Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA"

Transkriptio

1 Tutkimuksia ja selvityksiä 12/ 2008 Research Reports 12/2008 Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA Kuopio 2008

2 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus Kuopion yliopisto Tutkimuksia ja selvityksiä 12/2008 Koulutus- ja kehittämiskeskus Research reports 12/2008 PL 1627, Kuopio Tekijä Tutkimuksen nimi HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVE- Anssi Haapanen YSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA Rahoittaja Rakennuspalvelu Talokki Oy, Riihimäki Julkaisun nimeke HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA Säteilyturvakeskus ja kunnat ovat yhteistyössä suorittaneet asuntojen radonmittauksia. Tämän tarkoituksena on ollut selvittää asuntojen sisäilman radonista johtuvaa säteilyä. Projektista on käytetty nimeä radontalkoot. Hyvinkään sekä Riihimäen, Lopen ja Hausjärven alueella radontalkoot pidettiin marraskuun 2004 ja huhtikuun 2005 välisenä aikana. Toimenpiderajan 400 Bq/m 3 ylittäviä kohteita oli kummallakin alueella 18 % mitatuista eli 110 kpl. Talkoiden mittauksissa on käytetty passiivisia alfajälki-ilmaisimia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa korjaustoimenpiteisiin ryhtymisen laajuutta radontalkoiden tulosten jälkeen sekä uudelleen herättää ihmisten sekä kuntien terveysammattilaisten mielenkiinto radonin torjuntaan. Tutkimuksessa lähetettiin kirjallinen kyselylomake kaikkiin niihin alueen radontalkoisiin osallistuneisiin talouksiin, joiden talkoissa mitattu sisäilman radonpitoisuus oli vähintään 200 Bq/ m 3. Kirjeitä lähetettiin 288 kappaletta vuoden 2007 lopussa. Vastauksia tuli 173 kappaletta. Vastausprosentti oli 60 %. Kyselylomakkeen avulla selvitettiin onko radonkorjauksia tehty, ja jos on, niin mikä korjausten vaikutus on ollut. Niistä tutkimukseen vastanneista, joiden kohteiden radonpitoisuus ylitti toimenpiderajan 400 Bq/m 3, neljännes ilmoitti, ettei aio tehdä asialle mitään. Talkoista on kulunut yli 2 vuotta ja 53 % kaikista vastanneista ei ole ryhtynyt korjaustoimiin. 49 % yli 400 Bq/m 3 vastauksista ei ole vielä aloittanut korjauksia. 200 Bq/m Bq/m 3 ryhmässä 45 % ja yli 400 Bq/m 3 ryhmässä 51 % ilmoittaa tehneensä korjauksia. Tuloksista on huomattavissa, ettei tosiasioihin perustuvaa tietoa radonista ole vielä riittävästi tutkimukseen osallistuneidenkaan saatavilla. Samoin tieto yrityksistä, jotka tekevät radonkorjauksia, ei tavoita ihmisiä. Tiedonjakamista radonin haitoista on lisättävä. Koulutuksen rahoitti Savon ammatti- ja aikuisopisto, Pieksämäki (OPM). Avainsanat (asiasanat suomeksi ) Radon, radontalkoot, radonkorjaus ISSN ja avainnimeke Kokonaissivumäärä 40 s ja 11 s liitteitä Kieli suomi Jakaja (nimi ja osoite) Soile Virtanen, Kuopion yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus PL 1627, KUOPIO puh , fax Luokitus ja/tai indeksointi ISBN (PDF) Hinta Luottamuksellisuus julkinen Lisätietoja

3 2 ESIPUHE Säteilyturvakeskus ja kunnat ovat yhteistyössä suorittaneet asuntojen radonmittauksia. Tämän tarkoituksena on ollut selvittää asuntojen sisäilman radonista johtuvaa säteilyä. Projektista on käytetty nimeä radontalkoot. Hyvinkään sekä Riihimäen, Lopen ja Hausjärven alueella radontalkoot pidettiin marraskuun 2004 ja huhtikuun 2005 välisenä aikana. 400 Bq/ m 3 toimenpiderajan ylittäviä kohteita oli kummallakin alueella 18 %. Olen ollut Säteilyturvakeskuksen radontalkoisiin liittyvässä koulutuksessa Tampereella ja yhteystietoni on ollut liitettynä STUK:in www-sivuilla koulutuksesta lähtien. Tästä huolimatta olen saanut vain joitakin yksittäisiä puhelintiedusteluja radonkorjauksista. Vain yksi on johtanut käyntiin kohteessa, sekä ohjeiden antamiseen korjaustavoista.

4 3 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE PERUSTIETOA ATOMEISTA JA SÄTEILYSTÄ RADON ASUNNOISSA SÄTEILYN VAIKUTUS IHMISEEN RADON AIHEUTTAA KEUHKOSYÖPÄÄ Kuinka paljon radon lisää keuhkosyöpää? RADONIA KOSKEVAT LAIT, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET SUOMESSA TYÖPAIKKOJEN RADONRAJA-ARVOT SUOMESSA ASUNTOJEN RADONPITOISUUDET MITEN RADON PÄÄSEE HUONEILMAAN? URAANI JA RADON JUOMAVEDESSÄ RADONIN ESIINTYMINEN SUOMESSA Uraani ja harjut - radonkriittinen yhdistelmä Suurimmat radonpitoisuudet Etelä-Suomen harjuilla RADONTALKOOT Vuosina alkaneiden radontalkoiden tulokset Vuosina radontalkoiden tulokset tutkimusalueen kunnissa KORJAUSTAVAT VANHOISSA RAKENNUKSISSA Radonimuri Radonkaivo Ilmanvaihtotekniset korjaukset Kerrostalojen radonkorjaukset ERI KORJAUSTAPOJEN VAIKUTTAVUUS PERUSTAMISTAVAN VAIKUTUS RADONPITOISUUTEEN TUTKIMUKSEN TARKOITUS AINEISTO TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET KIITOKSET KIRJALLISUUSLUETTELO LIITTEET... 41

5 4 Käsitteitä Alfa-, beeta- ja gammasäteily Alfa- ja beetasäteily ovat hiukkassäteilyä. Atomin ytimestä lähtee suurella nopeudella alfa- tai beetahiukkanen. Alfahiukkanen (α) muodostuu kahdesta protonista ja kahdesta neutronista. Alfahajoaminen on yleistä raskailla nuklideilla. Luonnossa esiintyvät uraani ja torium ovat alfasäteilijöitä. Beetahiukkaset voivat olla elektroneja tai positroneja. Elektronit ovat negatiivisesti varautuneita (β ) ja positronit positiivisesti varautuneita (β+). Esimerkkejä beetasäteilijöistä ovat tritium, hiili-14 ja strontium-90. (www.stuk.fi, Katsaukset, ionisoiva säteily 2005) Alfahiukkaset ovat raskaampia kuin beetahiukkaset. Alfahiukkanen ei pysty läpäisemään ihmisen ihoa tai paperiarkkia. Alfasäteily voi olla vaarallista vain, jos alfasäteilyä lähettäviä radioaktiivisia aineita joutuu elimistöön esimerkiksi hengitysilman mukana. (www.stuk.fi, Katsaukset, ionisoiva säteily 2005) Beetahiukkaset ovat läpäisykykyisempiä ja pystyvät tunkeutumaan esimerkiksi ihoon. Beetasäteilyä lähettävät aineet ovat vaarallisia iholla tai päästessään elimistöön. Alfa- tai beetahajoamisessa syntyvä tytärnuklidi on usein virittynyt, ja viritystilat purkautuvat gammasäteilynä. (www.stuk.fi, Katsaukset, ionisoiva säteily 2005) Gammasäteily ei ole hiukkas-säteilyä. Sitä voi kuvata energiapakkauksina, joita virittynyt ydin lähettää. Gammasäteily on sähkömagneettista aaltoliikettä. Gammasäteily on yleensä hyvin läpitunkevaa. Ulkoiselta gammasäteilyltä on vaikeampi suojautua kuin muulta säteilyltä. Gammasäteilyn vaimentamiseksi tarvitaan paksu kerros betonia, terästä tai lyijyä. On myös gammasäteilyä, jonka energia on niin pieni, että sen vaimentamiseen riittää noin millimetrin paksuinen lyijykerros. (www.stuk.fi, Katsaukset, ionisoiva säteily 2005) Neutronit Neutroneja vapautuu esimerkiksi uraaniytimen itsestään tapahtuvan halkeamisen (spontaani fissio) tai neutronilähteessä tapahtuvan reaktion seurauksena. Myös avaruudesta tulevassa kosmisessa säteilyssä on runsaasti neutroneja, jotka aiheuttavat suurimman osan korkealla lentävän lentohenkilöstön ja -matkustajien säteilyannoksesta. Ydinvoimalan reaktorissa olevan ydinpolttoaineen uraani-235:n ytimet halkeavat sekä spontaanin fission että fissiossa vapautuneiden hidastuneiden neutronien aiheuttamien uusien fissioiden vaikutuksesta. Koska

6 5 jokaisessa fissiossa vapautuu useita neutroneja, syntyy ydinpolttoaineeseen lopulta ketjureaktio. Fissiossa vapautuu myös paljon energiaa. Ydinpolttoaineeseen syntyy runsaasti uraanin halkeamistuotteita, jotka ovat radioaktiivisia. Neutronilähteiltä suojautumiseen käytetään sekä kevyitä että raskaita alkuaineita sisältäviä materiaaleja. (www.stuk.fi, Katsaukset, ionisoiva säteily 2005) Aktiivisuus Radioaktiivisen aineen aktiivisuus ilmaisee, kuinka monta ydinmuutosta kyseisessä ainemäärässä tapahtuu yhden sekunnin aikana. Aktiivisuuden yksikkö on becquerel (Bq). Yksi becquerel tarkoittaa, että radioaktiivisessa aineessa tapahtuu yksi ydinmuutos (ytimen virittyneen tilan laukeaminen) sekunnissa. Mitä enemmän ydinmuutoksia tapahtuu, sitä enemmän syntyy säteilyä. Becquerel on hyvin pieni yksikkö. Tästä syystä käytetään myös yksiköitä kilobecquerel (kbq), joka on 1000 Bq, ja megabecquerel (MBq), joka on Bq. Aktiivisuus ilmaistaan usein aktiivisuutena paino- tai tilavuusyksikköä kohti eli aktiivisuuspitoisuutena. Yksikkönä on becquereliä litrassa (Bq/l), becquereliä kilossa (Bq/kg) tai becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3). Esimerkiksi talousveden radonpitoisuus 400 Bq/l tarkoittaa, että litrassa tätä vettä tapahtuu 400 radonatomin hajoamista sekunnissa. (www.stuk.fi, Katsaukset, ionisoiva säteily 2005) Puoliintumisaika Radioaktiivisen aineen puoliintumisaika tarkoittaa sitä aikaa, jonka kuluessa aineen aktiivisuus vähenee puoleen alkuperäisestä. Jos aineen puoliintumisaika on kaksi vuotta ja alkuperäinen aktiivisuus becquereliä, niin aktiivisuus on kahden vuoden kuluttua 500 becquereliä. Edelleen kahden vuoden kuluttua aktiivisuus on 250 becquereliä jne. Radioaktiivisten aineiden puoliintumisajat vaihtelevat suuresti. Lyhytikäisten aineiden puoliintumisajat ovat sekunteja tai sekunnin osia. Pitkäikäisimmät puoliintuvat vasta miljoonien vuosien kuluessa. Esimerkiksi krypton-94 puoliintuu 1,4 sekunnissa. Jodi 131 puoliintuu noin kahdeksassa päivässä. Cesium-137 puoliintuu 30 vuodessa. Ydinenergian tuotannossa tarvittava uraani- 235 puoliintuu vasta 700 miljoonassa vuodessa. Puoliintumisajan pituus ei kerro, kuinka vaarallista aine on. (www.stuk.fi, Katsaukset, ionisoiva säteily 2005) Biologinen puoliintumisaika Radioaktiiviset aineet poistuvat ihmisen elimistöstä yleensä nopeammin kuin kyseisen radionuklidin puoliintumisajan perusteella voisi päätellä. Sen lisäksi että radioaktiivisten ainei-

7 6 den määrä pienenee aineiden hajotessa, niitä poistuu elimistöstä myös biologisten toimintojen vaikutuksesta. Esimerkiksi cesium-137:n fysikaalinen puoliintumisaika on 30 vuotta, mutta sen biologinen puoliintumisaika on vain 3 kuukautta. (www.stuk.fi, Katsaukset, säteilyn terveysvaikutukset 2006) Säteilyannos ja annosnopeus Säteilyannos on suure, jolla kuvataan ihmiseen kohdistuvan säteilyn haitallisia vaikutuksia. Säteilyannoksen yksikkö on sievert (Sv). Päinvastoin kuin aktiivisuuden yksikkö becquerel, sievert on hyvin suuri yksikkö. Siksi annoksista puhuttaessa käytetään yleensä joko millisievertejä (msv) tai mikrosievertejä (μsv). Yksi sievert on 1000 millisievertiä eli mikrosievertiä. Säteilyannosta kutsutaan usein lyhyesti annokseksi. Esimerkiksi keuhkojen röntgentutkimuksesta aiheutuu noin 0,1 msv:n annos ja nenän sivuonteloiden röntgentutkimuksesta noin 0,03 msv:n annos. Ulkoisella säteilyannoksella tarkoitetaan kehon ulkopuolella olevasta säteilylähteestä aiheutuvaa annosta ja sisäisellä annoksella kehossa olevista radioaktiivisista aineista aiheutuvaa annosta. Sisäisen säteilyannoksen suuruuteen vaikuttavat radioaktiivisenaineen määrä ja sen lähettämän säteilyn ominaisuudet. Lisäksi annokseen vaikuttaa se, mihin elimiin tai kudoksiin radioaktiivinen aine kulkeutuu. (www.stuk.fi, Katsaukset, säteilyn terveysvaikutukset 2006) Annosnopeus ilmaisee, kuinka suuren säteilyannoksen ihminen saa tietyssä ajassa. Annosnopeuden yksikkö on sievertiä tunnissa (Sv/h). Yleensä on järkevää käyttää milli- tai mikrosievertejä eli puhua yksiköillä millisievertiä tunnissa (msv/h) tai mikrosievertiä tunnissa (μsv/h). Yksi sievert tunnissa on siis millisievertiä tunnissa eli mikrosievertiä tunnissa. Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos eri säteilylähteistä on noin 3,7 msv vuodessa. Tästä noin 2 msv aiheutuu sisäilman radonista. Kehossa olevista luonnon radioaktiivisista aineista aiheutuu noin 0,3 msv:n ja röntgentutkimuksista noin 0,5 msv:n vuosiannos. Tshernobylin laskeumasta arvioidaan aiheutuvan noin 0,04 msv:n säteilyannos vuodessa. (www.stuk.fi, Katsaukset, säteilyn terveysvaikutukset 2006) Annosnopeutta käytetään yleensä kuvaamaan, kuinka vaarallista on oleskelu tietyssä paikassa tietynlaisen säteilyn kohteena. Jos annosnopeus on suuri, lyhyessäkin ajassa saa suuren säteilyannoksen. Taustasäteilystä johtuva annosnopeus vaihtelee Suomessa välillä 0,04 0,30 μsv/h. (www.stuk.fi, Katsaukset, säteilyn terveysvaikutukset 2006)

8 7 Becquerelistä sievertiin Jos ruoan mukana elimistöön joutuu Bq cesium-137:ää, aiheutuu siitä aikuiselle yhden msv:n säteilyannos. Tämä suhde pätee vain cesium-137:lle, ei muille radioaktiivisille aineille. Esimerkiksi poronlihan cesium-137 -pitoisuus on keskimäärin 500 Bq/kg. Ateriasta, johon sisältyy 500 grammaa poronlihaa, aiheutuu noin 0,004 msv:n (4 mikrosievertin) sisäinen säteilyannos. Jos ilman jodi-131 -pitoisuus on Bq/m3, siitä aiheutuu 1 msv:n annos hengitettäessä sitä noin kymmenen tunnin ajan. (www.stuk.fi, Katsaukset, ionisoiva säteily 2005) Luonnonsäteily ja keinotekoinen säteily Luonnossa on aina esiintynyt ja tulee esiintymään säteilyä riippumatta ihmisen toimista. Suomalaiset saavat suurimman säteilyannoksen huoneilman radonista. Joka paikassa säteilee jonkin verran. Maankamara jalkojemme alla ja betoni- ja tiiliseinät ympärillämme säteilevät. Avaruudesta peräisin olevalle säteilylle joudumme alttiiksi kaikkialla lentokoneessa enemmän kuin maan pinnalla. Me myös syömme, juomme ja hengitämme radioaktiivisia aineita. Elinympäristöömme on joutunut myös ihmisen tuottamia (keinotekoisia) radioaktiivisia aineita mm. ilmakehässä tehdyistä ydinkokeista ja Tshernobylin onnettomuudesta. Luonnossa esiintyvän ionisoivan säteilyn lisäksi ionisoivaa säteilyä voidaan synnyttää myös sähköisillä koneilla, kuten hiukkaskiihdyttimillä ja röntgenkoneilla. Hiukkaskiihdyttimillä ja ydinreaktoreilla voidaan valmistaa useita radionuklideja, joita ei esiinny luonnossa. Tällaista koneiden synnyttämää ja ihmisen valmistamien radionuklidien aiheuttamaa säteilyä nimitetään keinotekoiseksi säteilyksi. (www.stuk.fi, Katsaukset, ionisoiva säteily 2005)

9 8 1. PERUSTIETOA ATOMEISTA JA SÄTEILYSTÄ Kaikki aineet koostuvat atomeista. Atomit ovat hyvin pieniä. Niitä on esimerkiksi ihmisen kehossa noin 4*10 28 kappaletta. Atomi koostuu ytimestä ja sitä kiertävistä elektroneista. Lähes kaikki atomin massa on keskittynyt ytimeen, joka sijaitsee atomin keskipisteessä. Ytimen tilavuus on noin sadasmiljardisosa koko atomin tilavuudesta. Ydintä kiertävät elektronit määräävät, miten aine käyttäytyy kemiallisesti. (Wahlström, B. Säteileekö, säteilytietoa arkikielellä, 1994 ) Radioaktiivisuus taas riippuu ytimen rakenteesta. Ydin koostuu protoneista ja neutroneista. Protonien lukumäärä määrää aineen. Esimerkiksi vedyllä on yksi protoni, heliumilla kaksi, litiumilla kolme, berylliumilla neljä, boorilla viisi ja hiilellä kuusi ja uraanilla 92 protonia. (Wahlström, B. Säteileekö, säteilytietoa arkikielellä, 1994 ) Kun protoneja lisätään yksi kerrallaan, saadaan aina raskaampia ytimiä, tällä tavalla voidaan järjestelmällisesti käydä läpi kaikki alkuaineet. Neutronien lukumäärä puolestaan ratkaisee onko aine radioaktiivista vai ei. (Wahlström, B. Säteileekö, säteilytietoa arkikielellä, 1994 ) 1.1. Radon asunnoissa Asuntojen radonkaasu on ylivoimaisesti kansamme merkittävin säteilylähde. Sen rinnalla muut luonnolliset ja ihmisen aiheuttamat säteilyannokset ovat vähäiset. Maaperän uraani hajoaa pitkän hajoamisketjun kautta radoniksi (radon-222). tämä puolestaan hajoaa poloniumin, vismutin ja lyijyn lyhytaikaisiksi isotoopeiksi. Näistä polonimium-214 ja polonium-218 ovat radonin tapaan alfasäteilijöitä. Radonin puoliintumisaika on 3,8 vuorokautta ja lyhytikäisten hajoamistuotteiden puoliintumisajat alle 30 minuuttia. Lopullisena hajoamistuotteena on stabiili lyijy. Uraanin hajoamisketju on esitetty liitteessä 2. Suurin osa säteilyannoksesta saadaan kotona huoneilmassa olevista radonin hajoamistuotteista hengityksen välityksellä. Radon ei itse aiheuta merkittävää säteilyannosta, vaan sen hajoamistuotteet, jotka ovat kiinteää ainetta. Nämä kiinnittyvät yleensä nopeasti ilman pölyhiukkasiin tai pinnoille sekä myös keuhkoputkistoon ja keuhkorakkuloihin. (www.stuk.fi)

10 9 Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos 3,7 msv 0,50 0,030,02 Sisäilman radon 0,36 0,33 2,00 Ulkoinen säteily: maaperä ja rakennusmateriaalit Kosminen säteily avaruudesta Luonnon radioakt.kehossa Röntgentutkimukset Isotooppitutkimukset 0,45 Ydinasekokeet +Tshernobyl SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Kuva 1. Suomalaisten keskimääräinen vuotuinen säteilyannos eri lähteistä johtuen (www.stuk.fi) Suomalaisissa asunnoissa esiintyvä radioaktiivinen radonkaasu ja sen hajoamistuotteet aiheuttavat keskimäärin yli puolet vuotuisesta säteilyannoksesta (kuva 1.). 2. SÄTEILYN VAIKUTUS IHMISEEN Jos ihmisen saama kerta-annos on msv:ä, on henkiinjäämisen mahdollisuus n. 50 %. Alle 1000 msv:n kerta-annokset eivät aiheuta selvästi tunnistettavia sairausoireita. Verenkuvaan tulee ohimenevä muutos, joka palautuu muutamassa viikossa. Alle 100 msv:n kerta-annosta ei voida osoittaa edes verenkuvan perusteella. Myöhäisvaikutukset pienillä säteilyannoksilla ovat vaikeasti tutkittavia. (www.stuk.fi, Katsaukset, säteilyn terveysvaikutukset 2006)

11 Radon aiheuttaa keuhkosyöpää Radon ei aiheuta allergiaa, huimausta, väsymystä eikä muita sen kaltaisia tuntemuksia. Radonilla ei ole mitään tekemistä ns. maasäteilyn kanssa. (Pöllänen ym. Säteily ympäristössä, 2003) Radonin ainoa, mutta sitäkin merkittävämpi, terveyshaitta on sen keuhkosyöpää aiheuttava ominaisuus. Tämä johtuu radonin kiinteiden hajoamistuotteiden aiheuttamasta alfasäteilystä. Tälle säteilytyypille on ominaista vähäinen kudoksiin tunkeutumiskyky. Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, joka hajoaa kiinteiksi hajoamistuotteiksi. Huoneilmassa leijuvat radonin hajoamistuotteet kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin. Itse radonkaasu poistuu uloshengityksen mukana, mutta sen kiinteät hajoamistuotteet tarttuvat keuhkojen ja keuhkoputkien sisäpintaan. Säteilyn seurauksena solun perimä (DNA) voi saada vaurion. Solun korjausmekanismi voi korjata vaurion tai solu voi kuolla. Kolmas mahdollisuus on mutaatio, joka periytyy seuraavassa solunjakautumistapahtumassa tytärsolulle. Solu muuttuu tämän seurauksena syöpäsoluksi. Tämä vaatii kuitenkin yleensä enemmän kuin yhden mutaation. Syöpäsolu voi edelleen jakautuessaan johtaa keuhkosyöpäkasvaimen syntymiseen. Suomessa todetaan vuosittain 2000 keuhkosyöpätapausta, joista radonin arvioidaan aiheuttavan noin 300 keuhkosyöpää. (Pöllänen ym. Säteily ympäristössä, 2003) Jokainen säteilyannos lisää kokonaissyöpäriskiä hiukan, vaikka annos olisi miten pieni tahansa. Rajaa turvallisen ja vaarallisen säteilyannoksen välille ei voi asettaa. Pieni annos aiheuttaa äärimmäisen pienen riskin, mutta riski ei ole nolla, jos ei säteilyannos ole nolla ja sitä se ei koskaan ole. Jokainen meistä altistuu säteilylle joka hetki eikä elimistö osaa erottaa luonnonsäteilyä ja keinotekoista säteilyä toisistaan. Osan kaikista syöpäkasvaimista on varmasti aiheuttanut säteily, useimmiten luonnonsäteily. Emme vain osaa sanoa mitkä. (Pöllänen ym. Säteily ympäristössä, 2003) Jos sen sijaan yksi säteilylle altistunut ihminen sairastuu syöpään jossakin elämänsä vaiheessa, ei voida tietää, onko juuri tämä kasvain säteilyn aiheuttama. Syöpä on hyvin yleinen tauti, eikä säteilyn aiheuttamaa syöpää voida erottaa muulla tavalla syntyneestä syövästä. Vaikka henkilö olisi altistunut melko suurellekin annokselle, vanhemmalla iällä ilmenevä syöpä todennäköisesti ei ole säteilyn aiheuttama. Säteily aiheuttaa vain pienen tilastollisen lisän yleiseen syöpäsairastuvuuteen. (Pöllänen ym. Säteily ympäristössä, 2003)

12 11 Syöpä ilmaantuu vasta vuosia altistuksen jälkeen, mutta ylimääräinen riski säilyy koko loppuelämän. Radonkaasun aiheuttama keuhkosyöpäriski painottuu hyvin selkeästi tupakoitsijoihin. Radon aiheuttaa Suomessa arviolta keuhkosyöpää vuodessa, suurin osa tupakoitsijoille. (Pöllänen ym. Säteily ympäristössä, 2003) Kuinka paljon radon lisää keuhkosyöpää? Ruotsissa on tehty laaja tutkimus asuntojen radonpitoisuuden ja keuhkosyövän yhteydestä. Tulokset esitetään taulukossa 1. Tuloksista käy ilmi, että radonin keuhkosyöpäilmaantuvuutta lisäävä vaikutus on tupakoitsijoilla suurempi kuin tupakoimattomilla. Yli 400 Bq/m 3 radonpitoisuus asuinhuoneistossa lisäsi tupakoimattomilla keuhkosyöpäriskiä parin vuosikymmenen aikana 1.2-kertaiseksi eli 20 %, mutta tupakoivilla peräti 2,5-4-kertaiseksi tupakoimattomien riskiin verrattuna. (Pershagen ym., 1994) Eurooppalainen laajempi ja edustavampi tutkimus (kuva 2.), jossa aineistoa 9 maasta, kertoo myös radonin ja tupakoinnin yhteisvaikutuksen rajuudesta. (Darby ym., 2004). Vuosikymmenien oleskelu 600 Bq/m 3 kaksinkertaistaa riskin. Taulukko 1. Tupakoinnin ja radonin yhteisvaikutus lisää keuhkosyöpäriskiä huomattavasti (Pershagen ym. 1994) PITOISUUS alle 50 Bq/m Bq/m 3 yli 400 Bq/m 3 Tupakoimattomat 1,0 1,0 1,2 tupakoivat alle 10 savuketta/päivä 6,2 6,1 25,1 tupakoivat yli 10 savuketta /päivä 12,6 11,8 32,5

13 12 Kuva 2. Radonilla ja tupakalla on huomattava keuhkosyövän esiintymistä lisäävä yhteisvaikutus. (Darby ym., 2004). 2.2 Radonia koskevat lait, määräykset ja ohjeet Suomessa Säteilylaki (592/1991) Säteilyasetus (1512/1991 sekä sen muutos (1143/1998) Sosiaali- ja Terveysministeriön päätös (944/1992) Rakennusmääräyskokoelma D2 (Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 2003) Rakennusmääräyskokoelma B3 (Pohjarakenteet 2004) Asumisterveysohje (2003) Asumisterveysopas (2008) Sisäilmastoluokitus (2000) Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (944/92) ja rakentamismääräyskokoelman osan D2 (2003 rakennuksen sisäilmasto) mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuuden vuosikeskiarvon ei tulisi ylittää 400 Bq/m 3. Uusi asunto (rakennuslupa myönnetty jälkeen) tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m 3. Rakentamismääräyskokoelman osa B3 (2004 Pohjarakenteet) määrää ottamaan radonriskit huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Sisäilmastoluokitus 2000 (Sisäilmayhdistys 2001) mukaan S1 ja S2 tasolla radonin raja-arvo on 100 Bq/m 3 ja S3 tasolla 200 Bq/m 3.

14 Työpaikkojen radonraja-arvot Suomessa Säteilyasetuksessa (1512/1991, muutos 1143/1998) on asetettu raja-arvot työpaikkojen radonpitoisuudelle. Työpaikoilla radonpitoisuus ei saa säännöllisessä työssä (1600 tuntia/vuosi) ylittää vuosikeskiarvoa 400 Bq/m 3. Tätä toimenpidearvoa sovelletaan myös kouluihin, päiväkoteihin ja muihin julkisiin tiloihin. Työnantaja on velvollinen selvittämään radonpitoisuuden työtiloissa, jos voidaan perustellusti epäillä toimenpidearvon ylittyvän. Säteilyturvakeskus julkaisee listan kunnista, joiden alueella työpaikoilla on suoritettava radonmittaus. (www.tyosuojelu.fi/fi/radon) Mittaustulokset on ilmoitettava Säteilyturvakeskukseen silloin, kun radonpitoisuus on suurempi kuin 400 Bq/m 3. Ilmoitus on tehtävä vaikka työaika olisikin normaalia lyhyempi. (www.tyosuojelu.fi/fi/radon) Säteilyturvakeskus huolehtii tarvittaessa jälkivalvontatoimista, kun radonpitoisuudet ylittävät 400Bq/m 3. Toimenpiteet ovat seuraavat: Jos radonpitoisuus on Bq/m 3, työnantajan on suoritettava tarkistusmittaus toisena vuodenaikana. Jos pitoisuus on Bq/m 3, työnantajalle on pienennettävä radonpitoisuutta tai osoitettava, että radonpitoisuuden työnaikainen vuosikeskiarvo kuitenkin alittaa 400 Bq/m 3. Jos pitoisuus ylittää 2000 Bq/m 3, työnantajan on pienennettävä radonpitoisuutta. (www.tyosuojelu.fi/fi/radon) Jos työ ei ole säännöllistä, voi keskimääräinen radonpitoisuus olla suurempi kuin 400 Bq m -3. Radonpitoisuuden toimenpidearvot eri työajoille on esitetty taulukossa 2 Taulukko 2. Työpaikan radonpitoisuuden toimenpidearvot eri työajoille. (STUK St ) Vuotuinen työaika Radonpitoisuuden toimenpidearvo (Bq m -3 ) Säännöllinen työ 400 Enintään 600 tuntia Enintään 300 tuntia Enintään 100 tuntia 6 000

15 14 3. Asuntojen radonpitoisuudet Suomessa sisäilman radonpitoisuudet ovat Euroopan ja mahdollisesti koko maailman suurimpia. Syyt korkeisiin radonpitoisuuksiin löytyvät geologiasta, rakennustekniikasta ja ilmastosta. Asuntojen keskimääräinen radonpitoisuus on Suomessa 123, Ruotsissa 108, Norjassa 106, Tanskassa 77, Saksassa 50, Ranskassa 66 ja Englannissa 20 Bq/m3. (www.stuk.fi) 3.1. Miten radon pääsee huoneilmaan? Radonia syntyy, kun maa- ja kallioperässä oleva uraani hajoaa radioaktiivisesti. Talon alla oleva maaperä onkin tärkein huoneilman radonlähde. Maaperän huokosilmassa radonpitoisuus on yleensä kymmeniätuhansia Bq/m 3. Maanvaraisen laatan, rinneratkaisujen ja kevytsoraharkkojen käyttö on yleistynyt voimakkaasti ja 1990-luvuilla. Tällainen rakennustapa lisää radonpitoisen ilman vuotoreittejä maasta asuntoon. Ulko- ja sisälämpötilojen ero aiheuttaa alipaineen, joka suorastaan imee radonpitoista ilmaa maaperästä lämpimiin sisätiloihin. Talvella radonia virtaa sisään enemmän kuin kesällä. Huono ilmanvaihto myös suurentaa radonpitoisuutta. Taloissa, joissa ilmaa poistetaan koneellisesti, voi korvausilmaventtiilien puute kasvattaa alipaineisuutta ja radonpitoisuutta. Suuria radonpitoisuuksia voi esiintyä kerrostalojen alimpien kerrosten asunnoissa. Radonia tulee huoneilmaan jonkin verran myös maankamarasta peräisin olevista rakennusmateriaaleista, esim. betonista ja tiilestä, jotka sisältävät aina pieniä määriä radioaktiivisia aineita. Näitä ovat uraanin ja toriumin hajoamissarjoihin kuuluvat radioaktiiviset aineet ja kaliumin radioaktiivinen isotooppi K-40. Uraanin hajoamissarja on kuvattu liitteessä 2. Säteilyannoksen kannalta tärkein rakennusmateriaali on betoni, koska sitä käytetään rakennuksissa runsaasti. Puun radioaktiivisuudella ei ole käytännön merkitystä. Betonikerrostalossa gammasäteilystä saatava vuotuinen säteilyannos on suurempi (0,58 msv) kuin pientalossa saatava vuotuinen säteilyannos (0,37 msv). Sen sijaan kerrostaloissa sisäilman radonista saatava annos on keskimäärin pienempi kuin pientalossa saatava annos. Suomessa rakennusmateriaalit eivät ole aiheuttaneet suuria sisäilman radonpitoisuuksia. Kerrostalojen ylempiin kerroksiin radon ei yleensä tule maaperästä vaan lähes yksinomaan rakennusmateriaaleista. Ylemmissä kerroksissa radonpitoisuus on pieni, eikä siitä aiheudu terveysongelmaa. Radonia voi vapautua huoneilmaan myös vedenkäytön yhteydessä. Erityisesti porakaivoveden radonpitoisuus voi olla niin suuri, että se nostaa huoneilman radonpitoisuutta. Radonia vapau-

16 15 tuu herkästi etenkin suihkun, pyykinpesun ja astioiden pesun yhteydessä. Karkean nyrkkisäännön mukaan talousveden pitoisuus 1000Bq/l nostaa sisäilman radonpitoisuutta vajaat 100 Bq/m 3. Lisäksi radonpitoisen veden nauttimisesta aiheutuu säteilyä ruuansulatuselimille. Kuva 3. Huoneilman radonpitoisuuteen vaikuttavat tekijät. (www.stuk.fi)

17 Uraani ja radon juomavedessä Veteen liuennut uraani on haitallista myös kemiallisen myrkyllisyytensä vuoksi. Suurina annoksina nautittu uraani vahingoittaa munuaisia. Akuutti munuaisvaurio aiheutuu, kun kerralla nautittu uraanin määrä on mg henkilön painokiloa kohti. Suomalaisia porakaivoveden käyttäjiä koskevassa tutkimuksessa suurimpien talousveden uraanipitoisuuksien (yli 300 µg/l) havaittiin olevan yhteydessä munuaisten toiminnan muutoksiin, jotka ilmenivät kalsiumin ja fosfaatin erittymisen lisääntymisenä. Muutokset eivät kuitenkaan aiheuttaneet pysyviä terveysvaikutuksia. Selvää kynnysarvoa muutoksilla ei kuitenkaan havaittu, mikä vaikeuttaa riskiarviointia. Juomaveden uraanin yhteyttä suoranaisiin terveyshaittoihin ei myöskään voitu osoittaa. (Suomen ympäristöterveys Oy, Terveydensuojelu. 4. Painos 2006) WHO on asettanut uraanin kemiallisen myrkyllisyyden perusteella tilapäisen ohje-arvon, joka on 15 μg/l. Kanadassa on voimassa arvo 20 µg/l ja Yhdysvalloissa 30 µg/l. EU:n talousvesidirektiivissä raja on asetettu radioaktiivisuudelle ja se merkitsee käytännössä uraanipitoisuutta µg/l. (Pöllänen ym. säteily ympäristössä 2003) Radionuklidien enimmäispitoisuudet Sosiaali- ja terveysministeriön pieniä yksiköitä koskevassa asetuksessa (401/2001) on annettu yksityisessä käytössä olevien kaivojen vedelle radonia koskeva toimenpideraja 1000 Bq/l. Säteilyturvakeskus suosittelee toimenpiteitä, jos veden uraanipitoisuus on suurempi kuin 100 μg/l. Säteilylakiin 592/91 perustuen STUK on antanut Ohje ST-12.3:n vuonna Sen mukaan vesilaitosten veden ja elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävän veden sisältämien radioaktiivisten aineiden aiheuttama annos saa olla enintään 0,5 msv/vuodessa (ruuan ja juoman mukana saatu annos). Tämän perusteella radonpitoisuus saa olla enintään 300 Bq/l. Muiden radioaktiivisten aineiden enimmäispitoisuudet ovat välillä 0,5-20 Bq/l. Jos vedessä on muita radioaktiivisia aineita, radonpitoisuuden on oltava edellä mainittua arvoa pienempi. (Pöllänen ym. säteily ympäristössä 2003 sivu 184) Kaupallista tai julkisen tahon jakamaa vettä (vesilaitokset) koskien ministerineuvosto on hyväksynyt vuonna 1998 EU:n talousvesidirektiivin (98/83/EY). Direktiivissä esitetään viitteellinen kokonaisannos, johon lasketaan mukaan uraani ja radium. Jos viitteellinen kokonaisannos ylittää 0,1 msv vuodessa, edellytetään tarkempia selvityksiä vedessä olevien radioaktii-

18 17 visten aineiden aiheuttamasta terveyshaitasta. Direktiivin radioaktiivisuutta koskeva osuus on sisällytetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Asetus 461/2000 ei kuitenkaan velvoita selvittämään veden radioaktiivisuutta ennen kuin näytteenottomenetelmistä ja -tiheyksistä on annettu erilliset ohjeet. Radonille ja sen pitkäikäisille hajoamistuotteille lyijylle ja poloniumille on annettu EU:n komission suositus vuonna 2001 (2001/928/Euratom), jonka mukaan vesilaitosten veden radonpitoisuudelle voidaan antaa kansallisin perustein viitearvo, joka on välillä Bq/l. Komission suosituksessa esitetään lisäksi lyijylle viitearvoa 0,2 Bq/l ja poloniumille 0,1 Bq/l. Radon ja uraani voidaan puistaa vedestä ionivaihtimella, aktiivihiilisuotimella tai ilmastamalla. (STUK ST ) Radonin esiintyminen Suomessa Uraani ja harjut - radonkriittinen yhdistelmä Graniittisen kallio- ja maaperämme uraanipitoisuus on suurempi kuin koko maailmassa keskimäärin. Suomessa uraanipitoisuudet ovat suurimpia Lahden seudulla, Itä-Uudellamaalla ja Kymen läänissä ja pienimpiä Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Pohjois-Lapissa.(www.stuk.fi) Hyvin ilmaa läpäisevät sora- ja hiekkaharjut ovat radonpitoisen ilman ehtymätön lähde. Harjuille perustetuissa taloissa radonpitoisuudet ovatkin selvästi suurempia kuin lähiympäristön muille maalajeille perustetuissa taloissa. Radonin kannalta pahimpia alueita ovat kohomuotoiset ja jyrkkärinteiset soraharjut kuten Pispalan-harju Tampereella ja eräät Salpausselän alueet Lahden seudulla Suurimmat radonpitoisuudet Etelä-Suomen harjuilla Enimmäisarvon 400 Bq/m 3 ylittäviä asuntoja ja työpaikkoja voi olla kaikkialla Suomessa, mutta suurin todennäköisyys niiden löytymiselle on Etelä-Suomen läänissä ja Pirkanmaan alueella. Tällä yhtenäisellä alueella sijaitsee lähes 80 % kaikista enimmäisarvon ylittävistä asunnoista. Suurin osa näistä radonasunnoista löytyy harjuilta tai Salpausselkämuodostumilta. Suurimmat todetut radonpitoisuudet ovat asunnoissa olleet yli Bq/m 3 (koko vuoden keskiarvo). Hetkellisesti asuin- tai työtiloissa on mitattu jopa Bq/m 3 ylittäviä radonpitoisuuksia.(www.stuk.fi)

19 18 Maaperässä olevien hiekka-, sora- ja savirakeiden välissä on ilmaa. Tämän ilman radonpitoisuus vaihtelee tavallisesti Bq/m 3. Pahimmilla radonalueilla on mitattu radonpitoisuuksia, jotka ovat jopa yli miljoona becquereliä kuutiometrissä..(www.stuk.fi) Suomen radontilannetta kuvastavat kuvat 4 ja 5. Näistä voidaan selvästi havaita runsaimpien radonalueiden keskittyminen Etelä-Suomen harjualueelle. Tavallisesti harjussa on karkea, kivi- ja soravaltainen ydin, ja aines muuttuu hienommaksi harjun reunoille päin. Harjut koostuvat siis hyvin ilmaa läpäisevistä materiaaleista. Suurin yhtenäinen soraharjujono (vetäytymissuuntaisia) Suomessa ulottuu Etelä-Pohjanmaalta Lahden seudulle. Harjujono päättyy Salpausselkään. (www.gtk.fi) Kuva 4. Radon Etelä-Suomessa. Suurimmat radonpitoisuusalueet ovat harjualueella (www.stuk.fi)

20 Kuva 5. Suomen radonkartta (www.stuk.fi) 19

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Radonia kannattaa torjua jo talon rakennusvaiheessa,

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita.

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia

Lisätiedot

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu / js TIEDOTE 11.1.2011 TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Radonista ja radontilanteesta Radon

Lisätiedot

Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos

Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos / MAALISKUU 2014 A Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos Annoskakku 2012 Maarit Muikku, Ritva Bly, Päivi Kurttio, Juhani Lahtinen, Maaret Lehtinen, Teemu Siiskonen, Tuukka Turtiainen, Tuomas Valmari,

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Radontalkoiden asukasilta 27.8.2014

Radontalkoiden asukasilta 27.8.2014 Helsingin radontalkoot Radontalkoiden asukasilta 27.8.2014 1 Radonpitoisuus on mitattu yli 100 000 suomalaisessa pientaloasunnossa 2 Radontalkoot Talkoissa 2003-2014 mitattu 39 000 asuntoa, näistä 6800

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 Yhä enemmän terveellisiä rakennusmateriaaleja s. 4 Onnistunut asuntokauppa s. 6 @home Asumisterveysliitto täytti 20 vuotta SISÄLTÖ 3 Kosteus-

Lisätiedot

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Luonnosta

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

2/2007 vol. 36. Tässä numerossa. PÄÄKIRJOITUS: Muutakin kuin kuumaa vettä... 3. EDITORIAL: Beyond hot water production... 4. Uutisia...

2/2007 vol. 36. Tässä numerossa. PÄÄKIRJOITUS: Muutakin kuin kuumaa vettä... 3. EDITORIAL: Beyond hot water production... 4. Uutisia... 2/2007 vol. 36 Tässä numerossa PÄÄKIRJOITUS: Muutakin kuin kuumaa vettä... 3 EDITORIAL: Beyond hot water production... 4 Uutisia... 5 Jorma K. Mietinen ydinasioista kuultuna... 6 Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Valmiustapahtumat ja valtakunnallinen säteilyvalvonta

Valmiustapahtumat ja valtakunnallinen säteilyvalvonta STUK-B-VYK 4 MAALISKUU 1996 FI9700085 Valmiustapahtumat ja valtakunnallinen säteilyvalvonta Vuosiraportti 1995 Kyllikki Aakko (toim.) Valmiusyksikkö Tämän raportin laadintaan ovat osallistuneet: Hannele

Lisätiedot

Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma

Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma Korjausrakentaminen 2015 Helsinki 3.2.2015 Terveen talon toteutus Radonvapaa sisäilma Olli Holmgren Säteilyturvakeskus Sisältö Perus7edot radonista mi:aaminen, terveyshai:a, lähteet ja vuotorei7t Enimmäisarvot,

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILYTURVAKESKUS Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 SÄTEILYTURVAKESKUS PL 14,

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Radon uudisrakentamisessa

Radon uudisrakentamisessa / TOUKOKUU 2010 A Radon uudisrakentamisessa Otantatutkimus 2009 H. Arvela, I. Mäkeläinen, O. Holmgren, H. Reisbacka Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority /

Lisätiedot

ISOTOOPPILÄÄKETIEDE. Helinä Korpela

ISOTOOPPILÄÄKETIEDE. Helinä Korpela 3 ISOTOOPPILÄÄKETIEDE Helinä Korpela SISÄLLYSLUETTELO 3.1 Yleistä... 220 3.2 Isotooppilääketieteen kehitys... 220 3.3 Tutkimuksissa ja hoidoissa käytettävät radionuklidit... 223 3.4 Radionuklidigeneraattori...

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset

Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Tiedotustilaisuus 11.2. 2011 Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset Hannu Arvela 1 Radon on radioaktiivinen kaasu syntyy jatkuvasti kaikessa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

Radonkorjausmenetelmien tehokkuus Kyselytutkimus

Radonkorjausmenetelmien tehokkuus Kyselytutkimus Radonkorjausmenetelmien tehokkuus Kyselytutkimus Olli Holmgren, Tuomas Valmari, Päivi Kurttio Säteilyturvakeskus 11.3.2015, Helsinki Esitelmän sisältö Yleistä radonista Esiintyminen, mittaukset, lähteet,

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

OPAS KOSTEUSONGELMIIN

OPAS KOSTEUSONGELMIIN TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU JULKAISU 95 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA OPAS KOSTEUSONGELMIIN - Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma Toimittanut Virpi Leivo Rakennustekniikan osasto

Lisätiedot