Finavia OYJ ympäristöraportti 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finavia OYJ ympäristöraportti 2011"

Transkriptio

1 Finavia OYJ ympäristöraportti 2011

2 Sisällysluettelo 02 Mukana yhteisissä talkoissa 03 Lentoasemien ympäristövaikutukset 04 Finavian yritysvastuu lyhyesti 06 Finavian ympäristötyön tapahtumia Järkevää joukkoliikennettä 11 Lentoliikenne mukana EU:n päästökaupassa 12 Helsinki-Vantaa ja Lapland Airports mukaan Euroopan lentoasemien ilmastotalkoisiin 14 Lentoasemakohtaiset tunnusluvut Helsinki-Vantaan ympäristövuosi Helsinki-Vantaa & uusi ympäristölupa 27 Ympäristöorganisaatio 27 Tietoa ilmailun ympäristöasioista Mukana yhteisissä talkoissa Vuonna 2008 ilmailuteollisuuden osapuolet lentoyhtiöt, lentokonevalmistajat, lennonvarmistusyhtiöt ja lentoasemat sitoutuivat hiilineutraaliin kasvuun. Myös Finavia allekirjoitti yhteisen tavoitteen. Lentoasemien järjestö Airports Council International (ACI) on lisäksi rohkaissut jäseniään pyrkimään oman toimintansa osin hiilineutraaliksi. Koko lentoliikennejärjestelmän ilmastopäästöistä noin 5 prosenttia aiheutuu lentoasemien toiminnasta. Avustaakseen lentoasemia hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ACI kehitti erityisen ohjelman, joka antaa säännöt ja vaatimukset tietojen keräämiselle, todentamiselle ja raportoinnille. Ohjelmassa on erilaisia tasoja, joiden edellytysten täyttyessä lentoasemat saavat sertifikaatin toimenpiteistään. Finavian lentoasemista sertifiointia hakivat yhdessä kuusi Lapland Airports -brändin lentoasemaa sekä Helsinki-Vantaa. Lapin lentoasemilla vuoden 2010 päästöt alittivat edellisten vuosien tason. Tämä johtui muun muassa siitä, että energiatehokkuus parani kiinteistöissä ja että kolmella lentoasemalla otettiin käyttöön pellettilämmitys. Jatkamme työtämme ohjelman vaatimusten mukaisesti ja pohdimme, onko mahdollista saavuttaa hiilineutraalius omassa toiminnassamme. Lentoyhtiöt ja niiden liikenne on vuoden 2012 alussa liitetty EU:n päästökauppajärjestelmään. Järjestelmään liittyy kilpailua vääristäviä riskejä, mikäli EU:n ulkopuoliset lentoyhtiöt eivät valtioidensa tukemana suostu sen ehtoihin. Tämä voi tiukoilla markkinoilla siirtää liikenteen painopistettä lentoyhtiöille, joille päästöjen vähentäminen on vähäisempi tavoite kuin EU:ssa toimiville yrityksille. Päästökaupan tulee kuitenkin antaa matkustajille vahva viesti siitä, että lentokoneiden päästöt ovat mukana kansainvälisissä ilmastokeskusteluissa ja että EU-yhtiöissä päästöt ovat tarkasti tiedossa, valvonnassa ja hallinnassa. Finavia vastaa lentoasemien ja lennonvarmistuksen toiminnasta. Omalta osaltamme olemme mukana yhteisissä talkoissa. Vantaalla Kari Savolainen, toimitusjohtaja Mikko Viinikainen, ympäristöjohtaja 2

3 Lentoasemien ja lentoliikenteen ympäristövaikutukset Kiitoteiden liukkaudentorjunta Kiitoteiden liukkaudentorjunnassa käytetään ensisijaisesti mekaanisia menetelmiä: harjausta ja aurausta. Kemiallisia aineita tarvitaan kiitotien pintaan muodostuneen kuuran ja jään poistossa sekä ennakoivaan liukkaudentorjuntaan. Nykyisin käytettävät aineet ovat natriumasetaatti, kaliumasetaatti, natriumformiaatti ja kaliumformiaatti rakeisessa ja nestemäisessä muodossa. Aineet kuluttavat happea joutuessaan vesistöön, mutta ovat ympäristölle mahdollisimman vähän haitallisia. Kiitoteiden liukkaudentorjunnasta vastaa Finavia. Lentokoneiden jäänesto ja -poisto Lentokoneiden pinnoilta on poistettava lumi ja jää sekä estettävä uuden jään muodostuminen koneen ohjattavuuden ja suorituskyvyn turvaamiseksi. Lentokoneen pinnalle ruiskutettava propyleeniglykoli ei ole vaaralliseksi luokiteltu aine, mutta se kuluttaa happea hajotessaan sekä aiheuttaa hajuhaittoja. Lentokoneiden jäänestosta ja -poistosta huolehtivat maahuolintayhtiöt. Lentotoiminta Lentoyhtiöiden, yksityisten ja puolustusvoimien ilma-alusten liikkuminen aiheuttaa melua ja pakokaasupäästöjä. Lentokoneiden melua hallitaan kiitoteiden käytön suunnittelulla, kansainvälisin melumääräyksin, kehittämällä moottoritekniikkaa sekä maankäytön suunnittelulla. Lentoasemilla päästöjä ilmaan aiheuttavat toiminnoillaan useat eri toimijat: Finavia, lentoyhtiöt, maahuolintayhtiöt, muut lentoasema-alueilla toimivat yritykset sekä puolustusvoimat. Finavia vastaa omista toiminnoistaan ja päästöistään ja sillä on lentoaseman pitäjänä osavastuu lentoasemalla suoritettavien toimintojen ympäristövaikutuksista. Lentoaseman infra ja maaliikenne 1 Tieyhteys lentoasemalle 2 Pysäköinti ja maajoukkoliikenne 3 Matkustajaterminaali 4 Lennonjohtotorni (lennonvarmistus) 5 Lentoaseman toimistorakennus 6 Lentoaseman kunnossapitokaluston halli 7 Lentokonehalli 8 Kiitotie ja rullaustiet Lentokoneiden jäänesto ja valumavedet 9 Lentokoneiden jäänesto ja -poisto 10 Jäänesto- ja poistoainesäiliöt (glykoli) 11 Asemataso ja sen vesien johtaminen Kiitoteiden liukkaudentorjunta ja valumavedet 12 Kunnossapitokalusto ja liukkaudentorjunta 13 Liukkaudentorjunta-ainesäiliöt (formiaatit, asetaatit) Lentokoneiden polttoainehuolto 14 Lentokoneiden tankkaus 15 Lentokoneiden polttoaineiden varastointi Kunnossapitokalusto ja yhdyskuntatekniikka 16 Kunnossapitokaluston polttoainehuolto 17 Yhdyskuntajätteet 18 Ongelmajätteet 19 Tilojen yhdyskuntatekniikka (vesi ja lämmitys) Lentokoneiden liikkuminen 20 Lentokoneiden huoltokoekäyttö 21 Lentokoneiden nousut, laskut ja rullaukset 3

4 Finavian yritysvastuu lyhyesti Finavia on Suomen valtion omistama osakeyhtiö, joka ylläpitää lentoliikenteen toimintaedellytyksiä eli lentoasemia ja lennonvarmistusta. Lentoliikenne on tärkeä osa maan liikennejärjestelmää, ja kattava lentoasemaverkostomme mahdollistaa nopeat yhteydet kaikkialle Suomeen ja Suomesta maailmalle. Huolehdimme siitä, että toimintamme on taloudellisesti kestävää ja kannattavaa. Pyrimme minimoimaan toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset ja kerromme niistä avoimesti kaikille sidosryhmillemme. Haluamme myös olla hyvä työnantaja henkilöstöllemme ja luotettava kumppani sidosryhmillemme. Pääasiakkaitamme ovat lentoyhtiöt ja lentomatkustajat. Muita keskeisiä sidosryhmiä ovat muun muassa lentoyhtiöitä palvelevat yritykset, kuntien ja valtion viranomaiset, lentoaseman lähistöllä asuvat ihmiset sekä rahoittajamme. Neljä vastuun pilaria Taulukko 1. Finavia Oyj:n toiminta 2011 lukuina Lentoasemien määrä Operaatioiden määrä Matkustajamäärä lentoasemilla yhteensä Liikevaihto Voitto ennen satunnaisia eriä Tilikauden voitto Investoinnit Finavian oma energiakulutus Energian kulutus per matkustaja Hiilidioksidipäästöt omasta toiminnasta Hiilidioksidipäästöt omasta toiminnasta per matkustaja Liukkaudentorjunta-aineiden käyttö Lentoasemia luvitettu YSL:n mukaan Henkilöstö Finavian työntekijöiden kokonaismäärä Suomalaisen keskimääräinen matka matkustajalentoasemalle ,9 milj. euroa 19,8 milj. euroa -10,2 milj. euroa 34,2 milj. euroa 158 GWh 9,0 kwh/pax t 1,7 kg/pax t 15 kpl km Yrityksen yhteiskuntavastuu on vastuuta liiketoiminnan vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan, ympäristöön ja yrityksen sidosryhmiin. Yhä useammin yhteiskuntavastuusta käytetään termiä yritysvastuu. Yritysvastuuta tarkastellaan yleensä taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun näkökulmista. Finavialla on kuitenkin myös erittäin tärkeä yhteiskunnallinen rooli 25 lentoaseman verkoston pitäjänä. Siksi yrityksen yhteiskunnallinen vastuu on nostettu erikseen esille. Suomi ei menesty ilman hyviä yhteyksiä Suomen valtiolla on Finavialle omistajana yhteiskunnallisia tavoitteita, jotka liittyvät yhti- 4

5 ölle määriteltyihin erityistehtäviin. Niitä ovat koko maan kattavan lentoasemaverkoston ylläpito, turvallisesti toimivan lentoliikenteen mahdollistaminen sekä valtionilmailuun ja pelastuspalveluun liittyvät tehtävät. Finavian toimintaa ohjataan taloudellisin perustein, mutta omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen. Kustannustehokkuus on verkoston edellytys Finavia rahoittaa toimintansa lentoyhtiöille, matkustajille ja alan toimijoille tuottamiensa palvelujen tuotoilla. Lentoyhtiöille suunnatuista palveluista Finavia perii lentoliikennemaksuja, jotka puolestaan jakaantuvat lentokenttämaksuihin ja lennonvarmistuspalveluiden maksuihin. Eurooppalaisessa vertailussa Finavian tuottamien palveluiden hinnat ovat edullisimmasta päästä. Suomessa koko maan kattavan lentoasemaverkoston ylläpito rahoitetaan osittain päälentoasema Helsinki-Vantaan tuotoilla. Finavian erityistehtävän mukaisesti jokainen lentoasema, jonne on säännöllistä reittiliikennettä, pidetään toiminnassa kannattavuusnäkökulmasta huolimatta. Pyrimme pitkäjänteisesti kustannustehokkuuteen ja toimintamme tuottavuuden parantamiseen säilyttääksemme asemamme hintakilpailussa. Ympäristövaikutukset tarkasti luvitettu Finavian tavoite on, että lentoliikenne voidaan hoitaa Suomessa mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. Tässä oleellisimpia kysymyksiä ovat kiitoteiden liukkaudentorjunta, lentokoneiden jäänpoisto ja -esto, tehokas melunhallinta lentoasemien läheisyydessä sekä lentoliikenteen ja lentoasemien energiatehokkuus. Tiukentuvat ympäristöluvat edellyttävät enenevän määrän toimenpiteitä lentoasemilla. Koko lentoasemaverkostossa Finavian ympäristötyön tavoite on toteuttaa lentoasemien ympäristölupamääräysten edellyttämät kehitystehtävät määräajassa. Finavian ympäristövastuu kattaa ensi sijassa lentoasemien ympäristövaikutukset. Lisäksi tuemme lentoyhtiöitä ja muita ilmailutoimijoita vähentämään ympäristövaikutuksiaan tarjoamalla tehokkaita lennonvarmistuspalveluita, kuten ruuhkatonta ilmatilaa ja joustavia lähestymismenetelmiä, sekä ohjeistamalla lentokoneiden jäänpoistotoimintaa ja kehittämällä lentoasemien valumavesien keräysjärjestelmiä. Huolehdimme ihmisistä Finavia Oyj työllistää noin ihmistä ympäri Suomen ja koko konsernin henkilöstömäärä on noin Kaikkiaan Finavian lentoasemilla työskentelee koko- tai osa-aikaisesti yhteensä noin eri yritysten työntekijää. Asiakkaillemme tarjoamme kattavan, toimivan ja turvallisen lentokenttäverkoston palveluineen. Vuonna 2011 panostimme paljon resursseja työhyvinvoinnin kehittämiseen, minkä ansiosta sairauspoissaolot vähentyivät selvästi. Vuoden 2011 sairauspoissaoloprosentti oli 3,7 %, mikä on edellisvuotta pienempi ja vähemmän kuin palvelusektorilla yleisesti. 5

6 Finavian ympäristötyön tapahtumia 2011 Viidestoista työ: Rovaniemi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto päätti Rovaniemen lentoaseman ympäristöluvasta joulukuussa. Päätös oli viidestoista Finavialle myönnetty, ympäristönsuojelulain mukainen lentoaseman toimintaa koskeva lupa. Sen myötä kaikkien Lapland Airports -lentoasemien (Ivalo, Enontekiö, Kittilä, Rovaniemi, Kuusamo ja Kemi-Tornio) luvituskierros on nyt valmis. Rovaniemen lupa mahdollistaa alueen matkailu- ja muita elinkeinoja tukevan lentoliikenteen kehittämisen pitkälle tulevaisuuteen. Lupapäätöksen mukaisesti Finavia laatii vuoden 2012 syyskuun loppuun mennessä propyleeniglykoli-valumien lyhyen aikavälin hallintasuunnitelman ja laajentaa sitä vuonna Propyleeniglykoli, jota maahuolintayhtiöt käyttävät lentokoneiden jäänpoistossa ja -estossa, on biologisesti helposti hajoava aine, mutta se aiheuttaa vesistöissä hapen kulumista ja hajua. Päätöksen mukaan kiitotien liukkaudentorjunta-aineiden aiheuttama kuormitus vesiin ei saa olennaisesti lisääntyä nykyisestä. Melun vaikutusten vähentämiseksi on öisin tehtävä laskeutumiset pohjoisen suunnasta ja lentoon on lähdettävä pohjoiseen, mikäli lentoturvallisuus ei muuta edellytä. Rovaniemen kaupunki sijaitsee lentoaseman eteläpuolella. Vuonna 2011 ympäristölupapäätöksen saivat myös Kemi-Tornion, Enontekiön ja Helsinki-Vantaan lentoasemat. Helsinki-Vantaan ympäristölupa rajoittaa yöliikennettä Finavia jätti Helsinki-Vantaan ympäristölupahakemuksen vuoden 2007 lopussa. Etelä- Suomen aluehallintovirasto antoi elokuussa 2011 lupapäätöksensä, joka sisältää kymmeniä määräyksiä ympäristövaikutusten vähentämisestä, seuraamisesta ja raportoinnista. Määräysten toimenpano edellyttää Finavialta paljon toimenpiteitä ja investointeja muun muassa vesiensuojelun kehittämiseen. Lupa rajoittaa Suomen päälentoaseman yöliikennettä ja sen aiheuttamaa melua. Rajoitukset eivät kuitenkaan merkittävästi vaikeuta Suomelle tärkeää vaihtomatkustusta Euroopan ja Aasian välillä, sillä se keskittyy iltapäivän tunneille. Ilman vaihtomatkustajia liikennetarjonta Suomesta Eurooppaan olisi vain puolet nykyisestä. Päätöstä voidaan tulkita siten, että sydänyön tunteja lukuun ottamatta Helsinki- Vantaan, ja samalla koko Suomen lentoliikenne, voi määräysten rajoissa kehittyä osana Helsingin seudun kasvua. Lupaan haki muutosta 39 tahoa, joista yksi on Finavia. Valtaosa kuntien ja yksityishenkilöiden muutoskirjelmistä koski lentokoneiden aiheuttamaa melua. Myös vesiensuojelua koskevia määräyksiä vaadittiin muutettavaksi. Päätöksessä määrätään hakemaan lupamääräysten tarkistamista vuoden 2017 loppuun mennessä. Finavia katsoo, että määräaika on lentoaseman infrastruktuurin ja toiminnan kehittämisen kannalta liian lyhyt ja vaatii omassa muutoksen haussaan aikataulun pidentämistä. Lainvoimainen lupa saataneen Vaasan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen Tällöin lupahanke olisi Finaviassa kestänyt kymmenen vuotta. Luvan edellyttämistä toimenpiteistä kerrotaan tarkemmin sivuilla

7 7

8 Hiilijalanjälki pienentyi Lapin lentoasemilla Kansainvälinen lentoasemajärjestö ACI (Airports Council International) on kehittänyt Airport Carbon Accreditation (ACA) -ohjelman voidakseen avustaa jäsenlentoasemiaan hiilidiksidipäästöjen systemaattisessa arvioimisessa, raportoimisessa sekä vähentämisessä. Kyseessä on jatkuva sertifiointiohjelma, jossa on osoitettava vuosittaista kehitystä. Myös Finavian vuonna 2011 hyväksymä energiapolitiikka edellyttää jatkuvaa energiatehokkuuden parantamista sekä päästöjen vähentämistä. Hiilidioksidipäästöt (CO 2 ) määritettiin vuodesta 2007 lähtien ja vuosien keskiarvoa verrattiin vuoden 2010 päästöihin. Koska päästöjä määriteltiin tällä tarkkuudella ensimmäistä kertaa, oli tietojen kokoaminen haasteellista. Päästötietojen todennuksen suoritti Enemi Oy. Kuuden Lapin lentoaseman oman toiminnan CO 2 -päästöt olivat tonnia ja Helsinki-Vantaan tonnia vuonna Lapland Airports -ryhmän kuudelle lentoasemalle myönnettiin Airport Carbon Accreditation -sertifikaatti (taso 2) osoituksena hiilipäästöjen vähentämisestä. Lapland Airports -asemien CO 2 -päästöt vähenivät vuonna 2010 vuosien keskiarvosta yhteensä 637 tonnia. Helsinki-Vantaan lentoasema saavutti neliportaisen ohjelman tason 1, ja seuraavaksi sille tavoitellaan tasoa 2 vuoden 2011 tiedoilla. Lue ohjelmasta lisää sivuilla Helsinki-Vantaan remontit aiheuttivat tiedusteluja Helsinki-Vantaan lentoasemalla tehtyjen kunnossapitotöiden vuoksi kiitotie 2 oli kesällä suljettuna viikon ja kiitotie 1 kuukauden ajan. Poikkeuksellinen kiitotiekäyttö aiheutti sen, että lentokonemelun takia Finaviaan yhteyttä ottaneiden määrä kasvoi usealla kymmenellä edelliseen vuoteen nähden. Muutamana päivänä vallitsi myös niin voimakkaita kaakkois- tai luoteistuulia, että kiitotietä 2 jouduttiin käyttämään lentoonlähtöihin tai laskeutumisiin Pohjois-Helsingin yli, mikä myös lisäsi tiedustelujen määrää. Vuosina ohjattiin tuuliolosuhteiden vuoksi laskeutumisia Espoon ja Länsi- Vantaan suunnasta ja lentoonlähtöjä Keravan suuntaan keskiarvoa useammin. Vuonna 2011 voitiin kiitoteitä käyttää sääolosuhteiden ansiosta enemmän ensisijaisuusperiaatteiden mukaisesti. Espoon ja Länsi-Vantaan suunnasta tehtyjen laskeutumisten osuus oli vuositasolla 18 %, kun edellisenä kahtena vuotena se oli 31 %. Tuuliolosuhteiden vaikutus voidaan nähdä myös koko vuoden ajalle lasketun lentokonemelualueen muodossa. Laskeutumislinjojen suunnassa Länsi-Vantaalla ja Keski-Espoossa melualue pieneni. Kiitotien 1 suunnassa kohti Etelä-Keravaa melualue laajeni, sillä laskeutumisten määrä kasvoi, samalla kun lentoonlähtöjen määrä suuntaan väheni. Lentoaseman operaatiomäärä nousi 11 % ja L den >55 db melualueen pinta-ala kasvoi kuusi km 2. Alueen asukasmäärä kasvoi tuhannella ja oli Jäänpoistokäsittelyt tiukempaan ohjaukseen Finavia laati maakuntalentoasemille toimintastrategian, joka ohjaa sekä lentokoneiden jäänpoistokäsittelyjä tekeviä maahuolintayri- 8

9 tyksiä että Finaviaa toimimaan tehokkaammin vesistövaikutusten vähentämiseksi. Kolmella maakunta-asemalla edellytetään, että maahuolintayritysten jäänpoistoautoissa on pesunesteen glykolipitoisuuden säätömahdollisuus ja että yrityksillä on käytettävissään puhallin tai muu mekaaninen menetelmä paksun lumikerroksen poistoon vuoteen 2015 mennessä. Vuoteen 2020 mennessä mekaaninen menetelmä on oltava käytössä kaikilla lentoasemilla. Lisäksi edellytetään, että maahuolintayrityksien varastosäiliöissä on tipattomat liittimet viimeistään vuonna Finavia kuvaa asematasojen viemärit vähintään seitsemän vuoden välein ja suorittaa viipymättä tarvittavat korjaukset. Asematasoja uusittaessa Finavia tarkastaa, onko lentoasemalla teknis-taloudellisia mahdollisuuksia käsittelypaikkojen valumavesien erilliskeräykselle. Oulun, Tampere-Pirkkalan ja Kuopion lentoasemilla toteutetaan glykolipitoisen lumen sulamisvesien keräys vuoteen 2015 mennessä. Mikäli lentoasemalla glykolin keräys on järjestetty, on tavoitteena kerätä 50 %, ellei suurempaa tasoa ole erikseen määrätty. Finavian on varmistettava, että asematasojen puhdistukseen on aina tarvittaessa riittävästi henkilöstöä. Finavia aikoo toteuttaa Helsinki-Vantaalla hyvin toimivaa yhteistyömallia myös maakuntien lentoasemilla toimivien jäänpoistoyritysten kanssa. Paloharjoitusalueita puhdistetaan Kauan käytössä olleiden paloharjoitusalueiden maaperää tutkittiin Ivalossa, Rovaniemellä ja Turussa. Maaperänäytteitä otettiin riskikohteiden läheisyydestä ja vesinäytteitä purkuojista. Harjoitusalueilla havaittiin muun muassa öljyllä ja liuottimilla pilaantuneita maita. Seuraavaksi Finavia arvioi maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen, ja niiden perusteella määritetään kunnostustavoitteet ja laaditaan alueiden kunnostussuunnitelmat. Alueet puhdistetaan ELY-keskusten määräysten mukaisesti vuoden 2012 aikana. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa. Ympäristöjärjestelmän päivitys ja muita tavoitteita vuodelle 2012 Vuonna 2012 lentokoneiden jäänpoistotoimintaa ja sen ympäristövaikutuksia ohjaavaa strategiaa aletaan toteuttaa kaikilla lentoasemilla. Jatkuvan liu un lähestymisten toteumaa parannetaan erityisesti Helsinki-Vantaalla. Osana työtä laaditaan lähestymisten melunhallintaselvitys sekä suunnitelma toimenpiteistä, joita lähivuosina otetaan käyttöön. Sellainen saattaa olla esimerkiksi meluoptimoitujen lentomenetelmien käyttöönotto yöaikana. Finavian ympäristöjärjestelmä päivitetään vastaamaan muuttuvaa organisaatiota. Muun muassa hankintoja arvioidaan sen mukaan, miten tehokkaasti ympäristövaatimuksia voidaan käyttää niiden kohdalla valintakriteereinä. Samalla päätetään vaatimuksista vuodelle Tiukentuvat ympäristöluvat edellyttävät toimenpiteitä lentoasemilla. Finavian ympäristötyön keskeisenä tavoitteena on toteuttaa lupamääräysten edellyttämät selvitys- ja kehitystehtävät määräajassa. 9

10 Järkevää joukkoliikennettä Lentoliikenteellä on tärkeä rooli myös kotimaan liikennejärjestelmässä. Lentoliikenne yhdistää seutukunnat toisiinsa ja Suomen maailmaan. Kotimaan lentoliikenteessä eripituisilla matkoilla käytetään matkan pituuteen sopivia energiatehokkaita lentokoneita. Nykyaikaiset potkuri- ja suihkukoneet kuluttavat polttoainetta huomattavasti vähemmän kuin ennen. Polttoaineen kulutus on pienentynyt istuinta kohti 70 % viimeisen 40 vuoden aikana. Kotimaan liikenteessä potkurikoneella (ATR) polttoaineen kulutus on 2,5 3 l / 100 km/ henkilö täydessä koneessa. Kotimaan lentoliikenteestä yli puolet lennetään potkurikoneilla. Lapin lennolla suihkukoneen (A320) kulutus on parhaimmillaan 3,7 l / 100 km/ henkilö. Suomen ilmatila on ympäristötehokas, sillä siviili- ja sotilasilmailun tarpeet sovitetaan suunnitelmallisesti yhteen. Suomen kattava lentoasemaverkosto palvelee hyvin erilaisia matkustamistarpeita. Verkosto mahdollistaa tehokkaat työmatkat maakunnista ulkomaille ja sujuvat vapaa-ajan matkat Suomessa. Lisää tietoa: 10

11 Kotimaan lentoliikenteestä yli puolet lennetään potkurikoneilla. Lentoliikenne mukana EU:n päästökaupassa Lentoliikenteen ensimmäinen päästökauppakausi alkoi 1. tammikuuta Päästökauppa koskee kaikkia EU:n lentoasemilta lähteviä ja niille saapuvia lentoja. Päästökaupan tavoitteena on vähentää päästöjä kustannustehokkaalla tavalla eri tuotanto- ja energiasektoreiden kesken. Lentoyhtiöiden on ostettava päästöoikeuksia markkinoilta, sillä niille ennakolta jaettu määrä ei yleensä ole riittävä. Yksi päästöoikeusyksikkö vastaa yhtä tonnia hiilidioksidipäästöjä. Päästöoikeuksien kokonaismäärä perustuu vuosien päästöjen keskiarvoon ja oikeuksia jaetaan vuonna prosenttia tästä keskiarvosta. Seuraavalla päästökauppakaudella osuus on 95 prosenttia. Yhtiökohtaisesti päästöoikeuksien määrä perustuu sen ilmoittamiin vuoden 2010 tonnikilometreihin, jotka on todennettu oikeiksi. Lentoyhtiöt toimittavat tiedot Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi:lle, joka vastaa päästökaupan toimeenpanosta Suomessa. Kolme prosenttia päästöoikeuksista jaetaan maksutta uusille toimijoille ja jäljelle jäävistä jaettavista päästöoikeuksista jaetaan 85 prosenttia vuoden 2010 liikenteen perusteella. Loput 15 prosenttia päästöoikeuksista huutokaupataan, mistä Suomessa huolehtii Energiamarkkinavirasto. Lentoliikenteen päästökaupan on arvioitu suhteellisesti vähentävän päästöjä 46 % vuoteen 2020 mennessä verrattuna tilanteeseen ilman päästökauppaa. Lisätietoja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi: 11

12 Jo yli 50 eurooppalaista lentoasemaa on liittynyt kansainväliseen ohjelmaan, jonka tavoitteena on pienentää lentoasemien hiilijalanjälkeä. Mukaan talkoisiin ovat lähteneet myös Helsinki-Vantaa ja kuusi Lapin lentoasemaa. Helsinki-Vantaa ja Lapland Airports mukaan Euroopan lentoasemien ilmastotalkoisiin tö. Energiaa kuluu lentoasemien rakennusten ja infran lämmitykseen, jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, valaistukseen sekä erilaisten laitteiden ja järjestelmien pyörittämiseen. Eurooppalaisilla lentoasemilla on paikallisen ympäristötyön lisäksi virinnyt halu osallistua kasvihuonekaasujen vähentämiseen ja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseen globaalilla tasolla. Lentoasemat haluavat omalta osaltaan kantaa vastuuta teollisuudenalansa ilmastolle aiheuttamasta kuormituksesta. Tavoitteena hiilipäästöjen vähentäminen Kansainvälinen lentoasemajärjestö ACI (Airports Council International) on ottanut aktiivisen roolin asiassa. Se on laatinut neliportaisen, kestävää kehitystä tukevan ohjelman, jonka tavoitteena on tukea, vaihe vaiheelta, lentoasemien työtä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Neljännen tason saavutettuaan lentoaseman voidaan katsoa olevan hiilineutraali toimija. Vuonna 2009 lanseerattuun Airport Carbon Accreditation (ACA) -ohjelmaan oli tammikuun 2012 loppuun mennessä hyväksytty jo 55 eurooppalaista lentoasemaa, mukaan lukien Helsinki-Vantaa sekä kuusi Lapin matkailulentoasemaa. Hyväksynnän saaneiden lentoasemien kautta kulkee kaiken kaikkiaan noin 750 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Vihreä viesti Finavian päätös liittyä ohjelmaan on linjassa niin valtion energiapoliittisen ohjauksen kuin oman energiapolitiikkamme kanssa. Finavia pyrkii jatkuvasti parantamaan energiatehokkuuttaan ja vähentämään energiankäytön ympäristövaikutuksia, toteaa energia- ja ilmasto- Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) mukaan lentoliikenteen osuus koko maapallon hiilidioksidipäästöistä on noin kaksi prosenttia. Lentoasemien osuus tästä on viitisen prosenttia. Lentoasema-alueella päästöjä ilmaan aiheuttavat muun muassa lentokoneet, kenttäalueen maakaluston liikenne, maaliikennealueen autoliikenne ja lentoaseman oma energian käytohjelman koordinaattorina toimiva apulaisjohtaja Reijo Särkkä lentoasemaliiketoiminnasta. ACA-ohjelma on Särkän mukaan hyvä toimintamalli energiankäytön aiheuttamien hiilipäästöjen jatkuvaan seurantaan ja ohjeistuksen kehittämiseen. Ohjelmassa mukana oleminen lähettää positiivisen ja tärkeän viestin niin Finavian asiakkaille, yhteistyökumppaneille, sidosryhmille kuin omalle henkilökunnalle: ACA-logo kertoo, että lentoasemalla tehdään tosissaan työtä ympäristön hyväksi energiaa säästämällä ja polttoaineen käyttöä vähentämällä. Lapissa päästiin vähennystavoitteiseen ACA-ohjelmassa lentoaseman energian- ja polttoaineenkulutus muutetaan kertoimilla yhteismitalliseen muotoon hiilidioksidipäästöiksi. Kesän ja syksyn 2011 aikana kartoitettiin ja laskettiin CO 2 -päästöjä sekä Helsinki-Vantaalla että Lapland Airports -konseptiin kuuluvilla kuudella lentoasemalla. Selvityksen kohteita olivat lämmön ja sähkön hankinnan ja tuotannon päästöt, Finavian ajoneuvojen päästöt, varavoimajärjestelmien sekä paloharjoituksissa käytettyjen polttoaineiden päästöt. Vuoden 2010 lukuja verrattiin vuoden keskiarvoihin. Tulosten perusteella haimme Helsinki- Vantaan osalta ohjelman ensimmäiselle tasolle (mapping / kartoitus), sillä päästölukemia olivat nostaneet sekä kylmä talvi että lentoaseman lisääntynyt kiinteistömassa. Lapin lentoasemilla päästöt olivat vähentyneet, joten niiden suhteen voimme hakea ohjelman toiselle tasolle (reduction / vähennys). Vuoden 2011 tulosten osalta uskomme Helsinki-Vantaankin pääsevän kakkostasolle, Särkkä selvittää. 12

13 Energian säästäminen vaatii tekoja, muistuttaa Lapin lentoasemien aluetekniikan esimies Vesa Santaniemi. Helsinki-Vantaalla energiansäästö on arkipäivää Energiankulutuksen vähentäminen on johtoajatus työssäni, tiivistää Helsinki-Vantaan lentoaseman rakennusten huoltotoiminnan päällikkö Martin Alm. Almin työ pitää sisällään suunnittelua ja päivittäistä seurantaa. Normaalin lentoasematoiminnan lisäksi energia-asioita pohditaan lentoasemalla käynnissä olevien saneeraustöiden ja uudisrakentamisen yhteydessä. Eniten energiaa kuluu lentoasemalla matkustajaterminaalien ilman lämmitykseen ja jäähdytykseen. Lisähaasteetta tuo se, että lämpötilojen suhteen meidän on otettava huomioon niin matkustajien kuin henkilökunnan tarpeet, Alm selvittää. Uusien tilojen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota ilmanvaihtoon ja valaistukseen liittyviin energiaratkaisuihin. Ohjaustekniikan avulla ilmanvaihto saadaan toimimaan tarkoituksenmukaisesti, ja energiaa säästetään ottamalla käyttöön uusia energiatehokkaita valonlähteitä. Vuoden 2011 aikana Helsinki-Vantaalla toteutettiin useita energiansäästöhankkeita, Alm kertoo. Lennonjohtotornin jäähdytys liitettiin osaksi keskusjäähdytysjärjestelmää, jossa lämpö otetaan talteen tuloilman lämmitystä varten. Terminaali 2:n vieressä sijaitsevan toimintakeskuksen ATK-tilan jäähdytys vaihdettiin ympäristöystävälliseen vapaajäähdytykseen, jossa jäähdytysvesi viilennetään kylmällä ulkoilmalla ilman kompressoreita. T2-terminaalin lähtöaulan toinen ilmanvaihtokone pysäytettiin talven ajaksi, sillä huomasimme käytännössä, että yhdelläkin tulee toimeen varsinkin silloin, kun ei ole ruuhkaa. Tästäkin syntyi säästöä. Useimmat energiansäästöratkaisut syntyvätkin Almin mukaan siten, että toimintaa justeerataan käytännön havaintojen perusteella tarkoituksenmukaisemmaksi. Näin tehtiin muun muassa niillä asematason konepaikoilla, joita lämmitetään kaukolämmön paluuvedellä. Toiminta tehostui heti, kun lunta mittaavia antureita säädettiin tarkemmiksi. Pienistä teoista kasvaa suuria Lapland Airports on Finavian operoimien kuuden matkailulentoaseman rypäs, johon kuuluvat Ivalon, Enontekiön, Kittilän, Rovaniemen, Kuusamon ja Kemi-Tornion lentoasemat. Näillä lentoasemilla hiilidioksidipäästöjä onnistuttiin vähentämään tarkkailujaksolla paljolti siksi, että monella niistä on siirrytty öljylämmityksestä vähemmän ympäristöä kuormittavaan pellettilämmitykseen. Energian säästäminen vaatii tekoja, ei pelkkiä puheita, kiteyttää ajatteluaan aluetekniikan esimies Vesa Santaniemi, jonka vastuualueeseen Lapland Airports -asemat kuuluvat. Pienetkin teot vaikuttavat, kun niitä on paljon. Otetaan esimerkiksi vaikka valojen sammuttaminen silloin, kun niitä ei tarvita ja vesihanojen automaatio-ohjaus: näillä päästään jo pitkälle niin säästötavoitteiden kuin asennemuokkauksen suhteen. Toki Lapin lentoasemilla tehdään suurempiakin tekoja. Ilmastoinnin automatiikkaan kuuluvien CO 2 -antureiden ansiosta ilma vaihtuu vasta silloin, kun se on tarpeen. Säästöjä saatiin myös vaihtamalla matkustajasillan halogeenilamput led-valoihin. Hankinnoissa ja tekemisissä pyrimme valitsemaan aina energiatehokkaimman ratkaisun. Se ei välttämättä ole juuri sillä hetkellä edullisin vaihtoehto, mutta maksaa itsensä kyllä takaisin pitkällä aikavälillä, Santaniemi arvioi. Lisää ACA-ohjelmasta: 13

14 Lentoasemakohtaiset tunnusluvut 2011 Lentoasemien sekä ilmailun ympäristökuormitusta koskeva tietoaineisto Liitekuvissa ja taulukoissa on esitetty lentoasemakohtaiset liukkaudentorjunta-aineiden ja lentokoneiden jäänestoaineiden käyttömäärät sekä jätekertymät ja energian- ja vedenkulutus. Näiden osalta on myös kuvattu viime vuosien kehitystä ja tarkasteltu sen syitä. Taulukoituna ovat myös lentoasemien liikennemäärät sekä lentoasemalla liikennöivien lentokoneiden pakokaasupäästöt. Lisäksi esitetään Finavian maakaluston päästötiedot. Lentoliikenteen pakokaasupäästöt Suomen ilmatilassa julkaistaan LIPASTO-järjestelmän kautta, ks. Taulukko 2. Ilma-alusten laskeutumismäärät Finavian lentoasemilla vuonna 2011 sekä muutos edelliseen vuoteen. Lentoasema Liikenneilmailu Yleisilmailu Vuosi 2011 Muutos edelliseen vuoteen (%) Sotilasilmailu Yhteensä Liikenneilmailu Yleisilmailu Sotilasilmailu Enontekiö ,4-55,6-96,8-49,3 Halli ,0-24,5-2,5-5,2 Helsinki-Malmi ,8 1,1-36,7 1,1 Helsinki-Vantaa ,2 49,8 0,0 9,8 Ivalo ,5 55,0 61,5 13,1 Joensuu ,2-10,6 4,5-10,0 Jyväskylä ,9-14,9 0,5-4,8 Kajaani ,3 45,5 54,0 32,4 Kauhava ,0-37,9 7,5 6,2 Kemi-Tornio ,1-14,5 100,0-5,3 Kittilä ,3 2,8 358,3 23,8 Kokkola-Pietarsaari ,9-12,0-7,8-2,2 Kuopio ,9-7,2 8,3 4,4 Kuusamo ,7 127,3 460,0 16,8 Lappeenranta ,4 81,7-13,8 31,6 Maarianhamina ,5 41,5 0,0 25,3 Oulu ,7-15,0 6,1 6,5 Pori ,9-22,1-44,0-20,0 Rovaniemi ,6-43,6-6,7-16,7 Savonlinna ,3-28,8-46,7-22,4 Tampere-Pirkkala ,5-2,0-3,8-1,6 Turku ,5-9,3 13,8-4,5 Utti ,0 30,7 3,4 9,1 Vaasa ,0 17,4 39,4 12,9 Varkaus ,5-32, ,6 Yhteensä ,0-6,9 1,6 2,4 Yhteensä 14

15 Lentoasemakohtaiset tunnusluvut 2011 Taulukko 3. Kenttäalueiden liukkaudentorjunta-aineiden sekä lentokoneiden jäänestoaineiden käyttö ja jätekertymät lentoasemittain vuonna Liukkaudentorjunta-aineita käyttää Finavia ja lentokoneiden jäänestoaineita lentoyhtiöt sekä näitä palvelevat maahuolintayritykset. Helsinki-Vantaan osalta energian ja veden kulutusmääriin ei toimintojen myynnin vuoksi enää vuodesta 2010 alkaen sisälly verkostohäviöitä. Jätemäärissä on mukana myös Finavian lentoasema-alueen toimijoilta sopimusperusteisesti vastaanottama jäte. Lentoasema urea t Liukkaudentorjunta- ja jäänestokemikaalit (vuosi 2011) asetaatti 100% t formiaatti 100% t betaiini 100% t glykoli 100% m 3 Energian ja veden kulutus (vuosi 2011) sähkö MWh lämpö MWh vesi m 3 sekajäte t Jätemäärät (vuosi 2011) Enontekiö Halli Helsinki-Malmi Helsinki-Vantaa Ivalo Joensuu Jyväskylä Kajaani Kauhava Kemi-Tornio Kittilä Kokkola-Pietarsaari Kuopio Kuusamo Lappeenranta Maarianhamina Oulu Pori Rovaniemi Savonlinna Tampere-Pirkkala Turku Utti Vaasa Varkaus Yhteensä hyötyjäte t ongelmajäte t 15

16 Lentoasemakohtaiset tunnusluvut 2011 Taulukko 4. Lentokoneiden polttoaineen kulutus sekä päästöt alle 915 metrin (3000 jalkaa) lentokorkeudessa (ns. LTO-syklin aikana) sekä Finavian maakaluston polttoaineen kulutus ja päästöt lentoasemittain vuonna Vuonna 2011 lentokoneiden LTO-syklin aikaisten päästöjen ja polttoaineen kulutuksen kokonaismäärät kasvoivat keskimäärin 10 % vuoteen 2010 verrattuna. Finavian maakaluston päästöjen ja polttoaineen kulutuksen kokonaismäärät vähenivät keskimäärin 16 %. Lentoasema LTOsykli kpl CO (t) Lentokoneiden päästöt (vuosi 2011) HC (t) NO x (t) SO 2 (t) CO 2 (t) Polttoaine (t) CO (t) HC (t) Finavian maakaluston päästöt (vuosi 2011) Enontekiö Halli Helsinki-Malmi Helsinki-Vantaa Ivalo Joensuu Jyväskylä Kajaani Kauhava Kemi-Tornio Kittilä Kokkola-Pietarsaari Kuopio Kuusamo Lappeenranta Maarianhamina Oulu Pori Rovaniemi Savonlinna Tampere-Pirkkala Turku Utti Vaasa Varkaus Yhteensä NO x (t) Hiukkaset (t) Taulukon luvut ovat pyöristettyjä. Lentokoneiden päästölaskelmissa ei ole mukana sotilasilmailua, helikopterilentoja tai purjelentokoneita. Lentokoneiden hiukkastiedot puuttuvat. 1 litra kerosiinia = kg. SO 2 (t) CO 2 (t) Polttoaine (t) Taulukko 5. Lämmön, sähkön ja veden kulutus Finavian kiinteistöissä vuonna 2011 ja muutos edelliseen vuoteen verraten. Matkustajaa kohti jyvitettyjen arvojen laskennassa eivät ole mukana Kauhavan, Hallin, Utin ja Malmin lentoasemat, joilla ei ole säännöllistä matkustajaliikennettä. Vuosi 2011 Muutos Lämpöenergian kulutus 52 GWh -19% Lämpöenergian kulutus matkustajaa kohti 3,0 kwh/pax -22% Sähköenergian kulutus 79 GWh -1% Sähköenergian kulutus matkustajaa kohti 4,7 kwh/pax -1% Veden kulutus m 3 2% Veden kulutus matkustajaa kohti 8,7 l/pax -12% Maakaluston energiankulutus 27 GWh -17% Maakaluston energiankulutus matkustajaa kohti 1,3 kwh/pax -28% Matkustajat 19,1 milj. 16% LTO - sykli Lentokoneiden päästöt lasketaan kansainvälisesti määritellylle ns. LTOsyklille (Landing and Take off Cycle). Laskentaan otetaan mukaan lentoonlähdön, laskeutumisen ja niihin liittyvien rullausten aiheuttamat päästöt 3000 jalan (n. 900 m) korkeuteen asti. Tämä tarkoittaa päästöjä noususuunnassa noin 6 km matkalta ja laskeutumissuunnassa noin 18 km matkalta. Maakalusto Finavian maakalustoa ovat muun muassa talvikunnossapidossa, asematasovalvonnassa sekä korjaus- ja huoltotoiminnassa käytettävät ajoneuvot. Maakaluston päästöt lasketaan polttoaineen kulutus- ja kalustotietojen perusteella. 16

