A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa"

Transkriptio

1 Jätetaksa A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen kuljetus eli kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen paikkaaminen ja täydentäminen silloin, kun asuinkiinteistö ei ole tehnyt jätehuoltomääräysten mukaista sopimusta sekajätteiden kuljettamisesta ammattimaisen jätteenkuljetusurakoitsijan kanssa. Kunnan järjestämä biojätteen erilliskeräily osakaskunnissa lukuun ottamatta Loimaan ja Sastamalan (ent. Äetsän kunnan ja Vammalan kaupungin osalta) kaupunkeja, joissa se on kiinteistön haltijan järjestämää. Kierrätyspisteverkoston ylläpito ja kuljetusten järjestäminen Vaarallisen jätteen keräily Kuntien vastuulla olevien jätteiden ja niiden vastaanotto-, hyödyntämis,- käsittely- ja loppusijoitustoimintojen suunnittelu, toteutus ja ylläpito Yhdyskuntajätehuollon suunnittelu ja kiinteistörekisterin ylläpito Jäteneuvonta, tiedotus ja valistus Jätehuollon hoitamisesta aiheutuvien maksujen laskuttaminen Jätemaksutaksan maksut sisältävät kaikki jätelainsäädännön edellyttämän jätehuollon toteutuksen kustannukset kuten jätteen vastaanoton, keräilyn, kuljetuksen, varastoinnin, tiedotuksen ja neuvonnan, hallinnon, jätteiden käsittelyn, hyötykäytön, kaatopaikan maisemoinnin, jälkihoidon, jätehuollon kehittämisen ja tarvittavat investoinnit sekä jätelautakunnan toiminnasta syntyvät kustannukset. 2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja on velvollinen maksamaan: sellaisen kiinteistön / jätteen haltija, jonka jätehuoltopalvelun Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy järjestää kunnan lukuun

2 kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta hoitava ammattimainen jätteenkuljettaja toimittaessaan jätteen käsiteltäväksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan 3 Tässä taksassa tarkoitetaan Asfaltilla teiden ja vastaavien asfalttirakenteiden purkutoiminnan jätteitä, joiden paksuus on alle 100 mm. Betonijätteellä (puhdas) alle 150 mm:n särmäkokoon murskattua betonia, joka ei sisällä raudoituksia. Betonijätteellä (epäpuhdas) betonijätettä, joka saa sisältää vähäisiä määriä betonissa kiinni olevia keraamisia laattoja, tiiltä, eristeitä, saumausaineita, puuta, muovia, paperia ynnä muuta sellaista. Betonijäte ei saa sisältää asbestia, raskasmetalleja, PCB:tä tai muita vaarallisia jätteitä. Biojätteellä kompostoituvaa, eloperäistä, kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä. Energiajätteellä erikseen kerättyä pelkästään polttokelpoista jätettä, kuten käsiteltyä puuta, materiaalihyötykäyttöön kelpaamatonta kartonkia, paperia, muovia (ei saa sisältää PVC-muovia) jne. Erityisjätteellä jätettä, joka vaatii erityistoimia keräyksen, kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta joka ei ole vaarallista jätettä. Läjitettävä lietemäinen jäte, asbestipitoinen jäte, tulipalojätteet, öljytuhkat sekä suuret esineet (yli 2 m 3 ) käsitellään erityisjätteenä. Hyötyjätteellä sellaista jätettä, joka kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä tai niiden nojalla annettavissa määräyksissä tai ohjeissa edellytetään kerättäväksi hyödyntämistä varten (mm. lasi, metalli, paperi ja kartonki). Jäteaseman käyttäjällä kiinteistökohtaisen keräyksen alueella olevaa kiinteistöä, jolla ei ole käytössään jäteastiaa ja jolla on oikeus toimittaa asumisessa syntyvää jätettä jäteasemalle vuosimaksua vastaan. Kiinteistön haltijan järjestämällä kuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa kiinteistön haltija sopii kuljetuksesta ammattimaisen jätteenkuljettajan kanssa Kunnan järjestämällä kuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa jätteenkuljetukset kilpailutetaan keskitetysti urakka-alueittain Kunnan toissijaisella vastuulla jätelain (646/2011) 33 :n mukaista kunnan velvollisuutta järjestää jätehuolto silloin, kun jätteen haltija tätä muun kohtuullisesti saatavilla olevan palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään. Käsitellyllä puulla maalattua, lakattua, liimattua tms. tavalla käsiteltyä tai pinnoitettua puuta, kuten maalattua lautaa, vaneria tai lastulevyä. Kyllästetty puu ei kuulu tähän kategoriaan, vaan se pitää vaarallisena jätteenä lajitella aina erilleen muusta jätteestä. Käsittelemättömällä puulla puhdasta puujätettä, joka ei sisällä maalattua, lakattua, liimattua tms. menetelmällä käsiteltyä tai pinnoitettua puuta. Käsittelemätön puu voi sisältää pienen määrän metallia, kuten nauloja (esimerkiksi kuormalavat).

3 Muulla muuntumattomalla jätteellä tapauskohtaisesti sovittaessa jätettä, jonka ominaisuudet eivät kaatopaikalla muutu, esimerkiksi tiilet ja kannot. Puhtaalla paperilla ja kartongilla keräykseen sopivaa puhdasta paperi- ja kartonkijätettä. Sekajätteellä yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle hyötyjakeiden ja muiden sekajätteeseen kuulumattomien materiaalien lajittelun jälkeen Tietosuoja-aineistolla luottamuksellisesti käsiteltävää jätettä. Tiilijätteellä savitiiliä, kalkkihiekkatiiliä (Kahi), kevytbetonia (Siporex, Leca-harkot), muurauslaastia, laattoja. Tiilijätteen mukana voi olla alle 150 mm seulakokoista betonipalaa. Tiilijäte ei saa sisältää asbestia, raskasmetalleja, PCB:tä tai muita vaarallisia jätteitä. Tuhkalla muita kuin öljyjen tuhkia sekä valuhiekkaa tai muuta sellaista joka ei sisällä suuria lohkareita, rautoja eikä muita vastaavia aineita. Vaarallisella jätteellä (aiemmin ongelmajäte) jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Yhdyskuntajätteellä asumisessa syntyvää jätettä sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä; ei kuitenkaan vaarallista jätettä, kuivakäymäläjätettä, jätevettä, jätevesilietettä tai näihin rinnastettavaa jätettä Ylijäämämaalla kaivutoiminnan yhteydessä syntynyttä maa-ainesta ja siihen rinnastettavaa ainesta, joka ei sisällä suuria kantoja, lohkareita, risuja, oksia tai muuta sellaista. 2. Kunnan järjestämä sekajätteenkuljetus 4 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta paikkaavan ja täydentävän kunnan järjestämän kuljetuksen. Kunnat ovat määränneet kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätemaksun suoritettavaksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle tämän taksan mukaisesti. 5 Jätteen haltijan (kiinteistön) on järjestettävä jätehuolto kiinteistöllä. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liitetään ne kiinteistöt, jotka eivät ole liittyneet kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liitytään ensisijaisesti kiinteistökohtaisella LHJ:n toimittamalla jäteastialla. Vaihtoehtoisesti useamman kiinteistön käyttöön voidaan LHJ:n hyväksynnän jälkeen toimittaa yhteinen jäteastia (kimppa). LHJ voi järjestää kiinteistöjen käyttöön yhteisen sekajätepisteen sellaisilla alueilla, joissa - asuinkiinteistölle ei ole tietä tai tieyhteys on huono

4 - kiinteistön jäteastiaa ei voida sijoittaa jätehuoltomääräysten mukaisesti - muu syy, jos yhteinen sekajätepiste soveltuu kiinteistölle kiinteistökohtaista keräystä paremmin 6 Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvan kiinteistön jätemaksu määrätään kiinteistön käyttötarkoituksen ja jäteastian tyhjennysvälin perusteella. Vakituisen asunnon keräysvälineen tyhjennysväli on taajamassa kaksi viikkoa ja haja-asutusalueella kaksi tai neljä viikkoa. Vapaaajanasunnoilla tyhjennysväli on neljä viikkoa toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Taajamaalueella sijaitsevan kesäasunnon tyhjennysväli voi olla myös kaksi viikkoa. Keräysvälineiden pisimmästä sallitusta tyhjennysvälistä ja mahdollisuudesta hakea sekajätteen tyhjennysväliin pidennystä määrätään kunnan jätehuoltomääräyksissä. Ympärivuotisessa käytössä oleva kesäasunto luokitellaan jätetaksassa vakituiseksi asunnoksi. 7 Maksu määräytyy sen mukaan mikä asianomaisen kiinteistön käyttötarkoitus ja jäteastian tyhjennysväli on laskutushetkellä. Mikäli kiinteistö liitetään kunnan järjestämään kuljetukseen kesken kalenterivuotta, voidaan jätemaksu periä kalenterikuukausien suhteessa. Jätemaksulla katetaan jäteastiasta, jäteastian tyhjennyksestä, jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä, ajojärjestelystä, jäterekisterin ylläpidosta, keräysjärjestelmien ylläpidosta, tiedotuksesta, hallinnosta ja laskutuksesta aiheutuvat kustannukset. 8 Mikäli asuinkiinteistöllä ei ole käytössään keräysvälinettä ja sen säännöllistä tyhjennystä, tai asuinkiinteistö ei ole liittynyt useamman kiinteistön yhteisen sekajäteastian (kimppa) käyttäjäksi, osoitetaan kiinteistön jätteiden vastaanottopaikaksi LHJ:n jäteasemat niiden aukioloaikoina. Tällöin asuinkiinteistöllä on oikeus toimittaa jäteasemalle jäteaseman käyttäjän vuosimaksua vastaan kalenterikuukausittain neljään 150 l:n jätesäkkiin mahtuva määrän normaalissa asumisessa syntyvää kotitalousjätettä. Jäteaseman käyttäjän maksu vapauttaa asunnon haltijan velvoitteesta hankkia asunnon käyttöön oman sekajäteastian. Kesäasunnoilta jäteaseman käyttäjän maksu laskutetaan kuudelta kuukaudelta. Maksu oikeuttaa jäteaseman käyttämiseen välisenä aikana. Vakituisilta asunnoilta jäteaseman käyttäjän maksu laskutetaan 12 kuukaudelta. Ympärivuotisessa käytössä oleva kesäasunto luokitellaan jätetaksassa vakituiseksi asunnoksi. Mikäli kiinteistö myydään tai otetaan käyttöön kesken vuotta, voidaan jäteaseman käyttäjän maksu laskuttaa käyttökuukausien mukaisena. Samoin menetellään silloin, kun kiinteistö kuuluu osan vuotta kuljetusyrittäjän asiakkaaksi. 9 Jos pakkaavaan jäteautoon keräilyvälineitä tyhjennettäessä otetaan niiden vierestä kuljetettavaksi lisäjätteitä, voidaan korkeintaan 200 litran jätesäkistä tai muulla vastaavalla tavalla pakatusta jätteestä periä jätemaksua 23 :n mukaisesti (pientuojien vastaanottohinnasto). Muut lisäjätteet kuin jätesäkki tai -pussi on aina merkittävä lisäjätteeksi ja niiden on oltava helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia. Jätteitä, jotka ovat irrallaan tai eivät ole helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia ei oteta kuormaan ilman erillistä noutopalvelutilausta.

5 10 Taulukko 1. Kunnan järjestämä sekajätteen keräyksen maksut Kiinteistö keräysastian tyhjennysväli Jätemaksu (alv. 0%) Vakituinen asunto 2 viikkoa 125,00 Vakituinen asunto 4 viikkoa 95,00 Vakituinen asunto 8 viikkoa 50,00 Vapaa-ajan asunto 4 viikkoa 45,00 Vapaa-ajan asuntoa 8 viikkoa (3 tyhjennystä) 30,00 Vapaa-ajan asunto 2 viikkoa 63,00 taajama-alueella Kimpan osakas 95,00 vakituinen asunto Kimpan osakas 45,00 vapaa-ajan asunto Jäteaseman käyttäjä 95,00 vakituinen asunto Jäteaseman käyttäjä 45,00 vapaa-ajan asunto ylimääräinen jäteastian vienti 6,00 3. Kunnan järjestämä biojätteenkuljetus 11 LHJ hoitaa osakaskuntiensa lukuun Loimaan ja Sastamalan kaupunkeja lukuun ottamatta kunnan järjestämän biojätteen kuljetuksen ja kunnat ovat määränneet maksun suoritettavaksi LHJ:lle tämän taksan mukaisesti 12 Biojätteen erilliskeräilyyn liittymisen velvollisuus on määritelty kunnan jätehuolto määräyksissä. Myös kiinteistöt, joilla ei ole keräilyvelvollisuutta, voivat liittyä biojätteen erilliskeräykseen, mikäli ne sijaitsevat normaalien keräilyreittien varrella. Biojäteastian tyhjennysmaksu sisältää keräyksen, kuljetuksen, käsittelyn ja enintään 240 litran astian kohdalla astian pesun kaksi kertaa vuodessa. Biojätteen syväkeräyssäiliöiden pesu tulee kiinteistön järjestää itse. Sisäsäkin asennuspalvelu on mahdollista ostaa lisäpalveluna. Astiat tyhjennetään jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen liitytään omalla kiinteistökohtaisella keräysastialla. Kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen voi liittyä myös sopimalla vierekkäisten kiinteistöjen tai lähinaapureiden kanssa yhteisastian käytöstä (kimppa-astia). Biojätteen keräilyastian tyhjennys on mahdollisuus saada vähintään kerran viikossa.

6 13 Kiinteistön jätemaksu määrätään kiinteistön keräilyvälineiden tyypin ja tyhjennyskertojen sekä palvelusuoritteiden mukaan. Jätemaksu peritään kaikista astioista, jotka ovat asiakkaan ilmoittamina tyhjennysreitillä. Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on ilmoitettava LHJ:lle vähintään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen alkamisesta, jotta jätemaksu voidaan jättää perimättä keskeytysajalta. 14 Jätemaksua ei peritä, jos keräilyväline on LHJ:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä LHJ:lle viipymättä. Laiminlyönniksi ei katsota, jos keräysväline on ollut liian painavaksi täytetty tai rikkinäinen tai jos kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie on kulkukelvoton tai saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle. Jos keräilyvälineen tyhjennys ei ole mahdollista kiinteistöstä johtuvista syistä, jätemaksu peritään. Jätehuoltomääräysten vastainen astian täyttö ja sijainti aiheuttaa lisäkustannuksen, joka peritään jätemaksutaulukon lisätyöt kohdan mukaisesti. Mikäli biojäteastia sisältää oleellisessa määrin muuta kuin kompostoituvaa jätettä, peritään jätemaksu korotettuna 100 %:lla. LHJ:n tai sen kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin takia tyhjentämättä jäänyt keräilyväline tyhjennetään mahdollisimman pian kiinteistön haltijan ilmoitettua siitä LHJ:lle. Tyhjennys tehdään viimeistään viikon kuluessa ilmoituksesta. Laiminlyönnin takia kertynyt ja jäteastian viereen pakattu biojäte kuljetetaan maksutta. 15 Taulukko 2. Biojätteen erilliskeräilyn maksut Kiinteistön jätemaksu (alv 0%) keräilyväline jätesäkki (maatuva) 4, l jäteastia 5, l jäteastia 6, l jäteastia 7, l jäteastia 11,13 syväkeräyssäiliö 800 l 44,35 syväkeräyssäiliö 1300 l 48,39 astian siirto kiinteistöllä 0,73 yli 10 metriä ylimääräinen nouto 8,87 painava astia, paino yli 4,60 80 kg, lisämaksu säkin asennus 140 l 1,21 astiaan säkin asennus 240 l 1,53 astiaan säkin asennus 800 l 13,07 syväkeräyssäiliöön

7 4. Ekomaksut 16 Ekomaksu peritään kaikilta LHJ:n toimialueen kiinteistöiltä ja se perustuu kiinteistön asuntojen lukumäärään. Ekomaksu peritään kalenterivuosittain yhdessä erässä. Ekomaksu laskutetaan siltä, joka on asunnon haltija tai omistaja laskutushetkellä. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä rakennuksen kaikkien asuntojen yhteislasku menee isännöitsijälle, joka veloittaa ekomaksun asuntojen omistajilta huoneistokohtaisesti tai yhtiövastikeperusteisesti asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Ekomaksulla katetaan kuntalaisille ilmaisia ja alikatteisia jätehuoltopalveluja. Tällaisia ovat kotitalouksien hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, jäteneuvonta, jätelautakunnan toiminta sekä jätehuollon kehittämistyö. Ekomaksu ei koske ympärivuorokautista hoitoa antavia hoitolaitoksia, kuten sairaaloita ja vanhainkoteja. 17 Alueellisten kierrätyspisteiden väärinkäyttö voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Väärinkäyttöä on kierrätyspisteisiin kuulumattomien, ohjeiden vastaisten, jätteiden tuonti pisteelle. Väärinkäytöstä peritään 18 :n mukainen väärinkäyttömaksu, jolla katetaan aiheutuneita kustannuksia. Maksu peritään ensisijaisesti kierrätyspistettä väärinkäyttäneeltä jätteen tuojalta ja toissijaisesti jätteen syntykiinteistön haltijalta. 18 Taulukko 3. Ekomaksut ja maksu kierrätyspisteen väärinkäytöstä Kiinteistön Ekomaksu (alv 0%) käyttötarkoitus Vakituinen asunto 15,00 Vapaa-ajan asunto 7,50 Muut maksut Jätemaksu (alv 0%) Maksu kierrätyspisteen 100,00 väärinkäytöstä 5. Jätteenkäsittelymaksut vastaanottopaikoissa 19 Punnittavat jäte-erät Kuorma-autolla, pakkaavalla jäteautolla tai muulla vastaavalla suurella ajoneuvolla kuljetettavat jäte-erät otetaan vastaan Kiimassuon Jätekeskuksessa Forssassa. LHJ:n siirtokuormausasemilla Akaassa, Loimaalla ja Sastamalassa otetaan vastaan myös sekajätteen siirtolavoja ja käsittelemätöntä puuta sekä Sastamalan jäteasemalla myös sekajätettä toimittavia pakkaavia jäteautoja. Mikäli hyötyjäte-erä on suurempi kuin 4 m3, se otetaan vastaan Kiimassuon Jätekeskuksessa.

8 20 Asiakkaan (jätteen tuottajan ja jätteen haltijan) on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen laadusta, ominaisuuksista ja alkuperästä sekä kaatopaikkakelpoisuudesta ja luovutettava nämä tiedot jätteen vastaanottoon. 21 Käsittelymaksu määräytyy vastaanottopisteessä suoritetun jätekuorman ja -lajin laadun ja painon määrittelyn perusteella. Kuorman sisältäessä useita jätelajeja, maksu määräytyy kalleimman jätelajin mukaan. Mikäli jätekuorma tarkastuksessa sisältää muuta kuin on ilmoitettu, peritään tässä taksassa määrätyn käsittelymaksun lisäksi lajittelumaksua 150 (alv 0 %) Painoperusteinen käsittelyhinta määräytyy lähimmältä täydeltä 20 kilolta riippuen käytettävälle vaa alle vakaajan asettamista määräyksistä. Mikäli jätettä ei voida punnita, kuorman paino määrätään ottaen huomioon kuljetusvälineen hyväksytty kantavuus, jätteen keskimääräinen tilavuuspaino sekä kuormatilan täyttöaste. Painoperusteiseen jätemaksuun lisätään punnitusmaksu lukuun ottamatta Kiimassuolla vastaanotettavia hyötyjätteitä (puhdas paperi ja kartonki sekä metalliromu). Akaan, Loimaan ja Sastamalan jäteasemilla painoperusteiseen jätemaksuun lisätään myös siirtokuljetusmaksu, jolla katetaan jätteen kuljetuskustannukset jätekeskukseen tai muuhun käsittelypaikkaan. 22 Taulukko 4. Painoperusteiset jätteen vastaanottomaksut Jätelaji jätemaksu ( /t), alv 0% Yhdyskuntajäte 129,84 Rakennus- ja purkujäte 129,84 Tuhka 129,84 Hiekanerotuskaivojen sakka 129,84 Energiajäte 79,84 Käsittelemätön puu Kiimassuon jätekeskuksessa 0,00 Risut ja oksat 0,00 Hyödynnettävä jäte puhdas paperi ja kartonki 0,00 metalliromu 0,00 Erityiskäsittelyä vaativat jätteet: Asbestijäte sopimuksen mukaan Sairaalan erityisjäte 366,94 Kyllästetty puu (> 1m3:n erät) 121,77 Erityisjäte 134,68

9 Kompostoitavat jätteet: Sekalainen puutarha- ja puistojäte 42,74 Puru 26,61 Rakenteissa hyödynnettävät jätteet: Asfaltti 1,50 Tiili 12,90 Betoni (puhdas) <150 mm 1,61 Betoni (epäpuhdas) >150 mm 24,19 Betoni (epäpuhdas) > 1m, ennakkoilmoituksella 24,19 Maa- ja kiviaines 3,22 Pilaantuneet maat sopimuksen mukaan Muut jätteet: Eristevilla, erikseen tuotavat erät 200,00 Muu muuntumaton jäte 75,81 Siirtokuljetusmaksut Loimaa, Akaa 25,37 Sastamala 18,61 Sastamala, teollisuustoiminnan jäte 21,14 Muut maksut Punnitusmaksu 12,90 Raportointimaksu 12,90 Koneellinen purkutyö 16,90 Peittämätön avolavakuorma 16,90 Erikseen hinnoiteltavat suuret jäte-esineet ( /m3) 35,48 23 Taulukko 5. Pienerien kuten peräkärry- ja pakettiautokuormien jätemaksut jäteasemilla (Kiimassuo =K, Akaa = A, Loimaa=L, Sastamala =S) (alv 0%) Maksuttomat jätteet Maksulliset jätteet Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkaromu Kyllästetty puu (alle 1 m3) Hyötyjätteet (pakkauslasi, metalli, paperi, keräyskartonki, ikkunalasi ilman pokia) Puhdas käsittelemätön puu Kotitalouksien ja maatilojen vaaralliset jätteet Ajoneuvojen vanteettomat renkaat (K) Lajittelemattomat kuormat ja yhdyskuntajätekuormat, 12,9 /m3 tai huonekalut 100 kg Yksi jätesäkillinen (alle 150 l) 3,23

10 Energiajäte 8,06 /m3 yksi jätesäkillinen (alle 150 l) 2,42 Risut ja puutarhajätteet (K, A, L, S) 2,42 Puhtaat maa- ja kiviainekset (K) Pilaantuneet maa-ja kiviainekset (K) 2,42 /m3 12,10 /m3 Erityisjätteet jätesäkkeihin pakattuina (alle 150 l) 6,45 Ajoneuvojen vanteettomat renkaat Ajoneuvojen vanteelliset renkaat (henkilöauto ja pienemmät) Ajoneuvojen vanteelliset renkaat (henkilöautoa isommat) Yritysten sähkö- ja elektroniikkaromu 0,81 /kpl 4,03 /kpl 9,68 /kpl sopimuksen mukaisesti Tietosuoja-aineisto 240 l 32, l 16,13 60 l 8,06 alle 30 l 4,03 tuhoamistodistus 8,06 Isommat erät sopimuksen mukaisesti 24 Terveydenhuollon erityisjätteet Biologista jätettä otetaan vastaan Kiimassuon Jätekeskuksessa. Biologisen jätteen tuonnista on ilmoitettava ennakkoon vähintään vuorokautta aikaisemmin. Pieneriä pistävää ja viiltävää jätettä otetaan vastaan kaikilla jäteasemilla. Terveydenhuollon erityisjätteiden jätemaksu on 33,52 /m3. Pienemmät erät hinnoitellaan vaarallisen jätteen (25 ) mukaisesti. 25 Vaaralliset jätteet Kotitalouksilta syntyvät vaaralliset jätteet otetaan vastaan maksutta, ellei muualla ole toisin todettu. Yrityksiltä, laitoksilta ja vastaavilta yhteisöiltä peritään maksu alla olevan hinnaston mukaisesti. Taulukko 6. Vaarallisten jätteiden jätemaksut Jätelaji /kg (alv 0%) Aerosolit Akut ja paristot 0,00 Amalgaamijäte 6,50

11 Ammoniakki 1,60 Asetyleenipullot 45,00 CFC-paineastiat, halonisammuttimet 5,00 Elohopeapitoinen jäte 25,00 Emäkset 2,40 Epäorgaaniset suolat 2,40 Filmit 1,50 Freonit ja halonit 5,00 Halogeenipitoinen liuotin 2,00 Hapettavat aineet 2,50 Hapot 2,40 Ilmakaasupullot 28,00 Jodipitoinen jäte 4,20 Jäähdytinneste 1,60 Kampaamokemikaalit 1,60 Kreosoottipitoinen jäte 1,60 Käytetty voiteluöljy (vesipitoisuus alle 10 %) 0,00 Käytetty voiteluöljy (vesipitoisuus yli10 %) 0,25 Laboratoriokemikaalit 7,00 Lajiteltavat kemikaalit 7,00 Leikkuunesteet 1,00 Liuotin (halogeeniton) 1,00 Loisteputket (pakkauksista purettavat) 1,50 Loisteputket 0,00 Lyijy- ja asbestipitoinen saumausmassa 1,50 Lääkkeet 2,00 Maalit, liimat, lakat, painovärit 1,00 Nestekaasupullot 9,00 painekyllästetty puu (CCA, kreosootti) 1,00 PCB-kondensaattorit 2,70 PCB-öljy 2,70 Pesukemikaalit 2,00 Raskasmetallipitoiset liuokset 2,00 Sammuttimet (ei haloni) 14,00 Syanidipitoiset jätteet 2,70 Syöpälääkkeet 2,00 Tartuntavaaralliset jätteet 2,00 Tislausjäte 1,60 Torjunta- ja suoja-ainepitoiset jätteet 2,70 Tuikeneste 3,50 Tuntemattomat vaaralliset jätteet 7,00 Valokuvauskemikaalit 1,00 Öljyemulsio 1,00 Öljynsuodattimet 1,00 Öljypasta 1,00 6. Kunnan toissijainen vastuu jätehuollon järjestämisestä

12 26 Jätelain 33 :n mukaiseen kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluva jätehuoltopalvelu määräytyy tämän taksan mukaisesti. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätemaksun on katettava vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusperusteisesti joko alentaa tai korottaa %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm. - jäte-erän määrä - jätteen laatu - jäte-erän soveltuvuus kunnan jäteyhtiön järjestelmään - muut tapauskohtaiset tekijät Silloin kun palveluntarve on jatkuvaa, LHJ tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuksen enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 7. Jätemaksujen maksaminen, laskutus ja perintä 27 Jätteen vastaanottopaikoissa yksittäisiltä asioivilta asiakkailta maksu peritään pääsääntöisesti käteisellä tai pankkikortilla. Laskutettaessa maksuun lisätään 5,00 :n suuruinen laskutuslisä yksityishenkilöille ja muille (yritykset, taloyhtiöt yms.) alle 30 :n suuruisissa laskuissa 5,00. Jätteitä tuova kuljetusyritys on laskun saaja myös tuodessaan yksityishenkilön jätteitä. Punnittavia kuormia tuovat vakioasiakkaat voivat asioida Kiimassuon Jätekeskuksessa tunnisteavaimella, josta peritään panttimaksua 20 /kpl. 28 Jätemaksun määrää ja panee maksuun jätelautakunta LHJ:n valmistelusta ja tarkoituksenmukaiseksi katsomina laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Käteis- ja pankkikorttimaksujen maksuunpanon suorittaa maksuhetkellä LHJ:n jätteiden vastaanottoa tekevä henkilö. Jätemaksu suoritetaan LHJ:lle. 29 Jätemaksu on suoritettava jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa jätelaskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Jätemaksusta mahdollisesti tehtävät muistutukset ja oikaisuvaatimukset on toimitettava LHJ:n toimistoon 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta tai käteismaksun maksamisesta. LHJ toimittaa muistutuksen tai oikaisuvaatimuksen jätelautakunnan ratkaistavaksi, ellei oikaisu ole yhtiön ratkaistavissa. LHJ lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuslaskusta peritään perintälain 10 :n mukainen perintämaksu (laki saatavien perinnästä /513 ja muutos 28/2005).

13 Jätemaksu on ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen. Muistutuskirjeen jälkeen maksamaton lasku siirretään jätelautakunnalle ulosottoon laitettavaksi. Ulosotosta tulevat suoritukset tilitetään Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle. Jos kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätemaksua ei muistutuksesta huolimatta makseta, jätelautakunta voi kiinteistön haltijaa kuultuaan LHJ:n esityksestä päättää tarkistaa kiinteistön jätteenkeräysvälineiden tyhjennysväliä tai muuta jätehuoltopalvelua tilanteen edellyttämällä tavalla jätehuoltomääräyksistä poiketen. 8. Mahdolliset muutokset jätetaksaan 30 Jätemaksuja voidaan jätelautakunnalle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella kohtuullistaa tai maksuja voidaan poistaa jätelain 81 nojalla korkeintaan kolmen vuoden ajalle. Asuin- tai vapaa-ajan kiinteistö voidaan poistaa järjestetyn jätteenkuljetuksen piiristä, jos kiinteistön haltija esittää lautakunnalle rakennusvalvonnan purkutodistuksen tai jos kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä. 31 Tätä taksaa voidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä lukuun ottamatta arvonlisäveroa, jäteveroa tai muuta vastaavaa maksua, joissa tapahtuvien muutosten vaikutus makuihin huomioidaan voimaantulopäivästä lukien ilman lautakunnan erillistä päätöstä. 9. Voimaantulo ja voimassaolo 40 Tämä jätetaksa tulee voimaa ja kun taksan hyväksymistä koskeva pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevasta päätöksestä valitettaisiin. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään. Tämä taksa kumoaa voimaantullessaan LHJ:n osakaskuntien edelliset jätetaksapäätökset.

14 B. XXXX:n vesilaitoksen jätetaksa

HINNASTO. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella.

HINNASTO. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella. 23.12.2015 LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa HINNASTO ALKUVUOSI 2016 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella. Osakaskuntina

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätelautakunta hyväksynyt 26.1.2016 1. Yleistä 1 Kunnalla on vastuu yhdyskuntajätteistä, jotka ovat syntyneet vakinaisessa tai vapaa-ajan

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015, johon on lisätty LHJ:n muutosehdotukset vuodelle 2016 Korotus- ja muutosehdotukset korostettu keltaisella Uudet jätejakeet vihreällä kirjoitusvirheet korjattu violetillä A.Loimi-Hämeen

Lisätiedot

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla.

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. LIITE 1 HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. JÄTEMAKSUTAKSA 1.4.2011 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

JÄTEMAKSUT. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella.

JÄTEMAKSUT. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella. 17.12.13 LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:n toimialueen jätemaksutaksan mukaiset sekä muut vastaanottopisteiden JÄTEMAKSUT 2014 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 11.2.2016 2 ja 3 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 11.2.2016 2 ja

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

HINNASTO. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella.

HINNASTO. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella. 15.12.2016 LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa HINNASTO 2017 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hoitaa jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn osakaskuntiensa alueella. Osakaskuntina

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2017 Hyväksytty: Pohjanmaan jätelautakunta, 13.12.2016, 22 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätetaksa 2014 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä 1 Johdanto Kunnan on järjestettävä jätelain mukaisesti sille kuuluva jätehuolto. Kunnan vastuu jätehuollon järjestämisessä perustuu

Lisätiedot

Jätetaksa alkaen

Jätetaksa alkaen Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Jätetaksa 1.1.2015 alkaen LUONNOS Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä 2015 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa omistajakuntiensa

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätelautakunta hyväksynyt 26.1.2016 Jätelautakunta 5.4.2016: lisäys 20 :ään 1. Yleistä 1 Kunnalla on vastuu yhdyskuntajätteistä, jotka

Lisätiedot

JÄTETAKSA. voimassa alkaen Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä.

JÄTETAKSA. voimassa alkaen Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. LUONNOS 15.9.2016 JÄTETAKSA voimassa 1.1. 2017 alkaen Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. Taksa on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa x.x.2016, x.

Lisätiedot

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa.

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa. V Perusmaksu/ LTE 1 12 Perusmaksun/n perusteet Tässä taksan luvussa määrätään jätelain 78 :n tarkoittamasta jätehuollon perusmaksusta. Kotkassa maksusta käytetään nimikettä perusmaksu ja muissa kunnissa

Lisätiedot

ASKOLA LOVIISA PORNAINEN PORVOO SIPOO

ASKOLA LOVIISA PORNAINEN PORVOO SIPOO JÄTEMAKSUTAULUKKO Maksut 1.1.2017 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 1. Perusmaksu /asunto/kk /asunto/kk

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen Sivu 1 / 19 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 22.11.2012 113. - Taulukko 6 korjattu Joensuun alueellisen jätelautakunnan päätöksen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hausjärven kunta

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hausjärven kunta JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hausjärven kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Hausjärven kunnan jätehuolto

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1/ 13 JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Käsittely: Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Hyväksyminen: Voimaantulo: 1.1.2013 1 YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Lappeenrannan kaupungissa

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa on voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa,

Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa on voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2017 Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa on voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa Sisältö 1 Määritelmät... 2 2 Jätemaksun

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jäteltk. 27.10.2015 51 Jätemaksutaksa 1.1.2015, johon on lisätty LHJ:n muutosehdotukset vuodelle 2016 Korotus- ja muutosehdotukset korostettu keltaisella Uudet jätejakeet vihreällä A.Loimi-Hämeen Jätehuolto

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Liite 6/Jätela 1.12.2016 55 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Järvenpään kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 1.12.2016 Voimaantulo 1.2.2017 I YLEISTÄ

Lisätiedot

HINNASTO. HSY:n jätehuollon palveluhinnat. 1.1.2015 alkaen

HINNASTO. HSY:n jätehuollon palveluhinnat. 1.1.2015 alkaen HINNASTO HSY:n jätehuollon palveluhinnat 1.1.2015 alkaen Sisältö Kiinteistöjen sekajätemaksut... 3 Pienkiinteistöt... 3 Jätesäkki tai 140 660 litran astia... 3 Vähän jätettä tuottavat kiinteistöt... 4

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Liite 8/Jätela 1.12.2016 57 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 1.12.2016 Voimaantulo 1.1.2017 I YLEISTÄ

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Liite 9/Jätela 1.12.2016 58 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Riihimäen kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 1.12.2016 Voimaantulo 1.1.2017 I YLEISTÄ

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA. 1.1.2016 alkaen

Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA. 1.1.2016 alkaen Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LUKU 1 YLEISTÄ... 1 1 JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN JA JÄTEYHTIÖ... 1 2 KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS... 1 3 JÄTEMAKSUT JA MAKSUN SUORITTAMISVELVOITE...

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Vuoden 2014 ekolaskutus on meneillään.

Vuoden 2014 ekolaskutus on meneillään. Kymen jätelautakunta 35 16.10.2014 Lapinjärven kunnan jätetaksa alkaen 1.1.2015 alkaen 6293/14.06.02/2014 Kyjäte 35 Jätelain 78 mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jä te huol los ta jäte mak su,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO

JÄTEHUOLTOHINNASTO KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 9/23.11.2006 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1.2007 31.03.2008 Jätetaksa V u o s i 2007/1 2008/3 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991, jossa kunnan järjestämän

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

TSV-jätetaksa alkaen. Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta

TSV-jätetaksa alkaen. Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta TSV-jätetaksa 1.1.2017 alkaen Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta 23.11.2016 24 1 Yleistä TSV-taksasta 1 Jätetaksa jätemaksujen perusteena Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen Taksa, sako- ja umpikaivoliete 2017 1 (12) Sako- ja umpikaivolietetaksa 1.1.2017 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Sako- ja umpikaivolietetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA alkaen Luonnosehdotus

Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA alkaen Luonnosehdotus Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA 1.1.2016 alkaen Luonnosehdotus 29.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO LUKU 1 YLEISTÄ... 3 1 JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN JA JÄTEYHTIÖ... 3 2 KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS... 3 3 JÄTEMAKSUT

Lisätiedot

LIITE JÄTEMAKSUTAULUKKO. Maksut alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT

LIITE JÄTEMAKSUTAULUKKO. Maksut alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT JÄTEMAKSUTAULUKKO LIITE Maksut 1.1.2017 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT SEKAJÄTTEEN KERÄYS Orimattilan Artjärvi Heinola haja-asutus

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

HINNASTO 2016 3.3.2016

HINNASTO 2016 3.3.2016 HINNASTO 2016 3.3.2016 Kujalan jätekeskus Jäteasemat: Asikkala Heinola Hollola Lahti Orimattila Padasjoki Sysmä Maan- ja lumenkaatopaikat SISÄLLYSLUETTELO Jätteiden vastaanottopaikat ja yhteystiedot 3

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Hinnasto. HSY:n jätehuollon palveluhinnat 1.1.2016 alkaen

Hinnasto. HSY:n jätehuollon palveluhinnat 1.1.2016 alkaen Hinnasto HSY:n jätehuollon palveluhinnat 1.1.2016 alkaen 2 HSY:n jätehuollon palveluhinnat 1.1.2016 alkaen HSY:n jätehuollon palveluhinnat 1.1.2016 alkaen 3 Sisältö Kiinteistöjen sekajätemaksut...4 Pienkiinteistöt...4

Lisätiedot

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 1. JOHDANTO Tässä palvelutasomäärittelyssä esitetään Lakeuden Etappi Oy:n tarjoamat palvelut kuntalaisille. Tarkoituksena on määrittää ne yleiset periaatteet

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen Jätetaksa 1.1.2013 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Hyväksytty

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2011 Maanmittauslaitos, lupa nro 804/MML/08 JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2011 ALKAEN 2(8) I YLEISTÄ 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä) on

Lisätiedot

Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu Tyrnävä. Jätetaksa 2017

Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu Tyrnävä. Jätetaksa 2017 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu Tyrnävä Jätetaksa 2017 20.12.2016 1 Jätetaksa ja jätemaksut Jätemaksuista ja niiden perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 4/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 4/2013 Pöytäkirja Ote 1 (13) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 4/2013 Aika 20.11.2013 kello 17:00-19:00 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja

Lisätiedot

Jätetaksa. Luonnos Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo

Jätetaksa. Luonnos Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo Jätetaksa Luonnos 19.9.2016 Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo 1.1.2017 1 Yleistä jätetaksasta ja -maksuista 1 Jätetaksa jätemaksujen perusteena Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Jätemaksutaksa 1.4.2015 alkaen

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Jätemaksutaksa 1.4.2015 alkaen Hallitus 11.11.2014; 55 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Jätemaksutaksa 1.4.2015 alkaen Inarin, Sodankylän, Kemijärven, Kittilän, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen, Enontekiön ja Muonion jätemaksutaksa Hyväksytty

Lisätiedot

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Kierrättämisestä helppoa LHJ:n palvelut ja niiden rahoitus Biojätekeräys ja muut erilliskeräyspalvelut Biojätemaksu tyhjennyskohtainen hinta Lasin,

Lisätiedot

i SISÄLLYSLUETTELO JATEHJAO, 4.10.2016 16:00, Pöytäkirja 8 Jätemaksutaksan hintaliitteen muutokset 1.1.2017... 1 Pykälän liite: Liite 1 Napapiirin Residuum Oy:n strategia 2017 2021... 2 Pykälän liite:

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

Kymen jätelautakunta Pyhtään kunnan jätetaksa alkaen 6294/ /2014

Kymen jätelautakunta Pyhtään kunnan jätetaksa alkaen 6294/ /2014 Kymen jätelautakunta 36 16.10.2014 Pyhtään kunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen 6294/14.06.02/2014 Kyjäte 36 Jätelain 78 mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti jär jes tä mästään jätehuollosta jätemaksua,

Lisätiedot

JÄTETAKSA. - järjestetty jätteenkuljetus alkaen

JÄTETAKSA. - järjestetty jätteenkuljetus alkaen JÄTETAKSA Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat,

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätetaksa

Kouvolan ja Iitin jätetaksa Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2013 1-20 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat 2 1. Johdanto Alueellisena jätehuoltoviranomaisena toimiva Tampereen kaupungin

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2015 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa alkaen Sivu 1 / 10 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2017 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa sovelletaan Joensuun

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 5/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 5/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.10.2010 kello 13.00 14.25 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015 HSY:n jätehuollon vuositilasto 215 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Yleinen osa Yleisessä osassa kerrotaan jätehuoltomääräysten taustalla olevista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 1.2.2016 2 Sisällys Yleistä... 3 Jätehuoltoon liittyminen... 4 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä... 5 Jäteastioihin soveltumattomat jätteet...

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet... 4 2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto vastaa jätehuollosta yhdeksän kunnan alueella: Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi,

Lisätiedot

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT ALKAEN

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT ALKAEN :N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN KOTITALOUDET (mukaan lukien asunto-osakeyhtiöt): YLEISET MAKSUT - -Palvelumaksu -Punnitusmaksu JÄTEJAEKOHTAISET MAKSUT 1.1. Yhdyskuntien- ja julkisen toiminnan

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

OHEISMATERIAALI 1. Sivu 1

OHEISMATERIAALI 1. Sivu 1 Sivu 1 Lausuntojen ja kannanottojen huomiointi Vapaa-ajanasuntojen jätehuollon järjestäminen Kymen jätelautakunnan alueella Dno 10133/14.06.02/2016 Nähtävillä oloaika 23.5.-22.6.2016 OHEISMATERIAALI 1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Jätelain muutokset. Seija Paajanen, ympäristöinsinööri Suomen Kuntaliitto

Jätelain muutokset. Seija Paajanen, ympäristöinsinööri Suomen Kuntaliitto Jätelain muutokset Seija Paajanen, ympäristöinsinööri Suomen Kuntaliitto Haja-asutusalueiden jätehuollon haasteet, KOKOEKO, 2.2.2005, Mediteknian auditorio, Kuopio Uudet säädökset (www.finlex.fi) Laki

Lisätiedot