Tutkimussuunnitelma Sari Tappura

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimussuunnitelma 04.01.2011 Sari Tappura"

Transkriptio

1 Tutkimussuunnitelma Sari Tappura VAAROJEN KARTOITUS JA RISKIEN ARVIOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN OMISSA TILOISSA TAI TYÖMAILLA, TYÖSSÄOPPIMISESSA JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISSÄ AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA VAAKA-HANKE 1. Koulutuksenjärjestäjän, työssäoppimispaikan ja opiskelijan työturvallisuusvastuut opiskeluun kuuluvassa käytännön työssä Opiskelijalla on oikeus turvalliseen fyysiseen ja psyykkiseen opiskeluympäristöön (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 ja Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 479/2003, 28 ), mikä tarkoittaa myös opiskeluun kuuluvaa käytännön työtä, harjoittelua ja työssäoppimista. Koulutuksen järjestäjän on toimittava niin, että oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön toteutuu myös työssäoppimisjaksojen aikana. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijalla on riittävät perusvalmiudet turvalliseen työhön. Opiskelijan valmiuksia koskevan tiedon on välityttävä myös työssäoppimispaikalle. Lain mukaan työnantaja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin siitä työntekijöiden osalta säädetään ja määrätään myös silloin, kun opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan (Työturvallisuuslaki 738/2002 ja Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998). Työturvallisuuslakia sovelletaan ammatillisen koulutuksen järjestäjän omissa tiloissa tai työmailla tehtävään työhön, työssäoppimiseen, ammattiosaamisen näyttöihin ja muuhun koulutuksenjärjestäjän osoittamaan työhön. Laissa tarkoitettu työnantaja voi siis olla koulutuksenjärjestäjä, työssäoppimispaikka, näyttöpaikka tai muu vastaava. Tämä työnantaja vastaa opiskelijan työnaikaisesta työturvallisuudesta (Työturvallisuuslaki 738/2002, Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998). Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa työnantajalle tästä työturvallisuusvastuusta (Asetus ammatillisesta koulutuksesta 603/2005, 5 ). Koulutuksen järjestäjän, työssäoppimispaikan ja opiskelijan vastuut on esitetty kuvassa 1 ja selvitetty tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

2 Kuva 1. Työturvallisuusvastuut ammatillisessa koulutuksessa Koulutuksen järjestäjään sovelletaan Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työantajaa koskevia säännöksiä silloin, kuin työ tapahtuu oppilaitoksessa tai muutoin koulutuksen järjestäjän osoittamalla tavalla. Silloin kuin opiskelijan työ tapahtuu työssäoppimispaikalla (ei työsuhteessa), koulutuksen järjestäjään ja työn vastaanottajan velvoitteisiin sovelletaan Työturvallisuuslain vuokratyötä koskevia säännöksiä seuraavasti: Työssäoppimispaikan työnantajan (vastaa Työturvallisuuslaissa määriteltyjä vuokratyön vastaanottajan vastuita) on ennen työn aloittamista riittävän tarkasti määriteltävä työn edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja erityispiirteet sekä ilmoitettava ne koulutuksen järjestäjälle erityisesti huolehdittava opiskelijan perehdyttämisestä työhön ja työpaikan olosuhteisiin, työsuojelutoimenpiteisiin sekä tarvittaessa työsuojelun yhteistoimintaa ja tiedottamista sekä työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin. Koulutuksen järjestäjän (vastaa Työturvallisuuslaissa määriteltyjä vuokratyönantajan velvoitteita) on ilmoitettava opiskelijalle edellä tarkoitetuista ammattitaitovaatimuksiin ja työn erityispiirteisiin liittyvistä seikoista varmistettava erityisesti, että opiskelijalla on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön. Koulutuksen järjestäjän on tehtävä Työturvallisuuslain 10 :ssä tarkoitettu työn vaarojen tunnistaminen ja arviointi oppilaitoksen omissa tiloissa ja työmailla tehtävän työn osalta. Koulutuksen järjestäjän on varmistuttava, että vaarojen tunnistus ja arviointi on tehty työssäoppimispaikalla. Erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä (Työturvallisuuslaki 11 ) saa tehdä vain siihen pätevä ja soveltuva työntekijä tai tällaisen työntekijän välittömässä valvonnassa muu

3 työntekijä. Lisäksi on huomioitava, mitä säädetään nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä ja tarvittaessa tehtävä niistä ilmoitus työsuojeluviranomaisille (Laki nuorista työntekijöistä 998/1993 ja VNa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006). Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä riittävä perehdytys ja opastus työhön (Työturvallisuuslaki 12 ). Työnantajan on hankittava ja annettava opiskelijan käyttöön tarvittavat henkilönsuojaimet ja muut varusteet (Työturvallisuuslaki 15 ). Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijalla on maksutta käytettävissään oppilaitoksessa ja oppilaitoksen harjoitustyömailla opetuksen järjestämisen edellyttämät työvälineet, koneet, laitteet, suojavaatteet ja työturvallisuussäännösten edellyttämät varusteet. Työssäoppimisen osalta työvaatetuksesta ja suojavälineistä sovitaan työssäoppimisen sopimuksessa. Työnantajan tehtävänä on valvoa, että opiskelija käyttää työssä tarvittavia suojaimia. Työturvallisuuslain työntekijää koskevat säännökset velvoittavat opiskelijaa. Opiskelijan vastuulla on noudattaa työstä ja työturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita. Opiskelijan on noudatettava tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Opiskelijan on huolehdittava osaltaan omasta ja muiden työturvallisuudesta. Opiskelijan on ilmoitettava havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista viipymättä työnantajalle. Opiskelijan on käytettävä ja hoidettava hänelle annettuja henkilönsuojaimia ja muita varusteita. Opiskelijan on käytettävä sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa. (Työturvallisuuslaki 738/2002) 2. STM:n verkostoitumishanke 2010 ja siitä nouseet kehittämistarpeet Opetushallitus myönsi syksyllä 2009 avustuksia neljälle hankkeelle (ammatilliselle oppilaitokselle), joissa kehitettiin erityisesti työssä oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen työturvallisuuteen ja riskien arviointiin liittyviä käytäntöjä. STM:n aloitteesta käynnistettiin näiden neljän hankkeen verkostoituminen ja STM rahoitti vuonna 2010 hanketta, jonka tavoitteena oli tukea em. hankkeissa kehitettyjen hyvien käytäntöjen leviämistä ja lisätä työturvallisuustietoisuutta ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeessa luotiin verkosto ja tehtiin yhteistyötä neljän koulutuksenjärjestäjän kanssa. Vuoden 2010 aikana oppilaitokset kehittivät (OPH:n rahoituksella) omia toimintamallejaan: Työssäoppimisen työturvallisuus sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa/helsingin Diakoniaopisto Työssäoppimisen työturvallisuus ja riskien arviointi rakennusalan ja talotekniikan perustutkinnossa/vantaan ammattiopisto Varia Työssäoppimisen työturvallisuus/satakunnan ammattiopisto Sataedu Riskien arvioinnin toimintamalli isossa koulutusorganisaatiossa/koulutuskeskus Sedu Verkosto kokoontui neljä kertaa ja mukana oli toimijoita em. hankkeista. Kokoontumisissa oli mukana myös OPH:n Ammatillisen koulutuksen työsuojeluverkoston jäseniä. Verkostossa jaettiin tietoa, yhteisiä kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä koottiin yhteen eri hankkeiden tuotoksia. Verkostoa koordinoi TTY:n turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikkö (tutkija Sari Tappura). Verkostohanketta ja hankkeiden tuloksia esiteltiin KJY:n Työssäoppimisen loppuseminaarissa Paikalla oli edustajia 26:sta ammatillisesta oppilaitoksesta/koulutuksen järjestäjästä. Seminaarin materiaali jaettiin KJY:n intrassa kaikille KJY:n jäsenille (n. 60 koulutuksen järjestäjää). Seminaarissa tuli esille, että työturvallisuusasioissa on edelleen

4 kehittämistä. Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi sekä niihin liittyvät velvoitteet tuntuivat olevan osallistujille epäselviä. Tuotiin esille tarve erillisen työturvallisuuden ja/tai riskienarvioinnin teemapäivän järjestämiselle. KJY:n työssäoppimisen verkostossa yhdeksi keskeiseksi kehittämisalueeksi oli myös noussut työturvallisuus. Tulokset ovat saatavilla (alkuvuonna 2011) OPH:n Tonet-sivustolla, jota kaikki työssäoppimisen ohjaajat, opettajat, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat voivat hyödyntää. Lisäksi verkostohanketta esiteltiin EU:ssa kansallisena esimerkkinä eri tahojen yhteistyöstä (EU-OSHA for case examples- whole-school approach to OSH). Verkoston osallistujat pitivät yhteistyötä hyödyllisenä, kokivat tarvitsevansa tukea työturvallisuuden kehittämisessä ja toivoivat yhteistyölle jatkoa. Resursseja tai vetäjää ei heillä itsellään ollut verkostoyhteistyön jatkamiseen. Vuoden 2010 verkostohankkeessa, KJY:n loppuseminaarissa ja OPH:n työryhmässä on tullut esille, että vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi on usein hyvin alkutekijöissään ammatillisissa oppilaitoksissa ja näihin liittyvässä osaamisessa on puutteita. Neljän kärkihankkeen aikana vasta luotiin toimintamalleja riskienarvioinnin liittämiseksi osaksi opetusta ja työssäoppimista. Käytännön kokemusta näistä ei vielä ollut. Työsuojeluviranomaisilta on tullut tietoa, että työturvallisuus on ollut puutteellista myös koulutuksen järjestäjän omilla työmailla ja tarkastuksia kohdennetaankin tänä vuonna sinne. 3. Ammatillisen opetuksen erityishaasteet Ammatillisessa opetuksessa haasteena on kytkeä riskien arviointi osaksi jokapäiväistä toimintaa, kun opiskelijat, työssäoppimispaikat ja opettaja vaihtuvat. Työssäoppimispaikat ovat usein pientyöpaikkoja, joilla on riittämättömät valmiudet ja resurssit perehdyttämiseen ja riskien arviointiin. Joillakin aloilla on haasteellista löytää työssäoppimispaikkoja, jolloin niille ei voida asettaa kovin tiukkoja vaatimuksia. Tällöin koulutuksen järjestäjän roolina voikin olla tukea työssäoppimispaikkaa niin, että opiskelija voi työskennellä siellä turvallisesti. Opettajilla ei useinkaan ole riittävää työturvallisuuskoulutusta. Opettajien työkokemus ja valmiudet omalta ammattialalta eivät välttämättä vastaa nykypäivän tilannetta ja vaatimuksia. Esimerkiksi rakennusalalla työturvallisuusvaatimukset ovat kiristyneet huomattavasti viime vuosina ja vaatimukset tulevat usein työnantajilta tiedoksi oppilaitokseen. OPH jakoi vuonna 2010 edelleen rahoitusta työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämishankkeisiin korostaen työturvallisuutta, mutta siihen liittyviä hakemuksia tuli vain 1 kappale (Sedu). Sedussa oli syksyllä 2010 avoimena työturvallisuuskoordinaattorin tehtävä, mutta siihen ei tullut lainkaan hakemuksia. Tämä voi kuvata sitä, että asia koetaan vieraaksi eikä työturvallisuuteen liityvää osaamista löydy oppilaitoksista. 4. Hankkeen tavoite Tämän hankkeen tavoitteena on 1) tuoda koulutuksen järjestäjien, työnantajien (työssäoppimispaikka tai koulutuksen järjestäjä), työssäoppimista ohjaavien opettajien ja työpaikkaohjaajien tietoisuuteen keskeiset vaatimukset koskien työn vaarojen kartoittamista ja riskien arviointia sekä

5 2) tukea riskien arvioinnin toteuttamista koulutuksen järjestäjien omissa tiloissa ja työmailla sekä työssäoppimis- ja näyttöpaikoilla tehtävässä työssä. Koulutuksen järjestäjiä motivoidaan riskien arviointiin tiedottamalla lainsäädännön vaatimuksista, kouluttamalla ja levittämällä tietoa olemassa olevista, toimivista käytännöistä ja malleista. Samalla tuketaan edelleen aiemmissa hankkeissa kehitettyjen työturvallisuuden ja riskien arvioinnin hyvien käytäntöjen käyttöönottoa, levittämistä ja integrointia työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin ammatillisessa koulutuksessa. 5. Hankkeen tehtävät Hankkeessa jatketaan verkostoyhteistyötä, hyödynnetään aiemmin kehitettyjä työturvallisuuden ja riskien arvioinnin hyviä käytäntöjä ja levitetään niitä koko oppilaitoskenttään. Hankkeen osatehtävät ovat: Selvitetään haastatteluin vaarojen kartoituksen ja riskien arvioinnin nykytila, käytössä olevat menetelmät ja kehittämistarpeet (Sedu, Varia ja Pirko) Testataan kehitettyjä toimintamalleja ja niiden levittämistä kohdeorganisaatioissa (SEDU ja PIRKO) Tiedotetaan muita oppilaitoksia hankkeissa kehitetyistä menetelmistä (yhteistyössä AMKE ry:n kanssa) Järjestetään yhteinen tilaisuus, jossa käydään läpi koulutuksen järjestäjien vastuita, olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja motivoidaan niiden käyttöön (yhteistyössä AMKE ry:n kanssa) Ylläpidetään malleja ja hyviä käytäntöjä OPH:n TONET-sivustolla Tiedottaminen ja koulutus- tai seminaaritilaisuudet järjestetään yhteistyössä OPH:n ja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen AMKE ry: kanssa. AMKE ry jatkaa entisen KJY ry:n toimintaa. AMKE ry:ssä on 75 jäsentä, jotka kattavat yli 90 % Suomen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista eli käytännössä kaikki suurimmat koulutuksenjärjestäjät. Hankkeen kustannusarvio on ja aikataulu on Hankkeen ohjausryhmä ja toteuttaja Hankkeen ohjausryhmänä toimii Opetushallituksen Ammatillisen opetuksen työsuojeluverkosto ja siinä aktiivisesti toimivat henkilöt, Arto Pekkala, OPH, Arja Äyräväinen, Työterveyslaitos, Mira Seppänen, Työturvallisuuskeskus ja Hannu Tapola, STM, Työsuojeluosasto. Hankkeen toteuttajana toimii Tampereen teknillisen yliopiston Turvallisuuden johtamisen ja suunittelun yksikkö, koordinaattorina tutkija Sari Tappura.

6 LÄHTEET Asetus ammatillisesta koulutuksesta 603/2005 Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 479/2003 Laki nuorista työntekijöistä 998/1993 Työturvallisuuslaki 738/2002. VNa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:14 RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3580-8 (nid.) ISBN 978-952-13-3581-5 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA

TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA Sisällys Työpaikkaohjaajalle... 3 Työssäoppiminen ja näyttö... 4 Työssäoppimisen käynnistyminen... 5 Työssäoppiminen ja näyttö meidän työpaikallamme... 6 Työssäoppijan perehdyttäminen...

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU RAKENNUSALAN JA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOISSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU RAKENNUSALAN JA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOISSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU RAKENNUSALAN JA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOISSA Työryhmän raportti 16.2.2001 Copyright Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1129-0 ISSN 1237-6590 Moniste 7/2001 Edita Oy Helsinki

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN 2011 Sisällysluettelo OSA I: MALLI JA SEN KÄYTTÄMINEN... i Mallin tausta... ii Mallin tarkoitus ja käyttäminen... ii Malli vuokratyön työturvallisuuden

Lisätiedot

Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi

Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi Ohjaa oppijaa Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi Mitä työssäoppiminen on? Työssäoppiminen on osa toisen asteen ammatillista peruskoulutusta, työpaikalla tapahtuvaa

Lisätiedot

Työssäoppimisen yleisopas

Työssäoppimisen yleisopas Työssäoppimisen yleisopas SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TIETOA ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSTA... 2 3 MITÄ TYÖSSÄOPPIMINEN ON?... 2 4 OPISKELIJAN TAVOITTEELLINEN OHJAAMINEN... 2 5 KIRJALLINEN SOPIMUS

Lisätiedot

MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA 2. muutettu painos Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-3008-2 (nid.) ISBN 952-13-3009-0 (pdf) Edita Prima

Lisätiedot

Työssäoppimisen toimintamalleja

Työssäoppimisen toimintamalleja Tarja Frisk Anne Teittinen Työssäoppimisen toimintamalleja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot