Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys"

Transkriptio

1 Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys Henkilöstöryhmän loppuraportti Henkilöstöryhmä on kokoontunut touko-elokuussa 2013 yhteensä viisi kertaa. Ryhmän kokoonpano on seuraava: Hannu Raninen, kunnankamreeri, Liperi (pj); Sari Lempiäinen, henkilöstöpäällikkö, Joensuu (sihteeri); Mauri Temisevä, henkilöstöjohtaja, Joensuu; Jukka Orenius, sivistysjohtaja, Outokumpu; Helena Kaasinen, hallintojohtaja, Polvijärvi; Riitta Himanka, hallintojohtaja, Kontiolahti sekä henkilöstönedustajat Esa Leminen, Minna Kummunmäki, Vesa Tapio, Sari Pitkänen sekä Jukka Pennanen. 1. Henkilöstöryhmän toimeksianto ja työskentelysuunnitelma Toimeksianto: Työryhmä kartoittaa kuntien nykyisen henkilöstön määrän ja rakenteen yhteistyössä muiden valmistelutyöryhmien kanssa. Myös konsernin ja yhteistyöorganisaatioiden osalta kartoitetaan tilanne tarpeellisilta osiltaan. Työryhmän tulee selvittää osaamis- ja rekrytointitarpeet huomioiden palvelutarpeen muutokset, nykyisen henkilöstön eläköitymisen, tuotantotapojen muutokset sekä kilpailulliset seikat (monikanavainen tuotantomalli). Henkilöstön osaamis- ja rekrytointiarviossa tulee verrata nykykuntarakenteen tarpeita yhden kunnan malliin. Henkilöstön osalta tulee ottaa huomioon kuntajakolain mukainen viidenvuoden siirtymäaika ja mahdollinen tarve palkkojen harmonisointiin. 2. Henkilöstön määrä ja mitoitus Nykyisellään kunnissa työskentelee yhteensä 5502 vakituista ja 1544 määräaikaista työntekijää tai viranhaltijaa, yhteensä 7046 (luku ei sisällä lainkaan pelastuslaitoksen mitään henkilöstöä; ei vakituisia, määräaikaisia eikä sivutoimisia). FCG:n selvityksessä vuoden 2010 lopulla selvitysalueen kuntien henkilöstömäärä oli 7168.

2 FCG:n selvityksessä henkilöstötarve on arvioitu olevan v ja jos tuottavuuden kasvu on 1 % vuodessa henkilöstötarve olisi Taloustyöryhmä on arvioinut tuottavuuden mahdolliseksi kasvuksi 0,4 %, tämän ennusteen pohjalta henkilöstötarve olisi Seuraavissa taulukoista käy ilmi vakinaisen henkilöstön määrä sopimusaloittain selvityksen piiriin kuuluvissa kunnissa ja ammattialoittain. Kuvioissa eivät ole mukana Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö (2475 vakituista ja 514 määräaikaista) eikä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän henkilöstö (822 vakituista ja 259 määräaikaista), mutta tämä henkilöstö on eritelty myöhemmin mainittavassa liitteessä.

3 Henkilöstötyöryhmä ei yleisesti ottaen pidä kuntaliitoksia merkittävästi henkilöstömäärään vaikuttavana tekijänä. Keskeisempää on normiohjauksen määrä ja laatu. VM:n julkaisussa 2/2013 Kuntien tehtävien kartoitus todetaan, että kunnilla on lakisääteisiä tehtäviä 535, raportin julkaisemisen eli tammikuun 2013 jälkeen noita tehtäviä on tullut ainakin 30 lisää. Lisäksi kunnilla oli raportin julkaisun aikaan peräti 974 edellä mainituista tehtävistä johtuvaa velvoitetta (velvoite= tarkoitetaan laissa tai lainsäädännön nojalla asetuksessa kunnalle säädettyä kuntia velvoittavaa määräystä siitä, miten lakisääteinen tehtävä tulee toteuttaa ). Velvoitteita on asetettu esimerkiksi seuraaviin asioihin: henkilöstömäärän määrittelyyn, palvelujen käyttäjien ryhmäkokojen määrittelyyn, henkilöstön kelpoisuuden määrittelyyn, palvelujen saatavuuden määräaikojen määrittelyyn sekä suunnitelmien laatimiseen ja annettavien palvelujen sisältöön. On selvää, että lakisääteiset tehtävät ja velvoitteet rajaavat keskeisesti mahdollisia luovia ratkaisuja palvelujen toteuttamisessa. Ne rajaavat siis kuntien harkinta- sekä toimintavapautta, lisäävät (henkilöstö-) kustannuksia ja sitovat käytännössä valtaosan kuntien budjeteista ja henkilöstöstä. Kuntaliitoksilla toki voidaan vaikuttaa jonkin verran lähinnä hallintohenkilöstön määrään. Joensuun kaupungin ja neljän kunnan aiemmissa kuntaliitoksissa on pystytty vähentämään keskushallinnon ja hallintokuntien johtavien viranhaltijoiden määrää suhteessa siihen, ettei kuntaliitoksia olisi tehty. Vaikutus määrään on toteutunut asteittain, osin siten, että kuntaliitoksia on hivenen ennakoitu jättämällä joitakin ennen liitoksia vapautuneita tehtäviä täyttämättä ja toisaalta siten, että eläkepoistumaa on hyödynnetty. Kokonaisuutena kuitenkin näiden toimenpiteiden vaikutus on koko henkilöstömäärään nähden marginaalinen. Tähän mennessä toteutetuissa kuntaliitoksissa ylemmän hallinnon tehtävät sekä joitakin hallintoa tukevia tehtäviä on siirtynyt kuntakeskukseen. Paikallisesti päätettävissä olevista asioista palveluverkko on yksi keskeisimmistä seikoista, joilla voidaan jossain määrin vaikuttaa henkilöstömäärään ja tila- ja tukipalvelukuluihin. Kuntaliitokset sinällään eivät laajenna tai karsi palveluverkkoa (paitsi lähinnä hallinnon asiakaspalvelun osalta). Mahdolliset erilliset päätökset palveluverkon osalta voivat vaikuttaa palveluihin sidotun henkilöstön määrään tai henkilöstön sijoittumiseen reuna-alueelle tai toisaalta palveluverkon muihin yksiköihin. Oletettavaa olisi, että esimerkiksi mahdollisista muutoksista vaikkapa koulu- tai kirjastoverkossa päätettäisiin erikseen. Lisäksi tehtiinpä kuntaliitoksia tai ei, jossakin määrin henkilöstömäärään voidaan vaikuttaa yleisesti palvelujen ja erityisesti mm. hoitoketjujen järjestämisellä sekä niiden vaikuttavuudella ja työhyvinvoinnin turvaamisella, mikä tarkoittaa sairauslomien hallintaa ja sitä myötä esimerkiksi vähentää määräaikaisen sijaistyövoiman tarvetta. Yksittäisenä esimerkkinä voidaan mainita paljon julkisuudessakin esillä ollut subjektiivinen päivähoitooikeus. Kuntalaisilla on oikeus saada lapsilleen hoitopaikka, lapset on hoidettava tietynkokoisissa ryhmissä, joihin on määritelty kasvatusvastuullisten aikuisten määrä sekä se, kuinka tämän henkilöstön on oltava koulutettu. Hoitopaikat on järjestettävä riippumatta siitä, olisiko kunnalla siihen taloudellisesti ajatellen varaa, tarvittaessa on rakennettava tai vuokrattava uusia tiloja ja rekrytoitava henkilöstöä, vaikka samaan aikaan olisi paineita säästää henkilöstömenoissa. Kunnilla on rajallinen mahdollisuus vaikuttaa päivähoidon järjestämiseen ja kustannuksiin. Nämä mahdollisuudet liittyvät lähinnä keinoihin, joilla pyritään ohjaamaan minkä verran ja millaista hoitoa perheet varaavat ja käyttävät. Keinoja ovat mm. tuntiperusteinen laskutus;

4 erilaiset porkkanat, joilla kannustetaan hoidon/varahoidon varaamatta jättämiseen ja avoin päiväkoti- / kerhotoiminta. Näiden keinojen avulla voidaan optimoida erityisesti päivähoidon henkilöstön määrää ja työajan suunnittelua. Edellä kerrottujen seikkojen perusteella henkilöstöryhmä suhtautuu epäilevästi siihen, että kuntaliitosselvityksen yhteydessä esille tuotu 1200 ylimääräistä kuntatyöntekijää selvitysalueella olisi todellista. Valtakunnallisiin määrävertailuihin on suhtauduttava varauksella siksikin, ettei eri kuntien ja alueiden palvelurakenteita tunneta. Valtakunnallista vertailua arvioitaessa on huomattava, että kuntien henkilöstömääriin vaikuttaa ostopalveluiden määrä, tehdäänkö työ siis omien työntekijöiden toimesta vai ostetaanko ulkoa. Samoin toiset kunnat ovat siirtäneet toimintaansa (esim. talous- ja palkkahallinto, keittiötyö, siivoustyö, kunnossapito) osakeyhtiöihin, jolloin kunnan palkkalistoilla olevan henkilöstön määrä voi muuttua merkittävästi. Osalla kunnista on organisaatioissaan myös seudullisia toimintoja ja ammattikorkeakoulujen henkilöstö on ollut osassa kuntia kuntien henkilöstöä aivan viime aikoihin saakka ja siirtymä osakeyhtiömuotoiseen toimintaan on tapahtunut eri aikoina. Tuossa 1200 ylimääräistä kuntatyöntekijää maininnassa ja laskennassa ovat mukana myös nämä noin 500 sopimuspalomiestä, samoin noin sivutoimista seutuopiston tuntiopettajaa, joille palkka maksetaan yksittäisten tehtyjen tuntien perusteella. Liite 1 Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön määrät Liitteessä on esitetty toukokuussa 2013 eri sopimusalojen hinnoittelukohdittain raportoitu henkilöstö, määrät, eriteltynä vakituiset ja määräaikaiset, työllistettyjä ei oteta tarkastelussa mukana. Henkilöstöryhmä päätyi siihen, ettei konsernin ja yhteistyöorganisaatioiden osalta pidetä tarpeellisena kartoittaa henkilöstötilannetta. Näin siksi, että mahdolliset kuntaliitokset eivät merkittävästi vaikuta yhtiöiden toimintaan ja vastaavasti kunnissa ei ole merkittävästi henkilöstöä, joka työskentelisi esim. nykyisten kaupunkien / kuntien yhtiöiden sektorilla (eivät toimi samoilla sektoreilla, esim. elinkeinotoimi vs. Josek). Henkilöstötyöryhmä ei esitä tässä raportissa arviota kuntien ostopalveluiden määrästä ja siitä, minkä verran ne arviolta sitovat henkilöstöä (muutoin kuin PKKY:n ja PKSSK:n osalta). Taloustyöryhmän kanssa on sovittu työnjaosta siltä osin, että taloustyöryhmälle aineistoa työstävä Seppo Tiainen selvittää ostopalveluihin käytettäviä euroja sekä niiden pohjalta arvioitua henkilöstömäärää. 3. Henkilöstön rekrytointitarpeet FCG on selvittänyt kuntien rekrytointitarpeet kahden eri vaihtoehdon pohjalta. Olettamuksena on, että kuntien tehtävät säilyvät nykyisellään. Ensimmäisessä vaihtoehdossa tuottavuus säilyy nykyisellään ja toisessa vaihtoehdossa tuottavuus nousee 1 %:n vuodessa.

5 Selvityksessä ennakoitu eläkepoistuma on noin 28 % eli 2007 henkilöä vuoteen 2020 mennessä. Selvityksessä on arvioitu henkilöstön tarve lähinnä väestötekijöiden perusteella ja verrattu sitä arvioituun eläkepoistumaan, jonka perusteella on saatu henkilöstön rekrytointitarve. Henkilöstötarve on laskelmassa laskettu olevan v mennessä 9012 ja jos tuottavuuden kasvu on 1 % niin tarve olisi v mennessä 7635 työntekijää. Taloustyöryhmä on arvioinut tuottavuuden mahdolliseksi kasvuksi 0,4 %, tämän ennusteen pohjalta henkilöstötarve olisi Palvelutarve kasvaa erittäin paljon vanhuspalvelujen tehtävissä ja on arvioitu, että se on tähän vuoteen verrattuna vuonna % nykyistä suurempi. Erikoissairaanhoidossa palvelutarve kasvaa 18 %, perusterveydenhoidossa 13 % ja peruskoulussakin 8 % sekä päivähoidossa 5 %. Ainoastaan lukiopalveluissa palvelutarve on laskeva. Joensuun selvitysalueella rekrytointitarve on arvioitu olevan vuosittain henkilöä. Vuoteen 2020 mennessä rekrytointitarve suurimmilla palvelualueilla on ennustettu seuraavaksi: - päivähoito ja esiopetus 281 henkilöä - opettajat peruskouluissa, lukioissa ja keskiasteen oppilaitoksissa 292 henkilöä - lähihoitajat (kodinhoitajat) 739 henkilöä - sairaanhoitajat 184 henkilöä - ruokapalvelutyöntekijät 132 henkilöä - siivoushenkilöstö 172 henkilöä - teknisen ja ymp.alan työntekijät 161 henkilöä LIITE 2 FCG:n selvitys rekrytointitarpeista Rekrytointitarpeen ennakoimiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Ennakoitu poistuma sisältää vain eläkepoistuman, vaikka toki muutakin poistumaa on. 1 %:n tuottavuustavoitteeseen pääseminen edellyttää, että nykyisiä normeja väljennetään. Lisäksi rekrytointitarpeen kohdentumiseen vaikkapa lähihoitajien ja sairaanhoitajien välillä voi vaikuttaa tavoiteltava ammattirakenteen muutos vanhusten kotihoidossa. Tavoite on jossain määrin nostaa ammatillisen osaamisen tasoa, jotta esimerkiksi kotiutukset laitoshoidosta onnistuvat nykyistä lyhyempien hoitojaksojen jälkeen ja toisaalta, jotta vanhuksia voidaan hoitaa entistä kauemmin omissa kodeissaan. Näistä samoista syistä kodinhoitajat ovat vähitellen poistuva ammattiryhmä; eläkepoistuman yhteydessä kodinhoitajien tilalle rekrytoidaan lähihoitajia ja jo töissä olevien kodinhoitajien tutkinnontasoa on pyritty johdonmukaisesti korottamaan oppisopimusopiskelujen myötä lähihoitajiksi. 4. Johtaminen ja esimiestyö Joensuun seudun kuntien liittyminen yhdeksi suureksi kunnaksi tuo painetta johtamisen uudistamiseen ja kehittämiseen. Esimiehet on valmennettava uuteen johtamis- ja toimintakulttuuriin ja ylipäänsä edistämään yhteisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita.

6 Nykyinen Joensuun konsernihallinto on kevyt ja sitä on vahvistettava ja monipuolistettava, mikäli laaja kuntaliitos syntyy. Tällaisia alueita on mm. konserniyhtiöiden ohjaus, talouden suunnittelu ja seuranta, henkilöstövoimavarojen ohjaus sekä viestintä. 5. Palkkojen harmonisointi Aiempien Joensuun seudulla toteutettujen kuntaliitosten sekä seudullisten toimintamallien toteuttamisten perusteella henkilöstötyöryhmä toteaa, että palkkojen harmonisointi toteutettaisiin tulevissakin kuntaliitostilanteissa todennäköisesti palkkojen mediaanitasoon. Harmonisointia ei olisi taloudellisestikaan mahdollista toteuttaa korkeimpien palkkojen tasolle. Tosin alueen kunnat ovat tehneet jossakin määrin ja satunnaisia palkkavertailuja aiemmin, eikä merkittäviä palkkatasojen eroja ilmeisesti ole. Kuitenkin suurissa henkilöstöryhmissä jo muutamien kymmenien eurojen palkantarkistukset aiheuttaisivat vuositasolla useiden kymmenien tuhansien lisäyksen palkkakuluihin. Palkkojen harmonisointiin on syytä varautua jo ennakkoon vuosina ja sovittaa kuntien palkkapolitiikkaa yhtenäiseksi. 6. Henkilöstön asema Henkilöstön asemasta on säädetty kuntajakolain 13 :ssä ( /170). Sen mukaan henkilöstön edustajat osallistuvat hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen sekä siihen liittyvän suunnitelman valmisteluun. Kuntajaon muutokset, jotka johtavat henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan vastedes liikkeenluovutukseksi. Vuosien alusta voimaantulevissa kuntajaon muutoksissa, joissa henkilöstö siirtyy uuden kunnan palvelukseen, työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelusuhdetta taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla viiden vuoden aikana kuntajaon muutoksen voimaantulosta paitsi, jos henkilö kieltäytyy vastaanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa uutta tehtävää tai virkaa. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen kuntajakolain muutokseksi, jonka mukaan Kuntarakennelain kuntarakenneuudistuksen toteuttamista sekä kuntien yhdistymisen taloudellista tukea koskevat säännökset olisivat voimassa vuoden 2019 loppuun ja henkilöstön irtisanomissuojaa koskevat säännökset vuoden 2021 loppuun. Henkilöstön rekrytointitarve Joensuun seudun kuntaliitoksessa ennusteiden mukaan on niin suuri, että viiden vuoden irtisanomissuoja ei kokonaisuutena aiheuta merkittävää haittaa toiminnan järjestämiselle. Mikäli valtio kuitenkin vähentää kuntien velvoitteita, saattaa irtisanomissuojan pituus näissä ja yksittäisissä muissa tapauksissa olla toimintaa heikentävä seikka. Mahdollista päällekkäistä toimintaa on kuitenkin johtamistehtävissä sekä sektorijohdon että keskushallinnon osalta ja muussakin hallintotoiminnoissa.

7 Erityisesti keskeisten hallintovirkojen osalta on syytä ennakoida henkilöstötarvetta ja mitoittaa henkilöstön rekrytointi jo ennen kuntaliitosten toteuttamista vuoden 2017 alkuun mennessä. Tällöin kunnat voisivat ulkoisen rekrytoinnin sijaan käyttää yhteisiä virkoja, joissa viranhaltijat vastaavat useamman kunnan tehtävistä. Tällä menettelyllä voidaan myös helpottaa toiminnan yhdenmukaista ja sopeutumista. Henkilöstöhallinnon (ja muun hallinnon) työmäärän ja kustannusten kannalta mahdollisesti kokonaan uuden kunnan perustaminen on selkeästi työläämpi vaihtoehto kuin seudun kuntien henkilöstön siirtyminen suoraan Joensuun kaupungin palvelukseen. Uuden kunnan perustamisen myötä kaikkia henkilöstöryhmiä täytyisi kuulla ennen siirtämistä uuden kunnan virka- tai työsuhteisiin. On huomattava, että kunnallinen viranhaltijalaki ei mahdollista ns. sisäistä hakua, vaan ns. siirtämisen virasta virkaan. Näin ollen mahdollisen uuden kunnan tilanteessa menettely, jossa virkoja täytettäisiin hakumenettelyn kautta ja viranhaltijoiden täytyisi hakea myös omia entisiä virkojaan, on monella tapaa kestämätön (on huomioitava myös irtisanomissuoja). Jos kuntaliitoksia toteutetaan, henkilöstötyöryhmä ei näe mitään etua uuden kunnan perustamisessa, koska se aiheuttaa hallinnollisesti tarpeetonta työtä ja kustannuksia.

Työryhmäraportti. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Henkilöstötyöryhmän raportti

Työryhmäraportti. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Henkilöstötyöryhmän raportti Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Henkilöstötyöryhmän raportti 17.3.2014 Sisällys Yhteenveto... 3 Toimeksiannon sisältö ja työryhmän

Lisätiedot

HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI (13.6.2014)

HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI (13.6.2014) HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI (13.6.2014) 25.6.2014: korjaus sivun 13 taulukkoon/tv 14.8.2014: tehty tarkennus henkilöstön lähtövaihtuvuutta koskien. Täsmennetty vakinaisen

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Paras-opas 1 Paras-opas Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Förbundet för den offentliga

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat 3 2.1. Kuntarakenteiden uudistus 4 2.2. Kuntarakennemuutosta ohjaavat

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys. TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys. TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti 1. TALOUSRYHMÄN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄT Kuntajakoselvittäjän ja kuntajohtajien

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS HALLINTO JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS HALLINTO JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS HALLINTO JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ VERSIO 16.11.2007 1(28) 2 SISÄLLYSLUETTELO Taustaksi 1. Hallinto ja tukipalveluiden nykytilan kuvaus 1.1 Hallinto ja tukipalveluiden

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Sis. arvion Teuvan menestysmahdollisuuksista itsenäisenä kuntana TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA Hallitus 7.6.2010, LIITE 4 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2010 2015 2 HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTINEN VISIO HUS järjestää henkilöstölleen kohtuuhintaisia

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi Selvitys rakennusvalvontatoimen kehittämisen vaihtoehdoista 25.2.2015 Esipuhe Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus sopi 29.8.2013 budjettiriihessään

Lisätiedot

Valtuusto 25.10.2006 78

Valtuusto 25.10.2006 78 Valtuusto 25.10.2006 78 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Palvelustrategian lähtökohdat ja muutokset palvelutarpeissa... 4 2.1. Palvelustrategian tavoitteet ja suhde kunnan muihin ohjelmiin ja talousarvioon...

Lisätiedot