17 Lentoasemakohtaiset tunnusluvut Kuva 1. Liukkaudentorjunta-aineiden käyttömäärä vuosittain Finavian lentoasemilla Nestemäisen asetaatin, formiaatin ja betaiinin osalta liuosten sisältämä vesi (50%) on vähennetty kokonaismäärää laskettaessa. Vuonna 2011 kemikaalien kulutusmäärät olivat tavanomaisella tasolla edellisiä vuosia leudomman ja sateisemman sään vuoksi. Kokonaismäärästä noin puolet käytetään Helsinki-Vantaalla. Betaiini on uusi aine, joka on ollut koekäytössä Tampere-Pirkkalan, Kauhavan ja Kuopion lentoasemalla. Tonnia Kuva 4. Finavian lentoasemilla vuonna 2011 kertyneen jätteen jakautuminen seka-, hyöty- ja ongelmajätteeseen. Vuosi Urea Asetaatti Formiaatti Betaiini Sekajäte 49% Hyötyjäte 48% Ongelmajäte 3% 1200 Kuva 2. Liukkaudentorjunta-aineista aiheutuva hapenkulutus- ja typpikuormitus vuosittain Kuormitus on vähentynyt merkittävästi vuosituhannen vaihteessa urean käytöstä luopumisen myötä luvulla kuormitus on pysynyt tasaisena huolimatta liukkaudentorjunta-aineiden kulutuksen kasvusta. Syynä on siirtyminen vähiten ympäristöä kuormittavan nestemäisen formiaatin käyttöön. Vuosina 2009 ja 2010 kuormitus on laskenut käyttömäärän pienenemisen vuoksi. Tonnia Vuosi 2011, Helsinki-Vantaa Sekajäte 48% Hyötyjäte 51% Kokonaishapenkulutus (O 2 ) Typpikuormitus (N) Ongelmajäte 1% Kuva 3. Maahuolintayritysten lentokoneiden jäänpoistoon ja -estoon käyttämän propyleeniglykolin määrä vuosina Finavian lentoasemilla luvun alussa jäänpoisto- ja jäänestoaineiden kulutusmäärät kasvoivat melko voimakkaasti. Kasvu johtui liikennemäärän kasvusta, käsittelyjen ohjeistuksen muuttumisesta ja konetyyppien vaihtumisesta. Vuonna 2011 propyleeniglykolin käyttömäärä oli lauhan syksyn vuoksi tavallista alhaisempi m 3 Taulukko 6. Finavian järjestämässä jätehuollossa vuonna 2011 kertynyt seka-, hyöty- ja ongelmajäte sekä käsittelyyn toimitetun pilaantuneen maa-aineksen määrä (ei mukana kokonaismäärässä). Taulukossa on esitetty myös muutos edelliseen vuoteen verraten. Hyötyjätteeseen sisältyy erilliskerätyt biojäte, metalli, lasi, muovi, keräyspaperi ja -pahvi, voiteluöljyjäte, käytetyt renkaat, SER-jäte sekä lajitteluun mennyt rakennusjäte. Pilaantuneita maita on vuonna 2011 toimitettu käsittelyyn Jyväskylässä, Kuopiossa, Kuusamossa ja Helsinki-Vantaalla. Vuosi 2011 Tonnia Muutos Sekajäte % Hyötyjäte % Ongelmajäte 90 14% Yhteensä % Pilaantuneet maat % 17

18 Helsinki- vantaan lentoasema 2011 Helsinki-Vantaan ympäristövuosi 2011 Vuonna 2011 melualueen (Lden > 55 db) asukasmäärä oli noin asukasta ja melualueen pinta-ala noin 64 km 2. Vuoden 2010 vastaavat luvut olivat ja 58. Liikenteen määrän lisääntyminen sekä tuuliolosuhteet (lännen ja luoteenpuoleiset tuulet) vaikuttivat melualueen laajenemiseen pääasiassa Keravan suunnassa. Kiitoteiden sulkeminen lentoasemalla tehtävien kunnostustöiden vuoksi saattaa myös vaikuttaa melualueiden muotoon ja sitä kautta laskennallisella melualueella asuvien asukkaiden määrään. Lentoyhtiöt voivat tehokkaasti vähentää lentokoneiden aiheuttamaa melua korvaamalla konekalustoaan uusilla vähämeluisilla konetyypeillä. Vähämeluisten suihkukoneiden osuus liikenteestä oli noin 65 % ja potkuriturbiinikoneiden osuus noin 24 %. Laajarunkokoneiden osuus Helsinki-Vantaan liikennemääristä on noin 5 %. Ilmavoimien tukeutumisvalmiuden ylläpitämiseksi Satakunnan lennoston F-18 Hornet -koneet vierailivat Helsinki-Vantaan lentoasemalla muutaman kerran vuoden aikana. Lähestymisten melunhallinnan kehittäminen jatkuu Uusi ympäristölupa Helsinki-Vantaan lentoaseman sai uuden ympäristöluvan elokuussa Lupapäätöksessä edellytetään muun muassa yöliikenteen rajoittamista melun vuoksi, jatkuvan liu un lähestymisten lisäämistä ja lentokoneiden jäänestoaineiden talteen keräilyn tehostamista. Ympäristöluvasta on kerrottu enemmän tämän raportin sivulla 20. Liikenteen määrä kasvoi Vuonna 2011 Helsinki-Vantaan lentoaseman operaatiomäärä (laskeutumiset ja lentoonlähdöt) oli , mikä on noin 11 % edellisvuotta enemmän. Matkustajamäärä kasvoi noin 15 % ja oli 14,9 miljoonaa. Kansainvälisen liikenteen osuus liikenneilmailun operaatioista oli noin 70 %. Kotimaan kaupallisesta lentoliikenteestä hieman yli puolet lennetään potkuriturbiinikoneilla, jotka kuluttavat selvästi suihkukoneita vähemmän polttoainetta matkustajaa ja matkakilometriä kohti. Kunnostustöitä kiitoteillä Kesä-heinäkuussa tehtiin kunnostustöitä kiitoteillä 1 ja 2. Kunnostustöiden ajan kiitotiet olivat kokonaan tai osa-aikaisesti suljettuina ja liikenne ohjattiin kahdelle muulle kiitotielle, mikä vaikutti jonkin verran lentosuuntiin kesän aikana. Töiden aiheuttamista meluvaikutuksista tiedotettiin alueen asukkaille lehdistön välityksellä ja Finavian Internet-sivuilla. Helsinki-Vantaan lentoasemalla on kolme kiitotietä, joita käytetään sääolosuhteiden, liikenteen ja ympäristöseikkojen edellyttämällä tavalla. Lentokoneiden on turvallisinta nousta ja laskeutua vastatuuleen. Kiitotien valintaan vaikuttavat turvallisuustekijöiden lisäksi liikenteen määrä ja lentokoneiden aiheuttama melu. Helsinki-Vantaan ensisijainen laskeutumissuunta yöaikaan (klo 22 07) on kiitotielle 2 luoteesta. Tätä suuntaa käytti 57 % laskeutumisista. Ensisijaista lentoonlähtösuuntaa eli kiitotietä 3 lounaaseen käytti yöaikaan 78 % lentoonlähdöistä. Lentokoneiden melualue kasvoi hieman Lentokoneen päästöt ilmaan sekä koneen aiheuttama melu vähenevät, jos lähestyminen tehdään korkeutta jatkuvasti vähentäen, ilman vaakalentovaihetta. Tämäntyyppistä lähestymistä kutsutaan jatkuvan liu un lähestymiseksi (CDO = Continuous Descent Operation). Menetelmän mahdollistaa sopiva ilmatilan rakenne ja lennonjohdon toiminta, mutta käytännössä sen toteuttamisesta vastaa lentokoneen lentäjä. Iltapäivän ruuhka-aikaan, kun rinnakkaisille kiitoteille laskeudutaan samanaikaisesti, CDO-menetelmää voidaan käyttää vain toiselle kiitoteistä. Finavia käynnisti talvella 2008 kolmen kotimaisen lentoyhtiön kanssa yhteistyöhankkeen jatkuvan liu un lähestymisten lisäämiseksi. Hankkeen myötä ilmatilan rajoja ja lähestymisreittejä on optimoitu kauempana lentoasemasta ja lennonjohdon ja lentäjien välille on luonnosteltu yhteistoimintaohje lähestymisten melunhallintaan liittyen. Menetelmien kehittäminen jatkuu edelleen. Finavia seuraa CDO-toteumaa yleisesti käytettyjen parametrien perusteella apunaan lentoreittien seurantajärjestelmä. Toteuma vaihtelee suuresti. On havaittu, että eri lentoyhtiöt lentävät samaa konetyyppiä eri tavoin. Samoin on todettu, että toteuma on ilta- ja yöaikaan parempi kuin päivällä ja että rinnakkaisten kiitoteiden käytön aikana toteuma on pienin. Toteuma vaihtelee myös kiitoteittäin, parhaaseen tulokseen on päästy ensisijaisen kiitotien 15 (kiitotie 2 Nurmijärven suunnasta) laskeutumisissa. CDO-toteuma vuonna 2011 oli 55 %. Yöaikana toteuma oli 59 % ja iltapäivisin ruuhkaaikaan 29 %. Yöaikaiset koekäytöt vähenivät Lentoyhtiöt koekäyttävät lentokoneitaan moottorihuoltojen jälkeen. Huoltokoekäytöt 18

19 Helsinki- vantaan lentoasema 2011 tehdään lentoaseman teknisen alueen koekäyttöpaikalla, joka on ympäröity noin yhdeksän metriä korkeilla maavalleilla. Tietyissä sääolosuhteissa melu voi valleista huolimatta kuulua läheisille asuinalueille. Konekaluston kehittymisen myötä koekäyttöjen aiheuttama melu on kuitenkin pienentynyt. Vuonna 2011 suihkukoneita koekäytettiin osa- tai täysteholla yöaikaan (klo 23 06) keskimäärin 11 kertaa kuukaudessa. Vastaava määrä edellisvuonna oli 12. Mittaukset osoittivat ilmanlaadun parantuneen Lento- ja ajoneuvoliikenteen vaikutuksia ilman typpidioksidipitoisuuksiin arvioitiin passiivikeräinmenetelmällä syksyllä 2011 kolmen kuukauden ajan. Keräimiä asetettiin 22 paikkaan eri puolille lentoasema-aluetta. Keräimet vaihdettiin ja analysoitiin kuukauden välein. Vastaava mittausjakso toteutettiin lentoasemalla syksyllä Vilkas ajoneuvo- ja maakalustoliikenne näkyy mittaustuloksissa sekä terminaalirakennusten edessä että takana, etenkin huonosti tuulettuvissa paikoissa. Koska kiito- ja rullaustiet sen sijaan ovat hyvin tuulettuvia eikä niillä ole pitkään paikallaan käynnissä olevia moottoroituja maakalustolaitteita tai -ajoneuvoja, ovat typpidioksidipitoisuudet niillä selvästi matalampia. Korkeimmat pitoisuudet mitattiin lentoasema-alueen ulkopuolelta terminaali 2:n edustalta sekä lentoasemalle johtavan tien (Ilmakehä) risteyksessä, jossa on paljon tieliikennettä. Vuoden 2006 mittauksiin verrattuna typpidioksidin pitoisuudet alenivat useassa pisteessä. Eniten ilmanlaatu parani kenttäalueella terminaali 2:n kärjessä sekä kenttäalueen ulkopuolella Ilmailutien ja Tietotien risteyksessä. Automatiikkaa vesienohjaukseen Lentokoneiden jäänestoon ja -poistoon käytetään propyleeniglykolipohjaisia nesteitä. Jäänesto ja -poistokäsittelyt tehdään alueilla, jotka on viemäröity jätevesiviemäriin. Lisäksi mahdollisimman suuri osa glykoleista kerätään talteen imuriautoilla ja viedään Viikinmäen mädättämöön hyötykäyttöön. Jäänpoistokäsittelyalueilta kerätään lumet erilliselle alueelle, josta sulamisvedet johdetaan jätevesiviemäriin. Glykolipitoisten vesien hallintaa kehitetään jatkuvasti ja käsittelyjä keskitetään pienemmille alueille. Glykolipitoisten vesien hallintaa varten on hankittu uusi vesienohjausjärjestelmä. Uudessa järjestelmässä vesien ohjaus tapahtuu osin automaattisesti erilaisten antureiden avulla. Järjestelmässä on myös aiempaa paremmat hälytysmenetelmät häiriöiden varalta sekä tietojen taltiointi- ja raportointimahdollisuudet. Jäänpoistokäsittelyjä keskitetään etäjäänpoistoalueille, joilta jäänpoistoaineet voidaan kerätä talteen tehokkaammin kuin laajoilta asematasoalueilta. Kertomusvuonna 35 % jäänesto- ja poistoaineista käytettiin muutama vuosi sitten valmistuneella etäjäänpoistopaikalla, kun vastaava osuus vuonna 2010 oli 13 %. Toinen etäjäänpoistopaikka on rakenteilla, sen ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön talvikaudella Koko alue valmistuu talvikaudelle Vuonna 2011 lentokoneiden jäänestoon ja -poistoon käytettävän propyleeniglykolin määrä oli noin m 3, kun se vuonna 2010 oli noin m 3. Käyttömäärää vähensi erityisesti lauha ja sateinen syksy. Kiitoteiden liukkaudentorjunta-aineita sen sijaan käytettiin paria aiempaa vuotta enemmän. Sääolosuhteet vaikuttavat myös liukkaudentorjuntaan: kuivina pakkastalvina torjuntaaineita tarvitaan vähemmän kuin lämpötilan vaihdellessa nollan vaiheilla. Lentokoneiden jäänpoistoaineiden leviämisselvitykset Kehäradan rakentamisen yhteydessä havaittiin tunneleissa bakteerikasvustoa, joka mahdollisesti johtuu lentokoneiden jäänpoistoaineiden pitkäaikaisesta käytöstä. Kokonaisuuden selvittämiseksi ympäristöviranomaiset pyysivät Finavialta laajoja selvityksiä jäänesto- ja poistoaineiden leviämisestä Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella. Selvitystä varten otettiin vesinäytteet 101 näytepisteestä. Glykoliperäisiä aineita esiintyy maa- ja kallioperän vedessä lähinnä terminaalin T1 edustan asematason kohdalla. Haitta-aineita havaittiin merkittäviä määriä vain yhdessä terminaalin perusvesikaivossa, vanhan glykolivesialtaan ympäristössä ja kiitotien 2 eteläpäässä lumialueen vieressä. Selvitykset jatkuvat edelleen. Jäänpoistoaineita sisältävien vesien johtamista on kehitetty edelleen. Terminaalin T1 edustalla oleva viemäriverkosto on kuvattu vuonna 2010 ja rikkoutumat on korjattu kesän 2011 aikana. Viemärikuvauksia on jatkettu vuonna 2011 terminaalin T2 edustalla ja tarvittavat korjaukset tehdään vuoden 2012 aikana. Glykolivesien johtamiseen käytettävä sadevesitunneli tiivistetään vuoden 2012 aikana ympäristöluvan mukaisesti. Kehäratatunnelin viereen on rakennettu pumppauskaivot, joiden tarkoitus on vähentää tunnelin vuotovesimäärää. Pintavesien kuormitus on vähentynyt merkittävästi Kolmena viimeisenä talvikautena on biologinen hapenkulutuskuormitus pintavesiin ollut selvästi pienempi kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin. Suotuisaan muutokseen ovat vaikuttaneet Finavian pintavesikuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimet, joita ovat muun muassa pumppaamokapasiteetin lisääminen ja jäänpoistokäsittelyjen keskittäminen etäjäänpoistoalueelle. Viime talvikaudella biologinen hapenkulutuskuormitus ympäröiviin ojiin oli noin 150 tonnia, kun se edellisten kymmenen vuoden aikana on ollut keskimäärin 300 tonnia talvikaudessa. Eniten on vähentynyt Kylmäojaan kohdistunut biologinen hapenkulutuskuormitus, joka talvikaudella oli noin 12 tonnia. Edellisellä talvikaudella kuormitus oli vajaa 40 tonnia, ja sitä edeltävien viiden vuoden aikana kuormitus on vaihdellut 60 tonnista 580 tonniin talvikaudessa. Energiajäte paremmin talteen Finavian jätehuoltoon tulevien jätteiden määrä Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli noin tonnia vuonna Jätteiden määrä vähentyi edellisvuodesta noin 4 %. Jätteiden lajittelua on tehostettu, ja hyötykäyttöön menevän jätteen määrä on kasvanut. Biojätteen määrä on kasvanut runsaasti, noin 32 %. Samalla sen osuus jätteistä on kasvanut 11 %:sta 14 %:iin. Hyötykäyttöön menevän erilliskerätyn energiajätteen määrä on kasvanut edellisvuodesta 8 %. Myös sekajätteenä kerätty jäte meni energiahyötykäyttöön, samoin kuin valtaosa lajiteltavaksi menevästä rakennusjätteestä. Lähes puolet kaikista jätteistä ohjattiin energiahyötykäyttöön. 19

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011

Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Finavia OYJ ympäristöraportti 2011 Sisällysluettelo 02 Mukana yhteisissä talkoissa 03 Lentoasemien ympäristövaikutukset 04 Finavian yritysvastuu lyhyesti 06 Finavian ympäristötyön tapahtumia 2011 10 Järkevää

Lisätiedot

Järkevää joukkoliikennettä

Järkevää joukkoliikennettä Y M P Ä R I S T Ö R A P O R T T I Järkevää joukkoliikennettä Lentämistä pidetään energiatehottomana liikennemuotona. Sitä se onkin pahimmassa tapauksessa lennettäessä tyhjillä suihkukoneilla lyhyitä matkoja.

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS

LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS Yritysten parhaat käytännöt Case: Finavia Oyj:n Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasema ELLO Etelä-Suomen logistiikka WP4: EcoHub konseptin kehittäminen Forssa, 17.8.2010

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Enontekiön lentoaseman ympäristölupa, Enontekiö Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ilmailulaitoksen vuosikertomus. A j a s sa e te e npäin

Ilmailulaitoksen vuosikertomus. A j a s sa e te e npäin Ilmailulaitoksen vuosikertomus A j a s sa e te e npäin 2 2000 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 2 Ilmailulaitos lyhyesti 6 Ilmailulaitoksen arvot 8 Liikelaitoksen tilikausi lyhyesti 9 Ilmailulaitos vuonna

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010. Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010. Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ILMAILULAITOS LYHYESTI LIIKELAITOKSEN TILIKAUSI LYHYESTI

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ILMAILULAITOS LYHYESTI LIIKELAITOKSEN TILIKAUSI LYHYESTI I L M A I L U L A I T O S V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 ILMAILULAITOS LYHYESTI 6 LIIKELAITOKSEN TILIKAUSI LYHYESTI 7 7 8 13 13 19 23 30 31 34 38 38 39 39 40 41

Lisätiedot

ILMAILULAITOKSEN VUOSIKERTOMUS E M A S N T L E N I A U K

ILMAILULAITOKSEN VUOSIKERTOMUS E M A S N T L E N I A U K ILMAILULAITOKSEN VUOSIKERTOMUS 2 0 0 5 A S E M A! O L E N T S N I A U K SISÄLTÖ Pääjohtajan katsaus 2 Viimeiselle matkalle 5 Ilmailulaitos vuonna 2005: Toiminta-ajatus, arvot ja palvelut 6 Liikelaitoksen

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1 Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1998 1 Toimitusjohtajan katsaus Ilmailulaitoksen ensisijainen tavoite on pitää yllä hyvää lentoturvallisuutta. Järjestelmällinen, vastuuntuntoinen ja poikkeamista

Lisätiedot

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj v2.0, 21.6.2012 Kansilehden kuvat: Finavia Selvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA Finavia Oyj 24.5.2013 4 (39) Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 MELUNHALLINTASUUNNITELMAN TAUSTAA...

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 2 Ilmailulaitos lyhyesti 6 Liikelaitoksen tilikausi lyhyesti 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Palvelu-, toiminta- ja tulostavoitteet

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA Finavia Oyj 24.5.2013 4 (39) Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 MELUNHALLINTASUUNNITELMAN TAUSTAA...

Lisätiedot

Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2012 laski edellisestä vuodesta 1,3 prosenttia ja oli 359,2 miljoonaa euroa (364,0 vuonna 2011).

Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2012 laski edellisestä vuodesta 1,3 prosenttia ja oli 359,2 miljoonaa euroa (364,0 vuonna 2011). 1 Finavia Oyj HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toimintaympäristö Toimialalla vuonna 2012 jatkuneet kustannuspaineet ja heikkenevät kysyntänäkymät aiheuttivat poikkeuksellisen paljon muutoksia

Lisätiedot

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2009. Toimitusjohtajan katsaus. Finavia lyhyesti. Lentämisen merkitys. Lentoliikenne ja toimintaympäristön muutos

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2009. Toimitusjohtajan katsaus. Finavia lyhyesti. Lentämisen merkitys. Lentoliikenne ja toimintaympäristön muutos M A T K O J A M A I S E M I A 1 F I N A V I A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 New York 8:40 F I N A V I A N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 S I S Ä LT Ö Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35 K A

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Finavia Suomen portti maailmalle

Vuosikertomus 2007. Finavia Suomen portti maailmalle Vuosikertomus 2007 Finavia Suomen portti maailmalle Finavia avaa yhteydet maailmalle SisälTÖ Finavia lyhyesti 4 2007 tapahtumat ja avainluvut 6 Pääjohtajan katsaus 8 Strategia 12 Lentoliikenne 16 Lentoasemaliiketoiminta

Lisätiedot

Luonnonvarojen kulutus Suomen lentoliikenteessä (LentoMIPS)

Luonnonvarojen kulutus Suomen lentoliikenteessä (LentoMIPS) LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 57/2005 Liikenne Luonnonvarojen kulutus Suomen lentoliikenteessä (LentoMIPS) Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj 12.12.2014 Kansilehden kuvat: Finavia Lisäselvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

FINAVIA 2010. 365 mahdollisuutta VUOSIKATSAUS. Muotisuunnittelija Paola Suhosen matkassa s. 22. Kansanedustaja Pekka Haaviston matkassa s.

FINAVIA 2010. 365 mahdollisuutta VUOSIKATSAUS. Muotisuunnittelija Paola Suhosen matkassa s. 22. Kansanedustaja Pekka Haaviston matkassa s. 365 mahdollisuutta Vuosikertomus 2010 Muotisuunnittelija Paola Suhosen matkassa s. 22 FINAVIA 2010 365 mahdollisuutta VUOSIKATSAUS 4 Poimintoja vuodelta 2010 8 Toimitusjohtajan katsaus 12 Finavia lyhyesti

Lisätiedot

16.2.2011 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771

16.2.2011 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771 1 (11) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 LENTOLIIKENNEMARKKINAT Heikosti sujuneen vuoden 2009 jälkeen vuosi 2010 oli palautumisen aikaa globaalissa lentoliikenteessä. IATA:n keräämien tilastojen mukaan

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 2007. Versio 2.0 6.5.2008

Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 2007. Versio 2.0 6.5.2008 Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 27 Versio 2. 6.5.28 Helsinki-Vantaan lentoasema Ympäristölupahakemus 27 Versio 2. 6.5.28 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 YLEISTIEDOT... 5 2.1 Luvan hakija

Lisätiedot

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 www.ekokem.fi 6 Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille 4 Sirpa Juutinen: 10 Posivan tutkimuskumppanina 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys Akkreditoinnilla

Lisätiedot

Ilmailulaitos. lähellä ihmistä

Ilmailulaitos. lähellä ihmistä Ilmailulaitos lähellä ihmistä Ilmailulaitoksen vuosikertomus 2001 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 2 Ilmailulaitos palvelee 10 Ilmailulaitoksen arvot 10 Liikelaitoksen tilikausi lyhyesti 11 Ilmailulaitos

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia. Väliraportti

Lentoliikennestrategia. Väliraportti Lentoliikennestrategia Väliraportti 17.12.2013 1 Sisällysluettelo 1. Lentoliikennestrategian tavoitteet... 2 Lentoliikennestrategian valmistelu... 3 3. Lentoliikenteen merkitys... 3 4. Lentoliikenteen

Lisätiedot

23.2.2010 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771

23.2.2010 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771 1 (16) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kertomusvuosi oli Ilmailulaitoksen viimeinen toimintavuosi liikelaitoksena. Vuoden aikana liikelaitos yhtiöitettiin ja vuoden 2010 alusta lukien toimintaa on jatkettu

Lisätiedot

Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005. Turun kaupunki

Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005. Turun kaupunki Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005 1 Kaupunginjohtajan katsaus Vuoden 2005 aikana tehtiin merkittäviä päätöksiä koskien kaupungin ympäristöjohtamisjärjestelmää. Turun kestävän kehityksen

Lisätiedot

FINAVIA OYJ VuOsIkertOmus 2011

FINAVIA OYJ VuOsIkertOmus 2011 FINAVIA OYJ VuOsIkertOmus 2011 Chicago New York Toronto HELSINKI Dubai 2 Tokio Nagoya Osaka Suomi läsnä maailmassa Helsinki-Vantaan lentoasema yhdistää Euroopan ja Aasian lyhyimmällä reitillä, ja se on

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot