NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA MUHOKSEN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA MUHOKSEN KUNTA"

Transkriptio

1 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA MUHOKSEN KUNTA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa

2 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TOIMINTAA OHJAAVAT LAIT, ASETUKSET JA SUOSITUKSET... 4 NEUVOLAT... 5 KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLTO HENKILÖSTÖ JA TILAT TERVEYDENHUOLLON ASIAKIRJAT TOIMINNAN-, SEURANNAN- JA YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN... 17

3 3 JOHDANTO Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) velvoittavat kunnan ylläpitämään terveysneuvonta. Tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä perhekeskeisemmäksi ja kohdentaa tukea aiempaa enemmän erityistukea tarvitseville. Sosiaali - ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa, KASTE-ohjelmassa (STM, 2011) ja toimeenpanosuunnitelmassa neuvolatoiminnan lisäksi toiminnassa ovat mukana terveyskeskuksen erityistyöntekijät, lastensuojelu, varhaiskasvatus, perhetyö, järjestöt, seurakunnat sekä perheneuvola. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut vuonna 2004 lastenneuvolatoiminnan tueksi runsaasti suosituksia sisältävän oppaan Lastenneuvola lapsiperheiden tukena, sekä Äitiysneuvolaopas, suosituksia äitiysneuvolatoimintaan vuonna Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) on myös tuonut ohjelmaan uusia tavoitteita edistää oppilaiden ja opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia. Asetuksessa tarkoitetun toiminnan tulee kattaa kunnassa kaikki odottavat naiset ja perheet sekä lapset ja nuoret oppivelvollisuuden päättymiseen saakka ja lisäksi kaikki erikseen määritellyn opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat opiskelijat. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten tulee olla suunnitelmallista toimintaa niin, että ne muodostavat lapsen, nuoren ja heidän perheidensä hyvinvointia ja terveyttä seuraavan kokonaisuuden raskauden alusta opiskeluvaiheen loppuun saakka. Asetuksessa tarkoitetun toiminnan järjestäminen edellyttää useiden hallintokuntien, erityisesti varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen järjestäjän ja kansanterveystyöstä vastaavien organisaatioiden yhteistyötä. Samalla tarvitaan yhteistyötä myös lapsen ja nuoren koko kasvun ja kehityksen ajalle. Odottavan naisen, lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja terveyden lisäksi on arvioitava ja tuettava perheiden hyvinvointia. Kunnan kansanterveystyön vastaavan viranomaisen on hyväksyttävä yhteinen toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suunterveydenhuollolle, 4 Palvelujen järjestäminen, asetus (380/2009).

4 4 TOIMINTAA OHJAAVAT LAIT, ASETUKSET JA SUOSITUKSET Lait, asetukset Terveydenhuoltolaki (1326/2010) Seulonta-asetus (1339/2006) Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveyden-huollosta (380/2009) Lastensuojelulaki (417/2007) Päivähoitolaki (36/1973) Perusopetuslaki( 628/1998 ) Lukiolaki (629/1998) Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) Suositukset Äitiysneuvolaopas, suosituksia äitiysneuvolaan, THL (29,2013) Seulontatutkimukset ja yhteistyö äitiyshuollossa on vuodelta 1999 (Stakes, Oppaita 34/1999) Seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon edistäminen. Toimintaohjelma (STM Julkaisuja 2007:17) Terveystarkastukset Lasten neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa menetelmäkirja, THL opas (14,2011) STM Kasteohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma 2012 Kouluterveydenhuolto 2002 (STAKES Oppaita 51) Kouluterveydenhuollon laatusuositus (STM Oppaita 2004:8). Opiskeluterveydenhuollon opas (STM Julkaisuja 2006:12)

5 5 NEUVOLAT Äitiysneuvola Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja perheen-jäsenten paras mahdollinen terveys. Laajemmin äitiyshuollon tavoitteena on edistää tulevien vanhempien terveyttä ja hyvinvointia sekä auttaa heitä suhtautumaan myönteisesti perhe-elämään ja perheen asemaan yhteiskunnassa. (STAKES Oppaita 34, 9) Äitiys- ja lastenneuvola toimivat maantieteellisen aluejaon mukaisesti terveyskeskuksessa. Muhoksella toimii neljä terveydenhoitajaa omalla alueellaan hoitaen sekä äitiys- että lastenneuvolaa. Yhdellä terveydenhoitajalla on synnyttävää asiakasta ja lasta. Vuosilomien aikana on käytettävissä sijainen. Todettuaan raskauden asiakas varaa ajan ensikäynnille oman alueen terveydenhoitajalta. Määräaikaisia terveystarkastuksia järjestetään raskauden aikana vähintään yhdeksän ja uudelleen synnyttäjälle vähintään kahdeksan. Raskauskäynteihin sisältyy yksi laaja terveystarkastus ja kaksi lääkärin tarkistusta. Lisäksi raskaana olevalle järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan lisäkäyntejä. Tärkeää on toimiva työpariyhteistyö terveydenhoitajan /kätilön ja lääkärin välillä. Ensisynnyttäjälle voidaan tarvittaessa tehdä kaksi kotikäyntiä, toinen raskauden aikana (30-32 raskausviikolla) ja toinen vauvan synnyttyä. Uudelleen synnyttäjälle tarjotaan yksi kotikäynti 1-7 vrk kotiutumisesta. Erityistukea tarvitseville perheille järjestetään yhteisiä kotikäyntejä esimerkiksi perhetyön- ja sosiaalityöntekijän kanssa. Synnytyksen jälkitarkastus toteutuu lääkärillä 5-12 viikkoa synnytyksestä. Moniammatilliset yhteistyöpalaverit ns. perhetyönpalaverit järjestetään keskimäärin 4 x vuodessa. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa, kuten mielenterveys, sosiaalitoimi, puheterapia ja perhetyö. Taulukossa esitellään äitiysneuvolan määräaikaisten terveystarkastusten ajankohdat. Taulukko 1. Määräaikaisten terveystarkastusten käyntirunko ensi- (E) ja uudelleensynnyttäjälle (U) Ajankohta Pariteetti Määräaikainen terveystarkastus ja sen tekijä Aika* rvk E, U Ensikontakti: puhelimessa tai tarvittaessa kasvokkain tapahtuva palvelutarpeen arviointi 15 min

6 6 Taulukko 1. Määräaikaisten terveystarkastusten käyntirunko ensi- (E) ja uudelleensynnyttäjälle (U) Ajankohta Pariteetti Määräaikainen terveystarkastus ja sen tekijä Aika* rvk E, U Ensikäynti terveydenhoitajalle/kätilölle 1 t 30 min rvk E, U Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus: terveydenhoitajan/kätilön osuus 1 t 30 min rvk E, U Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus: lääkärin osuus 30 min rvk E, U Terveydenhoitaja/kätilö 30 min rvk E Terveydenhoitaja/kätilö 30 min rvk E, U Terveydenhoitajan/kätilön vastaanottokäynti, tai kotikäynti ensisynnyttäjälle 30 min tai 2 t 30 min rvk E, U Lääkäri 30 min rvk E, U Terveydenhoitajan/ kätilön vastaanottokäynti 2 viikon välein, tarvittaessa tiheämmin 30 min Synnytys

7 7 Taulukko 1. Määräaikaisten terveystarkastusten käyntirunko ensi- (E) ja uudelleensynnyttäjälle (U) Ajankohta Pariteetti Määräaikainen terveystarkastus ja sen tekijä Aika* vrk kotiutuksesta E, U Terveydenhoitajan/kätilön vastaanotto tai kotikäynti 60 min 2 t 30 min vk E, U Synnytyksen jälkitarkastus, jonka tekee lääkäri tai terveydenhoitaja/kätilö 30 min *Ajat ovat ohjeellisia. Työntekijä varaa riittävän ja sopivan pituisen ajan tapauskohtaisesti asiakasperheen tarpeiden mukaisesti (huomioitava erityistilanteet kuten tulkin tarve). Kaikkien äitiysneuvolakäyntien, jälkitarkastuksen ja kotikäynnin sisältöä on tarkemmin määritetty Äitiysneuvolaopas, suosituksia äitiysneuvolaan (THL 29,2013) kirjassa. Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy aina vanhempien ja koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin arvio sekä tarpeen mukainen suunnitelma jatkosta ja tarvittaessa erityistuen järjestämisestä. Terveysneuvonta kuuluu jokaisen käynnin yhteyteen. Neuvolakäynneillä annettava materiaali on määritelty yhteisesti ja siinä käytetään asiakaskohtaista tarveharkintaa. Raskausdiabeetikoiden ohjaus tapahtuu siihen erikseen sovitun terveydenhoitajan vastaanotolla, jonne äitiysneuvolan terveydenhoitaja ohjaa asiakkaan. Moniammatillista, ryhmämuotoista perhevalmennusta toteutetaan neuvolan terveydenhoitajien ja seurakunnan työntekijöiden kanssa neljä kertaa vuoden aikana. Perhevalmennukseen kutsutaan ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat ja jokaiseen jaksoon sisältyy kokoontumiset neljänä iltana. Ryhmien koko vaihtelee viidestä pariskunnasta jopa 15 pariskuntaan. Ryhmät kokoontuvat terveyskeskuksen tiloissa tai päiväkeskuksessa.

8 8 Lastenneuvola Lastenneuvolan yleistavoitteena on, että lapsen fyysinen ja psyykkinen terveys sekä perheen hyvinvointi paranee varsinkin erityistä tukea tarvitsevissa perheissä ja seuraavan sukupolven terveyden ja vanhemmuuden voimavarat ovat paremmat kuin nykyisen. Lastenneuvolalla on tehtäviä lapsen ja perheen tasolla, terveyskeskuksen tasolla sekä kunnan ja yhteiskunnan tasolla. (STM 2004:14, 20 22) Yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola toimii maantieteellisen aluejaon mukaisesti terveyskeskuksessa ja Hyrkin koulun terveydenhoidon tiloissa. Aika lastenneuvolakäynneille varataan alueen terveydenhoitajalta. Terveydenhoitajan tarkastuksiin varataan aikaa 60 min, laajoille terveystarkastuskäynneille aikaa min ja lääkärin vastaanottoon 30 min. Kaikkien lastenneuvolakäyntien sisältö on yhteisesti määritelty STM suositusten pohjalta. Terveysneuvontaa annetaan jokaisen käynnin yhteydessä. Terveysneuvonnan sisältö ja käynneillä annettava materiaali on määritelty yhteisesti ja siinä käytetään tarveharkintaa. Moniammatilliset lastenneuvolapalaverit toteutuvat keskimäärin 8-10 kertaa vuodessa. Palaverissa on mukana lastenneuvolassa työskentelevät lääkärit, terveydenhoitajat, puheterapeutti, fysioterapeutti, psykologit, erityislastentarhanopettaja, sosiaalityöntekijä sekä perheterapeutti maaliskuun 2015 alkaen. Työntekijät osallistuvat pyydettäessä päiväkotien asiakaspalavereihin. Yhteistyö on joustavaa ja koko perheen huomioivaa. Terveydenhoitajat huolehtivat yhteistyöstä myös oman alueen päiväkotiensa kanssa ja vierailevat päiväkodeilla tarpeen mukaan. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa, kuten mielenterveys-, sosiaali ja perhetyö sekä kolmas sektori, esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Muhoksen yhdistys. Lastenneuvolatarkastukset: Lapsen ikä Käyntien sisältö 1 kk Terveydenhoitajan tarkastus 2 kk Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus 3 kk Terveydenhoitajan tarkastus 4 kk Laaja tarkastus. Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus (20 40 min. perheen tarpeista riippuen). Hyvinvointisuunnitelman laatiminen voimavarakyselyn pohjalta 5 kk Terveydenhoitajan tarkastus 6 kk Terveydenhoitajan tarkastus 8-9 kk Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus 1 v. Terveydenhoitajan tarkastus 1½ v. Laaja tarkastus. Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus. 2 v. Terveydenhoitajan tarkastus

9 9 Lapsen ikä Käyntien sisältö 3v. Terveydenhoitajan tarkastus 4 v. Laaja tarkastus. Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus. Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa. 5 v. Terveydenhoitajan tarkastus 6 v. Terveydenhoitajan tarkastus Siirtopalaveri lastenneuvolan, esiopetuksen ja kouluterveydenhuollon välillä tapahtuu nivelvaiheessa ennen kouluun siirtymistä. Neuvolatoiminnan jatkuvuus lapsiperheessä toteutuu parhaimmillaan raskauden alusta aina kouluun lähtöön saakka. Perhesuunniteluneuvonta Tavoitteena tukea asiakkaita perhesuunnittelussaan ja auttaa heitä pyrkimyksissään välttää ei toivottuja raskauksia sekä auttaa ajoittamaan raskaus asiakkaan elämäntilanteen mukaan. Asiakkaita ohjataan sopivan ehkäisymenetelmän valinnassa ja samalla välttämään raskauden keskeyttämisen tarve. Huomiota kiinnitetään parisuhde ja seksuaaliterveyden edistämiseen. Painopiste on erityisesti nuorten alle 18- vuotiaiden raskaudenehkäisyssä. Ehkäisypillerit aloitetaan joko terveydenhoitajan tai lääkärin neuvolassa ja asiakas saa aloituspakkauksen tai reseptin ensikäynnillä. Seurantakäynti on noin 3 kuukauden kuluttua aloittamisesta. Sen jälkeen käynnit toteutuu vuosittain terveydenhoitajalla tai 2-3 vuoden välein lääkärillä. Perhesuunnitteluneuvolassa hoidetaan myös kierukkaehkäisyä käyttäviä asiakkaita. Neuvolassa huolehditaan myös naisten ikäryhmittäiset kohdunkaulasyövän seulonnat. Lisäksi kutsutaan aiemmin seulonnan perusteella riskiryhmään kuuluvat kontrollinäytteeseen.

10 10 KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Se on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua, jota on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskevassa asetuksessa säädetään terveysneuvonnasta ja määräaikaisista terveystarkastuksista, joista kouluterveydenhuollossa kolme on laajaa. Kouluympäristön ja opiskeluyhteisön terveellisyyttä ja turvallisuutta on edistettävä ja seurattava määrävälein. Erityisen tuen tarpeet on tunnistettava ja järjestettävä tarpeellista tukea. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös sairaanhoito. Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen on muodostettava yhtenäinen toimiva kokonaisuus. 338/2011 (Finlex) Kouluterveydenhuoltoon kuuluu: oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta suun terveydenhuolto oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset (THL ) Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu yllä mainittujen lisäksi terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen Muhoksen kunnan peruskoulut ja oppilaitokset Kirkonkylän koulu Kylmälän koulu Hyrkin koulu Laitasaaren koulu Huovilan koulu Korivaaran koulu Yläkoulu Nuorten Ystävien koulu Pohjolan koulu 1-6 luokat 1-6 luokat 1-6 luokat 1-6 luokat 1-6 luokat 1-6 luokat 7-9 luokat 1-10 luokat 1-10 luokat

11 11 Oulujoen koulu Leivokodin koulu Muhoksen lukio OSAO Muhoksen yksikkö Luovi Muhoksen toimipiste 1-9 luokat 1-9 luokat Kouluterveydenhoitajat varaavat oppilaille ajat terveystarkastuksiin. Vanhemmille esitetään kutsu saapua mukaan laajoihin terveystarkastuksiin. Terveydenhoitajan tarkastuksiin varataan aikaa min, laajoille terveystarkastuskäynneille aikaa 90 min ja lääkärin vastaanottoon 30 min. Terveysneuvontaa annetaan jokaisen käynnin yhteydessä. Terveysneuvonnan sisältö ja käynneillä annettava materiaali on yhteisesti määritelty suositusten pohjalta ja siinä käytetään tarveharkintaa. Moniammatilliset oppilashuoltoryhmät kokoontuvat kouluittain erikseen sovittuina aikoina. Lastensuojeluun liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä kuraattorin ja sosiaalitoimen kanssa osallistumalla yhteisiin palavereihin. Luokat (luokat 1-6) Luokkaaste Käyntien sisältö 1 lk Terveydenhoitajan tarkastus 60 min. lääkärintarkastus 30 min. Laaja tarkastus. 2 lk Terveydenhoitajan tarkastus 30 min 3 lk Terveydenhoitajan tarkastus 30 min 4 lk Terveydenhoitajan tarkastus 30 min 5 lk Terveydenhoitajan tarkastus 60 min. lääkärintarkastus 30 min. Laaja tarkastus. 6 lk Terveydenhoitajan tarkastus 30min Lisäksi eri luokka-asteiden uusien koululaisten tarkastukset sekä fysioterapeutin ryhtitarkastukset tarpeen mukaan. Yläluokat (luokat 7-10 ) Kouluterveydenhoitajat varaavat oppilaille ajat terveystarkastuksiin. Vanhemmille esitetään kutsu saapua laajoihin terveystarkastuksiin. Perhesuunnitteluun liittyvät asiat hoidetaan yläasteella ja lukiossa terveydenhoitajan vastaanottokäyntien yhteydessä. Terveydenhoitajan tarjoama sairaanhoito järjestetään koululla ja lääkäriä vaativa sairaanhoito ohjautuu oman alueen väestövastuulääkärin vastaanotolle terveyskeskukseen.

12 12 Luokka-aste Käyntien sisältö 7 lk Terveydenhoitajan tarkastus 60 min. 8 lk Laaja terveystarkastus. Terveydenhoitajan tarkastus 60 min ja lääkärin tarkastus 30 min 9 lk Terveydenhoitajan tarkastus 30 min 10 lk Terveydenhoitajan tarkastus 30 min Lisäksi eri luokka-asteiden uusien koululaisten tarkastukset. Lukio ja ammattioppilaitokset Terveydenhoitajat varaavat opiskelijoille ajat terveystarkastuksiin. Terveystarkastuksiin varataan aikaa min. Moniammatilliset oppilashuoltoryhmät kokoontuvat erikseen sovittuina aikoina. Lastensuojeluun liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä perheen lisäksi kuraattorin ja sosiaalitoimen kanssa. Moniammatillista yhteistyötä tehdään myös muiden eri toimijoiden kanssa tarpeen mukaan. Terveystarkastusten lisäksi terveydenhoitajan vastaanotolle pääsee tiettyinä aikoina myös ilman ajanvarausta. Puhelimitse terveydenhoitaja on tavoitettavissa virka-aikana. Perhesuunnitteluun liittyvät asiat hoidetaan terveydenhoitajan vastaanottokäyntien yhteydessä. Terveydenhoitajan tarjoama sairaanhoito järjestetään koululla ja lääkäriä vaativa sairaanhoito ohjautuu oman alueen väestövastuulääkärin vastaanotolle terveyskeskukseen. Luokka-aste /amm.oppilaitos Käyntien sisältö 1 lk / v. Terveydenhoitajan tarkastus 60-90min. 2 lk / v. Terveydenhoitajan tarkastus tarvittaessa. 3 lk / v. Terveydenhoitajan tarkastus tarvittaessa. 4 lk / v. Terveydenhoitajan tarkastus tarvittaessa. Opiskelijoille on järjestettävä ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna lääkärintarkastus, jollei lääkärintarkastusta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. Lääkärintarkastus tulee kuitenkin aina järjestää ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijalle, joka on erityisopetuksessa tai jonka terveydentilan ja opiskelukyvyn selvittäminen on tarpeellinen opiskelualan tai tulevan ammatin vuoksi. 338/2011 (Finlex). Muhoksen kunnassa lääkärintarkastukset eivät ole toteutuneet asetuksen mukaisesti resurssipulan ja työtilojen puutteen vuoksi. Terveydenhoitajan tarkastuksen yhteydessä opiskelijalle on tarjottu mahdollisuus varata aikaa lääkärintarkastukseen terveyskeskukseen.

13 13 SUUN TERVEYDENHUOLTO Lasten ja nuorten ehkäisevä hoito Ehkäisevän suun terveydenhuollon tavoitteena on hammas- ja suusairauksien ehkäisy lapsilla ja nuorilla ja sitä kautta korjaavan hoidon tarpeen väheneminen sekä yleisen terveydentilan paraneminen. Karieksen hallinnan Käypähoito-suosituksen mukaisesti suun terveydenhoidon ammattilaiset informoivat asiakkaita hampaiden reikiintymisen syistä ja siitä, miten reikiintymistä voidaan ehkäistä. Tavoitteena on antaa tietoa hyvästä suuhygieniasta, terveellisistä ruokailutottumuksista ja hampaiden harjaamisesta kahdesti päivässä. Suun terveystarkastuksia suorittavat suuhygienistit ja hammaslääkärit. Odottaville perheille annetaan neuvolassa tietoa kunnan hammashuollon palveluista ja heitä kehotetaan varaamaan itse aika hammaslääkärin vastaanotolta. Odottavilta vanhemmilta peritään hammashoidosta asetuksen mukaiset maksut. Ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle järjestetään maksuton valistustilaisuus ja hoidon tarpeen arviointi. Neuvolaikäisten suun tarkastukset: Lapsen ikä 8kk-12kk 2v 3v 5v 6v Käyntien sisältö Terveydenhoitajan tarkastus Suuhygienistin tarkastus Suuhygienistin tarkastus Suuhygienistin tarkastus Hammaslääkärin tarkastus Suuhygienistin käynneillä kirjataan hammasstatus tietojärjestelmään, annetaan vanhemmille neuvontaa hampaiden harjaamisesta, fluorin käytöstä ja terveellisistä ravintotottumuksista. Jos lapsella on korjaavan hoidon tarvetta, hänet ohjataan hammaslääkärin vastaanotolle. Riskipotilaiden suun tarkastusväli voi olla lyhyempi ja se määritellään yksilöllisesti. Peruskoululaisten suun terveydenhuolto Määräaikaistarkastuksiin kutsutaan kaikki ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokkien oppilaat. Tarkastuskäynneillä tehdään hoitosuunnitelma ja määritellään yksilöllinen tarkastusväli. Määräaikaistarkastuksissa seurataan myös purennan kehitystä ja konsultoidaan tarvittaessa oikomishoidon erikoishammaslääkäriä. Purennan hoidon tekevät peruskoulutetut hammaslääkärit. Yksilöllinen tarkastusväli vaihtelee 1-2 vuoden välillä. Riskipotilaat tarkastetaan vuosittain. Tarkastuskäynneillä annetaan yksilöllistä ennaltaehkäisevää neuvontaa hampaiden puhdistamisesta, fluorin ja ksylitolin käytöstä sekä terveellisistä ruokailutottumuksista.

14 14 Poisjäännit kirjataan hoitotietoihin. Opiskelijoiden suun terveydenhuolto Peruskoulun jälkeen nuoret kuuluvat kutsujärjestelmän piiriin 18 ikävuoteen saakka. Tarkastusväli määritellään yksilöllisesti. Suun terveydenhuollon tarkastukset koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa: Luokka-aste/ amm.oppilaitos Käyntien sisältö 1 lk Hammaslääkärin tarkastus 3lk Suuhygienistin tarkastus 5 lk Hammaslääkärin tarkastus 8 lk Hammaslääkärin tarkastus opiskelijat Hammaslääkärin tarkastus Suun terveydenhuollon tilat ja henkilöstö koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Terveyskeskushammashoitola sijaitsee Hoitokujalla. Hammashoitolassa on neljän hammaslääkärin ja kahden suuhygienistin vastaanotot. Sivukylien koulujen hoitovastuut on jaettu hammaslääkäreiden kesken. Muuten käytössä on syntymävuoteen perustuva asiakasjako.

15 15 HENKILÖSTÖ JA TILAT Alueelliseen äitiysneuvolan ja lastenneuvola toimintaan Muhoksella osallistuu syksyllä 2015 neljä terveydenhoitajaa ja neljä osa-aikaista lääkäriä (lääkärityöpanos yhteensä neljä työpäivää/viikko). Neuvola toimii pääosin terveyskeskuksessa. Raskaudenajan ultraääni seulontatutkimukset ostetaan ostopalveluna Terveystalolta Oulusta. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa tekee syksyllä 2015 neljä terveydenhoitajaa, joista kaksi on kokoaikaista ja kaksi osa-aikaisesti tässä työssä. Lääkärityöpanos koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon on oppilaitosten lukukautena 2,5 päivää viikossa. Erityisesti opiskeluterveydenhuoltoon ei ole ollut aina riittävästi osoittaa lääkärityövoimaa. Alakoululle on ostettu koulupsykologin palveluita yksi työpäivä/viikko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto toteutetaan kunnan eri kouluilla, ammattioppilaitoksen oppilaat asioivat osittain terveyskeskuksessa. Terveydenhuollon edustajat osallistuvat koulujen oppilashuoltoryhmien toimintaan. Terveydenhuollolle osoitetuissa tiloissa on kunnan sisällä suurta vaihtelua ja aika ajoin tilojen niukkuus ja huonejärjestelyjen vaikeudet ovat haitanneet tehokasta palvelutoimintaa. Terveyskeskuksessa vuonna 2011 toteutetun tilaremontin jälkeen neuvolan tilat ovat niukat mutta asianmukaiset. Kouluterveydenhuollon osalta uuden alakoulun tilat, samoin yläkoulun vuodenvaihteessa valmistuvat tilat ovat erinomaiset. Sen sijaan kouluterveydenhuollolle osoitetut tilat pienemmillä kouluilla saattavat olla edelleen erittäin puutteellisia.

16 16 TERVEYDENHUOLLON ASIAKIRJAT Terveydenhuollossa on käytössä Effica potilastietojärjestelmä. Työntekijän oikeudet potilasasiakirjoihin määritellään työntekijäryhmäkohtaisilla käyttöoikeuksilla. Moniammatillisessa yhteistyössä tulee olla aina huoltajien lupa alle 15 -vuotiasta lasta koskevien asioiden käsittelyyn. Vanhempien kirjallisesta suostumuksesta tulee tehdä merkintä potilasasiakirjoihin. Yli 15- vuotias koululainen tai opiskelija voi antaa luvan itse. Suostumusta pyydettäessä on aina informoitava myös oikeudesta syytä ilmoittamatta peruuttaa suostumus tai rajata sitä. Perheen muuttaessa asuinkuntaa potilasasiakirjat voidaan toimittaa (kopiot) vanhempien/ asianomaisen itsensä suostumuksella uuteen asuinkuntaan. Potilasasiakirjojen rekisterinpidosta vastaavana säilyy edelleen se kunta, missä tiedot ovat syntyneet.

17 17 TOIMINNAN-, SEURANNAN- JA YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN - Resurssien mitoittaminen asetuksen määriteltyihin tehtäviin on tällä hetkellä kunnossa ja sitä seurataan. Tarkastusten sisältöjen tarkastelua jatketaan ja kehitetään edelleen. - Tarkastustoiminnan kautta todettavien ongelmien, kehityspoikkeavuuksien, terveyshaittojen, sairauksien jatkoselvittäminen ja tutkiminen sekä tarvittavat korjaavat toimenpiteet näihin varautuminen ja resursointi. - Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksen, opetustoimen, sosiaalityön ja terveydenhuollon kesken. - TUKEVA- hankkeen osana äitiys ja lastenneuvolassa on pilotoitu raskauden ajan tuen polkua ja edelleen arvioidaan ja kehitetään raskauden ajan kotikäyntitoimintaa ja voimavaramittarin käyttöä.

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

Hailuodon kunnan neuvolatyön, kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma. vuosille 2015 2017

Hailuodon kunnan neuvolatyön, kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma. vuosille 2015 2017 Hailuodon kunnan neuvolatyön, kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toitaohjelma vuosille 2015 2017 Toim. Hyrynkangas-Järvenpää Pirkko Jokitalo Tuula Sipola Sinikka Viitaluoma Anneli

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

Riskipotilaat hammashoidossa

Riskipotilaat hammashoidossa TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN KAUPUNGIN

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 1 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Lisätiedot

4.3 Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella... 26

4.3 Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella... 26 2 Toimintaohjelma neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle Päivitys 27.3.2014 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA...

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2.

1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2. Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2015 1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset...

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen

Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen 1 TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ KOKKOLAN KAUPUNGISSA JA KRUUNUPYYN KUNNASSA 2 JOHDANTO Valtioneuvoston

Lisätiedot

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2 2. TERVEYSTARKASTUKSET...3 2.1. Lasten ja nuorten määräaikaiset terveystarkastukset...3

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016

NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016 NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016 Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 2(6) SOSTERIN NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 ÄITIYS-, PERHESUUNNITTELU - JA LASTENNEUVOLATOIMINTA

Lisätiedot

Päivystysv. Vastuu viikkojen

Päivystysv. Vastuu viikkojen Tuotantolautakunta LIITTEET 28.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta Yhteensä Mikkeli(+R+S)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45 Neuvolatoiminnan sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Äitiysneuvolan tehtävät 4 2.3. Lastenneuvolan

Lisätiedot

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa 1. OSAPUOLET 1.1. Tilaaja (toimeksiantaja) Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen tuen avainprosessi 1.2. Tuottaja (toimeksisaaja)

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ Hyväksytty yhtymähallituksessa 15.12.2011/80 Päivitys 23.8.2012 KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ 2012 JOHDANTO Tämän toimintaohjelman työstämiseen ovat

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot