A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa"

Transkriptio

1 Jätetaksa A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen kuljetus eli kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen paikkaaminen ja täydentäminen silloin, kun asuinkiinteistö ei ole tehnyt jätehuoltomääräysten mukaista sopimusta sekajätteiden kuljettamisesta ammattimaisen jätteenkuljetusurakoitsijan kanssa. Kunnan järjestämä biojätteen erilliskeräily osakaskunnissa lukuun ottamatta Loimaan ja Sastamalan (ent. Äetsän kunnan ja Vammalan kaupungin osalta) kaupunkeja, joissa se on kiinteistön haltijan järjestämää. Kierrätyspisteverkoston ylläpito ja kuljetusten järjestäminen Vaarallisen jätteen keräily Kuntien vastuulla olevien jätteiden ja niiden vastaanotto-, hyödyntämis,- käsittely- ja loppusijoitustoimintojen suunnittelu, toteutus ja ylläpito Yhdyskuntajätehuollon suunnittelu ja kiinteistörekisterin ylläpito Jäteneuvonta, tiedotus ja valistus Jätehuollon hoitamisesta aiheutuvien maksujen laskuttaminen Jätemaksutaksan maksut sisältävät kaikki jätelainsäädännön edellyttämän jätehuollon toteutuksen kustannukset kuten jätteen vastaanoton, keräilyn, kuljetuksen, varastoinnin, tiedotuksen ja neuvonnan, hallinnon, jätteiden käsittelyn, hyötykäytön, kaatopaikan maisemoinnin, jälkihoidon, jätehuollon kehittämisen ja tarvittavat investoinnit sekä jätelautakunnan toiminnasta syntyvät kustannukset. 2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja on velvollinen maksamaan: sellaisen kiinteistön / jätteen haltija, jonka jätehuoltopalvelun Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy järjestää kunnan lukuun

2 kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta hoitava ammattimainen jätteenkuljettaja toimittaessaan jätteen käsiteltäväksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan 3 Tässä taksassa tarkoitetaan Asfaltilla teiden ja vastaavien asfalttirakenteiden purkutoiminnan jätteitä, joiden paksuus on alle 100 mm. Betonijätteellä (puhdas) alle 150 mm:n särmäkokoon murskattua betonia, joka ei sisällä raudoituksia. Betonijätteellä (epäpuhdas) betonijätettä, joka saa sisältää vähäisiä määriä betonissa kiinni olevia keraamisia laattoja, tiiltä, eristeitä, saumausaineita, puuta, muovia, paperia ynnä muuta sellaista. Betonijäte ei saa sisältää asbestia, raskasmetalleja, PCB:tä tai muita vaarallisia jätteitä. Biojätteellä kompostoituvaa, eloperäistä, kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä. Energiajätteellä erikseen kerättyä pelkästään polttokelpoista jätettä, kuten käsiteltyä puuta, materiaalihyötykäyttöön kelpaamatonta kartonkia, paperia, muovia (ei saa sisältää PVC-muovia) jne. Erityisjätteellä jätettä, joka vaatii erityistoimia keräyksen, kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta joka ei ole vaarallista jätettä. Läjitettävä lietemäinen jäte, asbestipitoinen jäte, tulipalojätteet, öljytuhkat sekä suuret esineet (yli 2 m 3 ) käsitellään erityisjätteenä. Hyötyjätteellä sellaista jätettä, joka kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä tai niiden nojalla annettavissa määräyksissä tai ohjeissa edellytetään kerättäväksi hyödyntämistä varten (mm. lasi, metalli, paperi ja kartonki). Jäteaseman käyttäjällä kiinteistökohtaisen keräyksen alueella olevaa kiinteistöä, jolla ei ole käytössään jäteastiaa ja jolla on oikeus toimittaa asumisessa syntyvää jätettä jäteasemalle vuosimaksua vastaan. Kiinteistön haltijan järjestämällä kuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa kiinteistön haltija sopii kuljetuksesta ammattimaisen jätteenkuljettajan kanssa Kunnan järjestämällä kuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa jätteenkuljetukset kilpailutetaan keskitetysti urakka-alueittain Kunnan toissijaisella vastuulla jätelain (646/2011) 33 :n mukaista kunnan velvollisuutta järjestää jätehuolto silloin, kun jätteen haltija tätä muun kohtuullisesti saatavilla olevan palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään. Käsitellyllä puulla maalattua, lakattua, liimattua tms. tavalla käsiteltyä tai pinnoitettua puuta, kuten maalattua lautaa, vaneria tai lastulevyä. Kyllästetty puu ei kuulu tähän kategoriaan, vaan se pitää vaarallisena jätteenä lajitella aina erilleen muusta jätteestä. Käsittelemättömällä puulla puhdasta puujätettä, joka ei sisällä maalattua, lakattua, liimattua tms. menetelmällä käsiteltyä tai pinnoitettua puuta. Käsittelemätön puu voi sisältää pienen määrän metallia, kuten nauloja (esimerkiksi kuormalavat).

3 Muulla muuntumattomalla jätteellä tapauskohtaisesti sovittaessa jätettä, jonka ominaisuudet eivät kaatopaikalla muutu, esimerkiksi tiilet ja kannot. Puhtaalla paperilla ja kartongilla keräykseen sopivaa puhdasta paperi- ja kartonkijätettä. Sekajätteellä yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle hyötyjakeiden ja muiden sekajätteeseen kuulumattomien materiaalien lajittelun jälkeen Tietosuoja-aineistolla luottamuksellisesti käsiteltävää jätettä. Tiilijätteellä savitiiliä, kalkkihiekkatiiliä (Kahi), kevytbetonia (Siporex, Leca-harkot), muurauslaastia, laattoja. Tiilijätteen mukana voi olla alle 150 mm seulakokoista betonipalaa. Tiilijäte ei saa sisältää asbestia, raskasmetalleja, PCB:tä tai muita vaarallisia jätteitä. Tuhkalla muita kuin öljyjen tuhkia sekä valuhiekkaa tai muuta sellaista joka ei sisällä suuria lohkareita, rautoja eikä muita vastaavia aineita. Vaarallisella jätteellä (aiemmin ongelmajäte) jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Yhdyskuntajätteellä asumisessa syntyvää jätettä sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä; ei kuitenkaan vaarallista jätettä, kuivakäymäläjätettä, jätevettä, jätevesilietettä tai näihin rinnastettavaa jätettä Ylijäämämaalla kaivutoiminnan yhteydessä syntynyttä maa-ainesta ja siihen rinnastettavaa ainesta, joka ei sisällä suuria kantoja, lohkareita, risuja, oksia tai muuta sellaista. 2. Kunnan järjestämä sekajätteenkuljetus 4 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta paikkaavan ja täydentävän kunnan järjestämän kuljetuksen. Kunnat ovat määränneet kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätemaksun suoritettavaksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle tämän taksan mukaisesti. 5 Jätteen haltijan (kiinteistön) on järjestettävä jätehuolto kiinteistöllä. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liitetään ne kiinteistöt, jotka eivät ole liittyneet kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liitytään ensisijaisesti kiinteistökohtaisella LHJ:n toimittamalla jäteastialla. Vaihtoehtoisesti useamman kiinteistön käyttöön voidaan LHJ:n hyväksynnän jälkeen toimittaa yhteinen jäteastia (kimppa). LHJ voi järjestää kiinteistöjen käyttöön yhteisen sekajätepisteen sellaisilla alueilla, joissa - asuinkiinteistölle ei ole tietä tai tieyhteys on huono

4 - kiinteistön jäteastiaa ei voida sijoittaa jätehuoltomääräysten mukaisesti - muu syy, jos yhteinen sekajätepiste soveltuu kiinteistölle kiinteistökohtaista keräystä paremmin 6 Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvan kiinteistön jätemaksu määrätään kiinteistön käyttötarkoituksen ja jäteastian tyhjennysvälin perusteella. Vakituisen asunnon keräysvälineen tyhjennysväli on taajamassa kaksi viikkoa ja haja-asutusalueella kaksi tai neljä viikkoa. Vapaaajanasunnoilla tyhjennysväli on neljä viikkoa toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Taajamaalueella sijaitsevan kesäasunnon tyhjennysväli voi olla myös kaksi viikkoa. Keräysvälineiden pisimmästä sallitusta tyhjennysvälistä ja mahdollisuudesta hakea sekajätteen tyhjennysväliin pidennystä määrätään kunnan jätehuoltomääräyksissä. Ympärivuotisessa käytössä oleva kesäasunto luokitellaan jätetaksassa vakituiseksi asunnoksi. 7 Maksu määräytyy sen mukaan mikä asianomaisen kiinteistön käyttötarkoitus ja jäteastian tyhjennysväli on laskutushetkellä. Mikäli kiinteistö liitetään kunnan järjestämään kuljetukseen kesken kalenterivuotta, voidaan jätemaksu periä kalenterikuukausien suhteessa. Jätemaksulla katetaan jäteastiasta, jäteastian tyhjennyksestä, jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä, ajojärjestelystä, jäterekisterin ylläpidosta, keräysjärjestelmien ylläpidosta, tiedotuksesta, hallinnosta ja laskutuksesta aiheutuvat kustannukset. 8 Mikäli asuinkiinteistöllä ei ole käytössään keräysvälinettä ja sen säännöllistä tyhjennystä, tai asuinkiinteistö ei ole liittynyt useamman kiinteistön yhteisen sekajäteastian (kimppa) käyttäjäksi, osoitetaan kiinteistön jätteiden vastaanottopaikaksi LHJ:n jäteasemat niiden aukioloaikoina. Tällöin asuinkiinteistöllä on oikeus toimittaa jäteasemalle jäteaseman käyttäjän vuosimaksua vastaan kalenterikuukausittain neljään 150 l:n jätesäkkiin mahtuva määrän normaalissa asumisessa syntyvää kotitalousjätettä. Jäteaseman käyttäjän maksu vapauttaa asunnon haltijan velvoitteesta hankkia asunnon käyttöön oman sekajäteastian. Kesäasunnoilta jäteaseman käyttäjän maksu laskutetaan kuudelta kuukaudelta. Maksu oikeuttaa jäteaseman käyttämiseen välisenä aikana. Vakituisilta asunnoilta jäteaseman käyttäjän maksu laskutetaan 12 kuukaudelta. Ympärivuotisessa käytössä oleva kesäasunto luokitellaan jätetaksassa vakituiseksi asunnoksi. Mikäli kiinteistö myydään tai otetaan käyttöön kesken vuotta, voidaan jäteaseman käyttäjän maksu laskuttaa käyttökuukausien mukaisena. Samoin menetellään silloin, kun kiinteistö kuuluu osan vuotta kuljetusyrittäjän asiakkaaksi. 9 Jos pakkaavaan jäteautoon keräilyvälineitä tyhjennettäessä otetaan niiden vierestä kuljetettavaksi lisäjätteitä, voidaan korkeintaan 200 litran jätesäkistä tai muulla vastaavalla tavalla pakatusta jätteestä periä jätemaksua 23 :n mukaisesti (pientuojien vastaanottohinnasto). Muut lisäjätteet kuin jätesäkki tai -pussi on aina merkittävä lisäjätteeksi ja niiden on oltava helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia. Jätteitä, jotka ovat irrallaan tai eivät ole helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia ei oteta kuormaan ilman erillistä noutopalvelutilausta.

5 10 Taulukko 1. Kunnan järjestämä sekajätteen keräyksen maksut Kiinteistö keräysastian tyhjennysväli Jätemaksu (alv. 0%) Vakituinen asunto 2 viikkoa 125,00 Vakituinen asunto 4 viikkoa 95,00 Vakituinen asunto 8 viikkoa 50,00 Vapaa-ajan asunto 4 viikkoa 45,00 Vapaa-ajan asuntoa 8 viikkoa (3 tyhjennystä) 30,00 Vapaa-ajan asunto 2 viikkoa 63,00 taajama-alueella Kimpan osakas 95,00 vakituinen asunto Kimpan osakas 45,00 vapaa-ajan asunto Jäteaseman käyttäjä 95,00 vakituinen asunto Jäteaseman käyttäjä 45,00 vapaa-ajan asunto ylimääräinen jäteastian vienti 6,00 3. Kunnan järjestämä biojätteenkuljetus 11 LHJ hoitaa osakaskuntiensa lukuun Loimaan ja Sastamalan kaupunkeja lukuun ottamatta kunnan järjestämän biojätteen kuljetuksen ja kunnat ovat määränneet maksun suoritettavaksi LHJ:lle tämän taksan mukaisesti 12 Biojätteen erilliskeräilyyn liittymisen velvollisuus on määritelty kunnan jätehuolto määräyksissä. Myös kiinteistöt, joilla ei ole keräilyvelvollisuutta, voivat liittyä biojätteen erilliskeräykseen, mikäli ne sijaitsevat normaalien keräilyreittien varrella. Biojäteastian tyhjennysmaksu sisältää keräyksen, kuljetuksen, käsittelyn ja enintään 240 litran astian kohdalla astian pesun kaksi kertaa vuodessa. Biojätteen syväkeräyssäiliöiden pesu tulee kiinteistön järjestää itse. Sisäsäkin asennuspalvelu on mahdollista ostaa lisäpalveluna. Astiat tyhjennetään jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen liitytään omalla kiinteistökohtaisella keräysastialla. Kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen voi liittyä myös sopimalla vierekkäisten kiinteistöjen tai lähinaapureiden kanssa yhteisastian käytöstä (kimppa-astia). Biojätteen keräilyastian tyhjennys on mahdollisuus saada vähintään kerran viikossa.

6 13 Kiinteistön jätemaksu määrätään kiinteistön keräilyvälineiden tyypin ja tyhjennyskertojen sekä palvelusuoritteiden mukaan. Jätemaksu peritään kaikista astioista, jotka ovat asiakkaan ilmoittamina tyhjennysreitillä. Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on ilmoitettava LHJ:lle vähintään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen alkamisesta, jotta jätemaksu voidaan jättää perimättä keskeytysajalta. 14 Jätemaksua ei peritä, jos keräilyväline on LHJ:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä LHJ:lle viipymättä. Laiminlyönniksi ei katsota, jos keräysväline on ollut liian painavaksi täytetty tai rikkinäinen tai jos kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie on kulkukelvoton tai saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle. Jos keräilyvälineen tyhjennys ei ole mahdollista kiinteistöstä johtuvista syistä, jätemaksu peritään. Jätehuoltomääräysten vastainen astian täyttö ja sijainti aiheuttaa lisäkustannuksen, joka peritään jätemaksutaulukon lisätyöt kohdan mukaisesti. Mikäli biojäteastia sisältää oleellisessa määrin muuta kuin kompostoituvaa jätettä, peritään jätemaksu korotettuna 100 %:lla. LHJ:n tai sen kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin takia tyhjentämättä jäänyt keräilyväline tyhjennetään mahdollisimman pian kiinteistön haltijan ilmoitettua siitä LHJ:lle. Tyhjennys tehdään viimeistään viikon kuluessa ilmoituksesta. Laiminlyönnin takia kertynyt ja jäteastian viereen pakattu biojäte kuljetetaan maksutta. 15 Taulukko 2. Biojätteen erilliskeräilyn maksut Kiinteistön jätemaksu (alv 0%) keräilyväline jätesäkki (maatuva) 4, l jäteastia 5, l jäteastia 6, l jäteastia 7, l jäteastia 11,13 syväkeräyssäiliö 800 l 44,35 syväkeräyssäiliö 1300 l 48,39 astian siirto kiinteistöllä 0,73 yli 10 metriä ylimääräinen nouto 8,87 painava astia, paino yli 4,60 80 kg, lisämaksu säkin asennus 140 l 1,21 astiaan säkin asennus 240 l 1,53 astiaan säkin asennus 800 l 13,07 syväkeräyssäiliöön

7 4. Ekomaksut 16 Ekomaksu peritään kaikilta LHJ:n toimialueen kiinteistöiltä ja se perustuu kiinteistön asuntojen lukumäärään. Ekomaksu peritään kalenterivuosittain yhdessä erässä. Ekomaksu laskutetaan siltä, joka on asunnon haltija tai omistaja laskutushetkellä. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä rakennuksen kaikkien asuntojen yhteislasku menee isännöitsijälle, joka veloittaa ekomaksun asuntojen omistajilta huoneistokohtaisesti tai yhtiövastikeperusteisesti asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Ekomaksulla katetaan kuntalaisille ilmaisia ja alikatteisia jätehuoltopalveluja. Tällaisia ovat kotitalouksien hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, jäteneuvonta, jätelautakunnan toiminta sekä jätehuollon kehittämistyö. Ekomaksu ei koske ympärivuorokautista hoitoa antavia hoitolaitoksia, kuten sairaaloita ja vanhainkoteja. 17 Alueellisten kierrätyspisteiden väärinkäyttö voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Väärinkäyttöä on kierrätyspisteisiin kuulumattomien, ohjeiden vastaisten, jätteiden tuonti pisteelle. Väärinkäytöstä peritään 18 :n mukainen väärinkäyttömaksu, jolla katetaan aiheutuneita kustannuksia. Maksu peritään ensisijaisesti kierrätyspistettä väärinkäyttäneeltä jätteen tuojalta ja toissijaisesti jätteen syntykiinteistön haltijalta. 18 Taulukko 3. Ekomaksut ja maksu kierrätyspisteen väärinkäytöstä Kiinteistön Ekomaksu (alv 0%) käyttötarkoitus Vakituinen asunto 15,00 Vapaa-ajan asunto 7,50 Muut maksut Jätemaksu (alv 0%) Maksu kierrätyspisteen 100,00 väärinkäytöstä 5. Jätteenkäsittelymaksut vastaanottopaikoissa 19 Punnittavat jäte-erät Kuorma-autolla, pakkaavalla jäteautolla tai muulla vastaavalla suurella ajoneuvolla kuljetettavat jäte-erät otetaan vastaan Kiimassuon Jätekeskuksessa Forssassa. LHJ:n siirtokuormausasemilla Akaassa, Loimaalla ja Sastamalassa otetaan vastaan myös sekajätteen siirtolavoja ja käsittelemätöntä puuta sekä Sastamalan jäteasemalla myös sekajätettä toimittavia pakkaavia jäteautoja. Mikäli hyötyjäte-erä on suurempi kuin 4 m3, se otetaan vastaan Kiimassuon Jätekeskuksessa.

8 20 Asiakkaan (jätteen tuottajan ja jätteen haltijan) on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen laadusta, ominaisuuksista ja alkuperästä sekä kaatopaikkakelpoisuudesta ja luovutettava nämä tiedot jätteen vastaanottoon. 21 Käsittelymaksu määräytyy vastaanottopisteessä suoritetun jätekuorman ja -lajin laadun ja painon määrittelyn perusteella. Kuorman sisältäessä useita jätelajeja, maksu määräytyy kalleimman jätelajin mukaan. Mikäli jätekuorma tarkastuksessa sisältää muuta kuin on ilmoitettu, peritään tässä taksassa määrätyn käsittelymaksun lisäksi lajittelumaksua 150 (alv 0 %) Painoperusteinen käsittelyhinta määräytyy lähimmältä täydeltä 20 kilolta riippuen käytettävälle vaa alle vakaajan asettamista määräyksistä. Mikäli jätettä ei voida punnita, kuorman paino määrätään ottaen huomioon kuljetusvälineen hyväksytty kantavuus, jätteen keskimääräinen tilavuuspaino sekä kuormatilan täyttöaste. Painoperusteiseen jätemaksuun lisätään punnitusmaksu lukuun ottamatta Kiimassuolla vastaanotettavia hyötyjätteitä (puhdas paperi ja kartonki sekä metalliromu). Akaan, Loimaan ja Sastamalan jäteasemilla painoperusteiseen jätemaksuun lisätään myös siirtokuljetusmaksu, jolla katetaan jätteen kuljetuskustannukset jätekeskukseen tai muuhun käsittelypaikkaan. 22 Taulukko 4. Painoperusteiset jätteen vastaanottomaksut Jätelaji jätemaksu ( /t), alv 0% Yhdyskuntajäte 129,84 Rakennus- ja purkujäte 129,84 Tuhka 129,84 Hiekanerotuskaivojen sakka 129,84 Energiajäte 79,84 Käsittelemätön puu Kiimassuon jätekeskuksessa 0,00 Risut ja oksat 0,00 Hyödynnettävä jäte puhdas paperi ja kartonki 0,00 metalliromu 0,00 Erityiskäsittelyä vaativat jätteet: Asbestijäte sopimuksen mukaan Sairaalan erityisjäte 366,94 Kyllästetty puu (> 1m3:n erät) 121,77 Erityisjäte 134,68

9 Kompostoitavat jätteet: Sekalainen puutarha- ja puistojäte 42,74 Puru 26,61 Rakenteissa hyödynnettävät jätteet: Asfaltti 1,50 Tiili 12,90 Betoni (puhdas) <150 mm 1,61 Betoni (epäpuhdas) >150 mm 24,19 Betoni (epäpuhdas) > 1m, ennakkoilmoituksella 24,19 Maa- ja kiviaines 3,22 Pilaantuneet maat sopimuksen mukaan Muut jätteet: Eristevilla, erikseen tuotavat erät 200,00 Muu muuntumaton jäte 75,81 Siirtokuljetusmaksut Loimaa, Akaa 25,37 Sastamala 18,61 Sastamala, teollisuustoiminnan jäte 21,14 Muut maksut Punnitusmaksu 12,90 Raportointimaksu 12,90 Koneellinen purkutyö 16,90 Peittämätön avolavakuorma 16,90 Erikseen hinnoiteltavat suuret jäte-esineet ( /m3) 35,48 23 Taulukko 5. Pienerien kuten peräkärry- ja pakettiautokuormien jätemaksut jäteasemilla (Kiimassuo =K, Akaa = A, Loimaa=L, Sastamala =S) (alv 0%) Maksuttomat jätteet Maksulliset jätteet Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkaromu Kyllästetty puu (alle 1 m3) Hyötyjätteet (pakkauslasi, metalli, paperi, keräyskartonki, ikkunalasi ilman pokia) Puhdas käsittelemätön puu Kotitalouksien ja maatilojen vaaralliset jätteet Ajoneuvojen vanteettomat renkaat (K) Lajittelemattomat kuormat ja yhdyskuntajätekuormat, 12,9 /m3 tai huonekalut 100 kg Yksi jätesäkillinen (alle 150 l) 3,23

10 Energiajäte 8,06 /m3 yksi jätesäkillinen (alle 150 l) 2,42 Risut ja puutarhajätteet (K, A, L, S) 2,42 Puhtaat maa- ja kiviainekset (K) Pilaantuneet maa-ja kiviainekset (K) 2,42 /m3 12,10 /m3 Erityisjätteet jätesäkkeihin pakattuina (alle 150 l) 6,45 Ajoneuvojen vanteettomat renkaat Ajoneuvojen vanteelliset renkaat (henkilöauto ja pienemmät) Ajoneuvojen vanteelliset renkaat (henkilöautoa isommat) Yritysten sähkö- ja elektroniikkaromu 0,81 /kpl 4,03 /kpl 9,68 /kpl sopimuksen mukaisesti Tietosuoja-aineisto 240 l 32, l 16,13 60 l 8,06 alle 30 l 4,03 tuhoamistodistus 8,06 Isommat erät sopimuksen mukaisesti 24 Terveydenhuollon erityisjätteet Biologista jätettä otetaan vastaan Kiimassuon Jätekeskuksessa. Biologisen jätteen tuonnista on ilmoitettava ennakkoon vähintään vuorokautta aikaisemmin. Pieneriä pistävää ja viiltävää jätettä otetaan vastaan kaikilla jäteasemilla. Terveydenhuollon erityisjätteiden jätemaksu on 33,52 /m3. Pienemmät erät hinnoitellaan vaarallisen jätteen (25 ) mukaisesti. 25 Vaaralliset jätteet Kotitalouksilta syntyvät vaaralliset jätteet otetaan vastaan maksutta, ellei muualla ole toisin todettu. Yrityksiltä, laitoksilta ja vastaavilta yhteisöiltä peritään maksu alla olevan hinnaston mukaisesti. Taulukko 6. Vaarallisten jätteiden jätemaksut Jätelaji /kg (alv 0%) Aerosolit Akut ja paristot 0,00 Amalgaamijäte 6,50

11 Ammoniakki 1,60 Asetyleenipullot 45,00 CFC-paineastiat, halonisammuttimet 5,00 Elohopeapitoinen jäte 25,00 Emäkset 2,40 Epäorgaaniset suolat 2,40 Filmit 1,50 Freonit ja halonit 5,00 Halogeenipitoinen liuotin 2,00 Hapettavat aineet 2,50 Hapot 2,40 Ilmakaasupullot 28,00 Jodipitoinen jäte 4,20 Jäähdytinneste 1,60 Kampaamokemikaalit 1,60 Kreosoottipitoinen jäte 1,60 Käytetty voiteluöljy (vesipitoisuus alle 10 %) 0,00 Käytetty voiteluöljy (vesipitoisuus yli10 %) 0,25 Laboratoriokemikaalit 7,00 Lajiteltavat kemikaalit 7,00 Leikkuunesteet 1,00 Liuotin (halogeeniton) 1,00 Loisteputket (pakkauksista purettavat) 1,50 Loisteputket 0,00 Lyijy- ja asbestipitoinen saumausmassa 1,50 Lääkkeet 2,00 Maalit, liimat, lakat, painovärit 1,00 Nestekaasupullot 9,00 painekyllästetty puu (CCA, kreosootti) 1,00 PCB-kondensaattorit 2,70 PCB-öljy 2,70 Pesukemikaalit 2,00 Raskasmetallipitoiset liuokset 2,00 Sammuttimet (ei haloni) 14,00 Syanidipitoiset jätteet 2,70 Syöpälääkkeet 2,00 Tartuntavaaralliset jätteet 2,00 Tislausjäte 1,60 Torjunta- ja suoja-ainepitoiset jätteet 2,70 Tuikeneste 3,50 Tuntemattomat vaaralliset jätteet 7,00 Valokuvauskemikaalit 1,00 Öljyemulsio 1,00 Öljynsuodattimet 1,00 Öljypasta 1,00 6. Kunnan toissijainen vastuu jätehuollon järjestämisestä

12 26 Jätelain 33 :n mukaiseen kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluva jätehuoltopalvelu määräytyy tämän taksan mukaisesti. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätemaksun on katettava vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusperusteisesti joko alentaa tai korottaa %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm. - jäte-erän määrä - jätteen laatu - jäte-erän soveltuvuus kunnan jäteyhtiön järjestelmään - muut tapauskohtaiset tekijät Silloin kun palveluntarve on jatkuvaa, LHJ tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuksen enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 7. Jätemaksujen maksaminen, laskutus ja perintä 27 Jätteen vastaanottopaikoissa yksittäisiltä asioivilta asiakkailta maksu peritään pääsääntöisesti käteisellä tai pankkikortilla. Laskutettaessa maksuun lisätään 5,00 :n suuruinen laskutuslisä yksityishenkilöille ja muille (yritykset, taloyhtiöt yms.) alle 30 :n suuruisissa laskuissa 5,00. Jätteitä tuova kuljetusyritys on laskun saaja myös tuodessaan yksityishenkilön jätteitä. Punnittavia kuormia tuovat vakioasiakkaat voivat asioida Kiimassuon Jätekeskuksessa tunnisteavaimella, josta peritään panttimaksua 20 /kpl. 28 Jätemaksun määrää ja panee maksuun jätelautakunta LHJ:n valmistelusta ja tarkoituksenmukaiseksi katsomina laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Käteis- ja pankkikorttimaksujen maksuunpanon suorittaa maksuhetkellä LHJ:n jätteiden vastaanottoa tekevä henkilö. Jätemaksu suoritetaan LHJ:lle. 29 Jätemaksu on suoritettava jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa jätelaskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Jätemaksusta mahdollisesti tehtävät muistutukset ja oikaisuvaatimukset on toimitettava LHJ:n toimistoon 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta tai käteismaksun maksamisesta. LHJ toimittaa muistutuksen tai oikaisuvaatimuksen jätelautakunnan ratkaistavaksi, ellei oikaisu ole yhtiön ratkaistavissa. LHJ lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuslaskusta peritään perintälain 10 :n mukainen perintämaksu (laki saatavien perinnästä /513 ja muutos 28/2005).

13 Jätemaksu on ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen. Muistutuskirjeen jälkeen maksamaton lasku siirretään jätelautakunnalle ulosottoon laitettavaksi. Ulosotosta tulevat suoritukset tilitetään Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle. Jos kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätemaksua ei muistutuksesta huolimatta makseta, jätelautakunta voi kiinteistön haltijaa kuultuaan LHJ:n esityksestä päättää tarkistaa kiinteistön jätteenkeräysvälineiden tyhjennysväliä tai muuta jätehuoltopalvelua tilanteen edellyttämällä tavalla jätehuoltomääräyksistä poiketen. 8. Mahdolliset muutokset jätetaksaan 30 Jätemaksuja voidaan jätelautakunnalle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella kohtuullistaa tai maksuja voidaan poistaa jätelain 81 nojalla korkeintaan kolmen vuoden ajalle. Asuin- tai vapaa-ajan kiinteistö voidaan poistaa järjestetyn jätteenkuljetuksen piiristä, jos kiinteistön haltija esittää lautakunnalle rakennusvalvonnan purkutodistuksen tai jos kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä. 31 Tätä taksaa voidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä lukuun ottamatta arvonlisäveroa, jäteveroa tai muuta vastaavaa maksua, joissa tapahtuvien muutosten vaikutus makuihin huomioidaan voimaantulopäivästä lukien ilman lautakunnan erillistä päätöstä. 9. Voimaantulo ja voimassaolo 40 Tämä jätetaksa tulee voimaa ja kun taksan hyväksymistä koskeva pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevasta päätöksestä valitettaisiin. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään. Tämä taksa kumoaa voimaantullessaan LHJ:n osakaskuntien edelliset jätetaksapäätökset.

14 B. XXXX:n vesilaitoksen jätetaksa

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen SAAPUNUT 19, 03. 2014 Dn:o LIITE 7 LIITE nro 1 Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2014 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2014 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

Pyhtään jätetaksa 2015

Pyhtään jätetaksa 2015 LIITE 2 1 Pyhtään jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2015 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksan perusteet

Turun seudun jätetaksan perusteet 1 Turun seudun jätetaksan perusteet luonnos 23.10.2013 Turun seudun jätetaksan perusteet Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Jätetaksan perusteet... 2 2.1 Yleistä... 2 3 Jätetaksa ja maksujen perusteet vuodesta

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot