RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY"

Transkriptio

1 RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina (ytimen säteen suuruusluokka on m); protoneja ja neutroneja kutsutaan nukleoneiksi ja nukleonien kokonaismäärä on ytimen massaluku. Sähkömagneettinen vuorovaikutus aiheuttaa positiivisesti varautuneiden protonien välille hylkivän voiman, mutta nukleonien välillä vaikuttava vahva vuorovaikutus saa aikaan ydintä koossapitävän voiman. Sähkömagneettisen ja vahvan vuorovaikutuksen yhteisvaikutuksesta johtuu, että vain tietyn protoni- ja neutronimäärän sisältävät ytimet ovat stabiileja eli pysyviä. Muut ytimet ovat epästabiileja ja ne pyrkivät muuttumaan stabiilimmiksi spontaanisti hajoamalla. Koska ytimet hajotessaan lähettävät säteilyä (radiation), sanotaan ilmiötä radioaktiiviseksi hajoamiseksi ja epästabiileja ytimiä radioaktiivisiksi ytimiksi. Atomiydin voi olla perustilassa tai virittyneessä tilassa. Siirtyessään korkeammalta energiatilalta matalammalle ydin emittoi fotonin, jonka energia on alku- ja lopputilojen erotus. Tällaista fotonia kutsutaan gammafotoniksi (-kvantiksi) ja niistä koostuvaa säteilyä gammasäteilyksi. Viritystilan purkautuessa voi fotonin sijasta emittoitua myös nukleoni tai atomin elektroniverhosta irtoava elektroni. Viritystilaan ydin jää usein radioaktiivisen hajoamisen yhteydessä, kun hajoamisessa vapautuva energia ei siirry kokonaan hajoamistuotteiden liike-energiaksi. Alfahajoamisessa ydin emittoi kahden protonin ja kahden neutronin muodostaman alfahiukkasen, joka koostumukseltaan vastaa heliumatomin ydintä. Alfahiukkasista koostuvaa säteilyä kutsutaan alfasäteilyksi. Hajoamisessa vapautuva energia jakautuu syntyneen tytärytimen ja alfahiukkasen liike-energiaksi. Kokeellisesti on havaittu, että alfahiukkaset ovat monoenergisiä. Mikäli tytärydin jää hajoamisen seurauksena viritystilaan, voidaan kuitenkin saada useita energialtaan erilaisia alfahiukkasryhmiä. Viritystila purkautuu tyypillisesti gammakvantin emissiolla. Tarkasteltaessa alfa-aktiivisia isotooppeja täytyy siis huomioida myös niiden mahdollisesti lähettämä gammasäteily. Alfahajoaminen on yleistä raskailla ytimillä. Beetahajoamisessa ydin muuttaa koostumustaan siten, että sen varaus muuttuu mutta massaluku säilyy samana. - -hajoamisessa ytimen neutroni muuttuu protoniksi, elektroniksi ja antineutriinoksi. + - hajoamisessa ytimen protoni muuttuu neutroniksi, positroniksi ja neutriinoksi. Beetahajoamisessa emittoituvia elektroneja ja positroneja kutsutaan beetahiukkasiksi ja niistä koostuvaa säteilyä beetasäteilyksi. Neutriinoista ja antineutriinoista johtuen beetahiukkasten energiajakauma on jatkuva. Neutriinot ja antineutriinot vuorovaikuttavat vain heikosti väliaineen kanssa eikä niillä ole säteilysuojelun kannalta merkitystä. Myös beetahajoamisen yhteydessä tytärydin jää usein viritystilaan, jonka purkautuminen aiheuttaa gammakvantin emission. Lisäksi positronien annihiloituessa ympäröivän väliaineen elektronien kanssa syntyy sähkömagneettista annihilaatiosäteilyä, joka luokitellaan gammasäteilyksi. Alfa-, beeta- ja gammasäteily ovat ionisoivaa säteilyä eli ne kykenevät irrottamaan säteilyn kohteeksi joutuvan aineen atomeista elektroneja tai rikkomaan aineen molekyylejä. Elävissä soluissa ionisaatio voi vaurioittaa solujen perimäainesta, DNA-molekyyliä. Pahimmassa tapauksessa vauriot voivat johtaa syöpään tai muuhun terveyshaittaan. 1.2 Hajoamislaki, puoliintumisaika ja aktiivisuus Mitattaessa radioaktiivisen lähteen emittoimaa säteilyä havaitaan, että ilmaisimen aikayksikössä rekisteröimien säteilyhiukkasten lukumäärä vaihtelee jonkin keskimääräisen arvon ympärillä. Tämä vaihtelu

2 osoittaa, että emissiotaajuus, ja siten myös lähteessä tapahtuvien radioaktiivisten hajoamisten taajuus, on tiettyä jakaumaa noudattava satunnaismuuttuja. Hajoamisvakio on todennäköisyys sille, että radioaktiivinen ydin hajoaa aikayksikössä. on isotoopille ominainen, ajasta riippumaton vakio. Koska on ajan suhteen vakio, lähteessä olevien tietyn isotoopin radioaktiivisten ytimien lukumäärä N vähenee ajan t funktiona eksponentiaalisesti: N t ( t) N 0 e. (1) Kaavassa N 0 on ytimien lukumäärä tarkastelun alkuhetkellä t = 0. Kaavaa (1) kutsutaan hajoamislaiksi. Puoliintumisajalla t 1/2 tarkoitetaan aikaa, jonka kuluessa tietyn isotoopin radioaktiivisten ytimien lukumäärä lähteessä on vähentynyt puoleen. Kaavasta (1) saadaan puoliintumisajaksi ln 2 t 1 2. (2) Lähteen aktiivisuus A määritellään aikayksikössä tapahtuvien hajoamisten lukumääränä A( t) N( t). (3) Aktiivisuuden SI-yksikkö on 1/s, jonka erityisnimi on Becquerel (Bq); vanha yksikkö on Curie (Ci), 1 Ci = 3, Bq. 1.3 Säteilyannos Absorboitunut annos Osuessaan väliaineeseen, esimerkiksi kudokseen, säteily ionisoi sen atomeja ja molekyylejä. Syntyneet ionit puolestaan luovuttavat saamansa energian edelleen väliaineeseen. Säteilyn vaikutukset väliaineelle riippuvat merkittävästi säteilyn väliaineeseen tuoman energian määrästä. Absorboitunut annos D määritellään tilavuusalkioon absorboituvan säteilyenergian E ja tilavuusalkion massan m suhteena: E D. (4) m Absorboituneen annoksen SI-yksikkö on J/kg ja sen nimitys on Gray (Gy). Yksikköä voidaan käyttää kaikille säteilylajeille kaikissa väliaineissa. Vanha yksikkö on rad (radiation absorbed dose), 1 rad = 0,01 Gy. Annosnopeus on absorboitunut annos aikayksikköä kohti: dd D. (5) dt Annosnopeuden SI-yksikkö on J/(kgs) = Gy/s Ekvivalenttiannos ja efektiivinen annos

3 Eri säteilylajien samansuuruisilla absorboituneilla annoksilla on erilaiset biologiset vaikutukset. Absorboitunut annos ei siis sellaisenaan riitä kuvaamaan säteilylle alttiiksi joutumisesta aiheutuvaa terveydellistä vaaraa. Tähän tarkoitukseen määriteltyjä suureita ovat ekvivalenttiannos, jolla kuvataan säteilyn tietylle elimelle tai kudokselle aiheuttamaa vaaraa, ja efektiivinen annos, jolla kuvataan säteilyn aiheuttamaa kokonaisvaaraa. Näihin suureisiin perustuvat Suomessa noudatettavat annosrajoitukset. Elimen tai kudoksen T säteilystä saama ekvivalenttiannos H T on painotettu summa siihen kohdistuvien eri säteilylajien R absorboituneista annoksista D T,R : H w D,. (6) T R R T R Painokerroin w R kuvaa säteilylajin R energiansiirtokykyä; kertoimen arvot on koottu taulukkoon 1, josta nähdään, että painokerroin kasvaa erityisesti säteilyhiukkasen massan kasvaessa. Ekvivalenttiannoksen yksikkö on J/kg, josta tässä yhteydessä käytetään erityisnimeä Sievert (Sv). Taulukko 1. Eri säteilylajeille käytettävät painokertoimet ekvivalenttiannosta laskettaessa [1]. Säteilylaji Alfahiukkaset, fissiofragmentit, raskaat ytimet 20 Fotonit 1 Elektronit ja myonit 1 Protonit, E > 2 MeV 5 Neutronit, E < 10 kev 5 10 kev < E < 100 kev kev < E < 2 MeV 20 2 MeV < E < 20 MeV 10 E > 20 MeV 5 Painokerroin w R Säteilyn ihmiselle aiheuttaman haitan todennäköisyys riippuu ekvivalenttiannoksen lisäksi myös siitä, mihin kehon osaan säteily kohdistuu, sillä todennäköisyys haitan (esim. syövän) syntymiselle on erilainen eri elimissä ja kudoksissa. Säteilystä aiheutuvaa kokonaisvaaraa kuvaava efektiivinen annos E onkin määritelty painottamalla ekvivalenttiannoksia elinten ja kudosten T painokertoimilla w T : E w T H T. (7) T Painokertoimen arvoja on taulukossa 2. Myös efektiivisen annoksen yksikkö on Sv (=J/kg). Vastaavasti kuin absorboituneelle annokselle määritellään myös ekvivalentti- ja efektiiviselle annokselle annosnopeus annoksena aikayksikössä (Sv/s). Siis esim. ekvivalenttiannosta tarkasteltaessa on annosnopeus dh H T T. (8) dt

4 Taulukko 2. Elinten ja kudosten painokertoimet efektiivistä annosta laskettaessa [1]. Elin tai kudos Painokerroin w T Sukurauhaset 0,20 Punainen luuydin Paksusuoli Keuhkot Mahalaukku Virtsarakko Rintarauhaset Maksa Ruokatorvi Kilpirauhanen Iho Luun pinta 0,12 0,05 0,01 Muut kudokset ja elimet, yhteensä 0, Säteilyannokset Suomessa Yhteensä 1 Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos on noin 3,7 msv vuodessa. Tästä noin puolet aiheutuu sisäilman radonista, noin kolmannes luonnon taustasäteilystä (säteily maaperästä ja rakennusmateriaaleista, luonnon radioaktiivisuus kehossa ja kosminen säteily avaruudesta) ja loput säteilyn käytöstä terveydenhuollossa, lähinnä röntgentutkimuksissa. Esimerkkejä säteilyannosten suuruusluokista: Luonnon taustasäteilystä aiheutuva annosnopeus Suomessa on 0,04 0,30 µsv/h. Lennettäessä lentokoneella 2 km:n korkeudella on kosmisen säteilyn aiheuttama annosnopeus n. 5 μsv/h. Suojaustoimet, esim. sisälle suojautuminen, ovat tarpeen, kun annosnopeus ylittää 100 µsv/h. Suomessa voimassa olevan säteilyasetuksen (1512/1991) mukaan "Säteilyn käyttö tulee suunnitella ja järjestää siten, että siitä muulle kuin säteilytyössä olevalle henkilölle aiheutuva efektiivinen annos ei vuoden aikana ylitä arvoa 1 msv. Silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa vuoden aikana ylittää arvoa 15 msv eikä ihon minkään kohdan ekvivalenttiannos arvoa 50 msv." 1 Sv:n annos alle vuorokaudessa saatuna aiheuttaa säteilysairauden oireita, esim. väsymystä ja pahoinvointia. 6 Sv:n annos äkillisesti saatuna saattaa johtaa kuolemaan. 1.4 Säteilyltä suojautuminen Tärkeimmät säteilyltä suojaavat tekijät ovat etäisyys säteilylähteeseen ja säteilyä vaimentava väliaine. Säteilyn kantama riippuu säteilyn ja väliaineen ominaisuuksista: kantama pitenee säteilyhiukkasen energian kasvaessa ja lyhenee hiukkasen varauksen ja massan sekä väliaineen tiheyden kasvaessa. Alfasäteilyn kantama ilmassa on muutaman senttimetrin luokkaa; alfasäteily pysähtyy ihon kuolleeseen pintakerrokseen tai esim. paperiarkkiin. Beetasäteilyn kantama ilmassa on muutaman metrin luokkaa ja

5 kudoksessa muutaman millimetrin luokkaa. Ulkoiselta beetasäteilyltä suojautumiseen riittää esim. muutaman millimetrin kerros alumiinia. Lyhyestä kantamasta johtuen kehon ulkopuoliselta alfa- ja beetasäteilyltä on yleensä helppo suojautua. Samasta syystä ne toisaalta ovat erityisen vaarallisia joutuessaan suoraan kosketukseen kehon kanssa, erityisesti elimistön sisällä, koska ne luovuttavat energiansa hyvin pienelle alueelle ja aiheuttavat siten suuren säteilyannoksen. Lisäksi on syytä huomioida, että alfa- ja beetalähteet emittoivat usein myös gammasäteilyä. Gammasäteily on huomattavasti alfa- ja beetasäteilyä läpitunkevampaa: sen kantama kudoksessa on kymmeniä senttimetrejä ja siltä suojautumiseen tarvitaan useiden senttimetrien kerros esim. lyijyä tai betonia. Pistemäisen gammalähteen tapauksessa on kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka kantama ilmassa on pitkä (satoja metrejä), gammasäteilyn intensiteetti on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön. Tämä johtuu siitä, että gammasäteilyn, niin kuin muunkin sähkömagneettisen säteilyn, aaltorintama etenee pistemäisestä lähteestä pallomaisesti laajentuen. 1.5 Mittaukset Kaikki mittaustulokset ja kysymysten vastaukset kirjataan vastauslomakkeelle, joita saa assistentilta. On suositeltavaa käyttää lyijykynää. Vastauslomake palautetaan lopuksi assistentille Säteilylähteen aktiivisuuden määrittäminen gammasäteilyn avulla Arvioitaessa radioaktiivisen lähteen vaarallisuutta täytyy tuntea lähteen aktiivisuus sekä sen emittoiman säteilyn lajit ja energiat. Mikäli tiedetään, mitä radioaktiivisia isotooppeja lähde sisältää, saadaan kunkin isotoopin hajoamisessa emittoituvat säteilyhiukkaset ja niiden lukumäärät sekä energiat selville isotoopin hajoamiskaaviosta. Lähteen aktiivisuus täytyy kuitenkin yleensä määrittää kokeellisesti. Säteilynilmaisin eli detektori on laite, joka säteilyhiukkasen havaitessaan tuottaa jännitepulssin (ks. kurssimateriaalin liite A). Pulssitaajuus on pulssien lukumäärä aikayksikköä kohti. Liittämällä detektoriin pulssilaskuri saadaan laskettua pulssimäärä eli mittausaikana havaittujen säteilyhiukkasten lukumäärä. Detektori ei kuitenkaan havaitse kaikkia siihen osuvia hiukkasia; havaitsemistodennäköisyyttä kutsutaan detektorin efektiivisyydeksi. Radioaktiivisten hajoamisten lukumäärä mittausaikana noudattaa Poissonjakaumaa (ks. kurssimateriaalin liite B). Tästä johtuen voidaan mitatun pulssimäärän n virhearviona käyttää sen neliöjuurta, siis n n. Radioaktiivisen lähteen aktiivisuus A voidaan määrittää mittaamalla lähteen emittoiman gammasäteilyn pulssitaajuutta n. Oletetaan lähteen koko etäisyyteen nähden niin pieneksi, että lähdettä voidaan käsitellä pistemäisenä. Oletetaan lisäksi detektori niin pieneksi, että sitä voidaan kuvata tasona. Gammasäteilyin vuorovaikutustodennäköisyys ilman kanssa on niin pieni, ettei säteilyä absorboidu merkittävästi ennen sen osumista detektoriin. Tällöin detektorin havaitsema pulssitaajuus on n A n A, (9) 4 jossa n A on yhdessä hajoamisessa emittoituvien gammakvanttien lukumäärä ja on se avaruuskulma, jossa lähde näkee detektorin. Jos detektorin pinta-ala on a d, voidaan kaava (9) kirjoittaa muotoon ad n A n A, (10) 2 4 r jossa r on detektorin etäisyys lähteestä. Kaavasta havaitaan, että mitattu pulssitaajuus on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön.

6 Laboratoriotyössä määritetään isotoopiltaan tunnetun säteilylähteen aktiivisuus mittaamalla gammasäteilyn pulssitaajuutta etäisyyden funktiona Gammasäteilyn vaimeneminen väliaineessa Tarkasteltaessa säteilyltä suojautumista täytyy tuntea, miten säteily vaimenee väliaineessa. Tässä laboratoriotyössä käsitellään tarkemmin gammasäteilyn vaimenemista, sillä se on alfa- ja beetasäteilyä huomattavasti läpitunkevampaa ja siksi siltä on ulkoisena säteilylähteenä vaikeampi suojautua. Gammafotonin absorptiotodennäköisyys väliaineessa kasvaa väliaineen järjestysluvun funktiona ja pienenee fotonin energian funktiona. Gammasäteilyn intensiteetti (eli fotonikertymänopeus, 1/(sm 2 )) vaimenee säteilyn väliaineessa kulkeman matkan x funktiona eksponentiaalisesti: x ( x) 0 e, (11) jossa 0 on intensiteetti ennen väliaineeseen osumista ja matkavaimennuskerroin on (väliaineesta ja fotonin energiasta riippuva) absorptiotodennäköisyys pituusyksikköä kohti. Detektorin mittaama pulssitaajuus on suoraan verrannollinen säteilyn intensiteettiin, sillä n. (12) a d Laboratoriotyössä käytetään vaimentavana väliaineena lyijyä ja mitataan gammasäteilyn pulssimäärää lyijykerroksen paksuuden funktiona. Mittaustuloksista määritetään, kuinka paksu lyijykerros vaaditaan, jotta säteilyn intensiteetti laskee tiettyyn osaan alkuperäisestä Gammasäteilyn aiheuttama annosnopeus Kuten edellä todettiin, säteilyn ihmiselle aiheuttamaa haittaa kuvataan efektiivisellä ja ekvivalenttiannoksella. Niiden laskemiseksi (kaavoilla (6) ja (7)) tarvitaan absorboitunut annos, joka puolestaan voidaan arvioida detektorin mittaaman pulssitaajuuden avulla. Kaavojen (4) ja (5) mukaan annosnopeus on de D dt. (13) m Energiaa siirtyy väliaineeseen fotonien absorboituessa, joten annosnopeus voidaan kirjoittaa muotoon a p E D abs, (14) m jossa, a on tarkasteltavan tilavuusalkion pinta-ala, p abs on fotonien absorptiotodennäköisyys ja E on fotonien keskimääräinen energia. Tarkasteltaessa pientä tilavuusalkiota voidaan absorptiotodennäköisyys kirjoittaa muotoon p abs l, en jossa en (energia-absorptiokerroin) on energian absorptiotodennäköisyys pituusyksikköä kohti ja l on tilavuusalkion pituus. Saadaan siis

7 a l E D en, (15) a l jossa on väliaineen tiheys. Mitattu pulssitaajuus riippuu säteilyn intensiteetistä kaavan (12) mukaan, joten annosnopeus voidaan laskea pulssitaajuuden avulla kaavalla n E en D. (16) a d Tekijää en / kutsutaan gammasäteilyn energia-absorption massakertoimeksi. Se on fotonin energialle ja väliaineelle ominainen vakio, jonka arvoja on taulukossa 3. Kaavaa (16) johdettaessa ei huomioitu säteilyn vaimenemista ja siroamista kehossa. Näin ollen sen antama tulos on arvio annosnopeudelle kehon pinnan lähellä. Laboratoriotyössä arvioidaan gammasäteilyn aiheuttama annosnopeus mitatun pulssitaajuuden avulla ja verrataan sitä säteilyannosmittarin eli dosimetrin näyttämään lukemaan. Taulukko 3. Gammasäteilyn energia-absorption massakerroin en / eri fotonin energioilla vedessä ja ilmassa [2]. Fotonin energia (MeV) en / vedessä (10-3 m 2 /kg) en / ilmassa (10-3 m 2 /kg) 0,1 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 2,55 3,30 3,21 3,10 2,83 2,61 2,28 2,32 2,97 2,88 2,79 2,55 2,34 2, Alfa ja beetasäteilyn aiheuttama annosnopeus Annosnopeuden arvioinnissa voidaan myös alfa- ja beetasäteilyn tapauksessa käyttää kaavaa (14). Tässä työssä lähteet ovat tasomaisia ja ympyränmuotoisia ja ne on sijoitettu absorboivan väliaineen pinnalle. Tällöin voidaan olettaa, että säteily absorboituu sellaiseen sylinterin muotoiseen tilavuusalkioon, jonka pohja on lähteen kokoinen ja korkeus väliaineen paksuus. Käytettävän detektorin havaintopinta on selvästi lähdettä suurempi ja mittaukset tehdään hyvin lähellä lähdettä. Tällöin voidaan arvioida kaavassa (14) esiintyvää tilavuusalkioon aikayksikössä absorboituvien hiukkasten määrää kaavalla n 0 n a pabs, (17) 1 jossa n 0 on suoraan lähteestä mitattu vaimentumaton pulssitaajuus ja n 1 väliaineen läpäisseen säteilyn pulssitaajuus. Sijoittamalla tämä kaavaan (14) saadaan annosnopeudeksi n n E D 0 1. (18) m Tässä laboratoriotyössä määritetään alfasäteilyn aiheuttama annosnopeus ohuessa mylarkalvossa, joka edustaa ihoa tai hengitys- tai ruoansulatuselimistön sisäpintaa. Beetasäteilylle lasketaan annosnopeus pleksilevyssä, joka edustaa luuta tai lihaskudosta.

8 2 Tavoitteet Laboratoriotyön tehtyään opiskelija on kokeellisesti tutkinut alfa-, beeta- ja gammasäteilyn vaimenemista väliaineessa osaa selittää kuinka alfa-, beeta- ja gammasäteilyltä voidaan suojautua ymmärtää mitä radioaktiivisen lähteen aktiivisuudella tarkoitetaan osaa selittää, mitä eroa on absoluuttisella annoksella, ekvivalenttiannoksella ja efektiivisellä annoksella 3 Laitteisto 3.1 Gammasäteily Työssä käytettävä säteilylähde koostuu Co-60-isotoopista. Se on epästabiili isotooppi, joka - -hajoamisella muuttuu Ni-60:ksi. Hajoamisen jälkeen ydin jää viritystilaan, jonka purkautuessa emittoituu kaksi gammakvanttia energialtaan 1173 kev ja 1332 kev. Lähteen aktiivisuudeksi on mitattu 0,62 MBq ja sen puoliintumisaika on 5,272 vuotta. Gammasäteilymittauksissa detektorina käytetään tuikeilmaisinta (Bicron), joka koostuu natriumjodidituikekiteestä ja valomonistinputkesta. Tuikekiteeseen osuva gammakvantti vuorovaikuttaa kiteessä siten, että syntyy valoa. Valomonistinputki muuttaa valon virtapulssiksi ja vahvistaa sen. Kutakin havaittua gammakvanttia kohti syntyy siis yksi virtapulssi, jonka suuruus on verrannollinen gammakvantin energiaan. Tuikekiteen pohjan pinta-ala on 5,07 cm 2. Kahdessa eri mittauspisteessä olevat laitteistot ovat toiminnaltaan samanlaiset, mutta laitteisto A havaitsee noin 36 % tuikekiteeseen osuvista gammakvanteista ja laitteisto B noin 46 %; beetahiukkasia ei havaita. Detektoria ei kannata viedä alle 5 cm päähän lähteestä, koska laitteiston esivahvistin ei ehdi käsitellä suuria pulssitaajuuksia ja mittaustulokseksi saadaan liian pieni pulssimäärä. Detektori on kytketty mittariin (Bicron) ja siitä edelleen laskuriin, joka laskee detektorin havaitsemien gammakvanttien lukumäärän (pulssimäärän) mittausaikana. Mittausaika valitaan peukalopyörällä, mittaus käynnistetään start-painikkeesta ja pysäytetään stop-painikkeesta ja laskurin lukema nollataan resetpainikkeesta. Koska tietyllä aikavälillä mitattu pulssimäärä noudattaa Poisson-jakaumaa, voidaan pulssimäärän (mittaustuloksen) virhearviona käyttää sen neliöjuurta (ks. kurssimateriaalin liite B). Detektoria ei saa irrottaa telineestään, sillä tuikekide on herkkä tärähtelyille ja kolauksille. Säteilyn aiheuttaman annosnopeuden mittaamiseen käytetään energiakompensoituun Geiger-Müller-putkeen perustuvaa dosimetria (Mirion Technologies, RDS-31). Tutustu laitteen käyttöohjeeseen, joka sijaitsee työpisteessä. 3.2 Alfa- ja beetasäteily Työssä käytettävä alfalähde koostuu Am-241-isotoopista, jonka emittoimien alfahiukkasten energia on noin 5,5 MeV. Lähteen aktiivisuudeksi on mitattu 74 kbq ja isotoopin puoliintumisaika on 432 vuotta. Beetalähteenä ( - ) käytetään Sr-90-isotooppia, jonka emittoimien elektronien maksimienergia on 546 kev ja keskimääräinen energia 196 kev. Lähteen aktiivisuudeksi on mitattu 2,2 kbq ja isotoopin puoliintumisaika on 29 vuotta.

9 Lähteet on asennettu muovikoteloon, johon on kiinnitetty myös detektori. Lähteet ovat tasomaisia ja ympyränmuotoisia, halkaisijaltaan 10 mm. Tasomaisuudesta johtuen hiukkasvuo on lähellä lähteen pintaa likimain pinnan normaalin suuntainen. Jos siis säteilylle altistuva kohde on lähellä lähdettä, lähteestä tulevan säteilyn voidaan olettaa absorboituvan lähteen pinnan kokoiselle alueelle. Tarkasteltava lähde (alfa tai beeta) valitaan siirtämällä se detektorin alla olevan aukon kohdalle kotelon etureunassa olevasta tapista vetämällä tai työntämällä; lisäksi detektoriin kytketystä mittarista valitaan vastaava säteilylaji. Lähteiden etäisyyttä detektorista voi säätää ruuvia pyörittämällä. Detektorina käytetään tuikeilmaisinta (Nuclear Enterprises DP2R/4), joka koostuu sinkkisulfidituikekiteestä ja valomonistinputkesta. Detektori havaitsee tuikekiteeseen osuneista alfahiukkasista 12 % ja beetahiukkasista 23 %. Detektoria ei saa poistaa kotelosta, koska ohut kalvo sen pohjassa saattaa vaurioitua. Detektori on kytketty analogiseen mittariin (Nuclear Enterprises P.C.M. 5/1), joka näyttää pulssitaajuuden eli havaittujen alfa- tai beetahiukkasten lukumäärän aikayksikössä. 4 Esitehtävät Lue työohje läpi ja vastaa alla oleviin kysymyksiin vastauslomakkeeseen. 1. Mitä tarkoittaa radioaktiivisuus? 2. Mitkä ovat radioaktiivisen hajoamisen lajit? Millaista säteilyä niissä syntyy? 3. Mitä tarkoittaa lähteen aktiivisuus? Mikä on sen yksikkö? 4. Miten on määritelty ekvivalenttiannos ja efektiivinen annos? Mitä niillä kuvataan? Mikä on niiden yksikkö? 5. Kuinka suuri on suomalaisen keskimäärin vuodessa saama säteilyannos? Mitä suuruusluokkaa on luonnon taustasäteilystä aiheutuva annosnopeus Suomessa? 6. Mitä suuruusluokkaa ovat eri säteilylajien kantamat ilmassa? 5 Mittaukset Kaikki mittaustulokset ja kysymysten vastaukset kirjataan vastauslomakkeelle, joita saa assistentilta. On suositeltavaa käyttää lyijykynää. Vastauslomake palautetaan lopuksi assistentille. 5.1 Gammasäteily 1. Kytke virta pulssilaskuriin ja pysäytä ja nollaa laskuri tarvittaessa. Käännä säteilymittarin pääkytkin asentoon 1000, audio-kytkin asentoon off ja response-kytkin asentoon slow. Mikäli kiskoilla säteilylähteen edessä on lyijytiiliä tai muita esteitä, poista ne Säteilylähteen aktiivisuuden määrittäminen gammasäteilyn avulla 2. Aseta pulssilaskurin mittausajaksi 10 s ja mittaa pulssimäärä etäisyyden funktiona 10 pisteessä välillä 5 40 cm. Valitse etäisyydet siten, että mittauspisteet ovat likimain tasavälisesti 1/r 2 -asteikolla (ks. kuva 1). Huomaa, että tällöin mittauspisteet keskittyvät melko pienille etäisyyksille lähteestä. Detektorin etäisyys säteilylähteestä luetaan detektorin jalustan loveamattoman reunan kohdalta. Arvioi etäisyyden virhe.

10 Kuva 1. Mittauspisteet r- ja 1/r 2 -asteikolla Gammasäteilyn vaimeneminen väliaineessa 3. Aseta mittausajaksi 100 s ja siirrää detektori noin 20 cm:n c etäisyydelle lähteestä. Aseta absorbaattoriteline (alumiinia) kiskoille mahdollisimman lähelle säteilylähdettä. 4. Työpisteessä on lyijystä valmistettuja absorbaattorilevyjä; yksi absorbaattoreista on 2 mm paksu ja loput 4 mm paksuja. Mittaaa levyjä lisäämällä pulssimäärä seuraavilla lyijykerroksen paksuuksilla: 0, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 28, 36 ja 50 mm.. Aseta levyt telineeseenn siten, että ne ovat mahdollisimman lähellä lähdettä. 5. Poista lopuksi absorbaattoriteline ja pinoa säteilylähteen eteen kolme k lyijytiiltä leveä sivu alaspäin. Lähteen edessä on tällöin 80 mm:n lyijykerros, jonka voidaan olettaa o vaimentavan lähteestä tulevan gammasäteilyn kokonaan. Mittaa taustasäteilyn pulssimäärä Gammasäteilyn aiheuttama annosnopeus 1. Kytke dosimetri päälle. Anna lyijytiilien olla edelleen lähteen edessä ja mittaa dosimetrilla taustasäteilystä aiheutuva annosnopeus työskentelyetäisyydellä lähteestä. 2. Poista lyijytiilet lähteen edestä ja mittaa annosnopeus työskentelyetäisyydellä uudestaan. Arvioi, kuinka paljon lähde kasvattaa annosnopeutta. Mittaa lopuksii annosnopeus noin 5 cm:n päässää lähteestä. 3. Sammuta dosimetri, pulssilaskuri ja mittari. Kädet on hyvä pestää lyijylevyjenn käsittelyn jälkeen. 5.2 Alfa- ja beetasäteily Mittaukset alfasäteilyllä 1. Aseta alfalähde detektorin kohdalle vetämällä tappi ulos. Asetaa mittarin valitsin asentoon a. Säädää lähteen ja detektorin välimatkaksi noin 5 mm ja mittaa alfasäteilyn vaimentumaton pulssitaajuus. 2. Laske lähdettä hieman alaspäin ja työnnä detektorin ja lähteen väliin mylarkalvo (paksuus 14 μm,, tiheys 1600 kg/ /m 3 ), joka tässä työssä edustaa ihoa tai hengitys-- ja määritä etäisyys, jolla alfahiukkasia ei enää tule detektorille (alfasäteilyn kantama ilmassa) Mittaukset beetasäteilyllä 1. Aseta beetalähde detektorin kohdalle työntämällä tappi sisään. Aseta mittarin valitsin asentoon.. ja ruoansulatuselimistön sisäpintaa. Mittaa kalvon läpäisseen alfasäteilyn pulssitaajuus. 3. Poista mylarkalvo. Laske lähdettä kauemmas detektorista Säädä lähteen ja detektorin välimatkaksi noin 5 mm ja mittaa m beetasäteilyn vaimentumatonn pulssitaajuus. 2. Laske lähdettää hieman alaspäin ja työnnä detektorin ja lähteen l väliin mylarkalvo. Mittaa, vaimentaako mylarkalvo beetahiukkasia. Aseta mylarkalvon tilalle t pleksilevy (paksuus 2,7 mm, tiheys 1200 kg/ /m 3 ), joka tässä työssä edustaa luuta tai lihaskudosta. Mittaaa pleksilevyn läpäisseen beetasäteilyn pulssitaajuus. 3. Poista pleksilevy. Laske lähde mahdollisimman kauas detektorista ja mittaa, kuinka paljon beetasäteily vaimenee tällä matkalla ilmassa. Sammuta mittari.

11 6 Tulosten käsittely 6.1 Gammasäteily Säteilylähteen aktiivisuuden määrittäminen gammasäteilyn avulla 1. Laadi graafinen esitys pulssimäärän ja etäisyyden riippuvuudesta. Valitse akselit siten, että saat sovitettua pisteistöön teorian mukaisen mallin, ja määritä sen avulla lähteen aktiivisuus virherajoineen. 2. Laske aktiivisuus myös hajoamislain avulla lähtien em. vuoden 1987 mittausarvosta. Vertaa näin saatuja aktiivisuuden arvoja toisiinsa Gammasäteilyn vaimeneminen väliaineessa 1. Piirrä kuvaaja pulssimäärästä lyijykerroksen paksuuden funktiona. Hahmottele (tai sovita esim. tietokoneella) pisteistöön teorian mukainen malli. 2. Arvioi kuvaajasta, kuinka paksu lyijykerros vaaditaan, jotta Co-60-isotoopin emittoiman gammasäteilyn intensiteetin vaimenee a) 50 %:iin (puoliintumispaksuus) ja b) 10 %:iin alkuperäisestä. Virhearvioita ei tarvitse laskea Gammasäteilyn aiheuttama annosnopeus 1. Laske ekvivalenttiannoksen annosnopeus 5 cm:n päässä lähteestä käyttäen detektorilla mittaamaasi pulssimäärää (Mittaukset, kohta 2). Vertaa tätä dosimetrilla mittaamaasi annosnopeuteen. 2. Arvioi lisäksi dosimetrimittausten perusteella, kuinka paljon säteilylähde kasvatti annosnopeutta työskentelyetäisyydellä taustasäteilyyn verrattuna. Virhearvioita ei tarvitse laskea. 6.2 Alfa- ja beetasäteily 1. Laske alfasäteilyn mylarkalvoon ja beetasäteilyn pleksilevyyn aiheuttaman ekvivalenttiannoksen annosnopeus. Virhearvioita ei tarvitse laskea. 7 Pohdittavaa 1. Esitä mittaustulostesi ja havaintojesi perusteella yhteenveto alfa-, beeta- ja gammalähteiden vaarallisuudesta ja niiden säteilyltä suojautumisesta. 2. Arvioi, kuinka paljon työssä käytetyt alfa-, beeta- ja gammalähde kasvattivat mittausten aikana saamaasi säteilyannosta taustasäteilyyn verrattuna. Lähteet [1] ICRP Publication 60, 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Annals of the ICRP 21/1-3 [2] B. Shleien, L.A., Jr. Slaback, B. Birky, (toim.), Handbook of Health Physics and Radiological Health, 3rd ed., Lipp

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

Palkin taivutus. 1 Johdanto. missä S on. määritetään taivuttamalla. man avulla.

Palkin taivutus. 1 Johdanto. missä S on. määritetään taivuttamalla. man avulla. PALKIN TAIVUTUS 1 Johdanto Jos homogeenista tasapaksua palkkia venytetäänn palkin suuntaisella voimalla F, on jännitys σ mielivaltaisellaa etäisyydellää tukipisteestä, 1 missä S on palkin poikkileikkauksen

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus Diplomityö Tarkastajat: DI Tapio Sorvajärvi, dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Luonnosta

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2011 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2010 Erkki Rantanen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Sodium Chromate 51 Cr 37 MBq/ml 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Sodium Chromate 51 Cr 37 MBq/ml 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sodium Chromate 51 Cr 37 MBq/ml 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Natrium [ 51 Cr] kromaatti 37-185 MBq/pullo (37 MBq/ml) pakkaukseen merkittynä referenssipäivänä

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston JARKKO PEKKARINEN Suuridimensioisen optimointiongelman ratkaiseminen numeerisesti kineettisten parametrien suurimman uskottavuuden estimaatin määrittämiseksi PET-sinogrammiaikasarjasta Diplomityö Tarkastaja:

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Maanmittausosasto KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA Teknillisen korkeakoulun Maanmittausosastolla tehty diplomityö Espoo, huhtikuu 2004

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa

SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa Heikkilä Piia Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos

Lisätiedot

ISBN 951-712-307-8 ISSN 0781-1705. Oy Edita Ab, Helsinki 1999. Myynti: Säteilyturvakeskus PL 14 00881 HELSINKI Puh. (09) 759 881

ISBN 951-712-307-8 ISSN 0781-1705. Oy Edita Ab, Helsinki 1999. Myynti: Säteilyturvakeskus PL 14 00881 HELSINKI Puh. (09) 759 881 STUKin raporttisarjoissa esitetyt johtopäätökset ovat tekijöiden johtopäätöksiä, eivätkä ne välttämättä edusta Säteilyturvakeskuksen virallista kantaa. ISBN 951-712-307-8 ISSN 0781-1705 Oy Edita Ab, Helsinki

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

Kannattaako kannukaatosaumaus?

Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannattaako kannukaatosaumaus? 1 Birgitta Puurunen Kannattaako kannukaatosaumaus? Sisäisiä julkaisuja 28/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 2 Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannen kuvat: Markku Seppänen ISSN

Lisätiedot

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 1 1. Työn tavoitteet Tämän työn ensimmäisessä osassa tutkit kuulan, sylinterin ja sylinterirenkaan vierimistä pitkin kaltevaa tasoa.

Lisätiedot

Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi

Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi Joensuun yliopisto 2002 Tietojenkäsittelytieteen laitos Erikoistyö Risto Joki-Korpela 142829 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Lämpösäteilyn teoriaa 4 3 Lämpökameran

Lisätiedot

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Valmisteyhteenveto. Jobenguani( 123 I) Injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Valmisteyhteenveto. Jobenguani( 123 I) Injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valmisteyhteenveto Jobenguani( 123 I) Injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI INN nimi: Jobenguani( 123 I) Injektioneste Muut yleisesti käytetyt ja sallitut nimet: MIBG( 123 I) 52 MBq/ml Injektioneste, m-(

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LeukoScan 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Valmisteyhdistelmä 99m Tc-leimatun LeukoScan:in valmistusta varten. Yksi 3 ml:n injektiopullo sisältää

Lisätiedot

SÄTEILY JA SYÖVÄN SYNTY

SÄTEILY JA SYÖVÄN SYNTY 5 SÄTEILY JA SYÖVÄN SYNTY Riitta Mustonen, Sisko Salomaa, Anne Kiuru SISÄLLYSLUETTELO 5.1 Solun muuttuminen syöpäsoluksi... 66 5.2 Yksilöllinen sädeherkkyys... 69 5.3 Perimän epävakaisuus ja naapurisoluvaikutus...

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot