Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa. Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa. Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi"

Transkriptio

1 Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi

2 Sisällys 1. Taustaa 1 2. Hankkeen tavoite 3 3. Pilottialueet 4 4. Aikataulu Kustannukset ja resurssit 12 Liitteet Liite 1 Liite 2 Taksiliiton esitys yhteiskunnan korvaamien matkojen tehostamiseksi Suorakorvausmenettelyn kuvaus

3 1 1. Taustaa Liikenne- ja viestintäministeriön johtamassa ohjausryhmässä linjataan yhteiskunnan korvaamien matkojen tulevaisuus. Työssä on tarkoitus tehdä pitkän aikavälin päätökset tulevasta rahoituksesta. lainsäädäntömuutoksista ja liikenteen järjestämisen toimintamalleista. Taksiliitto on tehnyt oman esityksensä (liite 1), kuinka kustannusten kasvuun voitaisiin vaikuttaa järkevällä yhteistyöllä ja kaikille avoimen julkisen liikenteen kehittämisellä sekä tähän liittyvällä tehokkaalla matkojen yhdistelyllä. LVM:n selvitysmies Paajasen mukaan yhteiskunta korvasi ja osti henkilökuljetuksia Vuonna 2011 yhteensä noin miljardilla eurolla. Kuva 1 Yhteiskunnan korvaaman henkilöliikenteen kustannukset v (lähde LVM julkaisu 11/2013 sekä Kelasto-tilasto) Suurin kustannusten kasvu on Kelan korvaamissa SVLtaksimatkoissa sekä kuntien vastuulla olevissa VPL- ja SHLmatkoissa yhteensä tämä on noin 300 miljoonaa euroa. Yhteiskunnan palvelujen keskittyminen lisää kuljetusten tarvetta. Samaan aikaan joukkoliikenteen rahoitus ja käyttäjämäärä erityisesti haja-asutusalueella ovat kurjistumisen kierteessä. Yhtälö on pitkällä aikajänteellä kestämätön. Nyt on erinomainen aika ottaa olemassa olevat ja uudet keinot käyttöön ja luoda maahan järjestelmä, jolla voidaan tuottaa kaikille

4 2 avoimia ja käyttäjien liikkumistarpeiden mukaan suunniteltuja julkisen liikenteen palveluja samaan aikaan kuin hoidetaan erityiskuljetuksia tarvitsevien asiakkaiden matkat sujuvasti ja turvallisesti joukkoliikenneautoilla ja takseilla. Kela ja Taksiliitto ovat toteuttaneet taksimatkojen hallintaan suorakorvausmenettelyn, joka on käytössä 15 sairaanhoitopiirin alueella (tilanne toukokuu 2014). Suorakorvauksessa Kelan matkakorvaukset hoidetaan sähköisellä tiedonsiirrolla paperisen valtakirjamenettelyn sijaan. Suorakorvaustilaukset on keskitetty sairaanhoitopiireittäin yhteen taksien tilausvälityskeskukseen, joka yhdistelee matkoja. Muutamalla alueella sama keskus hoitaa useamman kuin yhden sairaanhoitopiirin. Nykyisellä tasolla yhdistelyn tuottama säästö on yli 8 miljoonaa euroa vuositasolla ja paranee koko ajan toimintamallien kehittymisen myötä. Suorakorvaus kattaa koko maan vuoden 2014 loppuun mennessä, jonka jälkeen yli 90 % maamme takseista on kytkeytyneenä tilausvälitykseen ja valmiina ajamaan myös muiden kuin Kelan korvaamia yhdistelykuljetuksia. Tällöin yhteensä 16 taksien tilausvälityskeskusta hoitaa suorakorvausmatkojen yhdistelyä valtakunnallisesti samoilla periaatteilla Kelan vaatimusten mukaisesti. Tämä järjestelmä luo hyvän pohjan muiden maksajatahojen kuljetusten yhdistelyyn. Kuva 2 Suorakorvausta hoitavat taksien tilausvälityskeskukset 1. Nykyisen suorakorvausjärjestelmän toimintaperiaatetta on kuvattu liitteessä 2. 1 Kuvassa sinisellä merkityt tilausvälityskeskukset ovat jo aloittaneet suorakorvausmenettelyn (tilanne 05/2014) ja punaiset aloittavat vuoden 2014 aikana. Vihreät sairaanhoitopiirit ovat Kelan ja Taksiliiton runkosopimusmenettelyn perusteella menettelyssä, vaaleansiniset ovat mukana Kelan kilpailutuksen tuloksena.

5 3 Taksiliiton arvion mukaan yksinomaan suorakorvauksen toteuttamisella on saavutettavissa vuositasolla noin 20 miljoonan euron säästö kuljetuskustannuksissa. Liittämällä toimintaan kuntien ja sairaanhoitopiirien vastuulla olevat kuljetukset voidaan saavuttaa vähintään 10 miljoonan euron lisäsäästöt. Tämä olisi mahdollista tilanteessa, jossa toiminta on koko maan kattavaa. 2. Hankkeen tavoite Esitämme, että liikenne- ja viestintäministeriö ottaisi yhdeksi ohjausryhmän seurannassa olevaksi pilottihankkeeksi tässä muistiossa kuvatun hankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa konkreettisia ja mitattavissa olevia säästöjä kuljetuskustannuksissa toimittaessa nykyisen kuljetusten järjestämistä ohjaavan lainsäädännön, vastuiden ja velvoitteiden pohjalta. Hanke sisältää seuraavia yksityiskohtaisempia tavoitteita. Hyödynnetään olemassa olevaa joukko- ja kutsujoukkoliikenteen tarjontaa tehokkaasti erilliskuljetuksien hoitamiseen. Selvitetään tarve ja taloudelliset sekä tekniset toteutusmahdollisuudet uudenlaisen kutsuohjatun joukkoliikenteen tuottamiselle. Selvitetään mahdollisuudet yhdistellä tehokkaasti eri hallinnonalojen kuljetuksia keskenään siten, että kuljetuskustannuksissa tulee säästöä ja kustannusten jako maksajatahojen kesken on oikeudenmukainen. Selvitetään edellytykset liittää joukkoliikenneluvalliset autot mukaan sähköiseen suorakorvausmenettelyyn

6 4 3. Pilottialueet Olemme koonneet esityksen pilottialueiksi kunnista ja Kelalta tulleiden kiinnostuksenilmaisujen perusteella. Yhdistävä tekijä pilotoinnin kohteille on koko maan kattava suorakorvausjärjestelmä. Esitämme, että hankkeeseen otettaisiin mukaan Lapin, Kymenlaakson ja Pohjois-Savon suorakorvausalueet. Lappi edustaa haja-asutusaluetta, jossa matkat ovat erityisen pitkiä ja kalliita. Kymenlaaksossa on kaupunki- ja maaseutuympäristöä, liitoskuntia sekä hyvä joukkoliikennepalvelu, jota voidaan hyödyntää kuljetuksissa. Pohjois-Savon pilotissa on tarkoitus selvittää, miten joukkoliikenneluvalliset autot voidaan ottaa mukaan sähköiseen suorakorvausmenettelyyn taksien rinnalle sekä hyödyntää alueen hyvät kokemukset matkojen yhdistelystä ja yhteistyöstä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Lappi Lapissa (Lappi ja Länsi-Pohja) aloitettiin suorakorvaus tammikuussa Suorakorvausmatkoja tehdään noin kpl kuukaudessa. Matkojen yhdistelyllä säästettiin esimerkiksi helmikuussa 2014 noin euroa, kun samoissa kyydeissä kulki useampi kuin yksi asiakas sairaalaan ja sairaalasta kotiin. Vuonna 2013 Kela korvasi keskimäärin eurolla taksimatkoja kuukaudessa, joten säästö on merkittävä jo pelkällä suorakorvausmatkojen kesken tapahtuvalla yhdistelyllä.

7 5 Lapin suorakorvausjärjestelmästä vastaa Lapin Taksit Oy, joka hankkii tilausvälitys- ja yhdistelypalvelut Rovaniemen Aluetaksi Oy:ltä (RAT). RAT aloitti Sodankylän kunnan VPL- ja SHL-matkojen yhdistelyn. Kemijärven kunta on myös päättänyt vastaavasta menettelystä ja kuljetusten keskittämisestä RAT:n ohjaukseen. Kuluvan vuoden alussa on myös aloitettu yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Rovaniemen keskussairaalasta lähtevien kyytien yhdistelemiseksi. Nämä matkatilaukset on keskitetty RAT:lle ja Kelan kanssa on sovittu, että näitä kuljetuksia voidaan yhdistellä suorakorvausmatkoihin. Yhdistelyä on pienimuotoisesti kokeiltu, jonka aikana on saatu hyvä käsitys siitä, millaisia teknisen laskutus- ja raportointijärjestelmän muutoksia tulisi tehdä, jotta yhdistely toimisi järjestelmän kautta samalla tavalla suorakorvausmatkoilla. Lapin kokeilussa on tarkoitus selvittää ja toteuttaa käytännössä seuraavia asioita: Kemijärven palveluliikenteen soveltuvuus RAT:n matkojenyhdistelykeskuksen ohjaukseen siten, että palveluliikenne on ensisijainen vaihtoehto SVL/VPL/SHL-matkoille. Kemijärvellä on nykyisin 9 palvelulinjaa, joiden reitti muuttuu asiakkailta tulevien tilausten perusteella. Sodankylän ja Kemijärven VPL/SHL-taksimatkojen yhdistely sekä kunnan matkojen kesken että Kelan suorakorvausmatkoihin sekä tähän liittyvän maksuliikenteen ja raportoinnin hallinta Sairaanhoitopiirin siirtokuljetusten yhdistely suorakorvausmatkojen ja kuntien matkojen kanssa sekä tähän liittyvän maksuliikenteen ja raportoinnin hallinta Käytännössä selvitetään ensin edellytykset ja järjestelmien tekniset muutostarpeet em. asioiden toteutukselle, jonka jälkeen toteutetaan nämä käytännössä toimiviksi palveluiksi. Maksuliikenteen osalta haetaan oikeudenmukainen malli eri maksajatahojen kustannusten jakamiseksi ympäristössä, jossa on hallittava mm. erilaiset omavastuut. Yhtenä mahdollisuutena tutkitaan ns. virtuaalitaksamittareiden käyttöönotto, jossa jokaiselle kyytiin tulevalle

8 6 asiakkaalle käynnistetään taksamittarissa taustalle oma taksamittari. Näin lopullinen summa saadaan jaettua helposti matkustajien kesken kyydissä kuljetun matkan suhteessa jo autossa. Virtuaalitaksamittareilla on jo tehty alustavia testauksia RAT:n toimesta. Kuntien kuljetusten yhteydessä selvitetään mahdollisuudet hyödyntää koululaiskuljetuksia matkojen yhdistelyssä. Tyypillisesti koulukyytireittien pituudet ovat km ja useat reitit päättyvät kuntakeskuksiin, joissa muutkin palvelut sijaitsevat. Sairaanhoitopiirin kanssa selvitetään maksuliikenteen teknisten ratkaisujen lisäksi mahdollisuudet toiminnalliseen yhteistyöhön. Hoitojen tilaamien tiesuunnittain ja asiakkaiden kotiutuksen käytäntöjä voi olla mahdollista kehittää yhdistelyä tuleviksi ottaen kuitenkin huomioon sairaalan hoitotyön käytännön vaatimukset. Sairaalan käyttöön toteutetaan pilotin aikana www-tilaussovellus, jolla tilaukset saadaan kirjattua suoraan järjestelmään ja jolla hoitohenkilökunta voi myös seurata tilausten hoitumista. Lisäksi sovellusta voi käyttää myös ajanvarauksen suunnitteluun, koska sillä voidaan tuottaa tarvittavaa perustietoa muista samaan aikaan sairaalaan tulevista matkoista. Tämä toteutetaan tietosuojakysymykset huomioon ottaen. RAT käyttää matkojen yhdistelyyn Semel Oy:n ohjelmistoa, jonka yhdistelytoimintoja kehitetään edelleen pilotin aikana luomalla automaattiyhdistelytoimintoja. Näin eri maksajatahojen kuljetuksia saadaan vielä nykyistäkin helpommin yhdistettyä samoihin reitteihin, mutta kuitenkin siten että välittäjä voi tarvittaessa tehdä lopullisen hyväksynnän yhdistelyehdotuksesta. Ohjelmistolla pystytään myös ohjaamaan kaikille avoimen palveluliikenteen reitit ja yhdistely siten, että esim. VPL- ja Kelamatkojen soveltuvuus kaikille avoimeen liikenteeseen tarkistetaan aina automaattisesti, kun matkatilausta tehdään. Sama ohjelmisto on käytössä myös Pohjois-Savon ja Kymenlaakson suorakorvauskeskuksissa. Pilotin tuloksia, erityisesti yhdistelyn tuomia säästöjä, seurataan systemaattisesti ja nämä raportoidaan LVM:lle sekä kokeilun osapuolille. Hankkeessa tehdään myös arvio siitä, mitkä olisivat säästömahdollisuudet koko Lapin alueella saatujen tulosten perusteella, jos mukana olisivat kaikki kunnat alueelta. Suorakorvaushankkeessa seurataan jo nyt yhdistelyllä säästettyjä kilometrejä samalla tavalla kuin esimerkiksi kunnalliset matkojenyhdistelykeskukset tekevät.

9 7 Kymenlaakso Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä siirryttiin suorakorvaukseen Suorakorvauksen toteutuksesta vastaa Kymenlaakson Taksi Oy, joka vastaa myös Kouvolan kaupungin VPL/SHLmatkojen keskitetystä tilausvälityksestä ja maksuliikenteen hoidosta. Kouvolassa on toteutuneiden kuntaliitosten myötä kattavasti erilaisia toimintaympäristöjä ja alue on laaja, joten se soveltuu hyvin pilotoinnin kohteeksi. Kouvola on myös panostanut joukkoliikenteen kehittämiseen viime vuosina paljon, joten tältäkin osin se on otollinen maaperä kokeilulle. Kouvolassa on paljon palvelu- ja asiointitaksiliikennettä, jota hoidetaan pienoislinja-autoilla ja takseilla. Kouvolan pilottihankkeen aikana rakennetaan toimiva kokonaisuus, joka antaa kattavasti tietoa erilaisten kehittämistoimien soveltuvuudesta yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostamiseen alueella, joka edustaa tyypillistä suomalaista kuntaa, jossa on tiivis kaupunkialue ja laaja haja-asutusalue. Kouvolan pilotissa päähuomio on kaikille avoimen joukkoliikenteen hyödyntämisessä, Kelan korvaamien matkojen ja Kouvolan kaupungin korvaamien VPL/SHLmatkojen kehittämisessä ja integroimisessa sekä yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Hanke on suunniteltu rakentuvan seuraavista osakokonaisuuksista: 1) Suorakorvausjärjestelmän käynnistäminen koko Kymenlaaksossa ja yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa Suorakorvausmenettely käynnistettiin koko Kymenlaakson sairaanhoitopiirin osalta toukokuun alussa Käytännön kokemukset muilta alueilta ovat osoittaneet, että toiminnat saadaan

10 8 vakiintumaan muutamassa kuukaudessa aloituksesta, joten syksyllä on jo hyvät valmiudet aloittaa pilotin mukainen kehittämistyö. Kymenlaaksossa sairaanhoitopiirin toiminnoista vastaa Carea - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Pilotissa luodaan yhteistyömalli keskussairaalan ja Carean kanssa. Pohjana yhteistyölle on suorakorvaus, jossa on toteutettu yhteistyötä tiedotuksen ja koulutuksen osalta. Suorakorvauksessa on luotu tarvittava informaatioaineisto sairaalan henkilökunnan käyttöön ja koulutustilaisuuksissa on kerrottu uudistuksista. Pilotissa selvitetään Carean maksamat siirtokuljetukset hoitolaitosten välillä ja niiden yhdistelymahdollisuudet muiden kuljetusten kanssa. Lisäksi selvitetään edellytykset toteuttaa käytännön yhdistelypilotti välillä Kouvola-Kotka. Tällä yhteysvälillä (matka 60 km) voi olla merkittävä määrä Carean ostamia siirtokuljetuksia ja Kelan korvaamia SVL-matkoja. 2) Kouvolan VPL- ja SHL-matkojen tehostaminen ja yhdistely Nykyisin VPL- ja SHL matkat tilataan jo keskitetysti Kymenlaakson Taksin tilausvälityskeskuksesta vakiotaksiasiakkaiden matkoja lukuun ottamatta. Uutena elementtinä pilotissa tehdään suunnitelma VPL/SHL-matkojen yhdistelystä sekä keskenään että Kelan korvaamien SVL-matkojen kanssa. Esimerkiksi Kelan korvaama terveyskeskusmatka ja kunnan korvaama VPL-asiointimatka Kouvolan keskustaan voi olla toimiva yhdistely. Kaupunki tekee suunnitelman pohjalta erillisen päätöksen yhdistelyn aloittamisesta käytännössä. Toiminnan käynnistyttyä selviää, mikä on todellinen potentiaali kuntien ja Kelan korvaamien matkojen yhdistelyyn Kouvolan tyyppisellä alueella. Yhdistelyn toteutusta edeltää suunnittelu ja sopiminen tilausten käsittelyyn ja yhdistelyn reunaehtoihin liittyvistä käytännöistä. Tämä tehdään Lapin pilotin kanssa yhteisesti, jotta toimintamalleista tulee valtakunnallisesti mahdollisimman yhtenevät. Osana yhdistelyä selvitetään toimivat käytännöt, joilla asiakkaat voidaan ohjata olemassa oleviin Kouvolan palvelulinjoihin. Erityisesti nykyisistä linjoista mielenkiintoinen on Kouvolan Keskustan palvelubussi, joka ajaa terveyskeskuksen kautta. Myös muiden palvelu- ja asiointiliikenteiden soveltuvuus yhdistelykeskuksen ohjaukseen selvitetään pilotin aikana. Pilotin aikana suunnitellaan ja otetaan käyttöön myös mahdollisuuksien mukaan uutta kaikille avointa palveluliikennettä, johon VPL/SHL/SVL-matkoja ohjataan tilausvälityskeskuksesta. Tämän toteutus riippuu kunnan rahoitusmahdollisuuksista liikenteen ostoon. Matkojen yhdistelyä ohjaa se, että ensin yritetään saada

11 9 matka yhdistettyä olemassa olevaan palveluliikenteeseen ja vasta tämän jälkeen kyseeseen tulee matkojen yhdistely keskenään, mikäli asiakkaan terveydentila ei edellytä erilliskuljetusta. Pilottiin kuuluu myös Kelan vakiotaksiasiakkuuksien ja Kouvolan vakiotaksiasiakkuuksien kriteereiden ja tilauskäytäntöjen yhteensovittamisen edellytysten selvittäminen tavoitteena asiakkaiden kannalta mahdollisimman toimivat käytännöt. Kouvolan kaupungin alueella on 345 Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen vaikeavammaista asiakasta, joilla on halutessaan mahdollisuus ilmoittautua suorakorvausmenettelyssä vakiotaksiasiakkaiksi. Kouvolan kaupungilla on tällä hetkellä 260 vakiotaksiasiakasta sekä 470 invataksiasiakasta VPL/SHL-asiakkaissa, jotka voivat tilata matkat suoraan valitsemaltaan taksiyritykseltä. Todennäköisesti usein on tilanne, että sama asiakas on sekä Kelan että kunnan kuljetuksissa vakiotaksiasiakas. 3) Uudet kutsuohjatut joukkoliikennepalvelut Kymenlaakson pilotissa selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön uusia kaikille avoimen palveluliikenteen malleja, jossa valitaan kuhunkin tarpeeseen soveltuva kalustokoko: esimerkiksi tasatuntilähdöt kauppakeskukselta eri tiesuuntiin. Näihin ohjattaisiin erityiskuljetuksiin oikeutettuja asiakkaita sekä matkansa itse maksavia asiakkaita. Tähän liittyen selvitetään asiakaskannustimien tarve, joka ohjaisi VPL/SHL-asiakkaita käyttämään uusia palveluita. Lisäksi selvitetään, voidaanko löytää teknisesti toimiva malli, jolla asiakkaat voivat itse yhdistellä matkoja keskenään ennen kuin tilaus tehdään välityskeskuksesta. Tällöin yhdistely toteutuisi mahdollisimman käyttäjäystävällisesti. Samoin selvitetään mahdollisuus ennakkoon tilattujen SVL-, VPLja SHL-matkojen avaamisesta itse maksaville asiakkaille hajaasutusalueella. Tutkitaan, voidaanko kehittää malli, jolla rahalla maksavia asiakkaita voidaan viedä kuntakeskuksiin samalla kun esim. Kelan korvaama kyyti vie toisen asiakkaan terveyskeskukseen. Palvelu olisi lisäarvopalvelu peruspalvelutasoisen joukkoliikenteen päälle. Palvelun pääkohdealueet ovat sellaisia, joihin ei nykyisin voida tarjota esim. asiointitaksimatkoja. 4) Maksuliikenteen suunnittelu ja toteutus Maksuvälineenä VPL- ja SHL-matkoilla on tällä hetkellä Kouvolassa SOTE2-kortti, jossa on matkaoikeuksien varmennustoiminnot. Kelan suorakorvausmatkat maksetaan kortittomasti tilaustunnusten perusteella ja matkojen varmennus perustuu siihen, että vain tilausvälityskeskuksesta tilattu matka voi olla suorakorvaus-

12 10 matka. Palveluliikenteessä käytetään joukkoliikenteen lipputuotteita käteisen lisäksi. Tulevaisuudessa joukkoliikenteessä otetaan käyttöön PILETTI-maksuvälineet (nykyisin tuotteen nimi on Waltti). Pilotissa suunnitellaan maksuliikenteen toteutus niin, että se on oikeudenmukainen eri maksajatahojen kesken, kun kyydissä on useiden maksajatahojen asiakkaita. Käytännössä suunnitellaan kustannusten jakoperiaate. Siinä haetaan malli esimerkiksi sellaisen reitin kustannusten jaolle, jossa on 10 km kunnan korvaama matka ja 30 km Kelan korvaama matka. Kehitettävän mallin on sovelluttava erilaisiin tilanteisiin ja sen on toimittava käytännössä myös kuljettajien kannalta helposti. Tämä suunnittelu tehdään Lapin pilotin kanssa yhteisesti ja teknisen ratkaisun toimivuus varmistetaan tekniikkatoimittajien kanssa tapahtuvalla tiiviillä vuoropuhelulla. Tästä vuoropuhelusta on hyvät kokemukset suorakorvausprojektin ajalta, koska hankkeessa on onnistuttu hyvin sovittamaan avoimin rajapinnoin eri järjestelmätoimittajien tekniikat yhteen. Pohjois-Savo Pohjois-Savon suorakorvausmenettely on aloitettu tammikuussa Pohjois-Savossa on kaikista suorakorvausalueista paras yhdistelytehokkuus: yhdistelyn tuoma säästö on noin euroa kuukaudessa. Suorakorvausmatkoja tehdään noin kpl kuukaudessa. Alueella on muodostunut erityisen hyvä yhteistyö sairaalan kanssa. Esimerkiksi sairaalan kotiutuksia tehdään tiesuunnittain, mikä tukee yhdistelyä erinomaisesti. Pohjois-Savon suorakorvauksen toteutuksesta vastaa Itä-Suomen Maakunnallinen Taksi Oy, joka on hankkinut tilausvälitys- ja yhdistelypalvelut Savon Taksidata Oy:ltä. Pohjois-Savossa saatuja hyviä kokemuksia yhdistelystä ja sairaalan kanssa tapahtuvasta yhteistyöstä voivoidaan hyödyntää Lapin ja Kymenlaakson piloteissa.

13 11 Toistaiseksi suorakorvausmenettelyissä on toteutettu vain taksimatkojen sähköinen tiedonsiirto. Tässä hankkeeseen kuuluvassa Pohjois-Savon osaprojektissa on tavoitteena selvittää edellytykset pienoislinja-autojen 2 ( pikkubussit ) ajamien matkojen sähköiseen tiedonsiirtoon ja kyytien välitykseen taksimatkoille kehitetyn suorakorvausjärjestelmän kautta. Nykyisin pikkubussit toimivat vanhan paperisen valtakirjamenettelyn mukaisesti, mikä on Kelan kannalta työläs prosessi verrattuna sähköisesti hoidettuun suorakorvausmalliin. Pikkubusseilla on tärkeä asema pyörätuolikuljetusten hoitajana Kelan korvaamilla matkoilla. Esteettömien taksien lisäksi tarvitaan useilla alueilla pikkubussien palveluja, jotta voidaan vastata yhä kasvavaan erityiskuljetusten tarpeeseen. Pikkubusseilla ajetaan erityisen paljon koululaiskuljetuksia, johon ne soveltuvat erityisen hyvin. Pikkubussit käyttävät matkaa ja aikaa mittaavia laitteita, joiden toimintaperiaate on hyvin samanlainen kuin taksien taksamittareissa. Erona on se, että taksamittarit on sinetöity valtuutetun asentajan toimesta. Molemmat mittarit pystyvät kuitenkin tuottamaan samantyyppistä tietoa ajetuista matkoista, mm. taksaluokat, perusmaksut jne. ovat samanlaisia. Kela korvaa SVL-matkoilla pikkubusseille enintään taksien kuluttajahinnan mukaisen tariffin mukaan ajetut matkat. Pilotissa suunnitellaan tietosisältöihin ja maksuliikennejärjestelmiin tarvittavat muutokset, joilla joukkoliikenneautojen tiedot saadaan Kelalle samalla rakenteella ja tekniikalla kuin taksimatkoissa. Esimerkiksi Kelalle tuotettaviin tilityksiin tarvittaisiin lisäkenttä, joka kertoo onko kyseessä joukkoliikenneautojen tilitys vai taksimatkojen tilitys. Tietosisällöstä pitää ilmetä, että kyseessä on joukkoliikenneauton tekemä matka, koska korvauskäsittely ja matkan hinnan tarkistus vaativat Kelassa erityistoimia. Lisäksi selvitetään ja testataan käytännöt, joilla pikkubussien tilausvälitys ja maksuliikenne hoidetaan osana suorakorvausjärjestelmää. Tässä esiin nousevia kysymyksiä ovat mm. tarvittavat ajovälityslaitteistot autoissa, välitysjärjestelmän toimintaperiaatteet sen suhteen miten kyytejä jaetaan taksien ja pikkubussien kesken, maksuliikenteen hoitotapa ja paikka, joka yhdistää Kelalle menevät tiedot valmiiksi tilitystiedoiksi, jne.. Pilotin tuloksena on kuvaus toimenpiteistä, joilla pikkubussit voitaisiin siirtää suorakorvaukseen Pohjois-Savon alueella. Mikäli 2 Suorakorvausmenettelyssä joukkoliikenneautojen suorakorvaus koskisi vain kuljetuksia, joissa on lain mukaan mahdollista käyttää pienoislinja-autoa (=alle 16-paikkaiset linja-autot): pyörätuoli- ja paarikuljetukset sekä yli 5 hengen ryhmät

14 12 tekniset edellytykset täyttyvät ja pikkubussien asema esteettömien taksien rinnalla toimii nykyisin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ovat sekä Itä-Suomen Maakunnallinen Taksi Oy että Savon Taksidata Oy valmiit toteuttamaan sähköisen suorakorvauksen pikkubusseille koko Pohjois-Savon alueella käytännössä toteutettavana pilottina. 4. Aikataulu Esitämme, että hanke toteutettaisiin seuraavan alustavan aikataulun mukaisesti, jossa otetaan huomioon selvitystyön ja suunnittelun vaatima aika /2014 yksityiskohtaisten toteuttamissuunnitelmien laatiminen. Esimerkiksi tekniset ratkaisut, kuinka kustannusten jako tulee toteuttaa eri maksajien kesken, kuinka joukkoliikenneautot toimivat järjestelmässä (maksuliikenne ja välitys) jne. 10/ /2015 muutosten toteuttaminen järjestelmiin Kelassa ja taksiyhtiöissä Pilottien aloittaminen 03/2015 Tulosten seuranta ja toiminnan kehittäminen 03-12/2015 Loppuraportti ja suositukset valtakunnallisesti jatkotoimenpiteiksi 01-02/2016 Olemme valmiit muuttamaan aikataulua ja tarkentamaan sitä LVM:n kanssa käytävien keskustelujen perusteella. 5. Kustannukset ja resurssit Kaikille osapuolille tulee paljon kustannuksia henkilötyöstä. Uusien järjestelmien rakentaminen ja testaaminen aiheuttavat myös kustannuksia. Taksiliiton esityksessä lähdetään kuitenkin siitä, että kukin osapuoli vastaa omista kehittämistoimenpiteisiin tarvittavista kustannuksista. Toisin sanoen työ tehdään virkatyönä, eikä hankkeelle palkata esimerkiksi ulkopuolisia konsultteja. Näin ollen myöskään LVM:ltä ei pyydetä rahoitusta pilottihankkeelle. Osapuolille on kuitenkin tärkeää, että hanke saa virallisen aseman LVM:n ohjaus-

15 13 ryhmän pilottihankkeena, jolloin hankkeessa saadut tulokset ovat laajasti ja valtakunnallisesti hyödynnettävissä. Projektin käytännön töiden koordinoinnin osalta esitämme vastuutahoksi Taksiliittoa ja vastuuhenkilöksi dipl.ins. Jouni Mutasta, joka toimii Taksiliitossa osastopäällikkönä ja on toiminut mm. suorakorvaushankkeen valtakunnallisena projektipäällikkönä. Mutasella on laaja kokemus kuntien ja Kelan kuljetusten kehittämisestä 15 vuoden ajalta. Ennen siirtymistä Taksiliittoon Mutanen toimi konsulttina Ramboll Finland Oy:ssä henkilö- ja tavarakuljetuksia, maksuliikennettä sekä matkojenyhdistelyä koskevissa kehittämistehtävissä. Mutanen on ollut myös kolme vuotta yhdistelyohjelmia kehittävässä yrityksessä projektipäällikkönä vastaten yhdistelyjärjestelmän käyttöönottoprojekteista ja ylläpidon kehittämisestä. Pilottihankkeen seurantaan esitämme nimettäväksi ohjausryhmää, jossa olisivat edustettuina Kelan, STM:n, Kuntaliiton, kuntien, sairaanhoitopiirien ja taksiyhtiöiden edustajat. LVM:n edustaja voisi toimia ohjausryhmän puheenjohtajana ja Taksiliiton edustaja sihteerinä. Olemme valmiit keskustelemaan kaikkien osapuolten kanssa tähän hankesuunnitelmaan kirjatuista esityksistä ja niissä mahdollisesti tarvittavista muutoksista. Esittämämme pilottikokeilut ovat otettavissa käyttöön nopeasti eikä niiden toteutus vaadi lainsäädäntömuutoksia. Toivomme, että voimme tulla esittelemään hankeideaamme yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämisestä vastaavalle ohjausryhmälle.

16 14 LIITTEET Liite 1 Taksiliiton esitys yhteiskunnan korvaamien matkojen tehostamiseksi Liite 2 Suorakorvausmenettelyn kuvaus

17 Liite 1 1 (2) Taksiliiton esitys yhteiskunnan korvaamien henkilökuljetusten kehittämiseksi Nykyisen lainsäädännön pohjalta voitaisiin saavuttaa nopeasti konkreettisia säästöjä yhteiskunnan korvaamissa kuljetuksissa mallilla, jossa Kohdistetaan toimenpiteet sinne, missä kustannukset kasvavat nopeimmin eli VPL/SHL-matkoihin ja Kelan korvaamiin taksimatkoihin, joiden yhteenlaskettu kustannus vuonna 2011 oli noin 300 miljoonaa euroa. Kehitetään kaikille avointa kutsuohjattua ostoliikennettä ja otetaan nykyiset palveluliikenteet tehokkaaseen ohjaukseen, mikäli ne ovat vajaakäytöllä. Määritellään palvelutaso kutsuohjatuille kaikille avoimille liikennepalveluille. Erityiskuljetukset (VPL/SHL/SVL) ohjataan yhdestä, esim. maakunnan tai sairaanhoitopiirin laajuisesta yhdistelykeskuksesta tehokkaasti 1. Ensisijaisesti kaikille avoimeen kutsuohjattuun ostoliikenteeseen o ajetaan ostoliikenteenä tilaajan määritysten mukaan pikkubusseilla ja takseilla (ei rajoituksia matkustajamäärien ym. suhteen) 2. Yhdistelyreiteiksi keskenään o ajetaan takseilla ja pikkubusseilla 1 3. Vain tarvittaessa yksittäiskuljetuksiin o ajetaan takseilla ja pikkubusseilla 1 pikkubusseilla tarkoitetaan enintään 16-paikkaisia linja-autoja, joilla voi ajaa vähintään 5 hengen ryhmäkuljetuksia sekä yksittäiskuljetuksia, kun matkustajalla on paarit, pyörätuoli tai paljon tilaa vieviä matkatavaroita.

18 Liite 1 2 (2) Yhdistely- ja kuljetuspalvelut hankitaan markkinoilta. Ostoliikenne kilpailutetaan sen jälkeen, kun on suunniteltu erilaisten ryhmäkuljetusten (esim. koululaiskuljetukset) tarpeet ja kaikille avoimen kutsuohjatun liikenteen tuottamistapa. Pienet kunnat tarvitsevat apua liikenteen suunnittelussa ja kilpailutuksessa. Selvitysmies Paajasen esityksen mukaisesti joukkoliikenneviranomainen olisi mahdollisesti paras taho suunnittelemaan ja hankkimaan liikenteen ja yhdistelyn palvelut riittävän suurina kokonaisuuksina. Taksien suorakorvauskeskukset ovat potentiaalinen tarjoaja yhdistelypalvelujen tuottamiseen. Markkinoilta löytyy myös muita toimijoita. Kilpailua on sekä liikenteen yhdistelyssä että kuljetuspalvelujen tuottamisessa. Joukkoliikenneautojen ohjausta tehdään ongelmitta jo nyt taksien välityskeskuksissa kuten Seinäjoen SEILI-palveluliikenteessä. Nykytekniikalla myös joukkoliikenneautojen maksuliikenne hoituu samoilla teknisillä ratkaisuilla kuin taksimatkoissa. Tästä esimerkkinä toimii VPL-maksukorttiliikenne Mikkelissä. Suorakorvausjärjestelmä on jo puolivälissä hanketta tuottanut Kelalle 8 miljoonan euron vuosittaisen säästön matkakorvauksissa. Vuoden 2014 aikana järjestelmä laajenee koko maahan, jolloin Taksiliiton arvion mukaan suorakorvauksen toteuttamisella on saavutettavissa vuositasolla noin 20 miljoonan euron säästö verrattuna tilanteeseen, jossa kaikki tekivät taksimatkan perinteiseen tapaan yksin. Liittämällä toimintaan kuntien ja sairaanhoitopiirien vastuulla olevat kuljetukset voidaan saavuttaa vähintään 10 miljoonan euron lisäsäästöt.

19 Sähköinen suorakorvausmenettely Kelan korvaamissa taksimatkoissa Kuvaus toimintamallista

20 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Suorakorvaussopimus 1 3. Laajeneminen 1 4. Suorakorvausmenettelyn kuvaus Asiakkaat Menettelyn toiminnallinen kuvaus Palvelun laatu 5 5. Tekniseen toteutukseen liittyviä käytäntöjä 7

21 1. Johdanto Tässä muistiossa on kuvattu lyhyesti, miten suorakorvausmenettely toimii Kelan korvaamilla taksimatkoilla. Suorakorvausmenettelyn pilottialueena toimi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue, jossa matkatilausten vastaanotto aloitettiin toukokuussa Suorakorvaussopimus Suorakorvauksen aluejakona on sairaanhoitopiiri. Suorakorvauksen toteutuksesta kunkin sairaanhoitopiirin alueella on solmittu suorakorvaussopimus, joka on tehty Kelan ja Taksiyhtiön välillä. Taksiyhtiö vastaa suorakorvauksen käytännön toiminnasta Kelalle kokonaispalveluna. Taksiyhtiö ei saa Kelalta korvausta suorakorvauspalvelun tuottamisesta, vaan toiminnan kulut katetaan pääasiassa taksiyrittäjiltä perittävillä palvelumaksuilla sekä asiakkaiden tilauspuhelumaksuilla, jotka ovat enintään tavallisen taksitilauksen suuruisia. 3. Laajeneminen Suorakorvausmenettely on laajentunut 14 sairaanhoitopiirin alueelle (tilanne huhtikuu 2014). Koko Manner-Suomi on suorakorvauksen piirissä vuoden 2014 loppuun mennessä. Tällöin 16 taksien tilausvälityskeskusta hoitaa muiden tilausvälitystehtävien ohella myös suorakorvauspalvelua. 4. Suorakorvausmenettelyn kuvaus 4.1 Asiakkaat Suorakorvausmenettely koskee Suomessa vakuutettujen henkilöiden sairauden, raskauden tai Kelan järjestämän kuntoutuksen vuoksi tehtyjä matkoja, jotka tilataan tilausvälityskeskuksesta. Jos asiakas tilaa taksin muualta kuin suorakorvauspalvelua tuottavasta tilausvälityskeskuksesta, maksaa hän koko taksimatkan hinnan itse ja hakee Kelasta korvausta jälkikäteen tarvittavine liitteineen. Nämä matkat eivät kuulu suorakorvausmenettelyyn eikä suorakorvaus ole siten asiakkaille pakollista.

22 2 Suorakorvauksen edellytyksenä on KELA-kortti Kaikki Suomessa vakuutetut henkilöt saavat itselleen Kela-kortin. Kortin haltijalla on oikeus sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin esimerkiksi matkakorvauksiin. Jos asiakkaalla ei ole Kela-korttia ja se tulee ilmi tilauspuhelun yhteydessä tai viimeistään kuljetuksen yhteydessä, ei matkaa voida tehdä suorakorvausmenettelyn kautta. Tällöin asiakkaan tulee maksaa koko taksimatkan hinta itse ja korvaus Kelasta. Kansainvälinen sairaanhoitokortti tai erilaiset EU-kortit eivät myöskään anna oikeutta matkustaa suorakorvauksella. 4.2 Menettelyn toiminnallinen kuvaus Suorakorvausmenettelyssä sähköinen tiedonsiirto korvaa paperilomakkeilla kirjallisesti hoidetun valtakirjamenettelyn Kelan korvaamissa taksimatkoissa. Suorakorvausmenettely ei muuta sairausvakuutuslain mukaan korvattavien matkojen korvausperiaatteita ja sääntöjä. Suorakorvausmenettelyssä asiakkaat tilaavat Kelan korvaamat taksimatkat yhdestä tilausvälityskeskuksesta koko sairaanhoitopiirin alueella. Tällöin tilauksen yhteydessä syntyvät henkilöä ja matkaa koskevat perustiedot sähköisessä muodossa. Jokainen yhdensuuntainen matka yksilöidään tilausvälitysjärjestelmän luomalla tilaustunnuksella. Auton maksutiedot syntyvät taksamittarilla ja niihin liitetään kyseinen matkakohtainen tilaustunnus. Tilausvälityskeskuksessa tilauksen ja maksun tiedot yhdistetään, jolloin syntyy sähköisesti sama tieto, mikä on toimitettu lomakkeilla Kelaan valtakirjamenettelyssä. Yhdistetty tieto toimitetaan Kelan edustapalvelimelle matkakorvauksen käsittelyä varten. Asiakas maksaa vain matkakohtaisen omavastuuosuuden autoilijalle. Kela tekee matkakorvauspäätökset ja tilittää hyväksytyt matkakorvaukset taksien maksuliikennekeskuksille, jotka tilittävät ne edelleen autoilijoille. Kela ei postita päätöskirjeitä hyväksytyistä matkakorvauksista, mutta asiakas voi tarkistaa itseään koskevat sairaanhoitokorvauspäätökset Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta. Suorakorvaustoiminnan käytännön järjestämisestä vastaa kussakin sairaanhoitopiirissä yksi taksiyhtiö. Sama yhtiö voi vastata myös useamman kuin yhden sairaanhoitopiirin suorakorvausmenettelystä.

23 3 Kuva 1 Suorakorvausmenettelyn toteutusmalli Suorakorvaustoimintaan liittyvät prosessit ja niiden vastuutahot ovat seuraavat: Prosessi Tiedotus asiakkaille ja terveydenhuollolle Matkatilaukset Tilauksen tallennus, matkojen yhdistely ja auton valinta Reittitietojen välitys autoihin Kuljetuksen suoritus ja matkan maksaminen autossa Maksutietojen purku autoilijalta maksuliikennekeskuksiin Tilausten ja maksutapahtumien yhdistäminen Tietojen toimitus Kelan edustapalvelimelle Matkakorvauksen käsittely ja korvauspäätökset Kelassa Matkakorvausten tilitys Kelasta keskuksille Matkakorvausten tilitys autoilijoille Tilausvälityskeskusten raportointi Kelalle Asiakkaiden sähköinen tarkistusmahdollisuus matkakorvaustietoihin Vastuutaho Kela Taksiyhtiö Taksiyhtiö Taksiyhtiö Taksiyhtiö Taksiyhtiö Taksiyhtiö Taksiyhtiö Kela Kela Taksiyhtiö Taksiyhtiö Kela

Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa

Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa LIITE 6 Palvelukuvaus Päivitetty 3.3.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Määritelmiä 2 3. Palvelun kuvaus 3 4. Palvelun asiakkaat

Lisätiedot

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely Juhani Rinne Kehittämispäällikkö 21.1.2015 Suorakorvausmenettelyn käytännön toteutusmalli matkojen yhdistelyssä Menettely koskee Kelan korvaamia

Lisätiedot

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus.

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus. Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari 20.10.2016 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Jouni Mutanen 1 Sisältö 1. Taksialan tunnuslukuja 2. Yhteiskunnan korvaamat matkat

Lisätiedot

Sähköinen suorakorvausmenettely Kelan korvaamissa taksimatkoissa Toimintaohje taksiyrittäjälle ja kuljettajille Vaasan sairaanhoitopiiri

Sähköinen suorakorvausmenettely Kelan korvaamissa taksimatkoissa Toimintaohje taksiyrittäjälle ja kuljettajille Vaasan sairaanhoitopiiri Sähköinen suorakorvausmenettely Kelan korvaamissa taksimatkoissa Toimintaohje taksiyrittäjälle ja kuljettajille Vaasan sairaanhoitopiiri Ohjeet löytyvät myös www.pohjanmaantaksit.fi sivustolta otsakkeen

Lisätiedot

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sairaanhoitokorvausten muutokset matkakorvaukset hammashoidon korvaukset 15.1.2015 Anne Giss pääsuunnittelija Kelan terveysosasto Matkakorvaustilastot Matkakorvaukset

Lisätiedot

Taksien suorakorvaus etenee ympäri Suomea

Taksien suorakorvaus etenee ympäri Suomea Taksien suorakorvaus etenee ympäri Suomea Elise Kivimäki etuusjohtaja Kelan korvaamat taksimatkat v. 2010 Vajaa 3 miljoonaa taksimatkaa, joiden kustannukset olivat 155 mil. Matkojen lukumäärä kasvaa vuosittain

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS TAKSIMATKOJEN SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ. Runkosopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta.

RUNKOSOPIMUS TAKSIMATKOJEN SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ. Runkosopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta. Dnro 80/323/2008 RUNKOSOPIMUS TAKSIMATKOJEN SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ 1 Sopimusosapuolet 2 Määritelmiä 1. Kansaneläkelaitos 2. Suomen Taksiliitto ry. Runkosopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta. Valtakirjasopimuksella

Lisätiedot

Kyytineuvo puh. 015 194 6000

Kyytineuvo puh. 015 194 6000 MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO KULJETUSPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAIN TAI SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Kyytineuvo puh. 015 194 6000 2 Hyvä kuljetuspalveluasiakas!

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalveluiden käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS Sisällysluettelo TILAUS... 2 HELSINGIN MATKAPALVELUN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 YKSITTÄISEN KAUPUNKIKORTTIASIAKKAAN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 MATKUSTAMINEN... 3 Palvelunumeroita

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

KOULUUN JA SAIRAALAAN MYÖS S HUOMENNA

KOULUUN JA SAIRAALAAN MYÖS S HUOMENNA KOULUUN JA SAIRAALAAN MYÖS S HUOMENNA 1. Julkisen liikenteen rahoituksen kokonaistarkastelu 2. Kelan ja kuntien kuljetusten järjestj rjestäminen osana kokonaisuutta 3. Taksi- ja bussiyrittäjien kilpailutekijöiden

Lisätiedot

Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Johanna Vilkuna

Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Johanna Vilkuna Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 27.10.2016 Johanna Vilkuna Sisältö Henkilöliikenteen toimintaympäristöstä Maakuntalakiluonnos

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Esimerkkejä KELA-ajoista

Esimerkkejä KELA-ajoista Esimerkkejä KELA-ajoista KELA-tilaus. Yhdensuuntainen matka, yksi matkustaja: Hyväksy ajotarjous Vector-9000 terminaalista. Halutessasi voit tulostaa KELA ajoselitteen Vectorin PRINT painikkeesta. Aja

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille 1/5 Sosiaali- ja terveystoimi/ vammaispalvelut KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio

Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio Luonnos 8.5.2009 Erkki Vähätörmä Itä-Uudenmaan liitto Palvelulinjan reititys Reititys on rakennettu siten, että linjalla on perusreitti,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen Henkilöliikenteen kehitystoimenpiteet Kouvolassa 2009-2013 Kaupunginhallituksen joulukuussa 2009 hyväksymään joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan kirjattiin henkilöliikenteen kehitystoimenpiteitä. Toimenpiteet

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12.

Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12. Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12.2013 Kysymys 1: Maaseutuliikenne kilpailutetaan kannusteurakkana. Erityisesti

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

MaaS toimijan validointi TaxiAPIn käyttäjäksi

MaaS toimijan validointi TaxiAPIn käyttäjäksi MaaS toimijan validointi TaxiAPIn käyttäjäksi Yhteydenotto Taksiliiton YP:uun Hyväksyntä testausvaiheeseen Hyväksyntä pilotointivaiheeseen Hyväksyntä tuotantovaiheeseen Toimijan validointi Pilotointi Tuotanto

Lisätiedot

Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle

Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle Kuopion kaupunki 1(6) Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle Matkojen tilaus Kuljetuspalvelua varten Kuopiossa on käytössä matkakortti. Säilyttäkää kuljetuspäätöksen

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Viite: LVM/1184/08/2013 Asia: Julkisesti tuettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen kehittäminen

Viite: LVM/1184/08/2013 Asia: Julkisesti tuettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen kehittäminen Lausunto 1 (13) 16.8.2013 Liikenne- ja viestintäministeriö / kirjaamo kirjaamo@lvm.fi Viite: LVM/1184/08/2013 Asia: Julkisesti tuettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen kehittäminen Kiitämme

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 12/2013 Liite 1 Terveysosasto Diarinro: 26/43/2013. Palvelun kuvaus.

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 12/2013 Liite 1 Terveysosasto Diarinro: 26/43/2013. Palvelun kuvaus. Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 12/2013 Liite 1 Terveysosasto Diarinro: 26/43/2013 Palvelun kuvaus www.kela.fi Sisällysluettelo 1. Hankittava palvelu... 3 2. Sopimukset ja vastuut... 5 2.1. Sopimukset...

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. TARJOUSPYYNTÖ: LAIHIAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä Kokous 11.5.2016 Seuraa https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevuhq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Määritelmät 1) kuljetuspalvelulla henkilöiden tai tavaroiden

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Kelan korvaamat matkat terveydenhuoltoon Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Matkakorvausten myöntämisperusteet Matka korvataan sairauden, raskauden, synnytyksen ja Kelan myöntämän kuntoutuksen vuoksi tehdyistä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 3 LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 2016 2016 Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu eli asiointikuljetus... 2 1.1 Huomioon otettavat tulot ja menot... 3 1.2 Hakumenettely... 4

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/434/2015, 20.3.2015 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT

KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT Liite 1 KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1. Liikenneluvan voimassaolo Tarjoajalla tulee olla tarjousta jättäessään henkilöliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa.

Lisätiedot

OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI. Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS

OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI. Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN KUVAUS... 3 2 RAHASTUSLAITTEET... 3 3 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET... 4 4 KULJETTAJAN TOIMINNALLE

Lisätiedot

Palvelusetelikokeilun tietojärjestelmäratkaisut

Palvelusetelikokeilun tietojärjestelmäratkaisut Palvelusetelikokeilun tietojärjestelmäratkaisut Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta tehnyt: Johtava konsultti Timo Siira, Salivirta & Partners Tietojärjestelmien valmiuksien kartoitus Eri järjestelmien

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu www.eksote.fi Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

Liikkumisen tuki. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 18.-19.2.2016 Riitta Hakoma

Liikkumisen tuki. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 18.-19.2.2016 Riitta Hakoma Liikkumisen tuki Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 18.-19.2.2016 Liikkumisen tuki pilotti, miksi? Asiakkaiden tarve joustavampaan ja yksilöllisempään liikkumisen tukeen Liikkumisen tuen /kuljetuspalveluiden

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa 1.5.2016 alkaen 1 2 Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET 1111 NOKIAN KAUPUNKI 1 Perusturvakeskus/Vammaispalvelut ASIAKASNUMERONNE ON: VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat myönnetään määräaikaisesti

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET Asiakas Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hankintatoimisto Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 1 1.1 Selitteet... 1 2 Käyttötapaus: Päiväkirurgia

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN YLEISKUVAUS... 3 2 MAKSULAITEVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu. Tuottajatilaisuus Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu. Riitta Pylvänen Mia Lindberg

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu. Tuottajatilaisuus Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu. Riitta Pylvänen Mia Lindberg Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu Tuottajatilaisuus 13.1.2017 Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu Riitta Pylvänen Mia Lindberg 16.1.2017 1 Ohjelma klo 12.45 Kahvitarjoilu Klo 13.00 Tilaisuuden

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

KÄYTETTÄVÄT/TARVITTAVAT TILAUSVASTUU TOIMITUSVASTUU TILA ALKU PVM LOPPU PVM TULOS HUOM

KÄYTETTÄVÄT/TARVITTAVAT <Toimivaltainen viranomainen> TILAUSVASTUU TOIMITUSVASTUU TILA ALKU PVM LOPPU PVM TULOS HUOM WALTTI: KÄYTTÖÖNOTON KOKONAISUUDET JA TEHTÄVÄT Lyhenteet: LMJ Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen lippu- ja maksujärjestelmä Oy Sarake1 Sarake2 Sarake3 Sarake4 Sarake5 Sarake6 Sarake7 Sarake8

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot