Tehtävänä on vertailla eri säteilylähteiden säteilyvoimakkuutta (pulssia/min).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehtävänä on vertailla eri säteilylähteiden säteilyvoimakkuutta (pulssia/min)."

Transkriptio

1 TYÖ 66. SÄTEILYLÄHTEIDEN VERTAILU Tehtävä Välineet Tehtävänä on vertailla eri säteilylähteiden säteilyvoimakkuutta (pulssia/min). Radioaktiiviset säteilylähteet: mineraalinäytteet (330719), Strontium-90 (33055), säteilymittari: Alpha ix anturina ulkoinen Geiger-putki, mitta, statiivin jalusta + tanko, leukapuristin, yms. Kuva 1. Säteilymittari ALPHAiX (ks. käyttöohjeet moniste) Taustatietoja Säteily kokonaisuutena voidaan jakaa sähkömagneettiseen säteilyyn ja hiukkassäteilyyn. Sähkömagneettiseen säteilyyn kuuluvat muun muassa radioaallot, mikroaallot, infrapunasäteily, näkyvä valo, ultraviolettisäteily, röntgensäteily sekä gammasäteily (MAOL s. 87 (84). Hiukkassäteilyä ovat alfasäteily, beetasäteily sekä neutronisäteily. Radioaktiiviseksi aineeksi nimitetään ainetta, jonka atomiytimet lähettävät säteilyä. Kaikki vismuttia raskaammat ytimet ovat radioaktiivisia. Radioaktiivisia aineita esiintyy luonnossa riippumatta ihmisen toiminnasta, joten säteily kuuluu luonnollisena osana elinympäristöömme. Suurin osa ympäristössämme olevista radioaktiivisista aineista on luonnollista alkuperää. Noin puolet suomalaisten saamasta taustasäteilystä aiheutuu maaperän radonista. Muita luonnon säteilylähteitä ovat avaruudesta tuleva kosminen säteily, luonnon monien radioaktiivisten aineiden lähettämä taustasäteily sekä ihmisen kehon oma luonnollinen radioaktiivisuus. Ihmiset saavat ionisoivaa säteilyä avaruudesta (kosminen säteily), maaperästä, rakennuksista, ruuasta, oman elimistönsä radioaktiivisista aineista ja hengittämästään ilmasta. Ihmisen vanhenemista pidetään osittain ionisoivan säteilyn aiheuttamana. Ihmisen kehossa on radioaktiivisia aineita, jotka ovat peräisin luonnosta. Tällaisia aineita ovat mm. kalium-40, hiili-isotooppi C-14, uraani, torium ja radium. Maaperän ja rakennusten lähettämä säteily vaihtelee suuresti paikkakunnan ja asuinympäristön mukaan. Maaperä sisältää vaihtelevat määrät radioaktiivisia aineita. Maaperässä on suri määrä radioaktiivista kaliumia. Erityisen radioaktiivista on graniitti. Tonnissa graniittia on noin 3 g uraania sekä saman verran toriumia. Avaruudesta tulevan kosmisen säteilyn määrä on vakio ja se riippuu vain paikan korkeudesta. Vuoristossa säteilyn määrä on suurempi kuin meren pinnalla. Otsonikerros suojaa maapalloa auringon ultraviolettisäteilyltä. (ks. Lehto-Luoma: Energia yhteiskunnassa, s ). Suomen samoin kuin Ruotsin maaperässä radon on huomattava säteilyn lähde. Radon (Rn-222) on hajuton, mauton ja näkymätön

2 kaasu. Se ei aiheuta selvästi havaittavia oireita, ei esimerkiksi väsymystä tai huimausta. Ainoa keino radonin havaitsemiseen on mittaaminen. Suomessa muuta maata enemmän radonia on havaittu Itä-Uudellamaalla, Kymenlaaksossa sekä Etelä-Hämeessä. Soraharjuille rakennetuissa pientaloissa saattaa asuntojen radonpitoisuus olla huomattavasti korkeampi kuin ympäristön kallio- tai moreenialueilla (ks. F1, s. 105). Radonia (Rn-222) syntyy maaperän uraanin (U-238) hajotessa välivaiheiden (α, β -, β -, α, α-haj.) kautta lopulta radiumiksi (Ra-226): U Th Pa U Th Ra Radium hajoaa edelleen. Radium-222 on alfa-aktiivinen aine, jonka hajoamistuote on radonia (Rn-222): Ra Rn He Radon-222 on hajuton ja näkymätön kaasu, jonka isotooppi 86 Rn on riittävän pitkäikäinen, jotta se ehtii kulkeutua maaperästä huoneilmaan ennen hajoamistaan. Kyseisen isotoopin puoliintumisaika on 3,825 d (MAOL s. 105 (103)). Valtaosa radonista hajoaa maassa, ja tytärnuklidit jäävät maahan. Radon-222 muuttuu poloniumiksi (Po-218) alfahajoamisen kautta. Polonium-218 lähettää alfasäteilyä. Poloniumin jälkeen syntyy hajoamistuotteina lyijyä (Pb) ja vismuttia (Bi). Ne lähettävät beeta- ja gammasäteilyä; Rn Po Pb Bi 214 Pb Bi Bi Po Pb Bi Po Pb Radioaktiiviset hajoamisketjut päättyvät aina lyijyn (Pb) isotooppeihin, jotka ovat pysyviä (ks. F5, s ). Ilmassa hajoamisen takia muodostuneet polonium, lyijy ja vismutti tarttuvat kiinteinä aineina ilman pölyhiukkasiin ja kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin ja voivat lisätä keuhkosyöpäriskiä. Radon pääsee huoneilmaan betoniharkkojen läpi sekä putkien ja sähköjohtojen läpivientiaukoista. Sitä pääsee myös rakenteiden koloista ja halkeamista korvausilman mukana sekä radonpitoisen veden mukana. Myös porakaivojen vesi on merkittävä radonlähde (ks. F5, s. 129). Kuva 2. Radonin-222 synty ja kulkeutuminen huoneistoon. (F1, s. 105, F5, s. 129).

3 Ulkoilman radonpitoisuus on noin 10 Bq/m 3, huoneilman Bq/m 3. Maassa olevassa huokosilmassa on radonista (Rn) johtuvaa aktiivisuutta Bq/m 3. Uusien asuntojen radonista johtuva aktiivisuus ei saa ylittää arvoa 200 Bq/m 3. Asunnon radonkorjausraja on 400 Bq/m 3. suomessa keskimääräinen radonpitoisuus pientaloissa on noin 145 Bq/m 3 ja kerrostaloissa 80 Bq/m 3. Työpaikoilla radonista johtuva aktiivisuus ei saa ylittää arvoa 400 Bq/m 3. Vesilaitosten veden ja elintarvikkeissa olevan veden radonpitoisuus saa olla korkeintaan 300 Bq/l. ihmisen elimistön kalium sisältää radioaktiivista kalium-isotooppia muutama tuhat becquerelia. Suomalaisissa on radioaktiivista cesiumia keskimäärin muutama sata becquerelia. Rakennusten radonpitoisuutta voidaan pienentää radonkorjaamisella, jonka tarkoituksena on pyrkiä estämään radonin pääsy huoneistoon että pyrkiä poistamaan huoneistoon päässyt radonkaasu. Radonkorjaamisessa käytettyjä keinoja ovat ilmanvaihdon tehostaminen, rakenteiden tiivistäminen (asuinrakennuksen tiivis alapohja) sekä kellarin tuuletuksen parantaminen. Talon alla olevaan huokoiseen maakerrokseen voidaan rakentaa hyvä ilmanvaihto, jota lisäksi voidaan parantaa puhaltimilla. Korjausrakentamisella on onnistuttu pienentämään radonpitoisuuksia kymmenenteen osaan alkuperäisestä. Radonin määrää voidaan mitata ns. mittauspurkeilla (ks. kuva 3). Purkin reikien kautta ilma pääsee purkissa olevalle muovikalvolle. Alfasäteet aiheuttavat muoviin jälkiä, jotka saadaan näkyviin. Jälkien määrä on riippuvainen radonin määrästä ja mittausajasta. Kuva 3. Radonin Mittauspurkki. Kuva 4. Eräitä aktiivisuuksia.

4 Säteilyn yksikkönä käytetään (keskimääräistä) aktiivisuutta A, joka määritellään tiettynä aikana näytteessä tapahtuvien hajoamisten lukumääränä jaettuna tällä ajalla; N A =. t 1 SI-järjestelmässä aktiivisuuden yksikkö on [ A ] = = Bq (becquerel). s Jos näytteen aktiivisuus A = 1 Bq, niin näytteessä tapahtuu keskimäärin yksi hajoaminen sekuntia kohti. Säteilyn yksiköitä on lukuisia muitakin, mutta niitä ei nyt tässä lähemmin tarkastella (ks. F1 s , F5 s ( ), MAOL s.67,70,101 (98)). RADIOAKTIIVISTEN SÄTEILYLÄHTEIDEN KÄSITTELYOHJEITA: Käytettävät säteilylähteet on hyväksytty opetuskäyttöön Säteilyturvakeskuksen tyyppitarkastuksessa (STUK 106/322/90). Säteilylähteitä on säilytettävä lukittavassa varastokaapissa, joka on mahdollisimman etäällä laboratoriossa työskentelevistä henkilöistä. Radioaktiiviset aineet on suljettu metallifolion sisään ja sitten peitetty metalliverkolla, joka suojaa lähdemateriaalia mekaanisilta vaurioilta estämättä kuitenkaan alfa- ja beetasäteilyn ulospääsyä. Käsittele lähteitä vain pitkillä pinseteillä siten, että lähteiden ikkunaosa on poispäin henkilöistä ja että lähteen ja käyttäjän välinen etäisyys pysyy vähintään 30 cm:nä. (Pinsetit on erityisesti suunniteltu tähän tarkoitukseen). Pane aina lähde lyijyllä vuorattuun säilytyslaatikkoonsa välittömästi käytön jälkeen. Kädet on hyvä aina pestä heti työvuoron päätyttyä. MITTAUSPÖYTÄKIRJA Suoritusohjeita Mitataan ensin taustasäteilyn suuruus annosnopeutena (µsv/h). Geigerputki voidaan sijoittaa pöydälle vaaka-asentoon. Sitten mitataan taustasäteilyn suuruus (pulssia/min) kolmen mittauksen keskiarvona. Geigerputki voidaan sijoittaa pöydälle vaaka-asentoon ja suorittaa kolme mittausta (IMP/min). Taustasäteilymittaukset kirjataan taulukkoon 1. Seuraavaksi mitataan viiden näytteen (neljä radioaktiivista mineraalinäytettä; 33071) ja Strontium-90 (33055) pulssimäärä (pulssia/min). Geigerputken ikkunan etäisyys säteilylähteestä voi olla esim. 4,0 cm. Radioaktiiviset mineraalinäytteet ovat 1. torberniitti, 2. monatsiitti, 3. autuniitti, 4. davidiitti. Nämä ovat uraania ja toriumia sisältäviä maametalleja, jotka lähettävät elektronisäteilyä ja gammasäteilyä. Strontium-90 säteilylähde (33055) sisältää 5 µci strontium-90 isotooppia tasapainossa tytärnuklidinsa yttrium-90:n kanssa seostettuna hopealevyyn, joka päästää suurimman osan beetasäteilystä lävitseen. Lähde on beetasäteilijä (185 kbq). Srontium-90:n puoliintumisaika on 28,5 a ja yttrium-90:n puoliintumisaika on 64,0 d (MAOL s. 104 (101)). Mittauslaitteisto on esitetty kuvassa 5.

5 Kuva 5. Mittauslaitteisto. Jokaisesta suoritetusta pulssimäärien (pulssia/min) mittauksista vähennetään kolmen taustasäteilymittauksen keskiarvo. 4 cm Mittaustulokset kirjataan taulukkoon 2. säteilylähde MITTAUSPÖYTÄKIRJA Taustasäteilyn suuruus (annosnopeus) on µsv / h. Taulukko 1. Taustasäteilymittaukset. Mittaus i pulssia/min Keskiarvo: x Taulukko 2. Mittaukset (säteilylähde, pulssimäärä minuutissa, etäisyys 4,0 cm). Säteilylähde Intensiteetti I o Intensiteetti I = I o - x (pulssia/min) (pulssia/min) Taustasäteily mukana. Taustasäteily vähennettynä. Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3 Näyte 4 Sr-90 A. Mikä säteilylähde oli voimakkain ja mikä heikoin? B. Piirrä pylväsdiagrammi, jossa vaaka-akselilla on säteilylähde ja pystyakselilla intensiteetti I (taustasäteily vähennettynä). Säteilylähteiden vertailu, Liite 1.

6 Liite 1.

7 C. Kysymyksiä: Mikä on geigerputken ikkunan halkaisijan suuruus? mm. 2 Arvioi geigerputken ikkunan pinta-alan suuruus: π r = mm 2 = m 2 Arvioi kämmenesi kokonaispinta-ala: m 2. Arvioi laskemalla kuinka monta säteilykvanttia kulkee kämmenesi läpi minuutissa. VASTAUS:

8 KYSYMYKSIÄ: 1) Strontium-90 on β - aktiivinen. Kirjoita hajoamisreaktio ja nimeä syntyneet hajoamistuotteet. (ks. MAOL s. 104 (101)) ) Alfa-aktiivista amerikiumia ( 95 Am ), jonka puoliintumisaika on 458 vuotta, käytetään mm. palohälyttimissä. Kirjoita hajoamisreaktio. Minkä niminen on muodostuva tytärydin? (vrt. MAOL s. 106 (103)). 3) Millainen on radonkaasu ja miten sitä muodostuu? 4) Miten huoneilman radonpitoisuutta voidaan vähentää? 5) Mistä lähteestä ihmiset saavat keskimäärin eniten säteilyä?

9 6) Selosta lyhyesti, missä suhteessa seuraavat säteilylajit ovat samankaltaisia ja missä suhteessa ne eroavat toisistaan; a) alfasäteily ja beetasäteily b) röntgensäteily ja gammasäteily c) hehkulampun valo ja laserin valo d) mikroaallot ja ultraviolettisäteily. (YO-K2000-2). 7) Radioaktiivista ainetta voi joutua ihmisen elimistöön esimerkiksi ravinnon tai hengitysilman mukana tai isotooppihoidonyhteydessä. Mitkä seikat vaikuttavat siihen, kuinka vaarallista aine on elimistölle? (YO-S ).

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm)

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm) SÄTEILY YTIMET JA RADIOAKTIIVISUUS ATOMI -atomin halkaisija 10-10 m -ytimen halkaisija 10-14 m ATOMIN OSAT: 1) YDIN - protoneja (p) ja neutroneja (n) 2) ELEKTRONIVERHO - elektroneja (e - ) - protonit ja

Lisätiedot

Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily

Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily Ajankohtaista laboratoriorintamalla 10.10.2012 Esitelmän sisältö 1. JOHDANTO 2. TÄRKEIMMÄT SISÄILMAN JA JUOMAVEDEN SÄTEILYANNOKSEN AIHEUTTAJAT 3. SISÄILMAN RADON

Lisätiedot

Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA

Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA Tutkimuksia ja selvityksiä 12/ 2008 Research Reports 12/2008 Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA Kuopio 2008 1 Julkaisija: Julkaisun

Lisätiedot

Hyvä tietää säteilystä

Hyvä tietää säteilystä Hyvä tietää säteilystä Sisällysluettelo Säteily on energiaa ja hiukkasia... 3 Ionisoiva säteily... 5 Hiukkassäteily... 5 Sähkömagneettinen säteily... 6 Ionisoimaton säteily... 6 Säteilyn käsitteet, yksiköt

Lisätiedot

RADON Rakennushygienian mittaustekniikka

RADON Rakennushygienian mittaustekniikka Mika Tuukkanen T571SA RADON Rakennushygienian mittaustekniikka Ympäristöteknologia Kesäkuu 2013 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 MENETELMÄT... 1 2.1 Radonin mittaaminen... 2 2.2 Kohde... 2 2.3 Alpha Guard...

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia

Lisätiedot

RADON SISÄILMASSA. Anne Weltner, Hannu Arvela, Tuukka Turtiainen, Ilona Mäkeläinen, Tuomas Valmari

RADON SISÄILMASSA. Anne Weltner, Hannu Arvela, Tuukka Turtiainen, Ilona Mäkeläinen, Tuomas Valmari 4 RADON SISÄILMASSA Anne Weltner, Hannu Arvela, Tuukka Turtiainen, Ilona Mäkeläinen, Tuomas Valmari SISÄLLYSLUETTELO 4.1 Terveyshaitta... 112 4.2 Radonlähteet... 120 4.3 Radonin alueellinen esiintyminen...

Lisätiedot

Radioaktiivisen säteilyn vaikutus

Radioaktiivisen säteilyn vaikutus TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkömagnetiikan laitos SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet Ryhmä 9: Radioaktiivisen säteilyn vaikutus Sirke Lahtinen Tuukka Ahonen Petri Hannuksela Timo

Lisätiedot

RADONMITTAUKSET IMATRALLA

RADONMITTAUKSET IMATRALLA RADONMITTAUKSET IMATRALLA SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 Käsitteitä ja lyhenteitä... 3 1. JOHDANTO... 4 2. RADON JA SEN TERVEYSVAIKUTUKSET... 6 2.1 Radon... 6 2.2 Radonin terveyshaitat... 7 3. MITTAUSMENETELMÄ...

Lisätiedot

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Radonia kannattaa torjua jo talon rakennusvaiheessa,

Lisätiedot

Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle

Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle Turvallista ja laadukasta talousvettä! seminaari 27.11.2012 Kaisa Vaaramaa Esitelmän sisältö 1. JOHDANTO 2. LUONNOLLINEN RADIOAKTIIVISUUS 3. KEINOTEKOINEN RADIOAKTIIVISUUS

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos

Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos / MAALISKUU 2014 A Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos Annoskakku 2012 Maarit Muikku, Ritva Bly, Päivi Kurttio, Juhani Lahtinen, Maaret Lehtinen, Teemu Siiskonen, Tuukka Turtiainen, Tuomas Valmari,

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita.

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Sisäilman radon Radon on radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa haitallisina pitoisuuksina. Ainoa tapa saada selville sisäilman radonpitoisuus on mittaaminen. Radonia esiintyy kaikkialla

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkavaihtoehtojen ympäristön radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkavaihtoehtojen ympäristön radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily Työraportti 98-63 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkavaihtoehtojen ympäristön radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily Anne Voutilainen Syyskuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI,

Lisätiedot

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa OHJE ST 12.1 / 2.2.2011 säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa 1 Yl e i s t ä 3 2 Radon työpaikoilla ja julkisissa tiloissa 3 2.1 Radonpitoisuutta rajoitetaan toimenpidearvoilla

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 2 0 8 0 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Kari Rasilainen, Vesa Suolanen & Seppo Vuori Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Turvallisuusanalyyseissa laskettujen säteilyvaikutusten havainnollistaminen

Lisätiedot

ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS

ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS Maarit Muikku Suomen atomiteknillisen seuran vuosikokous 14.2.2008 RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. URAANIN LOUHINTA 2 3. SÄTEILYTURVAN PERIAATTEITA 2 4. RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. URAANIN LOUHINTA 2 3. SÄTEILYTURVAN PERIAATTEITA 2 4. RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. URAANIN LOUHINTA 2 3. SÄTEILYTURVAN PERIAATTEITA 2 4. RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 3 RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN HAJOAMINEN 3 ALFA- JA BEETASÄTEILY 3 GAMMASÄTEILY 4 RADIOAKTIIVISET

Lisätiedot

Ympäristösäteilyn mittaus

Ympäristösäteilyn mittaus FYSZ460 Syventävien opintojen laboratoriotyöt Ympäristösäteilyn mittaus Työohje Ensimmäinen beetaversio 17.4.2001 Heikki Penttilä Päivitykset 9.2.2006 ja 15.11.2007 Markus Nyman Päivitys 27.10.2009 Sakari

Lisätiedot

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Luonnosta

Lisätiedot

Esikartoitus uraanialtistumisesta uraanipitoisten malmien louhinnassa ja tuotannossa OSA 1: TYÖYMPÄRISTÖSELVITYS

Esikartoitus uraanialtistumisesta uraanipitoisten malmien louhinnassa ja tuotannossa OSA 1: TYÖYMPÄRISTÖSELVITYS Esikartoitus uraanialtistumisesta uraanipitoisten malmien louhinnassa ja tuotannossa OSA 1: TYÖYMPÄRISTÖSELVITYS Esikartoitus uraanialtistumisesta uraanipitoisten malmien louhinnassa ja tuotannossa OSA

Lisätiedot

SÄTEILY JA MAAPERÄN LUONNONVARAHANKKEET

SÄTEILY JA MAAPERÄN LUONNONVARAHANKKEET SÄTEILY JA MAAPERÄN LUONNONVARAHANKKEET FCG Finnish Consulting Group Oy Suomessa uraanimalmin mahdollisesta louhinnasta aiheutuvat ympäristöongelmat ovat viime vuosien aikana aiheuttaneet kärkevääkin keskustelua.

Lisätiedot

Asuntojen radonkorjaaminen

Asuntojen radonkorjaaminen / MAALISKUU 2012 A Asuntojen radonkorjaaminen Hannu Arvela, Olli Holmgren, Heikki Reisbacka Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2012 Asuntojen

Lisätiedot

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio Sisällysluettelo ALKU A. YMPÄRISTÖ JA TERVEYS 1. Ympäristöterveys 2. Määritelmä 3. Ympäristöterveystiede B. TERVEYSVAIKUTUKSET

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 14/87 Osa 1 TOIVO YLÄRANTA Maanviljelyskemian ja -fysiikan osasto Radioaktiivinen laskeuma ja säteilyvalvonta ARJA PAASIKALLIO Keskuslaboratorio Radionuklidien siirtyminen

Lisätiedot

SÄTEILEVÄT KULUTTAJATUOTTEET

SÄTEILEVÄT KULUTTAJATUOTTEET 6 SÄTEILEVÄT KULUTTAJATUOTTEET Olavi Pukkila SISÄLLYSLUETTELO 6.1 Yleistietoa... 320 6.2 Entisaikojen säteileviä kuluttajatuotteita... 321 6.3 Nykyajan säteileviä kuluttajatuotteita... 324 6.1 Yleistietoa

Lisätiedot

TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT

TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT / LOKAKUU 2003 TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT P. Vesterbacka, T. Turtiainen, K. Hämäläinen, L. Salonen, H. Arvela STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY

Lisätiedot