HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Jätelautakunta Dnro JATELA: 4446 / ~ Jätetaksa (Hausjärvi, Hyvinkää, Kerava, Mäntsälä, Riihimäki ja Valkeakoski) sekä Kiertokapula Oy:n hinnasto JATELA Valmistelija: vs. jätehuoltokoordinaattori Sirpa Viholainen, puh Kiertokapula Oy:llä on sopimus Hausjärven, Hyvinkään, Keravan, Mänt sälän, Riihimäen ja Valkeakosken kanssa kuntien jätteenkuljetusten jär jestämisestä. Jätetaksa koskee kunnan vastuulla olevia jätteitä. Kiertokapula Oy on toimittanut jätelautakunnalle esityksen perusteluineen jätetaksasta (liite 2 / Jätela ) sekä valmistellut Hausjärven, Hyvinkään, Keravan, Mäntsälän, Riihimäen ja Valkeakosken jätetaksat (liite 3/ Jätela ). Kaikissa kunnissa yhdyskuntajätteen veroton käsittelyhinta nousee 1,91 %ja biojätteen 1,90% lähtien. Lisäksi Kiertokapula Oy:n hallintokulut nousevat julkisten menojen hintaindeksin mukai sesti. Jätetaksan muutokset kuntakohtaisesti ovat seuraavat: Hausjärvi: Jätteenkäsittelymaksut, Kiertokapula Oy:n hallintokulu sekä urakoitsijalle maksettavat tyhjennyshinnat nousevat. Kuntaurakan tulos vuosilta on jäämässä tappiolliseksi arviol ta euroa, joka on otettu huomioon vuoden 2015 jätetaksassa. Jätetaksan tyhjennyshinnat sekä erilliset yksikköhinnat (astiavuokrat, siirtomaksut jne.) nousevat 3 %. Hyvinkää: Jätteenkäsittelymaksutja Kiertokapula Oy:n hallintokulu nou sevat. Urakoitsijalle maksettavat tyhjennyshinnat ovat samat kuin alkaneessa kuljetusurakassa. Syväkeräyssäiliöiden ja etukuormaussäiliöiden jäte laskutetaan toteutu neen punnitun painon mukaisesti alkaen. Lisäksi veloitetaan kuljetusmaksu urakoitsijan kuljetushinnan mukaisesti sekä astian pe rusmaksu, jolla katetaan punnituksesta aiheutuneet kulut sekä Kiertoka pula Oy:n hallintokulu. Aikaisemmin syväkeräyssäiliöillä on ollut kiinteä tyhjennyshinta. Jätetaksan tyhjennyshinnat nousevat 1 %. Erillisten yksikköhintojen (as tiavuokrat, siirtomaksut jne.) taksahinnat ovat samat kuin vuonna Kerava: Kuntaurakka siirtyy Kiertokapula Oy:n hallinnoitavaksi alkaen. Jätemäärätja kuljetusurakoitsijan kulut on arvioitu aikaisemmin toteutuneiden kulujen perusteella. Lisäksi taksaan on laskettu Kiertoka pula Oy:n hallintokulu ja jätteenkäsittelymaksujen korotus. Urakoitsijalle maksettavattyhjennyshinnat ovat nousseet alkaen. Biojäteastioiden (> litraa) jätemaksut laskevat ja ne ovat samat kuin seka- ja kuivajätteen vastaavan kokoisten astioiden jätemaksut.

2 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Jätelautakunta Syväkeräyssäiliöiden jätemaksuja alennetaan. Seka- ja kuivajätteen (> litraa) jätemaksut säilyvät ennallaan. Mäntsälä: Jätteenkäsittelymaksutja Kiertokapula Oy:n hallintokulu nou sevat. Urakoitsijalle maksettavat tyhjennyshinnat laskevat kilpailutuksen jälkeen keskimäärin noin 2,5%. Uusi urakka alkaa Syväkeräyssäiliöissä kerätty seka-, kuiva- ja biojäte laskutetaan alkaen punnitun painon mukaisesti. Lisäksi veloitetaan kulje tusmaksu urakoitsijan kuljetushinnan mukaisesti sekä astian perusmak su, jolla katetaan punnituksesta aiheutuneet kulut sekä Kiertokapula Oy:n hallintokulu. Aikaisemmin syväkeräyssäiliöillä on ollut kiinteä tyh jennyshinta. Jätetaksan tyhjennyshinnat nousevat 1 %. Erilliset yksikköhinnat (astia vuokrat, siirtomaksut jne.) säilyvät ennallaan. Riihimäki: Jätteen käsittelymaksutja Kiertokapula Oy:n hallintokulu nou sevat. Urakoitsijalle maksettavat tyhjennyshinnat sekä erilliset yksikkö hinnat (astiavuokrat, siirtomaksut jne.) säilyvät ennallaan. Vuoden 2014 kuntaurakan jätemäärä on arvion mukaan pienempi kuin taksalaskennassa arvioitiin. Tämä on otettu huomioon vuoden 2015 tak sassa. Valkeakoski: Jätteenkäsittelymaksut ja pakkaavien jäteautojen sekä etukuormausauton tyhjennyshinnat nousevat. Jätetaksan tyhjennyshin nat ja erilliset yksikköhinnat (astiavuokrat, siirtomaksut jne.) nousevat 1%. Kiertokapula Oy on myös toimittanut esityksen kotitalouksien (yksityiset asiakkaat) sekä yritysten, kuntien ja julkisen toiminnan sekä vaarallisten jätteiden hinnastosta vuodelle 2015 (liite 4/ Jätela ). Vs. iätehuoltokoordinaattorin ehdotus: Jätelautakunta päättää hy väksyä liitteenä olevat Hausjärven, Hyvinkään, Keravan, Riihimäen ja Valkeakosken jätetaksatja Kiertokapula Oy:n hinnastot siten, että ne tu levat voimaan Lisäksi jätelautakunta päättää hyväksyä liittee nä olevan Mäntsälän jätetaksan siten, että se tulee voimaan Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätös: Jätelautakunta hyväksyi ehdotuksen. Muutoksenhaku: Liite 3. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Otteen oikeaksi todistaa: Häme~nIinnassa c6~?w~~ Vs. jäte uoltokoordinaattori Sirpa Viholainen Maksutta

3 1/2 Liite 2 / Jätela Kiertokapula Oy:n toiminta-alueen yhteinen jätelautakunta ESITYS HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, KERAVAN, RIIHIMÄEN JA VALKEAKOSKEN JÄTEMAKS UTAKSASTA ALKAEN JA MÄNTSÄLÄN JÄTEMAKSUTAKSASTA ALKAEN Yleiset kuntien jätetaksoihin vaikuttavat muutokset vuodelle 2015: 1. Yhdyskuntajätteen käsittelyhinta nousee 1,91 % ja biojätteen 1,90 % (verottoman hinnan nousu) 2. Kiertokapula Oy:n hallintokulut nousevat julkisten menojen hintaindeksin mukaisesti. Esitykset hallintokulun noususta ovat liitteessä 3. Kuntakohtaiset muutokset jätetaksoihin: Kiertokapula Oy:n kuntakohtaiset esitykset vuoden 2015 jätemaksutaksasta (tekstiosat, tyhjennyshinnat ja erilliset yksikköhinnat) ovat liitteessä 1. Hausjärvi: Urakan nousevia kuluja ovat jätteenkäsittelymaksut, Kiertokapula Oy:n hallintokulu sekä urakoitsijalle maksettavat tyhjennyshinnat. Kuntaurakan tulos vuosilta on jäämässä tappiolle tämän hetken arvi on mukaan noin , joka on huomioitu vuoden 2015 taksalaskennassa. Esityksen mukaan jätemaksutaksan tyhjennyshinnat sekä erilliset yksikköhinnat (astiavuokrat, siirtomaksut jne.) nousevat 3 %. Hyvinkää: Urakan nousevia kuluja ovat jätteenkäsittelymaksut sekä Kiertokapula Oy:n hal lintokulu. Urakoitsijalle maksettavat tyhjennyshinnat ovat samat kuin ovat olleet alkaen uudessa kuljetusurakassa. Hyvinkäällä laskutetaan alkaen syväkeräyssäiliöiden sekä etukuor maussäiliöiden jäte toteutuneen punnitun painon mukaisesti. Lisäksi veloitetaan kuljetusmaksu urakoitsijan kuljetushinnan mukaisesti sekä astian perusmaksu, jolla katetaan punnituksesta aiheutuneet kulut sekä Kiertokapulan hallintokulu. Aikaisemmin ko. astioilla on ollut kiinteä tyhjennyshinta. Esityksen mukaan jätemaksutaksan tyhjennyshinnat nousevat 1,0 %. Erillisien yksikköhintojen (astiavuokrat, siirtomaksut jne.) taksahinnat ovat samat kuin vuonna Kerava: Keravan kuntaurakka siirtyy Kiertokapulan hallinnoitavaksi alkaen. Urakan jätemäärät ja kuljetusurakoitsijan kulut on arvioitu aikaisemmin toteutu neiden lukujen perusteella. Kiertokapulan hallintokulu on huomioitu taksalasken nassa. Urakan nouseva kulu on jätteenkäsittelymaksut. Urakoitsijalle maksetta vat tyhjennyshinnat ovat nousseet edellisen kerran alkaen. Esityksen mukaan 140 litran ja 240 litran biojäteastioiden hinnat lasketaan sa maksi kuin vastaavan kokoiset seka/kuivajäteastian hinnat ovat. Myös syväke

4 2/2 räyssäiliöiden hintoihin esitetään laskua. Kooltaan litran se ka/kuivajäteastioiden hintojen esitetään pysyvän ennallaan. Mäntsälä: Urakan nousevia kuluja ovat jätteenkäsittelymaksut ja Kiertokapula Oy:n hallin tokulu. Urakoitsijalle maksettavat tyhjennyshinnat laskevat kilpailutuksen myötä keskimäärin noin 2,5 %, kun uusi urakka alkaa Mäntsälässä laskutetaan alkaen seka/kuivajätteen sekä biojätteen sy väkeräyssäiliöiden jäte toteutuneen punnitun painon mukaisesti. Lisäksi veloite taan kuljetusmaksu urakoitsijan kuljetushinnan mukaisesti sekä astian perus maksu, jolla katetaan punnituksesta aiheutuneet kulut sekä Kiertokapulan hallin tokulu. Aikaisemmin ko. astioilla on ollut kiinteä tyhjennyshinta. Esityksen mukaan jätemaksutaksan tyhjennyshinnat nousevat 1,0 %. Erillisien yksikköhintojen (astiavuokrat, siirtomaksut jne.) taksahinnat ovat samat kuin vuonna Riihimäki: Urakan nousevia kuluja ovat jätteenkäsittelymaksut sekä Kiertokapula Oy:n hal lintokulu. Urakoitsijalle maksettavat tyhjennyshinnat ovat samat kuin vuonna Vuoden 2014 kuntaurakan jätemäärä jää tämän hetken arvion mukaan pienem mäksi kuin taksalaskennassa arvioitiin ja se on huomioitu vuoden 2015 taksa laskennassa. Esityksen mukaan jätemaksutaksan tyhjennyshinnat sekä erillisten yksikköhinto jen (astiavuokrat, siirtomaksut jne.) taksahinnat ovat samat kuin vuonna Valkeakoski: Urakan nousevia kuluja ovat jätteenkäsittelymaksut ja pakkaavien jäteautojen sekä etukuormausauton tyhjennyshinnat. Esityksen mukaan jätemaksutaksan tyhjennyshinnat sekä erilliset yksikköhinnat (astiavuokrat, siirtomaksut jne.) nousevat 1 %. Hämeenlinnassa Kiertokapula Oy Pekka Sahlberg talouspäällikkö Matti Niittymäki käsittely- ja logistiikkapäällikkö LI ITTEET 1. Esitykset vuoden 2015 jätetaksoista 2. Urakoitsijahinnatja pakkaavan jäteauton kustannusindeksi 3. Esitykset sopim uskorvausm uutoksista

5 1/44 Liite 3/ Jätela JÄTEMAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hausjärven kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt Voimaantulo

6 2/44 1 YLEISTÄ 1~ Hausjärven kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten sekä val tioneuvoston ja ympäristöministeriön päätösten sekä Hausjärven kunnan yleisten jätehuolto määräysten ja ympäristönsuojelumääräysten mukaan. 2~ Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jäte huoltoviranomaiseria toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kuntien yhteinen jätelautakun ta Kolmenkierto (jäljempänä jätelautakunta). Sopijakuntia ovat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hä meenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski. Jätemaksuja voidaan kohtuullistaa jätelautakunnalle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella ottaen huomioon erityisesti järjestetyn jätehuollon palvelutaso ja jätteen määrä. Lakisääteiset kunnille kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien jäteyhtiö, Kiertokapula Oy. Jäteyhtiö hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seuran nan. Jätemaksut on suoritettava jäteyhtiölle. 3~ Kiertokapula Oy perii Hausjärven kunnan puolesta kunnan järjestämästä jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä jätemaksua tämän taksan mukaisesti (jätelain 78 ). 4~ Tässä taksassa tarkoitetaan: 5.~ - Yhdyskuntajätteellä yleisnimikkeenä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntynyttä jätettä sekä muuta jätelain 32 mukaan sii hen rinnastettavaa jätettä, ei kuitenkaan sako- ja umpikaivolietettä, vaarallista jätettä eikä erityisjätettä. - Erilliskerättävällä hyötyjätteellä sellaista yhdyskuntajätettä, joka kunnan jätehuoltomääräyk sissä on edellytetty kerättäväksi erikseen materiaalina hyödyntämistä varten. - Kuivajätteellä energiahyödyntämiseen soveltuvaa yhdyskuntajätettä, joka on lajiteltu siten, että se ei sisällä erityisjätettä, vaarallista jätettä, biojätettä eikä merkittävässä määrin muuta erilliskerättävää hyötyjätettä - Sekajätteellä energiahyödyntämiseen soveltuvaa yhdyskuntajätettä, jossa on mukana bio jätettä, mutta se ei sisällä erityisjätettä, vaarallista jätettä eikä merkittävässä määrin muuta erilliskerättävää hyötyjätettä. - Biojätteellä kokonaisuudessaan biologisesti anaerobisesti tai aerobisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä, joka soveltuu bioetanolilaitoksen prosessiin. Vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntynyt, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnoissa syntyvä sekä jätelain 32 mukainen valtion, kunnan ja seurakunnan sekä muiden julkisoikeudellisten yhdistyksen hallinto- ja palvelutoiminnas sa syntynyt kuiva-, seka- ja biojäte kuuluvat kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. 2(5)

7 3/44 Kaupan ja muun yksityisen elinkeinotoiminnan jätehuoltopalvelujen hankkiminen on toiminnanhar joittajan vastuulla ja voi tapahtua sopimusperusteisesti tai kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kautta. Asuinkiinteistössä sijaitsevan liikehuoneiston jätteet kuuluvat kunnan järjestämään jälleen ku~etukseen, mikäli ne määrältään, ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan vastaavat asumisessa syntyvää jätettä ja joka toimitetaan kiinteistön haltijan luvalla kiinteistöllä olevaan jätteenkeräys paikkaan. 6~ Kiinteistön haltija tai muu jälleen haltija, jonka jätteenkuljetuksen kunta on järjestänyt (jätelaki 80 ), on velvollinen suorittamaan jätemaksun. Keräysvälinekohtainen jätemaksu koostuu kuljetus- ja jätteenkäsittelykustannuksista sisältäen jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannukset kuten - tiedotuksen ja neuvonnan, - hallinnon, - jätteiden käsittelyn, kaatopaikan maisemoinnin ja jälkihoidon, - jätehuollon kehittämisen ja varautumisen tuleviin investointeihin sekä - kotitalouksien pienerien vaarallisen jälleen jätehuollon ja pientalojen hyötyjätehuollon. Lisäksi peritään lisämaksua mm. mahdollisesta astiavuokrasta, astiapesuista, yli 20 metrin peruu tuksista haja-asutusalueella ja astian siirtämisestä yli 10 metrin matkan. Jätemaksu on arvonlisäve rollista (24 %). II KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS 7~ Jätemaksun määräämisen yleisinä perusteina ovat jälleen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Perus teina saadaan lisäksi ottaa huomioon jälleen keräys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella, vuokra-astian tai aluekeräyspisteen käyttö sekä kuljetusmatka kuljetettaessa jäte yksittäisenä kul jetuksena. Mikäli keräilyväline sisältää oleellisissa määrin muuta kuin sinne tarkoitettua jätettä, jätemaksu laskutetaan kaksinkertaisena tai peritään aiheutuvat erilliskustannukset. Jätemaksu peritään kaikista astioista. Jos astia/astiat ovat tyhjät, peritään astioiden tyhjennyksestä normaali jätetaksan mukainen maksu. Kiinteistön ollessa käyttämättömänä vähintään neljä (4) viikkoa voidaan kuljetukset keskeyttää määräajaksi ja jättää jätemaksu perimättä. Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on ilmoitettava Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun vähintään viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Kiinteistön vuokraamien jäteastioiden kuukausimaksu veloitetaan myös tilapäisen keskeytyksen ajalta. Minimiaika vuokra-astian tilaukselle on 1 vuosi. Keräysvälineiden tyhjennysrytmimuutos voidaan ottaa huomioon viikon kuluttua siitä, kun kiinteis tön haltija on ilmoittanut muutoksesta Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun. Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että jäteastioiden koko / määrä vastaavat kiinteistön jäteker tymää. Lisäksi on huomioitava Hausjärven kunnan yleisten jätehuoltomääräysten mukaiset jättel den keräysvälineiden pisimmät tyhjennysvälit kiinteistöä säännöllisesti käytettäessä. Jätemaksua ei peritä, jos keräilyväline on Kiertokapula Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä eli astiaa ei ole tyhjennetty sovittuna tai sitä seuraavana arkipäivänä. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun viipymättä. Astialle voidaan tilata tällöin paikkaustyhjennys. Paikkaustyhjennyksestä laskutetaan kiinteistöltä kaikkien astioiden osalta normaalin tyhjennyksen mukainen maksu. 3(5)

8 4/44 Kiertokapula Oy:n tai urakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota, jos: - keräilyväline on ollut liian painavaksi täytetty, - jätteiden lajittelussa ei ole noudatettu Hausjärven kunnan yleisiä jätehuoltomääräyksiä, - astia on rikkinäinen, - kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie jäteastialle on kulkukelvoton, tai saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle, - kiinteistön olosuhteet ovat muuten olleet sellaiset, että tyhjennystä ei ole voitu suorittaa (esim. koira irrallaan pihassa). Käsin siirrettävät jäteastiat (max ) 100 kg / kuutio. saavat täysinä painaa enintään 60 kg ja muut korkeintaan Arkipyhäviikoilla tyhjennys voidaan tehdä sovitusta päivästä poiketen. Viikoilla, joilla on yksi arki pyhäpäivä, tyhjennys voidaan tehdä + / - yksi päivä sovitusta poiketen, Viikoilla, joilla on kaksi tai useampia arkipyhäpäiviä, tyhjennys voidaan tehdä / - kaksi päivää sovitusta poiketen. Arkipyhien aiheuttamat tyhjennyspäiväm uutokset eivät poista lisäjätteiden maksuvelvoitetta. Mikäli tyhjennys on jäänyt tekemättä kiinteistöllä vallinneiden olosuhteiden vuoksi, laskutetaan kun teistöä kaikkien astioiden osalta niin kuin tyhjennys olisi tehty. Mikäli kiinteistöllä vallinneiden olo suhteiden vuoksi tyhjentämättä jääneelle astialle tilataan paikkaustyhjennys, laskutetaan siitä nor maalin tyhjennyksen mukainen maksu. Mikäli jäteauto joutuu ylimääräisen tyhjennyksen vuoksi tekemään huomattavan poikkeaman normaalilta ajoreitiltä (ajomatkan lisäys 4 km yhteen suun taan) veloitetaan lisäksi lisämaksu pakkaavan jäteauton tuntikorvauksen mukaisesti toteutuneen kulun mukaan (Liite 2, erilliset yksikköhinnat). Mikäli keräilyväline sijaitsee lukollisessa jätekatoksessa, tulee kiinteistön omistajan tai muun vas tuuhenkilön (isännöitsijä) luovuttaa jätekatoksen avain Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun viimeis tään kaksi päivää ennen tyhjennysten alkamista tai tyhjennysurakoitsijan vaihtumista. Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat käyttää myös yhteistä jäteastiaa. Yhteisastian käytöstä on tehtävä kirjallinen, kaikkien osapuolten yhteystiedot sisältävä ilmoitus Kiertokapula Oy:n asiakas palveluun. Yhteisastialle nimetään yhteyshenkilö, joka vastaa astian / astioiden kunnossapidosta ja pesuista. Jätemaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta liitteen 1 yksikköhinnat. mukainen. Liitteessä 2 on erilliset Seka-/kuivajäteastiat voi liittää ns. pesurinkiin, jolloin astiat pestään automaattisesti kerran vuodes sa. Pesurinkiin liittymisestä ja irtisanoutumisesta on ilmoitettava Kiertokapula Oy:n asiakaspalve luun. Biojätteen keräysvälineet pestään veloituksetta kahdesti vuodessa. Mikäli jäteastiaa joudutaan siirtämään yli kymmenen (10) metriä siihen, mihin jäteauto esteettä pääsee, peritään kultakin sen ylittävältä 5 metriltä lisämaksu liitteenä 2 olevien yksikköhintojen mukaisesti. Mikäli jäteautoa joutuu peruuttamaan haja-asutusalueella yli 20 metrin matkan päästäkseen riittä vän lähelle jäteastiaa, veloitetaan jokaiselta alkavalta 20 metriltä peruutuslisä liitteenä 2 olevien yksikköhintojen mukaisesti. Jäteautoa ei ajeta asemakaava-alueella yksittäisen pientalokiinteistön (omakoti- tai paritalo) ton tille. Jos pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävän keräilyvälineen vierestä niitä tyhjennettäessä kuljete taan lisäjätteitä, peritään jätteistä jätetaksan mukainen lisämaksu mahdollisine siirtolisineen. Myös 4(5)

9 5/44 keräilyvälineen vieressä olevat jätteet on mahdollisuuksien mukaan pakattava ja ne saavat enim millään painaa 15 kg/kpl tai pakkaus. Biojätettä ei saa sijoittaa jäteastian ulkopuolelle. Lisäjätteiden on oltava helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia jätehuoltomääräysten mukaisia jätteitä. Lisäjätteestä laskutetaan myös silloin, kun keräysväline on pakattu niin täyteen, että kansi tästä syystä jää selvästi auki. Yli 2 m3:n lisäjäte-eriä ei oteta kuormaan ilman erillistilausta. Tyhjennysvä uneen viereen jätetyt joulukuuset kerätään ilmaiseksi tammi-helmikuun aikana. III JÄTEMAKSULASKUTUS Jätelaskutuksen hoitaa Hausjärven kunnan toimeksiannosta Kiertokapula Oy. Normaalilaskutusväli on 3 kuukautta. Asunto-osakeyhtiöt ja muut suurkertymäkohteet laskutetaan yhden kuukauden välein, mikäli kuukausilaskun suuruus on yli 50 (alv 0 %). Mikäli asiakkaalta vuosittain laskutetta va summa on alle 30 (alv 0 %), suoritetaan jätelaskutus kerran vuodessa. Mahdolliset ylisuori tukset huomioidaan seuraavalla laskulla, ellei asiakas erikseen pyydä palautusta aikaisemmin. Yhteisastian jätemaksut voidaan suorittaa joko jäteastialle nimetyn yhteyshenkilön kautta tai siten, että jokaiselle yhteisastian käyttäjälle lähetetään oma lasku. Jätemaksu on suoritettava laskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa il moitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. J05 maksua ei suoriteta määräajassa, eräänty neelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan. Laskua koskevat tiedustelut tehdään Kiertokapulaan. Kiertokapula Oy lähettää jätemaksulaskusta yhden muistutuslaskun, josta peritään 5 euron maksu. Jätemaksut ovat suoraan ufosottokelpoisia. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa. Jätemaksu voidaan antaa perintätoimistolle perittäväksi. Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta jätelautakunnalle osoitettu muistutus. Muistutuksesta annetaan päätös. Jätemaksu on maksettava viimeistään jäte laskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutok senhausta huolimatta. Muistutus toimitetaan osoitteella Hämeenlinnan kaupunki, jätelautakunta Kolmenkierto, PL 84, Hämeenlinna tai sähköpostitse osoitteella kirjaa IV TAKSAMUUTOKSET 10~ Tässä taksassa arvonlisävero on huomioitu 24 %:n mukaan ja jätevero 55 (alv 0 %) tonnilta. Mi käli näihin tulee muutoksia tai käyttöön otetaan muu vastaava maksu, huomioidaan niiden vaikutus voimaantulopäivästä lukien. Mikäli myöhästymiskoron määräytymisperusteita muutetaan, huomioidaan sen vaikutus voimaan tulopäivästä lukien. V YHTEYSTIEDOT 11 Kiertokapula Oy, asiakaspalvelu puh Kiertokapula Oy, laskutus puh (5)

10 6/44 TAKSAN LIITE 1, HAUSJÄRVI JÄTEMAKSUTAKSA ALKAEN Yhteensä Yhteensä Astia-/säiliötyyppi, ilman alv, sis. alv 24 % Seka-Ikuivajäte seka/jäteastia enintään ,74 7,11 seka/kuivajäteastia> ,60 8,19 seka/kuivajäteastia > ,68 9,53 seka/kuivajäteastia> ,85 12,21 pikakontti enintään ,27 69,77 pikakontti > ,98 114,05 Irtojäte astian vierellä oleva jäte, 0,2 m~ 5,41 6,71 Biojäte biojäteastia enintään ,74 7,11 biojäteastia> ,60 8,19

11 TAKSAN LIITE 2, HAUSJÄRVI 7/44 ERILLISET YKSIKKÖHINNAT ALKAEN Seka-Ikuivajäteastiat Jäteastian vuokra, Ikk Jäteastian pesu, (alv 0 %) (alv 24 %) (alv 0 %) (alv 24 %) seka/jäteastia enintään ,27 2,81 7,73 9,59 seka/kuivajäteastia> l 2,47 3,06 7,73 9,59 seka/kuivajäteastia > I 3,30 4,09 7,73 9,59 sekafkuivajäteastia > ,53 5,62 7,73 9,59 Blojäteastiat Jäteastian vuokra, Ikk (alv 0 %) (alv 24 %) biojäteastia enintään ,81 biojäteastia> ,47 1 3, Hinta Muita yksikkohintoja (jateastiat 660 1) (alvo%) (aiv24%) astian siirtomaksu yli 10 m etäisyydelle, lisäm. / alkava 5 m 0,52 0,64 peruutuslisä yli 20 m matkalle, lisämaksu / alkava 20 m (koskee vain haja-asutualuetta) 0,72 0,89 bioastian suojasäkki (sis. asennus) 1,24 1,54 Erityiset iäteautotyöt auton tuntikorvaus, / tunti 77,25 95,79

12 8/44 JÄTE MAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hyvinkään kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt Voimaantulo

13 9/44 YLEISTÄ 1~ Hyvinkään kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain ja sen nojalla annettujen säädästen sekä valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätösten sekä Hyvinkään kaupungin yleisten jätehuolto määräysten ja ympäristönsuojelumääräysten mukaan. 2~ Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jäte huoltoviranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kuntien yhteinen jätelautakun ta Kolmenkierto (jäljempänä jätelautakunta). Sopijakuntia ovat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hä meenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski. Jätemaksuja voidaan kohtuullistaa jätelautakunnalle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella ottaen huomioon erityisesti järjestetyn jätehuollon palvelutaso ja jätteen määrä. Lakisääteiset kunnille kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien jäteyhtiö, Kiertokapula Oy. Jäteyhtiö hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seuran nan. Jätemaksut on suoritettava jäteyhtiölle. Kiertokapula Oy perii Hyvinkään kaupungin puolesta kaupungin järjestämästä jätehuollosta ja sii hen liittyvistä tehtävistä jätemaksua tämän taksan mukaisesti (jätelain 78 ). 4~ Tässä taksassa tarkoitetaan: 5~ - Yhdyskuntajätteellä yleisnimikkeenä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntynyttä jätettä sekä muuta jätelain 32 mukaan sii hen rinnastettavaa jätettä, ei kuitenkaan sako- ja umpikaivolietettä, vaarallista jätettä eikä erityisjätettä. - Erilliskerättävällä hyötyjätteellä sellaista yhdyskuntajätettä, joka kunnan jätehuoltomääräyk sissä on edellytetty kerättäväksi erikseen materiaalina hyödyntämistä varten. - Kuivajätteellä energiahyödyntämiseen soveltuvaa yhdyskuntajätettä, joka on lajiteltu siten, että se ei sisällä erityisjätettä, vaarallista jätettä, biojätettä eikä merkittävässä määrin muuta erilliskerättävää hyötyjätettä - Sekajätteellä energiahyödyntämiseen soveltuvaa yhdyskuntajätettä, jossa on mukana bio jätettä, mutta se ei sisällä erityisjätettä, vaarallista jätettä eikä merkittävässä määrin muuta erilliskerättävää hyötyjätettä. - Biojätteellä kokonaisuudessaan biologisesti anaerobisesti tai aerobisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä, joka soveltuu bioetanolilaitoksen prosessiin. Vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntynyt, sosiaali-ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnoissa syntyvä sekä jätelain 32 mukainen valtion, kunnan ja seurakunnan sekä muiden julkisoikeudellisten yhdistyksen hallinto- ja palvelutoiminnas sa syntynyt kuiva-, seka- ja biojäte kuuluvat kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. 2(5)

14 10/44 Kaupan ja muun yksityisen elinkeinotoiminnan jätehuoltopalvelujen hankkiminen on toiminnanhar joittajan vastuulla ja voi tapahtua sopimusperusteisesti tai kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kautta. Asuinkiinteistössä s~aitsevan liikehuoneiston jätteet kuuluvat kunnan järjestämään jätteen kuljetukseen, mikäli ne määrältään, ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan vastaavat asumisessa syntyvää jätettä ja joka toimitetaan kiinteistön haltijan luvalla kiinteistöllä olevaan jätteenkeräys paikkaan. 6~ Kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteenkuljetuksen kunta on järjestänyt (jätelaki 80 ), on velvollinen suorittamaan jätemaksun. Keräysvälinekohtainen jätemaksu koostuu kuljetus- ja jätteenkäsittelykustannuksista sisältäen jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannukset kuten - tiedotuksen ja neuvonnan, - hallinnon, - jätteiden käsittelyn, kaatopaikan maisemoinnin ja jälkihoidon, - jätehuollon kehittämisen ja varautumisen tuleviin investointeihin sekä - kotitalouksien pienerien vaarallisen jätteen jätehuollon ja pientalojen hyötyjätehuollon. Lisäksi peritään lisämaksua mm. mahdollisesta astiavuokrasta, astiapesuista, yli 20 metrin peruu tuksista haja-asutusalueella ja astian siirtämisestä yli 10 metrin matkan. Jätemaksu on arvonlisäve rollista (24 %). II KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS 7~ Jätemaksun määräämisen yleisinä perusteina ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Perus teina saadaan lisäksi ottaa huomioon jälleen keräys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella, vuokra-astian tai aluekeräyspisteen käyttö sekä kuljetusmatka kuljetettaessa jäte yksittäisenä kul jetuksena. Mikäli keräilyväline sisältää oleellisissa määrin muuta kuin sinne tarkoitettua jätettä, jätemaksu laskutetaan kaksinkertaisena tai peritään aiheutuvat erilliskustannukset. Jätemaksu peritään kaikista astioista. Jos astia/astiat ovat tyhjät, peritään astioiden tyhjennyksestä normaali jätetaksan mukainen maksu. Kiinteistön ollessa käyttämättömänä vähintään neljä (4) viikkoa voidaan kuljetukset keskeyttää määräajaksi ja jättää jätemaksu perimättä. Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on ilmoitettava Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun vähintään viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Kiinteistön vuokraamien jäteastioiden kuukausimaksu veloitetaan myös tilapäisen keskeytyksen ajalta. Minimiaika vuokra-astian tilaukselle on 1 vuosi. Keräysvälineiden tyhjennysrytmimuutos voidaan ottaa huomioon viikon kuluttua siitä, kun kiinteis tön haltija on ilmoittanut muutoksesta Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun. Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että jäteastioiden koko / määrä vastaavat kiinteistön jäteker tymää. Lisäksi on huomioitava Hyvinkään kaupungin yleisten jätehuoltomääräysten mukaiset jät teiden keräysvälineiden pisimmät tyhjennysvälit kiinteistöä säännöllisesti käytettäessä. Jätemaksua ei peritä, jos keräilyväline on Kiertokapula Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä eli astiaa ei ole tyhjennetty sovittuna tai sitä seuraavana arkipäivänä. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun viipymättä. Astialle voidaan tilata tällöin paikkaustyhjennys. Paikkaustyhjennyksestä laskutetaan kiinteistöltä kaikkien astioiden osalta normaalin tyhjennyksen mukainen maksu. 3(5)

15 1 1I4~4 Kiertokapula Oy:n tai urakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota, jos: - keräilyväline on ollut liian painavaksi täytetty, - jätteiden lajittelussa ei ole noudatettu Hyvinkään kaupungin yleisiä jätehuoltomääräyksiä, - astia on rikkinäinen, - kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie jäteastialle on kulkukelvoton, tai saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle, - kiinteistön olosuhteet ovat muuten olleet sellaiset, että tyhjennystä ei ole voitu suorittaa (esim. koira irrallaan pihassa). Käsin siirrettävät jäteastiat (max ) saavat täysinä painaa enintään 60 kg ja muut korkeintaan 100 kg / kuutio. Arkipyhäviikoilla tyhjennys voidaan tehdä sovitusta päivästä poiketen. Viikoilla, joilla on yksi arki pyhäpäivä, tyhjennys voidaan tehdä + / - yksi päivä sovitusta poiketen. Viikoilla, joilla on kaksi tai useampia arkipyhäpäiviä, tyhjennys voidaan tehdä + / - kaksi päivää sovitusta poiketen. Arkipyhien aiheuttamat tyhjennyspäivämuutokset eivät poista lisäjätteiden maksuvelvoitetta. Mikäli tyhjennys on jäänyt tekemättä kiinteistöllä vallinneiden olosuhteiden vuoksi, laskutetaan kun teistöä kaikkien astioiden osalta niin kuin tyhjennys olisi tehty. Mikäli kiinteistöllä vallinneiden olo suhteiden vuoksi tyhjentämättä jääneelle astialle tilataan paikkaustyhjennys, laskutetaan siitä nor maalin tyhjennyksen mukainen maksu. Mikäli jäteauto joutuu ylimääräisen tyhjennyksen vuoksi tekemään huomattavan poikkeaman normaalilta ajoreitiltä (ajomatkan lisäys 4 km yhteen suun taan) veloitetaan lisäksi lisämaksu pakkaavan jäteauton tuntikorvauksen mukaisesti toteutuneen kulun mukaan (Liite 2, erilliset yksikköhinnat). Mikäli keräilyväline sijaitsee lukollisessa jätekatoksessa, tulee kiinteistön omistajan tai muun vas tuuhenkilön (isännöitsijä) luovuttaa jätekatoksen avain Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun viimeis tään kaksi päivää ennen tyhjennysten alkamista tai tyhjennysurakoitsijan vaihtumista. Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat käyttää myös yhteistä jäteastiaa. Yhteisastian käytöstä on tehtävä kirjallinen, kaikkien osapuolten yhteystiedot sisältävä ilmoitus Kiertokapula Oy:n asiakas palveluun. Yhteisastialle nimetään yhteyshenkilö, joka vastaa astian / astioiden kunnossapidosta ja pesuista. 8~ Jätemaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta liitteen 1 yksikköhinnat. mukainen. Liitteessä 2 on erilliset Seka-/kuivajäteastiat voi liittää ns. pesurinkiin, jolloin astiat pestään automaattisesti kahdesti vuo dessa. Pesurinkiin liittymisestä ja irtisanoutumisesta on ilmoitettava Kiertokapula Oy:n asiakaspal veluun. Biojätteen keräysvälineet pestään veloituksetta kahdesti vuodessa. Niistä keräilyvälineistä, joista jätteen paino punnitaan erikseen, peritään käsittelymaksuosuus jät teen todellisen painon ja kyseisen jätelaadun käsittelymaksun mukaisena. Mikäli jäteastiaa joudutaan siirtämään yli kymmenen (10) metriä siihen, mihin jäteauto esteettä pääsee, peritään kultakin sen ylittävältä 5 metriltä lisämaksu liitteenä 2 olevien yksikköhintojen mukaisesti. Mikäli jäteauto joutuu peruuttamaan haja-asutusalueella yli 20 metrin matkan päästäkseen riittävän lähelle jäteastiaa, veloitetaan jokaiselta alkavalta 20 metriltä peruutuslisä liitteenä 2 olevien yksik köhintojen mukaisesti. Jäteautoa ei ajeta asemakaava-alueella yksittäisen pientalokiinteistön (omakoti- tai paritalo) ton tille. 4(5)

16 12/44 Jos pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävän keräilyvälineen vierestä niitä tyhjennettäessä kuljete taan lisäjätteitä, peritään jätteistä jätetaksan mukainen lisämaksu mahdollisine siirtolisineen. Myös keräilyvälineen vieressä olevat jätteet on mahdollisuuksien mukaan pakattava ja ne saavat enim millään painaa 15 kg/kpl tai pakkaus. Biojätettä ei saa sijoittaa jäteastian ulkopuolelle. Lisäjätteiden on oltava helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia jätehuoltomääräysten mukaisia jätteitä. Lisäjätteestä laskutetaan myös silloin, kun keräysväline on pakattu niin täyteen, että kansi tästä syystä jää selvästi auki. Yli 2 m3:n lisäjäte-eriä ei oteta kuormaan ilman erillistilausta. Tyhjennysvä lineen viereen jätetytjoulukuuset kerätään ilmaiseksi tammi-helmikuun aikana. Vaihtolavakalustolla suoritettavan tyhjennyksen yhteydessä ei kuljeteta lisäjätteitä. III JÄTEMAKSULASKUTUS Jätelaskutuksen hoitaa Hyvinkään kaupungin toimeksiannosta Kiertokapula Oy. Normaalilaskutus väli on 4 kuukautta. Asunto-osakeyhtiöt ja muut suurkertymäkohteet laskutetaan yhden kuukauden välein, mikäli kuukausilaskun suuruus on yli 50 (alv 0 %). Mikäli asiakkaalta vuosittain laskutetta va summa on alle 30 (alv 0 %), suoritetaan jätelaskutus kerran vuodessa. Mahdolliset ylisuori tukset huomioidaan seuraavalla laskulla, ellei asiakas erikseen pyydä palautusta aikaisemmin. Yhteisastian jätemaksut voidaan suorittaa joko jäteastialle nimetyn yhteyshenkilön kautta tai siten, että jokaiselle yhteisastian käyttäjälle lähetetään oma lasku. Jätemaksu on suoritettava laskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa II moitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, eräänty neelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan. Laskua koskevat tiedustelut tehdään Kiertokapulaan. Kiertokapula Oy lähettää jätemaksulaskusta yhden muistutuslaskun, josta peritään 5 euron maksu. Jätemaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa. Jätemaksu voidaan antaa perintätoimistolle perittäväksi. Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta jätelautakunnalle osoitettu muistutus. Muistutuksesta annetaan päätös. Jätemaksu on maksettava viimeistään jäte laskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutok senhausta huolimatta. Muistutus toimitetaan osoitteella Hämeenlinnan kaupunki, jätelautakunta Kolmenkierto, PL 84, Hämeenlinna tai sähköpostitse osoitteella kirjaa IV TAKSAMUUTOKSET 10~ Tässä taksassa arvonlisävero on huomioitu 24 %:n mukaan ja jätevero 55 (alv 0 %) tonnilta. Mi käli näihin tulee muutoksia tai käyttöön otetaan muu vastaava maksu, huomioidaan niiden vaikutus voimaantulopäivästä lukien. Mikäli myöhästymiskoron määräytymisperusteita muutetaan, huomioidaan sen vaikutus voimaan tulopäivästä lukien. V YHTEYSTIEDOT 11 Kiertokapula Oy, asiakaspalvelu puh Kiertokapula Oy, laskutus puh (5)

17 13/44 TAKSAN LUTE 1, Hyvinkää JÄTEMAKSUTAKSA ALKAEN Yhteensä Yhteensä Astia-Isäiliötyyppi, ilman alv, sis. alv 24 % Seka-Ikuivajäte jäteastia ,20 3,97 ~äteastia > ,98 4,94 jäteastia > ,95 6,14 jäteastia > ,95 8,62 lrtojäte astian vierellä oleva jäte, 0,2 m~ 4,95 6,14 astian vierellä oleva jäte, 1 m~ 24,75 30,69 Biojäte jäteastia 140 l 3,75 4,65 läteastia> ,00 6,20

18 14/44 TAKSAN LIITE 2, Hyvinkää JÄTEMAKSUTAKSA ALKAEN, TODELLISEN PAINON MUKAAN LASKUTET~AVAT Kuljetusmaksu, Perusmaksu, 1) Jätteenkäsitteiymaksu Yhteensä Yhteensä AstIa4säIIk~tyyppI alv 0% alv 0 %, alv 0 %, alv 0 %, alv 24 % Seka-Ikulvaläte 15, etukuormaussälliö 8 m3 14,00 1,00 129,03!tonni j~eenkäsiuely~ jätteenkäsittely 15, , m3:n molok syväkeräyssäfliö 14,00 1,00 129,03 /tonni jätteenkäsittelymaksu jätteenkäsiltely maksu 17,00+ 21,08+ jätteenkäslttely- jätteenkäsittely molok syväkeräyssäitö >3 m3-5 m3 16,00 1,00 129,03 /tonni maksu maksu 86, ,71 + jätteenkäsittely- jätteenkäsittely puristinsäiliö < 20 m3 78,00 8,06 129,03 /tonni maksu maksu Biojäte 15,00+ 18,60+ jätteenkäsittely- jätteenkäsittely molok syväkeräyssälliö ~ ,00 1,00 106,17 Itonni maksu maksu 1) Jätteenkäsittelymaksu laskutetaan todellisen punnhtun painon mukaan maksu maksu

19 TAKSAN LNTE 3, HYVINKÄÄ 15/44 ER~LLlSET YKSIKKÖHINNAT ALKAEN Seka-/kuivajäteastiat Jäteastian pesu, Jäteastian vuokra, Ikk (alv 0 %) (alv 24 %) (alv 0 %) (alv 24 %) jäteastia ,54 1,30 1,61 jäteastia24ll 8,50 10,54 1,50 1,86 ~äteastia 360 l 8,50 10,54 2,60 3,22 jäteastia ,50 10,54 3,00 3,72 Biojäteastiat Jäteastian pesu, Jäteastian vuokra, Ikk (alv 0 %) (alv 24 %) (alv 0 %) (alv 24 %) ~äteastia ,30 1,61 jäteastia ,50 1,86 Syväkeräyssäillöt Jäteastian pesu, Jäteastian vuokra, Ikk (alv 0 %) (alv 24 %) (alv 0 %) (alv 24 %) molok syväkeräyssäiliö 3 m3-5 m3 70, , Etukuormaussäiliöt Jäteastian pesu, Jäteastian vuokra, Ikk (alv 0 %) (alv 24 %) (alv 0 %) (alv 24 %) etukuormaussäiliö enintään 4 m ,50 16,74 etukuormaussäiliö >4 m3-6 m ,00 21,08 etukuormaussäiliö > 6 m3-8 m3 21,00 26, Hinta Hinta Hinta Muita yksikkohintoja.... (jateastiat 660 1) (etukuormaussailiot) (syvakerayssaihot) (alv 0 %) (alv 24 %) (alv 0 %) (alv 24 %) (alv 0 %) (alv 24 %) astian siirtomaksu yli 10 m etäisyydelle, lisäm. / alkava 5 m 0,97 1, peruutuslisä yli 20 m matkalle, lisämaksu / alkava 20 m (koskee vain haja-asutualuetta) 1,05 1,30 1,05 1,30 1,05 1,30 biohajoava suojasäkki (sis. asennus), 140 1:n astia 0,81 1, biohajoava suojasäkki (sis. asennus), 2401:n astia 0,89 1, Erityiset jäteautotvöt auton tuntikorvaus, 1 tunti 84,68 105,00 84,68 105,00 84,68 105,00

20 16/44 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Keravan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt Voimaantulo

21 17/44 1 YLEISTÄ Keravan kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten sekä val tioneuvoston ja ympäristöministeriön päätösten sekä Keravan kaupungin yleisten jätehuolto määräysten ja ympäristönsuojelumääräysten mukaan. 2~ Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jäte huoltoviranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kuntien yhteinen jätelautakun ta Kolmenkierto (jäljempänä jätelautakunta). Sopijakuntia ovat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hä meenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski. Jätemaksuja voidaan kohtuullistaa jätelautakunnalle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella ottaen huomioon erityisesti järjestetyn jätehuollon palvelutaso ja jätteen määrä. 3~ Tässä taksassa tarkoitetaan: 4~ - Yhdyskuntajätteellä yleisnimikkeenä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntynyttä jätettä sekä muuta jätelain 32 mukaan sii hen rinnastettavaa jätettä, ei kuitenkaan sako- ja umpikaivolietettä, vaarallista jätettä eikä erityisjätettä. - Erilliskerättävällä hyötyjätteellä sellaista yhdyskuntajätettä, joka kunnan jätehuoltomääräyk sissä on edellytetty kerättäväksi erikseen materiaalina hyödyntämistä varten. - Kuivajätteellä energiahyödyntämiseen soveltuvaa yhdyskuntajätettä, joka on lajiteltu siten, että se ei sisällä erityisjätettä, vaarallista jätettä, biojätettä eikä merkittävässä määrin muuta erilliskerättävää hyötyjätettä - Sekajätteellä energiahyödyntäm iseen soveltuvaa yhdyskuntajätettä, jossa on mukana bio jätettä, mutta se ei sisällä erityisjätettä, vaarallista jätettä eikä merkittävässä määrin muuta erilliskerättävää hyötyjätettä. - Biojätteellä kokonaisuudessaan biologisesti anaerobisesti tai aerobisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä, joka soveltuu bioetanolilaitoksen prosessiin. Vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntynyt, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnoissa syntyvä sekä jätelain 32 mukainen valtion, kunnan ja seurakunnan sekä muiden julkisoikeudellisten yhdistyksen hallinto- ja palvelutoiminnas sa syntynyt kuiva-, seka- ja biojäte kuuluvat kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kaupan ja muun yksityisen elinkeinotoiminnan jätehuoltopalvelujen hankkiminen on toiminnanhar joittajan vastuulla ja voi tapahtua sopimusperusteisesti tai kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kautta. Asuinkiinteistössä sijaitsevan liikehuoneiston jätteet kuuluvat kunnan järjestämään jätteen kuljetukseen, mikäli ne määrältään, ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan vastaavat asumisessa syntyvää jätettä ja joka toimitetaan kiinteistön haltijan luvalla kiinteistöllä olevaan jätteenkeräys paikkaan. 2(5)

22 18/44 Kiinteistön haltija tai muu jätteen halt~a, jonka jätteenkuljetuksen kunta on järjestänyt (jätelaki 80 ), on velvollinen suorittamaan jätemaksun. Keräysvälinekohtainen jätemaksu koostuu kuljetus- ja jätteenkäsittelykustannuksista sisältäen jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannukset kuten - tiedotuksen ja neuvonnan, - hallinnon, - jätteiden käsittelyn, kaatopaikan maisemoinnin ja jälkihoidon, - jätehuolton kehittämisen ja varautumisen tuleviin investointeihin sekä - kotitalouksien pienerien vaarallisen jätteen jätehuollon ja pientalojen hyötyjätehuollon. Lisäksi peritään lisämaksua mm. ylimääräisistä astiapesuista ja astian siirtämisestä yli 10 metrin matkan. Jätemaksu on arvonlisäverollista (24 %). II KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Jätemaksutaksa määrätään kiinteistön yhdyskuntajätteiden keräilyvälineiden tyypin ja noutokerto jen mukaan huomioiden syntypistelajiifelun toteutus. Jätemaksu peritään, vaikka keräilyvälineet tai osa niistä olisi noudettaessa tyhjät. Keräilyvälineiden muutos voidaan ottaa huomioon jätemaksua alentavana kahden viikon kuluttua siitä, kun kiinteistön haltija on ilmoittanut muutoksesta kirjallisesti jätehuollon asiakaspalveluun. Jätemaksua ei peritä ajalta, jonka kiinteistön jätehuolto on tilapäisesti ollut jätehuoltomääräyksissä mainitusta syystä keskeytettynä. Jätemaksua ei peritä, jos keräilyvälineen tyhjennys on kunnan tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnis tä johtuen jäänyt kokonaan tekemättä. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä asiakaspalveluun viipymättä. Laiminlyönniksi ei katsota, jos: - keräilyväline on ollut liian painavaksi täytetty, - jätteiden lajittelussa ei ole noudatettu Keravan kaupungin yleisiä jätehuoltomääräyksiä, - astia on rikkinäinen, - kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie jäteastialle on kulkukelvoton, tai saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle, - kiinteistön olosuhteet ovat muuten olleet sellaiset, että tyhjennystä ei ole voitu suorittaa (esim. koira irrallaan pihassa). Käsin siirrettävät jäteastiat (max ) 100 kg / kuutio. saavat täysinä painaa enintään 60 kg ja muut korkeintaan Mikäli kiinteistöllä ei ole järjestetty jätehuoltomääräysten edellyttämää hyötyjätteen, kuten paperin, pahvin, lasin ja metallin, erilliskeräystä, eikä pakata jätettä pusseihin jätehuoltomääräysten mukai sesti, sekajätteen keräilyvälineen jätemaksua korotetaan 50 %. Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että jäteastioiden koko / määrä vastaavat kiinteistän jäteker tymää. Lisäksi on huomioitava Keravan kaupungin yleisten jätehuoltomääräysten mukaiset jättei den keräysvälineiden pisimmät tyhjennysvälit kiinteistöä säännöllisesti käytettäessä. 3(5)

23 19/44 7~ Jätemaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta liitteen 1 mukainen. Liitteessä 1 on erilliset yksikköhinnat. Seka-/kuivajäteastiat pestään veloituksetta kerran ja biojätteen keräysvälineet kahdesti vuodessa. Ylimääräisestä jäteastian pesusta veloitetaan liitteen 1 mukainen yksikköhinta. Milloin jäteastiat on sijoitettu kiinteistöllä siten, että niiden tyhjentämiseksi joudutaan astioita kuljet tamaan enemmän kuin kymmenen metriä tai jos astioiden tyhjentäminen edellyttää niiden kuljet tamista portaissa, ovien aukaisemista tai muita tavanomaista hankalampia työvaiheita ja jos jättei den kuormaamiseen kiinteistöllä tarvittava aika tämän vuoksi kiinteistöllä pitenee, kannetaan liit teen 1 mukainen yksikköhinta. Irtojätteestä (ei biojätettä), joka on pakattu jätesäkkiin (enintään 200 l)ja on keräilyvälineen vieres sä, peritään jätetaksan mukainen lisämaksu mahdollisine siirtolisineen. Jätesäkit saavat enimmil Jään painaa 15 kg/kpl tai pakkaus. Tyhjennysvälineen viereen jätetyt joulukuuset kerätään ilmaiseksi tammi-helmikuun aikana. Vaihtolavakalustolla suoritettavien tyhjennysten yhteydessä ei kuljeteta lisäjätteitä. III JÄTEMAKSULASKUTUS 8~ Jätelaskutuksen hoitaa Keravan kaupungin valtuuttamana Kiertokapula Oy, jolle jätemaksut on suoritettava. Laskua koskevat tiedustelut tehdään Jätehuolto Jorma Eskolin Oy:lle. Jätemaksu on suoritettava laskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa maksulipussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, eräänty neelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Mahdolliset ylisuoritukset huomioidaan seuraavalla laskulla, ellei asiakas erikseen pyydä palautusta aikaisemmin. Jätemaksulaskusta lähetetään yksi muistutuslasku. Muistutuskuluina peritään 5 euron lisämaksu seuraavan jätemaksulaskun yhteydessä. Lisämaksu peritään kuitenkin muistutuslaskun yhteydes sä, jos asiakassuhde on päättynyt. Jätemaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa. Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta jätelautakunnalle osoitettu muistutus. Muistutuksesta annetaan päätös. Jätemaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta. Muistutus toimitetaan osoitteella: Hämeenlinnan kaupunki, jätelautakunta Kolmenkierto, PL 84, Hämeenlinna tai sähköpos titse osoitteella kirjaamo.jatelautakunta~hameenlinna.fi 4(5)

24 20/44 IV TAKSAMUUTOKSET Tässä taksassa arvonlisävero on huomioitu 24 %:n mukaan ja jätevero 55 (alv 0 %) tonnilta. Mi käli näihin tulee muutoksia tai käyttöön otetaan muu vastaava maksu, huomioidaan niiden vaikutus voimaantulopäivästä lukien. Mikäli myöhästymiskoron määräytymisperusteita muutetaan, huomioidaan sen vaikutus voimaan tulopäivästä lukien. V YHTEYSTIEDOT 10~ Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen asiakaspalvelu ja laskutus: Jätehuolto Jorma Eskolin Oy, puh (5)

25 2 1/44 TAKSAN LNTE 1, KERAVA JÄTEMAKSUTAKSA ALKAEN Astia-Isäiliötyyppi Seka-Ikulvajäte sekaljäteastia enintään seka/kuivaiäteastia> l seka/kuivajäteastia > seka/kuivajäteastia > l pikakontti molok syväkeräyssäiliä enintään 1,3 m3 molok syväkeräyssäiliö enintään 3 m ~ molok syväkeräyssäiliö > 3 m3-5 m3 siirtolava tai puristinsäiliö < 20 m~ Irtojäte astian vierelia oleva jate, U,2 m Biojäte biojäteastia enintään biojäteastia > l molok syväkeräyssäiliä enintään molok syväkeräyssäiliö > Yhteensä, ilman alv 2,93 4, ,51 1) 33, ) 5, , ,00 Yhteensä, sis. alv 24 % 3,63 5,08 6,53 9,31 1) , ) 7,11 3,63 5,08 49,60 62,00 1) laskutetaan jäte kuutiomäärän mukaan (14,98 Ikuutio alv 0%) + ku~etusmaksu (14,09 alv 0%) 2) laskutetaan jäte todellisen punnitun painon mukaan (129,03 It, alv 0% + punnitusmaksu 8,06, alv 0 %) + kuljetusmaksu (69,88, alv 0 %) Muita yksikköhintoja Hinta (alv 0 %) (alv 24 %) astian siirtomaksu yli 10 m etäisyydelle, lisäm.! alkava 5 m 0,62 0,77 tavanomaista hankalampia työvaiheita sisältävä tyhjennys, lisäm. / alkava puolen minuutin Iisäaika 0,62 0,77 bioastian sisäsäkki ja asennus ylimäaräinen jäteastian pesu 0,97 20,40 1,20 25,30

26 22/44 JÄTEMAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan a ueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt Voimaantulo

27 ~3I44 1 YLEISTÄ Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten sekä valtioneu voston ja ympäristöministeriön päätösten sekä Mäntsälän kunnan yleisten jätehuoltomääräysten ja ym päristönsuojelumääräysten mukaan. 2~ Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltovi ranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmen kierto (jäljempänä jätelautakunta). Sopijakuntia ovat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ja nakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski. Jätemaksuja voidaan kohtuullistaa jätelautakunnalle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella otta en huomioon erityisesti järjestetyn jätehuollon palvelutaso ja jätteen määrä. Lakisääteiset kunnille kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien jäteyhtiö, Kiertokapula Oy. Jäteyhtiö hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Jä temaksut on suoritettava jäteyhtiölle. 3~ Kiertokapula Oy perii Mäntsälän kunnan puolesta kunnan järjestämästä jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä jätemaksua tämän taksan mukaisesti (jätelain 78 ). 4~ Tässä taksassa tarkoitetaan: - Yhdyskuntajätteellä yleisnimikkeenä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asunto lassa ja muussa asumisessa syntynyttä jätettä sekä muuta jätelain 32 mukaan siihen rinnas tettavaa jäteifä, ei kuitenkaan sako- ja umpikaivolietettä, vaarallista jätettä eikä erityisjätettä. - Erilliskerättävällä hyöt~ätteeilä sellaista yhdyskuntajätettä, joka kunnan jätehuoltomääräyksissä on edellytetty kerättäväksi erikseen materiaalina hyödyntämistä varten. - Kuivajätteellä energiahyödyntämiseen soveltuvaa yhdyskuntajätettä, joka on lajiteltu siten, että se ei sisällä erityisjätettä, vaarallista jätettä, biojätettä eikä merkittävissä määrin muuta erilliske rättävää hyötyjätettä; - Sekajätteellä energiahyödyntämisen soveltuvaa yhdyskuntajätettä, jossa on mukana biojätettä, mutta se ei sisällä erityisjätettä, vaarallista jätettä eikä merkittävissä määrin muuta erilliskerättä vää hyötyjätettä; - Biojätteellä kokonaisuudessaan biologisesti anaerobisesti tai aerobisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä, joka soveltuu bioetanolilaitoksen prosessiin; - Keräysmetallilla käytöstä poistettuja metallipakkauksiaja muuta metall~ätettä, joka soveltuu me tallin kierrätykseen; - Keräyslasilla käytöstä poistettuja tyhjiä Iasipakkauksia ja muuta käytöstä poistettua lasia, joka soveltuu käytettävissä olevaan kierrätysjärjestelmään. 2 (5)

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 Maanmittauslaitos, lupa nro 804/MML/08 JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2010 ALKAEN 2(7) I YLEISTÄ 1 2 3 4 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2015 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan

Lisätiedot

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen SAAPUNUT 19, 03. 2014 Dn:o LIITE 7 LIITE nro 1 Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2014 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2014 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2015 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015 A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnan vastuulle kuuluvan syntyvän jätteen keräys Asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa,

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksan perusteet

Turun seudun jätetaksan perusteet 1 Turun seudun jätetaksan perusteet luonnos 23.10.2013 Turun seudun jätetaksan perusteet Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Jätetaksan perusteet... 2 2.1 Yleistä... 2 3 Jätetaksa ja maksujen perusteet vuodesta

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

Pyhtään jätetaksa 2015

Pyhtään jätetaksa 2015 LIITE 2 1 Pyhtään jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (18) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, 18.12.2012 165, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 17.11.2008 508 Muutokset

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot