PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen kunnissa lukuun ottamatta seuraavia pykäliä, joita noudatetaan vain mainituissa kunnissa tai niiden osissa: Kunnan järjestämä seka- ja energiajätteen kuljetus 4-6 : Orimattilan Artjärvellä, Heinolan ja Sysmän haja-asutusalueilla Kunnan järjestämä biojätteen kuljetus 7 : Heinolassa ja Orimattilassa Taksa ei koske kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa (jätelaki 37 ) palvelusta perittäviä yksityisoikeudellisia maksuja. 2 Maksuvelvollisuus Tässä taksassa olevia jätemaksuja on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija (esim. kuljetusliike), jonka jätehuoltopalvelun kilpailutettu kuljetusurakoitsija tai Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (myöhemmin jätelaitos) järjestää toimialueensa kunnan lukuun. 3 Määrittelyt Jätteiden määritelmät ovat jätelain ja jätehuoltomääräysten (hyväksytty kunnissa v. 2000) mukaiset. Tässä taksassa tarkoitetaan: Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa jätelaitos tai kunta kilpailuttaa jätteenkuljetukset keskitetysti urakka-alueittain. Kunnan toissijaisella vastuulla jätelain 33 :n mukaista kunnan velvollisuutta järjestää jätehuolto silloin, kun jätteen haltija tätä muun kohtuullisesti saatavilla olevan palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu jätelaitoksen jätehuoltojärjestelmään. Kuljetusurakoitsijalla kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kilpailutuksen perusteella valittua jätehuoltoa hoitaa yritystä. II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN SEKAJÄTTEEN JA ENERGIAJÄTTEEN KULJETUS (Orimattilan Artjärvi, Heinolan ja Sysmän haja-asutusalueet) 4 Liittymisvelvoite Jätteen haltijan (kiinteistön) on liityttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, jos kiinteistön jätteenkuljetuksen järjestäminen jätelain :n mukaan kuuluu kunnan ensisijaiselle tai toissijaiselle vastuulle. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liitytään ensisijaisesti omalla kiinteistökohtaisella keräysastialla. Vaihtoehtoisesti kiinteistöt voivat liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen: a) Liittymällä alueellisen jätepisteen käyttäjäksi 1

2 b) Sopimalla kiinteistöjen yhteisastian käytöstä (kimppa-astia) jätehuoltomääräysten 7 :n mukaisesti. Sysmässä ja Heinolassa ensisijainen vaihtoehto on aluepisteen käyttö. Kimppa tai kotinouto on mahdollista, jos kiinteistö sijaitsee tavanomaisen ja vakiintuneen kuljetusreitin välittömässä läheisyydessä. Toimivien maatilojen on kuitenkin aina liityttävä jätehuoltoon kiinteistökohtaisella keräysastialla. 5 Kiinteistökohtaisien keräysastioiden tyhjennysmaksujen perusteet Tyhjennysmaksu määrätään kiinteistön keräilyvälineiden tyypin (tilavuus), tyhjennyskertojen, jätelajin sekä muiden palvelusuoritteiden mukaan. Tyhjennysmaksu koostuu kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta. Kuljetusmaksu määräytyy jätelaitoksen tai kunnan toteuttaman hankintalain mukaisen kilpailutuksen perusteella. Käsittelymaksu määräytyy jätelajikohtaisen jätteenkäsittelymaksun ja keskimääräisen jätelajikohtaisen keräysvälineessä olevan jätteen painon mukaan. Painot on esitetty maksutaulukossa. Erikseen punnittavissa säiliöissä käsittelymaksuosuus määräytyy jätteen punnituksen perusteella. Käsittelymaksuosuus sisältää Heinolassa ja Orimattilassa hallintomaksuosuuden, jonka kuljetusurakoitsija tilittää jätelaitokselle. Hallintomaksuosuudella katetaan jätelaitokselle urakan kilpailutuksesta ja valvonnasta aiheutuvia kuluja. Jätelain aiheuttamisperiaatteen mukaan jätemaksun on katettava kaikki jätehuollosta aiheutuvat kulut. Enimmäistyhjennysvälit määräytyvät jätehuoltomääräysten mukaisesti. Muutosta tyhjennysväliin voi hakea jätelautakunnalta. Keräilyvälineiden muutoksen vaikutus jätemaksuun otetaan huomioon jätemaksua alentavana tai kohottavana siitä lähtien, kun kiinteistön haltija tai jätteenkuljettaja on ilmoittanut muutoksesta kuljetusurakoitsijan toimistoon. Käsin siirrettäviin keräysvälineisiin saa sijoittaa enintään 60 kg jätettä. 5.1 Tilapäinen keskeytys Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on ilmoitettava kuljetusurakoitsijalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen keskeytyksen alkamista ja keskeytyksen tulee kestää vähintään neljä (4) viikkoa, jotta jätemaksu voidaan jättää perimättä keskeytysajalta. Keskeytys ei koske aluekeräyspisteiden vuosimaksuja. 5.2 Urakoitsijan laiminlyönti Jätemaksua ei peritä, jos keräilyväline on kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä urakoitsijalle viipymättä. Laiminlyönniksi ei katsota, jos keräilyväline on ollut liian painavaksi täytetty tai rikkinäinen tai jos kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie jäteastialle on kulkukelvoton tai saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle. Jos keräilyvälineen tyhjennys ei ole mahdollista kiinteistöstä johtuvista syistä, peritään hukkanoudosta maksu (kohta 5.3). Kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin takia tyhjentämättä jäänyt keräysväline tyhjennetään mahdollisimman pian kiinteistön haltijan ilmoitettua siitä kuljetusurakoitsijalle. Taajamissa tyhjennys tehdään viimeistään viikon ja haja-asutusalueilla viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoituksesta. Laiminlyönnin takia kertynyt ja jäteastian viereen pakattu vastaava jäte kuljetetaan maksutta. 5.3 Hukkanoutomaksu 2

3 Jätemaksu peritään kaikista astioista, joissa on jätettä. Jos astia tai astiaryhmän kaikki astiat ovat tyhjät tai astiaa ei voida tyhjentää asiakkaasta johtuvasta syystä, peritään kyseisen astiatyypin hukkanoutomaksu, joka on ko. astiatyypin kuljetusmaksuosuus. 5.4 Lisäjätteet Lisäjätteeksi tulkitaan jäte, joka on pakattu jätesäkkiin tai muuten merkitty selvästi jätteeksi sekä jätetty astian kylkeen tai jätekatokseen. Lisäjätteestä perittävä maksu määräytyy lisäjätteen tilavuuden perusteella. Maksu jokaiselta 200 litran lisäjätemäärältä on 75 prosenttia maksutaulukon mukaisesta ko. jätelajin 240 litran jäteastian tyhjennysmaksusta. Jos lisäjätteet on pakattu käyttäen muuta kuin jätesäkkiä tai -pussia on ne aina merkittävä lisäjätteeksi ja niiden on oltava helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia. Yli 1 m 3 :n lisäjäte-eriä ei oteta kuormaan. 6 Aluejätepistemaksu Aluejätepisteiden seka- ja energiajäteastioita voi käyttää liittymällä urakoitsijan aluejätepisteasiakkaaksi ja maksamalla aluejätepistemaksua. Sysmässä aluepistemaksu sisältää myös lasi- ja metalliastioiden käyttöoikeuden. Aluejätepistemaksu on vuosimaksu ja määräytyy jätelaitoksen tai kunnan hankintalain mukaisen kilpailutuksen perusteella. Aluejätepistemaksun maksuvelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön laskutuskauden ensimmäisenä päivänä. III KUNNAN JÄRJESTÄMÄ BIOJÄTTEEN KULJETUS (Heinola ja Orimattila) 7 Biojäteastioiden tyhjennysmaksujen perusteet Biojätteen erilliskeräys koskee kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti asuinkiinteistöjä, joissa on vähintään 10 huoneistoa ja toimipaikkakiinteistöjä, joissa muodostuu biojätettä vähintään 50 litraa/vko. Näistä kiinteistöistä kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen ovat velvollisia liittymään jätelain 32 ja 33 :n mukaisesti kunnan järjestämisvastuun mukaista jätettä tuottavat kiinteistöt. Myös edellä esitettyä pienemmät kiinteistöt voivat liittyä biojätteen erilliskeräykseen, jos kiinteistöt sijaitsevat normaalien tyhjennysreittien varrella. Kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen liitytään omalla kiinteistökohtaisella keräysastialla tai sopimalla vierekkäisten kiinteistöjen tai lähinaapureiden kanssa yhteisastian käytöstä jätehuoltomääräysten mukaisesti (kimppa-astia). Kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen sovelletaan muutoin 5 :ssä esitettyjä periaatteita. Biojäteastian tyhjennysmaksu sisältää astian sisäsäkin ja vuosittaisen pesun jätehuoltomääräysten mukaisesti. IV JÄTEMAKSUT JÄTEASEMILLA 8 Pienerämaksut Jätelaitoksen ylläpitämillä jäteasemilla peritään maksutaulukon mukaisista jätteistä tilavuusperusteisia tai yksikkökohtaisia pienerämaksuja. Jätemaksut peritään jätteen tuojalta. Maksuilla katetaan jätelaitokselle jätteiden käsittelystä aiheutuvia kustannuksia. Muut jäteasemien kulut katetaan ekomaksusta. 3

4 Jätteentuonnissa on noudatettava jätelaitoksen vastaanottoehtoja. V JÄTEMAKSUT JÄTEKESKUKSESSA 9 Jätteenkäsittelymaksut ja vaakamaksu Kujalan Jätekeskukseen jätelain 32 ja 33 :n mukaisesti vastaanotettavista jätekuormista peritään pääsääntöisesti maksutaulukon mukainen punnitustapahtumakohtainen vaakamaksu sekä jätelajikohtainen painoon perustuva käsittelymaksu. Maksut on velvollinen maksamaan se, joka tuo kuorman jätekeskukseen. Maksut voidaan laskuttaa jätteen tuottajalta, mikäli jätteen tuottaja on tehnyt jätelaitoksen kanssa laskutussopimuksen. Jätteentuonnissa on noudatettava jätelaitoksen vastaanottoehtoja. 10 Kunnan toissijaisen vastuun maksut Kunnan toissijaiselle vastuulle jätelain 33 :n mukaisesti kuuluvien jätteiden taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusperusteisesti joko alentaa tai korottaa enintään 25 %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm: jäte-erän määrä jätteen laatu jäte-erän soveltuvuus jätelaitoksen järjestelmään muut tapauskohtaiset tekijät Silloin, kun palvelutarve on jatkuvaa, jätelaitos tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuksen enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. VI EKOMAKSU 11 Ekomaksun perusteet Ekopisteverkoston ylläpidosta, kotitalouksien varallisten jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä, jätteen synnyn ehkäisy- ja muusta jäteneuvonnasta, jäteasema- ja jätepäivystysverkoston ylläpidosta, jäterekisterin ylläpidosta sekä jätelautakunnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi peritään jätelain 78 :n mukaisesti kaikista asunnoista ja vapaa-ajanasunnoista maksutaulukon mukaista asuntokohtaista kiinteää perusmaksua, ekomaksua. Ekomaksu perustuu kiinteistön käyttötarkoitukseen ja asuntojen lukumäärään. Mitä edellä on määrätty asuinkiinteistöistä, koskee myös laitoksia, joissa on tavanomaiseen kotitalouteen rinnastettavaan asumiseen käytettävä tai käytettäviä asuinhuoneistoja. Kahden asunnon kiinteistöissä, joissa asuvat muodostavat käytännössä yhden ruokakunnan, voidaan ekomaksu määrätä yhden asuinhuoneiston mukaan. 12 Ekomaksun laskutus Ekomaksu on suoritettava jätelain 83 :n mukaisesti jätelaitokselle, joka järjestää mainitut palvelut kunnan lukuun. Jätelaitos hoitaa ekomaksun laskuttamisen, perinnän ja muut taloushallinnon sekä tarvittavien rekisterien toteuttamisen ja ylläpitämisen sekä maksuvelvollisille tiedottamisen kaikkine tehtävineen. Ekomaksu laskutetaan vuosittain yhdessä erässä. Maksu määrätään sille, joka omistaa asunnon laskutushetkellä. Kiinteistö- ja osakeyhtiömuotoisissa kiinteistöissä lasku toimitetaan taloyhtiölle. Maksu määräytyy sen mukaan, mikä on asianomaisen asunnon käyttötarkoitus maksuunpanovuoden alussa. Maksu ei koske asuinkelvottomia asuntoja. 4

5 VII MUUT MAKSUT 13 Väärinkäyttömaksu Väärinkäyttöä on aluejäte- ja ekopisteiden käyttö silloin, kun kiinteistö, jonka jätteitä pisteelle tuodaan, ei ole liittynyt kuljetusurakoitsijan aluejätepisteasiakkaaksi tai ei ole maksanut ekomaksua. Aluejäte- ja ekopisteiden väärinkäyttöä on myös ohjeiden vastaisen jätteen tuominen pisteelle. Aluejäte- ja ekopisteen väärinkäytöstä peritään maksutaulukon mukainen väärinkäyttömaksu, jolla katetaan aiheutuneita kustannuksia. Maksu peritään ensisijaisesti aluejäteja ekopistettä väärinkäyttäneeltä jätteen tuojalta ja toissijaisesti jätteen syntykiinteistön haltijalta. Maksua voidaan soveltaa myös jäteaseman aukioloaikojen ulkopuolella alueen ulkopuolelle luvatta jätettyihin jätteisiin. VIII JÄTEMAKSULASKUTUS 14 Jätemaksun määrääminen ja suorittaminen Jätemaksun määrää ja panee maksuun jätelautakunnan määräämä viranomainen jätelaitoksen tai kuljetusurakoitsijan valmistelusta ja tarkoituksenmukaiseksi katsomina laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Jätemaksun maksamista varten maksuvelvolliselle lähetetään jätelasku jätelain 82 :n mukaisesti. Jätemaksun lähettää ja maksu suoritetaan kuljetusurakoitsijalle (tyhjennysmaksut ja aluejätepistemaksut) tai jätelaitokselle (ekomaksut, pienerämaksut, vaakamaksut ja käsittelymaksut). Jos jäteastiaa tai astiaryhmää käyttää useampi kiinteistö (kimppa-astia), yhteiskäyttäjäkiinteistöjen on kirjallisesti ilmoitettava astia-, tyhjennys-, kiinteistö- ja laskutustiedot kuljetusurakoitsijalle. Jätemaksu on suoritettava jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa jätelaskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Kuljetusurakoitsija tai jätelaitos lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuslaskusta peritään perintälain 10 :n mukainen perintämaksu (Laki saatavien perinnästä /513 ja muutos 28/2005). Jätemaksulasku on ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen. Muistutuskirjeen jälkeen maksamaton lasku siirretään jätelautakunnalle pakkoperittäväksi. Jätemaksulaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset on toimitettava jätelaitoksen tai kuljetusurakoitsijan toimistoon 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Jätelaitos tai kuljetusurakoitsija toimittaa muistutuksen jätelautakunnan ratkaistavaksi, ellei asia ole laitoksen tai kuljetusurakoitsijan ratkaistavissa. 15 Kohtuullistaminen Jätelautakunnan päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa erityisestä syystä kiinteistön jätemaksua kohtuullistaa. Maksun kohtuullistaminen on harkinnanvaraisesti mahdollista, mikäli asuinkiinteistöä ei voida luotettavasti selvitettyjen syiden vuoksi ollenkaan käyttää, eikä jätehuoltopalveluja ole tarvetta tänä ajanjaksona tarjota. IX MAHDOLLISET TAKSAMUUTOKSET 16 Taksan ja maksujen muuttaminen 5

6 Tätä taksaa ja liitteenä olemaa maksutaulukkoa voidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä lukuun ottamatta arvonlisäveroa, jossa tapahtuvien muutosten vaikutus maksuihin huomioidaan voimaantulopäivästä lukien ilman lautakunnan erillistä päätöstä. X VOIMAANTULO 17 Voimaantulo Tämä jätetaksa tulee voimaan Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään. Tämä taksa kumoaa voimaan tullessaan kuntien aiemmin päättämät jätetaksat. Liite: maksutaulukko alkaen 6

7 JÄTEMAKSUTAULUKKO LIITE Maksut alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT SEKAJÄTTEEN KERÄYS Käsittelyosuus sisältää hallinto-osuuden 0,1 Orimattilassa ja Heinolassa Orimattilan Artjärvi Heinola haja-asutus Sysmä haja-asutus Pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävä jäte /biojäte eroteltu alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 24% alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 24% kuljetus käsittely yhteensä yhteensä kuljetus käsittely yhteensä yhteensä kuljetus käsittely yhteensä yhteensä jäteastia enintään 140 l 4,02 1,65 5,67 7,03 5,39 1,65 7,04 8,73 ei eritelty 8,56 10,61 jäteastia enintään 200 l ei eritelty 8,59 10,65 jäteastia enintään 240 l 4,02 2,55 6,57 8,15 5,72 2,55 8,27 10,26 ei eritelty 8,79 10,90 jäteastia enintään 600 l 5,80 4,90 10,70 13,27 6,63 4,90 11,53 14,30 ei eritelty 13,74 17,04 jäteastia enintään 660 l 5,80 5,37 11,17 13,85 6,63 5,37 12,00 14,88 pikakontti enintään 4 m3 28,49 30,29 58,78 72,89 26,33 30,29 56,62 70,21 pikakontti yli 4 m 3, enintään 6 m 3 32,56 45,39 77,95 96,66 27,85 45,39 73,24 90,81 pikakontti yli 6 m 3, enintään 8 m 3 59,02 60,48 119,50 148,18 29,87 60,48 90,35 112,04 Pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävä jäte /biojäte ei eroteltu jäteastia enintään 140 l 4,02 2,04 6,06 7,51 5,49 2,04 7,53 9,34 ei eritelty 9,62 11,93 jäteastia enintään 200 l ei eritelty 9,66 11,98 jäteastia enintään 240 l 4,02 3,16 7,18 8,90 5,82 3,16 8,98 11,14 ei eritelty 9,87 12,24 jäteastia enintään 600 l 5,80 6,09 11,89 14,74 6,73 6,09 12,82 15,90 ei eritelty 15,57 19,31 jäteastia enintään 660 l 5,80 6,69 12,49 15,49 6,73 6,69 13,42 16,65 pikakontti enintään 4 m3 28,49 37,84 66,33 82,25 26,63 37,84 64,47 79,94 pikakontti yli 4 m 3, enintään 6 m 3 32,56 56,71 89,27 110,69 28,15 56,71 84,86 105,23 pikakontti yli 6 m 3, enintään 8 m 3 59,02 75,58 134,60 166,90 29,87 75,58 105,45 130,76 ENERGIAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävä jäte Käsittelyosuus sisältää hallinto-osuuden 0,1 Orimattilan Artjärvi Heinola haja-asutus Sysmä haja-asutus Orimattilassa ja Heinolassa alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % kuljetus käsittely yhteensä yhteensä kuljetus käsittely yhteensä yhteensä kuljetus käsittely yhteensä yhteensä jäteastia enintään 140 l 4,32 0,29 4,61 5,72 6,43 0,29 6,72 8,33 ei eritelty 6,65 8,25 jäteastia enintään 200 l ei eritelty 6,66 8,26 jäteastia enintään 240 l 4,32 0,42 4,74 5,88 6,84 0,42 7,26 9,00 ei eritelty 6,84 8,48 jäteastia enintään 600 l 5,90 0,88 6,78 8,41 7,75 0,88 8,63 10,70 ei eritelty 9,33 11,57 jäteastia enintään 660 l 5,90 0,96 6,86 8,51 7,75 0,96 8,71 10,80 pikakontti enintään 4 m3 28,49 4,60 33,09 41,03 28,96 4,60 33,56 41,61 pikakontti yli 4 m 3, enintään 6 m 3 32,56 6,85 39,41 48,87 31,69 6,85 38,54 47,80 pikakontti yli 6 m 3, enintään 8 m 3 59,02 9,10 68,12 84,47 34,43 9,10 43,53 53,98

8 BIOJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävä jäte Orimattila Heinola Käsittelyosuus sisältää hallinto-osuuden 0,1 alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % kuljetus käsittely yhteensä yhteensä kuljetus käsittely yhteensä yhteensä jäteastia 120 litraa 4,88 1,84 6,72 8,33 3,65 1,84 5,49 6,81 jäteastia 240 litraa 4,59 3,59 8,18 10,14 3,36 3,59 6,95 8,62 Astiahuoltomaksu 25,28 31,35 20,28 25,15 KERÄYKSEN KÄSITTELYMAKSUOSUUDEN PERUSTEET Käytettävät keskimääräiset jätteen painot keräilyvälineessä kg/astia-m 3 astiakoko sekajäte, biojäte eroteltu kg/astia-m 3 sekajäte,biojäte ei eroteltu kg/astia-m 3 energiajäte kg/astia-m3 biojäte astia enintää 140 l astia enintään 240 l astia enintään 660 l pikakontti enintään 4 m pikakontti enintään 6 m pikakontti enintään 8 m ALUEJÄTEPISTEIDEN MAKSUT Orimattilan Artjärvi Heinolan haja-asutus Sysmä haja-asutus Aluejätepisteitä käyttävät kiinteistöt Käsittelymaksuosuus sisältää hallintomaksuosuuden /asunto/vuosi /asunto/vuosi /asunto/vuosi 2 /asunto/vuosi Orimattilassa ja Heinolassa 1a. vakituinen asunto, biojäte eroteltu 1-2 asukasta 65,00 80,60 66,50 82,46 1b. vakituinen asunto, biojäte eroteltu 1-3 asukasta 102,92 127,62 2a. vakituinen asunto, biojäte eroteltu yli 2 asukasta 91,00 112,84 88,30 109,49 2b. vakituinen asunto, biojäte eroteltu yli 3 asukasta 113,59 140,85 3. vakituinen asunto biojäte ei eroteltu 1-2 asukasta 79,00 97,96 74,50 92,38 3b. vakituinen asunto biojäte ei eroteltu 1-3 asukasta 133,02 164,94 4. vakituinen asunto biojäte ei eroteltu yli 2 asukasta 102,00 126,48 97,00 120,28 4b. vakituinen asunto biojäte ei eroteltu yli 3 asukasta 144,41 179,07 5a. vapaa-ajan asunto, biojäte eroteltu 57,00 70,68 64,00 79,36 5b. vapaa-ajan asunto, biojäte eroteltu 1-3 asukasta 60,97 75,60 5c. vapaa-ajan asunto, biojäte eroteltu, yli 3 asukasta 63,92 79,26 6a. vapaa-ajan asunto, biojäte ei eroteltu 69,00 85,56 71,00 88,04 6b. vapaa-ajan asunto, biojäte ei eroteltu, 1-3 asukasta 70,16 87,00 6c. vapaa-ajan asunto, biojäte ei eroteltu, yli 3 asukasta 74,93 92,91 7. vapaa-ajan asunto, käyttö vähäistä 58,60 72,66

9 ASTIAVUOKRAT Orimattila /kk Heinola /kk astian koko seka- ja energiajäte 120 litraa 2,50 3,10 2,25 2, litraa 2,50 3,10 2,25 2, litraa 2,50 3,10 2,35 2,91 600/660 litraa 3,50 4,34 4,45 5,52 ASTIAPESUT Orimattila /kerta Heinola /kerta astian koko bioastia litraa 9,50 11,78 9,50 11,78 seka- ja energia litraa 5,50 6,82 16,50 20,46 EKOMAKSU JA VÄÄRINKÄYTTÖMAKSU EKOMAKSU /asunto/vuosi vakituinen asunto 17,34 21,50 vapaa-ajan asunto 10,08 12,50 ALUEJÄTEPISTEEN TAI EKOPISTEEN VÄÄRINKÄYTTÖ /väärinkäyttö Aluejätepisteen tai ekopisteen käyttö vuosimaksua tai ekomaksua maksamatta 48,39 6 Peritään myös maksamatta jäänyt vuosimaksu tai ekomaksu Muun kuin pisteeseen kuuluvan jätteen tuominen aluejäte- tai ekopisteeseen 96,77 12 Peritään myös väärin jätetyn jätteen käsittelymaksu JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOMAKSUT JÄTEASEMAMAKSUT sekajäte, enintään 200 litraa sekajäte, 1 m3 energiajäte, 1m3 kannot, 1 m3 betoni- ja tiilijäte, 1 m3 ylijäämämaat, enintään 1 m3 tynnyrit, 200 litraa, avaamaton, kpl renkaat, ilman vanteita tai vanteilla, kpl erityiskäsiteltävä jäte esim. asbesti, kuolleet pieneläimet, grillirasvat, 1 m3 jauhesammuttimet, kpl tietosuojapaperi, enintään 40 litraa tietosuojapaperi, 200 litraa tuhoamistodistus, kpl risut haravointijäte Pienerämaksut 8,10 10,0 20,15 25,0 5,65 7,0 5,65 7,0 5,65 7,0 5,65 7,0 16,13 20, ,00 31,0 8,07 10,0 12,09 15,0 32,26 40,0 8,07 10,0

10 puu kartonki paperi lasi metalli kestopuu, kotitaloudet LAVAPALVELUT JÄTELAVAPALVELU Hinta sisältää lavan toimituksen ja lopputyhjennyksen POSTINUMERO Paikkakunta Alue LAHTI 1 137, LAHTI 1 137, LAHTI 1 137, LAHTI 1 137, LAHTI 1 137, LAHTI 2 161, LAHTI 2 161, LAHTI 2 161, LAHTI LAHTI 2 161, LAHTI 2 161, KUKKILA LAHTI 2 161, LAHTI LAHTI MÄKELÄ LAHTI 2 161, LAHTI 1 137, VILLÄHDE 1 137, NASTOLA 2 161, NASTOLA 1 137, RUUHIJÄRVI 2 161, LAHTI 2 161, LAHTI 2 161, LAHTI 2 161, LAHTI 2 161, LAHTI LAHTI LAHTI LAHTI LAHTI HOLLOLA HOLLOLA

11 15880 HOLLOLA 4 177, LAHTI LAHTI MESSILÄ UUSIKYLÄ 2 161, OKKERI 2 161, KUIVANTO VIRENOJA 4 201, PENNALA HEINÄMAA HERRALA 4 201, HOLLOLA KK 4 201, KUTAJÄRVI 4 201, KALLIOLA PAIMELA 4 201, VESIVEHMAA 4 201, VÄÄKSY 4 201, VIERUMÄKI 4 201, VIERUMÄKI 4 201,61 25 MUUT MAKSUT tuntiveloitus /h, muut postinnumerot, 1/2 h tarkkuudella lavavuokra /pv (yön yli) välityhjennys /kerta Jätteet käsittelymaksuhinnaston mukaisesti /t 64, ,10 15,00 96,77 12 MAKSUT KUJALAN JÄTEKESKUKSESSA HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY Sekajäte sekajäte Biojätteet biojäte eläinperäinen teollisuuden biojäte haravointijäte, muut kuin ekomaksukiinteistöt haravointi- ja risujätteen sekakuormat Energiajätteet energiajäte Kujalan jätekeskus /tonni alv 0 % alv 24 % 111,00 137,64 /tonni 79,00 97,96 79,00 97, ,60 62,00 /tonni 45,00 55,80

12 Teollisuusjätteet kaatopaikalle teollisuusjäte luokka 1 teollisuusjäte luokka 2, kiviainesperäiset teollisuusjäte luokka 2, jäteveroton puru ja puupöly kaatopaikalle jätteenkäsittelyn rejekti Muut jätteet terveydenhuollon pakkauslasi yrityksien keräyslasi, taloyhtiöt maksutta Erityiskäsiteltävä jäte kaatopaikalle asbesti, laskutus vähintään 500 kg terveydenhuollon erityiskäsiteltävä jäte välpänerotusjäte tuhottavat erät muu erityiskäsiteltävä erityiskäsiteltävät pienerät, 1 m3 Rakennusjätteet rakennus- ja purkujäte kannot maa-aines, betonimurska maa-aines, sisältää jätettä maa-aines verollinen betonijäte, maksimisivumitta 1 m betonijäte, sivumitta 1-5 m, saa olla rautoja betonijäte, erikoiskappaleet yli 5 m betonijäte, sisältää tiiltä tiilijäte asfalttijäte kestopuu purkulasi eli tasolasi purkuikkunat pokineen kattohuopajäte kipsilevyjäte Pilaantuneet maat lievästi pilaantuneet kaatopaikan rakenteisiin, hinnoittelu tarpeen ja sijoituspaikan perusteella pilaantuneiden maiden pienerät (onnettomuusmaat), laskutus väh. 500 kg Nestemäiset jätteet (OILI) rasvanerotuskaivojäte hiekanerotuskaivojäte /tonni ,20 89,00 110,36 34,00 42,16 79,00 97,96 108,00 133,92 /tonni 98,00 98,00 121,52 121,52 /tonni, ellei muuta mainita ,20 161, ,20 138,00 171, ,20 25,00 31,00 /tonni, ellei muuta mainita 108,00 21,00 133,92 26,04 32,80 62,00 40,67 76,88 88,00 109,12 16,90 23,10 31,10 29,90 20,96 28,64 38,56 37,08 8,30 8,30 151,00 10,29 10,29 187,24 98,00 121,52 108,00 133,92 75,00 93,00 85,00 105,40 /tonni, ellei muuta mainita 6,5-15,00 8,06-18,60 51,00 63,24 /tonni, ellei muuta mainita 84,00 104, ,80

13 öljynerotuskaivojäte sadevesihiekat teollisuuden prosessiliete puhdistamoliete muu liete öljyvahingon imeytysjäte öljyinen vesi säliön pesuvesi, /erä Muut hinnat vaakamaksu, punnitus /kpl pienlaskutuslisä satunnaisille laskuasiakkaille /kpl maksukehoitus /kpl ylimääräinen siirtomaksu, /tonni ylimääräinen käsittelymaksu /kpl Tuhoamistodistus /kpl Vaaralliset jätteet asukkailta maksutta 50 kg/ 50 litraa /vuosi Öljypitoiset jätteet käytetyt voiteluöljyt, vesipitoisuus < 10 % käytetyt voiteluöljyt, vesipitoisuus >10 % öljyinen kiinteä jäte, ml öljynsuodattimet öljyinen vesi*, leikkunesteet, säiliönpohjat, Liuottimet ja maalit, torjunta-aineet maali-, liima-, lakka- ja hartsijäte* jäähdytin ja jarrunesteet* liuottimet: bensiini, tinneri ja tärpätti* liuottimet, vesipitoinen valokuvauskemikaalit* torjunta- ja kasvinsuojeluaineet* Lääke-, kemikaali- ja lajiteltavat jätteet elohopeapitoinen jäte* kemikaalit, laboratoriojätteet, lajiteltavat lääkejäte * pesuaineet ja vahat* Epäorgaaniset jätteet elohopealamput ilman pakkauksia elohopelamput ja loisteputket pakkauksissa paristot ja pienakut lyijyakut emäkset ja hapot, nestemäiset ammoniakki Muut PCB-pitoiset jätteet:kondensaattorit, muuntajat, saumanauhat* halonisammuttimet* hävitysmaksu vaarallista jätettä sisältäneille astioille 200 litran tynnyri, kpl Sähkölaitteet maksutta 1-3 kpl/laitetyyppi/tuoja/tuontikerta sähkölaitteet ,00 248,00 86,80 114,08 92,00 99,00 114,08 122,76 92, ,08 297,60 2 alv 0 % 24,80 alv 24 % 13,00 16,12 4,03 5,00 4,03 5,00 25,00 31,00 5 8,06 62,00 1 /kg ellei muuta mainita alv 0% alv 24 % 0,09 0,11 0,25 0,31 0,40 0,50 0,25 0,31 0,94 1,17 0,59 0,25 0,73 0,31 0,59 0,73 0,59 1,82 2 0,73 2,26 24,80 6,35 7,87 1,32 1,64 1,40 1,74 1,82 2,26 0,94 1,17 1,90 2,36 3,78 4,69 4,50 5,58 16,13 2 /kg alv 0% alv 24 % 0,68 0,84

14 Puhtaat ylijäämämaat kaatopaikkojen hoitoon haitta-ainepitoisuudet alle kynnysarvon Vastaanotto vain työmaakohtaisen sopimuksen mukaan karkearakeiset maalajit (hiekka/sora/moreeni) *) hienorakeiset maalajit (savi/siltti) *) kuivakuorisavi *) louhe kuormat, joista ei ole sovittu etukäteen *) hinta määräytyy määrän ja laadun mukaan /kg 0-1,00 0-1,24 0-2,20 0-2,73 0-1,00 0-1,24 9,90 12,28 7,00 8,68

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 Maksaminen ja maksuvälineet Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, tai jätteet laskutetaan. Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014

JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014 JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014 Asikkala Heinola Hollola Lahti Orimattila Padasjoki Sysmä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy SISÄLLYSLUETTELO Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialue 2 Seitsemän jäteasemaa

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012 Aika ja paikka: 1.2.2012 klo 17.00 18.30 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Paikalla x Ronny Avellan pj. Patrik Öhman Raasepori Jarmo Kuosa vpj. x Monica Paavilainen klo 17.20 18.30 Vihti Seppo Immonen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1.1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen Opas pienkiinteistöille Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen JÄRJESTETTY JÄTTEENKULJETUS ON LAHDESSA JOKAISEN OIKEUS, MUTTA MYÖS VELVOLLISUUS Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että

Lisätiedot

JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä

JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä 1 SISÄLLYSLUETTELO Seitsemän jäteasemaa palveluksessasi 2 Asiointi

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot