Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektin toimeenpano ja ohjaus sekä Projektin laatu ja sertifiointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektin toimeenpano ja ohjaus sekä Projektin laatu ja sertifiointi"

Transkriptio

1 Ohjelmistoprojektien hallinta Projektin toimeenpano ja ohjaus sekä Projektin laatu ja sertifiointi

2 Projektin toimeenpano ja ohjaus sekä Projektin laatu ja sertifiointi TAVOITE: YMMÄRTÄÄ laadun merkitys ja TUTUSTUA standardeihin ja sertifikaatteihin Hiljaa hyvää tulee mutta syövätkö nopeat hitaat? Copyright Oy 2

3 Laadun yleiskuva Laatustandardit Projektipäällikön tehtävän sertifiointi Copyright Oy 3

4 Laadun yleiskuva Suorituskyky Yhdenmukaisuus Suoritteet Asiakkaan ja asiakkaan tarpeen määrittely Muutoksenhallinta Prosessit Prosessin laatu / suorituskyky Prosessin ohjaus, standardointi Organisaatio Strategian määrittely Kehittäminen Laatujärjestelmä Yhdenmukaiset työmenetelmät Tason ylläpitäminen Copyright Oy 4

5 Prosessin ja tuotteen laatu Hyvä Sankarisuoritusten organisaatio Kypsä organisaatio Tulos Heikko Epäkypsä organisaatio Ennen kokematon Heikko Prosessi Hyvä Copyright Oy 5

6 Laatu Asiakas määrittelee tuotteen (tavaran tai palvelun) laadun Laatutavoitteet pitää linkittää sekä markkinointiin että tuotantoon (kannattavuus, kustannukset) Laadusta on tullut yksi tärkeimmistä kilpailukeinoista Laatu on strategisen suunnitteluprosessin keskeinen osa Laatu on koko organisaation toiminnan ominaisuus, ei vain johdon mantra tai opinkappale Laatuajattelun läpimeno ja laadunvarmistuksen onnistuminen vaatii koko organisaation sitoutumista Copyright Oy 6

7 Toiminnan laadunhallinta (TQM) Ota kaikki mukaan Ota toimittajat mukaan Paranna jatkuvasti Lyhennä kiertoaikoja Mittaa Visioi ja ideoi Tee benchmarkingia Tee laatu strategiseksi Integroi Copyright Oy Ajattele systeemaattisesti Rakenna tiimejä Sido laatu tuloksiin Määrittele laatu asiakkaan näkökulmasta Anna valtaa ja tukea Suunnittele Kehitä prosesseja Kouluta Ota vastuu Yksinkertaista C.W.L.Hart & C.E.Bogan: The Baldrige, McGraw-Hill,

8 Toiminnan kehittäminen Tehokkuus Innovaatio Jatkuva Jatkuva kehittäminen Aika Copyright Oy 8

9 Laadunvarmistus Toiminnan laatu Jatkuva Jatkuva kehittäminen kehittäminen Laatujärjestelmä Laatujärjestelmä Aika Copyright Oy 9

10 Laadunvarmistus Copyright Oy 10

11 Projektitoiminnan yleisen tason arviointi ja kehittäminen Kyvykkyystasomalleja käytetty 80-luvun lopulta lähtien nimitystä kypsyystaso käytetään synonyyminä eniten käytössä Systems Engineering Instituten kehittämä Capability Maturity Model (CMM) runsas ja vapaasti käytettävissä oleva materiaali rinnalle nousemassa SPICE, noudattaa ISO Standard suomalaiset mukana kehittämässä SEI ilmoittaa, että seuraava CMM - versio on SPICE - yhteensopiva karkeasti ottaen tasomääritykset kummassakin samat Copyright Oy 11

12 Kypsyystason ja yhteistyön kasvu CMM Kypsyys Riski Projektitoimintaverkosto Yhteistyö projektitoimintakulttuurissa Toistamiskyky projekteissa Sankaritekojen projektit Yhteistyön määrä Kilpailukyky Soveltaen Copyright Oy 12

13 Projektitoiminnan kypsyystasomalli CMM Taso Projektin näkökulma Yhteisön näkökulma Menetelmät ja järjestelmät 5. Optimoitu 4. Johdettu (Markkina) 3. Määritelty (Yhteisö) Liiketoimintavaikutukset optimaaliset. Radikaalisti parempia vaihtoehtoja projektin kuluessa. Innovaatiot hyödynnetään tehokkaasti. Projektin tuottavuuden arvostelu perustuu kokemusperäisiin / pysyviin mittareihin. Lopputuleman ennuste-menettely käytössä. Standardit menetelmät vakituisessa käytössä. Ehkäisevä laadunvarmistus toimii. Projektien välinen yhteistyö kehittynyttä. Organisaatio on sitoutunut prosessin jatkuvaan kehittämiseen. Toiminnan muutostarpeet muuntuvat projekteiksi tai niiden muutoksiksi. Tuottavuutta ja laatua mitataan tilastollisesti kaikista toimeksiannoista. Projekteista kyetään tekemään koko toimintaa koskevia johtopäätöksiä. Projektien keskinäisiin ja muihin tehtäviin liittyen vaikutetaan aikatauluihin, resursseihin ja kustannuksiin. Ymmärrys kaikkien toimeksiantojen kokonaistilanteesta. Järjestelmien kehittyneiden ominaisuuksien hyödyntäminen Projektitoiminnan yhteinen tietokanta. Menetelmän mukaiset toistot. 2. Toistotaso (Projekti) 1. Lähtötaso (Henkilö) Realistista suunnittelua ja systemaattista seurantaa. Menetelmien soveltaminen systemaattisesti ja toistaen. Henkilökohtaiset ominaisuudet määräävät onnistumisen. Menetelmien käyttöä tuetaan ja valvotaan. Projektimenetelmän Yhteisen tietokannan, kohdistusten käyttö ja -ohjeiston käyttö. aloitetaan suunnittelussa ja valvonnassa. Työaikatietojen keruujärjestelmä. Ohjaus vapaamuotoista tai satunnaiseen menetelmien käyttöön perustuvaa. Projektien, toimeksiantojen yms. tehtävien ohjaustarve tiedostettu, mutta menetelmiä ei arvosteta Mukaellen Copyright Oy 13

14 Sankarisuoritusten organisaatio CMM Henkilökeskeinen lähestymistapa Projektipäälliköllä diktaattorin valta ja vastuu Epäonnistumiseen suhtaudutaan jyrkästi Osaaminen ei kumuloidu organisaatioon Menestys lähtee pois hyvien projektipäälliköiden mukana Toimintatason raportointi Kuvastaa projektin vetäjän henkilökohtaista näkemystä Raportit ovat vertailukelvottomia Taloudellinen seuranta kirjanpidon tietoihin perustuvaa jälkiarviointia Epäonnistumisia tapahtuu säännöllisesti eikä niistä opita Mukaellen Copyright Oy 14

15 Toistamiskykyinen organisaatio CMM Yhteiset menetelmät käytössä projektien vaatimusmäärittelyssä, suunnittelussa, valvonnassa, alihankintojen hallinnassa, tuotteiden hallinnassa ja laadunhallinnassa Epäonnistuttaessa voidaan vikaa etsiä ihmisten sijasta prosessista Raportointi varsin objektiivista ja vertailukelpoista Valvonta perustuu operatiivisiin tietoihin ja tietojärjestelmiin Palaute: nopea, riittävän moniulotteinen ja ennakoinnin mahdollistava Organisaatio kykenee oppimaan ja kehittämään toimintatapojaan Osataan tehdä yhtenäistä suunnittelua ja raportointia Tarve järjestelmien kehittämiseen olemassa Mukaellen Copyright Oy 15

16 Projektitoimintakulttuurin omaksunut organisaatio CMM Kerätyt kokemukset muutetaan kehyksiksi tai vaihteluväleiksi, joiden puitteissa projektit voivat toimia Projektien ennustettavuus parantunut Pahoja epäonnistumisia ei satu, koska poikkeamat havaitaan ja niihin reagoidaan ajoissa Organisaatio toimii projektimuotoisesti kehittäen jatkuvasti menettelytapojaan ja oppien samalla myös itse Kehittämisessä korostuvat: Kokemustietokannan kartuttaminen ja hyödyntäminen Numeerinen mittaaminen ja seuranta Toiminnan jatkuva parantaminen ja sen organisointi Oppiminen ja ammattitaidon kehittyminen kokemuksen kautta Mukaellen Copyright Oy 16

17 Projektitoimintaverkosto CMM Organisaatioiden keskinäinen oppiminen ja yhteisten toiminta- ja kokemusverkostojen muodotuminen Saumaton ja joustava yhteistyö asiakkaiden, toimittajien ja aliurakoitsijoiden kanssa Yhteistyö usein pitkäaikaista ja luottamuksellista Kilpailukyky kasvaa päällekkäisyyksien poistumisen seurauksena ja toisten osapuolten liiketoiminnan ymmärryksen parantuessa mutta se voi myös heiketä ogrnaisaatioiden välisen liiallisen riippuvuuden tai sitoutumisen tuloksena Mukaellen Copyright Oy 17

18 Mikä on SPICE? SPICE Software Process Improvement and Capability determination eli se on ohjelmistotoiminnan arviointijärjestelmä ISO15504 standardin mukainen SPICE on yhteinen perusta, jonka päälle syntyy sekä kaupallisia että yleishyödyllisiä metodipaketteja prosessien kehittämisen avuksi Suomessa Finnish Software Metrics Association (FiSMA) FiSMA SPICE on ISO-standardin pohjalta julkaistu laaja metodipaketti Copyright Oy 18

19 SPICEn perusarkkitehtuuri SPICE Kyvykkyystasot CL (Capability Level) prosessin ominaisuudet CL5 CL4 CL3 CL2 CL1 CL0 P1 P2 P3 P Pn Prosessiryhmät (Pn) prosessit Prosesseja on yhteensä 39 kappaletta Copyright Oy 19

20 SPICE-kyvykkyystasot SPICE Mittarit, ohjaus ja valvonta Standardointi, resurssisuunnittelu, historiasta oppiminen Arviot, tavoitteet ja seuranta Optimoi toimintaansa saavuttaakseen nykyiset ja tulevat business-tarpeet Toimii ennustettavasti busineksesta johdettujen mittareiden mukaisesti. Olemassa standardi, josta prosessi sovitetaan tilanteen mukaan. Toimii ennustettavasti annetuissa puitteissa ja tuottaa määritellyn laatutason mukaiset tulokset. Prosessi on olemassa Copyright Oy 20

21 SPICE/Projektinhallinta (MAN.2) SPICE Taso 1 Toimiva prosessi 1.1 Prosessin suorittaminen Taso 2 Hallittu prosessi 2.1 Suorittamisen hallinta 2.2 Työtulosten hallinta Taso 3 Vakiintunut prosessi 3.1 Prosessin määrittely 3.2 Prosessin resurssointi Taso 4 Ennustettava prosessi 4.1 Prosessin mittaaminen 4.2 Prosessin ohjaus ja valvonta Taso 5 Optimoituva prosessi 5.1 Prosessin muuttaminen 5.2 Jatkuva parantaminen Projektisuunnitelma. Säännöllinen edistymisseuranta ja poikkeamiin reagointi. Aikataulu, kustannukset ja lopputulos suunnitelmien mukaiset. Projektinhallinta projektisuunnitelmassa. Valvontamenettelyt olemassa. Projektin tilanne asianosaisten tiedossa. Muutoshallinta toimii. Määrämuotoinen projektidokumentaatio. Ajantasainen, versioitu projektisuunnitelma asianosaisten saatavilla. Johtoryhmä toimii. Standardiprosessi, josta tilanteen mukainen sovitus. Mittarit ja kokemuskanta, niiden käyttö suunnittelussa, läpiviennissä ja standardin virittämisessä. Projektihallinnan tieto- ja taitovaatimukset eri tasoilla kuvattuina. Osaaminen seurannan ja kehittämisen kohteena. Riittävät apuvälineet käytettävissä. Liiketoiminnasta johdetut projektihallinnan mittarit, säännöllinen mittaus ja vertailu tavoitearvoihin. Trendien analysointi. Mittareiden analysointi. Projektinhallinnan analysointi koko organisaation tasolla. Poikkeamien ennustaminen ja tunnistaminen. Korjaustoimenpiteiden varasto. Projektihallinnan muutostarpeiden tunnistamisen, muutosten toimeenpanon, hallinnan ja vaikutusten selvittämisen menettelytavat olemassa. Liiketoiminnan tarpeista lähtevä jatkuva, tavoitteellinen toiminta projektihallinnan parantamiseksi. Copyright Oy 21

22 Standardointi on työkalu Standardi SUORITE Opetus Työvoitto Prosessituotanto, Kappaletavaratuotanto, Hallinnolliset työt Byrokratia Ei standardi Käsityö, Perustutkimus Sähläys Projektityö, Massaräätälöinti Välinesokeus Ei standardi PROSESSI Standardi Copyright Oy 22

23 ISO Quality management Guidelines to quality in project management Copyright Oy 23

24 Mikä on ISO10006? ISO = The International Organization for Standardization Läheisessä yhteistyössä the International Electrotechnical Comission 10006:n on kehittänyt Technical Committee ISO/TC176 Quality management and quality assurance Subcommittee SC2, Quality Systems Täydentää ISO 8402:1994 (Quality management and quality assurance - Vocabulary) ja ISO :1994 (Quality management and quality systems elements) erityisesti projektinhallinnan laadun osalta Sovellettavissa hyvin monenlaisiin projekteihin Kokeneille projektiammattilaisille Sekä projektin hallinnan että lopputuotteen laatu Copyright Oy 24

25 ISO10006:n keskeinen sisältö 5.1 Yleistä (General) 5.2 Projektitoiminnan strategia (Strategic process) 5.3 Projektin hallinta (Interdependency management process) 5.4 Lopputulokseen ohjaus (Scope-related processes) 5.5 Ajan hallinta Time-related processes) 5.6 Kustannusten hallinta (Cost-related processes) 5.7 Resurssien hallinta (Resource-related processes) 5.8 Henkilöstö (Personnel-related processes) 5.9 Viestintä (Communication-related processes) 5.10 Riskien hallinta (Risk-related processes) 5.11 Hankinnan hallinta (Purchasing-related processes) Copyright Oy 25

26 ISO10006:n prosessien suhteet 5.2 Projektitoiminnan strategia (Strategic process) Muutoshallinta 5.4 Lopputulokseen ohjaus (Scope-related processes) 5.5 Ajan hallinta (Time-related processes) Vuorovaikutuksen hallinta 5.6 Kustannushallinta (Cost-related processes) 5.7 Resurssien hallinta (Resource-related processes) 5.3 Projektin hallinta (Interdependency management process) Projektin suunnittelu Päättäminen 5.8 Henkilöstö (Personnel-related processes) 5.9 Viestintä (Communication-related processes) 5.10 Riskien hallinta (Risk-related processes) 5.11 Hankinnan hallinta (Purchasing-related processes) ISO Aikaansaavat prosessit Tukiprosessit Copyright Oy 26

27 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.2 Projektitoiminnan strategia 5.2 Projektitoiminnan strategia Asiakkaan ja osapuolien tarpeiden tyydyttäminen Projekti toimeenpannaan suunniteltuina ja keskenään riippuvina prosesseina Sekä projektin hallinnan että lopputuotteen laatu Johto ja hallinto on vastuussa laadun edellytysten luonnista Johto ja hallinto on vastuussa jatkuvasta parannuksesta Copyright Oy 27

28 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.3 Projektin hallinta 5.3 Projektin hallinta Projektin asettaminen ja projektin suunnittelu Projektin laatujärjestelmä Katselmoinnit Osapuolista huolehtiminen Vuorovaikutuksen hallinta Muutoshallinta Projektin päättäminen ISO 1007 Conficuration management Tämän prosessin tarkoitus on projektin muiden prosessien edistäminen suunnitelmallisesti. Copyright Oy 28

29 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.4 Lopputulokseen ohjaus 5.4 Lopputulokseen ohjaus Vaatimusten määrittely Lopputuotteen ominaisuudet Tehtävien (aktiviteettien) määrittely Työpaketit, vaiheet, aktiviteetit, tehtävät, taskit WBS (Work Breakdown Structure) Tehtäväluettelo Tehtävien seuranta Copyright Oy 29

30 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.5 Ajan hallinta 5.5 Ajan hallinta Tehtävien riippuvuuksien suunnittelu Keston arviointi Aikataulun teko Aikataulun seuranta Ajantasainen aikataulu Mihin tämä johtaa? Poikkeamien analysointi Osapuolien ajan tasalla pito Copyright Oy 30

31 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.6 Kustannusten hallinta 5.6 Kustannusten hallinta Kustannusten arviointi Riskeihin varautuminen Budjetointi Hyväksytyt ajoitetut kustannukset Tehtäväluettelon ja aikataulun mukaisesti Kustannusten seuranta Tuloksen arvo, kustannusten odotusarvot Poikkeamien analysointi ja hyväksyminen Copyright Oy 31

32 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.8 Henkilöstö 5.8 Henkilöstö Projektin organisaatiorakenteen määrittely Tehtävänkuvat Valta, vastuu, raportointi Laatuvastuut Henkilöstön varaaminen ja hankinta Tehtävät, kyvyt ja määrät Tiimityön kehittäminen Asiantuntijoiden tuottavuus on lähtökohta Copyright Oy 32

33 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.9 Viestintä 5.9 Viestintä Viestinnän suunnittelu Osapuolet, viestinnän menettely ja sisältö, vastuut Informaation hallinta Viestinnän seuranta Vaikutus osapuolissa Copyright Oy 33

34 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.10 Riskien hallinta 5.10 Riskien hallinta Riskien tunnistaminen Riskien arviointi Todennäköisyys, vaikutuksen suuruus Varautumisen suunnittelu Riskien seuranta Copyright Oy 34

35 ISO10006:n keskeinen sisältö: 5.11 Hankinnan hallinta 5.11 Hankinnan hallinta Hankinnan suunnittelu ja seuranta Vaatimusten dokumentointi Toimittajien vertailu Sopimusneuvottelut Sopimusten valvonta Copyright Oy 35

36 Projektin vetäjien sertifiointi Copyright Oy 36

37 Sertifioinnin lähtökohta Yksityisen ja julkisen sektorin tarve projektijohtamisen koulutukseen Englannin, Saksan ja Itävallan Internetin jäsenyhdistykset ovat tehneet aloitteita Laajahkoja koulutusohjelmia tarjolla jo ko. maissa Myös korkeakoulutasoista koulutusta projektitoiminnasta Sertifiointi voi jatkossa muodostua kynnyskysymykseksi erityisesti viennissä ja kansainvälissä projekteissa Suomessa sertifikaatteja vuodesta 1997, v loppuun mennessä jo lähes 100 sertifiointia (IPMA B ja C-tasot) Projektitoimintayhdistys PTY ry Copyright Oy 37

38 Sertifiointiohjelmassa arvioidaan henkilön... Pätevyyttä projektien johtamiseen Tekniikoiden ja menettelytapojen osaaminen ei riitä vaan projektipäälliköiden on kyettävä myös: soveltamaan tietämystään ja kokemustaan oikein todenmukaisissa olosuhteissa, ja hallitsemaan menestyksekkäästi sekä asioita että ihmisiä positiivisella ja rakentavalla tavalla Projektitoimintayhdistys PTY ry Pekka Kuuskosken artikkeli Fincert Projektitoiminta-lehdessä 2/1998. Copyright Oy 38

39 Projektipäällikön sertifioinnin vaatimukset Sertifioinnin edellytyksenä on, että hakija täyttää kolme vaatimusta: Peruskoulutuksen tulee olla vähintään opistotasoinen tai henkilö on hankkinut vastaavat tiedot Työkokemukseen sisältyy oman/omien projektien johtamista (Tullakseen sertifioiduksi projektipäällikön on täytynyt johtaa useamman osaston/yrityksen ja toimialan projekteja ja mielellään muuallakin kuin vain kotimaassaan.) Äidinkielen lisäksi vaaditaan englannin, ranskan tai saksan kielen sujuva osaaminen Projektitoimintayhdistys PTY ry Pekka Kuuskosken artikkeli Fincert Projektitoiminta-lehdessä 2/1998. Copyright Oy 39

40 Tehokkaalle projektipäällikölle tyypillisiä piirteitä ovat: Avoin positiivinen asenne -kommunikointi, motivointi, yhteistyö Käytännöllisyys - talonpoikaisjärki Avomielisyys -ideat, käytännöt, menetelmät Joustavuus -ajatukset, käyttäytyminen Innovatiivisuus -strategiat, ratkaisut, työtavat Järkevä riskinottaminen -viisaus, kyky Oikeudenmukaisuus -reiluus, avoimuus Sitoutuminen -tavoitteet, menestys Projektitoimintayhdistys PRY Projektitoimintayhdistys: Projektin johdon pätevyys (Project Management Body of Knowledge) Copyright Oy 40

41 Sertifiointiprosessi 1. Itsearviointilomakkeen ja hakemuskaavakkeen täyttäminen, hakijan CV:n sekä lyhyen projektikuvauksen laatiminen (hakijan hyväksyminen seuraavaan vaiheeseen/hylkääminen). 2. Projektiraportin (noin 5000 sanaa) kirjoittaminen. 3. Arvioijien suorittama noin 1 1/2 tunnin haastattelu (hakijan hyväksyminen/hylkääminen). Prosessi kestää tilanteista riippuen 3-4 kuukautta. Projektitoimintayhdistys PRY Pekka Kuuskosken artikkeli Fincert Projektitoiminta-lehdessä 2/1998. Copyright Oy 41

42 IPMA:n sertifiointiohjelma Taso Kyvyt Sertifioitumisprosessi Taso / Nimike Voimassaolo Vaihe 2 Vaihe 3 Projekti- Vaihe 1 A: Sertifioitu tai ohjelma- 3-5 projektijohtaja johtaja vuotta Kompetenssi= Hakemus Tarpeen tietous+ CV mukaan kokemus+ CPD Itsearviointi Ryhmä- Projekti- Haas- asenne Referenssit työ raportti tattelu Projekti- Projektit B: Sertifioitu päällikkö tai projektipäällikkö CPM Semi- naari C: Rekisteröity Aika- Projekti- projektihallinnan rajoitettu ammattilainen Koe ammattilainen PMP Projektiharjoittelija Tietous PMF Koe D: Projektihallinnan ammattilainen Rajaton Copyright Oy 42

43 Prosessiryhmät ja prosessit SPICE Prosessiryhmät: asiakas-toimittajasuhteen hallinnan prosessit (CUS) ohjelmistojen kehittämisprosessit (ENG) ohjelmistokehitystä tukevat prosessit (SUP) ohjelmistokehityksen hallinnan prosessit (MAN) organisaation tarjoamien puitteiden prosessit (ORG) Esimerkiksi ohjelmistotuotannon prosessiryhmä (ENG): ENG.1 Kehittäminen ENG.1.1 Järjestelmän vaatimusmäärittely ja suunnittelu ENG.1.2 Ohjelmiston vaatimusmäärittely ENG.1.3 Ohjelmiston suunnittelu ENG.1.4 Ohjelmiston toteutus ENG.1.5 Ohjelmiston integrointitestaus ENG.1.6 Ohjelmiston kokonaistestaus ENG.1.7 Järjestelmän kokoaminen ja testaus ENG.2 Järjestelmän ja ohjelmiston ylläpito tai hallinnan prosessiryhmä (MAN): MAN.1 Johtamiskäytännöt MAN.2 Projektinhallinta MAN.3 Laadunhallinta MAN.4 Riskienhallinta Copyright Oy 43

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

Fujitsu SPICE Lite. Kimmo Vaikkola Fujitsu Finland Oy Laatu ja liiketoimintatavat. Copyright 2010 FUJITSU

Fujitsu SPICE Lite. Kimmo Vaikkola Fujitsu Finland Oy Laatu ja liiketoimintatavat. Copyright 2010 FUJITSU Fujitsu SPICE Lite Kimmo Vaikkola Fujitsu Finland Oy Laatu ja liiketoimintatavat Copyright 2010 FUJITSU Laatu ja prosessit Fujitsussa Laatujärjestelmän rakentaminen ja systemaattinen prosessijohtaminen

Lisätiedot

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA RISTO PELIN PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA (seitsemäs painos) PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän kirjan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla,

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS 1 2 PROJEKTIN TAVOITE Projektissa kehitetään ja toteutetaan v. 2014-2015 aikana tuotantotalouden 25 op perusopintokokonaisuus viiden opintopisteen opintojaksoina.

Lisätiedot

Tarvitaan tietoa, taitoa ja verkostoja!

Tarvitaan tietoa, taitoa ja verkostoja! Tarvitaan tietoa, taitoa ja verkostoja! Projektiyhdistys ry edistää suomalaista projektiosaamista 20.6.2011 / Jyry Louhisto 2011 Projektiyhdistys ry Yhä suurempi osa työstä on projekteja Projektijohtaminen

Lisätiedot

ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja

ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja ISO 9001 -standardi ISO-laatustandardeja Perusajatuksia Minimivaatimuksia Standardin sisältö Sertifiointi Käytäntö Kokemuksia 1 Standardisarjan standardeja SFS-EN ISO 9000:2005 -- Laadunhallintajärjestelmät.

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY ITÄ-SUOMI Rakennustyömaan laadunhallinnan koulutus Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä Osaamispaja HMQ Ky, Heikki Munukka, 7.4.2015 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSISTA KOOTTUJA OHJEITA,

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta?

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? 05.10.2010 Esko Hannula Sisältö Laatu on lopulta aina rahaa Laatu riippuu siitä, kuka olet Vastuu laadusta on lopulta aina tilaajalla 2 Tietojärjestelmän

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14 3.12.2014 Ruoholahti Organisaation innovaatiokyvykkyys = TIEDOT + TAIDOT = OSAAMINEN * ALUSTAT Innovaatioilmasto ja -kulttuuri Tahtotila ja tavoitteet

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään?

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään? Prosessien kehittäminen Prosessien parantaminen Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 21.2.2007 Mitä kehitetään? CMMI, SPICE yms. Miten kehittämishanke saadaan toteutettua? Organisaation kehittämisen

Lisätiedot

Projektiyhdistys nostaa projektitoiminnan ja johtamisen tasoa, tuloksellisuutta ja arvostusta

Projektiyhdistys nostaa projektitoiminnan ja johtamisen tasoa, tuloksellisuutta ja arvostusta Projektiyhdistys nostaa projektitoiminnan ja johtamisen tasoa, tuloksellisuutta ja arvostusta Tarvitaan tietoa, taitoa ja verkostoja! 13.8.2013 / Jyry Louhisto 2013 Projektiyhdistys ry Yhä suurempi osa

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Työelämäosaamisen osatekijät

Työelämäosaamisen osatekijät Työelämäosaamisen osatekijät osaamistarpeiden ja kompetenssin kartoittaminen (case ympäristöosaaminen) Mitä on osaaminen? Mitä on työelämäosaaminen? Suoritusprosessien kautta tarkasteltuna Kehittymisprosessien

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

PM Club Jyväskylä. IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi. 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry.

PM Club Jyväskylä. IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi. 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry. PM Club Jyväskylä IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry.fi 2015 Projektiyhdistys ry PM Club Jyväskylä / IPMA C erikoispaketti,

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN LEAD13 3.9. 2013 Helsinki ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN Prof. Aino Kianto Lappeenrannan teknillinen yliopisto aino.kianto@lut.fi Sisältö Organisaation uudistumiskyky Uudistumiskyvyn avaintekijät

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla. Projektisalkku ohjausvälineenä. Projektisalkun kehittäminen

Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla. Projektisalkku ohjausvälineenä. Projektisalkun kehittäminen Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla Projektisalkku ohjausvälineenä Projektisalkun kehittäminen Kilpailukyvyn parantaminen PLUS Akatemia Projektitoiminnan ja -johtamisen

Lisätiedot

Certified PMO Manager

Certified PMO Manager Projektitoimiston ammattilaisen sertifikaatti Certified PMO Manager Competence Baseline 1.2 Suomen Projekti-Instituutti Oy 2013 (CPMO Competence Baseline) Sisältö 1 PMO Manager -sertifikaatti (Certified

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Varma työkykyjohtaja - Työkykyjohtamisen sertifiointi Näyttöjä laadukkaasta työkykyjohtamisesta. Tomi Kasurinen 05-05-2014

Varma työkykyjohtaja - Työkykyjohtamisen sertifiointi Näyttöjä laadukkaasta työkykyjohtamisesta. Tomi Kasurinen 05-05-2014 Varma työkykyjohtaja - Työkykyjohtamisen sertifiointi Näyttöjä laadukkaasta työkykyjohtamisesta Tomi Kasurinen 05-05-2014 Mistä on kyse? Konsultti Riippumaton arvioija 2 Kehitysprojekti Arvostelu Kertaluonteinen

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen /

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen / Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen Akkreditointi vuodesta 1993 Väkiviinan ja alkoholia sisältävien juomien ja teknokemiallisten tuotteiden kemiallinen testaus 34 akkreditoitua

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2013-2014 Johtaminen Fasilitointijohtaminen 6.11.2013 Varpu Ylhäinen

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä 30.10.2012 LARK-hanke Laatupäällikkö, Jaakko Tuomi Laadunhallinnan tukiprosessin (16) yleiset tavoitteet

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

SataSPIN. Prosessien parantaminen verkostoitumalla. Porin korkeakouluyksikkö, TTKK

SataSPIN. Prosessien parantaminen verkostoitumalla. Porin korkeakouluyksikkö, TTKK SataSPIN Prosessien parantaminen verkostoitumalla Porin korkeakouluyksikkö, TTKK Ohjelmistoasiantuntemuksen keskus Centre of Software Expertise - CoSE Timo.Varkoi@pori.tut.fi http://www.pori.tut.fi SPI

Lisätiedot

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM Mitä prosessissa kehitetään Pohjana esim. CMM Prosessin kehittäminen Projektien hallinta Prosessin kuvaus, toimintaohjeet Laadunvarmistus Mentelmät Riskinhallinta Yms. Kehittämisen tavoitteita Tuotannon

Lisätiedot

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009 Käytännön laatua matkailuyrityksiin Petkeljärvi 1.10.2009 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa

Lisätiedot

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA!

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! Tilaisuuden tavoite Esitellä standardin ISO 14001 uudistamisen tausta tavoitteet aikataulu Esitellä uudistuksen tuomat keskeiset muutokset uusi rakenne

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Johtamisen keskeiset osa-alueet toiminnan suunnittelu ja voimavarojen varaaminen voimavarojen kohdentaminen

Lisätiedot

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Määrittele laatu Mitä riskien hallintaan kuuluu? Jouni Huotari & Esa Salmikangas 2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Toimitusjohtaja Tero Heikkilä Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi Suomen Isännöintiliitto ry edustaa isännöintitoimialaa.

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen,

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen, OSAAMINEN, TOIMINTA JA IHMISET TASAPAINOSSA Projektinh allintapäi vä TTY 20.08.2013 Juho Heikkinen, 040 7283305 juho.heikkinen@pasaati.com Pasaati lyhyesti Projektitoiminnan kehittämiseen keskittynyt yritys

Lisätiedot

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (8)

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (8) 1 (8) Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raision aikuiskoulutuskeskus Timali Juhaninkuja 1 21200 Raisio Raision aikuiskoulutuskeskus Timali aloittaa laadunhallintajärjestelmän systemaattista rakentamista

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektiorganisaation roolit ja tehtävät

Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektiorganisaation roolit ja tehtävät Ohjelmistoprojektien hallinta Projektiorganisaation roolit ja tehtävät Projektiorganisaation roolit ja tehtävät TAVOITE: YMMÄRTÄÄ projektin organisoinnin merkitys projektin onnistumiselle It s not so good

Lisätiedot

Osaaminen ja vastuut

Osaaminen ja vastuut Resurssointi Mitä osaamista projektin suunnittelu ja toteuttaminen vaatii? Oma henkilöstö, ulkopuoliset asiantuntijat, asiakkaat? Mitä välineitä, tarvikkeita, ohjelmia projektin suunnittelu ja toteuttaminen

Lisätiedot

Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin. Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg

Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin. Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg Johtamisjärjestelmä Näkemyksiä laadun hallintaan, sisältä ja

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014

ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014 ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014 SISÄLTÖ Projektinhallinnan standardeja Kypsyysmallien ja projektinhallintastandardien historia ISO 21500 standardi ISO 21500 standardin hyötyjä ISO 21500 prosessi

Lisätiedot

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Studia generalia Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla Suomen Palkitsemiskeskus Oy Strategiasta tekoihin Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Juhani Kauhanen 040 585 9995 juhani.kauhanen@palkitsemiskeskus.fi

Lisätiedot

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Jukka Riikonen Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Viiteympäristö Rakennusinvestoinnit joista yli 1 M :n hankkeisiin

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000

Lisätiedot

Kokemuksia ohjelmistoprosessien arvioinnista SPICE:n avulla

Kokemuksia ohjelmistoprosessien arvioinnista SPICE:n avulla Kokemuksia ohjelmistoprosessien arvioinnista SPICE:n avulla Risto Nevalainen, STTF Oy ja FiSMA Tiivistelmä Tässä artikkelissa esitellään ISO:n puitteissa kehitetyn ohjelmistotoiminnan arviointijärjestelmän,

Lisätiedot

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Tuotanto, konseptit, oppiminen yritystoiminnan kehittämisen uudet näkökulmat 25.5.2011 Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat Johtaminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: 1. Arvojohtaminen (Leadership) 2. Työn(kulun) johtaminen (Process management) 3. Työn sisällön ja tulosten/ tuotosten johtaminen (esim. Product management)

Lisätiedot

Työelämän asiantuntijoiden suorittama arviointi. w w w. h a m k. f i. Marjatta Kariniemi 25.2.2013

Työelämän asiantuntijoiden suorittama arviointi. w w w. h a m k. f i. Marjatta Kariniemi 25.2.2013 Koulutuksen työelämävastaavuus ja TKI-toiminnan hyödyntäminen opetuksessa Hämeen ammattikorkeakoulussa Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen laatuvastaavien tapaaminen 25.2.2014 Työelämän asiantuntijoiden

Lisätiedot

Inno-Vointi -projektin alkuseminaarin avaus

Inno-Vointi -projektin alkuseminaarin avaus Inno-Vointi -projektin alkuseminaarin avaus Tuomo Alasoini tuomo.alasoini(at)tekes.fi Tekesin rooli työelämän tutkimuksessa ja kehittämisessä Suomen innovaatiopolitiikkaa ohjaa nykyään kansalliseen innovaatiostrategiaan

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE 1 Case: Vantaan Energia Case: Vantaan Energia Oy Turvallisuushavainnot 2013 CASE: Vantaan energia Oy Kehitysprojektit 2013-14 Turvallisuustilastojen

Lisätiedot

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää?

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpisteessä pohdittiin, mitä on kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta ja miten se voidaan

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

Presented by: Date: Juha Salmi 2.10.2014. Welcome to SYMFONI. IT mene rahan luo!

Presented by: Date: Juha Salmi 2.10.2014. Welcome to SYMFONI. IT mene rahan luo! Presented by: Date: Juha Salmi 2.10.2014 Welcome to SYMFONI IT mene rahan luo! Liiketoimintalähtöinen IT harvinaisen pitkään muodissa ollut klisee STRATEGIA Miten hyvin organisaation strategia on

Lisätiedot

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

IT-projektitoiminnan riskien hallinta globaalissa ympäristössä. Projektiriskien valvonta ja ohjaus parhaat käytännöt

IT-projektitoiminnan riskien hallinta globaalissa ympäristössä. Projektiriskien valvonta ja ohjaus parhaat käytännöt IT-projektitoiminnan riskien hallinta globaalissa ympäristössä Projektiriskien valvonta ja ohjaus parhaat käytännöt Teppo Kuisma Ixonos Teknologiakonsultointi Oy Liiketoimintatarpeista toimivaksi järjestelmäksi

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen 1 TEKNISEN PALVELUN KUMPPANI VUODESTA 1986 Comatec Group: Insinööritoimisto Comatec Oy Rantotek Oy Insinööritoimisto Metso

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 4 Työmäärien arviointi

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 4 Työmäärien arviointi Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Luento 4 Työmäärien arviointi Luentokartta Projektin elinkaaren vaiheet Aika Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 23.4

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen - onko sijoituksesi kannattava?

Osaamisen kehittäminen - onko sijoituksesi kannattava? 1 Vältä osaamiskuilu, Technopolis, Espoo Osaamisen kehittäminen - onko sijoituksesi kannattava? Päivi Hietanen Director, Tieturi Oy EK:n koulutus- ja työvaliokunnan jäsen Tietojenkäsittelyalan koulutustoimikunnan

Lisätiedot