Pienyritykset tyytyväisiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienyritykset tyytyväisiä"

Transkriptio

1 Pienyritykset tyytyväisiä Sopivat kilpailutusalueet mahdollistavat uusien yritysten pääsyn markkinoille 5 vuoden urakka-aika mahdollistaa investoinnit Päästövaatimukset keräyskalustolle uudistavat kalustoa ja vähentävät päästöjä Kalajokilaakso Markku Salo FSWA

2 Lappeenranta kilpailutti jätteenkuljetukset Tehokas keräyslogistiikka Vähemmän raskasta liikennettä Urakka myös pienyritykselle Säästö asukkaille jopa miljoona vuodessa Etelä-Saimaa Markku Salo FSWA

3 Suomen kiinteistöliiton indeksitalovertailu Esimerkki kahdesta kaupungista: Jätteenkuljetus Salossa (sopimusperusteinen) on noin 2,8 kertaa kalliimpaa kuin Tampereella (kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus) Asuinkiinteistön jätehuoltokustannukset Lähde: Kiinteistöliitto /m2*vuosi Kuljetus /m2*vuosi Käsittely + ekomaksu, /m2*vuosi 0.00 Tampere Salo Markku Salo

4 Suomen kiinteistöliiton indeksitalovertailu Kunnan järjestämänä jätteenkuljetus on 41 % edullisempi kuin sopimusperusteinen jätteenkuljetus Kuljetuskustannus 2010 /m2/kk Kunnan asukasmäärä Kilpailutettu, ka Sopimusperusteinen, ka Lähde: JLY 2010 Suomen Kiinteistöliiton indeksitalovertailun tuloksien perusteella

5 Suomen kiinteistöliiton indeksitalovertailu 2010 Käsittelykustannukset /m2/kk Kunnan asukasmäärä Kilpailutettu, ka Sopimusperusteinen, ka Lähde: JLY 2010 Suomen Kiinteistöliiton indeksitalovertailun tuloksien perusteella JLY

6 Summa summarum: Kritiikkiä saa esittää, mutta kritiikin on perustuttava objektiivisiin lähteisiin eikä intressiryhmän itsensä pyytämiin tarkoitushakuisiin kyselyihin Jätehuollon hinnoista on saatavilla objektiivista tietoa mm. Motivasta, Valtiontalouden tarkastuskeskuksesta ja Kiinteistöliitosta. 6

7 7 Oulun Jätehuollon toimialue

8 Jätteen kuljetuksien kilpailutuksen hyvät käytännöt Tekijä: Finnish Consulting Group, Paavilainen & Kojo 2011 Päijät-Hämeen Jätehuollon, Loimi-Hämeen Jätehuollon ja Oulun Jätehuollon tilaamana Esitelmä Pidä Lappi Siistinä seminaarissa alkuperäistä kalvosarjaa mukaillen ja täydentäen Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

9 Kunnan rooli jätteen kuljetuksessa apple Uusi Jätelaki 34 : Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jätehuolto: 1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete; 2) terveys- ja sosiaalipalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte; 3) valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä muu kuin 2 kohdassa tarkoitettu yhdyskuntajäte Page 9

10 apple Jätteenkuljetusjärjestelmät Käytännön vaihtoehdot: 1. kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus 2. sopimusperusteinen jätteenkuljetus (uudessa laissa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus) 3. kunnan oma kuljetus (harvinainen tapaus, käytännössä ei käytössä kuin pakottavissa tilanteissa poikkeustapauksissa) Vaihtoehdossa 1. kunta järjestää vastuulleen kuuluvien jätteentuottajien osalta jätteiden kuljetusten kilpailuttamisen ja kuljetusyritysten valitsemisen jätelaji- ja urakka-aluekohtaisesti. Vaihtoehdossa 2. kiinteistöt sopivat jätteenkuljetuksesta suoraan valitsemansa yksityisen kuljetusyrityksen kanssa Vaihtoehdon 3. mukaan järjestettyä jätteenkuljetusta ei Suomessa käytännössä ole Page 10

11 apple Hankkeen tarkoitus ja toimeksiantajat Jätteen kuljetuksien kilpailuttamisen parhaiden käytäntöjen hakeminen, analysointi ja suositukset toimeksiantajille syksyllä 2011 Tarkastelunäkökulmina: Asiakas-, urakoitsija- ja tilaajanäkökulmat Hankkeessa ei tarkasteltu eikä vertailtu kiinteistön haltijan järjestämää (sopimusperusteista) jätteenkuljetusta Tilaajat: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Oulun Jätehuolto Page 11

12 Sekajätteen (200301) kuljetusten järjestäminen (asukkaita) apple Ei tietoa Sopimuspe rusteinen Kunnan kilpailutta ma Page 12

13 apple Tilaajanäkökulma ja yksityiskohtaiset kokemukset Kilpailuttaja Kilpailutustapa Kilpailutuskokemus Sekajätteen aluekeräys Perustelut valinnalle HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Keskitetysti kaikki yhtymän kunnat Pitkä Ei Asukasluvultaan iso ( asukasta) Pitkäaikainen kokemus Kiinteistökohtainen punnitus syväkeräys- ja etukuormaussäiliöillä Pirkanmaan Jätehuolto Oy Keskitetysti kaikki yhtiön kunnat Pitkä Ei Pitkä kokemus kilpailuttamisesta Jätekukko Oy Keskitetysti kaikki yhtiön kunnat Suhteellisen pitkä (2003) On Pinta-alaltaan ja kuntien lukumäärältä (19) erittäin laaja alue Tuore kokemus uusien alueiden liittämisestä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Keskitetty kilpailutus 6:ssa alueen 9 kunnasta Suhteellisen uusi On Tuore kokemus uusien alueiden liittämisestä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (IUJ) Keskitetysti kaikki yhtiön kunnat Suhteellisen pitkä (2006) On Laaja alue, erityyppisiä kuntia, suhteellisen tuore kokemus siirtymisestä Jyväskylän kaupunki Kerava Kunta itse. Kunta on yhtiön jäsen, mutta yhtiö ei hoida jätteenkuljetuspalvelujen järjestämistä Kunta itse. Kunta on yhtiön jäsen ja yhtiö ottanut hoitaakseen kuljetusten järjestämisen mutta kunta ei ole siirtänyt yhtiölle kuljetusten kilpailutusta Pitkä Ei Suuri kunta Tuoreita kuntaliitoksia Urakoitsija laskuttaa Pitkä Ei Alueeltaan pieni, asukastiheydeltään suhteellisen suuri kunta. Pudasjärvi Kunta itse. Yhtiön jäsen, mutta yhtiö ei hoida jätteenkuljetuspalvelujen järjestämistä Uusi On Väkiluvultaan pieni, mutta pinta-alaltaan suuri kunta Erittäin tuore ensimmäinen kilpailutus Urakoitsijan laskutus yms Page 13

14 apple Urakoitsijanäkökulma L & T Oyj Suurin suomalainen jätealan yhtiö. Yrityksen toimintaan kuuluu jätteen kuljettamisen lisäksi myös jätteen käsittelyä ja loppusijoitusta HFT Network Oy Voimakkaasti kasvanut franchising periaatteella toimiva, lähinnä jätteen kuljetukseen keskittyvä yritys Mikline Oy Pienehkö kuljetusalan yritys, jonka jätteen kuljetusmarkkinoille tulo on mahdollistunut kunnan kilpailuttamien jätteenkuljetusurakoiden kautta Jätehuolto Jorma Eskolin Oy Perinteinen (vuodesta 1966 alkaen toiminut) pienehkö jätteen kuljetukseen keskittynyt yritys, jolla on kokemusta sekä suorista asiakkaista että kunnan kilpailuttamasta jätteen kuljetuksesta Page 14

15 Asiakasrekisteri apple Jätteenkuljetusten perusedellytys riippumatta valitusta kujletusmenetelmästä Tarkoitus: Varmistetaan, että kaikki kuuluvat palvelun piiriin ja kääntäen: Varmistetaan, että vapaamatkustajia ei ole Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen käynnistämisessä: Kuljetusten järjestämisen budjetointi Kuljetussuoritteiden määrät Urakka-alueiden muodostaminen Tiedotuksen valmistelu. Uuden Jätelain mukaan kunnan jätehuoltoviranomaisen (useimmiten jätelautakunta) hallinnassa ja vastuulla Page 15

16 apple Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtyminen Kuljetusjärjestelmän muutoksen tarpeen arvioiminen Muutoksen tarpeellisuuden perusteleminen asiakkaille Tarvittavat poliittiset päätökset Järjestelmän suunnittelu Kilpailutus Järjestelmän käyttöönotto Vanhan Jätelain mukaisesti päätetyt sopimusperusteiset jätteenkuljetukset on siirtymäsäännöksen mukaan otettava uuden Jätelain mukaiseen harkintaan viimeistään vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli viimeistään keväällä 2013, siirtymäaika vuoteen Page 16

17 apple Kuljetusjärjestelmän muutokseen johtaneita tekijöitä Kuljetusten optimointi (taloudelliset seikat) Jätteen käsittelyn kehittyminen (investoinnit/ pitkäaikaiset sitoumukset) Ympäristötekijät (tehostunut kuljetus, sopimustekniset ympäristövaatimukset, viranomaisvalvonta) Jätehuollon asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu Page 17

18 Kuljetusjärjestelmämuutoksen edellyttämä poliittinen päätöksenteko apple Uuden Jätelain mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen (jätelautakunta, yhteislautakunta) on avainasemassa Jätehuoltoviranomainen on lähtökohtaisesti riippumaton ja päätökset sitovat jäsenkuntia Kuntien päättäjiä on informoitava riittävästi ja hyvissä ajoin muutoksista päätöksenteon suhteen Jätehuoltoviranomaista koskeva muutos tulee voimaan heti uuden Jätelain voimaantulon myötä (5/2012) Jätelautakunta periaatteessa selventää ja virtaviivaistaa kuntien yhteisten jätehuoltoasioiden päätöksentekoa, mutta: Haasteeksi sen sijaan muodostuvat mm. jätelautakuntien kokoonpanoon, edustavuuteen, päätösten valmisteluun, kuntien omistajaohjaukseen sekä mahdollisien päätösten ottooikeusmenettelyihin liittyvät seikat. Näistä ei ole vielä vakiintunutta tulkintakäytäntöä Page 18

19 Asiakaspalvelu apple Asiakaspalvelun tehtävät voidaan hoitaa: kokonaan tilaajan tehtävänä tai osittain tilaajan tehtävänä ja osittain urakoitsijalle siirrettynä pääosin urakoitsijalle siirrettynä. Suurempien/keskisuurten kunnallisten jäteyhtiöiden/laitosten asiakaspalvelu hoidetaan yleensä omilla resursseilla seuraavista syistä: Tasapuolinen ja sujuvampi urakkakilpailu Helpommin toteutettava ja valvottava laskutus Ehdoton edellytys työsuoritteen luotettavalle laadunvalvonnalle Page 19

20 Oma henkilöstö ja alueen asukasmäärä apple Henkilötyövuodet Alueen asukasmäärä Jätteen kuljetuksen logistiikka- laskutus- ja asiakaspalvelun oma kokonaishenkilötyömäärä suhteutettuna toimialueen asukasmäärään Page 20

21 Ajo-ohjausjärjestelmä apple Kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Tilaajan käytössä tehokas suunnittelutyökalu Integroitava laskutus- ja maksatusjärjestelmiin Edellytys urakan työnlaadun luotettavaan seurantaan Tyhjennysrytmin muutokset ja keskeytykset sekä lisäjätteiden noudot voidaan hoitaa järjestelmällä nopeasti ja joustavasti Page 21

22 Jätteenkuljetusurakka apple Julkinen hankinta avointa menettelyä käyttäen Yksikköhintaurakka ( / astian tyhjennys) Sopimuskausi yleensä 5 vuotta (+2-3 optiovuotta) Sopimusluonnos jo tarjouspyynnössä Selkeät laatuvaatimukset, halvin hinta ratkaisee Yleensä hinnan laskentaperusteena yhden vuoden työmäärä Urakka-alueen koko 1 2 auton työmäärä Urakkakilpailut vaiheistettu tasaisesti Yksikköhintaperiaate sallii joustavat muutokset kuljetuspalveluihin Page 22

23 Työn laadun vaikutus urakkamaksuihin (1) apple Bonus/sakkojärjestely otettu käyttöön laajalti kunnan kilpailuttamissa jätteenkuljetusurakoissa Jätteenkuljetuksen toteutunut laatu vaikuttaa urakoitsijan saamaan urakkakorvaukseen Laatua mitataan esimerkiksi seuraaviin seikkoihin perustuen: jätteet kokonaan ajamatta tai osa jätteistä ajamatta säkki puuttuu astian toimitusvirhe tyhjennetty vääränä päivänä tai vääränä aikana astia pesemättä erittelemätön, esim. urakkasopimuksen velvoitteiden rikkominen Laadun mittaus todennetuilla asiakasvalituksilla ja työnaikaisilla katselmuksilla Page 23

24 apple Työn laadun vaikutus urakkamaksuihin (2) Määritellään yleensä laskutuskuukauden aikana toteutuneen työn laadun mukaan Järjestelmä on parantanut aidosti jätteenkuljetustyön laatua Bonusmahdollisuus ei ole nostanut havaittavasti kilpailutetun jätteenkuljetuksen hintatasoa Käytännössä ainoa toimiva tapa ottaa laatu huomioon jätteenkuljetuspalvelujen julkisessa hankinnassa Järjestelmän tehokas käyttö edellyttää tilaajan omaa logistiikka- ja asiakaspalveluhenkilöstöä Page 24

25 Esimerkki työn laadun vaikutuksesta urakkamaksuihin apple Bonus HSY/Juha Talvio + 12% + 10% Virheettömästä työstä 2% lisäbonus +/- 0% - 10% - 20% Valituspromille Page 25

26 apple Jätteen punnitus tyhjennystyön yhteydessä Sovelletaan kahdessa jäteyhtiössä syväkeräys- ja etukuormausastioiden jätemäärien mittaukseen Tyhjennysmaksun käsittelyosuus määräytyy todellisesti tuotetun jätemäärän mukaan Käsittelyhinta sama, kuin käsittelykeskuksen painopohjainen maksu Myös pienempien astioiden punnitus on teknisesti mahdollista, mutta ei vielä käytössä Esteenä tarkan punnituksen edellyttämä aika ja olosuhteet Page 26

27 Urakkaan kuulumattoman jätteen kerääminen samaan kuormaan urakan jätteiden kanssa apple Merkittävä taloudellinen ja toiminnallinen kysymys Perusongelma: Kuinka samaan kuormaan kerättyjen jätteiden käsittelymaksut jyvitetään Vaihtoehtoisia toimintatapoja: Totaalikielto (selkeä, mutta vähentää kuljetusten kokonaistehokkuutta) Ennakkoilmoitukseen/sopimukseen perustuvana (sallii urakoitsijan kuljetusten kokonaistehostamisen, haasteellinen valvottava) Urakoitsija tulee suorien asiakkaidensa osalta tilaajan asiakkaaksi (sallii urakoitsijan kuljetusten kokonaistehostamisen, edelliseen verrattuna helpompi valvottava) Urakoitsija maksaa koko kuorman käsittelymaksun ja tilaaja hyvittää urakassa kerätyn astiamäärän mukaan käsittelyosuutensa (edellyttää luotettavaa astiapainotilastointia) Page 27

28 apple Urakan jäteautojen merkitseminen (1) Merkitys tilaajan kannalta: Tilaajaorganisaation profiilin nostaminen: Ilmaistaan julkisesti, kenen toimeksiannosta jätteenkuljetusurakkaa tehdään. Asiakaspalautteiden ohjaaminen oikeaan osoitteeseen, esim. tilaajan asiakaspalvelun puhelinnumero auton kyljessä. Jätteen erilliskeräyksen uskottavuuden lisääminen ja erehdysten vähentäminen jätteenkäsittelypaikoissa (biojäteauton merkitseminen) Urakassa toimivien jäteautojen käyttäminen jäteneuvonnan ja asiakastiedotuksen kanavana Page 28

29 apple Urakan jäteautojen merkitseminen (2) Vaihtoehtoisia toimintamalleja: Autojen maalaaminen tai teippaaminen tilaajan määräämällä tavalla (tehokas tilaajan kannalta, lisää kuljetuskustannuksia, koska autoja ei voi käyttää muualla) Autot varustetaan irrotettavilla kylteillä (joustavampi ja kustannustehokkaampi kuin ym. tapa, vaatii valvontaa), konsultin suosittelema vaihtoehto Autoissa ei tilaajan merkintöjä (kuljetustalouden kannalta edullisin, menetetään tehokas tiedotuskanava) Page 29

30 apple Kiitos! Onnittelut 25-vuotiaalle Pidä Lappi Siistinä ry:lle! Page 30

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita Helsinki 2006 ISBN 952-213-125-3 (pdf) ISBN 952-213-141-5 (painettu) Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo

Lisätiedot

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej 24.4.2013 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on 26.9.2012 20 päättänyt aloittaa selvitystyön sako-

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA

JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA OPINNÄYTETYÖ YAMK SATU PORTTI 2013 JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA JA LIIKENNE Teknologiaosaamisen johtaminen Ylempi

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksan perusteet

Turun seudun jätetaksan perusteet 1 Turun seudun jätetaksan perusteet luonnos 23.10.2013 Turun seudun jätetaksan perusteet Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Jätetaksan perusteet... 2 2.1 Yleistä... 2 3 Jätetaksa ja maksujen perusteet vuodesta

Lisätiedot

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 1 Ympäristöyritysten Liitto edistää jäsenyritystensä mahdollisuuksia toteuttaa kestävään

Lisätiedot

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä TSJ:n toimialueella viidessä kunnassa (Masku, Naantali, Nousiainen, Mynämäki, Raisio) ja osittain kahdessa

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO Lausunto 1 (11) Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Munkkaanmäki 51 08500 Lohja LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO 1 HISTORIALLINEN KATSAUS Yhtiömme käsityksen mukaan jätelain mukaiset

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6433-P22045 Selvitys 1 (24) Kojo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kuntien jätehuollosta 2010 Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto 2. Kyselyn toteutus 3. Jätemaksut kiinteistökohtaisessa keräyksessä 3.1

Lisätiedot

FORSSAN PAAVOLAN ALUEEN JÄTTEENKULJETUSTAR- KASTELU. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Forssa

FORSSAN PAAVOLAN ALUEEN JÄTTEENKULJETUSTAR- KASTELU. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Forssa FORSSAN PAAVOLAN ALUEEN JÄTTEENKULJETUSTAR- KASTELU Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Forssa 09.09.2010 FORSSAN PAAVOLAN ALUEEN JÄTTEEN- KULJETUSTARKASTELU Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Forssa 09.09.2010 Tilaaja

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot