A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa"

Transkriptio

1 Jätetaksa A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen kuljetus eli kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen paikkaaminen ja täydentäminen silloin, kun asuinkiinteistö ei ole tehnyt jätehuoltomääräysten mukaista sopimusta sekajätteiden kuljettamisesta ammattimaisen jätteenkuljetusurakoitsijan kanssa. Kunnan järjestämä biojätteen erilliskeräily osakaskunnissa lukuun ottamatta Loimaan ja Sastamalan (ent. Äetsän kunnan ja Vammalan kaupungin osalta) kaupunkeja, joissa se on kiinteistön haltijan järjestämää. Kierrätyspisteverkoston ylläpito ja kuljetusten järjestäminen Vaarallisen jätteen keräily Kuntien vastuulla olevien jätteiden ja niiden vastaanotto-, hyödyntämis,- käsittely- ja loppusijoitustoimintojen suunnittelu, toteutus ja ylläpito Yhdyskuntajätehuollon suunnittelu ja kiinteistörekisterin ylläpito Jäteneuvonta, tiedotus ja valistus Jätehuollon hoitamisesta aiheutuvien maksujen laskuttaminen Jätemaksutaksan maksut sisältävät kaikki jätelainsäädännön edellyttämän jätehuollon toteutuksen kustannukset kuten jätteen vastaanoton, keräilyn, kuljetuksen, varastoinnin, tiedotuksen ja neuvonnan, hallinnon, jätteiden käsittelyn, hyötykäytön, kaatopaikan maisemoinnin, jälkihoidon, jätehuollon kehittämisen ja tarvittavat investoinnit sekä jätelautakunnan toiminnasta syntyvät kustannukset. 2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja on velvollinen maksamaan: sellaisen kiinteistön / jätteen haltija, jonka jätehuoltopalvelun Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy järjestää kunnan lukuun

2 kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta hoitava ammattimainen jätteenkuljettaja toimittaessaan jätteen käsiteltäväksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan 3 Tässä taksassa tarkoitetaan Asfaltilla teiden ja vastaavien asfalttirakenteiden purkutoiminnan jätteitä, joiden paksuus on alle 100 mm. Betonijätteellä (puhdas) alle 150 mm:n särmäkokoon murskattua betonia, joka ei sisällä raudoituksia. Betonijätteellä (epäpuhdas) betonijätettä, joka saa sisältää vähäisiä määriä betonissa kiinni olevia keraamisia laattoja, tiiltä, eristeitä, saumausaineita, puuta, muovia, paperia ynnä muuta sellaista. Betonijäte ei saa sisältää asbestia, raskasmetalleja, PCB:tä tai muita vaarallisia jätteitä. Biojätteellä kompostoituvaa, eloperäistä, kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä. Energiajätteellä erikseen kerättyä pelkästään polttokelpoista jätettä, kuten käsiteltyä puuta, materiaalihyötykäyttöön kelpaamatonta kartonkia, paperia, muovia (ei saa sisältää PVC-muovia) jne. Erityisjätteellä jätettä, joka vaatii erityistoimia keräyksen, kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta joka ei ole vaarallista jätettä. Läjitettävä lietemäinen jäte, asbestipitoinen jäte, tulipalojätteet, öljytuhkat sekä suuret esineet (yli 2 m 3 ) käsitellään erityisjätteenä. Hyötyjätteellä sellaista jätettä, joka kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä tai niiden nojalla annettavissa määräyksissä tai ohjeissa edellytetään kerättäväksi hyödyntämistä varten (mm. lasi, metalli, paperi ja kartonki). Jäteaseman käyttäjällä kiinteistökohtaisen keräyksen alueella olevaa kiinteistöä, jolla ei ole käytössään jäteastiaa ja jolla on oikeus toimittaa asumisessa syntyvää jätettä jäteasemalle vuosimaksua vastaan. Kiinteistön haltijan järjestämällä kuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa kiinteistön haltija sopii kuljetuksesta ammattimaisen jätteenkuljettajan kanssa Kunnan järjestämällä kuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa jätteenkuljetukset kilpailutetaan keskitetysti urakka-alueittain Kunnan toissijaisella vastuulla jätelain (646/2011) 33 :n mukaista kunnan velvollisuutta järjestää jätehuolto silloin, kun jätteen haltija tätä muun kohtuullisesti saatavilla olevan palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään. Käsitellyllä puulla maalattua, lakattua, liimattua tms. tavalla käsiteltyä tai pinnoitettua puuta, kuten maalattua lautaa, vaneria tai lastulevyä. Kyllästetty puu ei kuulu tähän kategoriaan, vaan se pitää vaarallisena jätteenä lajitella aina erilleen muusta jätteestä. Käsittelemättömällä puulla puhdasta puujätettä, joka ei sisällä maalattua, lakattua, liimattua tms. menetelmällä käsiteltyä tai pinnoitettua puuta. Käsittelemätön puu voi sisältää pienen määrän metallia, kuten nauloja (esimerkiksi kuormalavat).

3 Muulla muuntumattomalla jätteellä tapauskohtaisesti sovittaessa jätettä, jonka ominaisuudet eivät kaatopaikalla muutu, esimerkiksi tiilet ja kannot. Puhtaalla paperilla ja kartongilla keräykseen sopivaa puhdasta paperi- ja kartonkijätettä. Sekajätteellä yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle hyötyjakeiden ja muiden sekajätteeseen kuulumattomien materiaalien lajittelun jälkeen Tietosuoja-aineistolla luottamuksellisesti käsiteltävää jätettä. Tiilijätteellä savitiiliä, kalkkihiekkatiiliä (Kahi), kevytbetonia (Siporex, Leca-harkot), muurauslaastia, laattoja. Tiilijätteen mukana voi olla alle 150 mm seulakokoista betonipalaa. Tiilijäte ei saa sisältää asbestia, raskasmetalleja, PCB:tä tai muita vaarallisia jätteitä. Tuhkalla muita kuin öljyjen tuhkia sekä valuhiekkaa tai muuta sellaista joka ei sisällä suuria lohkareita, rautoja eikä muita vastaavia aineita. Vaarallisella jätteellä (aiemmin ongelmajäte) jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Yhdyskuntajätteellä asumisessa syntyvää jätettä sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä; ei kuitenkaan vaarallista jätettä, kuivakäymäläjätettä, jätevettä, jätevesilietettä tai näihin rinnastettavaa jätettä Ylijäämämaalla kaivutoiminnan yhteydessä syntynyttä maa-ainesta ja siihen rinnastettavaa ainesta, joka ei sisällä suuria kantoja, lohkareita, risuja, oksia tai muuta sellaista. 2. Kunnan järjestämä sekajätteenkuljetus 4 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta paikkaavan ja täydentävän kunnan järjestämän kuljetuksen. Kunnat ovat määränneet kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätemaksun suoritettavaksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle tämän taksan mukaisesti. 5 Jätteen haltijan (kiinteistön) on järjestettävä jätehuolto kiinteistöllä. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liitetään ne kiinteistöt, jotka eivät ole liittyneet kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liitytään ensisijaisesti kiinteistökohtaisella LHJ:n toimittamalla jäteastialla. Vaihtoehtoisesti useamman kiinteistön käyttöön voidaan LHJ:n hyväksynnän jälkeen toimittaa yhteinen jäteastia (kimppa). LHJ voi järjestää kiinteistöjen käyttöön yhteisen sekajätepisteen sellaisilla alueilla, joissa - asuinkiinteistölle ei ole tietä tai tieyhteys on huono

4 - kiinteistön jäteastiaa ei voida sijoittaa jätehuoltomääräysten mukaisesti - muu syy, jos yhteinen sekajätepiste soveltuu kiinteistölle kiinteistökohtaista keräystä paremmin 6 Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvan kiinteistön jätemaksu määrätään kiinteistön käyttötarkoituksen ja jäteastian tyhjennysvälin perusteella. Vakituisen asunnon keräysvälineen tyhjennysväli on taajamassa kaksi viikkoa ja haja-asutusalueella kaksi tai neljä viikkoa. Vapaaajanasunnoilla tyhjennysväli on neljä viikkoa toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Taajamaalueella sijaitsevan kesäasunnon tyhjennysväli voi olla myös kaksi viikkoa. Keräysvälineiden pisimmästä sallitusta tyhjennysvälistä ja mahdollisuudesta hakea sekajätteen tyhjennysväliin pidennystä määrätään kunnan jätehuoltomääräyksissä. Ympärivuotisessa käytössä oleva kesäasunto luokitellaan jätetaksassa vakituiseksi asunnoksi. 7 Maksu määräytyy sen mukaan mikä asianomaisen kiinteistön käyttötarkoitus ja jäteastian tyhjennysväli on laskutushetkellä. Mikäli kiinteistö liitetään kunnan järjestämään kuljetukseen kesken kalenterivuotta, voidaan jätemaksu periä kalenterikuukausien suhteessa. Jätemaksulla katetaan jäteastiasta, jäteastian tyhjennyksestä, jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä, ajojärjestelystä, jäterekisterin ylläpidosta, keräysjärjestelmien ylläpidosta, tiedotuksesta, hallinnosta ja laskutuksesta aiheutuvat kustannukset. 8 Mikäli asuinkiinteistöllä ei ole käytössään keräysvälinettä ja sen säännöllistä tyhjennystä, tai asuinkiinteistö ei ole liittynyt useamman kiinteistön yhteisen sekajäteastian (kimppa) käyttäjäksi, osoitetaan kiinteistön jätteiden vastaanottopaikaksi LHJ:n jäteasemat niiden aukioloaikoina. Tällöin asuinkiinteistöllä on oikeus toimittaa jäteasemalle jäteaseman käyttäjän vuosimaksua vastaan kalenterikuukausittain neljään 150 l:n jätesäkkiin mahtuva määrän normaalissa asumisessa syntyvää kotitalousjätettä. Jäteaseman käyttäjän maksu vapauttaa asunnon haltijan velvoitteesta hankkia asunnon käyttöön oman sekajäteastian. Kesäasunnoilta jäteaseman käyttäjän maksu laskutetaan kuudelta kuukaudelta. Maksu oikeuttaa jäteaseman käyttämiseen välisenä aikana. Vakituisilta asunnoilta jäteaseman käyttäjän maksu laskutetaan 12 kuukaudelta. Ympärivuotisessa käytössä oleva kesäasunto luokitellaan jätetaksassa vakituiseksi asunnoksi. Mikäli kiinteistö myydään tai otetaan käyttöön kesken vuotta, voidaan jäteaseman käyttäjän maksu laskuttaa käyttökuukausien mukaisena. Samoin menetellään silloin, kun kiinteistö kuuluu osan vuotta kuljetusyrittäjän asiakkaaksi. 9 Jos pakkaavaan jäteautoon keräilyvälineitä tyhjennettäessä otetaan niiden vierestä kuljetettavaksi lisäjätteitä, voidaan korkeintaan 200 litran jätesäkistä tai muulla vastaavalla tavalla pakatusta jätteestä periä jätemaksua 23 :n mukaisesti (pientuojien vastaanottohinnasto). Muut lisäjätteet kuin jätesäkki tai -pussi on aina merkittävä lisäjätteeksi ja niiden on oltava helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia. Jätteitä, jotka ovat irrallaan tai eivät ole helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia ei oteta kuormaan ilman erillistä noutopalvelutilausta.

5 10 Taulukko 1. Kunnan järjestämä sekajätteen keräyksen maksut Kiinteistö keräysastian tyhjennysväli Jätemaksu (alv. 0%) Vakituinen asunto 2 viikkoa 125,00 Vakituinen asunto 4 viikkoa 95,00 Vakituinen asunto 8 viikkoa 50,00 Vapaa-ajan asunto 4 viikkoa 45,00 Vapaa-ajan asuntoa 8 viikkoa (3 tyhjennystä) 30,00 Vapaa-ajan asunto 2 viikkoa 63,00 taajama-alueella Kimpan osakas 95,00 vakituinen asunto Kimpan osakas 45,00 vapaa-ajan asunto Jäteaseman käyttäjä 95,00 vakituinen asunto Jäteaseman käyttäjä 45,00 vapaa-ajan asunto ylimääräinen jäteastian vienti 6,00 3. Kunnan järjestämä biojätteenkuljetus 11 LHJ hoitaa osakaskuntiensa lukuun Loimaan ja Sastamalan kaupunkeja lukuun ottamatta kunnan järjestämän biojätteen kuljetuksen ja kunnat ovat määränneet maksun suoritettavaksi LHJ:lle tämän taksan mukaisesti 12 Biojätteen erilliskeräilyyn liittymisen velvollisuus on määritelty kunnan jätehuolto määräyksissä. Myös kiinteistöt, joilla ei ole keräilyvelvollisuutta, voivat liittyä biojätteen erilliskeräykseen, mikäli ne sijaitsevat normaalien keräilyreittien varrella. Biojäteastian tyhjennysmaksu sisältää keräyksen, kuljetuksen, käsittelyn ja enintään 240 litran astian kohdalla astian pesun kaksi kertaa vuodessa. Biojätteen syväkeräyssäiliöiden pesu tulee kiinteistön järjestää itse. Sisäsäkin asennuspalvelu on mahdollista ostaa lisäpalveluna. Astiat tyhjennetään jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen liitytään omalla kiinteistökohtaisella keräysastialla. Kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen voi liittyä myös sopimalla vierekkäisten kiinteistöjen tai lähinaapureiden kanssa yhteisastian käytöstä (kimppa-astia). Biojätteen keräilyastian tyhjennys on mahdollisuus saada vähintään kerran viikossa.

6 13 Kiinteistön jätemaksu määrätään kiinteistön keräilyvälineiden tyypin ja tyhjennyskertojen sekä palvelusuoritteiden mukaan. Jätemaksu peritään kaikista astioista, jotka ovat asiakkaan ilmoittamina tyhjennysreitillä. Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on ilmoitettava LHJ:lle vähintään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen alkamisesta, jotta jätemaksu voidaan jättää perimättä keskeytysajalta. 14 Jätemaksua ei peritä, jos keräilyväline on LHJ:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä LHJ:lle viipymättä. Laiminlyönniksi ei katsota, jos keräysväline on ollut liian painavaksi täytetty tai rikkinäinen tai jos kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie on kulkukelvoton tai saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle. Jos keräilyvälineen tyhjennys ei ole mahdollista kiinteistöstä johtuvista syistä, jätemaksu peritään. Jätehuoltomääräysten vastainen astian täyttö ja sijainti aiheuttaa lisäkustannuksen, joka peritään jätemaksutaulukon lisätyöt kohdan mukaisesti. Mikäli biojäteastia sisältää oleellisessa määrin muuta kuin kompostoituvaa jätettä, peritään jätemaksu korotettuna 100 %:lla. LHJ:n tai sen kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin takia tyhjentämättä jäänyt keräilyväline tyhjennetään mahdollisimman pian kiinteistön haltijan ilmoitettua siitä LHJ:lle. Tyhjennys tehdään viimeistään viikon kuluessa ilmoituksesta. Laiminlyönnin takia kertynyt ja jäteastian viereen pakattu biojäte kuljetetaan maksutta. 15 Taulukko 2. Biojätteen erilliskeräilyn maksut Kiinteistön jätemaksu (alv 0%) keräilyväline jätesäkki (maatuva) 4, l jäteastia 5, l jäteastia 6, l jäteastia 7, l jäteastia 11,13 syväkeräyssäiliö 800 l 44,35 syväkeräyssäiliö 1300 l 48,39 astian siirto kiinteistöllä 0,73 yli 10 metriä ylimääräinen nouto 8,87 painava astia, paino yli 4,60 80 kg, lisämaksu säkin asennus 140 l 1,21 astiaan säkin asennus 240 l 1,53 astiaan säkin asennus 800 l 13,07 syväkeräyssäiliöön

7 4. Ekomaksut 16 Ekomaksu peritään kaikilta LHJ:n toimialueen kiinteistöiltä ja se perustuu kiinteistön asuntojen lukumäärään. Ekomaksu peritään kalenterivuosittain yhdessä erässä. Ekomaksu laskutetaan siltä, joka on asunnon haltija tai omistaja laskutushetkellä. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä rakennuksen kaikkien asuntojen yhteislasku menee isännöitsijälle, joka veloittaa ekomaksun asuntojen omistajilta huoneistokohtaisesti tai yhtiövastikeperusteisesti asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Ekomaksulla katetaan kuntalaisille ilmaisia ja alikatteisia jätehuoltopalveluja. Tällaisia ovat kotitalouksien hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, jäteneuvonta, jätelautakunnan toiminta sekä jätehuollon kehittämistyö. Ekomaksu ei koske ympärivuorokautista hoitoa antavia hoitolaitoksia, kuten sairaaloita ja vanhainkoteja. 17 Alueellisten kierrätyspisteiden väärinkäyttö voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Väärinkäyttöä on kierrätyspisteisiin kuulumattomien, ohjeiden vastaisten, jätteiden tuonti pisteelle. Väärinkäytöstä peritään 18 :n mukainen väärinkäyttömaksu, jolla katetaan aiheutuneita kustannuksia. Maksu peritään ensisijaisesti kierrätyspistettä väärinkäyttäneeltä jätteen tuojalta ja toissijaisesti jätteen syntykiinteistön haltijalta. 18 Taulukko 3. Ekomaksut ja maksu kierrätyspisteen väärinkäytöstä Kiinteistön Ekomaksu (alv 0%) käyttötarkoitus Vakituinen asunto 15,00 Vapaa-ajan asunto 7,50 Muut maksut Jätemaksu (alv 0%) Maksu kierrätyspisteen 100,00 väärinkäytöstä 5. Jätteenkäsittelymaksut vastaanottopaikoissa 19 Punnittavat jäte-erät Kuorma-autolla, pakkaavalla jäteautolla tai muulla vastaavalla suurella ajoneuvolla kuljetettavat jäte-erät otetaan vastaan Kiimassuon Jätekeskuksessa Forssassa. LHJ:n siirtokuormausasemilla Akaassa, Loimaalla ja Sastamalassa otetaan vastaan myös sekajätteen siirtolavoja ja käsittelemätöntä puuta sekä Sastamalan jäteasemalla myös sekajätettä toimittavia pakkaavia jäteautoja. Mikäli hyötyjäte-erä on suurempi kuin 4 m3, se otetaan vastaan Kiimassuon Jätekeskuksessa.

8 20 Asiakkaan (jätteen tuottajan ja jätteen haltijan) on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen laadusta, ominaisuuksista ja alkuperästä sekä kaatopaikkakelpoisuudesta ja luovutettava nämä tiedot jätteen vastaanottoon. 21 Käsittelymaksu määräytyy vastaanottopisteessä suoritetun jätekuorman ja -lajin laadun ja painon määrittelyn perusteella. Kuorman sisältäessä useita jätelajeja, maksu määräytyy kalleimman jätelajin mukaan. Mikäli jätekuorma tarkastuksessa sisältää muuta kuin on ilmoitettu, peritään tässä taksassa määrätyn käsittelymaksun lisäksi lajittelumaksua 150 (alv 0 %) Painoperusteinen käsittelyhinta määräytyy lähimmältä täydeltä 20 kilolta riippuen käytettävälle vaa alle vakaajan asettamista määräyksistä. Mikäli jätettä ei voida punnita, kuorman paino määrätään ottaen huomioon kuljetusvälineen hyväksytty kantavuus, jätteen keskimääräinen tilavuuspaino sekä kuormatilan täyttöaste. Painoperusteiseen jätemaksuun lisätään punnitusmaksu lukuun ottamatta Kiimassuolla vastaanotettavia hyötyjätteitä (puhdas paperi ja kartonki sekä metalliromu). Akaan, Loimaan ja Sastamalan jäteasemilla painoperusteiseen jätemaksuun lisätään myös siirtokuljetusmaksu, jolla katetaan jätteen kuljetuskustannukset jätekeskukseen tai muuhun käsittelypaikkaan. 22 Taulukko 4. Painoperusteiset jätteen vastaanottomaksut Jätelaji jätemaksu ( /t), alv 0% Yhdyskuntajäte 129,84 Rakennus- ja purkujäte 129,84 Tuhka 129,84 Hiekanerotuskaivojen sakka 129,84 Energiajäte 79,84 Käsittelemätön puu Kiimassuon jätekeskuksessa 0,00 Risut ja oksat 0,00 Hyödynnettävä jäte puhdas paperi ja kartonki 0,00 metalliromu 0,00 Erityiskäsittelyä vaativat jätteet: Asbestijäte sopimuksen mukaan Sairaalan erityisjäte 366,94 Kyllästetty puu (> 1m3:n erät) 121,77 Erityisjäte 134,68

9 Kompostoitavat jätteet: Sekalainen puutarha- ja puistojäte 42,74 Puru 26,61 Rakenteissa hyödynnettävät jätteet: Asfaltti 1,50 Tiili 12,90 Betoni (puhdas) <150 mm 1,61 Betoni (epäpuhdas) >150 mm 24,19 Betoni (epäpuhdas) > 1m, ennakkoilmoituksella 24,19 Maa- ja kiviaines 3,22 Pilaantuneet maat sopimuksen mukaan Muut jätteet: Eristevilla, erikseen tuotavat erät 200,00 Muu muuntumaton jäte 75,81 Siirtokuljetusmaksut Loimaa, Akaa 25,37 Sastamala 18,61 Sastamala, teollisuustoiminnan jäte 21,14 Muut maksut Punnitusmaksu 12,90 Raportointimaksu 12,90 Koneellinen purkutyö 16,90 Peittämätön avolavakuorma 16,90 Erikseen hinnoiteltavat suuret jäte-esineet ( /m3) 35,48 23 Taulukko 5. Pienerien kuten peräkärry- ja pakettiautokuormien jätemaksut jäteasemilla (Kiimassuo =K, Akaa = A, Loimaa=L, Sastamala =S) (alv 0%) Maksuttomat jätteet Maksulliset jätteet Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkaromu Kyllästetty puu (alle 1 m3) Hyötyjätteet (pakkauslasi, metalli, paperi, keräyskartonki, ikkunalasi ilman pokia) Puhdas käsittelemätön puu Kotitalouksien ja maatilojen vaaralliset jätteet Ajoneuvojen vanteettomat renkaat (K) Lajittelemattomat kuormat ja yhdyskuntajätekuormat, 12,9 /m3 tai huonekalut 100 kg Yksi jätesäkillinen (alle 150 l) 3,23

10 Energiajäte 8,06 /m3 yksi jätesäkillinen (alle 150 l) 2,42 Risut ja puutarhajätteet (K, A, L, S) 2,42 Puhtaat maa- ja kiviainekset (K) Pilaantuneet maa-ja kiviainekset (K) 2,42 /m3 12,10 /m3 Erityisjätteet jätesäkkeihin pakattuina (alle 150 l) 6,45 Ajoneuvojen vanteettomat renkaat Ajoneuvojen vanteelliset renkaat (henkilöauto ja pienemmät) Ajoneuvojen vanteelliset renkaat (henkilöautoa isommat) Yritysten sähkö- ja elektroniikkaromu 0,81 /kpl 4,03 /kpl 9,68 /kpl sopimuksen mukaisesti Tietosuoja-aineisto 240 l 32, l 16,13 60 l 8,06 alle 30 l 4,03 tuhoamistodistus 8,06 Isommat erät sopimuksen mukaisesti 24 Terveydenhuollon erityisjätteet Biologista jätettä otetaan vastaan Kiimassuon Jätekeskuksessa. Biologisen jätteen tuonnista on ilmoitettava ennakkoon vähintään vuorokautta aikaisemmin. Pieneriä pistävää ja viiltävää jätettä otetaan vastaan kaikilla jäteasemilla. Terveydenhuollon erityisjätteiden jätemaksu on 33,52 /m3. Pienemmät erät hinnoitellaan vaarallisen jätteen (25 ) mukaisesti. 25 Vaaralliset jätteet Kotitalouksilta syntyvät vaaralliset jätteet otetaan vastaan maksutta, ellei muualla ole toisin todettu. Yrityksiltä, laitoksilta ja vastaavilta yhteisöiltä peritään maksu alla olevan hinnaston mukaisesti. Taulukko 6. Vaarallisten jätteiden jätemaksut Jätelaji /kg (alv 0%) Aerosolit Akut ja paristot 0,00 Amalgaamijäte 6,50

11 Ammoniakki 1,60 Asetyleenipullot 45,00 CFC-paineastiat, halonisammuttimet 5,00 Elohopeapitoinen jäte 25,00 Emäkset 2,40 Epäorgaaniset suolat 2,40 Filmit 1,50 Freonit ja halonit 5,00 Halogeenipitoinen liuotin 2,00 Hapettavat aineet 2,50 Hapot 2,40 Ilmakaasupullot 28,00 Jodipitoinen jäte 4,20 Jäähdytinneste 1,60 Kampaamokemikaalit 1,60 Kreosoottipitoinen jäte 1,60 Käytetty voiteluöljy (vesipitoisuus alle 10 %) 0,00 Käytetty voiteluöljy (vesipitoisuus yli10 %) 0,25 Laboratoriokemikaalit 7,00 Lajiteltavat kemikaalit 7,00 Leikkuunesteet 1,00 Liuotin (halogeeniton) 1,00 Loisteputket (pakkauksista purettavat) 1,50 Loisteputket 0,00 Lyijy- ja asbestipitoinen saumausmassa 1,50 Lääkkeet 2,00 Maalit, liimat, lakat, painovärit 1,00 Nestekaasupullot 9,00 painekyllästetty puu (CCA, kreosootti) 1,00 PCB-kondensaattorit 2,70 PCB-öljy 2,70 Pesukemikaalit 2,00 Raskasmetallipitoiset liuokset 2,00 Sammuttimet (ei haloni) 14,00 Syanidipitoiset jätteet 2,70 Syöpälääkkeet 2,00 Tartuntavaaralliset jätteet 2,00 Tislausjäte 1,60 Torjunta- ja suoja-ainepitoiset jätteet 2,70 Tuikeneste 3,50 Tuntemattomat vaaralliset jätteet 7,00 Valokuvauskemikaalit 1,00 Öljyemulsio 1,00 Öljynsuodattimet 1,00 Öljypasta 1,00 6. Kunnan toissijainen vastuu jätehuollon järjestämisestä

12 26 Jätelain 33 :n mukaiseen kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluva jätehuoltopalvelu määräytyy tämän taksan mukaisesti. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätemaksun on katettava vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusperusteisesti joko alentaa tai korottaa %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm. - jäte-erän määrä - jätteen laatu - jäte-erän soveltuvuus kunnan jäteyhtiön järjestelmään - muut tapauskohtaiset tekijät Silloin kun palveluntarve on jatkuvaa, LHJ tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuksen enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 7. Jätemaksujen maksaminen, laskutus ja perintä 27 Jätteen vastaanottopaikoissa yksittäisiltä asioivilta asiakkailta maksu peritään pääsääntöisesti käteisellä tai pankkikortilla. Laskutettaessa maksuun lisätään 5,00 :n suuruinen laskutuslisä yksityishenkilöille ja muille (yritykset, taloyhtiöt yms.) alle 30 :n suuruisissa laskuissa 5,00. Jätteitä tuova kuljetusyritys on laskun saaja myös tuodessaan yksityishenkilön jätteitä. Punnittavia kuormia tuovat vakioasiakkaat voivat asioida Kiimassuon Jätekeskuksessa tunnisteavaimella, josta peritään panttimaksua 20 /kpl. 28 Jätemaksun määrää ja panee maksuun jätelautakunta LHJ:n valmistelusta ja tarkoituksenmukaiseksi katsomina laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Käteis- ja pankkikorttimaksujen maksuunpanon suorittaa maksuhetkellä LHJ:n jätteiden vastaanottoa tekevä henkilö. Jätemaksu suoritetaan LHJ:lle. 29 Jätemaksu on suoritettava jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa jätelaskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Jätemaksusta mahdollisesti tehtävät muistutukset ja oikaisuvaatimukset on toimitettava LHJ:n toimistoon 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta tai käteismaksun maksamisesta. LHJ toimittaa muistutuksen tai oikaisuvaatimuksen jätelautakunnan ratkaistavaksi, ellei oikaisu ole yhtiön ratkaistavissa. LHJ lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuslaskusta peritään perintälain 10 :n mukainen perintämaksu (laki saatavien perinnästä /513 ja muutos 28/2005).

13 Jätemaksu on ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen. Muistutuskirjeen jälkeen maksamaton lasku siirretään jätelautakunnalle ulosottoon laitettavaksi. Ulosotosta tulevat suoritukset tilitetään Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle. Jos kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätemaksua ei muistutuksesta huolimatta makseta, jätelautakunta voi kiinteistön haltijaa kuultuaan LHJ:n esityksestä päättää tarkistaa kiinteistön jätteenkeräysvälineiden tyhjennysväliä tai muuta jätehuoltopalvelua tilanteen edellyttämällä tavalla jätehuoltomääräyksistä poiketen. 8. Mahdolliset muutokset jätetaksaan 30 Jätemaksuja voidaan jätelautakunnalle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella kohtuullistaa tai maksuja voidaan poistaa jätelain 81 nojalla korkeintaan kolmen vuoden ajalle. Asuin- tai vapaa-ajan kiinteistö voidaan poistaa järjestetyn jätteenkuljetuksen piiristä, jos kiinteistön haltija esittää lautakunnalle rakennusvalvonnan purkutodistuksen tai jos kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä. 31 Tätä taksaa voidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä lukuun ottamatta arvonlisäveroa, jäteveroa tai muuta vastaavaa maksua, joissa tapahtuvien muutosten vaikutus makuihin huomioidaan voimaantulopäivästä lukien ilman lautakunnan erillistä päätöstä. 9. Voimaantulo ja voimassaolo 40 Tämä jätetaksa tulee voimaa ja kun taksan hyväksymistä koskeva pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevasta päätöksestä valitettaisiin. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään. Tämä taksa kumoaa voimaantullessaan LHJ:n osakaskuntien edelliset jätetaksapäätökset.

14 B. XXXX:n vesilaitoksen jätetaksa

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätelautakunta hyväksynyt 26.1.2016 1. Yleistä 1 Kunnalla on vastuu yhdyskuntajätteistä, jotka ovat syntyneet vakinaisessa tai vapaa-ajan

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015, johon on lisätty LHJ:n muutosehdotukset vuodelle 2016 Korotus- ja muutosehdotukset korostettu keltaisella Uudet jätejakeet vihreällä kirjoitusvirheet korjattu violetillä A.Loimi-Hämeen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Ehdotus 11.11.2014 Yliviivatut osat ovat v.2013-2014 taksasta. Yliviivatut osat poistetaan 1.1.2015 voimaantulevasta taksasta. PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnalla on vastuu yhdyskuntajätteistä, jotka ovat syntyneet vakinaisessa tai vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa tai muussa

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.201x hyväksymä, voimassa x.x.201x lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015 A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnan vastuulle kuuluvan syntyvän jätteen keräys Asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa,

Lisätiedot

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnan vastuulle kuuluvan syntyvän jätteen keräys Asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja

Lisätiedot

Miehikkälän jätetaksa 2013

Miehikkälän jätetaksa 2013 LIITE 3 Tela 11.9.2013 102 Miehikkälän jätetaksa 2013 1 Yleistä 1 Miehikkälän kunta hoitaa jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen Miehikkälän alueella. Jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla.

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. LIITE 1 HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. JÄTEMAKSUTAKSA 1.4.2011 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2017 alkaen 1 PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski JÄTEKESKUKSEN TAKSA 1.1.2019 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.7.2019 alkaen 1 PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätelaji Jätemaksu arvonlisäveroton sis. alv

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN. Hyväksytty 11.11.2014 41 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltolautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN. Hyväksytty 11.11.2014 41 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltolautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014 41 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltolautakunta 1 Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄINEN

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 25.11.2008 Voimaantulo 1.1.2009 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

JÄTEMAKSUT. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella.

JÄTEMAKSUT. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella. 17.12.13 LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:n toimialueen jätemaksutaksan mukaiset sekä muut vastaanottopisteiden JÄTEMAKSUT 2014 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa

Lisätiedot

II Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen astiatyhjennysmaksut

II Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen astiatyhjennysmaksut I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun niin sanotun kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen. Kunta on määrännyt jätemaksut suoritettavaksi Kymenlaakson Jäte Oy:lle tämän taksan mukaisesti.

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa

Porin seudun jätetaksa Porin seudun jätetaksa 1.1.2015 alkaen Porin seudun jätelautakunta Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila 1. YLEISTÄ 1 Yleistä jätetaksasta Porin seudun jätelautakunta

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua Mäntyharjun jätetaksa 2013 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen. Jätemaksut suoritetaan Kymenlaakson Jäte

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA 2019 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Muurame

TSV-JÄTETAKSA 2019 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Muurame LUONNOS TSV-JÄTETAKSA 2019 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Muurame SISÄLTÖ YLEISTÄ KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN TAKSASTA... 3 1 Jätetaksan perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA. Hyväksytty Ylä-Savon Jätehuoltolautakunnan kokouksessa Voimassa alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA. Hyväksytty Ylä-Savon Jätehuoltolautakunnan kokouksessa Voimassa alkaen 1 JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Ylä-Savon Jätehuoltolautakunnan kokouksessa 25.10.2017 Voimassa 1.1.2018 alkaen 2 1. YLEISTÄ Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n osakaskunnat, Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti,

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Jätehuollon vastuut Jätelain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle ELY-keskus ohjaa ja edistää jätelaissa ja sen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 9.3.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA 1.1.2013 ALKAEN Taksan liitteenä on maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA 1.1.2013 ALKAEN Taksan liitteenä on maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA 1.1.2013 ALKAEN Taksan liitteenä on maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen

Lisätiedot

LUONNOS TSV-JÄTETAKSA Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa. Jyväskylä Laukaa Muurame

LUONNOS TSV-JÄTETAKSA Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa. Jyväskylä Laukaa Muurame LUONNOS TSV-JÄTETAKSA 2020 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Laukaa Muurame Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.20xx SISÄLTÖ YLEISTÄ KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 7 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 5.11.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

JÄTEKESKUKSEN TSV-TAKSA

JÄTEKESKUKSEN TSV-TAKSA Sydän-Suomen jätelautakunta 18.12.2018 46 Liite 4 JÄTEKESKUKSEN TSV-TAKSA 1.1.2019 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

Pyhtään jätetaksa 2015

Pyhtään jätetaksa 2015 LIITE 2 1 Pyhtään jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Kaupunginhallitus 17.12.20 12 59 Liite 3 Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013 Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Yleistä 1 Jätelain ja asetuksen perusteella

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS TSV-JÄTETAKSA LUONNOS 1.3.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa XX XX SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

HINNASTO. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella.

HINNASTO. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella. 15.12.2016 LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa HINNASTO 2017 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella. Osakaskuntina

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Keravan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Keravan kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätelautakunta hyväksynyt 1.11.2017 I Yleistä 1 Kunnan vastuulla olevat jätteet, jätemaksun perusteet ja etusijajärjestys jätetaksassa

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Taksan perusteet ja soveltamisala Kuntien jätehuoltoviranomainen, Savo-Pielisen

Lisätiedot

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Kuljetus- ja käsittelymaksuun lisätään punnitusmaksu 9,68 (alv 0 %). Kuljetus

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Riihimäen kaupunki TAKSAT JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta

Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta 2019 Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta Hyväksytty jätehuoltoviranomaisen :n kokouksessa 24.10.2018. Voimassa 1.1.2019 alkaen 2 1 Yleistä jätetaksasta Jätelain 646/2011 78 :n

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hyvinkään kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Hyvinkään kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski SISÄLTÖ

TSV-JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski SISÄLTÖ 18.12.2018 45 Liite 2 Syd TSV-JÄTETAKSA 1.1.2019 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 18.12.2018 45

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Riihimäen kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. Perusmaksu. Vakinainen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,27 23,89 9,64 11,95 Kontiolahti * 23,28 28,87

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA Tekninen lautakunta lþ S 52. Kunnanhallitus hyväksynyt _l _2017 S. Tekninen ltk

HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA Tekninen lautakunta lþ S 52. Kunnanhallitus hyväksynyt _l _2017 S. Tekninen ltk Tekninen ltk 8.0.20L7 I SZ LIITE 4 HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA..208 Tekninen lautakunta lþ9207 S 52 Kunnanhallitus hyväksynyt _l _207 S 3 HIRVENSALMEN KUNTA JÄTEMAKSUTAKSA..208 ALKAEN S 2S Jätteiden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 11.2.2016 2 ja 3 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 11.2.2016 2 ja

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte Ekomaksut Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 8

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 8 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 8 Kotkan jätemaksutaksa 2013 (Hyväksytty Kymen jätelautakunnassa 23.5.2013) 1-20 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti

Lisätiedot

Taulukko 1. Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi

Taulukko 1. Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi punnitusmaksu 9,97 (alv 0 %). Mahdolliset tyhjennyksen lisämaksut

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätelautakunta hyväksynyt 26.1.2016 Jätelautakunta 5.4.2016: lisäys 20 :ään 1. Yleistä 1 Kunnalla on vastuu yhdyskuntajätteistä, jotka

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2015 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksulla

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 19.12.2013 59 Voimaantulo: 1.1.2014 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut.

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätelautakunta hyväksynyt 8.11.2018 I Yleistä 1 Kunnan vastuulla olevat jätteet, jätemaksun perusteet ja etusijajärjestys jätetaksassa

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupungin jätetaksa 2015 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 16.12.2014 53 Voimaantulo: 1.1.2015 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 2.12.2014 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2015 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki perii jätemaksua

Lisätiedot

1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2019 Liite: 25 A Ehdotus: Pohjanmaan jätelautakunta 4.12.2018, 25 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan

Lisätiedot

LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:n jätehuoltopalveluiden HINNASTO 2018

LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:n jätehuoltopalveluiden HINNASTO 2018 24.01.2018 LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:n jätehuoltopalveluiden HINNASTO 2018 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella. Osakaskuntina yhtiössä ovat:

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

1.2 Jätemaksua on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön haltija, jonka kiinteistöllä syntyvien jätteiden käsittelyn kunta on järjestänyt.

1.2 Jätemaksua on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön haltija, jonka kiinteistöllä syntyvien jätteiden käsittelyn kunta on järjestänyt. LUONNOS PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.2019 hyväksymä, voimassa 1.4.2019 lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä

Lisätiedot