Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne"

Transkriptio

1 Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti

2 Ohjeistus Hakulinen-Viitanen T, Hietanen-Peltola M, Hastrup A, Wallin M & Pelkonen M Laajat terveystarkastukset Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon toimijoille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opas Tuovi Hakulinen-Viitanen 2

3 Laajan terveystarkastuksen määritelmä Äitiysneuvolassa toteutettava terveystarkastus, johon kutsutaan raskaana olevan lisäksi hänen puolisonsa tai tukihenkilö; ainakin raskaana oleva nainen osallistuu jossa käsitellään vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä jonka toteuttavat terveydenhoitaja tai kätilö yhteistyössä lääkärin kanssa jonka toteuttaminen edellyttää kumppanuutta ja avointa vuorovaikutusta Tuovi Hakulinen-Viitanen 3

4 Laajan terveystarkastuksen tarkoitus Muodostaa käsitys yhteistyössä perheen kanssa perheen terveys- ja hyvinvointitilanteesta ja mahdollisesti tarvittavista perheen omista ja palvelujärjestelmän toimenpiteistä Sopia toimenpiteiden toteuttamisesta ja tavoitteesta Tuovi Hakulinen-Viitanen 4

5 Laajan terveystarkastuksen tavoite Vahvistaa vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia Varhentaa perheen ja perheenjäsenten tuen tarpeiden tunnistamista Varmistaa tuen oikea-aikainen järjestäminen Tehostaa syrjäytymisen ehkäisyä ja terveyserojen kaventamista Tuovi Hakulinen-Viitanen 5

6 Laajan terveystarkastuksen merkitys Mahdollisuus keskustella koko perheen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä Mahdollisuus kehittää neuvolatoimintaa perheiden näkökulmasta ja yhteistyötä heidän kanssaan Esille tulee todennäköisesti tyydyttämätöntä hoidon ja tuen tarvetta Hoidon ja tuen tarpeeseen vastaaminen viiveettä, jotta tuensaanti ei pitkity ja ongelmat eivät kärjisty Tuovi Hakulinen-Viitanen 6

7 Terveydenhoitajan ja lääkärin työnjako ja yhteistyö Terveydenhoitaja ja lääkäri valmistautuvat ennalta tarkastuksen tekemiseen Perehdytään perheen aikaisempiin terveystietoihin Suunnitellaan ajankäyttö ja työnjako yhdessä Terveydenhoitaja ja lääkäri toteuttavat tarkastuksen joko yhdessä tai erikseen Paikallisesti sovitut käytännöt Tuovi Hakulinen-Viitanen 7

8 Ajankäyttö Terveydenhoitajan tapaamiseen on hyvä varata aikaa vähintään tunti ja lääkärille vähintään 30 minuuttia Perheen tilanne ja tarpeet Tekevätkö terveydenhoitaja ja lääkäri tarkastuksen yhdessä vai erikseen On varauduttava siihen, että osa perheistä tarvitsee lisäkäyntejä pulmien tarkemman selvittelyn tai seurannan vuoksi Tuovi Hakulinen-Viitanen 8

9 Terveystarkastusten prosessinomaisuus Odotusajalta alkava ja edelleen lastenneuvolaja kouluterveydenhuoltoajan jatkuva prosessi Perheen terveys- ja hyvinvointihistoriaa hyödynnetään jokaisessa terveystarkastuksessa Myöhemmät määräaikaiset terveystarkastukset voivat olla kevennettyjä varsinkin, jos ei ole erityisiä tuen tarpeita Ohjeistuksissa kuvattujen tarkastusten sisältöjen toteuttaminen joustavasti Tuovi Hakulinen-Viitanen 9

10 Vanhempien ja koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin arviointi Minkälainen on perheen tilanne juuri nyt? Keitä perheeseen kuuluu? Muutoksia? Kuinka vanhemmat voivat? Miten vanhempien voimavarat riittävät lapsesta huolenpitoon ja kasvatukseen? Minkälainen on vanhempien keskinäinen vuorovaikutus? Minkälainen on vanhempien ja lasten keskinäinen vuorovaikutus? Minkälaiset ovat sisarusten keskinäiset suhteet? Minkälaiset ovat perheen elinolot ja elinympäristö? Onko perheellä riittävästi tukea? Tuovi Hakulinen-Viitanen 10

11 Terveysneuvonta laajassa terveystarkastuksessa Keskeisiä aihealueita Vanhemmuuteen kasvu ja parisuhteen muutokset Raskausaika ja siihen liittyvät riskit Vuorovaikutus ja mielenterveys Terveystottumukset: mm. alkoholin käyttö, tupakointi, muiden päihteiden käyttö, ravitsemus, liikunta ja lepo Synnytys ja lapsen hoito, imetys Motivoiva haastattelu, voimavarojen tunnistaminen Esityksen nimi / Tekijä 11

12 Vaikeiden asioiden puheeksi ottamista ja varhaista auttamista tukevat Sovitut rakenteet ja etukäteen sovitut käytännöt Hoito- ja palveluketjujen olemassa olo keskeisimmissä kansanterveysongelmissa ja perheiden pulmissa Moniammatillinen yhteistyö esim. kuntoutusryhmän jäsenet, tehtävät, tavat kutsua koolle Saattaen vaihtaminen Mahdollisuus konsultointiin Yhteiset käytännöt: lähetteet, tiedonsiirto, terveysneuvonta, henkilöstökoulutus Tuovi Hakulinen-Viitanen 12

13 Kirjaaminen Tehdään asianmukaiset merkinnät vanhemman terveyskertomukseen (Potilasasiakirja-asetus 298/2009) Äidin potilasasiakirjaan kirjataan äitiä koskevat tiedot Läsnä olevan vanhemman omaan potilasasiakirjaan kirjataan hänelle tehtyjen kyselyjen tulokset esim. AUDIT-pisteet, mittaukset esim. RR, paino, vyötärönympärys ym., terveystottumukset ja annettu terveysneuvonta sekä mahdolliset jatkohoitoohjeet Tuovi Hakulinen-Viitanen 13

14 Kirjaaminen Vanhemmalta kysytään suullinen lupa potilaskertomuksen avaamiseen ja kirjauksen tekemiseen Poissaolevan vanhemman potilasasiakirjoja ei ole lupa avata, eikä kirjata poissaolevan henkilön tietoja Voidaan kirjata äidin papereihin seuraavasti Äiti kertoo isän Ennakollinen lastensuojeluilmoitus kirjataan äidin potilaskertomukseen Tuovi Hakulinen-Viitanen 14

15 Kirjaaminen Yhteenvedon kirjaaminen Äitiysneuvolassa äidin terveyskertomukseen Neuvolakorttiin kirjataan keskeiset raskaana olevan terveyttä ja hyvinvointia koskevat tiedot sekä muut perheen kanssa sovitut asiat kuten jatkohoitosuunnitelma Tuovi Hakulinen-Viitanen 15

16 Laajan terveystarkastuksen tilastointi Tiedot tilastoidaan käyttäen perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusjärjestelmää (AvoHILMO) Tarkastus voidaan tilastoida laajaksi vain, jos se täyttää laajan terveystarkastuksen kriteerit Jos kriteerit eivät täyty, tilastoidaan määräaikaiseksi terveystarkastukseksi Tuovi Hakulinen-Viitanen 16

17 Ohjaus ja valvonta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ja aluehallintovirastojen tehtävänä on ohjauksen ja valvonnan keinoin varmistaa, että palvelut järjestetään lainmukaisina Valtakunnallinen valvontaohjelma Laajat terveystarkastukset painopistealueena valvontaohjelmassa 2012 Palveluntuottajan omavalvonta Aluehallintovirastot ottavat yhteyttä kuntiin, joissa toiminta ei ole asetuksen mukaista Tuovi Hakulinen-Viitanen 17

18 Seuranta Valvontaohjelman toimenpiteet perustuvat jatkossa THL:n tiedonkeruuseen Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitusjärjestelmä AvoHILMO Terveydenedistämisaktiivisuus (TedBM) perusterveydenhuollossa Erillisselvitykset esim. Valtakunnallinen selvitys äitiys- ja lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tilanteesta Tuovi Hakulinen-Viitanen 18

19 Äitiysneuvolan suositusten tilanne Kansallinen äitiyshuollon asiantuntijaryhmä Valtakunnallisen ohjeistuksen laatiminen äitiysneuvoloihin osana ehkäisevää terveydenhuoltoa Asiantuntijaryhmässä 15 jäsentä Tavoitteena, että suositukset valmistuvat vuonna 2012 ja otetaan käyttöön vuonna Esityksen nimi / Tekijä 19

20 Asiantuntijaryhmän tekee ehdotukset Raskauden ajan ja synnytyksen jälkeisen ajan määräaikaisten terveystarkastusten sisällöistä ja määrästä Tarvittavista henkilöstövoimavaroista, osaamisesta ja työnjaosta Näyttöön perustuvista toimintatavoista ja työmenetelmistä ml. palvelujen jatkuvuus ja monialainen yhteistyö sekä yhtenäistäminen Sisällöistä, jotka olisi tarpeen ottaa huomioon päivitettäessä aikanaan valtioneuvoston asetusta Tuovi Hakulinen-Viitanen 20

21 Suosituksen periaatteita Näyttöön perustuvuus Ilmoitetaan näytön aste niistä asioista, mistä on vaikuttavuusnäyttöä Osasta konsensus, kun ei ole tutkimusnäyttöä riittävästi Asiakas- ja perhelähtöisyys Terveyden edistäminen Voimavarojen vahvistaminen ja osallisuus Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen sitä tarvitseville Jatkuvuus Moniammatillisuus Tuovi Hakulinen-Viitanen 21

22 Sovittuja linjauksia Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset Laaditaan ensisynnyttäjille ja uudelleensynnyttäjille erilliset käyntiohjelmat Tiimityötä, jossa tarvitaan sekä terveydenhoitajaa että lääkäriä Edellä mainittujen lisäksi tarvitaan terveystarkastuksia lisäseurantaa vaativassa raskaudessa Kuvataan em. asioita/tilanteita/käytäntöjä Palvelujen kohdentaminen sitä tarvitseville Tuovi Hakulinen-Viitanen 22

23 Luonnos äitiysneuvolan käyntirungosta 6 8 rvk 8 10 rvk 9 13 rvk rvk rvk rvk Ensikontakti, palvelutarpeen arviointi puhelimitse Ensikäynti terveydenhoitajalle Lääkärintarkastus, (tarv. käynti terveydenhoitajan luona) Terveydenhoitaja (tarv. uudelleensynnyttäjälle) Laaja terveystarkastus: terveydenhoitaja Laaja terveystarkastus: lääkäri ja terveydenhoitaja Tuovi Hakulinen-Viitanen 23

24 Luonnos äitiysneuvolan käyntirungosta rvk rvk Terveydenhoitajan koti- tai vastaanottokäynti Terveydenhoitaja, (tarv. käynti lääkärillä) rvk Terveydenhoitajan käynti 2 vk:n välein, (tarv. useammin) 1 3vrk synn vk Terveydenhoitajan koti- tai vastaanottokäynti Synnytyksen jälkitarkastus lääk/th Tuovi Hakulinen-Viitanen 24

25 Laaja terveystarkastus 22 24rvk - Luonnos Molemmat puolisot kutsutaan yhdessä vastaanotolle Koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen Raskaana olevan ja puolison mieliala: tarv. EPDS Terveystottumukset: Audit puolisolta, jos ei aikaisemmin tehty Perheen sisäinen vuorovaikutus ja sosiaaliset verkostot Parisuhde, vanhempien odotukset ja kokemukset synnytyksestä sekä vanhemmuudesta Taloudellinen tilanne, työssä ja kotona jaksaminen Perustutkimukset Tuovi Hakulinen-Viitanen 25

26 Yhteenveto Äitiysneuvolan kansallinen ohjeistus (suositukset) sekä laajan terveystarkastuksen ohjeistus yhtenäistävät äitiysneuvolan toimintamalleja ja työkäytäntöjä Näyttöön perustuvat toimintatavat ja menetelmät lisäävät äitiysneuvolatoiminnan vaikuttavuutta Johtajien rooli toimeenpanon tukemisessa Suosituksen mukaiset henkilöstöresurssit Osaamisen merkitys: täydennyskoulutus Tarvitaan lisää tutkimustietoa äitiysneuvolatoiminnan vaikuttavuudesta Tuovi Hakulinen-Viitanen 26

Neuvolat lapsen ja perheen tukena

Neuvolat lapsen ja perheen tukena Neuvolat lapsen ja perheen tukena Tuovi Hakulinen-Viitanen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 1 Esityksen sisältö Tutkimustietoa lasten terveydestä ja hyvinvoinnista Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA

ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Päivitetty 2.1.2014 2.1.2014 2 Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 Sisällys 1. ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 1 2. ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA 1 2.1 6-8 raskausviikolla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI Sivu 2 / 16 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Sisällysluettelo... 2 1 LUKIJALLE... 3 2 MÄÄRÄAIKAISTEN TERVEYSTARKASTUSTEN AJANKOHDAT...4

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Päivi Lindholm Lastenpsykiatrian ja Foniatrian erikoiskääkäri Perheterapeutti

Päivi Lindholm Lastenpsykiatrian ja Foniatrian erikoiskääkäri Perheterapeutti Päivi Lindholm Lastenpsykiatrian ja Foniatrian erikoiskääkäri Perheterapeutti eteneminen Lastenneuvolan tavoitteista ja tehtävistä Mistä työkaluja käytäntöön Keskusteluaiheita neuvolakäynneille Viite:

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009 Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 38/29 Ptl 23.3.21 / Johtava hoitaja Anne Valtonen Asetuksen voimaantulo, sisältö

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittäminen. Pilotointi laajoissa 4 vuotistarkastuksissa Oulu, Kempele ja Liminka 11.11.11

Hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittäminen. Pilotointi laajoissa 4 vuotistarkastuksissa Oulu, Kempele ja Liminka 11.11.11 Hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittäminen Pilotointi laajoissa 4 vuotistarkastuksissa Oulu, Kempele ja Liminka 11.11.11 Hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittäminen: lapsiperheiden tukeminen hyvinvointitietoa

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot