Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla"

Transkriptio

1 Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä TSJ:n toimialueella viidessä kunnassa (Masku, Naantali, Nousiainen, Mynämäki, Raisio) ja osittain kahdessa kunnassa, Ruskolla entisen Vahdon alueella ja Paraisilla saaristossa. Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella on pitkät perinteet. Naantalissa, Raisiossa ja Maskussa se on ollut käytössä jo yli 20 vuoden ajan, saaristossa 5 vuoden ja muissa pienemmissä kunnissa yli 10 vuoden ajan. TSJ on hoitanut perustamisestaan, vuoden 2004 alusta lähtien kuntien lukuun kuljetusten organisointi- ja palvelutehtävät. Tehtäviä ovat muun muassa kuljetusurakoiden kilpailuttaminen ja kuljetustyön valvonta sekä asukkaiden ja julkisten toimijoiden asiakaspalvelu ja laskutus. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on perusmalli. Jätehuolto on pääsääntöisesti hoidettu niin, että kiinteistöillä on omat jätetilat ja jäteastiat. Pienkiinteistöjen käytössä on myös enenevässä määrin kimppa-astioita eli naapurit tai tiehoitokunnan jäsenet käyttävät yhteistä jäteastiaa ja jakavat sen tyhjentämisestä aiheutuvat kustannukset. TSJ ylläpitää lisäksi hankalakulkuisilla alueilla yhteiskäytössä olevia jätteen aluekeräyspisteitä, joiden käytöstä laskutetaan vuosimaksu. TSJ:llä on kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen asiakkaista kattava asiakasrekisteri. Säännöllisen päivityksen ansiosta rekisteri pidetään ajan tasalla sekä rakennustietojen että jätehuoltoon liittymisen osalta. Rekisteristä selviää kohteen kiinteistötunnus, asuinrakennuksen omistajan tai haltijan tiedot, kerättävät jätejakeet, astiakoot ja tyhjennysrytmi sekä laskutus- ja palautehistoria. Kooste kiinteistöjen jätehuoltotiedoista on toimitettu valvoville viranomaisille vuosittain. Viranomaisille avataan kevään 2013 aikana suorat yhteydet järjestelmään, jolloin he voivat tarkastella tietoja ja hakea haluamiaan raportteja välittömästi käyttöönsä. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisaste on kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa hyvä. Taloyhtiöt ovat luonnollisesti kattavasti kuljetusjärjestelmässä mukana. TSJ:llä on työn alla pienkiinteistöjen liittymistilanteen kartoitustyö, jonka yhteydessä asiakasrekisterin tiedot myös sidotaan kiinteistötunnuksiin. Tällä hetkellä pientalokiinteistöistä 97 % on joko TSJ:n asiakkaina tai niiden tilanne on muutoin tiedossa. Vapaa-ajankiinteistöistä 88 %:n tilanne on tällä hetkellä tarkistettu. Tietojen kattava päivittäminen helpottuu jatkossa tämän peruskartoituksen jälkeen. TSJ hoitaa keskitetysti jäteasioihin liittyvän asiakaspalvelun kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueen. TSJ:n asiakaspalveluhenkilöstö opastaa asiakkaita kiinteistön jätehuollon lisäksi myös muissa jäteasioissa, kuten vaarallisten ja kierrätettävien jätteiden lajittelussa ja niiden vastaanotossa. Suorat asiakaskontaktit puhelimitse ja kirjeitse tehostavat myös jäteneuvonnan antamista asukkaille. Omalla nimellä saatu opastus tulee huomioitua yleistä tietoa tarkemmin. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätemaksut ovat olleet tehtyjen selvitysten mukaan edullisemmat kuin muissa Turun seudun kunnissa. Jätemaksujen perusteet ja astiakohtaiset jätemaksut vahvistetaan Tu- 1(5)

2 run kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan hyväksymässä jätetaksassa, joten ne ovat julkisia ja kaikkien tarkistettavissa. Jätehuoltopalvelun hyvä laatu varmistetaan bonusjärjestelmällä TSJ:n järjestämien jätteenkuljetuksen urakkakilpailujen tarjouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettu kuljetuspalvelulta edellytetyt laatu- ja ympäristökriteerit. Niiden lisäksi on käytössä asiakasvalitusten määrään sidottu urakkakorvauksen bonusjärjestelmä. Urakkakorvauksen suuruus määräytyy asiakkaiden tyytyväisyyden ja vaadittavien laatukriteerien mukaisesti. Asiakaspalautteet käsitellään ja korjaustoimenpiteet sovitaan säännöllisesti urakoitsijoiden kanssa pidettävissä laatupalavereissa. Valitusten aiheuttamien urakkakorvausmuutosten ehdot ja laskentamalli on sovittu urakkasopimuksessa. Keskitetty kilpailuttaminen tehostaa kuljetuksia ja vähentää ympäristökuormitusta Asuinalueiden jätteenkuljetuksen keskitetty kilpailuttaminen tehostaa kuljetuksia ja vähentää kuljetusten ympäristökuormitusta. Kuljetusten kilpailutuksessa muun muassa edellytetään ympäristökriteerit kuljetuskalustolle (Euro-luokitus) sekä käytettäville poltto- ja voiteluaineille. Lisäksi edellytetään sitoutumista ja kuljettajien kouluttamista taloudelliseen ajotapaan sekä ympäristön siisteydestä huolehtimiseen ja ympäristöhaittojen ehkäisyyn. Kuljetusreitit ovat tarkasti suunniteltuja ja päällekkäisiä ajoja ei ole, joten kuljetuskustannukset ja ympäristökuormitus pysyvät kohtuullisina. Kilpailutus mahdollisti uuden pienyrittäjän markkinoille Naantalissa, Raisiossa ja Maskussa saatiin jätteenkuljetusten kilpailutuksessa vuonna 2011 mukaan kahden ison jätekuljetusliikkeen lisäksi yksi uusi, paikallisen nuoren yrittäjän yritys, Turun Seudun Hyötykuljetus. Paikallisen kuljetusyrityksen kanssa yhteistyössä toimiva HFT- Network osallistui myös menestyksekkäästi kilpailuun. Näiden kahden uuden urakoitsijan ansiosta jätteenkuljetuksia hoitaa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa nyt neljä yritystä. Turun seudulla ja lähialueilla toimivat muut jätekuljetusyritykset eivät ole osallistuneet TSJ:n urakkakilpiluihin, eli kaikki kilpailutukseen osallistuneet yritykset ovat voittaneet urakoita. TSJ:n kilpailutuksissa on urakkarajoina pienten jäteastioiden tyhjennyksissä olleet kuntarajat ennen vuotta Lisäksi kilpailutetaan muiden keräysvälineiden tyhjennysurakat erilaisten kuljetusvälinetarpeiden vuoksi erikseen. Urakka-alueet ovat olleet luonnostaan pieniä ja hyvin myös pienyrityksille sopivia. Vuonna 2013 tehtävissä uusissa urakkakilpailuissa on tarkoitus luopua vanhoista kuntarajoista ja suunnitella kuljetusalueet optimaalisemmin, jotta ajetut matkat, aiheutuvat kustannukset ja ympäristökuormitus saadaan minimoitua. Urakka-alueet suunnitellaan yhdellä tai kahdella autolla ajettaviksi. Urakka-aika on yleisimmin viisi (5) vuotta, joten investoinnit ehditään kuolettaa. Urakka-alueita kehitettäessä käytetään myös kolmen vuoden urakka-aikoja, jotta kilpailutukset saadaan jaksotettua mahdollisimman hyvin. Jaksotetut kilpailutukset takaavat kuljetusyrityksille säännöllisesti mahdollisuuksia urakoihin. 2(5)

3 Tutkimustuloksia asiakastyytyväisyydestä Turun seudulla Taloustutkimus Oy: Asukkaat ovat tyytyväisiä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen Taloustutkimus Oy teki tammikuussa 2013 asiakastyytyväisyystutkimuksen TSJ:n hoitaman kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen asiakkaille. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen metodilla, jossa tyytyväisyyden tasoa mitataan täysin ja hyvin tyytyväisten asiakkaiden prosenttiosuudella vastaajista (CSI-mittari). CSI:n tavoitetaso on 65 % ja Taloustutkimuksen datapankin keskiarvo 68 %. Pientaloasukkaille suunnatussa tutkimuksessa ilmeni, että asukkaiden tyytyväisyys on em. tavoitetasoa parempi kaikilla järjestetyn jätteenkuljetuksen osa-alueilla eli asiakaspalvelussa, laskutuksessa ja jäteastioiden tyhjentämisessä. TSJ:n palveluihin oli täysin ja hyvin tyytyväisiä % vastanneista asiakkaita. Kyselyyn vastasi 946 pientalo- tai vapaaajanasukasta, mikä on 32 % kyselyn saaneista. Taloyhtiöiden isännöitsijöiden kokonaistyytyväisyyden taso oli Naantalissa ja Raisiossa 68 % ja muissa kunnissa 64 %. Kahden tai useamman kiinteistön isännöitsijät olivat yhden kiinteistön isännöitsijöitä hivenen tyytyväisempiä, keskiarvo oli 69 %. Isännöitsijöistä 77 % oli täysin tai hyvin tyytyväisiä TSJ:n asiakaspalvelun asiantuntemukseen ja ammattitaitoon, 81 % asiakaspalvelun ystävällisyyteen, 69 % jäteastioiden tyhjennysten säännöllisyyteen ja 68 % jäteauton kuljettajan ammattitaitoon. Isännöitsijäkyselyyn saatiin 46 vastausta, vastausprosentti oli 33. Taloustutkimus Oy: Turku Tänään Taloustutkimus Oy on tehnyt jo kymmenen vuoden ajan Turun seudulla (Turku, Raisio, Naantali, Lieto) kahden vuoden välein jätehuoltoa kartoittavaa tutkimusta. Tutkimuksella on selvitetty muun muassa jätehuollon ja jätteenkuljetuksen järjestämistä, lajittelutottumuksia, tiedon saantia jäteasioista sekä viime vuosina myös jätealan yritysten palvelujen laatua. Viimeisin tutkimus tehtiin keväällä Vastaajia tutkimuksessa oli 720. TSJ:tä ja kahta seudulla toimivaa suurta jätehuoltoyritystä arvioitiin tutkimuksessa kuuden (6) eri ominaisuuden avulla. TSJ arvioitiin parhaaksi asiakaspalveluhenkilöiden palvelualttiudessa, laskun yhteydessä saatavassa tiedossa sekä hintatasossa. Toinen yksityisistä kuljetusyrityksistä oli paras tyhjennysaikataulujen pitävyydessä ja jätteenkeräilyautojen siisteydessä, toinen taas kuljettajien ammattitaidossa. Taloustutkimuksen tutkimuksessa 2011 oli mukana naantalilaisia ja raisiolaisia yhteensä 110 vastaajaa. Heistä naapureitaan useampi oli erittäin tyytyväinen (16 %) asuinkuntansa jätehuoltoon. Turkulaisista erittäin tyytyväisiä oli 9 % ja myös ryhmänä käsitellyistä lietolaisista ja kaarinalaisista 10 %. Kun erittäin ja melko tyytyväisten osuudet lasketaan yhteen, Naantalin ja Raision asukkaat eivät poikkea muiden kuntien asukkaista: asteikolla 5-1 (erittäin tyytyväinen erittäin tyytymätön) Naantalin ja Raision asukkaiden yhteinen keskiarvo on 3,81, kun Turusta vastaava luku on 3,72 ja Lieto ja Kaarina -ryhmästä 3,86. 3(5)

4 Kuntien yhdyskuntateknisten palvelujen vertailussa Naantalissa Turkua tyytyväisemmät jätteenkuljetuksen asiakkaat Naantali, jossa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja sopimusperusteisessa kuljetusjärjestelmässä olevat Kaarina ja Turku ovat osallistuneet jo vuosien ajan kuntien teknisen sektorin yhdessä toteuttamaan Yhdyskuntatekniset palvelut tutkimukseen. FCG koulutus ja konsultointi Oy teki tutkimuksen keväällä 2012 (FCG Yhdyskuntatekniset palvelut 2012). Tutkimuksessa tiedusteltiin vastaajien tyytyväisyyttä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Tutkimuksen arvosteluasteikko oli 5-1 (erittäin hyvä erittäin huono). Naantalilaiset arvioivat jätteenkuljetuksen toimivuuden hyväksi arvosanalla 4,27, heistä 87 % piti toimivuutta hyvänä, 3 % huonona. Turkulaiset antoivat jätteenkuljetuksen toimivuuden arvosanaksi 3,97 ja heistä 78 % piti toimivuutta hyvänä, 6 % huonona. Kaarinalaisten tyytyväisyys oli 4,19, heistä 88 % piti toimivuutta hyvänä, 3 % huonona. Kaikkien kuntien arvosanojen keskiarvo oli 4,26. Katsaus viemäriverkoston ulkopuolisten jätevesijärjestelmien lietehuoltoon Jätelaissa sako- ja umpikaivolietteet on määritelty kunnan vastuulla olevaksi asumisen jätteeksi. Toistaiseksi lietetyhjennykset TSJ:n toiminta-alueella eivät ole olleet kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä. Jätevesiasetuksessa ja kuntien ympäristösuojelumääräyksissä määritellään kuinka usein lietetyhjennyksiä kiinteistöiltä tulisi suorittaa (vähintään kerran vuodessa). Lisäksi jätteen kuljettajan on jätelain mukaan vuosittain annettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöistä, joilta lietettä on noudettu, tyhjennyskerroista, lietteen määrästä ja toimituspaikoista. Määräyksien toteutumisen valvonta on osoittautunut hankalaksi. TSJ:n osakaskunnissa asukkaita pyydetään säilyttämään dokumentit tyhjennys- ja huoltotoimenpiteistä kiinteistöillä ja esittämään ne viranomaisille pyydettäessä. Sakokaivoja tyhjentää käytännössä muutkin kuin jätelain mukaisesti ELY- keskuksen jäterekisteriin ilmoittautuneet yrittäjät. Myös lietteen toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn on jollain alueilla ontunut. Lietteitä on tyhjennetty ilman asianmukaista kalkkistabilointi- tai kompostointikäsittelyä esimerkiksi pelloille. On arvioitu että keskimäärin vain noin puolet viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen lietteet tyhjennetään kiinteistön haltijan kilpailuttamassa lietteenkuljetuksessa riittävän usein ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Keskitetysti organisoitu lietehuolto varmistaisi lainmukaiset jätevesikaivojen ja - järjestelmien lietetyhjennykset ja lietteen käsittelyn ja kattavan asiakasrekisterin avulla järjestelmällisen valvonnan toteutumisen. Lietteiden kuljetuksia koskevat samat jätelain määräykset kuin muutakin yhdyskuntajätehuoltoa. Kuljetusjärjestelmää tulisi myös tarkastella samojen edellytysvaatimusten pohjalta. Kuljetusyritysten tulisi näin ollen kyetä osoittamaan jätehuoltoviranomaiselle jätehuoltopalvelun kattavan saatavuuden ja muun muassa hinnoittelun kohtuullisuuden ja syrjimättömyyden toteutuminen alueella, jolla tarjoaa palveluja. Tämän perustason toteutumisen lisäksi viranomaisen päätöksenteon pohjana tulisi lain mukaan olla erityisiä jätehuollon toimivuutta ja alueellista kehittämistä edistäviä sekä myönteisiä mm. asukkaiden ja viranomaisten 4(5)

5 asemaan vaikuttavia tekijöitä, joilla kuljetusjärjestelmän etu verrattuna kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen voidaan perustella. Jätehuoltoviranomaisen tulee ylläpitää lietehuollon valvontaa varten myös rekisteriä, nk. kaivorekisteriä ja lietekuljettajien on toimitettava laissa määritellyt tiedot valvontaa varten. Mikäli lietteiden kuljetukset hoidetaan Turun seudulla kunnan järjestämänä kuljetuksena, toimii TSJ:n asiakasrekisteri suoraan viranomaisvalvonnan välineenä. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on jätelain mukainen perusmalli Jätelainsäädännön lähtökohtana jätteenkuljetuksen järjestämisessä on turvata jätehuollon toimivuus ympäristöä kuormittamatta ja taata asukkaiden yhdenvertaisuus jätehuoltopalvelun saannissa ja hinnoittelussa. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta varmistaa asukkaiden tasapuolisen kohtelun ja hintatason määräämällä palvelutasoon sidotusta jätetaksasta ja astiakohtaisista jätemaksuista. Jätemaksut ovat julkisia ja tutkimusten mukaan alhaisempia kuin yksittäisten kiinteistöjen kilpailuttamat maksut ovat. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteen toimittaminen kunnan määräämään vastaanottopaikkaan on helposti varmistettavissa. Kunnan järjestämä jätteiden keräys ja kuljetus kilpailutetaan julkisten hankintojen lainsäädännön mukaisesti. Jätteenkuljetuksen urakka-alueet muodostetaan siten, että ne ovat hoidettavissa 1-2 kahdella autolla, joten myös pienyrityksillä on hyvät mahdollisuudet osallistua kilpailuihin. Asuinalueille suunnitellaan logistisesti järkevät jäteastioiden tyhjennysreitit ja niiden varrella oleville kiinteistöille tarjotaan jätehuoltopalvelu jo valmiiksi tehokkaasti kilpailutettuna. Hyvin suunniteltu, yhdellä autolla kierrettävä reitti varmistaa kuljetuksen kustannustehokkuuden, minimoi pakokaasupäästöt ja pienentää turvallisuusriskiä alueella. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus poistaa päällekkäiset jätteenkuljetusreitit, palvelee asiakkaita yhden luukun periaatteella, vähentää jäterekisterityötä ja helpottaa jäteviranomaisten valvontatyötä. 5(5)

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 1 Ympäristöyritysten Liitto edistää jäsenyritystensä mahdollisuuksia toteuttaa kestävään

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Yhteenveto 2011 asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö 2 Sisältö 1. Kyselyn toteutus ja taustat...

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat 8..0 - ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA

JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA 1 TEKES STREAMS - iwaste-hanke Milla Peltoniemi - Esa Nummela - Simo Isoaho TTY materiaalivirtojen tutkimusryhmän raportti: JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA Tampere 2003 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. Kunnallinen jätteenkuljetuksen. ei ole halvempi s. 3. s. 3. www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. Markkinoiden tehokkain

Kiinteistö VIESTI. Kunnallinen jätteenkuljetuksen. ei ole halvempi s. 3. s. 3. www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. Markkinoiden tehokkain Kiinteistö Lokakuu VIESTI 3/2013 MATTI HEINONEN Toiminnantarkastus taloyhtiössä s. 9 Kunnallinen jätteenkuljetuksen kilpailutus ei ole halvempi s. 3 JUKKA KERO Hämeenlinna kallein kaupunki s. 3 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 klo 16:30-21:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 121 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot