LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010"

Transkriptio

1 LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen Maanmittauslaitos, lupa nro 804/MML/08

2 JÄTEMAKSUTAKSA ALKAEN 2(7) I YLEISTÄ Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä) on Kittilän, Sodankylän, Kemijärven, Inarin, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen, Enontekiön ja Muonion kuntien muodostama kuntayhtymä liittyjäkuntiensa jätehuoltovelvollisuuksien hoitamiseksi. Lapin Jätehuolto kuntayhtymä perii kunnan järjestämästä jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä jätemaksua tämän taksan mukaisesti (Jätelain 28 ). Kuntayhtymän toiminta on omakatteista ja sen tarkoituksena on toimia yleisen edun nimissä eikä sen tehtävänä ole voiton tuottaminen. Tässä taksassa tarkoitetaan: - Yhdyskuntajätteellä yleisnimikkeenä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa valtion, kunnan ja seurakunnan sekä julkisoikeudellisen yhteisön ja yhdistyksen julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää jätettä, ei kuitenkaan ongelmaeikä erityisjätettä. - Hyödyntämiskelpoisella jätteellä sellaista yhdyskuntajätettä, joka kunnan jätehuoltomääräyksissä on edellytetty kerättäväksi erikseen materiaalina hyödyntämistä varten. Asumisessa syntynyt sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava valtion, kunnan ja seurakunnan sekä julkisoikeudellisen yhteisön ja yhdistyksen julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntynyt jäte kuuluvat kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kaupan ja muun yksityisen elinkeinotoiminnan jätehuoltopalvelujen hankkiminen on toiminnanharjoittajan vastuulla ja voi tapahtua sopimusperusteisesti tai kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kautta. Yritysten osalta jätehuoltopalveluissa noudatetaan kunnittain voimassa olevaa yrityshinnastoa. Asuinkiinteistössä sijaitsevan liikehuoneiston jätteet kuuluvat kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, mikäli ne määrältään, ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan vastaavat asumisessa syntyvää jätettä. 5 Jätteen tuottaja, kiinteistön haltija tai toiminnan järjestäjä, jonka jätteenkuljetuksen kunta on järjestänyt (Jätelaki 10 ), on velvollinen suorittamaan jätemaksun. Jätemaksu koostuu kuljetus- ja jätteenkäsittelykustannuksista sisältäen jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannukset kuten: - tiedotuksen ja neuvonnan - hallinnon - jätehuollon kehittämisen ja varautumisen tuleviin investointeihin - kotitalouksien pienerien ongelmajäte- ja hyötyjätehuollon. Jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan hyväksyy Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallitus. Yksittäistapauksessa maksun perusteet voidaan määrätä taksasta riippumatta. Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksasta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja

3 JÄTEMAKSUTAKSA ALKAEN 3(7) kohtuullisia. Jätemaksu voidaan määrätä poikkeavalla tavalla lähinnä silloin, kun kiinteistö on tilapäisesti tai pitempiaikaisesti asumaton. Jätemaksun määräämisestä poikkeavalla tavalla päättää kuntayhtymä. II KIINTEISTÖKOHTAINEN KULJETUS 6 Jätemaksun määrääminen Jätemaksun määräämisen yleisinä perusteina ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Perusteina saadaan lisäksi ottaa huomioon jätteen keräys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella, sekä kuljetusmatka kuljetettaessa jäte yksittäisenä kuljetuksena. Jätemaksu määrätään sen maksettavaksi, joka on asuinkiinteistöä pääasiallisesti käyttänyt. Kiinteistön myynnin tai luovutuksen jälkeen edellinen haltija on jätemaksuvelvollinen siihen asti, kunnes Lapin Jätehuolto kuntayhtymä saa uuden haltijan yhteystiedot ja voi liittää hänet kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Jätemaksu peritään kaikista astioista jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysvälin mukaisesti vaikka astia/astiat ovat tyhjät. Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että jäteastioiden koko / määrä vastaavat kiinteistön jätekertymää. Lisäksi on huomioitava Lapin Jätehuolto kuntayhtymän jätehuoltomääräysten mukaiset jätteiden keräysvälineiden pisimmät tyhjennysvälit kiinteistöä säännöllisesti käytettäessä. Loma-asuntojen osalta vuosittainen minimityhjennyskertojen määrä on 6 kertaa vuodessa. Muuten tulkitaan aluekeräyspisteen käyttäjäksi ja peritään aluekeräysmaksu, joka on minimimaksu. 7 Keskeytys Kiinteistön ollessa käyttämättömänä vähintään neljä (4) viikkoa voidaan kuljetukset keskeyttää määräajaksi ja jättää jäteastian tyhjennysmaksu perimättä. Keskeytys ei koske ekomaksua. Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on ilmoitettava Lapin Jätehuolto kuntayhtymän asiakaspalveluun vähintään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Keräysvälineiden tyhjennysrytmimuutos voidaan ottaa huomioon viikon kuluttua siitä, kun kiinteistön haltija on ilmoittanut muutoksesta kuntayhtymän asiakaspalveluun. Yli 2 kuukauden keskeytystä ei sallita ilman erillistä hakemusta kuntayhtymälle. Jätemaksua ei peritä, jos keräilyväline on kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä eli astiaa ei ole tyhjennetty sovittuna tai sitä seuraavana arkipäivänä. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä kuntayhtymän asiakaspalveluun viipymättä. Urakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota, jos: - keräilyväline on ollut liian painavaksi täytetty, - jätteiden lajittelussa ei ole noudatettu jätehuoltomääräyksiä, - astia on rikkinäinen, - kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie jäteastialle on kulkukelvoton, tai saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle, - kiinteistön olosuhteet ovat muuten olleet sellaiset, että tyhjennystä ei ole voitu suorittaa (esim. koira irrallaan pihassa).

4 JÄTEMAKSUTAKSA ALKAEN 4(7) 8 Poikkeukset Arkipyhäviikoilla tyhjennys voidaan tehdä sovitusta päivästä poiketen. Viikoilla, joilla on arkipyhäpäiviä, tyhjennys voidaan tehdä + / - kaksi päivää sovitusta poiketen. Mikäli tyhjennys on jäänyt tekemättä kiinteistöllä vallinneiden olosuhteiden vuoksi, laskutetaan kiinteistöä kaikkien astioiden osalta niin kuin tyhjennys olisi tehty. Mikäli kiinteistöllä vallinneiden olosuhteiden vuoksi tyhjentämättä jääneelle astialle / astioille tilataan paikkaustyhjennys, laskutetaan paikkaustyhjennyksestä kiinteistöltä kaikkien astioiden osalta normaalin tyhjennyksen mukainen maksu sekä lisäksi mahdollisesti kilometrikorvaus, mikäli jäteauto joutuu tyhjennyksen vuoksi tekemään poikkeaman normaalilta ajoreitiltä. Mikäli keräilyväline sijaitsee lukollisessa jätekatoksessa, tulee kiinteistön omistajan tai muun vastuuhenkilön (isännöitsijä) luovuttaa jätekatoksen avain kuntayhtymän asiakaspalveluun viimeistään kaksi päivää ennen tyhjennysten alkamista tai tyhjennysurakoitsijan vaihtumista. 9 Kimppa-astia Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat kuntayhtymän suostumuksella käyttää yhteistä jäteastiaa. Kimppa-astian käytöstä on tehtävä kirjallinen, kaikkien osapuolten allekirjoittama hakemus kuntayhtymän asiakaspalveluun. Yhteisastialle nimetään yhteyshenkilö, joka vastaa astian / astioiden kunnossapidosta ja laskuista. Asuinkiinteistön ja ainoastaan omassa käytössä olevan lomakiinteistön välinen yhteisastia kimppa hyväksytään jos luontaisen kulkureitin varrella asunnolta lomaasunnolle ei ole aluekeräyspistettä. 10 Hinnat Jätemaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta liitteen 1 mukainen. Liitteessä on erilliset yksikköhinnat. Lisäksi peritään lisämaksua mm. mahdollisesta yli 20 metrin peruutuksista hajaasutusalueella ja astian siirtämisestä yli 10 metrin matkan. Jos pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävän keräilyvälineen vieressä on lisäjätteitä, peritään jätteistä jätetaksan mukainen lisämaksu mahdollisine siirtolisineen. Jätehuoltomääräysten mukaisesti myös keräilyvälineen vieressä olevat jätteet on mahdollisuuksien mukaan pakattava ja ne saavat enimmillään painaa 15 kg/kpl tai pakkaus. Lisäjätteiden on oltava helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia jätehuoltomääräysten mukaisia jätteitä. Yli 2 m 3 :n lisäjäte-eriä ei oteta kuormaan ilman erillistilausta. Vaihtolavakalustolla suoritettavan tyhjennyksen yhteydessä ei kuljeteta lisäjätteitä. 11 Jätemaksulaskutus

5 JÄTEMAKSUTAKSA ALKAEN 5(7) Kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen maksut peritään kiinteistön ilmoittaman jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysvälin mukaisesti. Jätemaksu kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa sisältää jäteastian tyhjennyksen kiinteistöllä, kuljetuksen siirtokuormausasemalle, siirtokuljetuksen loppusijoituspaikkaan sekä loppusijoituksen. Hinnat edellyttävät, että keräysastioiden sijoittelussa, täyttämisessä, tyhjennysväleissä yms. noudatetaan jätehuoltomääräyksiä. Jäteastioiden tyhjennysten laskutusväli on 3 kuukautta. Keräysvälineiden muutoksen vaikutus jätemaksuun otetaan huomioon jätemaksua alentavana tai korottavana siitä lähtien, kun kiinteistön haltija on ilmoittanut muutoksesta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle tai asia on muutoin todennettu. Mikäli keräysastia on ylitäytetty niin, ettei kantta saa kiinni, peritään astian tyhjennyksestä kaksinkertainen maksu. Kompostoimalla saa jäteastian tyhjennysmaksuun 10 % alennuksen. Alennettuun jätemaksuun oikeuttavan elintarvikejätteiden kompostoinnin on tapahduttava jätehuoltomääräysten mukaisesti. Alennusta tulee hakea kirjallisesti kompostointiilmoituksella, joka toimitetaan Lapin Jätehuolto kuntayhtymään käsiteltäväksi. Mikäli tarkastuksen yhteydessä huomataan, että kompostointi ei tapahdu alennukseen oikeuttavalla tavalla, on kuntayhtymällä oikeus määrätä asunnolle kuuluva jätemaksu kaksinkertaisena. III ALUEKERÄYS- JA EKOMAKSU 12 Aluekeräysmaksu Aluekeräysmaksulla katetaan sekajätteen tms. aluekeräyspaikkojen perustamisesta ja hoidosta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Aluekeräysmaksu peritään niiltä jätteenhaltijoilta, jotka eivät ole Lapin Jätehuolto kuntayhtymän järjestämän kiinteistökohtaisen keräyksen piirissä. Vakituisten asuntojen aluekeräysmaksu peritään kiinteistön asukasmäärän mukaan. Maksu määräytyy sen mukaan, mikä on asunnon käyttötarkoitus ja henkilölukumäärä maksuunpanovuoden ensimmäisenä päivänä. Laskutuksen perusteena oleva vakituisten asuntojen asukasmäärä perustuu valtakunnallisessa Väestötietojärjestelmässä olevaan merkintään henkilön vakituisesta asuinpaikasta. Mikäli tarkastuksessa havaitaan poikkeamia kuntayhtymän asukastietojen ja asiakkaan oman ilmoituksen välillä, kuntayhtymällä on oikeus vaatia asiakasta esittämään todisteet oman ilmoituksensa tueksi, jotta Väestötietojärjestelmässä oleva virheellinen tieto saadaan korjatuksi. Jos kuntayhtymälle annetaan tarkoituksellisesti todellista pienempiä asukasmäärätietoja, kuntayhtymällä on oikeus määrätä asunnolle kuuluva vuosimaksu kaksinkertaisena. Jos vakituinen asunto ja ainoastaan omassa käytössä oleva loma-asunto ovat molemmat kuntayhtymän alueella, peritään loma-asunnon osalta puolet taksan mukaisesta aluekeräysmaksusta sekä ekomaksusta. Perusteena on maksujen päällekkäisyys. Ehtona on, että vakituinen asunto ja loma-asunto ovat saman omistajan nimissä.

6 JÄTEMAKSUTAKSA ALKAEN 6(7) Kompostoimalla saa aluekeräysmaksuun 10 % alennuksen. Alennettuun jätemaksuun oikeuttavan elintarvikejätteiden kompostoinnin on tapahduttava jätehuoltomääräysten mukaisesti. Alennusta tulee hakea kirjallisesti kompostointi-ilmoituksella, joka toimitetaan Lapin Jätehuolto kuntayhtymään käsiteltäväksi. Mikäli tarkastuksen yhteydessä huomataan, että kompostointi ei tapahdu alennukseen oikeuttavalla tavalla, on kuntayhtymällä oikeus määrätä asunnolle kuuluva jätemaksu kaksinkertaisena. Aluekeräysmaksu laskutetaan kiinteistöltä kerran vuodessa. 13 Aluekeräyspisteen väärinkäyttömaksu Jos todetaan jätteen haltijan vieneen aluekeräyspisteeseen jätettä luvatta tai sellaista jätettä, jota siellä ei kerätä, Lapin Jätehuolto kuntayhtymä voi periä jätteen haltijalta taksan mukaisen aluekeräyspisteen väärinkäyttömaksun. Laskuun lisätään Lapin Jätehuolto kuntayhtymän jätteenkäsittelyhinnan mukainen jätteenkäsittelymaksu sekä mahdollisesti siivoamisesta aiheutuneet kulut. 14 Ekomaksu Ekomaksua peritään jätteiden hyötykäytön järjestämisestä, kotitalouksien ongelmajätteiden vastaanotosta, jäteneuvonnasta ja jätehuollon kehittämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Maksu ei koske ympärivuorokautista hoitoa antavia hoitolaitoksia kuten sairaaloita ja vanhainkoteja eikä varuskuntia. Ekomaksu peritään sekä kiinteistökohtaisen keräyksen piirissä olevilta kiinteistöiltä että aluekeräyspisteitä käyttäviltä kiinteistöiltä. Maksu määräytyy sen mukaan, mikä on asunnon käyttötarkoitus ja henkilölukumäärä maksuunpanovuoden ensimmäisenä päivänä. 15 Erityistä aluekeräys- ja ekomaksujen maksuperusteissa Ekomaksusta tai aluekeräysmaksusta vapautumisen perusteena ei ole kiinteistön haltijan loma-asunnon ja vakituisen asunnon sijaitseminen samassa kunnassa tai kuntayhtymän toimialueella. Maksuperusteen muutoksen aiheuttavasta asuinkelvottomuudesta pitää olla rakennustarkastajan lausunto tai muun virallisen kiinteistötarkastajan lausunto. Vapaa ajan asunnon osalta käyttämättömyyden tai jätteen syntymättömyyden perusteella aluekeräysmaksua tai ekomaksua ei poisteta. Vapaa-ajan asunnoiksi luokitellaan myös seuraavat: eräkämppä, taukotupa, vanha asuntovaunusta tehty mökki, saaressa oleva mökki, kesällä asuttava mökki. Asunnosta, jossa ei ole vakituista asukasta, peritään loma-asunnon jätemaksutaksan mukaan.

7 JÄTEMAKSUTAKSA ALKAEN 7(7) IV JÄTELASKUIHIN LIITTYVIÄ ASIOITA 16 Maksujen erääntyminen Erääntynyt jätemaksulasku siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi. Erääntyneelle maksulle on maksettava viivästyskorkoa korkolain (340/2002) 4 :n korkokannan mukaisesti. Jätemaksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään. 17 Muistutuksen tekeminen Maksuvelvollinen voi tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun saamisesta (Jätelaki 32 ). Muistutus tehdään jätemaksun määräämisestä ja maksuunpanosta päättävälle viranomaiselle, Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle osoitteeseen: Kuumaniemenkatu 2 A, Kemijärvi. Jätemaksu on suoritettava ilmoitettuun eräpäivään mennessä, vaikka asiasta olisi tehty muistutus. V TAKSAMUUTOKSET 18 Arvonlisäverokanta Tässä taksassa arvonlisävero on huomioitu 22 %:n mukaan. Mikäli näihin tulee muutoksia tai käyttöön otetaan muu vastaava maksu, huomioidaan niiden vaikutus voimaantulopäivästä lukien. Mikäli viivästyskoron määräytymisperusteita muutetaan, huomioidaan sen vaikutus voimaantulopäivästä lukien. VI VOIMAANTULO 19 Voimaantulo ja voimassaolo Tämä jätetaksa tulee voimaan ja kun taksan hyväksymistä koskeva pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymisestä koskevasta päätöksestä valitettaisiin. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään. Tämä taksa kumoaa voimaantullessaan kuntayhtymän edellisen jätetaksapäätöksen. Kuntayhtymän päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa erityisestä syystä poiketa tästä jätemaksutaksasta. VI YHTEYSTIEDOT Lapin Jätehuolto kuntayhtymä, asiakaspalvelu puh LIITE 1. JÄTEMAKSUTAKSA ALKAEN

8 JÄTEMAKSUTAKSA 1(1) Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Asumisessa syntynyt jäte (Jätelaki 10 ) Järjestetty jätteenkuljetus 1. Aluekeräysmaksu (vuosimaksu) Aluekeräysmaksu Taksa alv 0% alv 22% Yksikkö Asuinkiinteistö, 4-henkilöä tai yli 155,74 190,00 /asunto 174,29 191,71 Asuinkiinteistö, 3-henkilöä 126,23 154,00 /asunto 140,00 154,00 Asuinkiinteistö, 2-henkilöä 93,44 114,00 /asunto 104,00 114,40 Asuinkiinteistö, 1-henkilö 63,11 77,00 /asunto 70,00 77,00 Vapaa-ajan asunto 39,34 48,00 /asunto 44,00 48,40 Valtaukset, kaivospiirit 39,34 48,00 /valtaus/kaivospiiri 44,00 48,40 Aluekeräyspisteen väärinkäyttömaksu 94,26 115,00 /kerta 2. Kiinteistökohtainen keräys (laskutetaan tyhjennyskertojen mukaan) Taksa Tyhjennyspalvelu alv 0% /tyhjennys alv 22% /tyhjennys Taksa alv 0 % /tyhjennys alv 22 % Jäteastiat Jätesäkki max. 200 l 8,12 9,91 7,38 9,01 Jäteastia alle 200 l 6,73 8,22 6,12 7,47 Jäteastia l 7,77 9,48 7,07 8,62 Jäteastia l 10,56 12,88 9,60 11,71 Jäteastia l 14,11 17,22 12,83 15,65 Pikakontit Pikakontti 4000 l 79,94 97,52 72,67 88,66 Pikakontti 6000 l 121,96 148,79 110,87 135,26 Pikakontti 8000 l 152,29 185,79 138,44 168,90 Pikakontti l 180,73 220,50 164,30 200,45 Syväkeräyssäiliöt Syväkeräys nosturilla 1300 l (taajama) 57,11 69,68 51,92 63,35 Syväkeräys nosturilla 3000 l (taajama) 86,57 105,61 78,70 96,01 Syväkeräys nosturilla 5000 l (taajama) 118,10 144,08 107,36 130,98 Syväkeräys nosturilla 1300 l (muu keräysalue) 58,27 71,09 52,97 64,63 Syväkeräys nosturilla 3000 l (muu keräysalue) 99,27 121,11 90,25 110,10 Syväkeräys nosturilla 5000 l (muu keräysalue) 137,73 168,04 125,21 152,76 Muut palvelumaksut Joulukuusi vakionoudon yhteydessä 4,72 5,76 4,20 4,51 Astian viereen jätetty ylimääräinen jäte /m³ 25,42 31,01 24,26 Jäteauton kilometriveloitus 2,72 3,32 2,60 Jäteauton veloitus alkavalta 20 metriltä tontille peruutettaessa 1,72 2,10 1,64 Jäteastian siirtomaksu alkavalta 10 metriltä 2,58 3,14 2,46 Siivousmaksu /h 52,38 63,90 50,00 3. Ekomaksu (vuosimaksu) Ekomaksu Taksa alv 0% alv 22% Yksikkö Asuinkiinteistöt 27,05 33,00 /asunto Asuinkiinteistö, 1-hengen talous (hakemus) 15,57 19,00 /asunto 15 16,5 Vapaa-ajan asunto 15,57 19,00 /asunto 17 18,7 Valtaukset, kaivospiirit 15,57 19,00 /valtaus/kaivospiiri 17 18,7 4. Vastaanottomaksut siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemilla Vastaanottopalvelu /tn /m³ (*) alv 0 % alv 22 % alv 0% alv 22 % Puristinlaittein varustetussa autossa tai astiassa tuotu yhdyskuntajäte (pakkaava jäteauto) 122,95 150,00 61,48 75,00 Yhdyskunta- ja rakennusjäte siirtolava-astiassa (peräkärryt yms. kuormat) 122,95 150,00 38,52 47,00 Kuntayhtymän ulkopuolelta tuotu irtojäte 145,90 178,00 54,92 67,00 (*Tilavuusperusteista hintaa käytetään niillä asemilla, joilla ei ole vaakaa.) Siirtokuormausasemilla on tarkempi hinnasto eri jätejakeille Yksityiset asiakkaat voivat tuoda jäteasemalle veloituksetta vuodessa Yhdyskuntajätettä 200 kg 2 m³ Rakennusjätettä 500 kg 1 m³ Edellyttäen, että jäte tuodaan kiinteistöltä, joka on kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä. Koskee vain tilapäistä tarvetta esim. siivouksen yhteydessä, ilmaisoikeutta ei saa käyttää kiinteistön jäteastian tyhjennyskertojen vähentämiseen.

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2015 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2015 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015 A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnan vastuulle kuuluvan syntyvän jätteen keräys Asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa,

Lisätiedot

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen SAAPUNUT 19, 03. 2014 Dn:o LIITE 7 LIITE nro 1 Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2014 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2014 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

Pyhtään jätetaksa 2015

Pyhtään jätetaksa 2015 LIITE 2 1 Pyhtään jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (18) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, 18.12.2012 165, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen; jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen; jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Sivu 1 / 5 Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen; jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Kunnan jätehuoltoviranomainen (Joensuun alueellinen

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksan perusteet

Turun seudun jätetaksan perusteet 1 Turun seudun jätetaksan perusteet luonnos 23.10.2013 Turun seudun jätetaksan perusteet Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Jätetaksan perusteet... 2 2.1 Yleistä... 2 3 Jätetaksa ja maksujen perusteet vuodesta

Lisätiedot