1. Kansaneläkelaitoksen xx:n vakuutuspiiri, jäljempänä Kansaneläkelaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kansaneläkelaitoksen xx:n vakuutuspiiri, jäljempänä Kansaneläkelaitos"

Transkriptio

1 SOPIMUS SÄHKÖISESTÄ SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ 1 Sopimusosapuolet 1. Kansaneläkelaitoksen xx:n vakuutuspiiri, jäljempänä Kansaneläkelaitos 2. XXTaksi Oy, jäljempänä Taksiyhtiö 2 Määritelmiä Runkosopimuksella tarkoitetaan allekirjoitettua sopimusta taksimatkojen suorakorvausmenettelystä. Valtakirjasopimuksella tarkoitetaan allekirjoitettua runkosopimusta vakuutetulle myönnettävän matkakorvauksen maksamisesta valtakirjamenettelyllä kuljetuspalvelujen tuottajalle Suorakorvaussopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta. Taksiyhtiöllä tarkoitetaan tietyllä alueella toimivaa yhtiötä, joka vastaa Kansaneläkelaitoksen toimeenpaneman tässä sopimuksessa edellytetyn toiminnan järjestämisestä alueella. Tilausvälityskeskus on Taksiyhtiön ja Kansaneläkelaitoksen yhdessä määrittämä paikka, jossa otetaan vastaan kaikki toiminta-alueen asukkaiden suorakorvausmenettelyyn kuuluvat matkatilaukset. Tilausvälityskeskuksen tulee täyttää taksiliikennelain (217/2007) 15 :ssä säädetyt edellytykset. Tilausvälityskeskuksena voi toimia Taksiyhtiö tai tilausvälityskeskus voi olla myös erillinen yhtiö. Taksiyrittäjällä tarkoitetaan voimassa olevan taksiliikenneluvan nojalla toimivaa liikenteenharjoittajaa, joka on liittynyt suorakorvausmenettelyyn tämän sopimuksen kohdan 6 mukaisesti. Muu tilausvälitysyhtiö on matkatilauksia vastaanottava paikka, joka täyttää taksiliikennelain (217/2007) 15 :ssä säädetyt edellytykset. 3 Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa sovitaan runkosopimuksen perusteella määritellyn työn toteuttamiseksi tapahtuvasta sähköisen suorakorvausmenettelyn toteuttamisesta Taksiyhtiön toiminta-alueella. Toiminta-alueena on X-Xn sairaanhoitopiirin alue. Osapuolten velvollisuudet määräytyvät tämän sopimuksen perusteella.

2 Tällä sopimuksella ei ole vaikutusta asiakkaalle myönnettävän matkakorvauksen määrään. Tämän sopimuksen kohdissa 7. ja 8. kuvattujen velvoitteiden toteuttamiseksi osapuolet sopivat tällä sopimuksella sähköistä matkan korvaamista koskevien tietojen toimittamismenettelystä sopimusosapuolten välillä. Sopimuksen kohdassa 8.1 kohdassa 2 kuvataan tietojen toimittamiseen tarkoitettu edustapalvelin. 2 4 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. 5 Sopimuksen soveltamisalan rajoitukset Sähköistä suorakorvausmenettelyä sovelletaan kaikkiin Kelan korvaamiin taksiliikenneluvalla suoritettuihin kuljetuksiin, jotka on tilattu tässä sopimuksessa tarkoitetun Taksiyhtiön erikseen mainitusta tilausnumerosta. Menettelyn soveltaminen edellyttää lisäksi, että vakuutetulla on oikeus saada tilatusta matkasta korvaus sairausvakuutuslain tai Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain perusteella. Peruuntuneita kuljetuksia ei korvata. 6 Taksiyrittäjän liittyminen sähköiseen suorakorvausmenettelyyn Yksittäinen voimassa olevan taksiluvan omaava taksiyrittäjä voi liittyä sähköiseen suorakorvausmenettelyyn tekemällä liittymis- tai muun vastaavan sopimuksen asemapaikkansa mukaisen toiminta-alueen Taksiyhtiön kanssa, joka vastaa kyseisellä toimintaalueella Kansaneläkelaitoksen sähköisessä suorakorvausmenettelyssä korvaamien kuljetusten tilausvälitystoiminnan järjestämisestä. Sähköiseen suorakorvausmenettelyyn liittyneellä taksiyrittäjällä ei ole oikeutta soveltaa valtakirjamenettelyä liittymissopimuksen voimassaoloaikana toiminta-alueelta lähteviin tai sinne suuntautuviin matkoihin. Yllä mainitulla taksiyrittäjällä on oikeus myös irtautua sähköisestä suorakorvausmenettelystä. 7 Taksiyhtiö 7.1 Tehtävät sähköisessä suorakorvausmenettelyssä Taksiyhtiö voi käyttää tässä sopimuksessa määriteltyjen velvoitteidensa hoitamiseen kolmansia osapuolia, joiden toiminnasta Taksiyhtiö vastaa kuin omastaan. Tässä sopimuksessa mainittujen velvoitteiden täyttämiseksi Taksiyhtiön lukuun toimivat ja tiedonvälityksen tekniset yksityiskohdat on mainittu tämän sopimuksen teknisessä liitteessä (liite 2). Taksiyhtiön tehtävinä ovat:

3 3 1. Tilausten vastaanottaminen ja välittäminen. Taksiyhtiö sitoutuu vastaanottamaan Kansaneläkelaitoksen korvaamien kuljetusten tilaukset erikseen sovitussa tilausvälityskeskuksen puhelinnumerossa, jossa on oltava ympärivuorokautinen valmius tilausten vastaanottamiseen. Toiminta-alueella voi olla vain yksi tilausvälityskeskus Kansaneläkelaitoksen korvaamien kuljetustilausten vastaanottamista varten. Asiakkaiden maksama puheluhinta voi olla enintään samansuuruinen kuin tilausvälityskeskuksen käyttämä hinta kuluttajille tarkoitetussa taksin tilausnumerossa. Tilausvälityskeskuksella on oltava käytössään tilausvälitysjärjestelmä, joka on kapasiteetiltaan riittävä tilausten vastaanottamiseksi ja välittämiseksi edelleen. Taksiyhtiö vastaa siitä, että tilausnumerosta tilattu kuljetus suoritetaan korkeatasoisten laatuvaatimusten mukaisesti. Taksiyhtiö sitoutuu välittämään tilaukset voimassa olevan taksiluvan omaaville, asiakkaan avustustarpeisiin soveltuville ja tarkoituksenmukaisimmille, yleensä asiakasta lähimmille taksiyrittäjille. Taksiyhtiöllä on oikeus sopia tilausvälityksen järjestämisestä tilausvälityskeskuksen kanssa. Sähköiseen suorakorvausmenettelyyn liittymättömille taksiyrittäjille ei välitetä tässä sopimuksessa tarkoitettuja kuljetustilauksia. 2. Kuljetustilausten yhdisteleminen. Tilattujen matkojen yhdistelyn tavoitteena on Kansaneläkelaitoksen korvattavaksi tulevien kuljetuskustannusten kasvun hillitseminen siten, että Taksiyhtiö sitoutuu yhdistelemään erikseen suorakorvaussopimuksen liitteenä 6 olevassa palvelukuvauksessa esitetyin ehdoin samaan suuntaan samaan aikaan matkustavien vakuutettujen kuljetustilaukset. Taksiyhtiö sitoutuu raportoimaan tilausvälityspalvelun palvelutasosta sekä yhdistelyn määrästä kuukausittain Kansaneläkelaitokselle. Matkojen yhdistely ei koske alle 16-vuotiaita yksin matkustavia henkilöitä, Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen vaikeavammaisia asiakkaita eikä henkilöitä, joille terveydenhuolto on määritellyt oikeuden yksinmatkustukseen, jollei asiakas itse halua osallistua matkojen yhdistelyyn. 3. Tilaus- ja maksutapahtumatietojen yhdistäminen ja toimittaminen edustapalvelimelle. Taksiyhtiö sitoutuu vastaanottamaan suorakorvausmenettelyyn liittyneiden taksiyrittäjien toimittamat maksutapahtumatiedot ja yhdistämään ne tilaustietojen kanssa tilaustunnuksen perusteella sekä toimittamaan yhdistetyt tilaus- ja maksutapahtumatiedot sähköisessä muodossa Kansaneläkelaitoksen ylläpitämälle edustapalvelimelle tämän sopimuksen liitteessä 2 kuvatulla tavalla. Taksiyhtiö toimittaa edustapalvelimelle sähköisenä tiedonsiirtona suojattua yhteyttä käyttäen seuraavat tiedot: Kansaneläkelaitoksen korvattavaksi tulevien taksiliikenneluvalla suoritettujen matkojen yhdistetyt tilaus- ja maksutapahtumatiedot ja vakuutettujen tekemien matkojen yhdistetyt tilaus- ja maksutapahtumatiedot koskien matkoja, jotka on välittänyt taksiyrittäjälle tämän sopimuksen kohdassa 7.4 kuvattu muu tilausvälitysyhtiö. Taksiyhtiö sitoutuu tarkistamaan, että kohdassa 6 tarkoitetun sopimuksen solmivalla taksiyrittäjällä on maksuliikennettä koskeva toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Taksiyhtiö vastaa tilitysmenettelyssä edustapalvelimelle toimittamiensa yhdistettyjen tilaus- ja maksutapahtumatietojen oikeellisuudesta ja on velvollinen selvittämään niissä

4 ilmenevät epäselvyydet. Taksiyhtiö vastaa siitä, että Kansaneläkelaitokselle toimitetaan vain taksiliikenneluvalla ajettujen matkojen tietoja, joiden matkan hintaa koskevat tiedot perustuvat taksamittarin tuottamiin tietoihin. Taksiyhtiön tulee säilyttää Kelaan välitetyt tiedot kuuden (6) kuukauden ajan matkatilausta koskevan ajotehtävän suorittamisesta lukien, jotta tiedot voidaan tarvittaessa toimittaa uudelleen edustapalvelimelle Kuljetuskorvausten tilitys autoilijoille. Taksiyhtiö sitoutuu toimittamaan Kansaneläkelaitoksen suorittaman tilityksen perusteella korvaukset yksittäisille liittymissopimuksen tehneille taksiyrittäjille viivytyksettä. Välitettävät tiedot on kuvattu tämän sopimuksen liitteessä Vastuu menettelyyn liittyneistä taksiyrittäjistä Taksiyhtiö sitoutuu valvomaan liittymissopimuksen tehneiden taksiyrittäjien toimintaa ja tarvittaessa puuttumaan ilmenneisiin puutteisiin viime kädessä tämän sopimuksen kohdassa 17 sovitulla menettelyllä. Taksiyrittäjä sitoutuu noudattamaan voimassaolevia säädöksiä ja Kansaneläkelaitoksen antamia ohjeita. 7.3 Tiedot toiminnassa tapahtuneista muutoksista Taksiyhtiö sitoutuu antamaan Kansaneläkelaitokselle tiedot sähköiseen suorakorvausmenettelyyn liittyneistä taksiyrittäjistä ja yrittäjien oikeudessa harjoittaa luvanvaraista liikennettä tapahtuneista muutoksista. Mikäli taksiyrittäjä menettää oikeutensa harjoittaa luvanvaraista taksiliikennettä, ei kyseisen yrittäjän osalta voida soveltaa sähköistä suorakorvausmenettelyä. 7.4 Alueella toimiva muu tilausvälitysyhtiö Mikäli alueella toimii muu kuin tilausvälityskeskuksena toimiva taksien tilausvälitysyhtiö, sitoutuu ajotilauksen vastaanottanut Taksiyhtiö välittämään tilauksen tarvittaessa alueen muuhun tilausvälitysyhtiöön, jonka alaisuuteen sähköiseen suorakorvausmenettelyyn liittynyt taksiyrittäjä kuuluu. Tilausvälityskeskuksesta toteutetaan sähköinen tiedonsiirtoyhteys liitteessä 1 määritellyllä tavalla alueen muuhun tilausvälitysyhtiöön. Tiedonsiirtoyhteyden toteuttamisesta aiheutuvista kaikista kustannuksista vastaa muu tilausvälitysyhtiö. Mikäli taksiyrittäjän kanssa kohdassa 6 mainitun sopimuksen tehnyt tämän sopimuksen osapuolena toimiva Taksiyhtiö ei itse vastaanota maksutapahtumatietoja, sitoutuu Taksiyhtiö varmistamaan, että sähköiseen suorakorvausmenettelyyn liittyvällä taksiyrittäjällä on sopimus maksutapahtumien vastaanottamisesta sekä maksu- ja tilaustietojen yhdistämisestä joko Taksiliiton Yrityspalvelu Oy:n Taksialan Maksuliikennekeskuksen tai muun maksuliikennekeskuksen kanssa. Taksiyhtiö vastaa siitä, että toiminta-alueen suorakorvaustietoja toimitetaan Kansaneläkelaitokselle pääsääntöisesti enintään kahdesta paikasta, joista toinen on Taksialan Maksuliikennekeskus. Suorakorvaustietojen toimittajat on nimetty tämän suorakorvaussopimuksen liitteessä 2 (Tekninen liite).

5 5 8 Kansaneläkelaitos 8.1 Tehtävät sähköisessä suorakorvausmenettelyssä 1. Tiedottaminen ja koulutus. Kansaneläkelaitos sitoutuu antamaan tarvittavat toimintaohjeet ja koulutuksen sähköisestä suorakorvausmenettelystä alueella toimiville terveydenhuollon toimintayksiköille sekä Taksiyhtiölle. Kansaneläkelaitos vastaa myös menettelyn käyttöönottoon liittyvästä yleisestä tiedottamisesta vakuutetuille. Kansaneläkelaitos ja Taksiyhtiö vastaavat liittymissopimuksen tehneiden taksiyrittäjien kouluttamisesta. 2. Edustapalvelimen ylläpito. Kansaneläkelaitos ylläpitää omaan lukuunsa edustapalvelinta. 3. Matkakorvauksen suorittaminen. Kansaneläkelaitos sitoutuu vastaanottamaan viivytyksettä Taksiyhtiön edustapalvelimelle toimittamat yhdistetyt maksutapahtuma- ja tilaustiedot sekä suorittamaan tilityksen kolmen viikon kuluessa siitä kun tiedot ovat olleet Kansaneläkelaitoksen noudettavissa edustapalvelimelta. Kansaneläkelaitos lähettää edustapalvelimelle tämän sopimuksen liitteen 2 mukaisesti sähköisesti seuraavat tiedot: palautetiedoston jokaisesta tilitystiedostosta tilityksen toimittajille korvattavien matkojen tilitysilmoitustiedot Taksiyhtiölle tietojen tarkastamista ja matkakorvausten edelleentilitystä varten. Kansaneläkelaitos sitoutuu noutamaan tämän sopimuksen liitteen 2 mukaisesti Taksiyhtiön edustapalvelimelle toimittamat tilitystiedot sekä toimittamaan palautetiedoston sekä tilitysilmoituksen käsitellystä tilityksestä edustapalvelimelle Taksiyhtiön taksiyrittäjille suorittamaa matkakorvausten edelleentilitystä varten. Jos korvausta ei voida maksaa tilityksessä olevan yksittäisen vakuutetun kustannusten osalta, Taksiyhtiö on velvollinen toimittamaan Kansaneläkelaitokselle lisäselvityksen Kansaneläkelaitoksen asettamassa määräajassa ja asia ratkaistaan määräajan päätyttyä. Lisäselvityksen pyytäminen ei estä muiden korvaushakemusten käsittelyä ja maksamista. 9 Tilaus- ja maksutapahtumatiedoissa havaitut virheet ja niiden oikaiseminen Mikäli Taksiyhtiö havaitsee edustapalvelimelle toimittamissaan tilaus- tai maksutapahtumatiedoissa matkakorvauksen oikeellisuuteen kohdistuvan virheen ennen tilityksen hyväksymistä, on sen viivytyksettä ilmoitettava virheestä Kansaneläkelaitoksen asianomaiselle vakuutuspiirille kirjallisesti. Kansaneläkelaitos pyytää Taksiyhtiöltä selvityksen virheistä, jotka on havaittu yllä mainituissa tiedoissa tilityksen käsittelyn yhteydessä. Selvityksen perusteella Kansaneläkelaitos ratkaisee hakemuksen ja suorittaa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen Taksiyhtiölle.

6 Jos yksittäiselle liittymissopimuksen tehneelle taksiyrittäjälle on maksettu korvausta enemmän kuin mihin vakuutetulla olisi ollut oikeus, Taksiyhtiö vastaa yrittäjälle tilittämänsä suorituksen osalta liikaa maksetun määrän takaisinmaksusta Kansaneläkelaitolle lukuun ottamatta tilanteita, joissa on osoitettavissa selkeä autoilijan aiheuttama väärinkäytös. Tilanteessa, jossa henkilö ei ole sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu tai jossa henkilöllä ei ole oikeutta sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen julkisen laitoshoidon vuoksi tai jos asiakkaalle annettu hoito ei ole sairausvakuutuksesta korvattavaa, Kansaneläkelaitos kohdistaa virheellisen maksun oikaisutoimenpiteet palvelun saaneeseen henkilöön Toiminta poikkeustilanteissa Jos sähköinen tilitystietojen toimittamismenettely ei ole käytettävissä, Taksiyhtiö sitoutuu toimittamaan liittymissopimusten tehneiden taksiyrittäjien korvaushakemukset asianomaiseen vakuutuspiiriin suojattua sähköpostiyhteyttä käyttäen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, paperimuodossa. Sopimuksen kohdan 8.1 kohdassa 3 sovittua menettelyä ei sovelleta tässä mainituissa poikkeustilanteissa. 11 Henkilötietojen käsittely ja rekisterinpito Rekisterinpito Sähköisessä suorakorvausmenettelyssä käsiteltävien matkatilauksia tekevien vakuutettujen henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Kela, jonka toimeksiannosta suorakorvausmenettelyä harjoitetaan. Kansaneläkelaitos on henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä, jonka käyttöä varten rekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä sen käytöstä. Taksiyhtiö toimeksi saaneena toimii teknisenä rekisterinpitäjänä Kansaneläkelaitoksen lukuun. Taksiyhtiö huolehtii tietojen säilytyksestä ja ylläpidosta Kansaneläkelaitoksen lukuun sekä matkan korvaamisen kannalta välttämättömien tietojen luovuttamisesta edelleen liittymissopimuksen tehneille taksiyrittäjille ennen vakuutetun matkan tekemistä. Kansaneläkelaitos vastaa rekisterinpitäjänä henkilötietolain asettamista velvoitteista mukaan lukien rekisteriselosteen laatiminen ja saatavilla pito, informointi ja tarkastusoikeuden toteuttaminen. Taksiyhtiö vastaa siitä, että toimeksiantajan ilmoittamat tietojen korjaukset ja vanhentuneiden tietojen poistamiset tehdään viivytyksettä. Taksiyhtiö sitoutuu säilyttämään vakuutettujen tiedot hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattamaan ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. Taksiyhtiö vastaa siitä, että se toteuttaa omalta osaltaan ennen tietojen käsittelyyn ryhtymistä tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomien pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta luvattomalta käsittelyltä. Taksiyhtiö vas-

7 taa siitä, että tietoja käsittelevät ja niihin pääsevät vain henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä. Tietoturvan yhteiset velvoitteet Sopijaosapuolet sopivat erikseen teknisistä ja hallinnollisista toimenpiteistä henkilötietojen suojaamiseksi. Sopimusosapuolten on kumpikin osaltaan huolehdittava siitä, että tietoja käsitellään asianmukaisesti ja huolellisesti ja henkilötietolaissa säädettyä hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen. Käsittelyssä on sovellettava henkilötietolain (523/1999) säännöksiä. Taksiyhtiö sitoutuu antamaan Kansaneläkelaitokselle henkilötietolain 32 :n 2 momentin mukaisesti kirjallisen selvityksen tietosuojasta (liite 4). Tietojen suojaamiseen valittujen teknisten ratkaisujen arkkitehtuurin Taksiyhtiön lukuun toimivat osapuolet kuvaavat erillisessä selvityksessä tietoturvan toteutumisesta (liite 5). Taksiyhtiö sitoutuu tarvittaessa antamaan Kansaneläkelaitokselle tietoturvaan liittyviä täsmennyksiä ja lisätietoja. Sopimusosapuolet huolehtivat siitä, että salassa pidettävät tiedot eivät joudu muiden kuin tässä sopimuksessa mainittujen osapuolten haltuun, eikä saatuja tietoja käytetä muuhun tarkoitukseen eikä luovuteta edelleen muutoin tai muille kuin mitä tässä sopimuksessa on sovittu. Osapuolten on huolehdittava siitä, että tiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä 7 12 Kustannusten jako Osapuolet vastaavat kumpikin omalta osaltaan tiedon käsittelystä, säilyttämisestä ja edelleen siirtämisestä itselleen aiheutuvista kustannuksista. 13 Sopimuksen voimaantulo Tämä sopimus astuu voimaan heti allekirjoittamisesta. Sopimuksen mukainen sähköinen tiedon toimitus alkaa, kun käytännön toimivuus on varmistettu ja hyväksytty käyttöönottotestauksella ja aikaisintaan XX.XX.20XX. 14 Sopimuksen irtisanominen Sopimus on irtisanottavissa päättymään kolmen (3) kuukauden kuluessa Kansaneläkelaitoksen tai Taksiyhtiön kirjallisesta irtisanomisesta. 15 Sopimuksen siirtäminen Tämän sopimuksen velvoitteet voidaan siirtää osapuolten yhteisellä kirjallisella sopimuksella kolmannelle osapuolelle.

8 8 16 Sopimuksen purkaminen Sopimusosapuolilla on oikeus toiselle osapuolelle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella purkaa sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa seuraavista syistä: kun sopimuksen tekohetkellä vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet siinä määrin, että suorakorvausmenettelyn toteuttaminen esitetyllä tavalla on vaarantunut tai käynyt mahdottomaksi tai tarpeettomaksi, tai jos sopijaosapuolen taloudellisen aseman muutos vaarantaa hankkeen toteuttamisen, tai jos jompikumpi sopijaosapuolista asetetaan konkurssiin tai suoritustilaan, tai jos jompikumpi sopijaosapuolista laiminlyö olennaisesti ja toistuvasti sopimuksen ehtoja ja annettuja ohjeita tai on oikeuden päätöksellä tai muuten luotettavasti todettu syyllistyneen väärinkäytöksiin. 17 Taksiyrittäjään kohdistuvat toimenpiteet Mikäli yksittäinen liittymissopimuksen tai muun sopimuksen tehnyt taksiyrittäjä tai tähän työsuhteessa oleva henkilö on syyllistynyt väärinkäytöksiin tai ohjeiden vastaiseen menettelyn, sitoutuu Taksiyhtiö tämän sopimuksen jommankumman osapuolen aloitteesta olemaan välittämättä tämän sopimuksen piiriin kuuluvia kuljetuksia tälle taksiyrittäjälle tai tähän työsuhteessa olevalle henkilölle määräajaksi tai toistaiseksi. Taksiyhtiö sitoutuu liittymissopimuksen ehdoin päättämään sellaisen sähköiseen suorakorvausmenettelyyn liittyneen taksiyrittäjän sopimuksen, joka olennaisesti ja toistuvasti toimii vastoin liittymissopimuksen ehtoja tai annettuja ohjeita tai on oikeuden päätöksellä tai muuten luotettavasti todettu syyllistyneen väärinkäytöksiin, tai on menettänyt taksiluvan mukaisen oikeutensa harjoittaa henkilöliikennettä. Vastaavasti Taksiyhtiö sitoutuu toimimaan, mikäli liittymissopimuksen tehnyt taksiyrittäjä ei noudata voimassaolevia säädöksiä tai niiden perusteella annettuja velvoittavia ohjeita. Tarvittaessa tässä sopimuksen kohdassa tarkoitetut asiat ratkaistaan tämän sopimuksen osapuolten yhteisellä päätöksellä. 18 Vahingonkorvaus Sopijapuolet vastaavat siitä vahingosta, jonka he aiheuttavat toiselle sopijapuolelle huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään. Sopijapuolet eivät kuitenkaan vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Sopijapuolet eivät vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu lakon, työsulun, yleisen liikenteen pysähtymisen tai muun sen kaltaisen sopijapuolesta riippumattoman syyn takia (force majeure). Se sopijapuoli, jota ylivoimainen este koskee, on velvollinen ilmoittamaan tästä sekä sen arvioidusta kestosta heti toiselle sopijapuolelle. Mikäli ylivoimainen este jatkuu vähintään kaksi (2) kuukautta, oikeuttaa se kuitenkin sopimuksen purkamiseen.

9 9 19 Riitojen ratkaiseminen Tätä sopimusta koskevat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan tämän sopimuksen osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, sitoutuvat osapuolet siihen, että riitakysymyksen sovittelu siirretään Suomen Taksiliitto ry:n ja Kansaneläkelaitoksen terveysosaston neuvoteltavaksi. Mikäli riitakysymyksen ratkaiseminen ei ole johtanut tulokseen neuvotteluteitse, käsitellään sopimusta koskeva riita-asia X-X:n käräjäoikeudessa. 20 Liitteet Liite 1. Tietosisältö Liite 2. Tekninen liite Liite 3. Yhteydenpitoliite Liite 4. Selvitys tietojen suojauksesta Liite 5. Selvitys tietoturvan toteutumisesta Liite 6. Palvelukuvaus Liite 7. Poikkeusmenettelyprosessi

10 10 Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle. X:ssä x päivänä xxi kuuta 20XX. Kansaneläkelaitoksen X-X:n vakuutuspiiri XX Taksi Oy

RUNKOSOPIMUS TAKSIMATKOJEN SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ. Runkosopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta.

RUNKOSOPIMUS TAKSIMATKOJEN SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ. Runkosopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta. Dnro 80/323/2008 RUNKOSOPIMUS TAKSIMATKOJEN SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ 1 Sopimusosapuolet 2 Määritelmiä 1. Kansaneläkelaitos 2. Suomen Taksiliitto ry. Runkosopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta. Valtakirjasopimuksella

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa

Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa LIITE 6 Palvelukuvaus Päivitetty 3.3.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Määritelmiä 2 3. Palvelun kuvaus 3 4. Palvelun asiakkaat

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä

Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä Terveysosasto Sopimus 28.9.2015 Dnro: 11/05/2015 Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä 1 Osapuolet Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela ) Erikoishammasteknikkoliitto

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta Biopankkien toimintojen yhdistäminen Lakiperusta Biopankkilain (688/2012, jatkossa myös BPL ) 10 mahdollistaa biopankkien toimintojen yhdistämisen. Toimintojen hoitamisesta tai yhdistämisestä on sovittava

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010 VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen (1.1.2011 lukien Keva), Kansaneläkelaitoksen, Kirkon

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen.

Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen. ISONKYRÖN KUNTA Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen.. OSTOSOPIMUS JA OSTOSOPIMUKSEN EHDOT - Perusturvatoimen kuljetuspalvelut Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Karvian kunta Oppilaskuljetus

Karvian kunta Oppilaskuljetus Karvian kunta 14.5.2013 Oppilaskuljetus OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Ensihoitopalvelusopimus

Ensihoitopalvelusopimus 1 Ensihoitopalvelusopimus Sopijaosapuolet: Palvelun tilaaja Palvelun tuottaja Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Taivassalon kunta, sairaankuljetus Sopimuksen kohde 1 Sopimuksen kohde

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / 2013-2015 PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY 2(5) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS PVO - Huippuvoima Oy (Tuottaja), y-tunnus: 1062421-2 ja Finextra Oy (Finextra), y- tunnus:

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (8) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopijaosapuolten vastuut Espoon kaupunki jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ. Palveluntuottaja (jäljempänä palveluntuottaja Nimi: Osoite: y-tunnus:

YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ. Palveluntuottaja (jäljempänä palveluntuottaja Nimi: Osoite: y-tunnus: Sivu 1 / 7 YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupungin opetusvirasto (jäljempänä opetusvirasto) Opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA 1 PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA XXXX (jatkossa Asiakas) ja Fingrid Oyj (jatkossa Fingrid) ovat tehneet seuraavan sopimuksen Fingridin Asiakkaalle tuottamista palveluista liittyen sähkön

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Dnro Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot