ja määrältään siihen rinnastettavaa Keskeytyksen tulee kestää vähintään neljä (4) viikkoa, jotta jätemaksu voidaan jättää perimättä keskeytysajalta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ja määrältään siihen rinnastettavaa Keskeytyksen tulee kestää vähintään neljä (4) viikkoa, jotta jätemaksu voidaan jättää perimättä keskeytysajalta."

Transkriptio

1

2 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun niin sanotun kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen. Kunnat ovat määränneet jätemaksun suoritettavaksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle tämän taksan mukaisesti. Jätemaksu sisältää kaikki jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannukset, kuten jätteen kuljetuksen keräyspisteestä vastaanottopaikkaan, tiedotuksen ja neuvonnan, hallinnon, jätteiden käsittelyn, kaatopaikan maisemoinnin ja jälkihoidon sekä jätehuollon kehittämisen ja varautumisen tuleviin investointeihin. 2 Edellä 1 :n 2 momentissa tarkoitettua jätemaksua on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön haltija, jonka jätehuoltopalvelun Pirkanmaan Jätehuolto Oy järjestää kunnan lukuun. 3 Tässä taksassa tarkoitetaan: Yhdyskuntajätteellä yleisnimikkeenä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, ei kuitenkaan ongelmajätettä. Hyödyntämiskelpoisella jätteellä sellaista yhdyskuntajätettä, joka jätelain nojalla tai kunnan jätehuoltomääräyksissä on edellytetty kerättäväksi erikseen hyödyntämistä varten. Kuivajätteellä järjestetyssä jätteenkuljetuksessa kerättyä tavanomaista, asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa jätelain 10 :n 1 momentissa mainituissa toiminnoissa syntynyttä jätettä. Kuivajäte jää jäljelle, kun hyödynnettävät jätteet, ongelmajätteet ja erityisjätteet kerätään erikseen. Biojätteellä kotitaloudessa syntyvää ja siihen rinnastettavaa, eloperäistä ja kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä, joka kerätään ja käsitellään erikseen. 4 Jätemaksu määrätään kiinteistön yhdyskuntajätteiden keräilyvälinetyypin, tyhjennyskertojen ja muun tehdyn työn mukaan. Erikseen punnittavissa säiliöissä käsittelymaksuosuus riippuu jätteen todellisesta painosta. Jätemaksu peritään kaikista astioista, joissa on jätettä. Jos astia tai astiaryhmän kaikki astiat ovat tyhjiä, peritään kuitenkin astiaryhmän ensimmäisen astian tyhjennysmaksu, josta vähennetään astian laskennallinen jätteenkäsittelymaksu. Keräysvälineiden muutoksen vaikutus jätemaksuun otetaan huomioon jätemaksua alentavana tai kohottavana siitä lähtien, kun kiinteistön haltija on ilmoittanut muutoksesta Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimistoon tai asia on muuten todennettu. Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on ilmoitettava Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Keskeytyksen tulee kestää vähintään neljä (4) viikkoa, jotta jätemaksu voidaan jättää perimättä keskeytysajalta. Jätemaksua ei peritä, jos keräilyväline on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä. Laiminlyönneiksi ei katsota liian painavaksi täytettyä tai rikkinäistä keräilyvälinettä, kiinteistön kunnossapitoon kuuluvan, jäteastialle johtavan tien kulkukelvottomuutta tai tien niin huonoa kuntoa, että se saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle. Viime mainitussa tapauksessa turhasta käynnistä peritään keräysvälineen tai ryhmän ensimmäisen astian tyhjennysmaksu, josta vähennetään astian laskennallinen jätteenkäsittelymaksu. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle viipymättä. Jätesäkki saa painaa enintään 20 kg. Korkeintaan 600 litran kuivajäteastiaan saa panna enintään 60 kg jätettä ja suurempaan puristamattomaan jätesäiliöön enintään 100 kg jätettä astiakuutiometriä (m 3 :ä) kohti. Jätehuoltomääräysten vastainen astian täyttö ja sijainti aiheuttavat lisäkustannuksen, joka peritään jätemaksutaulukon lisätyökohdan mukaisesti. 5 Jätemaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta jätemaksutaulukon mukainen, kun keräilyvälineiden tyyppi ja sijainti sekä jätteen laatu ovat kunnan jätehuoltomääräysten mukaiset, ja astian tyhjennysväli alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen soveltuva, mutta korkeintaan neljä viikkoa. Niistä keräilyvälineistä, joista jätteen paino punnitaan erikseen, peritään käsittelymaksuosuus jätteen todellisen painon ja kyseisen jätelaadun käsittelymaksun mukaisena. Aluejätepistejärjestelmän alueella sijaitseva kiinteistö voi ottaa kiinteistökohtaisen jätenoudon alueen keräykseen soveltuvalla noutovälillä, mikäli tie on tyhjennysaikaan kulkukelpoinen alueella käytettävällä jäteautolla. Jos nouto aiheuttaa auton muuten käyttämään reittiin korkeintaan kahden (2) kilometrin ajomatkan pidennyksen, noudatetaan jätemaksutaulukkoa. Pidemmällä noutomatkalla maksua lisätään 2 kilometrin jälkeen alkavalta 5 kilometriltä 0,1 kertaa jätemaksutaulukon tuntiveloitushinta. Jos jätesäkkiä joudutaan kantamaan tai jäteastiaa siirtämään kiinteistön alueella yli viisi (5) metriä, peritään kultakin sen ylittävältä 5 metriltä lisämaksua jätemaksutaulukon mukaan. Jäteautoa ei ajeta asemakaava-alueella yksittäisen pientalokiinteistön, kuten omakoti- tai paritalon, tontille. Mikäli jäteauton kulku kiinteistön jätetilan luokse on tilapäisesti muuttunut tai estetty, peritään jäteastioiden tyhjennyksen edellyttämästä siirrosta siirtolisä jätemaksutaulukon mukaisesti. Jos perillä ei ole kääntömahdollisuutta ja jäteautoa joudutaan muualla kuin asemakaava-alueella peruuttamaan jäteastian luokse yli 100 metriä, peritään kultakin tämän ylittävältä alkavalta 100 metriltä lisämaksua 0,1 kertaa jätemaksutaulukon tuntiveloitushinta. Jos pakkaavaan jäteautoon keräilyvälineitä tyhjennettäessä otetaan niiden vierestä kuljetettavaksi lisäjätteitä, peritään korkeintaan 200 litran jätesäkistä tai muulla vastaavalla tavalla pakatusta 2 3

3 jätteestä sama jätemaksu kuin 240 litran astian tyhjennyksestä mahdollisine siirtolisineen. Ns. pakatun lisäjätteen maksu peritään normaalimaksun lisäksi myös jätesäkiltä, jos se painaa oleellisesti yli 20 kiloa, mutta on kuitenkin tavanomaisesti otettavissa jäteautoon, ja jäteastialta, joka on niin täyteen pakattu, että kansi tästä syystä jää selvästi auki ja jätteet putoavat maahan astiaa siirrettäessä. Jätteistä, jotka ovat irrallaan tai joita on enemmän kuin 200 litraa, peritään sama jätemaksu alkavalta 0,5 m 3 :ltä kuin kuivajätteen 600 litran ensimmäiseltä astialta mahdollisine siirtolisineen. Muut lisäjätteet kuin jätesäkki tai -pussi on aina merkittävä lisäjätteeksi, ja niiden on oltava helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia. Yli 2 m 3 :n lisäjäte-eriä ei oteta kuormaan ilman erillistilausta. Vaihtolavakalustolla suoritettavan tyhjennyksen yhteydessä ei kuljeteta lisäjätteitä. Kiinteistön erikseen tilaamasta keräilyvälineen tyhjentämisestä peritään normaalimaksun lisäksi erillismaksu, jos nouto aiheuttaa yli 2 kilometrin lisämatkan jäteautolle normaalireittiin verrattuna. Pidemmällä noutomatkalla maksua lisätään 2 kilometrin jälkeen alkavalta 5 kilometriltä 0,1 kertaa jätemaksutaulukon tuntiveloitushinta. Vaihtolavakalustolla suoritettavasta ylimääräisestä noudosta jätemaksu on sama kuin säännöllisestä noudosta, mikäli urakka-alueella on kyseisenä päivänä muitakin noutoja, ja noudon tilaus on suoritettu vähintään päivää aikaisemmin. Muussa tapauksessa kuljetusosuutta laskettaessa käytetään tuntiveloitushintaa. Kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksestä peritään vähintään jätemaksutaulukon mukaisen vakinaisen asuinhuoneiston palvelumaksu kalenterivuodessa, vaikka maksu harvoista tyhjennyksistä johtuen jäisi laskennallisesti tämän alle. Jos keräilyväline sisältää oleellisessa määrin muuta kuin siihen tarkoitettua jätettä, jätemaksua voidaan korottaa 50 %:lla tai periä aiheutuvat erilliskustannukset. Mikäli lukittuun jätetilaan ei ole järjestetty pääsyä jätehuollossa käytettävällä yleisavaimella, tai jätetilaan pääsy on rajoitettu tietylle kellonajalle, peritään kultakin tyhjennyskerralta lisämaksu. 6 Käsittelymaksuosuutta laskettaessa käytetään tarvittaessa jätteen keskimääräisenä painona: 1) kuivajäte jätesäkissä ja syväkeräyssäiliössä 70 kg/astia-m 3 2) kuivajäte pintakeräysastiassa tai puristamattomassa säiliössä 60 kg/astia-m 3 3) biojäte 150 kg/astia-m 3 sekä käsittelymaksuna: 1) ja 2) kuivajäte 75 /tonni 3) biojäte 35 /tonni Perittäessä erillistuodun jätteen käsittelymaksu todellisen painon mukaan: Kuivajäte 75 /tonni Biojäte 70 /tonni 7 Kiinteistöille, joilta ei noudeta säännöllisesti yhdyskuntajätteitä, on osoitettu vastaanottopaikaksi aluejätepiste, johon saa viedä kerralla kohtuullisen määrän normaalissa asumisessa syntyvää jätettä. Aluejätepisteitä käyttäviltä kiinteistöiltä peritään vuotuinen jätemaksu kiinteistön käyttötarkoituksen ja asuinhuoneistojen tai vapaa-ajanasuntojen lukumäärän mukaan. 8 Jätemaksun määrää ja panee maksuun kunnan viranomainen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n valmistelusta ja tämän tarkoituksenmukaiseksi katsomina laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Jätemaksu suoritetaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle. Jos jäteastiaa tai astiaryhmää käyttää useampi kiinteistö tai määräalanhaltija, jolloin kyseessä on niin sanottu kimppaastia, laskutetaan kutakin kiinteistöä tai määräalanhaltijaa erikseen. Tällöin kunkin osakkaan jätemaksun tulee olla vähintään jätemaksutaulukon mukaisen vakinaisen asuinhuoneiston palvelumaksun suuruinen kalenterivuodessa. Yhteiskäyttäjäkiinteistöt on kirjallisesti ilmoitettava Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle. Jätemaksu on suoritettava maksulipussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa maksulipussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on maksettava erääntymispäivästä lukien vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan (vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla = 8,0 %). Pirkanmaan Jätehuolto Oy lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuskuluina peritään 5 euron lisämaksu. Jätemaksulasku on ilman eri tuomiota ulosottokelpoinen. Muistutuskirjeen jälkeen maksamaton lasku lähetetään ulosottoviranomaisen tai perintätoimiston perittäväksi. Jätemaksulaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset ja oikaisuvaatimukset on toimitettava Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimistoon 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy toimittaa muistutuksen tai oikaisuvaatimuksen kyseisen kunnan ratkaistavaksi, ellei oikaisu ole yhtiön päätettävissä. 9 Tässä taksassa arvonlisävero on huomioitu 23 % ja jätevero 30 euroa tonnilta. Mikäli näihin tulee muutoksia tai käyttöön otetaan muu vastaava maksu, huomioidaan niiden vaikutus voimaantulopäivästä lukien. 10 Kunnan päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa kohtuullistaa, korottaa tai poistaa kiinteistön jätemaksua erityisestä syystä. 4 5

4 15 Lisätyöt 11 Pykälät koskevat kaikkia omistajakuntia. Pykälässä 16 ovat kuivajätteen kuntakohtaiset tyhjennyshinnat ja pykälässä 17 biojätteen kuntakohtaiset tyhjennyshinnat niissä kunnissa, joissa erilliskeräys on järjestetty. 12 Jos jäteastia on yli 10 % taulukon nimellistilavuutta suurempi, noudatetaan lähinnä seuraavan suuremman keräysvälineen taksaa. Jäteastiatyypeittäin noudatetaan aina vähintään pienimmän mainitun jäteastian taksaa. 13 Aluejätepisteiden käyttäjät Jätemaksu euroa / vuosi alv 0 % alv 23 % * Vakinainen asuinkiinteistö / huoneisto 70,00 85,75 Yksin asuva, erillisanomuksesta 50,00 61,25 Vapaa-ajan asunto 39,00 47,78 * Arvonlisävero %, % Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton hinta. Arvonlisäverollinen sarake on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. Jätesäkin kanto ja jäteastian siirto kiinteistöllä, 5 metrin jälkeen alkava 5 m Jätemaksu euroa / yksikkö alv 0 % alv 23 % ryhmän ensimmäinen tai ainoa astia 0,60 0,74 ryhmän seuraavat astiat kappaleelta 0,30 0,37 Kuivajätesäkin asennus 0,60 0,74 Sisäsäkki 240 litran astiaan 1,50 1,85 Syväkeräyssäiliön kertakäyttösäkki 6,00 7,38 Biojätesäkki 240 litran astiaan 1,50 1,85 Auton peruuttaminen haja-asutusalueella 100 metrin jälkeen alkava 100 m 7,00 8,61 Tuntiveloitushinta 70,00 86,10 Tuntityö kiinteistöllä, alkava 15 minuuttia 17,50 21,53 Järjestelmään sopimaton avain / käynti 1,00 1,23 Rajattu pääsyaika alle 6 tuntia / käynti 17,50 21,53 Lisäjäte, pakattu korkeintaan 200 litraa kuten 240 l ensimmäinen astia Lisäjäte yli 200 litraa, alkava 500 litraa kuten 600 l ensimmäinen astia 14 Palvelumaksu kalenterivuodessa Sisältyy aluejätepisteiden käyttäjien vuosimaksuun ja kiinteistökohtaisen kuivajäteastian tyhjennysmaksuun. Jätemaksu euroa / vuosi alv 0 % alv 23 % Vakinainen asuinhuoneisto 16,86 20,74 Vapaa-ajan asunto 8,93 10,98 6 7

5 16 Kuivajäte Perustajakunnat Hämeenkyrö Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere Jätemaksu Jätemaksu euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% Ikaalinen Juupajoki Kuhmalahti Mouhijärvi Mänttä- Vilppula Jätemaksu Jätemaksu Jätemaksu Jätemaksu Jätemaksu euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% Pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävä jäte Jätesäkki 200 litraa 5,00 6,15 5,70 7,01 Jäteastia 140 litraa 2,80 3,44 3,20 3,94 Jäteastia 240 litraa 3,40 4,18 3,85 4,74 Jäteastia 360 litraa 4,35 5,35 4,80 5,90 Jäteastia 600 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 6,25 7,69 7,00 8,61 - ryhmän seuraavat kappaleelta 5,70 7,01 6,90 8,49 Pikakontti 4 m 3 38,00 46,74 39,50 48,59 Pikakontti 6 m 3 54,00 66,42 58,00 71,34 Pikakontti 8 m 3 69,00 84,87 76,00 93,48 Pikakontti 10 m 3 87,00 107,01 97,00 119,31 6,00 7,38 6,00 7,38 7,50 9,23 5,70 7,01 5,85 7,20 3,40 4,18 3,40 4,18 4,20 5,17 3,30 4,06 3,40 4,18 4,00 4,92 4,10 5,04 5,00 6,15 4,00 4,92 3,90 4,80 4,95 6,09 5,30 6,52 6,30 7,75 5,10 6,27 5,10 6,27 7,10 8,73 7,20 8,86 8,20 10,09 7,00 8,61 7,50 9,23 6,80 8,36 6,20 7,63 7,00 8,61 6,40 7,87 7,10 8,73 41,00 50,43 40,00 49,20 47,50 58,43 43,00 52,89 50,00 61,50 61,00 75,03 56,00 68,88 65,00 79,95 60,00 73,80 66,00 81,18 80,00 98,40 74,00 91,02 85,00 104,55 76,00 93,48 80,00 98,40 95,00 116,85 92,00 113,16 107,00 131,61 98,00 120,54 99,00 121,77 Syväkeräyssäiliöistä tyhjennettävä jäte 300 litran säiliö 15,00 18,45 20,00 24, litran säiliö 21,00 25,83 30,00 36,90 1,3 m 3 säiliö 26,00 31,98 42,00 51,66 3 m 3 säiliö yksipistenosto 37,50 46,13 52,00 63,96 3 m 3 säiliö monipistenosto 40,00 49,20 53,00 65,19 5 m 3 säiliö yksipistenosto - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 55,00 67,65 68,00 83,64 - ryhmän seuraavat kappaleelta 54,00 66,42 65,00 79,95 5 m 3 säiliö monipistenosto - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 58,00 71,34 74,00 91,02 - ryhmän seuraavat kappaleelta 56,50 69,50 69,00 84,87 33,00 40,59 28,00 34,44 28,00 34,44 28,00 34,44 20,00 24,60 39,00 47,97 34,00 41,82 34,00 41,82 34,00 41,82 30,00 36,90 46,00 56,58 45,00 55,35 45,00 55,35 42,00 51,66 38,50 47,36 56,00 68,88 55,00 67,65 55,00 67,65 53,00 65,19 56,00 68,88 57,00 70,11 58,00 71,34 58,00 71,34 55,00 67,65 58,50 71,96 73,00 89,79 66,00 81,18 70,00 86,10 69,00 84,87 73,50 90,41 70,00 86,10 65,00 79,95 68,00 83,64 66,00 81,18 73,00 89,79 79,00 97,17 70,00 86,10 74,00 91,02 74,00 91,02 74,50 91,64 74,00 91,02 68,00 83,64 72,00 88,56 69,00 84,87 73,50 90,41 Vaihtolavakalustolla tyhjennettävä jäte 6 m 3 vaihtolavasäiliö 90,00 110,70 142,00 174,66 8 m 3 vaihtolavasäiliö 105,00 129,15 156,00 191,88 10 m 3 vaihtolavasäiliö 120,00 147,60 174,00 214,02 12 m 3 vaihtolavasäiliö 135,00 166,05 194,00 238, ,00 204,18 105,00 129,15 136,00 167,28 76,00 93,48 90,00 110,70 180,00 221,40 125,00 153,75 150,00 184,50 92,00 113,16 106,00 130,38 200,00 246,00 140,00 172,20 168,00 206,64 108,00 132,84 120,00 147,60 220,00 270,60 160,00 196,80 182,00 223,86 130,00 159,90 140,00 172,20 9

6 16 Kuivajäte Parkano Pälkäne Jätemaksu Jätemaksu euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% Ruovesi Suodenniemi Vesilahti Virrat Ylöjärvi Jätemaksu Jätemaksu Jätemaksu Jätemaksu Jätemaksu euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% Pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävä jäte Jätesäkki 200 litraa 6,25 7,69 6,20 7,63 Jäteastia 140 litraa 3,60 4,43 3,80 4,67 Jäteastia 240 litraa 4,30 5,29 4,30 5,29 Jäteastia 360 litraa 5,10 6,27 5,40 6,64 Jäteastia 600 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 7,50 9,23 7,60 9,35 - ryhmän seuraavat kappaleelta 7,20 8,86 7,10 8,73 Pikakontti 4 m 3 42,00 51,66 43,00 52,89 Pikakontti 6 m 3 62,00 76,26 64,00 78,72 Pikakontti 8 m 3 80,00 98,40 85,00 104,55 Pikakontti 10 m 3 97,00 119,31 107,00 131,61 7,20 8,86 7,50 9,23 6,40 7,87 8,30 10,21 5,55 6,83 4,20 5,17 4,50 5,54 3,70 4,55 4,70 5,78 3,05 3,75 4,90 6,03 5,20 6,40 4,40 5,41 5,60 6,89 3,70 4,55 6,20 7,63 6,30 7,75 5,60 6,89 7,20 8,86 4,70 5,78 8,10 9,96 8,60 10,58 7,50 9,23 9,10 11,19 6,90 8,49 7,10 8,73 8,40 10,33 6,50 8,00 8,90 10,95 6,30 7,75 45,00 55,35 52,00 63,96 41,00 50,43 53,00 65,19 42,00 51,66 62,00 76,26 72,00 88,56 58,00 71,34 74,00 91,02 62,00 76,26 80,00 98,40 90,00 110,70 75,00 92,25 93,00 114,39 80,00 98,40 98,00 120,54 110,00 135,30 92,50 113,78 120,00 147,60 98,00 120,54 Syväkeräyssäiliöistä tyhjennettävä jäte 300 litran säiliö 33,00 40,59 28,00 34, litran säiliö 39,00 47,97 34,00 41,82 1,3 m 3 säiliö 46,00 56,58 45,00 55,35 3 m 3 säiliö yksipistenosto 56,00 68,88 55,00 67,65 3 m 3 säiliö monipistenosto 57,00 70,11 58,00 71,34 5 m 3 säiliö yksipistenosto - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 73,00 89,79 70,00 86,10 - ryhmän seuraavat kappaleelta 69,50 85,49 68,00 83,64 5 m 3 säiliö monipistenosto - ensimmäinen tai ainoa 79,00 97,17 74,00 91,02 - ryhmän seuraavat/kpl 74,00 91,02 72,00 88,56 28,00 34,44 28,00 34,44 20,00 24,60 31,00 38,13 17,00 20,91 34,00 41,82 34,00 41,82 30,00 36,90 36,00 44,28 23,60 29,03 44,00 54,12 42,00 51,66 40,00 49,20 52,00 63,96 28,20 34,69 58,00 71,34 53,50 65,81 53,00 65,19 62,00 76,26 39,60 48,71 60,00 73,80 55,50 68,27 55,00 67,65 68,00 83,64 42,00 51,66 76,00 93,48 69,50 85,49 66,00 81,18 84,00 103,32 58,20 71,59 72,00 88,56 66,50 81,80 65,00 79,95 80,00 98,40 57,00 70,11 84,00 103,32 74,50 91,64 70,00 86,10 88,00 108,24 61,00 75,03 80,00 98,40 71,00 87,33 68,00 83,64 85,00 104,55 59,00 72,57 Vaihtolavakalustolla tyhjennettävä jäte 6 m 3 vaihtolavasäiliö 255,00 313,65 148,00 182,04 8 m 3 vaihtolavasäiliö 268,00 329,64 164,00 201,72 10 m 3 vaihtolavasäiliö 285,00 350,55 182,00 223,86 12 m 3 vaihtolavasäiliö 300,00 369,00 200,00 246,00 135,00 166,05 175,00 215,25 142,00 174,66 164,00 201,72 105,00 129,15 155,00 190,65 190,00 233,70 160,00 196,80 195,00 239,85 120,00 147,60 175,00 215,25 210,00 258,30 175,00 215,25 242,00 297,66 135,00 166,05 198,00 243,54 225,00 276,75 190,00 233,70 272,00 334,56 156,00 191,

7 Biojätettä kerätään 17 :ssä mainittujen kuntien taajama-alueilla jätehuoltomääräysten mukaisesti. 17 Biojäte Perustaja- Hämeenkyrö Ikaalinen kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere Jätemaksu Jätemaksu Jätemaksu euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys Pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävä jäte Taksa sisältää astian pesun kaksi kertaa vuodessa Mänttä- Parkano Pälkäne Ruovesi Virrat Ylöjärvi Vilppula Jätemaksu Jätemaksu Jätemaksu Jätemaksu Jätemaksu Jätemaksu euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys euroa/tyhjennys alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% alv 0% alv 23% Jäteastia 140 litraa 2,60 3,20 3,90 4,80 4,10 5,04 Jäteastia 240 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 3,35 4,12 4,70 5,78 4,60 5,66 - ryhmän seuraavat kappaleelta 2,80 3,44 4,70 5,78 4,50 5,54 Jäteastia 360 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 4,40 5,41 6,00 7,38 5,20 6,40 - ryhmän seuraavat kappaleelta 4,20 5,17 5,70 7,01 5,10 6,27 Jäteastia 600 litraa 8,00 9,84 10,50 12,92 10,00 12,30 3,75 4,61 4,20 5,17 4,10 5,04 5,40 6,64 5,40 6,64 3,30 4,06 4,65 5,72 4,80 5,90 4,60 5,66 6,00 7,38 6,00 7,38 4,40 5,41 3,50 4,31 4,60 5,66 4,50 5,54 5,70 7,01 5,80 7,13 3,70 4,55 5,80 7,13 5,60 6,89 5,20 6,40 7,80 9,59 7,80 9,59 6,50 8,00 5,50 6,77 5,50 6,77 5,10 6,27 7,60 9,35 7,60 9,35 5,50 6,77 10,00 12,30 10,00 12,30 10,00 12,30 16,00 19,68 16,00 19,68 10,00 12,30 Syväkeräyssäiliöistä tyhjennettävä jäte 300 litran säiliö 17,00 20,91 25,00 30,75 29,00 35, litran säiliö 20,00 24,60 30,00 36,90 32,00 39,36 1,3 m 3 säiliö 27,50 33,83 39,00 47,97 39,00 47,97 21,00 25,83 30,00 36,90 29,00 35,67 30,00 36,90 30,00 36,90 17,00 20,91 25,00 30,75 32,00 39,36 32,00 39,36 34,00 41,82 34,00 41,82 20,00 24,60 35,00 43,05 40,00 49,20 39,00 47,97 45,00 55,35 45,00 55,35 27,50 33,

8 Muistiinpanoja Palvelumaksu* 17,00 Arvonlisävero 16,10 Haja-asutuksen vakinainen asunto ,10 Kuljetus 25,40 Jätevero 12,00 Käsittely 15,60 Palvelumaksu * 1,62 Arvonlisävero 1, litran astia /tyhjennys ,69 Jätevero 1,08 Kuljetus 1,93 Käsittely 1,62 * Palvelumaksulla katetaan tiedotuksen ja neuvonnan, kotitalouden ongelmajätehuollon, jäteasemien sekä hyötykeräyksen ja näiden vastaanottopisteiden ylläpitokustannuksia

9 VIRRAT PARKANO MÄNTTÄ- VILPPULA RUOVESI IKAALINEN YLÖJÄRVI JUUPAJOKI HÄMEENKYRÖ TAMPERE ORIVESI SASTAMALA (Suodenniemi ja Mouhijärvi) NOKIA PIRKKALA KANGASALA KUHMALAHTI LEMPÄÄLÄ PÄLKÄNE VESILAHTI Naulakatu 2, Tampere Puh. (03) , Fax (03) Y-tunnus , ALV rek. 7/2010 Paino: Offset Ulonen Oy Taitto: Mac&Me

painon ja kyseisen jätelaadun käsittelymaksun

painon ja kyseisen jätelaadun käsittelymaksun 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun niin sanotun kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen. Kunnat ovat määränneet jätemaksun suoritettavaksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle tämän taksan

Lisätiedot

Jätetaksa, osa 1/3 - järjestetty jätteenkuljetus

Jätetaksa, osa 1/3 - järjestetty jätteenkuljetus Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi.

Lisätiedot

JÄTETAKSA. - järjestetty jätteenkuljetus alkaen

JÄTETAKSA. - järjestetty jätteenkuljetus alkaen JÄTETAKSA Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat,

Lisätiedot

Jätetaksa, osa 1/3 - järjestetty jätteenkuljetus

Jätetaksa, osa 1/3 - järjestetty jätteenkuljetus Jätetaksa, osa 1/3 Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Jätetaksa - järjestetty jätteenkuljetus

Jätetaksa - järjestetty jätteenkuljetus Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

JÄTETAKSA. - järjestetty jätteenkuljetus alkaen

JÄTETAKSA. - järjestetty jätteenkuljetus alkaen JÄTETAKSA Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat,

Lisätiedot

JÄTETAKSA. - järjestetty jätteenkuljetus alkaen

JÄTETAKSA. - järjestetty jätteenkuljetus alkaen JÄTETAKSA Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat,

Lisätiedot

II Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen astiatyhjennysmaksut

II Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen astiatyhjennysmaksut I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun niin sanotun kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen. Kunta on määrännyt jätemaksut suoritettavaksi Kymenlaakson Jäte Oy:lle tämän taksan mukaisesti.

Lisätiedot

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua Mäntyharjun jätetaksa 2013 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen. Jätemaksut suoritetaan Kymenlaakson Jäte

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Jätetaksa (25) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Jätetaksa (25) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Jätetaksa 2019 1 (25) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2019 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2019 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla.

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. LIITE 1 HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. JÄTEMAKSUTAKSA 1.4.2011 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 1 (22) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 1 (22) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 1 (22) Jätetaksa 1.1.2013 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen 1 hoitaa jätelain (646/2011)

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 2.12.2014 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2015 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki perii jätemaksua

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2014 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2014 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2015 1 (25) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2015 1 (25) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2015 1 (25) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2015 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 25.11.2008 Voimaantulo 1.1.2009 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Miehikkälän jätetaksa 2013

Miehikkälän jätetaksa 2013 LIITE 3 Tela 11.9.2013 102 Miehikkälän jätetaksa 2013 1 Yleistä 1 Miehikkälän kunta hoitaa jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen Miehikkälän alueella. Jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen 2016 1 (25) ESITYS JÄTEMAKSUTAKSAKSI 1.1.2016 ALKAEN Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy hoitaa jätelain

Lisätiedot

KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Liite 1 Tekla 17.12.2009 138 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.12.2009 Voimaantulo 1.1.2010 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Keravan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Keravan kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

LUONNOS TSV-JÄTETAKSA Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa. Jyväskylä Laukaa Muurame

LUONNOS TSV-JÄTETAKSA Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa. Jyväskylä Laukaa Muurame LUONNOS TSV-JÄTETAKSA 2020 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Laukaa Muurame Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.20xx SISÄLTÖ YLEISTÄ KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA 2019 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Muurame

TSV-JÄTETAKSA 2019 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Muurame LUONNOS TSV-JÄTETAKSA 2019 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Muurame SISÄLTÖ YLEISTÄ KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN TAKSASTA... 3 1 Jätetaksan perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen Taksa, sako- ja umpikaivoliete 2017 1 (12) Sako- ja umpikaivolietetaksa 1.1.2017 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hyvinkään kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Hyvinkään kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Riihimäen kaupunki TAKSAT JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Jätemaksun perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

Jätemaksun perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen TSV-jätetaksa 2020 Sivu 1 / 16 Kunnan toissijaisen vastuun jätemaksut I Jätemaksun perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen 1 Soveltamisalue Tätä kunnan toissijaisen vastuun jätetaksaa

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Tuusulan kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 29.11.2018 Voimaantulo 1.1.2019 I YLEISTÄ 1 Tuusulan kunnan jätehuolto

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Riihimäen kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

JÄTETAKSA - sako- ja umpikaivoliete

JÄTETAKSA - sako- ja umpikaivoliete Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi. Sako-

Lisätiedot

JÄTETAKSA - sako- ja umpikaivoliete

JÄTETAKSA - sako- ja umpikaivoliete Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi. Sako-

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS TSV-JÄTETAKSA LUONNOS 1.3.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa XX XX SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen Sako- ja umpikaivolietetaksa 1.1.2019 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen 1 Soveltamisalue Tätä sako-

Lisätiedot

JÄTETAKSA alkaen

JÄTETAKSA alkaen JÄTETAKSA - sako- ja umpikaivoliete 1.1. 2019 alkaen Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi),

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus-

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus- 1 LUONNOS MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 x 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Liite 6/Jätela 1.12.2016 55 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Järvenpään kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 1.12.2016 Voimaantulo 1.2.2017 I YLEISTÄ

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Liite 8/Jätela 1.12.2016 57 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 1.12.2016 Voimaantulo 1.1.2017 I YLEISTÄ

Lisätiedot

ALUEELLINEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA Taksaesitys, sako- ja umpikaivoliete (13)

ALUEELLINEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA Taksaesitys, sako- ja umpikaivoliete (13) ALUEELLINEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA Taksaesitys, sako- ja umpikaivoliete 2018 1 (13) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2018 SAKO- JA UMPIKAIVOLIETETAKSAA VARTEN Sako- ja umpikaivolietetaksa 1.1.2018 alkaen Kuntavastuulliset

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

ALUEELLINEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA Taksa, sako- ja umpikaivoliete (13)

ALUEELLINEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA Taksa, sako- ja umpikaivoliete (13) ALUEELLINEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA Taksa, sako- ja umpikaivoliete 2018 1 (13) Sako- ja umpikaivolietetaksa 1.1.2018 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet,

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hausjärven kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 29.11.2018 Voimaantulo 1.1.2019 I YLEISTÄ 1 Hausjärven kunnan jätehuolto

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hattulan kunta ja Hämeenlinnan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 7.3.2019 Voimaantulo 1.5.2019 I YLEISTÄ 1 Hattulan

Lisätiedot

JÄTE MAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Mäntsälän kunta

JÄTE MAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Mäntsälän kunta JÄTE MAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1 YLEISTÄ Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hausjärven kunta

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hausjärven kunta JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hausjärven kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Hausjärven kunnan jätehuolto

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.201x hyväksymä, voimassa x.x.201x lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Riihimäen kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt x.x.2018 Voimaantulo 1.1.2019 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen ALUEELLINEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA Jätetaksa 2018 1 (28) Jätetaksa 1.1.2018 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen Soveltamisalue

Lisätiedot

ALUEELLINEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA Taksaesitys (28) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

ALUEELLINEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA Taksaesitys (28) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen ALUEELLINEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA Taksaesitys 2018 1 (28) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2018 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2018 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 29.11.2018 Voimaantulo 1.1.2019 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Liite 9/Jätela 1.12.2016 58 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Riihimäen kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 1.12.2016 Voimaantulo 1.1.2017 I YLEISTÄ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 7 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 5.11.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 8.3.2018 Voimaantulo 1.4.2018 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Lähete 1 (3) Kuntavastuullisen jätehuoltopalveluiden vuoden 2018 jätetaksan valmisteluaineisto

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Lähete 1 (3) Kuntavastuullisen jätehuoltopalveluiden vuoden 2018 jätetaksan valmisteluaineisto PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Lähete 1 (3) 27.9.2017 Alueellinen jätehuoltolautakunta PL 487 33101 Tampere Kuntavastuullisen jätehuoltopalveluiden vuoden 2018 jätetaksan valmisteluaineisto lähettää oheisena

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA Tekninen lautakunta lþ S 52. Kunnanhallitus hyväksynyt _l _2017 S. Tekninen ltk

HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA Tekninen lautakunta lþ S 52. Kunnanhallitus hyväksynyt _l _2017 S. Tekninen ltk Tekninen ltk 8.0.20L7 I SZ LIITE 4 HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA..208 Tekninen lautakunta lþ9207 S 52 Kunnanhallitus hyväksynyt _l _207 S 3 HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA..208 ALKAEN S 2S Jätteiden

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksaluonnos (28) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksaluonnos (28) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksaluonnos 2017 1 (28) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2017 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2017 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Lähete 1 (3) 27.9.2017 Alueellinen jätehuoltolautakunta PL 487 33101 Tampere Kuntavastuullisen jätehuoltopalveluiden vuoden 2018 jätetaksan valmisteluaineisto lähettää oheisena

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Lähete 1 (3) Kuntavastuullisen jätehuoltopalveluiden vuoden 2018 jätetaksan valmisteluaineisto

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Lähete 1 (3) Kuntavastuullisen jätehuoltopalveluiden vuoden 2018 jätetaksan valmisteluaineisto PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Lähete 1 (3) 27.9.2017 Alueellinen jätehuoltolautakunta PL 487 33101 Tampere Kuntavastuullisen jätehuoltopalveluiden vuoden 2018 jätetaksan valmisteluaineisto lähettää oheisena

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

HANKO INKOO KARKKILA LOHJA HANKO INKOO KARKKILA LOHJA RAASEPORI

HANKO INKOO KARKKILA LOHJA HANKO INKOO KARKKILA LOHJA RAASEPORI JÄTEMAKSUTAULUKKO Maksut 1.1.2017 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 1. Perusmaksu /asunto/kk /asunto/kk

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 29.11.2018 Voimaantulo 1.1.2019 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Lähete 1 (2) Kuntavastuullisen jätehuoltopalvelujen vuoden 2017 jätetaksan valmisteluaineisto

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Lähete 1 (2) Kuntavastuullisen jätehuoltopalvelujen vuoden 2017 jätetaksan valmisteluaineisto PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Lähete 1 (2) 29.9.2016 Tampereen Kaupunki Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto PL 487 33101 Tampere Kuntavastuullisen jätehuoltopalvelujen vuoden 2017 jätetaksan valmisteluaineisto

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 8

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 8 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 8 Kotkan jätemaksutaksa 2013 (Hyväksytty Kymen jätelautakunnassa 23.5.2013) 1-20 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Kaupunginhallitus 17.12.20 12 59 Liite 3 Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013 Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Yleistä 1 Jätelain ja asetuksen perusteella

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 9.3.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Jätelautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika Kokouspaikka 4/2018 29.11.2018 klo 17:00 Hämeenlinnan kaupungintalo 6.krs kokoustila Käsiteltävät asiat - Kiertokapula Oy:n esitys taksasta 2019

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Ehdotus 11.11.2014 Yliviivatut osat ovat v.2013-2014 taksasta. Yliviivatut osat poistetaan 1.1.2015 voimaantulevasta taksasta. PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014

Lisätiedot

JÄTELA Valmistelija: jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p

JÄTELA Valmistelija: jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Jätelautakunta Kokouspäivämäärä 29.11.2017 Sivu 1 Dnro HML/2964/11.01.06.01.00/2017 62 Järvenpään jätemaksutaksa 2018 JÄTELA 29.11.2017 62 Valmistelija: jätehuoltokoordinaattori Satu

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 5.11.2013 41

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 5.11.2013 41 Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 5.11.2013 41 Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien JÄTEMAKSUTAKSA 1. YLEISTÄ 1.1 Tässä taksassa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

1.2 Jätemaksua on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön haltija, jonka kiinteistöllä syntyvien jätteiden käsittelyn kunta on järjestänyt.

1.2 Jätemaksua on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön haltija, jonka kiinteistöllä syntyvien jätteiden käsittelyn kunta on järjestänyt. LUONNOS PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.2019 hyväksymä, voimassa 1.4.2019 lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski SISÄLTÖ

TSV-JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski SISÄLTÖ 18.12.2018 45 Liite 2 Syd TSV-JÄTETAKSA 1.1.2019 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 18.12.2018 45

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2011 Maanmittauslaitos, lupa nro 804/MML/08 JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2011 ALKAEN 2(8) I YLEISTÄ 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä) on

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA Tornion hallintopalvelut Nro 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 2018 Tornion hallintopalvelut Nro 1 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan 12.12.2017 hyväksymä, voimassa 18.1.2018 lähtien Tornion ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 19.12.2013 59 Voimaantulo: 1.1.2014 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut.

Lisätiedot

JÄTELA Valmistelija: jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p

JÄTELA Valmistelija: jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Jätelautakunta Kokouspäivämäärä 29.11.2017 Sivu 1 Dnro HML/2964/11.01.06.01.00/2017 65 Riihimäen jätemaksutaksa 2018 JÄTELA 29.11.2017 65 Valmistelija: jätehuoltokoordinaattori Satu

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 Maanmittauslaitos, lupa nro 804/MML/08 JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2010 ALKAEN 2(7) I YLEISTÄ 1 2 3 4 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupungin jätetaksa 2015 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 16.12.2014 53 Voimaantulo: 1.1.2015 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

Jätteenkäsittelymaksut

Jätteenkäsittelymaksut Koukkujärven ja Tarastenjärven jätekeskuksissa Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi),

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

HANKO INKOO KARKKILA LOHJA HANKO INKOO KARKKILA LOHJA RAASEPORI

HANKO INKOO KARKKILA LOHJA HANKO INKOO KARKKILA LOHJA RAASEPORI JÄTEMAKSUTAULUKKO Maksut 1.1.2017 alkaen, ellei muuta mainita. Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 1. Perusmaksu

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Jätelautakunta 17.12.2014 1 Dnro JATELA: 4446 /2014 61~ Jätetaksa (Hausjärvi, Hyvinkää, Kerava, Mäntsälä, Riihimäki ja Valkeakoski) sekä Kiertokapula Oy:n hinnasto

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

ASKOLA LOVIISA PORNAINEN PORVOO SIPOO

ASKOLA LOVIISA PORNAINEN PORVOO SIPOO JÄTEMAKSUTAULUKKO Maksut 1.1.2017 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 1. Perusmaksu /asunto/kk /asunto/kk

Lisätiedot