Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektin toimeenpano ja ohjaus sekä Projektin laatu ja sertifiointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektin toimeenpano ja ohjaus sekä Projektin laatu ja sertifiointi"

Transkriptio

1 Ohjelmistoprojektien hallinta Projektin toimeenpano ja ohjaus sekä Projektin laatu ja sertifiointi

2 Projektin toimeenpano ja ohjaus sekä Projektin laatu ja sertifiointi TAVOITE: YMMÄRTÄÄ laadun merkitys ja TUTUSTUA standardeihin ja sertifikaatteihin Hiljaa hyvää tulee mutta syövätkö nopeat hitaat? Copyright Oy 2

3 Laadun yleiskuva Laatustandardit Projektipäällikön tehtävän sertifiointi Copyright Oy 3

4 Laadun yleiskuva Suorituskyky Yhdenmukaisuus Suoritteet Asiakkaan ja asiakkaan tarpeen määrittely Muutoksenhallinta Prosessit Prosessin laatu / suorituskyky Prosessin ohjaus, standardointi Organisaatio Strategian määrittely Kehittäminen Laatujärjestelmä Yhdenmukaiset työmenetelmät Tason ylläpitäminen Copyright Oy 4

5 Prosessin ja tuotteen laatu Hyvä Sankarisuoritusten organisaatio Kypsä organisaatio Tulos Heikko Epäkypsä organisaatio Ennen kokematon Heikko Prosessi Hyvä Copyright Oy 5

6 Laatu Asiakas määrittelee tuotteen (tavaran tai palvelun) laadun Laatutavoitteet pitää linkittää sekä markkinointiin että tuotantoon (kannattavuus, kustannukset) Laadusta on tullut yksi tärkeimmistä kilpailukeinoista Laatu on strategisen suunnitteluprosessin keskeinen osa Laatu on koko organisaation toiminnan ominaisuus, ei vain johdon mantra tai opinkappale Laatuajattelun läpimeno ja laadunvarmistuksen onnistuminen vaatii koko organisaation sitoutumista Copyright Oy 6

7 Toiminnan laadunhallinta (TQM) Ota kaikki mukaan Ota toimittajat mukaan Paranna jatkuvasti Lyhennä kiertoaikoja Mittaa Visioi ja ideoi Tee benchmarkingia Tee laatu strategiseksi Integroi Copyright Oy Ajattele systeemaattisesti Rakenna tiimejä Sido laatu tuloksiin Määrittele laatu asiakkaan näkökulmasta Anna valtaa ja tukea Suunnittele Kehitä prosesseja Kouluta Ota vastuu Yksinkertaista C.W.L.Hart & C.E.Bogan: The Baldrige, McGraw-Hill,

8 Toiminnan kehittäminen Tehokkuus Innovaatio Jatkuva Jatkuva kehittäminen Aika Copyright Oy 8

9 Laadunvarmistus Toiminnan laatu Jatkuva Jatkuva kehittäminen kehittäminen Laatujärjestelmä Laatujärjestelmä Aika Copyright Oy 9

10 Laadunvarmistus Copyright Oy 10

11 Projektitoiminnan yleisen tason arviointi ja kehittäminen Kyvykkyystasomalleja käytetty 80-luvun lopulta lähtien nimitystä kypsyystaso käytetään synonyyminä eniten käytössä Systems Engineering Instituten kehittämä Capability Maturity Model (CMM) runsas ja vapaasti käytettävissä oleva materiaali rinnalle nousemassa SPICE, noudattaa ISO Standard suomalaiset mukana kehittämässä SEI ilmoittaa, että seuraava CMM - versio on SPICE - yhteensopiva karkeasti ottaen tasomääritykset kummassakin samat Copyright Oy 11

12 Kypsyystason ja yhteistyön kasvu CMM Kypsyys Riski Projektitoimintaverkosto Yhteistyö projektitoimintakulttuurissa Toistamiskyky projekteissa Sankaritekojen projektit Yhteistyön määrä Kilpailukyky Soveltaen Copyright Oy 12

13 Projektitoiminnan kypsyystasomalli CMM Taso Projektin näkökulma Yhteisön näkökulma Menetelmät ja järjestelmät 5. Optimoitu 4. Johdettu (Markkina) 3. Määritelty (Yhteisö) Liiketoimintavaikutukset optimaaliset. Radikaalisti parempia vaihtoehtoja projektin kuluessa. Innovaatiot hyödynnetään tehokkaasti. Projektin tuottavuuden arvostelu perustuu kokemusperäisiin / pysyviin mittareihin. Lopputuleman ennuste-menettely käytössä. Standardit menetelmät vakituisessa käytössä. Ehkäisevä laadunvarmistus toimii. Projektien välinen yhteistyö kehittynyttä. Organisaatio on sitoutunut prosessin jatkuvaan kehittämiseen. Toiminnan muutostarpeet muuntuvat projekteiksi tai niiden muutoksiksi. Tuottavuutta ja laatua mitataan tilastollisesti kaikista toimeksiannoista. Projekteista kyetään tekemään koko toimintaa koskevia johtopäätöksiä. Projektien keskinäisiin ja muihin tehtäviin liittyen vaikutetaan aikatauluihin, resursseihin ja kustannuksiin. Ymmärrys kaikkien toimeksiantojen kokonaistilanteesta. Järjestelmien kehittyneiden ominaisuuksien hyödyntäminen Projektitoiminnan yhteinen tietokanta. Menetelmän mukaiset toistot. 2. Toistotaso (Projekti) 1. Lähtötaso (Henkilö) Realistista suunnittelua ja systemaattista seurantaa. Menetelmien soveltaminen systemaattisesti ja toistaen. Henkilökohtaiset ominaisuudet määräävät onnistumisen. Menetelmien käyttöä tuetaan ja valvotaan. Projektimenetelmän Yhteisen tietokannan, kohdistusten käyttö ja -ohjeiston käyttö. aloitetaan suunnittelussa ja valvonnassa. Työaikatietojen keruujärjestelmä. Ohjaus vapaamuotoista tai satunnaiseen menetelmien käyttöön perustuvaa. Projektien, toimeksiantojen yms. tehtävien ohjaustarve tiedostettu, mutta menetelmiä ei arvosteta Mukaellen Copyright Oy 13

14 Sankarisuoritusten organisaatio CMM Henkilökeskeinen lähestymistapa Projektipäälliköllä diktaattorin valta ja vastuu Epäonnistumiseen suhtaudutaan jyrkästi Osaaminen ei kumuloidu organisaatioon Menestys lähtee pois hyvien projektipäälliköiden mukana Toimintatason raportointi Kuvastaa projektin vetäjän henkilökohtaista näkemystä Raportit ovat vertailukelvottomia Taloudellinen seuranta kirjanpidon tietoihin perustuvaa jälkiarviointia Epäonnistumisia tapahtuu säännöllisesti eikä niistä opita Mukaellen Copyright Oy 14

15 Toistamiskykyinen organisaatio CMM Yhteiset menetelmät käytössä projektien vaatimusmäärittelyssä, suunnittelussa, valvonnassa, alihankintojen hallinnassa, tuotteiden hallinnassa ja laadunhallinnassa Epäonnistuttaessa voidaan vikaa etsiä ihmisten sijasta prosessista Raportointi varsin objektiivista ja vertailukelpoista Valvonta perustuu operatiivisiin tietoihin ja tietojärjestelmiin Palaute: nopea, riittävän moniulotteinen ja ennakoinnin mahdollistava Organisaatio kykenee oppimaan ja kehittämään toimintatapojaan Osataan tehdä yhtenäistä suunnittelua ja raportointia Tarve järjestelmien kehittämiseen olemassa Mukaellen Copyright Oy 15

16 Projektitoimintakulttuurin omaksunut organisaatio CMM Kerätyt kokemukset muutetaan kehyksiksi tai vaihteluväleiksi, joiden puitteissa projektit voivat toimia Projektien ennustettavuus parantunut Pahoja epäonnistumisia ei satu, koska poikkeamat havaitaan ja niihin reagoidaan ajoissa Organisaatio toimii projektimuotoisesti kehittäen jatkuvasti menettelytapojaan ja oppien samalla myös itse Kehittämisessä korostuvat: Kokemustietokannan kartuttaminen ja hyödyntäminen Numeerinen mittaaminen ja seuranta Toiminnan jatkuva parantaminen ja sen organisointi Oppiminen ja ammattitaidon kehittyminen kokemuksen kautta Mukaellen Copyright Oy 16

17 Projektitoimintaverkosto CMM Organisaatioiden keskinäinen oppiminen ja yhteisten toiminta- ja kokemusverkostojen muodotuminen Saumaton ja joustava yhteistyö asiakkaiden, toimittajien ja aliurakoitsijoiden kanssa Yhteistyö usein pitkäaikaista ja luottamuksellista Kilpailukyky kasvaa päällekkäisyyksien poistumisen seurauksena ja toisten osapuolten liiketoiminnan ymmärryksen parantuessa mutta se voi myös heiketä ogrnaisaatioiden välisen liiallisen riippuvuuden tai sitoutumisen tuloksena Mukaellen Copyright Oy 17

18 Mikä on SPICE? SPICE Software Process Improvement and Capability determination eli se on ohjelmistotoiminnan arviointijärjestelmä ISO15504 standardin mukainen SPICE on yhteinen perusta, jonka päälle syntyy sekä kaupallisia että yleishyödyllisiä metodipaketteja prosessien kehittämisen avuksi Suomessa Finnish Software Metrics Association (FiSMA) FiSMA SPICE on ISO-standardin pohjalta julkaistu laaja metodipaketti Copyright Oy 18

19 SPICEn perusarkkitehtuuri SPICE Kyvykkyystasot CL (Capability Level) prosessin ominaisuudet CL5 CL4 CL3 CL2 CL1 CL0 P1 P2 P3 P Pn Prosessiryhmät (Pn) prosessit Prosesseja on yhteensä 39 kappaletta Copyright Oy 19

20 SPICE-kyvykkyystasot SPICE Mittarit, ohjaus ja valvonta Standardointi, resurssisuunnittelu, historiasta oppiminen Arviot, tavoitteet ja seuranta Optimoi toimintaansa saavuttaakseen nykyiset ja tulevat business-tarpeet Toimii ennustettavasti busineksesta johdettujen mittareiden mukaisesti. Olemassa standardi, josta prosessi sovitetaan tilanteen mukaan. Toimii ennustettavasti annetuissa puitteissa ja tuottaa määritellyn laatutason mukaiset tulokset. Prosessi on olemassa Copyright Oy 20

21 SPICE/Projektinhallinta (MAN.2) SPICE Taso 1 Toimiva prosessi 1.1 Prosessin suorittaminen Taso 2 Hallittu prosessi 2.1 Suorittamisen hallinta 2.2 Työtulosten hallinta Taso 3 Vakiintunut prosessi 3.1 Prosessin määrittely 3.2 Prosessin resurssointi Taso 4 Ennustettava prosessi 4.1 Prosessin mittaaminen 4.2 Prosessin ohjaus ja valvonta Taso 5 Optimoituva prosessi 5.1 Prosessin muuttaminen 5.2 Jatkuva parantaminen Projektisuunnitelma. Säännöllinen edistymisseuranta ja poikkeamiin reagointi. Aikataulu, kustannukset ja lopputulos suunnitelmien mukaiset. Projektinhallinta projektisuunnitelmassa. Valvontamenettelyt olemassa. Projektin tilanne asianosaisten tiedossa. Muutoshallinta toimii. Määrämuotoinen projektidokumentaatio. Ajantasainen, versioitu projektisuunnitelma asianosaisten saatavilla. Johtoryhmä toimii. Standardiprosessi, josta tilanteen mukainen sovitus. Mittarit ja kokemuskanta, niiden käyttö suunnittelussa, läpiviennissä ja standardin virittämisessä. Projektihallinnan tieto- ja taitovaatimukset eri tasoilla kuvattuina. Osaaminen seurannan ja kehittämisen kohteena. Riittävät apuvälineet käytettävissä. Liiketoiminnasta johdetut projektihallinnan mittarit, säännöllinen mittaus ja vertailu tavoitearvoihin. Trendien analysointi. Mittareiden analysointi. Projektinhallinnan analysointi koko organisaation tasolla. Poikkeamien ennustaminen ja tunnistaminen. Korjaustoimenpiteiden varasto. Projektihallinnan muutostarpeiden tunnistamisen, muutosten toimeenpanon, hallinnan ja vaikutusten selvittämisen menettelytavat olemassa. Liiketoiminnan tarpeista lähtevä jatkuva, tavoitteellinen toiminta projektihallinnan parantamiseksi. Copyright Oy 21

22 Standardointi on työkalu Standardi SUORITE Opetus Työvoitto Prosessituotanto, Kappaletavaratuotanto, Hallinnolliset työt Byrokratia Ei standardi Käsityö, Perustutkimus Sähläys Projektityö, Massaräätälöinti Välinesokeus Ei standardi PROSESSI Standardi Copyright Oy 22

23 ISO Quality management Guidelines to quality in project management Copyright Oy 23

24 Mikä on ISO10006? ISO = The International Organization for Standardization Läheisessä yhteistyössä the International Electrotechnical Comission 10006:n on kehittänyt Technical Committee ISO/TC176 Quality management and quality assurance Subcommittee SC2, Quality Systems Täydentää ISO 8402:1994 (Quality management and quality assurance - Vocabulary) ja ISO :1994 (Quality management and quality systems elements) erityisesti projektinhallinnan laadun osalta Sovellettavissa hyvin monenlaisiin projekteihin Kokeneille projektiammattilaisille Sekä projektin hallinnan että lopputuotteen laatu Copyright Oy 24

25 ISO10006:n keskeinen sisältö 5.1 Yleistä (General) 5.2 Projektitoiminnan strategia (Strategic process) 5.3 Projektin hallinta (Interdependency management process) 5.4 Lopputulokseen ohjaus (Scope-related processes) 5.5 Ajan hallinta Time-related processes) 5.6 Kustannusten hallinta (Cost-related processes) 5.7 Resurssien hallinta (Resource-related processes) 5.8 Henkilöstö (Personnel-related processes) 5.9 Viestintä (Communication-related processes) 5.10 Riskien hallinta (Risk-related processes) 5.11 Hankinnan hallinta (Purchasing-related processes) Copyright Oy 25

26 ISO10006:n prosessien suhteet 5.2 Projektitoiminnan strategia (Strategic process) Muutoshallinta 5.4 Lopputulokseen ohjaus (Scope-related processes) 5.5 Ajan hallinta (Time-related processes) Vuorovaikutuksen hallinta 5.6 Kustannushallinta (Cost-related processes) 5.7 Resurssien hallinta (Resource-related processes) 5.3 Projektin hallinta (Interdependency management process) Projektin suunnittelu Päättäminen 5.8 Henkilöstö (Personnel-related processes) 5.9 Viestintä (Communication-related processes) 5.10 Riskien hallinta (Risk-related processes) 5.11 Hankinnan hallinta (Purchasing-related processes) ISO Aikaansaavat prosessit Tukiprosessit Copyright Oy 26

27 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.2 Projektitoiminnan strategia 5.2 Projektitoiminnan strategia Asiakkaan ja osapuolien tarpeiden tyydyttäminen Projekti toimeenpannaan suunniteltuina ja keskenään riippuvina prosesseina Sekä projektin hallinnan että lopputuotteen laatu Johto ja hallinto on vastuussa laadun edellytysten luonnista Johto ja hallinto on vastuussa jatkuvasta parannuksesta Copyright Oy 27

28 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.3 Projektin hallinta 5.3 Projektin hallinta Projektin asettaminen ja projektin suunnittelu Projektin laatujärjestelmä Katselmoinnit Osapuolista huolehtiminen Vuorovaikutuksen hallinta Muutoshallinta Projektin päättäminen ISO 1007 Conficuration management Tämän prosessin tarkoitus on projektin muiden prosessien edistäminen suunnitelmallisesti. Copyright Oy 28

29 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.4 Lopputulokseen ohjaus 5.4 Lopputulokseen ohjaus Vaatimusten määrittely Lopputuotteen ominaisuudet Tehtävien (aktiviteettien) määrittely Työpaketit, vaiheet, aktiviteetit, tehtävät, taskit WBS (Work Breakdown Structure) Tehtäväluettelo Tehtävien seuranta Copyright Oy 29

30 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.5 Ajan hallinta 5.5 Ajan hallinta Tehtävien riippuvuuksien suunnittelu Keston arviointi Aikataulun teko Aikataulun seuranta Ajantasainen aikataulu Mihin tämä johtaa? Poikkeamien analysointi Osapuolien ajan tasalla pito Copyright Oy 30

31 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.6 Kustannusten hallinta 5.6 Kustannusten hallinta Kustannusten arviointi Riskeihin varautuminen Budjetointi Hyväksytyt ajoitetut kustannukset Tehtäväluettelon ja aikataulun mukaisesti Kustannusten seuranta Tuloksen arvo, kustannusten odotusarvot Poikkeamien analysointi ja hyväksyminen Copyright Oy 31

32 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.8 Henkilöstö 5.8 Henkilöstö Projektin organisaatiorakenteen määrittely Tehtävänkuvat Valta, vastuu, raportointi Laatuvastuut Henkilöstön varaaminen ja hankinta Tehtävät, kyvyt ja määrät Tiimityön kehittäminen Asiantuntijoiden tuottavuus on lähtökohta Copyright Oy 32

33 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.9 Viestintä 5.9 Viestintä Viestinnän suunnittelu Osapuolet, viestinnän menettely ja sisältö, vastuut Informaation hallinta Viestinnän seuranta Vaikutus osapuolissa Copyright Oy 33

34 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.10 Riskien hallinta 5.10 Riskien hallinta Riskien tunnistaminen Riskien arviointi Todennäköisyys, vaikutuksen suuruus Varautumisen suunnittelu Riskien seuranta Copyright Oy 34

35 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.11 Hankinnan hallinta 5.11 Hankinnan hallinta Hankinnan suunnittelu ja seuranta Vaatimusten dokumentointi Toimittajien vertailu Sopimusneuvottelut Sopimusten valvonta Copyright Oy 35

36 Projektin vetäjien sertifiointi Copyright Oy 36

37 Sertifioinnin lähtökohta Yksityisen ja julkisen sektorin tarve projektijohtamisen koulutukseen Englannin, Saksan ja Itävallan Internetin jäsenyhdistykset ovat tehneet aloitteita Laajahkoja koulutusohjelmia tarjolla jo ko. maissa Myös korkeakoulutasoista koulutusta projektitoiminnasta Sertifiointi voi jatkossa muodostua kynnyskysymykseksi erityisesti viennissä ja kansainvälissä projekteissa Suomessa sertifikaatteja vuodesta 1997, v loppuun mennessä jo lähes 100 sertifiointia (IPMA B ja C-tasot) Projektitoimintayhdistys PTY ry Copyright Oy 37

38 Sertifiointiohjelmassa arvioidaan henkilön... Pätevyyttä projektien johtamiseen Tekniikoiden ja menettelytapojen osaaminen ei riitä vaan projektipäälliköiden on kyettävä myös: soveltamaan tietämystään ja kokemustaan oikein todenmukaisissa olosuhteissa, ja hallitsemaan menestyksekkäästi sekä asioita että ihmisiä positiivisella ja rakentavalla tavalla Projektitoimintayhdistys PTY ry Pekka Kuuskosken artikkeli Fincert Projektitoiminta-lehdessä 2/1998. Copyright Oy 38

39 Projektipäällikön sertifioinnin vaatimukset Sertifioinnin edellytyksenä on, että hakija täyttää kolme vaatimusta: Peruskoulutuksen tulee olla vähintään opistotasoinen tai henkilö on hankkinut vastaavat tiedot Työkokemukseen sisältyy oman/omien projektien johtamista (Tullakseen sertifioiduksi projektipäällikön on täytynyt johtaa useamman osaston/yrityksen ja toimialan projekteja ja mielellään muuallakin kuin vain kotimaassaan.) Äidinkielen lisäksi vaaditaan englannin, ranskan tai saksan kielen sujuva osaaminen Projektitoimintayhdistys PTY ry Pekka Kuuskosken artikkeli Fincert Projektitoiminta-lehdessä 2/1998. Copyright Oy 39

40 Tehokkaalle projektipäällikölle tyypillisiä piirteitä ovat: Avoin positiivinen asenne -kommunikointi, motivointi, yhteistyö Käytännöllisyys - talonpoikaisjärki Avomielisyys -ideat, käytännöt, menetelmät Joustavuus -ajatukset, käyttäytyminen Innovatiivisuus -strategiat, ratkaisut, työtavat Järkevä riskinottaminen -viisaus, kyky Oikeudenmukaisuus -reiluus, avoimuus Sitoutuminen -tavoitteet, menestys Projektitoimintayhdistys PRY Projektitoimintayhdistys: Projektin johdon pätevyys (Project Management Body of Knowledge) Copyright Oy 40

41 Sertifiointiprosessi 1. Itsearviointilomakkeen ja hakemuskaavakkeen täyttäminen, hakijan CV:n sekä lyhyen projektikuvauksen laatiminen (hakijan hyväksyminen seuraavaan vaiheeseen/hylkääminen). 2. Projektiraportin (noin 5000 sanaa) kirjoittaminen. 3. Arvioijien suorittama noin 1 1/2 tunnin haastattelu (hakijan hyväksyminen/hylkääminen). Prosessi kestää tilanteista riippuen 3-4 kuukautta. Projektitoimintayhdistys PRY Pekka Kuuskosken artikkeli Fincert Projektitoiminta-lehdessä 2/1998. Copyright Oy 41

42 IPMA:n sertifiointiohjelma Taso Kyvyt Sertifioitumisprosessi Taso / Nimike Voimassaolo Vaihe 2 Vaihe 3 Projekti- Vaihe 1 A: Sertifioitu tai ohjelma- 3-5 projektijohtaja johtaja vuotta Kompetenssi= Hakemus Tarpeen tietous+ CV mukaan kokemus+ CPD Itsearviointi Ryhmä- Projekti- Haas- asenne Referenssit työ raportti tattelu Projekti- Projektit B: Sertifioitu päällikkö tai projektipäällikkö CPM Semi- naari C: Rekisteröity Aika- Projekti- projektihallinnan rajoitettu ammattilainen Koe ammattilainen PMP Projektiharjoittelija Tietous PMF Koe D: Projektihallinnan ammattilainen Rajaton Copyright Oy 42

43 Prosessiryhmät ja prosessit SPICE Prosessiryhmät: asiakas-toimittajasuhteen hallinnan prosessit (CUS) ohjelmistojen kehittämisprosessit (ENG) ohjelmistokehitystä tukevat prosessit (SUP) ohjelmistokehityksen hallinnan prosessit (MAN) organisaation tarjoamien puitteiden prosessit (ORG) Esimerkiksi ohjelmistotuotannon prosessiryhmä (ENG): ENG.1 Kehittäminen ENG.1.1 Järjestelmän vaatimusmäärittely ja suunnittelu ENG.1.2 Ohjelmiston vaatimusmäärittely ENG.1.3 Ohjelmiston suunnittelu ENG.1.4 Ohjelmiston toteutus ENG.1.5 Ohjelmiston integrointitestaus ENG.1.6 Ohjelmiston kokonaistestaus ENG.1.7 Järjestelmän kokoaminen ja testaus ENG.2 Järjestelmän ja ohjelmiston ylläpito tai hallinnan prosessiryhmä (MAN): MAN.1 Johtamiskäytännöt MAN.2 Projektinhallinta MAN.3 Laadunhallinta MAN.4 Riskienhallinta Copyright Oy 43

Kokemuksia ohjelmistoprosessien arvioinnista SPICE:n avulla

Kokemuksia ohjelmistoprosessien arvioinnista SPICE:n avulla Kokemuksia ohjelmistoprosessien arvioinnista SPICE:n avulla Risto Nevalainen, STTF Oy ja FiSMA Tiivistelmä Tässä artikkelissa esitellään ISO:n puitteissa kehitetyn ohjelmistotoiminnan arviointijärjestelmän,

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

NEST 1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN PROJEKTINHALLINTARATKAISU

NEST 1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN PROJEKTINHALLINTARATKAISU Kai Perälä NEST 1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN PROJEKTINHALLINTARATKAISU Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehto 18.6.2008 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tekijä:

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 14.6.2010 Teknistaloudellinen tiedekunta LUT Tietotekniikka Ohjelmistotekniikan laboratorio

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 14.6.2010 Teknistaloudellinen tiedekunta LUT Tietotekniikka Ohjelmistotekniikan laboratorio Lappeenrannan teknillinen yliopisto 14.6.2010 Teknistaloudellinen tiedekunta LUT Tietotekniikka Ohjelmistotekniikan laboratorio DIPLOMITYÖ Projektien arviointi integroituna toiminnanohjausjärjestelmään

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2006

Projektitoiminta 1/2006 Projektitoiminta 1/2006 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXIX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIAMMATTILAISENA KEHITTYMINEN 4 Projektiosaamisen kehittäminen - investointi vai kuluerä? 14 Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE

PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE Mikko Kokko PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2010 Tekijä(t) Mikko Kokko Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Projektinhallinta Project Management

Projektinhallinta Project Management 8.1.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Projektinhallinta Project Management Kandidaatintyö Kimmo Heinonen TIIVISTELMÄ Tekijät: Kimmo Heinonen

Lisätiedot

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Noora Plattonen KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Tietojärjestelmätieteen kandidaatin tutkielma 8. kesäkuuta 2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

2/2010 SEURAAVA SIIRTO. HYÖTYJEN varmistus. STRATEGINEN johtaminen TUOTEKEHITYSPROJEKTIT PROJEKTITOIMISTO

2/2010 SEURAAVA SIIRTO. HYÖTYJEN varmistus. STRATEGINEN johtaminen TUOTEKEHITYSPROJEKTIT PROJEKTITOIMISTO 2/2010 SEURAAVA SIIRTO 6 HYÖTYJEN varmistus 10 STRATEGINEN johtaminen 12 PROJEKTITOIMISTO 34 TUOTEKEHITYSPROJEKTIT Paras muutoksen kumppani Varmista onnistunut muutoksen läpivienti. Kysy lisää. www.talentpartners.fi

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa Finell, Joni Finne, Mikko 2011 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

PROJEKTIT. Lehtori Pasi Laine Lahden ammattikorkeakoulu

PROJEKTIT. Lehtori Pasi Laine Lahden ammattikorkeakoulu PROJEKTIT Lehtori Pasi Laine Lahden ammattikorkeakoulu HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA Keskiviikkona 28.9.2011 kello 12.00-17.00 Oppimiskeskus Fellmanniassa 12.00-12.30 ILMOITTAUTU MI NE N J A KAHVI 12.30-13.00

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalouden koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden,

Lisätiedot

Mitä uutta auringon alla?

Mitä uutta auringon alla? Mitä uutta auringon alla? Osallistuin viime joulukuussa Java-kurssille. Mukana oli myös joukko, ainakin vielä silloin, arvostetun ja menestyvänkin e-busines -yrityksen työntekijöitä. Kaikki olivat, nuoria

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja 1. Johdanto... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä... 3 1.2.1. Merenkulkualan koulutuksen

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

Joni Luomala KETTERIEN MENETELMIEN KÄSITYS PROJEKTINHALLINNASTA: ESIMERKKINÄ SCRUM

Joni Luomala KETTERIEN MENETELMIEN KÄSITYS PROJEKTINHALLINNASTA: ESIMERKKINÄ SCRUM Joni Luomala KETTERIEN MENETELMIEN KÄSITYS PROJEKTINHALLINNASTA: ESIMERKKINÄ SCRUM Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 30.3.2009 TIIVISTELMÄ Luomala, Joni Petteri Ketterien kehitysmenetelmien

Lisätiedot

Projektihallinnan perusteet Johdanto, määritelmät. Jouni Huotari Esa Salmikangas

Projektihallinnan perusteet Johdanto, määritelmät. Jouni Huotari Esa Salmikangas Projektihallinnan perusteet Johdanto, määritelmät Jouni Huotari Esa Salmikangas Tehtävä Määrittele ensin yksin ja sitten yhdessä vierustoverisi kanssa seuraavat käsitteet: -projekti -prosessi -hanke -ohjelma

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

Laatu, laadun mittaaminen, auditointi, laatujärjestelmät

Laatu, laadun mittaaminen, auditointi, laatujärjestelmät Laatu, laadun mittaaminen, auditointi, laatujärjestelmät Hilkka Heikkilä presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sisältö Laadun määritelmiä Auditointi Laatu Laadun mittaaminen Laatujärjestelmät TE esittely

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi S T A K E S I N R A P O R T T E J A 5 / 2 0 0 7 tero tammisalo Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi Periaatteet ja menetelmät Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot