NIILONTIEN LIIKENNESELVITYS MUSTASAARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NIILONTIEN LIIKENNESELVITYS MUSTASAARI"

Transkriptio

1 NIILONTIEN LIIKENNESELVITYS MUSTASAARI 2013

2 Esipuhe Niilontien liikenneselvityksen tavoitteena on selvittää liikenteen nykytila ja ennustaa sen kehitystä, sekä antaa suosituksia toimenpiteistä. Tarkemmin sanottuna keskeinen kysymys on tarvitseeko läntisen Sepänkylän alue, jota Niilontie palvelee toisen liittymän ja yhteyden Välitiehen, jota Vaasan kaupunki toteuttaa kuntien rajaa pitkin. Toinen liittymä ei aikaisemmin ole ollut mahdollinen koska sellainen olisi edellyttänyt liittymistä valtatiehen 8, jota tieviranomaiset eivät ole sallineet. Mustasaari selvittää asemakaavamuutosta, johon sisältyy liittymä Välitiehen. Tämä on johtanut vastustukseen talon- ja asunnonomistajien taholta, joita muutos koskisi. Liikenneselvityksen on laatinut Klas Hytönen Rambollin Vaasan toimistosta Mustasaaren kunnan toimeksiannosta. Selvitys on tehty kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2012 selvitettiin liikennettä ja tehtiin yleinen tarveselvitys ja toisessa talvella 2013 suoritettiin vaihtoehtojen vertailu. Nykytilanne Niilontie toimii kunnanrajan, Kokkolantien, Keskustien ja Sepänkyläntien vastaisen viheralueen rajaaman läntisen Sepänkylän alueen kokoojakatuna. Alueella on n m2 kerrosalaa asuntoja ja Niilontien itäosassa työpaikkoja, Mustasaaren kunnantalo, Folkhälsan, seurakunta ja Kårkulla. Alueella on 935 asukasta. Alueen liikenneverkko koostuu Niilontiestä, joka toimii kokoojakatuna Niilontien/Keskustien liittymän toimiessa ainoana liityntäkohtana. Niilontiehen liittyvät useat tonttikadut. Niilontiellä on kevyen liikenteen väylä. Tämän lisäksi kevyen liikenteen yhteyksiä on Oskarintielle/Sepänkyläntielle ja Kokkolantielle. Niilontien/Keskustein liittymän liikennettä seurattiin tiistaina 20 marraskuuta suorittamalla ajoneuvolaskentoja klo 7-9 ja Aamun huipputunti oli , jolloin yhteensä 394 ajoneuvoa kulki liittymästä. Iltapäivän huippu oli , jolloin ajoneuvoja oli 642.

3 Kuva 1. Niilontien/Keskustien aamun klo (yllä) ja iltapäivän klo huipputunnin (alla) aikana tiistasina suoritetun liikenneleskennen mukaan. Niilontien liikenne on samansuuruinen molempina ajankohtina, mutta Keskustien liikenne on iltapäivähuipun aikana huomattavasti suurempi. Taulukko 1. Niilontien/Keskustien liikennelaskenta Liikennevirtojen ajoneuvomäärät. KK=Keskustie Kokkolantieltä, KS=Keskustie Sepänkyläntieltä, N=Niilontie Aika KK suor KK oik KS vas KS suor N vas N oik Summa Aamulla Niilontiellä havaittiin 4 ajoneuvon maksimijono, iltapäivällä havaittu maksimijono oli 6 ajoneuvoa. Yleisesti jonot ja odotusajat olivat lyhyet. Liikennehavainnot on Ympäristöministeriön julkaisun Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa tehty ajankohtana jolloin liikennemäärät ovat keskimääräistä pienemmät. Vuoden suurimmat

4 liikennemäärät esiintyvät huhtikuun perjantaina, jolloin liikennemäärät ovat noin 7 % suuremmat kuin laskenta-ajankohdan marraskuun tiistai. Ero liittymän iltapäivähuipputunnin liikennemäärissä edellä mainituissa tilanteissa olisi noin 50 ajoneuvoa. Dancap-liikennelaskentaohjelmalla tehtyjen laskelmien mukaan jononpituus kasvaisi vuoden maksimitilanteessa 6:sta 7:ään ajoneuvoon iltapäivähuipputunnin aikana. Alueen kehitys ja liikenne-ennuste 2032 Läntisessä Sepänkylässä on kaksi mahdollista kehittämishanketta, jotka saattavat vaikuttaa Niilontien liikenteeseen. Keskusteluja on käyty ns Omenalaakson asuntorakentamisesta Eemelintien päässä. Laadittujen asemakaavaluonnosten mukaan alueelle voitaisiin rakentaa asuntoja m2 kerrosalan verran, joka vastaa noin 10 % nykyisestä asuntoalasta. Tämä merkitsisi myös asukasluvun vastaavaa kasvua, ja siten myös Niilontien liikenteen kasvua. Myös Virastotalon mahdollinen laajennus, asemakaavaluonnosten mukaan noin m2, aiheuttaa Niilontielle liikenteen kasvua, koska työpaikkojen volyymi kasvaisi noin 10 %:lla. Niilontien liikenteeseen vaikuttaa lisäksi odotettavissa oleva yleinen liikenteen kasvu. Kasvuoletus perustuu mm nykyistä suurempaan autonomistukseen ja taloudelliseen kasvuun. Liikennevirasto olettaa liikenteen kasvun olevan 1,5 % vuodessa, joka merkitsee noin 35 %:n kasvua vuoteen Näin ollen Niilontien liikenteen kasvu vuoteen 2032 mennessä olisi yhteensä noin 45 %. Kuva 2. Niilontien/Keskustien liittymän liikenne-ennuste vuonna 2032 oletuksena alueen täydentyminen ja yleinen liikenteen kasvu 1,5 %/a. Sepänkylän muiden alueiden mahdollinen kehittäminen ei sisälly oletukseen. Vuoden 2032 liikenne-ennusteen liikennevirrat johtaisivat jopa 10 ajoneuvon jonoihin Niilontien/Keskustien liittymässä. Odotusajat olisivat iltapäivän huipputunnin aikana keskimäärin 10 sek ja suurimmillaan noin 50 sek. Niilontien ja Välitien välisen yhteyden vaikutus ja vaihtoehtojen vertailu Mustasaaren kunta on esittänyt kaksi vaihtoehtoista ratkaisua Niilontien liittämisestä Välitiehen. Toisessa vaihtoehdossa Niilontie jatkuisi suoraan Välitiehen, kun toisessa yhteys kulkisi Juhontien kautta Peterintien jatkeena. Seuraavassa Niilontien jatketta suoraan Välitiehen kutsutaan nimellä, ja yhteyttä Juhontien ja Peterintien jatkeen kautta nimellä.

5 Liikennevirrat Niilontien alueen matkojen suuntautumista ei ole tutkittu. Seuraavia oletuksia voitaneen kuitenkin tehdä: Asukkaiden työmatkat suuntautuvat pääosin Vaasaan, koska seudun työpaikoista pääosa sijaitsee Vaasassa. Suuria työpaikkakeskittymiä on Vaasan keskustassa ja Strömberg Parkin ja Runsorin alueilla. Päivittäistavaran ostokset tehdään suuressa määrin Sepänkylässä, ja Sepänkylässä ovat myös koulut ja päiväkodit. Mustasaaren virastotalon työntekijät ja asiakkaat asuvat pääosin eri puolella Mustasaarta. Looginen päätelmä on, että Niilontien liikenne jakautuisi suhteellisen tasaisesti nykyisen Keskustein ja uuden Välitien liittymän kesken. Näin ollen vuoden 2032 liikenne muistuttaisi suhteellisen hyvin nykytilannetta Keskustien liittymässä. Tässä vaihtoehdossa voidaan olettaa, että liikenne Vaasan suuntaan käyttäisi Keskustietä suuremmassa määrin kuin Vaihtoehdossa Niilontie. Matkapituudet Niilontien yhteys Välitiehen vaikuttaa erityisesti matkapituuksiin Vaasan työpaikkoihin. Matkapituus vaikuttaa myös reitin valintaan. Niilontien eri kohtien ja Kokkolantien/Välitien ja Sepänkyläntien/Välitien välillä on mitattu. Kuva 3. Matkapituusmittauksen liittymät ja kohdat. Taulukko 2 (alla). Ajomatkat eri pisteiden välillä, jotka ovat oleellisia liikenteelle, joka syntyy Niilontien alueella. Kohdat on esitetty numerolla kuvassa vasemmalla.

6 Niilontie/Keskustie-Kokkolantie/Välitie 1-3 Kokkolantien/Keskustien kautta (nyk yhteys) Niilontien/Välitien kautta Niilontie/Juhontie-Kokkolantie/Välitie 2-3 Kokkolantien/Keskustien kautta (nyk yhteys) Niilontien/Välitien kautta Niilontie/Keskustie-Sepänkyläntie/Välitie 1-4 Kokkolantien/Keskustien kautta (nyk yhteys) Niilontien/Välitien kautta Niilontie/Juhontie-Sepänkyläntie/Välitie 2-4 Kokkolantien/Keskustien kautta (nyk yhteys) Niilontien/Välitien kautta m 880 m 1410 m 410 m 1110 m 1360 m 1590 m 890 m Taulukosta ilmenee, että yhteys Niilontien ja Välitien välillä (pisteet 2-7) ei merkitse Niilontien itäosan kannalta matkojen lyhenemistä. Sen niille, jotka asuvat Niilontien länsipäässä, ja käyvät Vaasaassa töissä, yhteys toisi isoja matkasäästöjä. Maktavähenemä on Vaasan keskustan suuntaan 1000 m ja Strömberg Parkin ja Runsorin alueille 700 m. Vuoden aikana säästö on (225 työpv x 2 matkaa/pv) 450 km ja 315 km ajoneuvoa kohti. Niilontie/Juhontie-Kokkolantie/Välitie 2-3 Juhontien/Peterintien kautta m Niilontie/Juhontie-Sepänkyläntie/Välitie 2-4 Juhontien/Peterintien kautta m Vaihtoehtoon Niilontie verrattuna matkapituudet Sepänkyläntien suuntaan ovat hieman lyhyemmät, ja matkapituudet Vaasan suuntaan merkittävästi pidemmät, mutta kuitenkin lyhyemmät kuin Keskustien kautta, joten Niilontien liikenne käyttäisi yhteyttä vaikkakin vähäisemmässä määrin kuin vaihtoehdossa Niilontie. Liikenneturvallisuus Koska alueella on taajamanopeudet (korkeintaan 50 km/h) ajoneuvoille, liikenneonnettomuuden vakavien seurausten riski ajoneuvojen törmäyksessä on pieni. Niilontien/Keskustien liittymässä on suojatiet, joilla Niilontien koululaisia myös aikuiset, jotka käyvät Folkhälsanin toiminnassa, ylittävät kadun. Liittymän kasvava liikenne johtaa myös onnettomuusriskien kasvuun. Yhteys Välitiehen alentaa riskiä Keskustien liittymässä, jonka useimmat koululaiset ylittävät. Ajoneuvoliikenne, joka Keskustien sijaan käyttäisi Välitietä, risteää tietysti niitä kevyen liikenteen väyliä, joita on alueen länsiosassa, esimerkiksi Juhontien kohdalla. Kevyen liikenteen riskin arvioidaan kuitenkin kokonaisuudessa pienenevän.

7 Kaksi n ominaisuutta heikentävät liikenneturvallisuutta verrattuna Vaihtoehto Niilontiehen. Toisaalta vaihtoehto sisältää kääntyvän liikennevirran Niilontien/Juhontien liittymässä, jossa on suojateitä, ja toisaalta Juhontien liikenteen lisääntymisen, joka kokonaisuutena lisää riskejä. Ero arvoidaan kuitenkin pieneksi. Katuverkon rakenne ja alueen saavutettavuus Sepänkylän länsiosa, jota palvelee Niilontie ainoana yhteytenä, on suhteellisen suuri, mutta ei kuitenkaan poikkeuksellisen suuri vastaavaa liikenneverkkoa ajatellen. Toimintojen sijoitus liittymän lähellä Virastotalo ja Folkhälsan aiheuttaa suuren määrän pysäköinti- ja kääntymistoimintoja, joista seuraa liikenteen häiriöitä. Yhteys Välitiehen parantaisi alueen liikenneyhteyksien joustavuutta ja saavutettavuutta. Suhteellisen tiivis alue 1000 asukkaineen olisi mahdollisia tilanteita, joissa liikenne on estynyt ja saavutettavuus häiritty, ajatelleen toisen yhteyden tarpeessa ylemmälle liikenneverkolle. Tästä ovat myös pelastusviranomaiset huomauttaneet. muodostaa katuverkon, jonka rakenne ja logiikka ovat hyvät. Vaasan puolella on valmius yhteydelle Välitielle, koska asemakaava sisältää katuvarauksen kaupungin rajan ja Välitien välillä. Katuverkko on strukturoimaton. Niilontien ja Välitien välinen liikenne kulkee pienmittakaavaisen asuntoalueen läpi, joka ei vastaa niitä periaatteita, joiden perusteella suurehkojen työpaikka-, liike- ja kerrostaloalueiden liikennettä ei pitäisi johtaa rivi- ja pientaloalueiden läpi. Vaasan kaupunki ei ole asemakaavassaan varautunut Juhontien ja Välitien väliseen yhteyteen, ja kaupunki on lausunnossaan kaavoituksen OSA-vaiheesta ilmoittanut vastustavansa yhteyttä. Toteuttaminen ja kustannukset Niilontien jatke Välitiehen edellyttää kolmen autotallirakennuksen purkamista ja jälleenrakentamista, ja noin 100 m pitkän uuden kadun rakentamista ja noin 40 m kadun peruskorjausta. Kustannukset Autotallit, 12 ap Kadun rakentaminen 100 m Kadun peruskorjaus 40 m Yhteensä e e e e

8 Juhontien ja Välitien välinen yhteys edellyttää kadun rakentamista noin 100 m ja meluvallin purkamista Välitien vierestä. Myös kevyt kadun parantaminen Juhontien kohdalla tarvitaan, noin 220 m, lisäksi Juhontien/Niilontien ja Peterintien liittymien muutoksia. Kustannukset Uuden kadun rakentaminen 100 m e Juhontien parantaminen 220 m e 2 liittymän muutostyöt e Yhteensä e Päätelmät Niilontie nykymuodossaan pystyy hyvin välittämään oletetut liikennevirrat tulevaisuudessa. Niilontien/Keskustien kohdalla liikenteen kasvu merkitsee tulevaisuudessa pitempiä jonoja ja odotusaikoja verrattuna nykyisiin, mutta mainitut häiriöt ovat kuitenkin suhteellisen lyhyet. Saavutettavuus ei ole nykytilanteessa kovin hyvä. Toinen yhteys ylempään liikenneverkkoon on mahdollista Vaasan kaupungin rakentamalle Välitielle, joka on lähellä. Yhteyden avulla matkat Vaasaan, jossa pääosa työpaikoista sijaitsee, lyhenisivät. Toinen yhteys varmistaisi alueen saavutettavuuden mahdollisten kriisitilanteiden varalta. Yhteyden rakentamista Niilontien alueelta Välitielle suositellaan. Esitetyistä vaihtoehdoista suositellaan Niilontien jatketta. Tässä vaihtoehdossa liikenneverkon rakenteesta tulee parempi, ja se on lisäksi mahdollista toteuttaa ilman kaavamuutosta Vaasan puolella. Kustannuksiltaan molemmat vaihtoehdot ovat samanveroisia. Niilontien jatke edellyttää kolmen autotallin purkamista. Nämä voidaan korvata uusilla jotka sijoitetaan esimerkiksi nykyisen tontin ja kaupungin rajan väliin.

9 Kuva 4. Ehdotus Niilontien jatkeesta Vaasan Välitiehen. Niilontien jatke edellyttää kolmen autotallin purkamista. Nämä voidaan korvata uusilla jotka sijoitetaan esimerkiksi nykyisen tontin ja kaupungin rajan väliin.

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

Vuohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus. Heinola

Vuohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus. Heinola uohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus Heinola 2011 uohkallion asemakaava-alue liikenneselvityksen tarkistus 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE J TIEERKKO 3 1.2

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS 3.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (37) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 TYÖN TOTEUTUS... 3 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere 2005 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere TIEHALLINTO

Lisätiedot

Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035

Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Liikennesuunnitelma 7.1.2014 2 Sisältö 1 Tausta ja tavoitteet... 4 2 Liikenne-ennusteet... 5 3 Liikenneturvallisuuden toimenpideohjelma... 6

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD 23.9.2004 Vantaan kaupunki Kaupungintalo Asematie 7 01300 Vantaa Puhelin (09) 83911 VARISTO-PETIKKO-VANTAANKOSKI -ALUEEN

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Asemakaava: 23. kaupunginosan korttelit 9(osa), 10(osa), 40(osa), 41 (osa), 44(osa), 72-106 ja 108

Asemakaava: 23. kaupunginosan korttelit 9(osa), 10(osa), 40(osa), 41 (osa), 44(osa), 72-106 ja 108 VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE VAASAN HALLINTO-QIKEUS VASA FORVALTNINGSDOMSTOL Saap. AnI. Uitteel Snag«. 2 5. 10. Z007 kpi/sl IiwjlIIidor c:7//7?~y~ {7 ASIA Vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaoston vastine

Lisätiedot

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma Helsingin Satama Länsisataman uusi matkustajaterminaali Kehittämissuunnitelma Matkustajasatamat 21.11.2013 1 LÄNSISATAMAN UUDEN MATKUSTAJATERMINAALIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTAT...

Lisätiedot

Johdanto...4 Nykytila...4 Vaikutusalue ja sen määrittely...4 Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä...4 Väestö...4 Pendelöinti eli kuntien välinen

Johdanto...4 Nykytila...4 Vaikutusalue ja sen määrittely...4 Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä...4 Väestö...4 Pendelöinti eli kuntien välinen Johdanto...4 Nykytila...4 Vaikutusalue ja sen määrittely...4 Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä...4 Väestö...4 Pendelöinti eli kuntien välinen työssäkäynti...6 Kaupallisten palveluiden nykytila...7

Lisätiedot

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Tiehallinto Oulu Kannen valokuva: tiekuva.com (valtateiden ja risteys) Pohjakartat: Nivalan

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012. Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012

Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012. Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012 Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012 Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012 ESIPUHE Tämä raportti on laadittu Kauppatorin asemakaavaehdotuksen liikenteellisten

Lisätiedot

Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava Riihimäki- ja Kerava Lahti-väleillä

Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava Riihimäki- ja Kerava Lahti-väleillä 2015 Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava Riihimäki- ja Kerava Lahti-väleillä Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava Riihimäki- ja Kerava Lahti-väleillä Liikennevirasto

Lisätiedot

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella ALKUSANAT Vaalantie on Tiehallinnon ylläpitämä maantie (8300), jonka merkitys osana Oulun kaupungin pääliikenneverkkoa tulee tulevaisuudessa

Lisätiedot

Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia

Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia 1 10.5.07/Jaakko Välimaa, yleiskaavapäällikkö Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia Sisällys Kaavajärjestelmästä ja moottoritien kattamisen

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

1 (9) Lentokenttätyöryhmän lausuntoehdotus Borgå stad (Käsitellään kaupunginhallituksessa 22.10.2007 ja kaupunginvaltuustossa 31.10.

1 (9) Lentokenttätyöryhmän lausuntoehdotus Borgå stad (Käsitellään kaupunginhallituksessa 22.10.2007 ja kaupunginvaltuustossa 31.10. 1 (9) Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö 85/40/2005 Lausunto Helsingin seudun lentokenttäselvityksestä Helsingin seudun lentokenttäsuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys

Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys Poikkitien (mt145) liikenneselvitys Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 1 ESIPUHE Järvenpään Poikkitiehen (mt145) tukeutuvan maankäytön on suunniteltu kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Laaditussa liikenneselvityksessä

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys 2010 Tiivistelmä Luumäki Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on noussut esille mahdollisuus aloittaa taajamajunaliikenne rataosalla tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5.

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5. KAUPALLINEN SELVITYS Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.5.2014 LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358

Lisätiedot

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 1 KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 Kauppatorin asemakaavanmuutosehdotuksesta jätettiin nähtävilläoloaikana yksitoista muistutusta. Muistutuksen

Lisätiedot

Tieliikenteen toimivuuden arviointi

Tieliikenteen toimivuuden arviointi 36 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 36/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Ramboll Finland Oy Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot