1. Kansaneläkelaitoksen xx:n vakuutuspiiri, jäljempänä Kansaneläkelaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kansaneläkelaitoksen xx:n vakuutuspiiri, jäljempänä Kansaneläkelaitos"

Transkriptio

1 SOPIMUS SÄHKÖISESTÄ SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ 1 Sopimusosapuolet 1. Kansaneläkelaitoksen xx:n vakuutuspiiri, jäljempänä Kansaneläkelaitos 2. XXTaksi Oy, jäljempänä Taksiyhtiö 2 Määritelmiä Runkosopimuksella tarkoitetaan allekirjoitettua sopimusta taksimatkojen suorakorvausmenettelystä. Valtakirjasopimuksella tarkoitetaan allekirjoitettua runkosopimusta vakuutetulle myönnettävän matkakorvauksen maksamisesta valtakirjamenettelyllä kuljetuspalvelujen tuottajalle Suorakorvaussopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta. Taksiyhtiöllä tarkoitetaan tietyllä alueella toimivaa yhtiötä, joka vastaa Kansaneläkelaitoksen toimeenpaneman tässä sopimuksessa edellytetyn toiminnan järjestämisestä alueella. Tilausvälityskeskus on Taksiyhtiön ja Kansaneläkelaitoksen yhdessä määrittämä paikka, jossa otetaan vastaan kaikki toiminta-alueen asukkaiden suorakorvausmenettelyyn kuuluvat matkatilaukset. Tilausvälityskeskuksen tulee täyttää taksiliikennelain (217/2007) 15 :ssä säädetyt edellytykset. Tilausvälityskeskuksena voi toimia Taksiyhtiö tai tilausvälityskeskus voi olla myös erillinen yhtiö. Taksiyrittäjällä tarkoitetaan voimassa olevan taksiliikenneluvan nojalla toimivaa liikenteenharjoittajaa, joka on liittynyt suorakorvausmenettelyyn tämän sopimuksen kohdan 6 mukaisesti. Muu tilausvälitysyhtiö on matkatilauksia vastaanottava paikka, joka täyttää taksiliikennelain (217/2007) 15 :ssä säädetyt edellytykset. 3 Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa sovitaan runkosopimuksen perusteella määritellyn työn toteuttamiseksi tapahtuvasta sähköisen suorakorvausmenettelyn toteuttamisesta Taksiyhtiön toiminta-alueella. Toiminta-alueena on X-Xn sairaanhoitopiirin alue. Osapuolten velvollisuudet määräytyvät tämän sopimuksen perusteella.

2 Tällä sopimuksella ei ole vaikutusta asiakkaalle myönnettävän matkakorvauksen määrään. Tämän sopimuksen kohdissa 7. ja 8. kuvattujen velvoitteiden toteuttamiseksi osapuolet sopivat tällä sopimuksella sähköistä matkan korvaamista koskevien tietojen toimittamismenettelystä sopimusosapuolten välillä. Sopimuksen kohdassa 8.1 kohdassa 2 kuvataan tietojen toimittamiseen tarkoitettu edustapalvelin. 2 4 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. 5 Sopimuksen soveltamisalan rajoitukset Sähköistä suorakorvausmenettelyä sovelletaan kaikkiin Kelan korvaamiin taksiliikenneluvalla suoritettuihin kuljetuksiin, jotka on tilattu tässä sopimuksessa tarkoitetun Taksiyhtiön erikseen mainitusta tilausnumerosta. Menettelyn soveltaminen edellyttää lisäksi, että vakuutetulla on oikeus saada tilatusta matkasta korvaus sairausvakuutuslain tai Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain perusteella. Peruuntuneita kuljetuksia ei korvata. 6 Taksiyrittäjän liittyminen sähköiseen suorakorvausmenettelyyn Yksittäinen voimassa olevan taksiluvan omaava taksiyrittäjä voi liittyä sähköiseen suorakorvausmenettelyyn tekemällä liittymis- tai muun vastaavan sopimuksen asemapaikkansa mukaisen toiminta-alueen Taksiyhtiön kanssa, joka vastaa kyseisellä toimintaalueella Kansaneläkelaitoksen sähköisessä suorakorvausmenettelyssä korvaamien kuljetusten tilausvälitystoiminnan järjestämisestä. Sähköiseen suorakorvausmenettelyyn liittyneellä taksiyrittäjällä ei ole oikeutta soveltaa valtakirjamenettelyä liittymissopimuksen voimassaoloaikana toiminta-alueelta lähteviin tai sinne suuntautuviin matkoihin. Yllä mainitulla taksiyrittäjällä on oikeus myös irtautua sähköisestä suorakorvausmenettelystä. 7 Taksiyhtiö 7.1 Tehtävät sähköisessä suorakorvausmenettelyssä Taksiyhtiö voi käyttää tässä sopimuksessa määriteltyjen velvoitteidensa hoitamiseen kolmansia osapuolia, joiden toiminnasta Taksiyhtiö vastaa kuin omastaan. Tässä sopimuksessa mainittujen velvoitteiden täyttämiseksi Taksiyhtiön lukuun toimivat ja tiedonvälityksen tekniset yksityiskohdat on mainittu tämän sopimuksen teknisessä liitteessä (liite 2). Taksiyhtiön tehtävinä ovat:

3 3 1. Tilausten vastaanottaminen ja välittäminen. Taksiyhtiö sitoutuu vastaanottamaan Kansaneläkelaitoksen korvaamien kuljetusten tilaukset erikseen sovitussa tilausvälityskeskuksen puhelinnumerossa, jossa on oltava ympärivuorokautinen valmius tilausten vastaanottamiseen. Toiminta-alueella voi olla vain yksi tilausvälityskeskus Kansaneläkelaitoksen korvaamien kuljetustilausten vastaanottamista varten. Asiakkaiden maksama puheluhinta voi olla enintään samansuuruinen kuin tilausvälityskeskuksen käyttämä hinta kuluttajille tarkoitetussa taksin tilausnumerossa. Tilausvälityskeskuksella on oltava käytössään tilausvälitysjärjestelmä, joka on kapasiteetiltaan riittävä tilausten vastaanottamiseksi ja välittämiseksi edelleen. Taksiyhtiö vastaa siitä, että tilausnumerosta tilattu kuljetus suoritetaan korkeatasoisten laatuvaatimusten mukaisesti. Taksiyhtiö sitoutuu välittämään tilaukset voimassa olevan taksiluvan omaaville, asiakkaan avustustarpeisiin soveltuville ja tarkoituksenmukaisimmille, yleensä asiakasta lähimmille taksiyrittäjille. Taksiyhtiöllä on oikeus sopia tilausvälityksen järjestämisestä tilausvälityskeskuksen kanssa. Sähköiseen suorakorvausmenettelyyn liittymättömille taksiyrittäjille ei välitetä tässä sopimuksessa tarkoitettuja kuljetustilauksia. 2. Kuljetustilausten yhdisteleminen. Tilattujen matkojen yhdistelyn tavoitteena on Kansaneläkelaitoksen korvattavaksi tulevien kuljetuskustannusten kasvun hillitseminen siten, että Taksiyhtiö sitoutuu yhdistelemään erikseen suorakorvaussopimuksen liitteenä 6 olevassa palvelukuvauksessa esitetyin ehdoin samaan suuntaan samaan aikaan matkustavien vakuutettujen kuljetustilaukset. Taksiyhtiö sitoutuu raportoimaan tilausvälityspalvelun palvelutasosta sekä yhdistelyn määrästä kuukausittain Kansaneläkelaitokselle. Matkojen yhdistely ei koske alle 16-vuotiaita yksin matkustavia henkilöitä, Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen vaikeavammaisia asiakkaita eikä henkilöitä, joille terveydenhuolto on määritellyt oikeuden yksinmatkustukseen, jollei asiakas itse halua osallistua matkojen yhdistelyyn. 3. Tilaus- ja maksutapahtumatietojen yhdistäminen ja toimittaminen edustapalvelimelle. Taksiyhtiö sitoutuu vastaanottamaan suorakorvausmenettelyyn liittyneiden taksiyrittäjien toimittamat maksutapahtumatiedot ja yhdistämään ne tilaustietojen kanssa tilaustunnuksen perusteella sekä toimittamaan yhdistetyt tilaus- ja maksutapahtumatiedot sähköisessä muodossa Kansaneläkelaitoksen ylläpitämälle edustapalvelimelle tämän sopimuksen liitteessä 2 kuvatulla tavalla. Taksiyhtiö toimittaa edustapalvelimelle sähköisenä tiedonsiirtona suojattua yhteyttä käyttäen seuraavat tiedot: Kansaneläkelaitoksen korvattavaksi tulevien taksiliikenneluvalla suoritettujen matkojen yhdistetyt tilaus- ja maksutapahtumatiedot ja vakuutettujen tekemien matkojen yhdistetyt tilaus- ja maksutapahtumatiedot koskien matkoja, jotka on välittänyt taksiyrittäjälle tämän sopimuksen kohdassa 7.4 kuvattu muu tilausvälitysyhtiö. Taksiyhtiö sitoutuu tarkistamaan, että kohdassa 6 tarkoitetun sopimuksen solmivalla taksiyrittäjällä on maksuliikennettä koskeva toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Taksiyhtiö vastaa tilitysmenettelyssä edustapalvelimelle toimittamiensa yhdistettyjen tilaus- ja maksutapahtumatietojen oikeellisuudesta ja on velvollinen selvittämään niissä

4 ilmenevät epäselvyydet. Taksiyhtiö vastaa siitä, että Kansaneläkelaitokselle toimitetaan vain taksiliikenneluvalla ajettujen matkojen tietoja, joiden matkan hintaa koskevat tiedot perustuvat taksamittarin tuottamiin tietoihin. Taksiyhtiön tulee säilyttää Kelaan välitetyt tiedot kuuden (6) kuukauden ajan matkatilausta koskevan ajotehtävän suorittamisesta lukien, jotta tiedot voidaan tarvittaessa toimittaa uudelleen edustapalvelimelle Kuljetuskorvausten tilitys autoilijoille. Taksiyhtiö sitoutuu toimittamaan Kansaneläkelaitoksen suorittaman tilityksen perusteella korvaukset yksittäisille liittymissopimuksen tehneille taksiyrittäjille viivytyksettä. Välitettävät tiedot on kuvattu tämän sopimuksen liitteessä Vastuu menettelyyn liittyneistä taksiyrittäjistä Taksiyhtiö sitoutuu valvomaan liittymissopimuksen tehneiden taksiyrittäjien toimintaa ja tarvittaessa puuttumaan ilmenneisiin puutteisiin viime kädessä tämän sopimuksen kohdassa 17 sovitulla menettelyllä. Taksiyrittäjä sitoutuu noudattamaan voimassaolevia säädöksiä ja Kansaneläkelaitoksen antamia ohjeita. 7.3 Tiedot toiminnassa tapahtuneista muutoksista Taksiyhtiö sitoutuu antamaan Kansaneläkelaitokselle tiedot sähköiseen suorakorvausmenettelyyn liittyneistä taksiyrittäjistä ja yrittäjien oikeudessa harjoittaa luvanvaraista liikennettä tapahtuneista muutoksista. Mikäli taksiyrittäjä menettää oikeutensa harjoittaa luvanvaraista taksiliikennettä, ei kyseisen yrittäjän osalta voida soveltaa sähköistä suorakorvausmenettelyä. 7.4 Alueella toimiva muu tilausvälitysyhtiö Mikäli alueella toimii muu kuin tilausvälityskeskuksena toimiva taksien tilausvälitysyhtiö, sitoutuu ajotilauksen vastaanottanut Taksiyhtiö välittämään tilauksen tarvittaessa alueen muuhun tilausvälitysyhtiöön, jonka alaisuuteen sähköiseen suorakorvausmenettelyyn liittynyt taksiyrittäjä kuuluu. Tilausvälityskeskuksesta toteutetaan sähköinen tiedonsiirtoyhteys liitteessä 1 määritellyllä tavalla alueen muuhun tilausvälitysyhtiöön. Tiedonsiirtoyhteyden toteuttamisesta aiheutuvista kaikista kustannuksista vastaa muu tilausvälitysyhtiö. Mikäli taksiyrittäjän kanssa kohdassa 6 mainitun sopimuksen tehnyt tämän sopimuksen osapuolena toimiva Taksiyhtiö ei itse vastaanota maksutapahtumatietoja, sitoutuu Taksiyhtiö varmistamaan, että sähköiseen suorakorvausmenettelyyn liittyvällä taksiyrittäjällä on sopimus maksutapahtumien vastaanottamisesta sekä maksu- ja tilaustietojen yhdistämisestä joko Taksiliiton Yrityspalvelu Oy:n Taksialan Maksuliikennekeskuksen tai muun maksuliikennekeskuksen kanssa. Taksiyhtiö vastaa siitä, että toiminta-alueen suorakorvaustietoja toimitetaan Kansaneläkelaitokselle pääsääntöisesti enintään kahdesta paikasta, joista toinen on Taksialan Maksuliikennekeskus. Suorakorvaustietojen toimittajat on nimetty tämän suorakorvaussopimuksen liitteessä 2 (Tekninen liite).

5 5 8 Kansaneläkelaitos 8.1 Tehtävät sähköisessä suorakorvausmenettelyssä 1. Tiedottaminen ja koulutus. Kansaneläkelaitos sitoutuu antamaan tarvittavat toimintaohjeet ja koulutuksen sähköisestä suorakorvausmenettelystä alueella toimiville terveydenhuollon toimintayksiköille sekä Taksiyhtiölle. Kansaneläkelaitos vastaa myös menettelyn käyttöönottoon liittyvästä yleisestä tiedottamisesta vakuutetuille. Kansaneläkelaitos ja Taksiyhtiö vastaavat liittymissopimuksen tehneiden taksiyrittäjien kouluttamisesta. 2. Edustapalvelimen ylläpito. Kansaneläkelaitos ylläpitää omaan lukuunsa edustapalvelinta. 3. Matkakorvauksen suorittaminen. Kansaneläkelaitos sitoutuu vastaanottamaan viivytyksettä Taksiyhtiön edustapalvelimelle toimittamat yhdistetyt maksutapahtuma- ja tilaustiedot sekä suorittamaan tilityksen kolmen viikon kuluessa siitä kun tiedot ovat olleet Kansaneläkelaitoksen noudettavissa edustapalvelimelta. Kansaneläkelaitos lähettää edustapalvelimelle tämän sopimuksen liitteen 2 mukaisesti sähköisesti seuraavat tiedot: palautetiedoston jokaisesta tilitystiedostosta tilityksen toimittajille korvattavien matkojen tilitysilmoitustiedot Taksiyhtiölle tietojen tarkastamista ja matkakorvausten edelleentilitystä varten. Kansaneläkelaitos sitoutuu noutamaan tämän sopimuksen liitteen 2 mukaisesti Taksiyhtiön edustapalvelimelle toimittamat tilitystiedot sekä toimittamaan palautetiedoston sekä tilitysilmoituksen käsitellystä tilityksestä edustapalvelimelle Taksiyhtiön taksiyrittäjille suorittamaa matkakorvausten edelleentilitystä varten. Jos korvausta ei voida maksaa tilityksessä olevan yksittäisen vakuutetun kustannusten osalta, Taksiyhtiö on velvollinen toimittamaan Kansaneläkelaitokselle lisäselvityksen Kansaneläkelaitoksen asettamassa määräajassa ja asia ratkaistaan määräajan päätyttyä. Lisäselvityksen pyytäminen ei estä muiden korvaushakemusten käsittelyä ja maksamista. 9 Tilaus- ja maksutapahtumatiedoissa havaitut virheet ja niiden oikaiseminen Mikäli Taksiyhtiö havaitsee edustapalvelimelle toimittamissaan tilaus- tai maksutapahtumatiedoissa matkakorvauksen oikeellisuuteen kohdistuvan virheen ennen tilityksen hyväksymistä, on sen viivytyksettä ilmoitettava virheestä Kansaneläkelaitoksen asianomaiselle vakuutuspiirille kirjallisesti. Kansaneläkelaitos pyytää Taksiyhtiöltä selvityksen virheistä, jotka on havaittu yllä mainituissa tiedoissa tilityksen käsittelyn yhteydessä. Selvityksen perusteella Kansaneläkelaitos ratkaisee hakemuksen ja suorittaa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen Taksiyhtiölle.

6 Jos yksittäiselle liittymissopimuksen tehneelle taksiyrittäjälle on maksettu korvausta enemmän kuin mihin vakuutetulla olisi ollut oikeus, Taksiyhtiö vastaa yrittäjälle tilittämänsä suorituksen osalta liikaa maksetun määrän takaisinmaksusta Kansaneläkelaitolle lukuun ottamatta tilanteita, joissa on osoitettavissa selkeä autoilijan aiheuttama väärinkäytös. Tilanteessa, jossa henkilö ei ole sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu tai jossa henkilöllä ei ole oikeutta sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen julkisen laitoshoidon vuoksi tai jos asiakkaalle annettu hoito ei ole sairausvakuutuksesta korvattavaa, Kansaneläkelaitos kohdistaa virheellisen maksun oikaisutoimenpiteet palvelun saaneeseen henkilöön Toiminta poikkeustilanteissa Jos sähköinen tilitystietojen toimittamismenettely ei ole käytettävissä, Taksiyhtiö sitoutuu toimittamaan liittymissopimusten tehneiden taksiyrittäjien korvaushakemukset asianomaiseen vakuutuspiiriin suojattua sähköpostiyhteyttä käyttäen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, paperimuodossa. Sopimuksen kohdan 8.1 kohdassa 3 sovittua menettelyä ei sovelleta tässä mainituissa poikkeustilanteissa. 11 Henkilötietojen käsittely ja rekisterinpito Rekisterinpito Sähköisessä suorakorvausmenettelyssä käsiteltävien matkatilauksia tekevien vakuutettujen henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Kela, jonka toimeksiannosta suorakorvausmenettelyä harjoitetaan. Kansaneläkelaitos on henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä, jonka käyttöä varten rekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä sen käytöstä. Taksiyhtiö toimeksi saaneena toimii teknisenä rekisterinpitäjänä Kansaneläkelaitoksen lukuun. Taksiyhtiö huolehtii tietojen säilytyksestä ja ylläpidosta Kansaneläkelaitoksen lukuun sekä matkan korvaamisen kannalta välttämättömien tietojen luovuttamisesta edelleen liittymissopimuksen tehneille taksiyrittäjille ennen vakuutetun matkan tekemistä. Kansaneläkelaitos vastaa rekisterinpitäjänä henkilötietolain asettamista velvoitteista mukaan lukien rekisteriselosteen laatiminen ja saatavilla pito, informointi ja tarkastusoikeuden toteuttaminen. Taksiyhtiö vastaa siitä, että toimeksiantajan ilmoittamat tietojen korjaukset ja vanhentuneiden tietojen poistamiset tehdään viivytyksettä. Taksiyhtiö sitoutuu säilyttämään vakuutettujen tiedot hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattamaan ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. Taksiyhtiö vastaa siitä, että se toteuttaa omalta osaltaan ennen tietojen käsittelyyn ryhtymistä tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomien pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta luvattomalta käsittelyltä. Taksiyhtiö vas-

7 taa siitä, että tietoja käsittelevät ja niihin pääsevät vain henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä. Tietoturvan yhteiset velvoitteet Sopijaosapuolet sopivat erikseen teknisistä ja hallinnollisista toimenpiteistä henkilötietojen suojaamiseksi. Sopimusosapuolten on kumpikin osaltaan huolehdittava siitä, että tietoja käsitellään asianmukaisesti ja huolellisesti ja henkilötietolaissa säädettyä hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen. Käsittelyssä on sovellettava henkilötietolain (523/1999) säännöksiä. Taksiyhtiö sitoutuu antamaan Kansaneläkelaitokselle henkilötietolain 32 :n 2 momentin mukaisesti kirjallisen selvityksen tietosuojasta (liite 4). Tietojen suojaamiseen valittujen teknisten ratkaisujen arkkitehtuurin Taksiyhtiön lukuun toimivat osapuolet kuvaavat erillisessä selvityksessä tietoturvan toteutumisesta (liite 5). Taksiyhtiö sitoutuu tarvittaessa antamaan Kansaneläkelaitokselle tietoturvaan liittyviä täsmennyksiä ja lisätietoja. Sopimusosapuolet huolehtivat siitä, että salassa pidettävät tiedot eivät joudu muiden kuin tässä sopimuksessa mainittujen osapuolten haltuun, eikä saatuja tietoja käytetä muuhun tarkoitukseen eikä luovuteta edelleen muutoin tai muille kuin mitä tässä sopimuksessa on sovittu. Osapuolten on huolehdittava siitä, että tiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä 7 12 Kustannusten jako Osapuolet vastaavat kumpikin omalta osaltaan tiedon käsittelystä, säilyttämisestä ja edelleen siirtämisestä itselleen aiheutuvista kustannuksista. 13 Sopimuksen voimaantulo Tämä sopimus astuu voimaan heti allekirjoittamisesta. Sopimuksen mukainen sähköinen tiedon toimitus alkaa, kun käytännön toimivuus on varmistettu ja hyväksytty käyttöönottotestauksella ja aikaisintaan XX.XX.20XX. 14 Sopimuksen irtisanominen Sopimus on irtisanottavissa päättymään kolmen (3) kuukauden kuluessa Kansaneläkelaitoksen tai Taksiyhtiön kirjallisesta irtisanomisesta. 15 Sopimuksen siirtäminen Tämän sopimuksen velvoitteet voidaan siirtää osapuolten yhteisellä kirjallisella sopimuksella kolmannelle osapuolelle.

8 8 16 Sopimuksen purkaminen Sopimusosapuolilla on oikeus toiselle osapuolelle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella purkaa sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa seuraavista syistä: kun sopimuksen tekohetkellä vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet siinä määrin, että suorakorvausmenettelyn toteuttaminen esitetyllä tavalla on vaarantunut tai käynyt mahdottomaksi tai tarpeettomaksi, tai jos sopijaosapuolen taloudellisen aseman muutos vaarantaa hankkeen toteuttamisen, tai jos jompikumpi sopijaosapuolista asetetaan konkurssiin tai suoritustilaan, tai jos jompikumpi sopijaosapuolista laiminlyö olennaisesti ja toistuvasti sopimuksen ehtoja ja annettuja ohjeita tai on oikeuden päätöksellä tai muuten luotettavasti todettu syyllistyneen väärinkäytöksiin. 17 Taksiyrittäjään kohdistuvat toimenpiteet Mikäli yksittäinen liittymissopimuksen tai muun sopimuksen tehnyt taksiyrittäjä tai tähän työsuhteessa oleva henkilö on syyllistynyt väärinkäytöksiin tai ohjeiden vastaiseen menettelyn, sitoutuu Taksiyhtiö tämän sopimuksen jommankumman osapuolen aloitteesta olemaan välittämättä tämän sopimuksen piiriin kuuluvia kuljetuksia tälle taksiyrittäjälle tai tähän työsuhteessa olevalle henkilölle määräajaksi tai toistaiseksi. Taksiyhtiö sitoutuu liittymissopimuksen ehdoin päättämään sellaisen sähköiseen suorakorvausmenettelyyn liittyneen taksiyrittäjän sopimuksen, joka olennaisesti ja toistuvasti toimii vastoin liittymissopimuksen ehtoja tai annettuja ohjeita tai on oikeuden päätöksellä tai muuten luotettavasti todettu syyllistyneen väärinkäytöksiin, tai on menettänyt taksiluvan mukaisen oikeutensa harjoittaa henkilöliikennettä. Vastaavasti Taksiyhtiö sitoutuu toimimaan, mikäli liittymissopimuksen tehnyt taksiyrittäjä ei noudata voimassaolevia säädöksiä tai niiden perusteella annettuja velvoittavia ohjeita. Tarvittaessa tässä sopimuksen kohdassa tarkoitetut asiat ratkaistaan tämän sopimuksen osapuolten yhteisellä päätöksellä. 18 Vahingonkorvaus Sopijapuolet vastaavat siitä vahingosta, jonka he aiheuttavat toiselle sopijapuolelle huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään. Sopijapuolet eivät kuitenkaan vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Sopijapuolet eivät vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu lakon, työsulun, yleisen liikenteen pysähtymisen tai muun sen kaltaisen sopijapuolesta riippumattoman syyn takia (force majeure). Se sopijapuoli, jota ylivoimainen este koskee, on velvollinen ilmoittamaan tästä sekä sen arvioidusta kestosta heti toiselle sopijapuolelle. Mikäli ylivoimainen este jatkuu vähintään kaksi (2) kuukautta, oikeuttaa se kuitenkin sopimuksen purkamiseen.

9 9 19 Riitojen ratkaiseminen Tätä sopimusta koskevat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan tämän sopimuksen osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, sitoutuvat osapuolet siihen, että riitakysymyksen sovittelu siirretään Suomen Taksiliitto ry:n ja Kansaneläkelaitoksen terveysosaston neuvoteltavaksi. Mikäli riitakysymyksen ratkaiseminen ei ole johtanut tulokseen neuvotteluteitse, käsitellään sopimusta koskeva riita-asia X-X:n käräjäoikeudessa. 20 Liitteet Liite 1. Tietosisältö Liite 2. Tekninen liite Liite 3. Yhteydenpitoliite Liite 4. Selvitys tietojen suojauksesta Liite 5. Selvitys tietoturvan toteutumisesta Liite 6. Palvelukuvaus Liite 7. Poikkeusmenettelyprosessi

10 10 Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle. X:ssä x päivänä xxi kuuta 20XX. Kansaneläkelaitoksen X-X:n vakuutuspiiri XX Taksi Oy

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

Kopterin palvelusopimusehdot

Kopterin palvelusopimusehdot Kopterin palvelusopimusehdot Esp laajakaista- ja internetpalvelujen erityisehdot 1. Yleistä 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Esp Oy:n (jatkossa toimittaja) laajakaistaan liittyvien tuotteiden

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen VERKKOPALVELUEHDOT Verkkopalveluehdot Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1.Soveltamisala ja määritelmiä 2.Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot Energiateollisuus ry:n suosittelemat Verkkopalveluehdot VPE 2014 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat VPE 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi SISÄLLYS: A. Yleistä,

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot