RADON Rakennushygienian mittaustekniikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RADON Rakennushygienian mittaustekniikka"

Transkriptio

1 Mika Tuukkanen T571SA RADON Rakennushygienian mittaustekniikka Ympäristöteknologia Kesäkuu 2013

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MENETELMÄT Radonin mittaaminen Kohde Alpha Guard RADON Radonin isotoopit ja puoliintuminen Radonin terveyshaitta ja historia TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA JOHTOPÄÄTÖKSET... 7 LÄHTEET... 8 LIITE/LIITTEET 1 Yksisivuinen liite 2 Monisivuinen liite

3 1 JOHDANTO 1 Ionisoivaa säteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet kuuluvat osana ihmiseen ja hänen elinympäristöönsä. Luonnon taustasäteily aiheuttaa suurimman osan säteilyaltistuksesta, jonka suurin yksittäinen tuottaja on huoneilman radon hajoamistuotteineen. Sen arvioidaan aiheuttavan Suomessa n. 300 keuhkosyöpää vuosittain. Luonnon radioaktiiviset aineet kehossa, kosminen säteily sekä ulkoinen säteily rakennusten ja maaperän radioaktiivisista aineista aiheuttavat keskimääräisestä vuotuisesta säteilyannoksesta noin kolmanneksen /1/. 2 MENETELMÄT Tämän raportin pääasiallisena kirjallisuuslähteenä käytettiin Säteilyturvakeskuksen julkaiseman kirjasarjan kirjaa Säteily ympäristössä /1/. Lähteet ovat merkattu tekstiin numeroin. Mittaus oli osa Rakennushygienian mittaustekniikka kurssia. Mittaus suoritettiin Alpha Guard radon monitor laitteella (Kuva 1.). Mittauspaikaksi valittiin kohteessa keskeisellä paikalla oleva, tuuletettu peltikaappi. Laite säädettiin mittaamaan 10 minuutin sykleissä. Kuva 1. AlphaGuard

4 2.1 Radonin mittaaminen 2 Radonin mittaus voidaan suorittaa joko yhtäjaksoisena (integroivana) tai lyhytaikaisena mittauksena. Mikäli mittauksen tarkoituksena on selvittää, ylittääkö huoneilman keskimääräinen radonpitoisuus vuoden aikana sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä (994/92) mainitut ohjearvot, on käytettävä integroivaa menetelmää. Integroivalla menetelmällä mitataan radonpitoisuuden pitkän ajan keskiarvo. Tällöin mittausajan pitää olla vähintään kaksi kuukautta. Integroivaa mittaustapaa tulisi käyttää myös silloin, kun arvioidaan, onko mahdollinen radonkorjaus onnistunut. Radonpitoisuuden vuosikeskiarvon tarkkaa määritystä varten on tehtävä vuoden kestävä mittaus. Huoneilman radonpitoisuus vaihtelee vuodenajan mukaan. Vaihtelu on suurinta sellaisissa rakennuksissa, jotka on rakennettu radonia hyvin läpäisevälle maaperälle. Talvella huoneilman radonpitoisuus voi olla moninkertainen kesällä mitattuihin pitoisuuksiin verrattuna, harjualueilla jopa kymmenkertainen. Tästä syystä kahden kuukauden mittaus tulisi tehdä marraskuun 1. ja huhtikuun 30. päivän välisenä aikana. Jotta asunnon huoneilman radonpitoisuudesta saataisiin riittävän tarkka arvio, tulisi mittauksessa käyttää kahta mittaria, tosin pienissä asunnoissa voidaan käyttää myös yhtä mittaria. Integroiva mittari sijoitetaan asunnon alimpaan asuttuun kerrokseen, huoneeseen jossa oleskellaan huomattava osa ajasta. Kahta mittaria käytettäessä toinen mittari sijoitetaan yläkerrokseen. Kahta tai useampaa mittaria käytettäessä lasketaan asunnon huoneilman radonpitoisuus eri mittareiden osoittamista pitoisuuksista keskiarvona, keskimääräisellä oleskeluajalla painotettuna. /2/ Jatkuvatoimisella ja lyhytaikaisesti integroivalla mittalaitteella voidaan seurata huoneilman radonpitoisuuksia ja niiden ajallisia vaihteluita. Tällaiset mittalaitteet antavat alustavan arvion huoneilman radonpitoisuudesta. Radonkorjausten yhteydessä niitä voidaan käyttää apuna korjaustoimenpiteitä ja -kohteita valittaessa sekä arvioitaessa korjausten vaikutuksia. Mittaustulosten tulkinnassa on kuitenkin otettava huomioon, että sääolot ja rakennuksen ilmanvaihtotekninen toiminta voivat merkittävästi vaikuttaa tuloksiin. /2/ 2.2 Kohde Mittaus toteutettiin klo klo Kohde on Mikkelin Rantakylässä osoitteessa Kauppatie 13 sijaitsevan kaupan kellarikerros, jossa on aikai-

5 3 semmin sijainnut mm. myymälä, ja joka on nykyisin yksityisen yhdistyksen toimitila. Koko ko. alakerran pinta-ala on noin 450 m 2, josta tilan, jossa radon-mittaus suoritettiin, pinta-ala noin 150 m 2. Kyseistä rakennusta on laajennettu useita eri kertoja. Tila, jossa mittaus suoritettiin, valmistui 1970-luvulla. Maaperä on pääasiassa savimaata, ja lattiana maavarainen betonilaatta. Lattia on päällystetty hyvin kulutusta kestävillä keramiikkalaatoilla. Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto. 2.3 Alpha Guard Laitteen valmistajan (Saphymo GmbH) mukaan Alpha Guard on kannettava laite, joka on suunniteltu radonkaasun (Rn 222 ) aktiivisuuden hetkelliseen tai jatkuvaan mittaukseen. Laitetta voidaan käyttää radonin mittaamiseen laboratorioissa, ympäristössä, kaivoksissa ja asunnoissa. Laitteen mittaus-alue on hyvin laaja, valmistajan mukaan Bq/m 3. Laite mittaa myös mm. lämpötilan, ilmanpaineen sekä ilmankosteuden. 3 RADON Radon on sisäilmassa esiintyvä, hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu. Radonia syntyy kallio- ja maaperässä radioaktiivisen uraanin toriumin hajotessa lukuisten vaiheiden kautta stabiiliksi, ei-aktiiviseksi lyijyksi. Radioaktiivisuuden yksikkö on becquerel (Bq), joka tarkoittaa yhden atomin hajoamista sekunnissa. Sisäilman radonpitoisuus ilmoitetaan becquereleinä kuutiometrissä ilmaa. Sisäilman suuri radonpitoisuus johtuu maaperästä sisätiloihin tulevasta, erittäin radonpitoisesta ilmavirtauksesta. Suomalaisissa asunnoissa keskimääräinen sisäilman radonpitoisuus on 120 becquerelia kuutiometrissä ilmaa (Bq/m 3 ). Suomen keskiarvo on maailman suurimpia. Sen aiheuttaa kylmä ilmastomme, rakennusten perustamistapa ja tiiviys sekä paljon uraania sisältävä maankamara ja hyvin ilmaa läpäisevä rakennusmaa. Radon sisäilmassa aiheuttaa suomalaisille noin puolet vuotuisesta efektiivisestä säteilyannoksesta, keskimäärin 2 millisievertiä. /1/ Radonin kulkeutumiseen rakennuksen alta rakennuksen sisäilmaan on monia reittejä, yleisimpiä niistä ovat seuraavat: /4/ maanvaraisen lattialaatan ja sokkelin välinen kutistumarako

6 alapohjalaatan ja kantavien väliseinien liitoskohdat kantavat väliseinät, jotka läpäisevät alapohjarakenteen maanvastaiset harkkorakenteiset tiivistämättömät seinät lattialaatan halkeamat kellarin maalattia lattialaatan läpiviennit takan ja lattian saumat tai takkarakenteet Radonin isotoopit ja puoliintuminen Radon on hajoamissarjan ainoa kaasu ja sitä esiintyy useina isotooppeina: uraanisarjan 222 Rn (radon), toriumsarjan 220 Rn (toron), ja aktiumsarjan 219 Rn (aktinon). 238 Rn on merkittävin isotooppi säteilysuojauksen kannalta, sen puoliintumisajan ollessa 3,8 vuorokautta. 222 Rn:n puoliintumisaika on vain 56 sekuntia, joten ainoastaan pieni osa siitä ehtii kulkeutua maa- ja kallioperästä hengitysilmaan. Aktiumsarjan isotooppia 219 Rn ei käytännössä katsoen sisäilmassa esiinny sen lyhyen puoliintumisajan (3,96 sekuntia) ja maankuoren vähäisen 235 U-pitoisuuden vuoksi./1/ 3.2 Radonin terveyshaitta ja historia Radonin terveyshaittojen tutkimuksen voidaan katsoa alkaneen jo 1500-luvulla. Ensimmäiset tiedossa olevat radonin uhrit olivat Schneebergin alueen kaivostyöläisiä, joiden havaittiin kuolevan keuhkosairauteen. Sairautta kutsuttiin myöhemmin Schneebergin keuhkosairaudeksi. Vuonna 1879 lääkärit Härtig ja Hesse määrittivät Schneebergin taudin keuhkosyöväksi. Heidän mukaansa tautiin kuoli n. 75 % erään alueen kaivostyöläisistä. Vaikka syöpä yhdistettiinkin kaivostoimintaan, sen aiheuttavaa tekijää ei vielä saatu selville. Vuonna 1898 Marie ja Pierre Curie eristivät uraanipitoisesta malmista tuntemattomat alkuaineet radiumin ja poloniumin. He kutsuivat radiumin tuottamaa radioaktiivista kaasua nimellä radiumemanaatio. Ensimmäiset mittaustulokset radiumemanaatiosta julkaistiin vuonna Myöhemmin tämä kaasu sai nimen radon. Saksassa tehtiin 1930-luvulla mittauksia, joiden mukaan Schneebergin alueen kaivoksissa radonpitoisuudet olivat Bq/m 3, pahimmillaan jopa Bq/m 3. Ensimmäiset kvantitatiiviset epidemiologiaan perustuvat arviot kaivosilman radonin hajoamistuotteiden aiheuttamasta keuhkosyöpäriskistä saatiin 1970-luvulla.

7 Suomessa ryhdyttiin mittaamaan ja valvomaan kaivosten radonpitoisuutta samoihin aikoihin. Asuntojen säteilysuojeluongelmaksi radon tunnistettiin vasta luvulla./1/ Radonkaasu ei itsessään aiheuta keuhkosyöpävaaraa vaan vaara aiheutuu radonin lyhytikäisistä hajoamistuotteista. Radonkaasu sekä ilmassa leijuvat hajoamistuotteet kulkeutuvat hengitysilman mukana keuhkoihin. Hajoamistuotteet aiheuttavat säteilyannoksen tarttuessaan keuhkoputkistoon ja keuhkorakkuloihin. Radonin ja keuhkosyövän välisen yhteyttä on selvitetty ainakin epidemiologisesti ja eläinkokein. Asuinympäristössä radonista aiheutuva keuhkosyöpäriski on vaikea tutkittava, sillä todella suuret pitoisuudet ovat suhteellisen harvinaisia. Tupakointi on radonia paljon voimakkaampi keuhkosyövän aiheuttaja, ja radonin osuutta on vaikea saada näkyviin. /1/. 4 TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 944/92 mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuuden ei tulisi ylittää 400 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m 3 ). Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m 3. Radonpitoisuudella tarkoitetaan radonpitoisuuden vuosikeskiarvoa, joka on mitattu tai mittauksen perusteella määritetty radonpitoisuuden keskiarvo vuoden pituisena yhtäjaksoisena aikana. /2/ Taulukko 1. Mittaustulokset kaaviona. 300 Radon-pitoisuus Bq/m Mittaus Taulukko 2. Rantakylän kohde. Keskiarvo mediaani 105,34 Bg/ 3 m 89,75 Bg/ 3 m

8 Keskihajonta Maksimi Minimi 7,42 Bg/ 3 m 196 Bg/ 3 m 35 Bg/ 3 m Säteilyturvakeskuksen /3/ mukaan alueella, jossa mittaus suoritettiin, radontilanne on seuraavanlainen: Taulukko 3. Alueen tilanne. Posti- Posti- Nimi Mitattu- Ka Medi nume- toimi- ja (Bq/m 3 aani (Bq/m 3 ) (Bq/m 3 ) (Bq/m 3 ) ro paikka asunto- ) (Bq/m 3 ) ylityk- ylityk- ylityk- ja set set set Mikkeli Karikko % 7 % 1 % AlphaGuard-laite mittaa myös kohteen lämpötilan, ilmankosteuden sekä ilmanpaineen (Taulukko 4.). Taulukko 4. Mittaustulokset Lämpötila [C] Ilmankosteus [%] [ C / %] [mbar] Ilmanpaine [mbar] Mittaus nro.

9 5 JOHTOPÄÄTÖKSET 7 Radoniin ja sen terveyshaittoihin on nykyisin puututtu mielestäni kiitettävällä pieteetillä. Esimerkkinä mainittakoon uusiin taloihin jo rakennusvaiheessa asennettavat tuuletus- tai imuriputket. Kauppatiellä suoritetun mittauksen perusteella ei ole syytä jatkotoimenpiteille radonin suhteen. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 944/92 mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuuden vuosikeskiarvon ei tulisi ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometrissä. Mitatussa kohteessa keskiarvo oli ainoastaan hiukan yli 100 becquereliä, maksimituloksenkin jäädessä alle 200 becquereliin. Verrattaessa tuloksia säteilyturvakeskuksen julkaisemiin, samalta alueelta mitattuihin tuloksiin, huomataan kyseisen kohteen olevan myös reilusti saman alueen keskiarvojen alapuolella. Kohde on samassa ilmanvaihtojärjestelmässä yläkerrassa sijaitsevan kaupan kanssa, joten ilmanvaihto on mitoitettu huomattavasti nykyistä käyttöastetta suuremmaksi. Tämä näkyy tilassa mitatun ilman lämpötilan sekä kosteuden tasaisuutena riippumatta vuorokauden ajasta tai käyttäjien lukumäärästä. Tehokas ilmastointi varmasti osaltaan laskee myös radon-pitoisuutta kohteessa. Itse mittaaminen ja laitteen käyttäminen oli helppoa. Ainoiksi virhelähteiksi muodostui koneen pienimuotoinen liikuttelu mittauksen aikana sekä itse mittauksen lyhyt kesto luotettavien tulosten aikaansaamiseksi. Koko mittausharjoitukselle antaisin ainoastaan yhden miinuksen liittyen mittaustulosten lataamiseen mittarista tietokoneelle. Ainakin ensimmäisellä kerralla kyseinen operaatio tuotti kohtuutonta henkistä tuskaa, joka tosin voi johtua mittaajan kapasiteetin loppumisesta eikä itse mittarista. Alla olevasta linkistä löytyy mittaustulokset kokonaisuudessaan Excel-muodossa. Microsoft Office Excel laskentataulukko

10 LÄHTEET 8 1. Säteilyturvakeskus Säteily- ja ydinturvallisuus Säteily ympäristössä. Toimittanut Roy Pöllänen. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriö Oppaita 2003:1, Helsinki WWW-sivu. Päivitetty Luettu Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö ja Terveys-lehti, Pori 2005.

11 LIITE 1. Yksisivuinen liite

12 LIITE 2(1). Monisivuinen liite

13 LIITE 2(2). Monisivuinen liite

14 LIITE 2(3). Monisivuinen liite

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Radonia kannattaa torjua jo talon rakennusvaiheessa,

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita.

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos

Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos / MAALISKUU 2014 A Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos Annoskakku 2012 Maarit Muikku, Ritva Bly, Päivi Kurttio, Juhani Lahtinen, Maaret Lehtinen, Teemu Siiskonen, Tuukka Turtiainen, Tuomas Valmari,

Lisätiedot

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu / js TIEDOTE 11.1.2011 TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Radonista ja radontilanteesta Radon

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia

Lisätiedot

Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma

Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma Korjausrakentaminen 2015 Helsinki 3.2.2015 Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma Olli Holmgren Säteilyturvakeskus Sisältö Perus7edot radonista mi:aaminen, terveyshai:a, lähteet ja vuotorei7t Enimmäisarvot,

Lisätiedot

Radontalkoiden asukasilta 27.8.2014

Radontalkoiden asukasilta 27.8.2014 Helsingin radontalkoot Radontalkoiden asukasilta 27.8.2014 1 Radonpitoisuus on mitattu yli 100 000 suomalaisessa pientaloasunnossa 2 Radontalkoot Talkoissa 2003-2014 mitattu 39 000 asuntoa, näistä 6800

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 Yhä enemmän terveellisiä rakennusmateriaaleja s. 4 Onnistunut asuntokauppa s. 6 @home Asumisterveysliitto täytti 20 vuotta SISÄLTÖ 3 Kosteus-

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset

Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Tiedotustilaisuus 11.2. 2011 Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset Hannu Arvela 1 Radon on radioaktiivinen kaasu syntyy jatkuvasti kaikessa

Lisätiedot

5 RADONTILANNEKARTOITUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

5 RADONTILANNEKARTOITUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 34 5 RADONTILANNEKARTOITUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 5.1 Asuintalojen, mitattujen asuntojen ja radonin ennaltaehkäisytoimien luku- määrä sekä arvio maakontaktiasuntojen kokonaismäärästä Arviointitapa

Lisätiedot

Radonkorjausmenetelmien tehokkuus Kyselytutkimus

Radonkorjausmenetelmien tehokkuus Kyselytutkimus Radonkorjausmenetelmien tehokkuus Kyselytutkimus Olli Holmgren, Tuomas Valmari, Päivi Kurttio Säteilyturvakeskus 11.3.2015, Helsinki Esitelmän sisältö Yleistä radonista Esiintyminen, mittaukset, lähteet,

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

ISOTOOPPILÄÄKETIEDE. Helinä Korpela

ISOTOOPPILÄÄKETIEDE. Helinä Korpela 3 ISOTOOPPILÄÄKETIEDE Helinä Korpela SISÄLLYSLUETTELO 3.1 Yleistä... 220 3.2 Isotooppilääketieteen kehitys... 220 3.3 Tutkimuksissa ja hoidoissa käytettävät radionuklidit... 223 3.4 Radionuklidigeneraattori...

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

Radon uudisrakentamisessa

Radon uudisrakentamisessa / TOUKOKUU 2010 A Radon uudisrakentamisessa Otantatutkimus 2009 H. Arvela, I. Mäkeläinen, O. Holmgren, H. Reisbacka Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority /

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

SÄTEILEVÄT KULUTTAJATUOTTEET

SÄTEILEVÄT KULUTTAJATUOTTEET 6 SÄTEILEVÄT KULUTTAJATUOTTEET Olavi Pukkila SISÄLLYSLUETTELO 6.1 Yleistietoa... 320 6.2 Entisaikojen säteileviä kuluttajatuotteita... 321 6.3 Nykyajan säteileviä kuluttajatuotteita... 324 6.1 Yleistietoa

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Radonjärjestelmä...4 A. Suojautuminen radonin haitoilta...4 Radonpitoisuuden mittaaminen... 4 B. Uponor-radonjärjestelmän edut ja hyödyt uudis-

Lisätiedot

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty. PALONIITTY OY SIVU 1/8 Ohjeet ja määräykset PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.fi PALONIITTY OY SIVU 2/8 JOHDANTO LÄMPÖKUVAUKSEEN Yleistä Rakennusten sisäpinnat eivät

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILYTURVAKESKUS Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 SÄTEILYTURVAKESKUS PL 14,

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2127 Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin Seppo Vuori, Risto Lautkaski, Antti Lehtilä & Vesa Suolanen VTT Prosessit ISBN 951 38 5947 9 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot