NOUSIAISTEN KUNTA Sivistysosasto / Varhaiskasvatus. Hankintailmoitus toimitettu HILMA-järjestelmään julkaistavaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOUSIAISTEN KUNTA 19.12.2014. Sivistysosasto / Varhaiskasvatus. Hankintailmoitus toimitettu HILMA-järjestelmään julkaistavaksi 19.12."

Transkriptio

1 1 NOUSIAISTEN KUNTA Sivistysosasto / Varhaiskasvatus Hankintailmoitus toimitettu HILMA-järjestelmään julkaistavaksi TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Hankinnan kohde Nousiaisten kunta pyytää tarjousta lasten päivähoidon ostopalvelutoiminnalle Nousiaisten kunnan omistamassa Koljolan päiväkodin kiinteistössä, os. Vahdontie 26, Nousiainen. Sopimuskausi alkaa ja päättyy , jonka jälkeen 2v + 2v optiokaudet. Sopimuskausi optiokausineen päättyy viimeistään Nousiaisten sivistyslautakunta päättää optioiden käyttämisestä 1.8. alkavaa optiokautta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä. Kokopäiväisiä päivähoitopaikkoja tarvitaan enintään 54 lapselle, joista vähintään 12 on alle 3-vuotiaiden kokopäivähoitopaikkoja. Yli 3-vuotiaiden ryhmiä enintään kaksi, joissa kummassakin enintään 21 kokopäivähoitopaikkaa. Ryhmissä voi olla osa-aikaisia tai osapäiväisiä lapsia. Sopimuksen alkaessa kunta sitoutuu ostamaan vähintään 12 alle 3-vuotiaiden sekä vähintään 21 yli 3-vuotiaiden hoitopaikkaa. Päiväkodin tulee olla auki arkipäivinä maanantaista perjantaihin klo Nousiaisten kunta valitsee ja sijoittaa lapset päivähoitoon sekä laskuttaa päivähoitomaksut perheiltä kunnallisen päivähoitomaksuperusteiden mukaisesti. Kunta vastaa omistajana päiväkotikiinteistön ja siihen liittyvän kiinteiden laitteiden yllä- ja kunnossapidosta. Tiloissa on päiväkotitoimintaan soveltuvat kalusteet. Palveluntuottaja vastaa kaikista toimintaan liittyvistä kuluista sekä tilojen siivouksesta, kaluston ja muun irtaimiston yllä- ja kunnossapidosta sekä sähkö-, vesi-, jätevesi- sekä jätehuoltokuluista. Lisäksi edellytetään, että palveluntuottaja huolehtii päiväkodin välittömien piha-alueiden päivittäisestä siisteydestä. Kunta vastaa pihaalueiden kunnossapidosta. Nousiaisten kunta suosittelee Nousiaisten kunnan ruokapalvelun käyttöä, koska päiväkodin keittiötä ei ole varusteltu valmistuskeittiöksi. Lapsille on tarjottava päivähoitolain 36/1973 2b mukainen ravinto erityisruokavaliot huomioiden. Yli 5 tuntia hoidossa oleville lapsille tarjotaan aamupala, lounas ja välipala, ja alle 5 tuntia hoidossa oleville tarjotaan joko aamupala tai välipala sekä lounas. Kustannukset Kunnan ostamien päivähoitopaikkojen kustannukset eivät voi nousta enempää kuin kuntien peruspalvelujen hintaindeksi (KUPHI). Tilastokeskus julkaisee sen osana julkisten menojen hintaindeksiä. Indeksillä tarkistetut hinnat tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1. päivänä. Ensimmäinen hintatarkistus tehdään , mikäli kunta päättää optiokauden käyttämi-

2 2 sestä. Sen jälkeen hinta tarkistetaan kerran vuodessa. Ensimmäisessä hinnantarkistuksessa vertailulukuna käytetään vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen julkaistavaa KUPHI-hintaindeksilukua, jota verrataan vuoden 2015 kolmannen vuosineljänneksin pistelukuun. Tarjoushinnoittelu Hinnat ilmoitetaan alv 0%, /kuukausi/lapsi. Hintaan sisältyy päivähoitopalvelu arkipäivinä maanantaista perjantaihin klo Laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain. Alle ja yli 3-vuotiaiden hoito tulee ilmoittaa erikseen. Hoitopaikoista maksettavassa hinnassa huomioidaan osa-aikaiset ja osapäiväiset hoitopaikat. Jos tarjoaja voi tarjota palveluita myös erityistä hoitoa tarvitseville lapsille, huomioidaan se pisteytyksessä. Tarjousten mukaisten hintojen tulee olla voimassa asti. Tarjoajien kelpoisuus Tarjoajalla tulee olla toiminnan laajuuteen nähden riittävät resurssit, näyttöä alalta sekä selvitys ammattitaitoisesta henkilökunnasta. Tarjoukseen on liitettävä erillisessä suljetussa kuoressa seuraavat todistukset/asiakirjat: liite 1, selvitys palvelun tarjoajasta veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty työeläkekassa ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta vakuutusyhtiön todistus voimassaolevasta vastuuvakuutuksesta sekä lasten tapaturmavakuutuksesta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta pankin tai luottotietolaitoksen lausunto luottokelpoisuudesta kopio yksityisten sosiaalipalvelutuottajien rekisteriotteesta kopio kaupparekisteriotteesta sekä tiedot merkinnästä ennakkoperintä- työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Em. asiakirjat sisältävän kuoren päälle laitetaan merkintä Selvitykset tarjoajan kelpoisuudesta. Mikäli tarjouspyynnön sekä avoimen menettelyn perusteella emme voi valita yhteistyökumppania, varaamme mahdollisuuden siirtyä neuvottelumenettelyyn. Nousiaisten kunta pidättää oikeuden olla hankkimatta palvelua, mikäli tarjoukset ylittävät hankintaan arvioidut määrärahat tai Turun seudun päivähoidon seutukuntasopimuksessa määritellyt sopimushinnat. Tarjouksen sisältö Tarjotun palvelun on koko sopimuskauden sekä mahdollisten optiokausien ajan oltava tarjouspyynnön ja sen liitteiden sisällön mukainen. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt selvitykset. Julkisissa hankinnoissa tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä, tai se on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. Tarjous tulee laatia suomen kielellä.

3 3 Tarjousten käsittely Tarjous arvioidaan kokonaistaloudellisuuteen perustuen liitteessä 2 esitetyllä tavalla. Tarjoukset tehdään liitteenä olevalla lomakkeella. Prosenttiluvut muutetaan pisteiksi kertomalla ne luvulla 10. Maksimipistemäärä voi siten olla 1000 pistettä. Tarjoukset vertaillaan kolmivaiheisesti: 1) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2) Tarjousten kelpoisuuden arviointi (tarjouspyynnön mukaisuus) 3) Tarjousten vertaileminen (kokonaistaloudellisesti edullinen) Mikäli tarjoaja sisällyttää tarjoukseensa liikesalaisuuksia, on se selkeästi kerrottava ja tiedot on ilmoitettava erillisellä liitteellä. Tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, joka ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia jossa ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin jonka tarjoama palvelu ei täytä sille asetettuja vaatimuksia joka muuten ei ole tarjouspyynnön mukainen joka saapuu myöhästyneenä joka muuten on hankintalain 8 luvun säädösten mukaan suljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle Tarjouksen toimittaminen Kirjallinen tarjous toimitetaan suljetussa kirjekuoressa klo 15:00 mennessä osoitteeseen Nousiaisten kunta Sivistyslautakunta Hallintokuja Nousiainen Tarjouskuoren päälle on laitettava merkintä Tarjous päivähoitopalveluista. Tarjouskuoren tulee sisältää erikseen yksi suljettu kirjekuori, joka sisältää liitteen 1 Selvitys palvelun tarjoajasta ja siihen liittyvät tarjouspyynnön kohdassa Tarjoajien kelpoisuus pyydetyt asiakirjat, sekä toinen suljettu kirjekuori, jossa on liite 2 Hinta- ja laatuliite siihen mahdollisesti liittyvine liitteineen. Tarjouksen on oltava voimassa asti. Tiedusteluihin vastaavat: varhaiskasvatusjohtaja Minna Halonen, p sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, p LIITTEENÄ: 1) Selvitys palvelun tarjoajasta 2) Hinta- ja laatuliite 3) Allekirjoitettava ostopalvelusopimus

4 4 Liite 1 Selvitys palvelun tarjoajasta Nimi: Selvitys vastuuhenkilön ammatillisesta pätevyydestä: Y-tunnus Vastuuhenkilö nimen selvennys Henkilöstön kokonaismäärä nimikkeittäin: Viimeisin tilinpäätös Lomakkeen liitteenä on toimitettava tarjouspyynnön kohdassa Tarjoajien kelpoisuus pyydetyt asiakirjat. Lisäksi liitteeksi voi laittaa selvityksen yritystoiminnan kestosta ja muista toimintaan liittyvistä seikoista, jotka yrittäjä haluaa tuoda esiin.

5 5 Liite 2 Hinta- ja laatuliite 1) Hinta 60 % Tarjoajan pisteet lasketaan palveluittain kaavalla: halvin tarjottu hinta x 300 tarjoushinta Palvelu Tarjottu hinta kuukaudessa Tarjoajan pisteet alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 300 yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 300 Yhteensä Suurin mahdollinen pistemäärä 2) Laatu 40% - Henkilöstörakenne 30%. Henkilökunnalla tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun lain 271/2005 ja asetuksen 608/2005 määrittelemä kelpoisuus tehtävänsä mukaisesti. Henkilökuntaa tulee olla päivähoitoasetuksen 239/ mukaisesti. - Muut laatuun vaikuttavat tekijät 10% Ilmoita tässä alle 3-vuotiaiden ryhmän henkilöstörakenne: Suurin mahdollinen pistemäärä on Kolme lastenhoitajaa = 0 p - Yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa = 50p - Kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja = 100p Henkilöstörakenne Työntekijöiden määrä Pisteet yhteensä lastentarhanopettaja lastenhoitaja Yhteensä Ilmoita tässä yli 3-vuotiaiden ryhmän henkilöstörakenne:

6 6 Suurin mahdollinen pistemäärä on Yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa = 30p - Kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja = 65p - Yksi erityislastentarhanopettaja, yksi lastentarhanopettaja ja yksi lastenhoitaja = 100p Henkilöstörakenne Työntekijöiden määrä Pisteet yhteensä erityislastentarhanopettaja lastentarhanopettaja lastenhoitaja Yhteensä Ilmoita tässä edellä mainitun henkilöstörakenteen lisäksi muu suhdelukuun kuulumaton henkilökunta Suurin mahdollinen pistelukumäärä on 100. Tehtävä Koulutus Työntekijöiden määrä Erityiskasvatus Siivooja/Laitosapulainen/ Ruokapalveluvastaava erityslastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimukset täyttävä (Laki 272/ ) (Asetus 608/ ) lastentarhanopettajan koulutus tai vastaavat kelpoisuusvaatimukset täyttävä (Laki 272/ ) (Asetus 986/ ja Asetus 608/ ) lähihoitajan koulutus tai vastaava kelpoisuus (Laki 272/ ) Avustaja tai vastaava 10 Pisteet Pisteet yhteensä Yhteensä 100

7 7 Ilmoita tässä muut laatuun vaikuttavat tekijät Suurin mahdollinen pistelukumäärä on 100. Palvelu tai laatua parantava tekijä, tarjouksen pyytäjän hyväksymä On Ei ole Pisteytys Tarjoajan pisteet Erityislastentarhanopettajan palvelut 30 Yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma 20 (esimerkki olemassa olevasta suunnitelmasta esitettävä liitteenä) Puheterapeutin palvelut 15 Toimintaterapeutin palvelut 15 Henkilöstön koulutussuunnitelma 10 Toimiva sijaisjärjestelmä (kirjallinen selvitys esitettävä liitteenä) 10 Pisteet yhteensä 100 Tarjoajan on pyynnöstä todistettava, että yhteiskunnalliset velvoitteet on suoritettu. Allekirjoituksella vakuutan ymmärtäneeni kriteerit ja olen tarjonnut kuten on kysytty. Paikka ja aika Tarjoajan allekirjoitus ja nimenselvennys

8 8 Liite 3 Allekirjoitettava ostopalvelusopimus PÄIVÄHOITOPALVELUJEN OSTOPALVELUSOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA Nousiaisten kunta, Y-tunnus (myöhemmin = kunta ) Yhteystiedot Hallintokuja 2, Nousiainen Yhteyshenkilö Sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen puh MYYJÄ Yhteystiedot Vastuuhenkilö Nimi, Y-tunnus (myöhemmin = palveluntuottaja ) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä sopimuksella sovitaan päivähoitolain ja -asetuksen mukaisesta päiväkotihoidon ostamisesta ja myymisestä kunnan omistamassa Koljolan päiväkodissa (os. Vahdontie 26, Nousiainen) jäljempänä määritellyin ehdoin. 3. SOPIMUKSEN SISÄLTÄMÄT PALVELUT Nousiaisten kunta valitsee lapset hoitopaikoille ja perii asiakasmaksut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen perusteella. Nousiaisten kunta ostaa palveluntuottajalta vuosittain ajalla enintään 54 kokopäiväpaikkaa. Paikoista vähintään 12 on tarkoitettu alle 3-vuotiaille. Yli 3-vuotiaiden ryhmiä on enintään kaksi, joissa kummassakin enintään 21 kokopäivähoitopaikkaa. Mikäli lisäksi alle 3-vuotiaita sijoitetaan yli 3-vuotiaiden ryhmään, kukin lapsi vie tällöin kahden lapsen paikan. Tässä tapauksessa maksetaan alle 3-vuotiaan hoidosta määritelty hinta. Heinäkuun ajalta ostettavista hoitopaikoista sovitaan vuosittain mennessä. Kunta maksaa tältä ajalta korvauksen palveluntuottajalle ennalta varatun paikkamäärän mukaan. Päiväkodin aukiolo on arkipäivinä maanantaista perjantaihin klo Kunnan ostamat päivähoitopalvelut kattavat päivähoitolain mukaisen päivähoidon (hoito, kasvatus ja opetus) ja päivähoitoon liittyvät ravitsemus- ja siivouspalvelut.

9 9 Nousiaisten kunta suosittelee Nousiaisten kunnan teknisen osaston tuottaman ruokapalvelun käyttämistä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että hoidossa oleville lapsille tarjotaan päivähoitolain 36/1973 2b mukainen ravinto erityisruokavaliot huomioiden. Yli 5 tuntia hoidossa oleville lapsille tarjotaan aamupala, lounas ja välipala, ja alle 5 tuntia hoidossa oleville tarjotaan joko aamupala tai välipala sekä lounas. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että nyt kilpailutettava päivähoito jatkuu myös sopimusajan umpeuduttua siihen saakka, kunnes uusi palveluntuottaja on ottanut toiminnasta vastuun siinäkin tapauksessa, että kysymyksessä on eri palveluntuottaja. Hinnoittelu tältä ajalta on viimeisimmän, voimassa olevan hinnoittelun mukainen. 4. PALVELUIDEN HINNOITTELU Nousiaisten kunta suorittaa kuukausikorvauksen edellä mainituista hoitopaikoista seuraavasti: alle 3-vuotiaiden kokopäivähoidon hinta yli 3-vuotiaiden kokopäivähoidon hinta /kk Suoritteen hinta kattaa kohdassa 3 mainitut palvelut. Osa-aikaisessa ja osapäiväisessä hoidossa olevien lasten hoitopaikoista palveluntuottajalle maksettava hinta määräytyy seuraavasti: 11 pvä/kk, jolloin hinta 65 % kokopäivähoidon hinnasta 16 pvä/kk, jolloin hinta 85 % kokopäivähoidon hinnasta alle 5 tuntia/päivä, jolloin hinta 65 % kokopäivähoidon hinnasta. Mainitut hinnat ovat voimassa asti. Palvelusta maksettava hinta ei voi nousta enempää kuin kuntien peruspalvelujen hintaindeksi (KUPHI). Tilastokeskus julkaisee sen osana julkisten menojen hintaindeksiä. Indeksillä tarkistetut hinnat tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1. päivänä. Ensimmäinen hintatarkistus tehdään , mikäli kunta päättää optiokauden käyttämisestä. Sen jälkeen hinta tarkistetaan kerran vuodessa. Ensimmäisessä hinnantarkistuksessa vertailulukuna käytetään vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen julkaistavaa KUPHI-hintaindeksilukua, jota verrataan vuoden 2015 kolmannen vuosineljänneksin pistelukuun. 5. HENKILÖSTÖ Palvelun tuottamista varten palveluntuottajalla tulee olla henkilökuntaa lasten päivähoitoasetuksen 239/ mukaisesti. Henkilökunnalla on oltava sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2005 ja asetuksen 608/2005 määrittelemä kelpoisuus tehtävänsä mukaisesti. Päiväkodin ruokahuolto-, siivous- ja muissa huoltotehtävissä tulee olla riittävä henkilöstö. Erityislastentarhanopettajan palvelut kunta järjestää tarvittaessa, mikäli palveluntuottaja ei ole tarjouksessaan ilmoittanut, että ne sisältyvät palveluun. Palveluntuottaja vastaa henkilöstönsä osalta rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukaisista työnantajalle kuuluvista velvoitteista. Palveluntuottajalla tulee olla suunnitelma sijaisjärjestelyistä.

10 10 Palveluntuottajan tulee täydennys- ja muuta koulutusta järjestämällä huolehtia henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä. 6. SALASSAPITO JA TIETOJEN ANTO Palveluntuottajaa ja hänen palveluksessaan olevaa henkilöstöä sitoo sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain :n määräykset salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta. Palveluntuottaja sitoutuu antamaan pyydettäessä kunnalle tilastot ja tiedot toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista. Kunta sitoutuu pitämään salassa palveluntuottajan liike- ja ammattisalaisuudet. 7. PALVELUNTUOTTAJAN VASTUU Palveluntuottajalla on hänen työnantaja-asemastaan johtuvat lakisääteiset vakuutukset, vastuuvakuutus sekä vakuutus omistamaansa irtaimistoa varten. Palveluntuottaja vastaa päiväkodin kaluston ja muun irtaimiston yllä- ja kunnossapidosta. 8. KUNNAN VASTUU Kunta vakuuttaa omistamansa kiinteistön ja irtaimiston sekä päivähoitoon osoittamansa lapset. Kunta vastaa omistajana kiinteistön ja siihen liittyvien kiinteiden laitteiden yllä- ja kunnossapidosta. Kunta vastaa piha-alueiden kunnossapidosta (mm. ruohon leikkaus, auraus). 9. MAKSUT JA KORVAUKSET Palveluntuottaja vastaa kaikista toimintaan liittyvistä kuluista sekä vesi-, jätevesi- ja jätehuoltokuluista sekä puhelimen käyttö- ja vastaavista kuluista. Kunta suorittaa hankkimastaan palveluista kohdan 4 mukaiset maksut laskun mukaan kuukausittain jälkikäteen viimeistään kymmenentenä pankkipäivänä laskun esittämisestä. Myyjä erittelee laskun lapsikohtaisesti. 10. LAADUNHALLINTA JA VALVONTA Palveluntuottaja toteuttaa laadunhallintaa ja seurantaa yhteistyössä kunnan muun päivähoitotoiminnan kanssa, sekä sitoutuu noudattamaan yhdessä laadittuja käsikirjoja ja suunnitelmia. Kunta valvoo sopimuksen täyttymistä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaan. Palveluntuottajan edellytetään toimivan yhteistyössä kunnan viranomaisten kanssa.

11 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN Tämä sopimus on määräaikainen ollen voimassa , jonka jälkeen sopimusta voidaan ostajan päätöksillä jatkaa vielä 2v+2v optiokausilla. Sopimus voidaan irtisanoa aikaisintaan Irtisanomisaika on 6 kk. Sopimusta ei saa kumpikaan osapuoli siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sen. 12. OPTION KÄYTTÖÖNOTTO Kunta päättää optioiden käyttämisestä 1.8. alkavaa optiokautta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä. 13. MUUT SOPIMUSEHDOT Kunta päättää ja vastaa päivähoidon ulkopuolella tapahtuvasta tilojen käytöstä. Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei ole voitu ratkaista sopijapuolten välisiä erimielisyyksiä, ratkaistaan ne Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Mahdollisista sopimusmuutoksista neuvotellaan osapuolten kesken ja niistä sovitaan kirjallisesti. Sopimuksen lisäys tai muutos on sitova vain, jos siitä on sovittu kirjallisesti. Tämä sopimus on allekirjoitettu kahtena saman sisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. Nousiaisissa. päivänä kuuta 2015 Ostaja Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja Nousiaisten kunta Myyjä Ostaja Jyrki Lumiainen sivistysjohtaja

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue pyytää tarjousta valtioneuvoston asetuksen 2011/339 mukaisesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ 1.10.2014 1626/02.08/2014 TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn vanhustenhuollon turvapuhelinlaitteistosta alla mainittujen

Lisätiedot