Kotkan jätemaksutaksa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen"

Transkriptio

1 SAAPUNUT 19, Dn:o LIITE 7 LIITE nro 1 Kotkan jätemaksutaksa alkaen 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuolon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä loppujätteen kuljetus Kunnan järjestämä biojätteen kuljetus Kunnan järjestämä pakkausmateriaalien kuljetus Hyötyjätepisteverkon ylläpito ja kuljetusten järjestäminen Tempauskeräykset Kuntien vastuulla olevien jätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanotto loppusijoitustoimintojen suunnittelu, toteutus ja ylläpito Yhdyskuntajätehuollon suunnittelu Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen tiedot sisältävän rekisterin ylläpito Jäteneuvonta, tiedotus ja valistus Jätehuollon hoitamisesta aiheutuvien maksujen laskuttaminen -, hyödyntämis- ja Jätemaksutaksan maksut sisältävät kaikki jätelainsäädännön edellyttämän jätehuollon toteutuksen kustannukset kuten jätteen keräilyn, kuljetuksen, tiedotuksen ja neuvonnan, hallinnon, viranomaistoiminnan, jätteiden käsittelyn, käytössä olevan kaatopaikan maisemoinnin ja jälkihoidon sekä jätehuollon kehittämisen ja tarvittavat investoinnit. Edellä mainittujen tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset peritään jätemaksuina, joita ovatjäteastian tyhjennysmaksut, jätteen kuljetustoiminnan lisäveloitukset, ekomaksu / perusmaksu, jäteasemamaksutja lautakuntamaksu. 2 Edellä 1 :ssä tarkoit ettuja jät emaksuja ovat velvollisia maksamaan sellaisen kiinteist ön haltija ja/t ai sellaisen asunnon haltija tai muu jät teenhalt ija, jonka jät teen jät ehuollon Kymenlaakson Jäte Oy järjestää. Jätemaksut suoritetaan Kymenlaakson Jäte Oy :lle tämän taksan mukaisesti. Määritelmät 3 Tässä taksassa tarkoitetaan: Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa kuntien omistama yhtiö kilpailuttaa jätteenkuljetukset keskitetysti urakka-alueittain. Hyötyjätteellä sitä osaa jätteestä, joka jätelainsäädännön tai kunnan jätehuoltomääräysten nojalla kerätään erikseen hyödyntämistä varten. 1

2 Loppujätteellå yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden lajittelun jälkeen ja joka kokonsa, määränsä tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi soveltuu tavanomaiseen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. YhdyskuntaJätteellä yleisnimikkeenä tarkoitetaan vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä mukaan lukien sako - ja umpikaivoliete sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto -, palvelu-ja ellnkeinotoiminnassa syntyvää jätettä, mutta ei kuitenkaan vaarallista jätettä, kuivakäymäläjätettä, jätevettä, jätevesilietettä tai näihin rinnastettavaa jätettä. Kunnan toissijaisella vastuulla jätelain 33 :n mukaista kunnan velvollisuutta järjestää jätehuolto silloin, kun jätteen haltija tätä muun kohtuullisesti saatavilla olevan palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan jätehuoltojä rjestelmää n. Jätehuoltopalvelu kuuluu kunnan toissijaiselle vastuule, jos: muuta palvelua ei ole tarjolla tai muuta palvelua on tarjolla, mutta se on kaukana (kohtuuttoman korkea kuljetushinta), tai muuta palvelua on tarjolla, mutta kilpailua ei ole riittävästi (kohtuuttoman korkea hinta tai pitkä toimitusaika). II Kunnan järjestämä loppujätteenkuljetus Velvollisuus liittyä jätteenkuljetukseen 4 Jätteen haltijan (kiinteistön ) on liityttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, jos kiinteistön jätteenkuljetuksen järjestäminen Jätelain mukaan kuuluu kunnan ensisijaiselle tai toissijaiselle vastuulle. 1. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liitytään ensisijaisesti omalla kiinteistökohtaisella keräysastialla. Vaihtoehtoisesti kiinteistöt voivat liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen: 2. Liittymällä Kymenlaakson Jäte Oy :n järjestämän lukolisen yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi alueella, jolla yhtiö tämän palvelun järjestää. Tämä on mahdollista silloin, kun kiinteistölle ei ole tieyhteyttä, tieyhteys on huono, jäteastiaa ei voida sijoittaa kiinteistölle, siirtomatka on kohtuuton tai jätehuoltomääräysten 18 :n tarkoittamasta muusta hyväksytystä syystä. 3. Sopimalla kiinteistöjen yhteisastian käytöstä (kimppa -astia ) jätehuoltomääräysten 17 :n mukaisesti. Kimpan on ilmoitettava kimpanvetäjä, joka vastaa tietojen oikeellisuudesta ja astiantyhjennysmaksusta. Yhteisastian käyttäjille tulee varata jäteastiatilavuutta vähintään seuraavasti: vakituiselle taloudelle 75 litraa ja vapaa -ajan asunnolle 30 litraa neljän viikon ajanjaksolle. Jätteenkuljet usreitille hyväksyttävälle tyhjennyskohteelle johtavan tien on kantavuudeltaan kestettävä kuljetuskaluston paino ja oltava r iittävän leveä, ettei synny vaaraa, et tä ajoneuvon peilit, maalaus tai päällysrakenne vaurioituu. Tien päässä on oltava kääntöpaikka, mikäli per uut usmat ka ylitt ää 50 metriä. 2

3 Mikäli viranomainen toteaa kiinteistön asuinkelvottomaksi, voi kiinteistön haltija/omistaja hakea Kymen jätelautakunnalta vapautusta velvollisuudesta kuulua ko. rakennuksen osalta järjestetyn jätehuollon piiriin. Liittyminen ja tyhjennysvälistä sopiminen 5 Jätteenkuljetukseen liitytään sopimalla asiasta Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa. Jätteen haltijan/kiinteistön tulee ilmoittaa jätehuoltoilmoituksella tyhjennysosoite, astiatyyppi, toivottu tyhjennysväli, laskutusosoite ja mahdolliset kompostointitiedot. Asiakkaan velvollisuutena on ilmoittaa asiakastiedoissaan tapahtuvista muutoksista. Loppujäteastian tyhjennysvälin pidennystä haetaan Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalvelusta, joka voi myöntää tyhjennysvälin enintään neljään viikkoon asti jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tätä pidemmistä tyhjennysväleistä päättää jätehuoltoviranomainen jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tyhjennysväliä voidaan tihentää asiakkaan tarpeiden mukaan vain, mikäli tihennetyt tyhjennykset sopivat ajoreitille. Taajamissa keräysvälineiden tyhjennyksen voi saada vähintään kerran viikossa ja taajamien ulkopuolella vähintään kerran kahdessa v ikossa. Kymenlaakson Jäte Oy:n tai sen kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin takia tyhjentämättä jäänyt keräysväline tyhjennetään mahdollisimman pian kiinteistön haltijan ilmoitettua asiasta Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Taajamissa tyhjennys tehdään viimeistään viikon ja hajaasutusalueilla viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoituksesta. Laiminlyönnin takia kertynyt ja jäteastian viereen pakattu yhdyskuntajäte kuljetetaan maksutta. Maksuttoman lisäjätteen enimmäismäärä määräytyy kertomalla kiinteistön astiatilavuus tyhjennyksen viivästymisajan ja tyhjennysvälin suhteella. Tyhjennysmaksun perusteet 6 Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvan kiinteistön tyhjennysmaksu määrätään kiinteistön keräilyvälineiden tyypin ja tyhjennyskertojen sekä mahdollisten lisäveloitusten mukaisesti. Erikseen punnittavissa säiliöissä käsittelymaksuosuus määräytyy jätteen punnituksen perusteella. Tyhjennysmaksu sisältää jätteen keräys-ja kuljetustyöstä aiheutuvan kuljetusmaksun sekä jätteen käsittelystä, maksun perimisestäja muusta jätehuollon järjestämisestä aiheutuvan käsittelymaksun. Tyhjennysmaksu peritään kaikista astioista, joissa on jätettä. Keräilyvälineiden määrän tai koon muutoksen vaikutusjätemaksuun otetaan huomioon tyhjennysmaksua alentavana tai korottavana siitä lähtien, kun kiinteistön haltija tai jätteenkuljettaja on ilmoittanut muutoksesta Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalveluun. Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on ilmoltettava Kymenlaakson Jäte Oy:lle vähintään viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Tyhjennysmaksua ei peritä, jos keräilyväline on Kymenlaakson Jäte Oy :n tai sen kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä. Kiinteistön haltijan tulee Ilmoittaa laiminlyönnistä Kymenlaakson Jäte Oy :lle viipymättä. 3

4 Laiminlyönniksi ei katsota, jos keräilwäiine on ollut liian painavaksi täytetty tai rikkinäinen tai jos esim. lumivali tai koira estää pääsyn jäteastialle tai jos kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie jäteastialle on kulkukelvoton tai saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle. Tyhjennysmaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta 21 :n jätemaksutaulukon 1 mukainen silloin, kun keräilyvälineiden tyyppi ja sijainti sekä jätteen laatu ovat kunnan jätehuoltomääräysten mukaiset. Niistä keräilyvälineistä, joista jätteen paino punnitaan erikseen, peritään käsittelymaksuosuus jätteen painon ja kyseisen jätelaadun käsittelymaksun mukaisena. Käsittelymaksuosuutta laskettaessa käytetään jätteen keskimääräisen painona seuraavia lukuarvoja: 1) loppujäte pinta -ja syväkeräysastiassa 76 kg/m' 2) asuinkiinteistöjen biojäte pinta -ja syväkeräysastiassa 120 kg/m' Lisäveloitusten perusteet 74 Lisäveloituksia peritään alla olevan mukaisesti tavanomaiseen kiinteistäittäiseen jätteenkuljetukseen sisältymättömistä jätteistä ja kuluista sekä lisäpalveluista 22 :n jätemaksutaulukon 3 mukaisesti. Hukkanouto Jos astia tai astiaryhmän kaikki astiat ovat tyhjät, peritään hukkanoutona vain yhden 240 litran jäteastian kuljetusmaksun suuruinen maksu. Jos keräilyvälineen tyhjennys ei ole mahdollista kiinteistöstä johtuvista syistä, peritään hukkanoudosta maksu. Puristimen tai lavan hukkanoudosta peritään tuntihinnan mukainen korvaus. Llsäjäte Lisäjätteen säkkiin saa laittaa vain ko. jätelajiin kuuluvaa jätettä enintään 15 kg, käsin siirrettäviin keräysvälineisiin enintään 60 kg jätettä ja suurempaan puristamattomaan jätesäiliöön korkeintaan 200 kgjätettä astiakuutiometriä (m':ä) kohti. Jätehuoltomääräysten vastainen astian täyttö ja sijainti oikeuttaa lisäveloitukseen. Lisäjätteeksi tulkitaan jäte, joka on pakattu jätesäkkiin tai muuten merkitty selvästi jätteeksi sekä jätetty astian kylkeen tai jätekatokseen. Lisäjätteestä perittävä maksu määräytyy lisäjätteen tilavuuden perusteella. Yli 1 m':n lisäjäte -erien kuljetus tulee tilata etukäteen Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalvelusta. Mikäli tilausta ei ole tehty, voidaan jäte jättää kuormaamatta. Mikäli astia on niin ylitäysi, että kuljettaja ei voi siirtää sitä tyhjennyskohteesta tyhjennettäväksi ennen kuin ylimääräinen jäte on erillisellä työvaiheella siirretty autoon, tulkitaan ylimääräinen jäte lisäjätteeksi. Tässä tapauksessa lisäjätteestä peritään lisäsäkin tyhjennyshinta. Lisävetomatka Jäteautoa ei ajeta asemakaava -alueella yksittäisen pientalokiinteistön, kuten omakoti- tai paritalon tontille. Kerros-ja rivitalokiinteistöjen pihoilla ja taajamien ulkopuolella jäteauto ajetaan tarvittaessa astioiden luo, ellei sitä ole erikseen kielletty tai se ei kiinteistön piha- ym. rakenteiden vuoksi ole mahdollista. Käsin siirrettävät, pyörälliset astiat on sijoitettava niin, että jäteauto pääsee vähintään 10 metrin etäisyydelle astiasta. Jos jäteauton kuljettaja joutuu käsin siirtämään jätesäkkiä tai- 4

5 astiaa yli kymmenen (10) metriä, peritään asiakkaalta lisävetomatkasta maksu kultakin seuraavalta alkavalta kymmeneltä metriltä. Mikäli jäteauton kulku kiinteistön jätetilan luokse on tilapäisesti muuttunut peritäänjäteastioiden tyhjennyksen edellyttämästä siirrosta lisäveloitus. tai estetty, Jäteastian pesut Loppujätteen keräysastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin. Puhdistaminen on kiinteistön haltijan vastuulla. Kymenlaakson Jäte Oy tarjoaa jäteastioiden pesupalvelua. Tämän palvelun osalta taloyhtiäiden on erikseen ilmoitettava Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalveluun, jos ne eivät käytä yhtiön järjestämää pesupalvelua. Pientaloasiakkaiden on erikseen selvitettävä palvelun saatavuusja tilattava pesupalvelu. Pesuista peritään lisäveloitus. Tämän lisäksi peritään astiantyhjennysmaksu, mikäli astiassa on jätettä pesuauton saapuessa. KBOmetrlkorvaus Jos keräilyväline on erikseen tilattaessa käytävä tyhjentämäsä niin, että jäteauto joutuu poikkeamaan olennaisesti tavanomaiselta reitiltään (poikkeama yhteensä yli 10 km ), peritään tyhjennysmaksun lisäksi lisäveloitus reitiltä poikkeamisesta aiheutuvasta matkasta. Avainlisä Avainlisä on korvaus lukittujen puomien, porttien ja jätetilojen ovien aukaisemisesta ja sulkemisesta tai haitasta, kun jätetilaan pääsy on rajoitettu tietylle kellonajalle. Avainlisä voi olla porrastettu sen mukaan, onko lukitus tehty yhteiselle jätehuollon yleisavaimelle vai kiinteistökohtaiselle avaimelle. Muut Iisäveloitukset Mikäli keräyspaikka on jätehuoltomääräysten vastainen (esim. pyörätön astia, ylipainava jäteastia, puutteellinen jäteauton kääntöpaikka) voidaan astia jättää tyhjentämättä tai tyhjentämisestä peritään normaalimaksun lisäksi jätetaksan mukainen tuntikorvaus. Keräilyväline jätetään tyhjentämättä, mikäli se sisältää oleellisessa määrin sellaista jätettä, jota ei siihen ole tarkoitettuja jota ei saa toimittaa astiaan tarkoitetun jätelaadun mukaiseen käsittelyyn. Toistuvasta laiminlyönnistä voidaan periä lajittelumaksu. Lukollisen yhteiskäyttöpisteen vuosimaksu 8 Vhteiskäyttöpisteiden jäteastioita voi käyttää liittymällä Kymenlaakson Jäte Oy : n asiakkaaksi lunastamalla avaimen ja maksamalla lukolisen yhteiskäyttöpisteen vuosimaksun 21 :n jätemaksutaulukon 1 mukaisesti. III Kunnan järjestämä biojätteenkuljetus Velvollisuus liittyä jätteenkuljetukseen 9 Biojätteen erilliskeräys koskee kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti rivi-ja kerrostalokiinteistöillä syntyvää biojätettä ja muuta kunnan vastuulla olevaa biojätettä. 5

6 Biojätteen kuljetukseen ovat velvollisia liittymään jätelain 32 ja 33 :n mukaisesti kunnan järjestämisvastuun mukaista jätettä tuottavatjätteenhaltijat. Myös oma koti - ja paritalot tai näiden kimpatvolvat liittyä biojätteen erilliskeräykseen, jos kiinteistöt sijaitsevat normaalien tyhjennysrelttien varrella. Kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen liitytään omalla kiinteistökohtaisella keräysastiala. Kuljetukseen voi liittyä myös sopimalla vierekkäisten kiinteistöjen tai lähinaapureiden kanssa yhteisastian käytöstä (kimppa -astia). Jätemaksun perusteet 10 Biojäteastian tyhjennysmaksu sisältää jätteen keräys-ja kuljetustyöstä aiheutuvan kuljetusmaksun sekä jätteen käsittelystä ja maksun perimisestä aiheutuvan käsittelymaksun 21 :n jätemaksutaulukon 2 mukaisesti. Sisäsäklstä, sen asennuksesta sekä astian pesusta veloitetaan erikseen 22 :n jätemaksutaulukon 3 mukaisesti. Kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen sovelletaan 6 :ssä ja 7 :ssä esitettyjä sääntöjä lukuun ottamatta lisäjätteeseen liittyviä kohtia. Jätteen haltija vastaa siitä, että astia on tyhjennettävissä myös talvella. Jäätyneet astiat tulee sulattaa, jotta tyhjennys on mahdollista. Jäteyhtiö toimittaa tarvittaessa jäätyneiden astioiden tilalle tyhjiä astioita lisäveloitusta vastaan. Mikäli biojäteastia joudutaan jättämään tyhjentämättä, koska sinne on laitettu loppujätettä, peritään käynnistä hukkanouto ja astia tyhjennetään seuraavan säännönmukaisen loppujäteastioiden tyhjennyksen yhteydessä. IV Kiinteistöittäinen hyötyjätteiden kuljetus 11 Jätelain mukaan tuottajalla on ensisijainen velvollisuus järjestää vastuulleen kuuluvien ja käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Kotitalouksien hyötyjätteiden keräämistä varten Kymenlaakson Jäte Oy ylläpitää jäteasemia ja hyötyjätepisteitä. Lajitellut hyötyjätteet saa jättää hyötyjätepisteille maksutta. Kiinteistäkohtaisen keräyksen voi halutessaan järjestää joko tuottaja, kunta tai kiinteistön haltija itse tietyin edellytyksin. Tuottajalla on jätelain mukaisesti ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto kiinteistöiltä. Lain perusteella myös kunta voi järjestää kiinteistökohtaisesti erilliskerätyn pakkausjätteen kuljetuksen sellaisilta kiinteistöiltä, jotka muutoinkin kuuluvat sen järjestämän jätehuollon piiriin. Kerätty jäte on toimitettava tuottajan järjestämään jätehuoltoon. Hyötyjätteillä tässä tarkoitetaan paperia syntyvää muuta pienmetallia ja lasijätettä., lasi-, metalli-ja kuitupakkauksia sekä asumisessa Kymenlaakson Jäte Oy varautuu huolehtimaan hyötyjätteiden keräyksen järjestämisestä kiinteistöiltä siltä osin kuin tuottajayhteisöt eivät sitä järjestä. Hyötyjäteastioiden tyhjennyshinnat määräytyvät 21 :n jätemaksutaulukon 2 mukaisesti. 6

7 V Ekomaks u/perusmaksu 1 2 Eko- / per usmaksulla katetaan kuntalai si lle maksuttomi a ja ali kattei si a jätehuoltopalveluja. Näi tä ovat hy öty jätteiden ja vaar alli sten jättei den ker äys ja käsi ttely, jäteneuvonta, ti edotus ja jätevali stus sekä jätehuollon kehi ttämi nen. Maksulla r ahoi tetaan my ös jätehuollon toi mi vuuden seur annasta ai heutuvia kustannuksi a. Perusmaksun määrääminen 13 Kotkassa perusmaksu kannetaan loppujäteastian tyhjennysmaksussa. Maksun suuruus jäteastian koon mukaan eriteltynä ilmenee 21 :n maksutaulukossa 1 VI Jäteasemien vastaanottomaksut 14 Jäteasemila otetaan vastaan kotitalouksista peräisin olevia hyödynnettäviä jätteitä sekä vaarallisia jätteitä. Jäteasemilla otetaan vastaan vain pieniä eriä (enintään henkilöauton peräkärryllinen, 1-2 m) lajiteltua jätettä. Jäteasemila ei pääsääntöisesti oteta vastaan pilaantuvaa jätettä, autonrenkaita eikä asbestia sisältävää jätettä. Poikkeuksena Keltakankaan jäteasema, jossa otetaan vastaan myös pieniä eriä pakattua asbestia. Jätteistä peritään käteismaksu. Eri jätelajien vastaanottomaksut määräytyvät lajikohtaisesti niiden vaatimien jatkokuljetus-ja käsittelykustannusten sekä jäteperäisistä materiaaleista saatavien myyntitulojen perusteella. Jäteasemien vastaanottomaksut ovat taksan 23 :n jätemaksutaulukossa 4. VII Lautakuntamaksut 15 Jätehuollon yhteistoiminta -alueen yhteisen jätelautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan jäteastian tyhjennysmaksussa kannettavalla lautakuntamaksulla. Lautakuntamaksuna peritään taksa -alueen väestöosuutta vastaava määrä lautakunnan vuosi kustannuksista. Lautakuntamaksun maksuperusteena on loppujätteen astiantyhjennyskerta, josta maksun saaja tilittää vuosittain vahvistetun osuuden neljännesvuosittain lautakunnan isäntäkunnalle. Maksun suuruus jäteastian koon mukaan eriteltynä ilmenee 21 :n maksutaulukossa 1. 7

8 VIII Asumisessa syntyvät ja muut kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat lietteet 16 Asumisessa syntyvillä ja muilla kunnan jätehuollon järjestämisvastuun piiriin kuuluvilla lietteillä tarkoitetaan muihin kuin kunnallisiin viemäriverkostoihin tai alueellisten jätevesiosuuskuntienverkostoihin liitettyjen kiinteistöjen sako-ja umpikaivojen tai kiinteistöjen pienpuhdistamoiden lietteitä ja jätevesiä. Kotkan kaupungin alueella sako-ja umpikaivolietteet eivät kuulu kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Kiinteistön haltijan tulee itse huolehtia, että sako-ja umpikaivot sekä pienpuhdistamot tarkistetaan ja tyhjennetään jätehuoltomääräysten määräyksiä noudattaen IX Kunnan toissijainen vastuu jätehuollon järjestämisestä 17 Jätelain 33 :n mukaiseen kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluvan jätehuoltopalvelun maksut määräytyvät tämän taksan 21 ja 23 mukaisesti. Toissijaisen vastuun piriin kuuluvan jätteen jätemaksujen on katettava vähintään kalkki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.toissijaisen vastuun piriin kuuluvasta jätehuoltopalvelusta peritään vähintään tämän taksan mukainen maksu. Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusperusteisesti korottaa enintään 25%. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm: jäte-erän määrä jätteen laatu jäte -erän soveltuvuus kunnan jäteyhtiön järjestelmään muut tapauskohtaiset tekijät Silloin, kun palvelutarve on jatkuvaa, yhtiö tekee jätteen haltijan sopimuksen enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. kanssa kirjallisen X Jätemaksulaskutus 18 Jätemaksun määrää ja panee maksuun Kymen jätelautakunta Kymenlaakson Jäte Oy:n valmistelusta ja tarkoituksenmukaiseksi katsomina laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Jätemaksu suoritetaan Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Jätelaskun voi maksaa viitesiirtona, e-laskuna tai suoramaksuna. Jos jäteastiaa tai astiaryhmää käyttää useampi kinteistö (kimppa -astia), yhteiskäyttäjäkiinteistöjen on kirjallisesti ilmoitettava kiinteistö - ja laskutustiedot Kymenlaakson Jäte Oy :lle. Jos kimpan tyhjennyslasku halutaan jaettavaksi kimpan jäsenten kesken, peritään jokaiselta kimpan jäseneltä laskun jakamisesta 22 :n jätemaksutaulukon 3 mukainen laskutuslisä. Jätemaksu on suoritettava jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa jätelaskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista 8

9 v ivästyskorkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Mikäli asiakas haluaa laskun lähettämisen jälkeen siirtää eräpäivää, peritään siirrosta 22 :n jätemaksutaulukon 3 mukainen laskutuslisä. Laskuttajana Kymenlaakson Jäte Oy tai tämän valtuuttama lähettää yhden tai useamman muistutuslaskun. Muistutuslaskusta peritään kulloisenkin perintälain mukainen perintämaksu (Laki saatavien perinnästä / 513 ja muutos 28 / 2005ja muutos 31 / 2013). Jätemaksulasku on ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen. Muistutuskirjeenjälkeen maksamaton lasku siirretään perintään ja tarvittaessa jätelautakunnan kautta ulosottoon. Jätemaksulaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset ja oikaisuvaatimukset on toimitettava Kymenlaakson Jäte Oy :n toimistoon 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Kymenlaakson Jäte Oy toimittaa muistutuksen tai oikaisuvaatimuksen Kymen jätelautakunnalle, ellei oikaisu ole yhtiön ratkaistavissa. XI Mahdolliset taksamuutokset 19 Tätä taksaa voidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä lukuun ottamatta arvonlisäveroa, jäteveroa ja muuta vastaavaa maksua, joissa tapahtuvien muutosten vaikutus maksuihin huomioidaan voimaantulopäivästä lukien ilman kunnan erilistä päätöstä. Tässä taksassa yleisenä arvonlisäverokantana on huomioitu 24%:ia. 20 Jätelautakunnan päätökselä voidaan yksittäistapauksessa jätemaksua kohtuullistaa, korottaa tai poistaa. erityisestä syystä kiinteistön XII Jätemaksutaulukot 21 Liitetaulukko 1 Loppujätteen astiakohtaiset tyhjennysmaksut Liitetaulukko 2 Erilliskerättävien jätteiden astiakohtaiset tyhjennysmaksut 22 Li i tetaulukko 3 Lisäveloitukset 23 Liitetaulukko 4 Jäteasemien vastaanottohinnat alkaen 9

10 21 Astiatyhjennysmaksut alkaen JÄTEMAKSUTAULUKK0 1 LOPPUTATE Perus- Lautakunt kuljetus käsittely maksu a-maksu Alv 24% Yhteensä Astlakako litraa 2,83 0,96 0,34 0,05 1,01 5,19 244] litraa 2,13 1,73 0,62 0,10 1,10 5, litraa 2,83 2,64 0,95 0,15 1,58 8,15 6W litraa 1,81 4,48 1,61 0,26 1,96 10, litraa 1,81 4,94 1,77 0,28 2,11 10,92 ETULSTAINKONrt11,5 M3 22,63 11,07 3,98 0,63 9,20 47,51 ETUTASTAINKONTTI 3 M3 22,63 22,19 7,97 1,27 12,97 67,03 ETULASTAINKONTTI 4 M3 22,63 29,71 10,67 1,70 15,53 80,24 ETUTASTAINKONTTI 5 M3 22,63 37,52 13,48 2,14 18,19 93,97 ETULASTAINKONTTI 6 M3 22,63 44,94 16,15 2,57 20,71 107,00 ETULASTAINKONTT18 M3 22,63 60,27 21,65 3,44 25,92 133,91 SYVÄKERÄYSASTIA 3 M3 LOP 28,29 20,18 7,25 1,15 13,65 70,52 SYVÄKERÄYSSÄILIO 5 M3 LOP 28,29 35,55 12,77 2,03 18,87 97,52 PURISTINKONTTI 'I 120,86 79,77 28,66 4, 56 56,12 289,97 Lukollisen yhteisastian vuosimaksu kesäas. 0,00 28,24 10,15 1,61 9,60 49,60 Lukolllsen yhtelsastlan vuosimaksu ym.v.as. 0, 00 42, 35 15,22 2,42 14,4(1 74, 39 1*) käsittelymaksu painon perusteella. Taulukossa esimerkki 935 kg 1 / 1

11 1 2 1 Astiatyhjennysmaksut alkaen JÄTEMAKSUTAULUKKO 2 HY TYJÄTTEET Astiakoko kuljetus käsittely Alv 24% Yhteensä sis Alv 24 BIOJ TE litraa 2,89 2,33 1, 25 6, litraa 2, , 41 7, litraa 3,19 4,37 1, 81 9,37 syväkeräysastia enint. 0,8 m3 28, 29 10,83 9,39 48, 51 Syväkeräysastia alle 1,3 m3 28,29 21,66 11, 99 61, 94 KE R Ä YSPAPERI 240 litraa 0,00 0,00 0,00 0, litraa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 äkerä ssäiliö 3-5 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 KE YSKARTONKI 240 lit raa 5, 00 0, 00 1, 20 6, litraa 5,00 0,00 1,20 6,20 syväker äys 3-5 m3 25, 00 0, 00 6, 00 31,00 PIENMETALLI 140 litraa 5,00 0, 00 1, 20 6, litraa 5,00 0,00 1,20 6, litraa 5,00 0,00 1,20 6,20 LASI 140 litraa 5,00 2,00 1,68 8, litraa 5, 00 3, 00 1, 92 9, liir aa 5, 00 8, 00 3, 12 16, 12

12 22 Usåpalveluiden yksikkiihinnat alkaen JÅTEMAKSUTAULUKK03 Kuljetus maksu käsittely maksu A1v24% Yhteensä Muut velnitukset, LOppulåte IRTOJÄTE m3 15,00 10,00 6,00 31,00 HUKKANOUTO 1,89 0,45 2,34 LISISAKKI 200 L 7,50 2,00 2,28 11,78 LISÄKUUTIO 15,00 10,00 6,00 31,00 KÄSIN SIIRTO / 10 m 1,26 0,30 1,56 AVAINLISÄ KP 1,26 0,30 1,56 LOPPUJÄTEASTIAN PESU , si.s tyhjennyksen 8,81 2,11 10,92 LOPPUJÄTEASTIAN PESU yli 1 m3, sis tyhjennyksen 110,80 26,59 137,39 AUTON TUNTIKORVAUS SEKAJÄTE 105,75 25,38 131,13 AUTON KM-KORVAUS SEKAJÄTE 2,50 0,60 3,10 Muut erillisveloilukset IASKUTUSLISÄ 5,00 1,20 6,20 LAJn TELUMAKSU 15,00 3,60 18,60 JOULUKUUSEN NOUTO 7,50 1,80 9,30 Muut veloltukset, BloJäte BIOSÄKKI)TärkkeIys)+ASENNUS 1,51 0,36 1,87 BIOSAKKI(paperi)+ASENNUS 1,51 0,36 1,87 BIOSÄKKI)PE)+ASENNUS 1,00 0,24 1,24 Sisäsäkkl syv2keräysastiaan 7,50 1,80 9,30 LISÄIÄTEJBIOASTIA) 15,00 3,60 18,60 AVAINLISÄ 610 1,26 0,30 1,56 KÄSIN SIIRTO1 10 m 1,26 0,30 1,56 HUKKANOUTO 2,57 0,62 3,19 AUTON KM-KORVAUS BIOJATE 2,50 0,60 3,10 AUTON TUNTIKORVAUS BIOJÄTE 105,00 25,20 130,20 BIOASTIAN PESU , sls. tyhjennyksen 8,81 2,11 10,92 BIOASITIAN PESU yli 1 m3,si.s tyhjennyksen 110,80 26,59 137,39 IASKUTUSLISA 5,00 1,20 6,20 WITTELUMAKSU 15,00 3,60 18,60

13 23 lateaseman vastaanottohinnat alkaen JATEMAKSUTAULUKKO4 AU I I I AL w v c I A1v24% 0 maksutta paperi 0 maksutta pahvi kartonki 0 maksutta lasi (pakkaukset ) 0 maksutta metalli 0 maksutta haketuskel poiset risut 0 maksutta kodin vaaralliset jätteet (ongelmaj ätt eel 0 maksutta kodin sähkölaitteet 0 maksutta puhdas puujäte 0 maksutta i ate 2,42 3,00 E/pienerä, alle 1 m3 energ aj 4,84 6,00E/ma kaatopaikkajäte 8,06 10,00 E/pienerä, alle 1m3 16,13 20,00 EJma betoni- ja tiilijäte 8,06 10,00 Eftonni, alle 500 mm 16,13 20, kannet 4, 03 5,00 Elm a hamvoinäjäte * 4,03 5,00E/m3 kestopuu 4,84 6,00 E. alle imi haravointijätteen pienerät otetaan maksutta vastaan Keltakankaan jäteasemalla. YRITYKSET palvelunnake at 8,06 10,00EJkä ntikerta vaaralliset jätteet Sopimuksen mukaan enintään 3 laitetta veloäuksetta ja ilman sahkölaitteet (vain kuluttajatuotteet ) palvelumaksua, jos ei tuo muuta jätettä muut hinnat samat kuin kmitalouksilla

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

Pyhtään jätetaksa 2015

Pyhtään jätetaksa 2015 LIITE 2 1 Pyhtään jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2014 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2014 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 18 Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 5 PERUSTELUITA JA OHJEITA 5.1 Sopimusalue Jätelain lähtökohtana on, että järjestetty jätteenkuljetus toteutetaan koko kunnan alueella. Kunta

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot