matkoja. Mutta jo Helsingistä Väli- Suomen keskuksiin matkustettaessa lentäminen on järkevää joukkoliikennettä energiatehokkailla potkurikoneilla. Autoilusta tuttuja termejä käyttäen polttoaineen kulutus kyseisellä lentomatkalla on täydellä koneella kolme litraa sadalle kilometrille per istuin jopa vähemmän. Lentämisen infrastruktuuri on hyvin kevyt verrattuna tie- ja raideliikenteeseen. Kolme kilometriä kiitotietä molemmissa päissä riittää oli kyse sitten kotimaan lennosta tai mannerten välisestä. Suomen lentoasemaverkosto on valmis ja palvelee nopeaa ja turvallista liikennemuotoa ilman suuria investointeja. Kotimaan liikenteessä Finavian tavoitteena on vihreä ja energiatehokas joukkoliikenteen matkaketju pääkaupunkiseudulta maakuntiin siten, että liityntä lentoasemalle onnistuu molemmissa päissä joukkoliikennevälinein. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi teemme tiivistä yhteistyötä seutukuntien kanssa. Lentoliikenteen ilmastopäästöistä pieni osa johtuu lentoasemien toiminnasta. Lentoaseman pitäjänä Finavia pyrkii parantamaan energiatehokkuuttaan ja vähentämään päästöjään energia- ja ilmasto-ohjelman avulla. Olemme muun muassa kehittäneet ja säätäneet terminaalirakennusten tekniikkaa. Polttoaineiden käytöstä aiheutuvia päästöjä vähennämme lämmittämällä maakuntalentoasemia bio- polttoaineilla. Tutkimme myös raskaiden työkoneidemme käytön optimointia. Tämä ympäristöraportti yhdistää lentoasemien ympäristökatsauksen ja Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöraportin uudeksi, lukijaa paremmin palvelevaksi julkaisuksi. Raportti sisältää lentoasemien tärkeimmät ympäristötunnusluvut ja -toimenpiteet. Vantaalla Samuli Haapasalo, toimitusjohtaja Mikko Viinikainen, ympäristöjohtaja Sisällysluettelo Järkevää joukkoliikennettä 02 Lentoasemien ympäristövaikutukset 03 Finavian ympäristötyö Lentoliikenne ja ilmasto 09 Lähestymme Helsinki-Vantaata ympäristöystävällisesti 10 Wash and Go Jäänestoa tehokkaasti ja vesiä säästäen 12 Maarianhamina Vuoden 2009 Lentoasema Finavia valitsee vuoden lentoaseman sen toimintaa laajasti arvioivien kriteerien perusteella. Maarianhaminan lentoaseman valintaan on vaikuttanut etenkin se, että henkilökunta on omaksunut uuden, muutokseen tähtäävän toimintamallin. Pientä säätöä, suurta hyötyä 14 Lentoasemakohtaiset tunnusluvut Helsinki-Vantaan ympäristövuosi Ympäristöorganisaatio 27 Tietoa ilmailun ympäristöasioista 27 2

3 Lentoasemien ja lentoliikenteen ympäristövaikutukset Kiitoteiden liukkaudentorjunta Kiitoteiden liukkaudentorjunnassa käytetään ensisijaisesti mekaanisia menetelmiä: harjausta ja aurausta. Kemiallisia aineita tarvitaan kiitotien pintaan muodostuneen kuuran ja jään poistossa sekä ennakoivaan liukkaudentorjuntaan. Nykyisin käytettävät aineet ovat natriumasetaatti, kaliumasetaatti, natriumformiaatti ja kaliumformiaatti rakeisessa ja nestemäisessä muodossa. Aineet kuluttavat happea joutuessaan vesistöön, mutta ovat ympäristölle mahdollisimman vähän haitallisia. Kiitoteiden liukkaudentorjunnasta vastaa Finavia. Lentokoneiden jäänesto ja -poisto Lentokoneiden pinnoilta on poistettava lumi ja jää sekä estettävä uuden jään muodostuminen koneen ohjattavuuden ja suorituskyvyn turvaamiseksi. Lentokoneen pinnalle ruiskutettava propyleeniglykoli ei ole vaaralliseksi luokiteltu aine, mutta se kuluttaa happea hajotessaan sekä aiheuttaa hajuhaittoja. Lentokoneiden jäänestosta ja -poistosta huolehtivat maahuolintayhtiöt. Lentotoiminta Lentoyhtiöiden, yksityisten ja puolustusvoimien ilma-alusten liikkuminen aiheuttaa melua ja pakokaasupäästöjä. Lentokoneiden melua hallitaan kiitoteiden käytön suunnittelulla, kansainvälisin melumääräyksin, kehittämällä moottoritekniikkaa sekä maankäytön suunnittelulla. Lentoasemilla päästöjä ilmaan aiheuttavat toiminnoillaan useat eri toimijat: Finavia, lentoyhtiöt, maahuolintayhtiöt, muut lentoasema-alueilla toimivat yritykset sekä puolustusvoimat. Finavia vastaa omista toiminnoistaan ja päästöistään ja sillä on lentoaseman pitäjänä osavastuu lentoasemalla suoritettavien toimintojen ympäristövaikutuksista. Lentoaseman infra ja maaliikenne 1 Tieyhteys lentoasemalle 2 Pysäköinti ja maajoukkoliikenne 3 Matkustajaterminaali 4 Lennonjohtotorni (lennonvarmistus) 5 Lentoaseman toimistorakennus 6 Lentoaseman kunnossapitokaluston halli 7 Lentokonehalli 8 Kiitotie ja rullaustiet Lentokoneiden jäänesto ja valumavedet 9 Lentokoneiden jäänesto ja -poisto 10 Jäänesto- ja poistoainesäiliöt (glykoli) 11 Asemataso ja sen vesien johtaminen Kiitoteiden liukkaudentorjunta ja valumavedet 12 Kunnossapitokalusto ja liukkaudentorjunta 13 Liukkaudentorjuntaainesäiliöt (formiaatit, asetaatit) Lentokoneiden polttoainehuolto 14 Lentokoneiden tankkaus 15 Lentokoneiden polttoaineiden varastointi Kunnossapitokalusto ja yhdyskuntatekniikka 16 Kunnossapitokaluston polttoainehuolto 17 Yhdyskuntajätteet 18 Ongelmajätteet 19 Tilojen yhdyskuntatekniikka (vesi ja lämmitys) Lentokoneiden liikkuminen 20 Lentokoneiden huoltokoekäyttö 21 Lentokoneiden nousut, laskut ja rullaukset 3

4 Finavian ympäristötyö 2009 Pieniä ja suuria lentoasemia ympäristölupaharkinnassa Vuonna 2009 annettiin ympäristöluvat Kuopion, Jyväskylän ja Hallin lentoasemien toiminnalle. Vuoden lopussa vireillä oli kuusi lupahanketta, joista kertomusvuoden aikana oli käynnistetty Rovaniemen, Ivalon ja Kemi-Tornion hakemukset. Lupamääräysten mukaan Kuopiossa ja Jyväskylässä on jatkettava lentokoneiden jäänestoaineiden keräilyä imuriautoilla sekä toiminnan tehokkuuden vuosittaista raportointia. Hallin lentoasemalla, joka sijaitsee pohjavesialueella, tulee selvittää hulevesien johtamista alueen ulkopuolelle. Lisäksi lupamääräyksissä edellytettiin lentokonemeluselvityksiä ja melunhallintasuunnitelmien laatimista. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto järjesti helmikuussa julkisen kuulemistilaisuuden Helsinki-Vantaan ympäristölupahakemuksesta. Tilaisuuteen osallistui noin sata aiheesta kiinnostunutta asukasta. Finavia antoi kesällä viimeiset pyydetyt vastineet hakemusta koskeneista muistutuksista. Vuoden 2005 jälkeen Finavian 25 lentoasemasta yhdeksän on saanut vuonna 2000 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Vuoden 2009 lopussa kaksi päätöstä oli vielä hallinto-oikeuksissa jatkokäsittelyssä. Maaperän ja vesien suojelua Joensuussa selvitettiin lentoaseman paloharjoitusalueen rakenteiden kuntoa. Oulussa tutkittiin ja kunnostettiin paloharjoitusalueen maaperää alueen ja sen toiminnan kehittämisen yhteydessä. Muovikalvolla eristettyä aluetta laajennettiin ja alueelle asennettiin uusi öljynerotin. Joensuun ja Jyväskylän lentoasemien pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelmat uusittiin ympäristölupamääräysten mukaisesti. Oulussa käynnistyi jäänestoainepitoisten vesien keräys imuriautolla varastoaltaan rakentamisen valmistuttua. Kerätty vesi toimitetaan jätevedenpuhdistamolle. 4

5 Meluselvityksiä Osana lupahakemuksia tai lupien määräyksiä laadittiin meluselvitykset Helsinki-Vantaan, Rovaniemen, Hallin, Kittilän, Ivalon ja Kemi-Tornion lentoasemien liikenteestä. Sotilas- ja yhteistoimintalentoasemilla selvityksiä laadittiin yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Joensuun lentoasemalle valmistui melunhallintasuunnitelma, joka kuvaa lennonjohdon toimintatavat liikenteen ohjaamisessa. Ympäristötiedot nettisivuilta Finavian ympäristönettisivujen sisältörakennetta uudistettiin ja ladattavissa olevat julkaisut lajiteltiin uudella tavalla. Tiedot lentoaseman pitämisen sekä lentoliikenteen ympäristövaikutuksista löytyvät nyt sivuilta aiempaa nopeammin. Myös ympäristöpalautejärjestelmää on parannettu ja laajennettu asteittain eri lentoasemille. Ympäristöä koskeviin tiedusteluihin voidaan siten vastata aiempaa tehokkaammin. Viestintää, jossa kerrotaan lentoliikenteen eri puolista järkevänä joukkoliikenteenä, suunniteltiin vuonna 2010 toteuttavia toimenpiteitä varten. Tavoitteena on kiinnittää huomiota eri liikennemuotojen palvelurooliin sekä siihen, miten raskaita väyläratkaisuja eri liikennemuodot tarvitsevat. Lentoliikenteen tehokkuus perustuu kotimaan liikenteessäkin sen nopeuteen, turvallisuuteen, lentoasemien infrastruktuurin keveyteen ja valmiusasteeseen sekä sopivan kokoisten ja nykyaikaisten lentokoneiden energiatehokkuuteen. Vesientarkkailusta hyviä tuloksia Helsinki-Vantaalla Maahuolintayritykset tekevät lentokoneiden jäänestokäsittelyjä Helsinki-Vantaalla sekä osoitetuilla paikoilla asematasolla, että etäjäänpoistoalueella. Jäänestossa käytetään propyleeniglykolia. Se on biologisesti hajoava aine, jota käytetään muun muassa elintarvikkeissa lisäaineena. Vesistöissä se aiheuttaa hapenkulutusta ja sopivissa olosuhteissa tunnis- Kolmella Pohjois-Suomen lentoasemalla tehtyjen energiakatselmusten tuloksia on hyödynnetty koko verkoston energiatehokkuuden kehittämisessä. 5

6 Kotimaisella biopolttoaineella lämmitetään jo 10 Finavian lentoasemaa. Kuvassa Jyväskylän lentoasema. tettavaa hajua. Paikoilta, joilla käsittelyt ovat sallittu, valumavedet johdetaan jäänpoistokauden aikana jätevesiviemäriin. Vesien keräilyä asematasolta on asteittain kehitetty. Lentoaseman itäpuolella sijaitsevan Kylmäojan kuormituksen vähentämiseksi rakennettiin uusi pumppaamo, joka on otettu käyttöön helmikuussa Pumppaamolta vedet ohjataan jätevesiviemäriin. Osa aiemmin Kylmäojaan päätyneestä kuormituksesta saadaan näin ohjattua käsittelyyn. Kahden edellisen vuoden aikana tehtyjen toimenpiteiden vaikutus on nähtävissä myös valumavesien tarkkailutuloksissa. Hapenkulutusarvot ovat selvästi pienemmät aiempiin vuosiin verraten. Ympäristöriskejä poistettiin Helsinki-Malmilla Helsinki-Malmin lentoasemalla toteutettiin vuonna 2008 annetun ympäristöluvan määräyksiä. Valumavesilinjaan asennettiin öljynerotusjärjestelmät estämään päästöt Longinojaan mahdollisten onnettomuuksien yhteydessä. Myös pintavesien tarkkailuohjelma uusittiin. Lentoaseman toiminnas- ta tehtyjen hajuhavaintojen vuoksi selvitettiin VTT:n kyselytutkimuksen avulla hajujen havaittavuutta ja niiden yleisyyttä. Tulosten mukaan lentoaseman hajun esiintyminen oli kuitenkin vähäistä. Tämä johtunee siitä, että ilma-alusten huoltotoiminta lähellä asutusta lopetettiin. Lisäksi Helsinki-Malmilla selvitettiin ilma-alusten aiheuttamaa melua. Mittaustulokset antoivat lisätietoja lentokoneiden aiheuttaman melun vaihtelusta lentoaseman eri puolilla. Terminaalit lämpiävät bioenergialla Finavian energia- ja ilmasto-ohjelman tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä. Helpoimmin ratkaisut voidaan toteuttaa uutta rakennettaessa. Helsinki-Vantaan tuoreessa kaukoliikenteen terminaalissa on useita yksityiskohtia, joilla terminaalin energiankulutusta vähennetään. Esimerkiksi lentokoneiden seisontapaikat estetään jäätymästä lämmittämällä niitä kaukolämmön jäte-energialla. Useiden maakuntalentoasemien lämmityksessä on siirrytty öljylämmityksestä kotimaista biopolttoainetta käyttäviin lämpökeskuksiin. Kertomusvuonna Maarianhaminan, 6

7 Kuopion ja Vaasan lentoasemilla otettiin käyttöön puupellettilämmitys. Yhteensä 10 lentoaseman lämmitys on jo toteutettu vähähiilisellä tavalla. Ilmatilan tehokas käyttö tuo päästöhyötyjä Finavia vastaa Suomen ilmatilan lennonvarmistuksesta. Ilmatila on kokonaisuutena tehokas, sillä siviili- ja sotilasilmailun tarpeet sovitetaan päivittäin suunnitelmallisesti yhteen, toisin kuin Keski-Euroopassa. Matkalennot toteutuvat usein lyhintä mahdollista reittiä pitkin. Tampereelta käsin toimiva aluelennonjohto ja lentoasemien paikallinen lennonjohto toimivat joustavasti siten, että koneiden ei tarvitse odottaa ilmassa laskuvuoroaan. Lentoasemia lähestyvät koneet voivat vähentää päästöjään tekemällä niin kutsutun jatkuvan liu un lähestymisen (CD, Continuous Descent). Lentokoneiden ohjausjärjestelmien kehittymisen ansioista vaakalennosta kilometrin etäisyydellä lentoasemasta on voitu luopua, mikä vähentää moottoritehon käyttöä ja päästöjä. Helsinki-Vantaalla ilmatila ja lennonjohto mahdollistavat lentoyhtiöille CD-lähestymiset iltapäivän paria kiiretuntia lukuun ottamatta. CD-lähestymisten osuus kaikista lähestymisistä on nykyisin noin 60 %, joka on kansainvälisestikin hyvä toteuma. Maakuntakentillä toteuma on suurempi. Hyvin suoritettu CD-lähestyminen vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 320 kg (100 kg polttoainetta) yhtä noin 150-paikkaisen lentokoneen lähestymistä kohden. Samalla lentokoneen aiheuttama melu vähenee. Myös lentoonlähdöissä ilmatilan suunnittelu tukee energiatehokkuutta. Jo vuonna 1999 Helsinki-Vantaan ilmatilaa Helsinki-Malmin lentoasemalla poistettiin ympäristöriskejä asentamalla asematason viemäreihin öljynerotusjärjestelmät. 7

8 muokattiin siten, että lentoonlähtevien ja laskeutuvien koneiden väylät erotettiin toisistaan. Lentoon lähtevät koneet voivat tehdä nousunsa suoritusarvojensa mukaisesti energiatehokkaalla tavalla, sillä niiden korkeutta ei tarvitse rajoittaa laskeutuvien koneiden vuoksi. Lentoliikenne edelläkävijänä päästökaupan piiriin Eduskunta hyväksyi joulukuussa lain, jolla Suomenkin lentoliikenne liitetään EU:n päästökauppajärjestelmään vuoden 2012 alusta. Kaikista liikennemuodoista lentoliikenne on edelläkävijä tämän taloudellisen ohjauskeinon käytössä ja kantaa näin vastuunsa sektorin päästöistä. Eräät lentoyhtiöt ja järjestöt tarjoavat matkustajille mahdollisuuden kompensoida lentojen päästöjä erilaisin maksuin. Näiden järjestelmien merkitys pienenee, kun virallinen ja tarkkaan valvottu päästökauppa alkaa. Lentoliikenteen päästöoikeuksien kokonaismäärä EU:ssa perustuu vuosien päästöjen keskiarvoon. Aluksi siitä vähennetään 3 % ja jäljelle jäävästä määrästä 15 % huutokaupataan. Loppuosa jaetaan vuoden 2010 lentojen toteuman perusteella. Päästökauppa aiheuttaa suomalaisille lentoyhtiöille miljoonan euron kustannukset vuodessa. Suomen valtiolle puolestaan kertyy päästöoikeuksien huutokauppatuloja 10 miljoonaa euroa vuodessa. Finavia esitti lakia koskevassa lausunnossaan, että tulot käytettäisiin päästökauppaa hallinnoivan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin toiminnan rahoittamiseen sekä lentoliikennealan ympäristötutkimukseen. 8

9 Lentoliikenne ja ilmasto Lentoliikenne liitetään EU:n päästökauppajärjestelmään vuonna 2012 edelläkävijänä kaikista liikennemuodoista. Lentoliikenne on joukkoliikennettä. Suihku- ja potkuriturbiinikoneiden pakokaasut sisältävät samoja aineita kuin muidenkin moottoreiden päästöt. Yhdestä kilosta lentopetrolia eli kerosiinia syntyy palamisprosessissa 3,2 kg hiilidioksidia ja 1,3 kg vesihöyryä. Muiden päästöjen määrä vaihtelee lennon eri vaiheissa ja niihin vaikuttavat muun muassa lentokoneen ja moottorin tyyppi. Globaalilla tasolla lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt (CO 2 ) muodostavat noin 2 prosenttia ihmisen toiminnan aiheuttamista päästöistä. Päästöjen muut ainesosat vaikuttavat matkalentokorkeudella siten, että lentoliikenteen lämmitysvaikutuksen arvioidaan olevan noin kaksinkertainen verrattuna lentoliikenteen osuuteen hiilidioksidipäästöistä, cirruspilvien mahdollisen muodostumisen merkitys tunnetaan huonosti. Kotimaan liikenteessä potkurikoneella (ATR) polttoaineen kulutus on 2,5 3 l / 100 km / henkilö täydessä koneessa. Lapin lennoilla suihkukoneen (A320) kulutus on parhaimmillaan 3,7 l / 100 km / henkilö täydessä koneessa. Mannertenvälinen lento kuluttaa polttoainetta noin 3 l / 100 km / henkilö, kun kone on täynnä. Biopolttoaineiden soveltuvuutta lentoliikenteeseen tutkitaan ja testataan aktiivisesti. Suomen lentoliikenneverkosto on kattava ja ilmatila ympäristötehokas. 9

10 Lähestymme Helsinki-Vantaata ympäristöystävällisesti Jo yli puolet Helsinki-Vantaalle laskeutuvista koneista suorittaa jatkuvan liu un lähestymisen, joka aiheuttaa ympäristöön vähemmän melua ja pakokaasupäästöjä. Finavia käynnisti vuonna 2008 jatkuvan liu un lähestymisen (Continuous Descent Approach, CDA tai CD) kehityshankkeen, jonka tarkoituksena on vähentää laskeutuvien koneiden aiheuttamaa melua, pakokaasupäästöjä ja polttoaineen kulutusta. Tavoitteeseen pyritään lentäjien, lentoyhtiöiden ja lennonjohdon toimintatapoja muuttamalla. Tällaista lähestymistä kutsutaan myös jatkuvan korkeuden vähentämisen toimintatavaksi. Ympäristöystävällisiin lentotapoihin on Finaviassa alettu panostaa kuitenkin jo paljon aikaisemmin. Jo vuonna 1999 toteutetulla ilmatilamuutoksella luotiin ensimmäisen kerran edellytykset taloudellisille ja turvallisille lentomenetelmille. Muutoksessa otettiin huomioon lentokoneessa olevat uudet navigointilaitteet ja -järjestelmät, jotka mahdollistivat jatkuvan liu un eli CD-lähestymisen, selvittää Helsinki- Vantaan lennonjohdon päällikkö Karri Hannula. Marraskuussa 2009 Helsinki-Vantaan ilmatilan ulkoreunaa ja lentomenetelmiä muokattiin jälleen kerran. Muutosten ansiosta lentoyhtiöiden uusilla, entistä suuremmilla, koneilla on paremmat mahdollisuudet suorittaa CD-lähestyminen. Finavian hallinnoimassa ilmatilassa koneet voivat tehdä jatkuvan liu un lähestymisen Helsinki-Vantaalle lähes aina, iltapäivän paria kiiretuntia lukuun ottamatta. Tyhjäkäynnillä perille asti Jatkuvan liu un lähestymisessä ilma-aluksen korkeusprofiili määritetään lähestymisreitin pituuteen siten, ettei tarvetta suurta moottoritehoa vaativalle vaakalentovaiheelle ole. Sekä tehonkäyttö, että nopeuden hidastuminen on optimoitu. Vaakalennosta noin km etäisyydellä lentoasemasta on voitu luopua lentokoneiden ohjausjärjestelmien kehittymisen ansioista. Menetelmää voi verrata tilanteeseen, jossa autolla pääsisi rullaamaan tyhjäkäynnillä moottoritieltä kotiovelle asti. Muu liikenne, liikennevalot, sää ja kaikki vallitsevat olosuhteet sallisivat etenemisen perille saakka, Hannula kuvaa. Lentoliikenteessä lennonjohto luo olosuhteet jatkuvan liu un lähestymiselle. Lennonjohto antaa lentäjälle kaiken tarvittavan informaation ja lentäjä voi ilma-aluksen teknis- ten järjestelmien tuella toteuttaa nopeus- ja korkeusprofiililtaan optimaalisen lähestymisen. Joka konetyypillä on oma profiilinsa CD-lähestymisessä, ja myös koneen paino vaikuttaa asiaan. Lentäjä on aina se, joka tekee lopullisen ratkaisun lähestymistavasta. Turvallisuus menee aina muiden seikkojen edelle, Hannula korostaa. Päästöt ja melu vähenevät Parhaimmillaan lähestymisvaiheen päästöjä voidaan jatkuvan liu un menetelmällä vähentää jopa 30 prosenttia. Päästöjä syntyy vähemmän, koska ilma-alus pysyy pitkään korkealla ilmatilassa, ja moottoritehot ovat pieniä. Myös melua syntyy samasta syystä vähemmän. Keskikokoisen suihkumoottorikoneen ollessa kyseessä säästö voi tarkoittaa sataakin polttoainekiloa eli noin 320 kilon hiilidioksidipäästön vähenemistä lähestymistä kohden. Pienempi matkustajakone kuluttaa noin 40 kiloa ja potkuriturbiinikone noin 30 kiloa vähemmän polttoainetta CD-lähestymisessä. Ilmatilauudistus paransi entisestään edellytyksiä taloudellisiin lähestymisiin, mikä suurimmalle asiakkaallemme merkitsee yksin laajarunkokalustossa noin kilon polttoainesäästöjä vuodessa, Hannula toteaa. Euroopan huippua Siihen, voiko jatkuvaa liukua käyttää, vaikuttavat monet eri tekijät, muun muassa sää sekä käytössä oleva kiitotieyhdistelmä. Lennonjohdollisesti jatkuvan liu un toteuttaminen on vaikeaa silloin, kun liikennettä on työskentelee tutkan Tutkalennonjohtaja paljon. Haasteellisin aika Helsinki-Vantaalla on iltapäivällä puo- perusteella. antaman tilannekuvan li kolmen ja neljän välillä, jolloin Näyttö esittää mm. tuloaallon koneet saapuvat lentoasemalle nopeaan tahtiin. Silloin säärintamat. lennonjohto joutuu estämään menetelmän käytön varmistaakseen mahdollisimman suuren kiitotiekapasiteetin ja sen, etteivät mitkään koneet joudu odotuskuvioon ennen laskeutumisvuoroa. Vuorokausitasolla jo noin 60 prosenttia Helsinki-Vantaalle laskeutuvista koneista tekee CD-lähestymisen. Luku on Hannulan mukaan Euroopan huippua. 10

11 Jatkuvan liu un menetelmä (Continuous descent operation = CD) CD lähestyminen FAP Tavanomainen lähestyminen Lähestymislennonjohto (APP) vastaa ilma-aluksista lähestymisalueella, joka ulottuu noin 50 km etäisyyteen lentoasemasta. APP:n toiminta mahdollistaa lentäjille CD-lähestymisen tekemisen. Helsinki-Vantaan lennon- Kiitotie 3 o km Melun vähenemisen alue johdon päällikkö Karri Hannula tutkatyöpisteessä. Projektin tavoitteena on lisätä CD-lähestymisiä erityisesti yöaikana, jolloin liikenteen määrä vähiten estää sen käyttöä. Menetelmän ensisijainen käyttäminen olisi edullista yöllä myös melunhallinnan kannalta. Hannula uskoo, että lentäjien ja lennonjohdon toimintaa analysoimalla sekä lentoyhtiöiden koulutusta ja tiedotusta lisäämällä tavoitteessa onnistutaan. Suomi edelläkävijä Kolmivuotisessa kehityshankkeessa ovat mukana suuret suomalaiset operaattorit Finnair, Blue1 ja FinnComm. Ilmailukäsikirjassa julkaistut lähestymismenetelmät ovat kaikkien lentoyhtiöiden käytettävissä. Yhtiöt ovat suhtautuneet projektiin myönteisesti; merkitseehän CD-lähestymisten lisääntyminen selvää säästöä polttoainelaskuihin. Ympäristöystävällisten lähestymisten suhteen meillä on win-win-tilanne, eli kaikki hyötyvät, Hannula iloitsee. Jatkuvan liu un lähestymisen projekti päättyy vuonna 2010, mutta ympäristöä huomioon ottavien lentomenetelmien käyttöä ja kehittämistä jatketaan osana normaalia lennonvarmistustyötä. Suomi on edelläkävijä jatkuvan liu un soveltamisessa ja meillä on jatkossa antaa hyödyllistä tietoa vastaaviin hankkeisiin muissa Euroopan maissa. 11

12 Wash and Go Jäänestoa tehokkaasti ja vesiä säästäen Helsinki-Vantaan uusi etäjäänpoistoalue sijaitsee kolmannen kiitotien välittömässä läheisyydessä. Lentokoneiden jäänesto- ja poistokäsittely on välttämätöntä lentoturvallisuuden vuoksi, siitä on lähdettävä, toteaa Helsinki-Vantaan lentoaseman apulaisjohtaja Heini Noronen-Juhola. Haluamme pitää huolta lentoaseman ympäristöstä, samalla kun takaamme asiakkaillemme sujuvan lentoliikenteen. Helsinki-Vantaan lentoasemalla lentokoneiden jäänestokäsittelyä tekevät maahuolintayhtiöt. Finavia osoittaa yhtiöille ne paikat, joissa deicing-käsittely on sallittua, ja vastaa jääestoaineiden keräilystä ja jatkokäsittelystä. Ympäristön kannalta on tärkeää, ettei jäänestossa käytetty glykoli pääse kulkeutumaan lähialueen vesiin. Kukin lentoyhtiö solmii jäänestosta oman sopimuksensa maahuolintayhtiön kanssa, mutta jäänpoistotoimintaa koordinoidaan keskitetysti. Koordinointivastuu on siirtymässä maapalveluyhtiöltä Finavialle. totieltä 3 lounaaseen lähtevää sekä kiitotieltä 2 etelään lähtevää liikennettä. Etäjäänpoistopaikalla voidaan käsitellä jopa kuutta konetta yhtäaikaa. Etäjäänpoistoalueella imuriauto imee suurimman osan glykolista talteen, ja loput valuvat alla olevaan viemäriin. Sieltä glykolipitoinen vesi johdetaan suoraan jätevedenpuhdistamoon. Keskitetyllä jäänpoistoalueella prosessia on helpompi hallita ja haittavaikutuksia voidaan vähentää. Valumavesien keräily tehostuu, sillä käsittelyt tehdään pienemmällä alueella ja alueen viemäröintijärjestelmä ja laitteistot ovat nykyaikaisia. Koska alue sijaitsee lähellä kiitotietä, voidaan jäänestossa käyttää vähemmän glykolia. Ihannetilanteessa kone pääsee ilmaan jo muutaman minuutin kuluttua käsittelystä. Siten alueella kertyvä glykolivesimääräkin pienenee verrattuna toimintaan muilla paikoilla. Suunta pois asematasolta Lentokoneen deicing-käsittely tehdään juuri ennen koneen lähtöä ja useimmiten koneen pysäköintipaikalla asematasolla. Jäänestoaineet kerätään talteen imuriautoilla ja toimitetaan hyötykäyttöön Viikinmäen vedenpuhdistamon mädättämöön. Kaikki alueet, joilla jäänestokäsittelyt on sallittu, on yhdistetty jätevesiviemäriin, jota pitkin glykolipitoinen vesi ohjautuu jätevedenpuhdistamolle. Glykolia sisältävä lumi kasataan viemäröidyille lumenkaatopaikoille, joista sulamisvedet kulkeutuvat myös jätevedenpuhdistamolle. Vaikka Helsinki-Vantaalla on melko vanhaakin infrastruktuuria, asematason alla oleva viemäröinti pelaa ja sitä pidetään hyvässä kunnossa. Ympäristövaikutusten vähentämisen vuoksi tavoitteena kuitenkin on, että koneiden jäänpoistokäsittely asematasolla lopetettaisiin kokonaan. Vielä emme voi kieltää deicing-käsittelyä asematasolla terminaalien edessä, mutta sitä kohti ollaan menossa. Se tapahtuu sitten, kun etäjäänpoistopaikkojen kapasiteetti lentoasemalla on riittävä, Noronen-Juhola toteaa. Deicing-käsittelyt halutaan jatkossa siirtää kokonaan pois lentokoneiden seisontapaikoilta ja keskittää etäjäänpoistopaikoille. Hallittu prosessi Helsinki-Vantaan ensimmäinen keskitetty jäänpoistopaikka on ollut käytössä kahden talvikauden ajan. Alue palvelee kii- Asematasojen puhdistamiseen jääestoaineiden jäämistä käytetään raskaita, erityisvalmisteisia harjaimuriautoja, jotka voivat toimia myös talviolosuhteissa. Toimintatapoja kehitetään Helsinki-Vantaan etäjäänestopaikka on otettu käyttöön vähitellen ja siellä edelleen testataan parhaita toimintatapoja niin lentoliikenteen sujuvuuden kuin ympäristön kannalta. Alue ei ole aina auki, vaan lennonjohto antaa luvan etäjäänestoalueen käytölle silloin, kun tuuliolosuhteiden mukaan valit- 12

13 Maahuolintayritykset tekevät Helsinki-Vantaalla lentokoneiden jäänestokäsittelyjä vain alueilla, joista valumavedet ohjataan jätevesiviemäriin. Apulaisjohtaja Heini Noronen-Juhola vastaa lentoaseman liikennealueiden toimivuudesta. tava kiitotieyhdistelmä sen sallii. Tämä vaatii tarkkaa koordinointia lennonjohdon ja maahuolintayhtiöiden välillä. Etäjäänpoistoalueen lisäksi Helsinki-Vantaalle on tehty joitakin pienempiä paikallisia jäänpoistopaikkoja, joita voidaan käyttää tarpeen tullen ruuhkatilanteissa. Esimerkiksi uuden non-schengen-terminaalin edessä olevia seisontapaikkoja on mahdollista käyttää jäänpoistopaikkoina silloin, kun niillä ei ole muuta toimintaa. Paikat ovat Noronen-Juholan mukaan tehty vimpan päälle, ja niillä on turvallista käsitellä isoja laajarunkokoneita. Helsinki-Vantaalla kokoontuu säännöllisesti jäänpoistofoorumi, johon kuuluu lentoasemalla operoivia yhtiöitä, maahuolintayhtiöitä ja lentoaseman edustus. Yhdessä pohdimme keinoja, miten järjestää jäänestotoiminta mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja liikenteen kannalta tehokkaasti. Valittu kehityssuunta on selvillä, ja lähes kahdenkymmenen miljoonan euron investoinnit lähivuosina varmistavat jäänpoiston painopisteen siirtymisen etäalueille kaikissa liikenneolosuhteissa., apulaisjohtaja Noronen-Juhola selvittää. Jäänesto tehdään turvallisuussyistä Talvi on haasteellista aikaa lentoaseman toiminnoille. Kiitotiet on pidettävä puhtaana lumesta ja jäästä, jotta kentän pinnassa on riittävästi pitoa. Lumi ja jää on pestävä pois myös lentokoneen pinnasta, sillä ne voivat heikentää koneen suorituskykyä ja ohjattavuutta. Siipien pinnasta irtoava jää voi lisäksi joutua moottoriin ja rikkoa sen. Jäänesto- ja poisto- eli deicing-käsittelyllä estetään lumen kiinnittyminen sekä jääkerroksen muodostuminen koneen pintaan lähtökiihdytyksen ja nousun aikana. Lennon aikana jäätymisen estävät koneen omat sähköiset tai mekaaniset jäänpoistolaitteet. Suomessa lentokoneiden jäänestoon ja -poistoon käytetään propyleeniglykolia, joka on nopeasti luonnossa hajoava aine. Haittavaikutus on se, että veteen hajotessaan glykoli kuluttaa happea ja synnyttää samalla epämiellyttävää hajua. 13

14 Pientä säätöä, suurta hyötyä Finavian energia- ja ilmasto-ohjelmassa löydetään suurimmat kulutuskohteet ja tehdään korjaavia liikkeitä. Samalla etsitään uusia säästökohteita kaikilla lentoasemilla. Energiatehokkuus tarkoittaa meille energian tarkoituksenmukaista käyttöä, turvallisuudesta ja työskentelyolosuhteista tinkimättä, tiivistää apulaisjohtaja Reijo Särkkä Finavian Lentoasemaliiketoiminnasta. Energiatehokkaat ratkaisut ovat jo pitkään olleet lähtökohtamme suunnittelussa, hankinnoissa ja uudisrakentamisessa. Helsinki-Vantaan lentoaseman syksyllä 2009 avattuun terminaalilaajennukseen sisältyy useita energian kulutusta ja kustannuksia vähentäviä yksityiskohtia. Esimerkiksi asematasovalaistusta voidaan säätää tarpeen mukaan: aktiivisen toiminnan aikana valaistusteho on täysillä, ja kun toimintaa ei ole, sitä vähennetään. Uusia lentokonepaikkoja lämmitetään sähkön sijasta kaukolämmön paluuvedellä, mikä vähentää energiakustannuksia. Ohjelman taustalla oli kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön, erityisesti energiapalveludirektiivin, asettamat haasteet ja sitä kautta tarve täsmällisempiin energiakulutustietoihin. Ohjelmaa toteutetaan kolmessa projektiryhmässä, joissa kussakin etsitään konkreettisia keinoja energiatehokkuuden lisäämiseksi. Ryhmien vastuualueita ovat lentoasemien rakennukset ja rakenteet, uudisrakentaminen sekä ajoneuvot ja työkoneet, Särkkä kertoo. Energiankäytön tehostamista tarkastellaan Finaviassa myös liiketoiminnoittain. Yksityiskohtaiset energiatehokkuuden ja päästöjen yleistavoitteet asetetaan vuoden 2010 aikana. Perimmäisenä tavoitteena on luonnollisesti vähentää lentoasematoimintojen hiilidioksidipäästöjä. Energianhallintaa ryhmätyönä Energian kulutusta on Finaviassa seurattu jo yli 30 vuoden ajan. Seurannasta on edetty nykypäivän kokonaisvaltaiseen energianhallintaan, jota toteutetaan pari vuotta sitten valmistuneella energia- ja ilmasto-ohjelmalla. 14

15 Säädöt kohdalleen Eräs keino pienentää kulutusta on tehostaa energian käytön seurantaa mittarointia lisäämällä ja tilastointia kehittämällä. Kaukoluettavien mittareiden avulla sähkön kulutusta Finavian kiinteistössä tai kulutuskohteessa on mahdollista seurata tunnin tarkkuudella. Seurannan avulla löydämme suurimmat kulutuskohteet ja tiedämme, mihin ja miksi energiaa kuluu. Kun tunnemme hyvin nykytilanteen, voimme sen jälkeen suunnitella toimia energian säästämiseksi. Vuoden 2009 aikana tehtiin kolmella Pohjois-Suomen lentoasemalla energiakatselmukset, joiden tarkoituksena oli löytää uusia säästökohteita. Hyvien raporttien pohjalta on Särkän mukaan käynnistetty muutoshankkeita useilla lentoasemilla. Ilmanvaihto on yksi tärkeimmistä korjauskohteista. Energiankulutuksen kannalta on tärkeää, ettei terminaaleissa kierrätetä liikaa ilmaa. Nykyaikaisten CO 2 -antureiden ja taajuusmuuttajien ansiosta on mahdollista säätää ilmanvaihtoa portaattomasti ja siten optimoida sen toimintaa. Katselmusten perusteella myös lentoasemarakennusten sisälämpötilojen ohjeistusta on tarkennettu ja kiinteistöautomaatiojärjestelmiä päivitetty. Uudet ohjausarvot varmistavat, ettei tiloja lämmitetä tai jäähdytetä liikaa. Valoa ja vettä tarpeen mukaan Lentoasemalla valoja on rakennuksissa, ulkoalueilla, asematasolla ja kiitotiellä. Niiden energiankulutusta voidaan vähentää valaistusta ohjaamalla ja käyttämällä energiatehokkaita lampputyyppejä. Rakennuksissa valot sammuvat automaattisesti, kun päivänvaloa tulee sisään riittävästi. Helsinki-Vantaan uudessa terminaalissa on useita energiatehokkaita ratkaisuja. Esimerkiksi lentokoneiden seisontapaikkojen jäätyminen estetään kaukolämmön paluuvedellä. Apulaisjohtaja Reijo Särkkä koordinoi Finavian energia- ja ilmastoohjelman toteutusta. Taustalla joulukuussa 2009 valmistunut terminaali. Asemataso- ja kiitotievalojen suhteen turvallisuus on aina etusijalla. Asematasolla on pidettävä huolta siitä, että valoa on riittävästi lentoturvallisuuden ja työturvallisuuden takaamiseksi, Särkkä painottaa. Lennonjohdon kanssa on sovittu, että kiitotievaloja käytetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Finaviassa seurataan tarkasti led-teknologian kehittymistä ja uusia ratkaisuja hyödynnetään käytännössä. Led-valoja on testattu sekä Helsinki-Vantaan, että Rovaniemen lentoasemilla. Led-valonlähteitä on jo käytössä terminaalirakennusten ja pysäköintitalojen opasteissa, mutta niiden ominaisuudet eivät vielä riitä vaativiin olosuhteisiin kiitotiellä. Kohteissa, joissa ei tarvita lämpöä eikä suurta valaistustehoa, lediä voidaan käyttää. Näitä ovat esimerkiksi pientehoiset lähestymisvalot. Lentoasemien energiakatselmuksissa tarkasteltiin myös vedenkulutusta, joka lentoasemilla vaihtelee suuresti matkustajamäärien mukaan. Eniten vettä kuluu matkustajaterminaalien saniteettitiloissa. Kulutusta voidaan vähentää tehokkaalla seurannalla, vedentuloa säätelevillä vesikalusteilla ja niiden hyvällä huollolla. Uusia säästökohteita etsitään Energian ja kustannusten säästöä syntyy myös lentoasemien lämmitysmuotoja muuttamalla. Ympäristöä ajatellen on järkevää käyttää lämmityksessä uusiutuvia energialähteitä. Uudella tekniikalla voidaan tehokkaasti ja puhtaasti polttaa CO 2 -neutraalia biomassaa kuten pellettiä, haketta ja puuta. Finavian verkostoon kuuluu 25 lentoasemaa, joista usealla on siirrytty öljylämmityksestä pellettilämmitykseen. Osa lentoasemista on liitetty alueelliseen kaukolämpöverkkoon. Myös Helsinki-Vantaa on liitetty kaukolämpöverkkoon ja lentoasema ostaa kaiken lämmön Vantaan Aviaenergialta. Osana energia- ja ilmasto-ohjelmaa tutkimme mahdollisuuksia hyödyntää lämmityksessä maa- ja ilmalämpöpumppuja, apulaisjohtaja Särkkä kertoo. Muina tulevaisuuden energiansäästökohteina tutkimme kiinteistöjen vapaajäähdytystä, jossa käytetään hyväksi ulkoilmaa. Lisäksi selvitämme lentoasemilla käytettävien työkoneiden konekohtaista energiankulutusta ja taloudellisen ajotavan vaikutusta kulutukseen. 15

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Sisällysluettelo 02 Mukana yhteisissä talkoissa 03 Lentoasemien ympäristövaikutukset 04 Finavian yritysvastuu lyhyesti 06 Finavian ympäristötyön tapahtumia 2011 10 Järkevää

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Enontekiön lentoaseman ympäristölupa, Enontekiö Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS

LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS Yritysten parhaat käytännöt Case: Finavia Oyj:n Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasema ELLO Etelä-Suomen logistiikka WP4: EcoHub konseptin kehittäminen Forssa, 17.8.2010

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010. Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010. Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA Finavia Oyj 24.5.2013 4 (39) Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 MELUNHALLINTASUUNNITELMAN TAUSTAA...

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1 Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1998 1 Toimitusjohtajan katsaus Ilmailulaitoksen ensisijainen tavoite on pitää yllä hyvää lentoturvallisuutta. Järjestelmällinen, vastuuntuntoinen ja poikkeamista

Lisätiedot

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj v2.0, 21.6.2012 Kansilehden kuvat: Finavia Selvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

Ilmailulaitoksen vuosikertomus. A j a s sa e te e npäin

Ilmailulaitoksen vuosikertomus. A j a s sa e te e npäin Ilmailulaitoksen vuosikertomus A j a s sa e te e npäin 2 2000 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 2 Ilmailulaitos lyhyesti 6 Ilmailulaitoksen arvot 8 Liikelaitoksen tilikausi lyhyesti 9 Ilmailulaitos vuonna

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ILMAILULAITOS LYHYESTI LIIKELAITOKSEN TILIKAUSI LYHYESTI

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ILMAILULAITOS LYHYESTI LIIKELAITOKSEN TILIKAUSI LYHYESTI I L M A I L U L A I T O S V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 ILMAILULAITOS LYHYESTI 6 LIIKELAITOKSEN TILIKAUSI LYHYESTI 7 7 8 13 13 19 23 30 31 34 38 38 39 39 40 41

Lisätiedot

ILMAILULAITOKSEN VUOSIKERTOMUS E M A S N T L E N I A U K

ILMAILULAITOKSEN VUOSIKERTOMUS E M A S N T L E N I A U K ILMAILULAITOKSEN VUOSIKERTOMUS 2 0 0 5 A S E M A! O L E N T S N I A U K SISÄLTÖ Pääjohtajan katsaus 2 Viimeiselle matkalle 5 Ilmailulaitos vuonna 2005: Toiminta-ajatus, arvot ja palvelut 6 Liikelaitoksen

Lisätiedot

Ympäristöraportti 2007

Ympäristöraportti 2007 Ympäristöraportti 2007 GROUP Ympäristötietoisen matkustajan valinta Finnair kantaa itse vastuun ympäristöstä. Matkustaja tekee ympäristömyötäisen päätöksen valitsemalla yhtiön, jolla on moderni laivasto

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 2007. Versio 2.0 6.5.2008

Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 2007. Versio 2.0 6.5.2008 Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 27 Versio 2. 6.5.28 Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 27 Versio 2. 6.5.28 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 YLEISTIEDOT... 5 2.1 Luvan hakija

Lisätiedot

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2009. Toimitusjohtajan katsaus. Finavia lyhyesti. Lentämisen merkitys. Lentoliikenne ja toimintaympäristön muutos

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2009. Toimitusjohtajan katsaus. Finavia lyhyesti. Lentämisen merkitys. Lentoliikenne ja toimintaympäristön muutos M A T K O J A M A I S E M I A 1 F I N A V I A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 New York 8:40 F I N A V I A N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 S I S Ä LT Ö Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35 K A

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 2 Ilmailulaitos lyhyesti 6 Liikelaitoksen tilikausi lyhyesti 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Palvelu-, toiminta- ja tulostavoitteet

Lisätiedot

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj 12.12.2014 Kansilehden kuvat: Finavia Lisäselvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa Etelä-Suomi Päätös Nro 49/2011/1 Dnro ESAV/75/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

FINAVIA 2010. 365 mahdollisuutta VUOSIKATSAUS. Muotisuunnittelija Paola Suhosen matkassa s. 22. Kansanedustaja Pekka Haaviston matkassa s.

FINAVIA 2010. 365 mahdollisuutta VUOSIKATSAUS. Muotisuunnittelija Paola Suhosen matkassa s. 22. Kansanedustaja Pekka Haaviston matkassa s. 365 mahdollisuutta Vuosikertomus 2010 Muotisuunnittelija Paola Suhosen matkassa s. 22 FINAVIA 2010 365 mahdollisuutta VUOSIKATSAUS 4 Poimintoja vuodelta 2010 8 Toimitusjohtajan katsaus 12 Finavia lyhyesti

Lisätiedot

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012 Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Oulun lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2010 ja ennuste 2020-30 0 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 www.ekokem.fi 6 Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille 4 Sirpa Juutinen: 10 Posivan tutkimuskumppanina 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys Akkreditoinnilla

Lisätiedot

Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025

Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025 Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025 A 1/2010 30.04.2010 ennakkokopio Kansilehden kuvat: ja Ilmavoimat Kuopion lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2008 ja ennuste

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Finavia Suomen portti maailmalle

Vuosikertomus 2007. Finavia Suomen portti maailmalle Vuosikertomus 2007 Finavia Suomen portti maailmalle Finavia avaa yhteydet maailmalle SisälTÖ Finavia lyhyesti 4 2007 tapahtumat ja avainluvut 6 Pääjohtajan katsaus 8 Strategia 12 Lentoliikenne 16 Lentoasemaliiketoiminta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005. Turun kaupunki

Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005. Turun kaupunki Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005 1 Kaupunginjohtajan katsaus Vuoden 2005 aikana tehtiin merkittäviä päätöksiä koskien kaupungin ympäristöjohtamisjärjestelmää. Turun kestävän kehityksen

Lisätiedot

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2 Vantaan ympäristöraportti 212 Julkaisija Vantaan kaupunki, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, Ympäristökeskus Kannen kuva Ilmastoinfon Elämäsi ostoskori -näyttelystä Tikkurilassa, Jarmo Honkanen Taitto

Lisätiedot

NYYTÄJÄ. ei pelkää noutajaa. Pukumiehen päivitysopas 26. Paris New York Hilton 22 Liikemiehen ilmasilta 8

NYYTÄJÄ. ei pelkää noutajaa. Pukumiehen päivitysopas 26. Paris New York Hilton 22 Liikemiehen ilmasilta 8 Paris New York Hilton 22 Liikemiehen ilmasilta 8 Pukumiehen päivitysopas 26 NYYTÄJÄ ei pelkää noutajaa F I N A V I A N L E H T I L E N T O M A T K U S T A J A L L E 3 / 2 0 0 7 S I S Ä L L Y S 16 Outi

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutusten tila 2014

Liikenteen ympäristövaikutusten tila 2014 Liikenteen ympäristövaikutusten tila 2014 Sisältö Alkusanat Ympäristötavoitteiden saavuttaminen Ilmastonmuutoksen hillitseminen Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt Kasvihuonekaasupäästöjen kehittyminen ja

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävä liikkuminen Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Toimeksiantaja: Ympäristöministeriö 06/2009 2 Sisällys

Lisätiedot