PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA ALKAEN Taksan liitteenä on maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA 1.1.2013 ALKAEN Taksan liitteenä on maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA ALKAEN Taksan liitteenä on maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen kunnissa lukuun ottamatta seuraavia pykäliä, joita noudatetaan vain mainituissa kunnissa tai niiden osissa: Kunnan järjestämä seka- ja energiajätteen kuljetus 4-6 : Orimattilan Artjärvellä, Heinolan ja Sysmän haja-asutusalueilla Kunnan järjestämä biojätteen kuljetus 7 : Heinolassa ja Orimattilassa Taksa ei koske kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa (jätelaki 37 ) palvelusta perittäviä yksityisoikeudellisia maksuja. 2 Maksuvelvollisuus Tässä taksassa olevia jätemaksuja on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija (esim. kuljetusliike), jonka jätehuoltopalvelun kilpailutettu kuljetusurakoitsija tai Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (myöhemmin jätelaitos) järjestää toimialueensa kunnan lukuun. 3 Määrittelyt Jätteiden määritelmät ovat jätelain ja jätehuoltomääräysten (hyväksytty kunnissa v. 2000) mukaiset. Tässä taksassa tarkoitetaan: Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa jätelaitos tai kunta kilpailuttaa jätteenkuljetukset keskitetysti urakka-alueittain. Kunnan toissijaisella vastuulla jätelain 33 :n mukaista kunnan velvollisuutta järjestää jätehuolto silloin, kun jätteen haltija tätä muun kohtuullisesti saatavilla olevan palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu jätelaitoksen jätehuoltojärjestelmään. Kuljetusurakoitsijalla kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kilpailutuksen perusteella valittua jätehuoltoa hoitaa yritystä. II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN SEKAJÄTTEEN JA ENERGIAJÄTTEEN KULJETUS (Orimattilan Artjärvi, Heinolan ja Sysmän haja-asutusalueet) 4 Liittymisvelvoite Jätteen haltijan (kiinteistön) on liityttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, jos kiinteistön jätteenkuljetuksen järjestäminen jätelain :n mukaan kuuluu kunnan ensisijaiselle tai toissijaiselle vastuulle. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liitytään ensisijaisesti omalla kiinteistökohtaisella keräysastialla. Vaihtoehtoisesti kiinteistöt voivat liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen: a) Liittymällä alueellisen jätepisteen käyttäjäksi b) Sopimalla kiinteistöjen yhteisastian käytöstä (kimppa-astia) jätehuoltomääräysten 7 :n mukaisesti. 1

2 Sysmässä ja Heinolassa ensisijainen vaihtoehto on aluepisteen käyttö. Kimppa tai kotinouto on mahdollista, jos kiinteistö sijaitsee tavanomaisen ja vakiintuneen kuljetusreitin välittömässä läheisyydessä. Toimivien maatilojen on kuitenkin aina liityttävä jätehuoltoon kiinteistökohtaisella keräysastialla. 5 Kiinteistökohtaisien keräysastioiden tyhjennysmaksujen perusteet Tyhjennysmaksu määrätään kiinteistön keräilyvälineiden tyypin (tilavuus), tyhjennyskertojen, jätelajin sekä muiden palvelusuoritteiden mukaan. Tyhjennysmaksu koostuu kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta. Kuljetusmaksu määräytyy jätelaitoksen tai kunnan toteuttaman hankintalain mukaisen kilpailutuksen perusteella. Käsittelymaksu määräytyy jätelajikohtaisen jätteenkäsittelymaksun ja keskimääräisen jätelajikohtaisen keräysvälineessä olevan jätteen painon mukaan. Painot on esitetty maksutaulukossa. Erikseen punnittavissa säiliöissä käsittelymaksuosuus määräytyy jätteen punnituksen perusteella. Käsittelymaksuosuus sisältää Heinolassa ja Orimattilassa hallintomaksuosuuden, jonka kuljetusurakoitsija tilittää jätelaitokselle. Hallintomaksuosuudella katetaan jätelaitokselle urakan kilpailutuksesta ja valvonnasta aiheutuvia kuluja. Jätelain aiheuttamisperiaatteen mukaan jätemaksun on katettava kaikki jätehuollosta aiheutuvat kulut. Enimmäistyhjennysvälit määräytyvät jätehuoltomääräysten mukaisesti. Muutosta tyhjennysväliin voi hakea jätelautakunnalta. Keräilyvälineiden muutoksen vaikutus jätemaksuun otetaan huomioon jätemaksua alentavana tai kohottavana siitä lähtien, kun kiinteistön haltija tai jätteenkuljettaja on ilmoittanut muutoksesta kuljetusurakoitsijan toimistoon. Käsin siirrettäviin keräysvälineisiin saa sijoittaa enintään 60 kg jätettä. 5.1 Tilapäinen keskeytys Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on ilmoitettava kuljetusurakoitsijalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen keskeytyksen alkamista ja keskeytyksen tulee kestää vähintään neljä (4) viikkoa, jotta jätemaksu voidaan jättää perimättä keskeytysajalta. Keskeytys ei koske aluekeräyspisteiden vuosimaksuja. 5.2 Urakoitsijan laiminlyönti Jätemaksua ei peritä, jos keräilyväline on kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä urakoitsijalle viipymättä. Laiminlyönniksi ei katsota, jos keräilyväline on ollut liian painavaksi täytetty tai rikkinäinen tai jos kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie jäteastialle on kulkukelvoton tai saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle. Jos keräilyvälineen tyhjennys ei ole mahdollista kiinteistöstä johtuvista syistä, peritään hukkanoudosta maksu (kohta 5.3). Kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin takia tyhjentämättä jäänyt keräysväline tyhjennetään mahdollisimman pian kiinteistön haltijan ilmoitettua siitä kuljetusurakoitsijalle. Taajamissa tyhjennys tehdään viimeistään viikon ja haja-asutusalueilla viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoituksesta. Laiminlyönnin takia kertynyt ja jäteastian viereen pakattu vastaava jäte kuljetetaan maksutta. 5.3 Hukkanoutomaksu Jätemaksu peritään kaikista astioista, joissa on jätettä. Jos astia tai astiaryhmän kaikki astiat ovat tyhjät tai astiaa ei voida tyhjentää asiakkaasta johtuvasta syystä, peritään kyseisen astiatyypin hukkanoutomaksu, joka on ko. astiatyypin kuljetusmaksuosuus. 2

3 5.4 Lisäjätteet Lisäjätteeksi tulkitaan jäte, joka on pakattu jätesäkkiin tai muuten merkitty selvästi jätteeksi sekä jätetty astian kylkeen tai jätekatokseen. Lisäjätteestä perittävä maksu määräytyy lisäjätteen tilavuuden perusteella. Maksu jokaiselta 200 litran lisäjätemäärältä on 75 prosenttia maksutaulukon mukaisesta ko. jätelajin 240 litran jäteastian tyhjennysmaksusta. Jos lisäjätteet on pakattu käyttäen muuta kuin jätesäkkiä tai -pussia on ne aina merkittävä lisäjätteeksi ja niiden on oltava helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia. Yli 1 m 3 :n lisäjäte-eriä ei oteta kuormaan. 6 Aluejätepistemaksu Aluejätepisteiden seka- ja energiajäteastioita voi käyttää liittymällä urakoitsijan aluejätepisteasiakkaaksi ja maksamalla aluejätepistemaksua. Sysmässä aluepistemaksu sisältää myös lasi- ja metalliastioiden käyttöoikeuden. Aluejätepistemaksu on vuosimaksu ja määräytyy jätelaitoksen tai kunnan hankintalain mukaisen kilpailutuksen perusteella. Aluejätepistemaksun maksuvelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön laskutuskauden ensimmäisenä päivänä. III KUNNAN JÄRJESTÄMÄ BIOJÄTTEEN KULJETUS (Heinola ja Orimattila) 7 Biojäteastioiden tyhjennysmaksujen perusteet Biojätteen erilliskeräys koskee kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti asuinkiinteistöjä, joissa on vähintään 10 huoneistoa ja toimipaikkakiinteistöjä, joissa muodostuu biojätettä vähintään 50 litraa/vko. Näistä kiinteistöistä kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen ovat velvollisia liittymään jätelain 32 ja 33 :n mukaisesti kunnan järjestämisvastuun mukaista jätettä tuottavat kiinteistöt. Myös edellä esitettyä pienemmät kiinteistöt voivat liittyä biojätteen erilliskeräykseen, jos kiinteistöt sijaitsevat normaalien tyhjennysreittien varrella. Kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen liitytään omalla kiinteistökohtaisella keräysastialla tai sopimalla vierekkäisten kiinteistöjen tai lähinaapureiden kanssa yhteisastian käytöstä jätehuoltomääräysten mukaisesti (kimppa-astia). Kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen sovelletaan muutoin 5 :ssä esitettyjä periaatteita. Biojäteastian tyhjennysmaksu sisältää astian sisäsäkin ja vuosittaisen pesun jätehuoltomääräysten mukaisesti. IV JÄTEMAKSUT JÄTEASEMILLA 8 Pienerämaksut Jätelaitoksen ylläpitämillä jäteasemilla peritään maksutaulukon mukaisista jätteistä tilavuusperusteisia tai yksikkökohtaisia pienerämaksuja. Jätemaksut peritään jätteen tuojalta. Maksuilla katetaan jätelaitokselle jätteiden käsittelystä aiheutuvia kustannuksia. Muut jäteasemien kulut katetaan ekomaksusta. Jätteentuonnissa on noudatettava jätelaitoksen vastaanottoehtoja. V JÄTEMAKSUT JÄTEKESKUKSESSA 9 Jätteenkäsittelymaksut ja vaakamaksu 3

4 Kujalan Jätekeskukseen jätelain 32 ja 33 :n mukaisesti vastaanotettavista jätekuormista peritään pääsääntöisesti maksutaulukon mukainen punnitustapahtumakohtainen vaakamaksu sekä jätelajikohtainen painoon perustuva käsittelymaksu. Maksut on velvollinen maksamaan se, joka tuo kuorman jätekeskukseen. Maksut voidaan laskuttaa jätteen tuottajalta, mikäli jätteen tuottaja on tehnyt jätelaitoksen kanssa laskutussopimuksen. Jätteentuonnissa on noudatettava jätelaitoksen vastaanottoehtoja. 10 Kunnan toissijaisen vastuun maksut Kunnan toissijaiselle vastuulle jätelain 33 :n mukaisesti kuuluvien jätteiden taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusperusteisesti joko alentaa tai korottaa enintään 25 %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm: jäte-erän määrä jätteen laatu jäte-erän soveltuvuus jätelaitoksen järjestelmään muut tapauskohtaiset tekijät Silloin, kun palvelutarve on jatkuvaa, jätelaitos tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuksen enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. VI EKOMAKSU 11 Ekomaksun perusteet Ekopisteverkoston ylläpidosta, kotitalouksien varallisten jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä, jätteen synnyn ehkäisy- ja muusta jäteneuvonnasta, jäteasema- ja jätepäivystysverkoston ylläpidosta, jäterekisterin ylläpidosta sekä jätelautakunnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi peritään jätelain 78 :n mukaisesti kaikista asunnoista ja vapaa-ajanasunnoista maksutaulukon mukaista asuntokohtaista kiinteää perusmaksua, ekomaksua. Ekomaksu perustuu kiinteistön käyttötarkoitukseen ja asuntojen lukumäärään. Mitä edellä on määrätty asuinkiinteistöistä, koskee myös laitoksia, joissa on tavanomaiseen kotitalouteen rinnastettavaan asumiseen käytettävä tai käytettäviä asuinhuoneistoja. Kahden asunnon kiinteistöissä, joissa asuvat muodostavat käytännössä yhden ruokakunnan, voidaan ekomaksu määrätä yhden asuinhuoneiston mukaan. 12 Ekomaksun laskutus Ekomaksu on suoritettava jätelain 83 :n mukaisesti jätelaitokselle, joka järjestää mainitut palvelut kunnan lukuun. Jätelaitos hoitaa ekomaksun laskuttamisen, perinnän ja muut taloushallinnon sekä tarvittavien rekisterien toteuttamisen ja ylläpitämisen sekä maksuvelvollisille tiedottamisen kaikkine tehtävineen. Ekomaksu laskutetaan vuosittain yhdessä erässä. Maksu määrätään sille, joka omistaa asunnon laskutushetkellä. Kiinteistö- ja osakeyhtiömuotoisissa kiinteistöissä lasku toimitetaan taloyhtiölle. Maksu määräytyy sen mukaan, mikä on asianomaisen asunnon käyttötarkoitus maksuunpanovuoden alussa. Maksu ei koske asuinkelvottomia asuntoja. VII MUUT MAKSUT 13 Väärinkäyttömaksu Väärinkäyttöä on aluejäte- ja ekopisteiden käyttö silloin, kun kiinteistö, jonka jätteitä pisteelle tuodaan, ei ole liittynyt kuljetusurakoitsijan aluejätepisteasiakkaaksi tai ei ole maksanut eko- 4

5 maksua. Aluejäte- ja ekopisteiden väärinkäyttöä on myös ohjeiden vastaisen jätteen tuominen pisteelle. Aluejäte- ja ekopisteen väärinkäytöstä peritään maksutaulukon mukainen väärinkäyttömaksu, jolla katetaan aiheutuneita kustannuksia. Maksu peritään ensisijaisesti aluejäteja ekopistettä väärinkäyttäneeltä jätteen tuojalta ja toissijaisesti jätteen syntykiinteistön haltijalta. Maksua voidaan soveltaa myös jäteaseman aukioloaikojen ulkopuolella alueen ulkopuolelle luvatta jätettyihin jätteisiin. VIII JÄTEMAKSULASKUTUS 14 Jätemaksun määrääminen ja suorittaminen Jätemaksun määrää ja panee maksuun jätelautakunnan määräämä viranomainen jätelaitoksen tai kuljetusurakoitsijan valmistelusta ja tarkoituksenmukaiseksi katsomina laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Jätemaksun maksamista varten maksuvelvolliselle lähetetään jätelasku jätelain 82 :n mukaisesti. Jätemaksun lähettää ja maksu suoritetaan kuljetusurakoitsijalle (tyhjennysmaksut ja aluejätepistemaksut) tai jätelaitokselle (ekomaksut, pienerämaksut, vaakamaksut ja käsittelymaksut). Jos jäteastiaa tai astiaryhmää käyttää useampi kiinteistö (kimppa-astia), yhteiskäyttäjäkiinteistöjen on kirjallisesti ilmoitettava astia-, tyhjennys-, kiinteistö- ja laskutustiedot kuljetusurakoitsijalle. Jätemaksu on suoritettava jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa jätelaskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Kuljetusurakoitsija tai jätelaitos lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuslaskusta peritään perintälain 10 :n mukainen perintämaksu (Laki saatavien perinnästä /513 ja muutos 28/2005). Jätemaksulasku on ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen. Muistutuskirjeen jälkeen maksamaton lasku siirretään jätelautakunnalle pakkoperittäväksi. Jätemaksulaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset on toimitettava jätelaitoksen tai kuljetusurakoitsijan toimistoon 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Jätelaitos tai kuljetusurakoitsija toimittaa muistutuksen jätelautakunnan ratkaistavaksi, ellei asia ole laitoksen tai kuljetusurakoitsijan ratkaistavissa. 15 Kohtuullistaminen Jätelautakunnan päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa erityisestä syystä kiinteistön jätemaksua kohtuullistaa. Maksun kohtuullistaminen on harkinnanvaraisesti mahdollista, mikäli asuinkiinteistöä ei voida luotettavasti selvitettyjen syiden vuoksi ollenkaan käyttää, eikä jätehuoltopalveluja ole tarvetta tänä ajanjaksona tarjota. IX MAHDOLLISET TAKSAMUUTOKSET 16 Taksan ja maksujen muuttaminen Tätä taksaa ja liitteenä olemaa maksutaulukkoa voidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä lukuun ottamatta arvonlisäveroa, jossa tapahtuvien muutosten vaikutus maksuihin huomioidaan voimaantulopäivästä lukien ilman lautakunnan erillistä päätöstä. 5

6 X VOIMAANTULO 17 Voimaantulo Tämä jätetaksa tulee voimaan Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään. Tämä taksa kumoaa voimaan tullessaan kuntien aiemmin päättämät jätetaksat. Liite: maksutaulukko 6

7 JÄTEMAKSUTAULUKKO LIITE Maksut alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT SEKAJÄTTEEN KERÄYS Käsittelyosuus sisältää hallinto-osuuden 0,1 Orimattilassa ja Heinolassa Orimattilan Artjärvi Heinola haja-asutus Sysmä haja-asutus Pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävä jäte /biojäte eroteltu alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 24% alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 24% kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä kuljetus käsittely Yhteensä yhteensä kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä jäteastia enintään 140 l 3,95 1,49 5,44 6,75 5,32 1,49 6,81 8,44 ei eritelty 7,97 9,88 jäteastia enintään 240 l 3,95 2,30 6,25 7,75 5,65 2,30 7,95 9,86 ei eritelty 7,97 9,88 jäteastia enintään 600 l 5,70 4,40 10,10 12,52 6,55 4,40 10,95 13,58 ei eritelty 12,71 15,76 jäteastia enintään 660 l 5,70 4,83 10,53 13,06 6,55 4,83 11,38 14,11 pikakontti enintään 4 m3 28,00 27,16 55,16 68,40 26,00 27,16 53,16 65,92 pikakontti yli 4 m 3, enintään 6 m 3 32,00 40,70 72,70 90,15 27,50 40,70 68,20 84,57 pikakontti yli 6 m 3, enintään 8 m 3 58,00 54,23 112,23 139,17 29,50 54,23 83,73 103,83 Pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävä jäte /biojäte ei eroteltu jäteastia enintään 140 l 3,95 1,84 5,79 7,18 5,42 1,84 7,26 9,00 ei eritelty 8,94 11,09 jäteastia enintään 240 l 3,95 2,85 6,80 8,43 5,75 2,85 8,60 10,66 ei eritelty 8,94 11,09 jäteastia enintään 600 l 5,70 5,47 11,17 13,85 6,65 5,47 12,12 15,03 ei eritelty 14,39 17,84 jäteastia enintään 660 l 5,70 6,01 11,71 14,52 6,65 6,01 12,66 15,70 pikakontti enintään 4 m3 28,00 33,93 61,93 76,79 26,30 33,93 60,23 74,69 pikakontti yli 4 m 3, enintään 6 m 3 32,00 50,85 82,85 102,73 27,80 50,85 78,65 97,53 pikakontti yli 6 m 3, enintään 8 m 3 58,00 67,76 125,76 155,94 29,50 67,76 97,26 120,60 ENERGIAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävä jäte Käsittelyosuus sisältää hallinto-osuuden 0,1 Orimattilan Artjärvi Heinola haja-asutus Sysmä haja-asutus Orimattilassa ja Heinolassa alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % kuljetus käsittely Yhteensä yhteensä kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä kuljetus käsittely yhteensä Yhteensä jäteastia enintään 140 l 4,25 0,24 4,49 5,57 6,35 0,24 6,59 8,17 ei eritelty 6,11 7,58 jäteastia enintään 240 l 4,25 0,34 4,59 5,69 6,75 0,34 7,09 8,79 ei eritelty 6,11 7,58 jäteastia enintään 600 l 5,80 0,69 6,49 8,05 7,65 0,69 8,34 10,34 ei eritelty 8,44 10,47 jäteastia enintään 660 l 5,80 0,75 6,55 8,12 7,65 0,75 8,40 10,42 pikakontti enintään 4 m3 28,00 3,50 31,50 39,06 28,60 3,50 32,10 39,80 pikakontti yli 4 m 3, enintään 6 m 3 32,00 5,20 37,20 46,13 31,30 5,20 36,50 45,26 pikakontti yli 6 m 3, enintään 8 m 3 58,00 6,90 64,90 80,48 34,00 6,90 40,90 50,72 BIOJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävä jäte Orimattila Heinola Käsittelyosuus sisältää hallinto-osuuden 0,1 alv 0 % alv 0 % alv 24 % alv 0 % kuljetus käsittely yhteensä yhteensä kuljetus käsittely yhteensä Yhteensä Jäteastia 120 litraa 4,80 1,84 6,64 8,23 3,59 1,84 5,43 6,73 Jäteastia 240 litraa 4,51 3,59 8,10 10,04 3,30 3,59 6,89 8,54

8 KERÄYKSEN KÄSITTELYMAKSUOSUUDEN PERUSTEET Käytettävät keskimääräiset jätteen painot keräilyvälineessä kg/astia-m 3 astiakoko sekajäte, biojäte eroteltu astia enintää 140 l 100 astia enintään 240 l 92 kg/astia-m 3 sekajäte, biojäte ei eroteltu kg/astia-m 3 energiajäte kg/astia-m3 biojäte astia enintää'n 660 l pikakontti enintään 4 m3 pikakontti enintään 6 m pikakontti enintään 8 m ALUEJÄTEPISTEIDEN MAKSUT Orimattilan Artjärvi Heinolan haja-asutus Sysmä haja-asutus Aluejätepisteitä käyttävät kiinteistöt Käsittelymaksuosuus sisältää hallintomaksuosuuden /asunto/vuosi /asunto/vuosi /asunto/vuosi 2 /asunto/vuosi Orimattilassa ja Heinolassa 1a. vakituinen asunto, biojäte eroteltu 1-2 asukasta 65,00 80,60 66,50 82,46 1b. vakituinen asunto, biojäte eroteltu 1-3 asukasta 95,18 118,02 yli 2 asukasta 91,00 112,84 88,30 109,49 yli 3 asukasta 105,00 130, asukasta 79,00 97,96 74,50 92, asukasta 123,00 152,52 4. vakituinen asunto biojäte ei eroteltu yli 2 asukasta 102,00 126,48 97,00 120,28 yli 3 asukasta 133,48 165,52 5a. vapaa-ajan asunto, biojäte eroteltu 57,00 70,68 64,00 79, asukasta 56,34 69,86 5c. vapaa-ajan asunto, biojäte eroteltu, yli 3 asukasta 59,06 73,23 6a. vapaa-ajan asunto, biojäte ei eroteltu 69,00 85,56 71,00 88, asukasta 64,86 80,43 yli 3 asukasta 69,25 85,87 7. vapaa-ajan asunto, käyttö vähäistä 58,60 72,66 ASTIAVUOKRAT astian koko seka- ja energiajäte 120 litraa 2,50 3,1 2,25 2, litraa 2,50 3,1 2,25 2, litraa 2,50 3,1 2,35 2,91 600/660 litraa 3,50 4,34 4,45 5,52 ASTIAPESUT Orimattila /kk Orimattila /kerta Heinola /kk Heinola /kerta astian koko bioastia litraa 9,50 11,78 9,50 11,78 seka- ja energia litraa 5,50 6,82 16,50 20,46

9 SYSMÄN HAJA-ASUTUSALUEEN MAKSUT ALKAEN SEKAJÄTTEEN KERÄYS Sysmä haja-asutus alkaen Pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävä jäte /biojäte eroteltu alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 24% kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä jäteastia enintään 140 l ei eritelty 8,34 10,34 jäteastia enintään 240 l ei eritelty 8,34 10,34 jäteastia enintään 600 l ei eritelty 13,26 16,44 Pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävä jäte /biojäte ei eroteltu jäteastia enintään 140 l ei eritelty 9,36 11,61 jäteastia enintään 240 l ei eritelty 9,36 11,61 jäteastia enintään 600 l ei eritelty 15,00 18,60 ENERGIAJÄTTEEN KERÄYS Sysmä haja-asutus alkaen Pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävä jäte alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 24% kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä jäteastia enintään 140 l ei eritelty 6,50 8,06 jäteastia enintään 240 l ei eritelty 6,50 8,06 jäteastia enintään 600 l ei eritelty 9,08 11,26 ALUEJÄTEPISTEIDEN MAKSUT Sysmä haja-asutus alkaen Aluejätepisteitä käyttävät kiinteistöt /asunto/vuosi 1. vakituinen asunto, biojäte eroteltu 1-3 asukasta 99,44 123,31 2. vakituinen asunto, biojäte eroteltu yli 3 asukasta 109,75 136,09 3. vakituinen asunto biojäte ei eroteltu 1-3 asukasta 128,52 159,36 4. vakituinen asunto biojäte ei eroteltu yli 3 asukasta 139,53 173,02 5. vapaa-ajan asunto, biojäte eroteltu 1-3 asukasta 58,91 73,05 6. vapaa-ajan asunto, biojäte eroteltu, yli 3 asukasta 61,76 76,58 7. vapaa-ajan asunto, biojäte ei eroteltu, 1-3 asukasta 67,79 84,06 8. vapaa-ajan asunto, biojäte ei eroteltu, yli 3 asukasta 72,40 89,78

10 EKOMAKSU JA VÄÄRINKÄYTTÖMAKSU EKOMAKSU /asunto/vuosi vakituinen asunto 16,53 20,50 vapaa-ajan asunto 9,28 11,50 ALUEJÄTEPISTEEN TAI EKOPISTEEN Aluejätepisteen tai ekopisteen käyttö vuosimaksua tai ekomaksua maksamatta 48,39 6 Peritään myös maksamatta jäänyt vuosimaksu tai ekomaksu Muun kuin pisteeseen kuuluvan jätteen tuominen aluejäte- tai ekopisteeseen 96,77 12 Peritään myös väärin jätetyn jätteen käsittelymaksu JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOMAKSUT /väärinkäyttö JÄTEASEMAMAKSUT sekajäte, enintään 200 litraa sekajäte, 1 m3 energiajäte, 1m3 kannot, 1 m3 betoni- ja tiilijäte, 1 m3 ylijäämämaat, enintään 1 m3 tynnyrit, 200 litraa, avaamaton, kpl renkaat, ilman vanteita tai vanteilla, kpl erityiskäsiteltävä jäte esim. asbesti, kuolleet pieneläimet, grillirasvat, 1 m3 jauhesammuttimet, kpl tietosuojapaperi, enintään 40 litraa tietosuojapaperi, 200 litraa tuhoamistodistus, kpl risut haravointijäte puu kartonki paperi lasi metalli kestopuu 16,93 21,0 5,65 7,0 5,65 7,0 5,65 7,0 5,65 16,13 0,81 8,07 Pienerämaksut 6,45 8,0 20,97 8,07 10,0 16,13 7,0 20,0 1,0 26,0 15,00 32,26 4 1

11 MAKSUT KUJALAN JÄTEKESKUKSESSA HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY Sekajäte Sekajäte Biojätteet biojäte eläinperäinen teollisuuden biojäte haravointijäte, muut kuin ekomaksukiinteistöt haravointi- ja risujätteen sekakuormat Energiajätteet Energiajäte Teollisuusjätteet kaatopaikalle teollisuusjäte luokka 1 teollisuusjäte, luokka 2, kiviainesperäiset teollisuusjäte luokka 2, jäteveroton kuona- ja tuhka puru ja puupöly kaatopaikalle jätteenkäsittelyn rejekti Muut jätteet terveydenhuollon pakkauslasi yrityksien keräyslasi, taloyhtiöt maksutta Erityiskäsiteltävä jäte kaatopaikalle Asbesti, laskutus vähintään 500 kg Terveydenhuollon erityiskäsiteltävä jäte välpänerotusjäte tuhottavat erät muu erityiskäsiteltävä erityiskäsiteltävät pienerät, 1 m3 Rakennusjätteet Kujalan jätekeskus /tonni 99,5 123,38 /tonni 79,00 97,96 79,00 97,96 34,50 42, ,00 /tonni 34,00 42,16 /tonni 116,00 143,84 75,00 93,00 25,00 31,00 116,00 143,84 65,00 80,60 99,50 123,38 /tonni 97,4 120,78 95,7 118,67 /tonni, ellei muuta mainita 99,5 123, , , , ,84 20,97 26,00 /tonni, ellei muuta mainita Rakennus- ja purkujäte Kannot Kannot, halotut Maa-aines, betonimurska Maa-aines verollinen Betonijäte, maksimisivumitta 1 m Betonijäte, sivumitta 1-5 m Betonijäte, erikoiskappaleet 99,5 20,6 10,8 24,8 74,8 15,6 21,1 28,6 123,38 25,54 13,39 30,75 92,75 19,34 26,16 35,46

12 Betonijäte, sisältää tiiltä Tiilijäte Asfalttijäte 27,5 7,7 7,7 34,10 9,55 9,55 Onnettomuusmaat, pienerät minimiveloitus 2 tonnia Kestopuu Lietteet ja öljyiset vedet Rasvanerotuskaivojäte Hiekanerotuskaivojäte Öljynerotuskaivojäte Sadevesihiekat Teollisuuden prosessiliete 50, ,62 183,52 /tonni, ellei muuta mainita 80 99, , ,00 70, ,12 Puhdistamoliete ,12 Muu liete Öljyvahingon imeytysjäte Öljyinen vesi Säliönpesuvesi, /erä Muut hinnat , , , ,8 alv 0 % alv 24 % Vaakamaksu, punnitus /kpl Pienlaskutuslisä satunnaisille laskuasiakkaille /kpl maksukehoitus /kpl Vaaralliset jätteet asukkailta maksutta 50 kg/ 50 litraa /vuosi Öljypitoiset jätteet Käytetyt voiteluöljyt, vesipitoisuus < 10 % Käytetyt voiteluöljyt, vesipitoisuus >10 % Öljyinen kiinteä jäte, ml öljynsuodattimet Öljyinen vesi*, leikkunesteet, säiliönpohjat, Liuottimet ja maalit, torjunta-aineet Maali-, liima-, lakka- ja hartsijäte* Jäähdytin ja jarrunesteet* Liuottimet: bensiini, tinneri ja tärpätti* Liuottimet, vesipitoinen Valokuvauskemikaalit* Torjunta- ja kasvinsuojeluaineet* Lääke-, kemikaali- ja lajiteltavat jätteet Elohopeapitoinen jäte* Kemikaalit, laboratoriojättee, lajiteltavat Lääkejäte * Pesuaineet ja vahat* Epäorgaaniset jätteet Elohopealamput ilman pakkauksia Elohopelamput ja loisteputket pakkauksissa Paristot ja pienakut 11 13,64 4,03 4,03 5,00 5,00 /kg ellei muuta mainita alv 0% alv 24 % 0,09 0,25 0,11 0,31 0,4 0,50 0,25 0,94 0,31 1,17 0,59 0,73 0,25 0,31 0,59 0,73 0,59 0,73 1,82 2, ,80 6,35 7,87 1,32 1,64 1,4 1,74 1,82 2,26

13 Lyijyakut Emäkset ja hapot, nestemäiset Ammoniakki Muut PCB-pitoiset jätteet:kondensaattorit, muuntajat, saumanauhat* Halonisammuttimet* Hävitysmaksu vaarallista jätettä sisältäneille astioille Sähkölaitteet 200 litran tynnyri, kpl maksutta 1-3 kpl/laitetyyppi/tuoja/tuontikerta Sähkölaitteet 0,94 1,17 1,9 2,36 3,78 4,69 4,5 5,58 16,13 2 /kg alv 0% alv 24 % 0,68 0,84