Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö. Loppuseminaari Matti Kuronen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö. Loppuseminaari 1.9.2011. Matti Kuronen"

Transkriptio

1 Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö Loppuseminaari Matti Kuronen

2 Sisältö Selvityksen tavoitteet Kotimainen vertailu Ulkomaiset referenssit Johtopäätökset

3 Mistä hankkeessa on kysymys Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö on RAKLI:n koordinoima selvityshanke, jossa tutkittiin mahdollisuuksia järjestää asuinaluekehitys julkisomisteisen kumppanuusmallin kautta sekä erityisesti tarkastella kestävyystavoitteita yhtenä erityistavoitteena. Teema on kiinnostava sekä kehittämisen että alueellisen lähtökohdan kannalta. Selvityksessä vertailtiin neljän eri kunnan alueella sijaitsevan alueen julkisjohtoista kehittämistä sekä esiteltiin kaksi ulkomaista referenssihanketta sekä niiden kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Hankkeen osallistujina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan kaupungit, Sipoon kunta sekä Senaatti-kiinteistöt ja HSY.

4 Tavoitteet Tämän projektin tavoitteena oli 1. Tehdä esimerkinomainen vertailu hankkeeseen osallistuvien kuntien käytössä olevista asuinaluekehityksen malleista, 2. Kuvata kaksi julkisomisteista yhtiömuotoista ulkomaista alueprojektin johtamisen mallia: VicUrban (Melbourne, Australia) ja Älvstranden Utveckling (Göteborg, Ruotsi) sekä niiden kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen, ja 3. Esittää malli, jolla julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö voisi toimia alueprojektin liiketoimintaprosessin johtomallina Suomessakin. Projekti rajattiin koskemaan maanomistusta, projektinjohtoa ja kunnallistekniikan rakentamista eli alueen rakentamisvalmiuden kehittämistä. Kaavoitusprosessia ei tarkasteltu erillisenä tässä yhteydessä.

5 Vertailu Helsingin seudulla Osallistuvat kunnat valitsivat vertailuun kukin yhden kehitettävän alueen omista tarpeistaan lähtien. Vertailu ei kata kaikkia alueella käytössä olevia kehittämisen malleja, mutta on riittävän kattava kuvaamaan edistyksellisimpiä tämänhetkisiä toimintatapoja. Valitut alueet olivat Aurinkolahti (Helsinki) Suurpelto (Espoo) Marja-Vantaa (Vantaa) Eriksnäs (Sipoo). Vertailtavat alueet ovat keskenään erilaisia ja erilaisissa kehitysvaiheissa, mutta ne ovat pääasiassa asuinalueita.

6 Vertailu Helsingin seudulla Kaikki vertaillut projektit on organisoitu suhteellisen itsenäisiksi osiksi kaupunkien organisaatiota. Lisäksi kaikissa tehdään yhteistyötä yksityisten maanomistajien, kehittäjien ja rakennuttajien kanssa. Kaikilla projekteilla on vastuullinen projektinjohtaja, joka muissa kuin Eriksnäsin tapauksessa on osa kaupungin organisaatiota. Projektinjohtajan tehtävä on luoda ja ylläpitää hankkeeseen liittyvää verkostoa, vaikkakin osa hankkeeseen liittyvistä tehtävistä hoidetaankin eri virastoissa. Lisäksi hankkeilla on mahdollisesti muitakin henkilöresursseja ja kaikkien johtaminen tai koordinaatio tapahtuu erillisessä projektiorganisaatiossa tai kehittämistoimistossa, ei osana kaavoitusta.

7 Vertailu Helsingin seudulla Suurpellossa ja Marja-Vantaalla projekteihin liittyy myös taloudellinen itsenäisyys, niiden tulot kohdennetaan kaupungin budjetissa projektille. Projekteihin liittyy tavoitteita, jotka Suurpellon ja Marja-Vantaan osalta tulevat osin jo kaupunkien strategiasta. Suurpellossa, Marja- Vantaalla ja Eriksnäsissä ekologisen kestävyyden tavoitteet ovat pinnalla; Aurinkolahdessa, jonka kehitys alkoi aiemmin, kestävyystavoitteet ovat ennemminkin sosiaalisia. Suurpellossa on perustettu erillinen yhtiö vastaamaan alueelle toteutettavasta imujätejärjestelmästä. Alueella toimivat asuntorakennuttajat ovat sen osakkaita, mutta omistus on tarkoitus siirtää rakentamisen edetessä taloyhtiöille. Muuten infrastruktuuri toteutetaan melko perinteisesti; poislukien Eriksnäsissä, jossa maanomistaja vastaa infrainvestoinneista. Vesihuollon osalta HSY joutunee jatkossa maksamaan uudisinvestoinnit, eikä niitä kateta maankäyttömaksuin.

8 Vertailu Helsingin seudulla Maanomistusta ei kaikissa hankkeissa ole keskitetty kaupungin käsiin. Marja-Vantaalla kaupunki on hankkinut pääosan maata omistukseensa ja Aurinkolahdessa kaupunki oli alkuperäinen omistaja, mutta Suurpellossa ja Eriksnäsissä luotetaan siihen, että yksityisten maanomistajien kanssa voidaan sopimuksin luoda yhteinen kehittämisintressi. Luottamushenkilöiden sitouttaminen tai luottamushenkilöohjaus on erilaista projektien kesken. Syynä tähän voivat olla kaupunkien erilaiset perinteet asiassa. Kuitenkin kaikissa tapauksissa projektista raportoidaan kaupunginhallitukselle, sen jaostolle tai vastaavalle elimelle, vaikka siihen liittyvät erillistehtävät kuten katusuunnittelu ja rakentaminen voivatkin olla osa muiden luottamuselinten päätöksentekoa. Projekteissa on kiinnitetty huomiota päätöksenteon avoimuuteen ja osallisten osallistumiseen. Samalla on kuitenkin pyritty varmistamaan päätöksenteon ja toiminnan ketteryys.

9 VicUrban, Melbourne, Australia Ehkä hieman yllättäenkin mm. valtiovarainministeriön taannoisen selvityksen mukaan Australian kuntasektori on tarpeeksi lähellä suomalaista ja relevantti vertailu on mahdollinen. VicUrban on Victorian osavaltion omistama aluekehittäjäyritys. Se on osavaltion työrukkanen, jota käytetään kehitettäessä mm. vanhaa satama-aluetta, taantuneita alueita tai nyttemmin myös tiivistämään yhdyskuntarakennetta, mutta se myös tuottaa voittoa. Liikevaihto perustuu suurimmalta osin tontinmyyntiin, mutta jonkun verran VicUrban myös rakennuttaa asuntoja. VicUrbanin rooli on innovoida kehittämällä kulloistenkin markkinoiden kestävimpiä asumisen ratkaisuja, luoda uutta toimintaa sellaisissa paikoissa ja sektoreilla joilla ei vielä ole toimivia markkinoita ja pitkällä aikavälillä vaikuttaa asuntomarkkinoiden ja rakennusalan toimintaan. Kaavoitusvalta on kaupungeilla, mutta osavaltio voi joissakin tapauksissa ottaa sen myös itselleen. Kestävyys: laatuohjelma, mixed use, erityisesti vesiasiat

10 VicUrban 1 AUD = 0,73 EUR Liikevaihto (milj. AUD) Tulos (milj. AUD)

11 Älvstranden Utveckling, Göteborg, Ruotsi Göteborgin kaupunki otti 1996 vastuulleen Svenska Varv AB:n, joka kehitti 1970-luvulla vaikeuksiin joutuneen telakka-alueen kiinteistöjä. ÄU kehittää edelleen samaa aluetta, mutta noin kymmenen osaprojektin kautta. Lisäksi ÄU toteuttaa osan julkisesta uudisrakentamisesta omaan taseeseensa. Lopputavoitteena on saada alueelle asukasta sekä työpaikkaa ja opiskelupaikkaa. Älvstranden Utveckling vastaa itse suurelta osin esisuunnittelusta ja yleiset suunnitteluohjeet ovat mahdollistaneet yleiskaavan jättämisen määräyksiltään väljemmäksi. Kaupunkisuunnitteluvirastolla ja yrityksellä on pysyvä yhteinen työryhmä joka käy läpi suunnitteluasiat, mutta päätösvalta on edelleen kaupungilla. Kestävyys: mixed use, laatuohjelma, energiatehokkuus Hankkeissa voidaan kehittää myös yksityistä maata, mutta sopimukseen perustuen

12 Älvstranden Utveckling 1 SEK = 0,11 EUR 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Liikevaihto (milj. SEK) Tulos (milj. SEK) 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0

13 Hallinto VicUrban Älvstranden Utveckling Victorian osavaltio (julkinen) Göteborgin kaupunki (julkinen) Tuotto Ministeri Omistajaohjaus Hallitus VicUrban (yksityinen) Aluehankkeet ja asuntokehitys Oma pääoma Tuotto Omistajaohjaus Hallitus Älvstranden Utveckling (yksityinen) Älvstrandenin aluehankkeet sekä rakennushankkeet Oma pääoma

14 Hallinto VicUrban Noin 200 työntekijää Osavaltion ministeri vastaa toiminnasta Asiantuntijahallitus sekä toimitusjohtaja Tulouttaa tuoton omistajalle Älvstranden Utveckling Noin 40 työntekijää Kaupunki vastaa toiminnasta Pääosin poliittinen hallitus sekä ammattimainen toimitusjohtaja Tuotto sovittu käytettäväksi Älvstrandenin kehittämiseen

15 Johtopäätökset Kansainvälisten mallien mukainen julkisesti omistettu yritys olisi mahdollinen malli Suomessakin. Luonteva omistajapohja olisivat ne kunnat, jonka alueella yrityksen on tarkoitus toimia. Sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tapauksissa keskitytään jonkun maantieteellisen alueen kehittämiseen. Raportissa esitetään esimerkinomaisesti, miten malli toimisi Kuninkaankolmiota kehitettäessä.

16 Kuninkaankolmio Kuva: Kuninkaankolmioprojekti Kuninkaankolmio on Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteisesti kehittämä alue, jossa kuitenkin on useita kaupunkikohtaisia erillisprojekteja. Tavoitteena on ennen kaikkea kunnanrajat ylittävä palveluyhteistyö sekä myös yhteistyö maankäytön suunnittelussa. Alue sijoittuu skaalassa yhden asemakaava-alueen ja seudun välille. Yrityksestä käytetään raportissa työnimeä K3 Oy.

17 Kuninkaankolmio Tuotto Helsinki Omistajaohjauspolitiikat Espoo Yhtiökokous Hallitus K3 Oy Kuninkaankolmion hanke kokonaan tai osittain Vantaa Oma pääoma, maa-alueet Omistussuhteet määräytyisivät luovutettujen maa-alueiden suhteessa Tuotto kehittämiseen (voitot kuitenkin verollisia) Mukaan kehitystyöhön voidaan ottaa myös muita toimijoita ja muita maanomistajia sekä lähteä niiden kanssa erilaisiin yhteisyrityksiin emokaupunkeja luontevammin tai tukea kehitysyhtiöllä Myyrmäen aluekeskuksen kehitystä. Kuninkaankolmion alueella esimerkiksi Senaattikiinteistöillä on merkittäviä maanomistuksia.

18 Johtopäätökset Yritys on työväline toteuttaa omistajiensa maapolitiikkaa, omistajapolitiikkaa ja elinkeinopolitiikkaa sekä mahdollisia muita strategisia tavoitteita. Yleisesti voidaan todeta, että julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö voi toimia alueprojektin liiketoimintaprosessin johtomallina ja siten olla metodi kehittää ja toteuttaa uusia ja vanhoja asuinalueita yhteiskunnallisten tavoitteiden mukaan, taloudellisesti kestävin periaattein. Toimintamalli voidaan kiteyttää siihen, että useiden sopimusten sijaan kehittäminen tehdään yhden sopimuksen alla. Riskejä voidaan jakaa ( maapooli ) ja siirtää omistajien ja yrityksen välillä. Hyötyjä voidaan jakaa sekä ajallisesti että osallistujien kesken eivätkä yksittäiset intressit pääse kaatamaan hanketta.

19 Johtopäätökset - hyödyt 1. Infrastruktuurin tarkoituksenmukainen toteuttaminen esim. alueellisten yleissuunnitelmien puitteissa. 2. Koko pääkaupunkiseudun kehityksen palveleminen mahdollistamalla kynnysinfrastruktuurin rakentamisen (esim. Jokeri II). 3. Kehitettävän maaomaisuuden kiertonopeuden parantaminen. 4. Yhteistyö yksityisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa helpottuu hankkeissa. Sekä lisäksi kirjallisuuden pohjalta: Monipuolisemmat rahoitusmahdollisuudet Kasvava tuottavuus Nopeampi ja tuloshakuinen päätöksenteko Tulosvastuu Tarkoituksenmukainen henkilöstöpolitiikka ja parantunut henkilöstön motivaatio.

20 Johtopäätökset ratkaistavaksi jääviä asioita Omistajaohjauksen ja liiketoiminnan välinen tasapaino - sekä sijoitettava pääoma ja tuoton jakaminen että toisaalta yrityksen tuottama yhteiskunnallinen hyvä (kehitetyt uudet asuinalueet) jakautuvat oikeudenmukaisesti omistajien kesken. Samalla toimialalla toimivat voittoa tavoittelevat yritykset voivat pitää K3:a markkinahäirikkönä - yrityksen toimintaalueen tulee olla rajattu ja sen tulee pyrkiä toiminnassaan avoimuuteen myös markkinoiden suuntaan. Avoimuus palvelee myös tontinluovutuksia ja siten yhtiön omaa liiketoimintaa, kun esimerkiksi muut kehittäjät ja rakentajat potentiaalisina asiakkaina tietävät, milloin tontteja tulee markkinoille. Yrityksen toiminta ei ole samalla tavalla läpinäkyvää kuin kunnallisen päätöksenteon. Omistajaohjaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Alan toiminta on suhdanneherkkää ja työvoiman saatavuus voi etenkin noususuhdanteessa olla vaikeaa. Toisaalta pätevää ja kokenutta työvoimaa on olemassa sekä yksityisellä että julkisellakin sektorilla.

Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö. Loppuraportti 1.9.2011

Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö. Loppuraportti 1.9.2011 Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö Loppuraportti 1.9.2011 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Esipuhe...4 Tausta...5 Osallistujat ja toteutus...6 Tehtävänanto...6 Kotimainen vertailu...7 Suurpelto...

Lisätiedot

Innovatiiviset maankäytön keinot

Innovatiiviset maankäytön keinot Innovatiiviset maankäytön keinot KUPERA-workshop Lempäälä 14.10.2011 Pekka Vaara Aluekehittämisen malleja, eräitä esimerkkejä Tapiola Suurpelto Jätkäsaari Marja-Vantaa VicUrban Älvstranden Kuninkaankolmio

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki-

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Seudulla Loppuraportti Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi ja prosessit KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom Tausta Aluerakentamisprosessit

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Maan kä ytö tieteiden laitos Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Sanna Ahonen, Aino Verkasalo, Kia Hakala Asuntotuotanto, joka toteutetaan julkisella tuella Kunnan

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

UUDISRAKENNETTAVAN KIINTEISTÖSIJOITUSKOHTEEN ARVIOINTI SIJOITTAJAN JA KEHITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

UUDISRAKENNETTAVAN KIINTEISTÖSIJOITUSKOHTEEN ARVIOINTI SIJOITTAJAN JA KEHITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Talouden ja yritysjuridiikan laitos UUDISRAKENNETTAVAN KIINTEISTÖSIJOITUSKOHTEEN ARVIOINTI SIJOITTAJAN JA KEHITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Kandidaatintutkielma Markku Karvonen 30.11.2007

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

UNELMA UUDESTA TAPIOLASTA SUURPELTO-VISION TOTEUTTAMINEN

UNELMA UUDESTA TAPIOLASTA SUURPELTO-VISION TOTEUTTAMINEN UNELMA UUDESTA TAPIOLASTA SUURPELTO-VISION TOTEUTTAMINEN Suvi Tuiskunen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Ympäristöpolitiikka ja aluetiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Tampereen yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin Pentti Siitonen & Ari-Veikko Anttiroiko & Olavi Kallio Tampereen yliopisto Tampere 2010 2 SISÄLTÖ Alkusanat...3

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus

Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus Kansantaloudellinen aikakauskirja 109. vsk. 4/2013 Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus Seppo Laakso VTT, Toimitusjohtaja Kaupunkitutkimus TA Oy Heikki Loikkanen

Lisätiedot

JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖHANKKEET CASE TAMPEREEN KANSI- JA KESKUSAREENAHANKE

JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖHANKKEET CASE TAMPEREEN KANSI- JA KESKUSAREENAHANKE TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖHANKKEET CASE TAMPEREEN KANSI- JA KESKUSAREENAHANKE Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro Gradu -tutkielma

Lisätiedot

Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta

Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 15/2013 Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta Pekka Salminen (Locus Vinum) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

copyright: Pekka Pättiniemi & Jarmo Hänninen ISBN 978-951-9455-94-5 Kannet: Henrich Konček Ulkoasu: Janne Hernesniemi Vektorigrafiikka: Misa

copyright: Pekka Pättiniemi & Jarmo Hänninen ISBN 978-951-9455-94-5 Kannet: Henrich Konček Ulkoasu: Janne Hernesniemi Vektorigrafiikka: Misa copyright: Pekka Pättiniemi & Jarmo Hänninen ISBN 978-951-9455-94-5 Kannet: Henrich Konček Ulkoasu: Janne Hernesniemi Vektorigrafiikka: Misa Myllyviita Painopaikka Picascript Oy Helsinki 2011 Pekka Pättiniemi

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä Mäntyharju HEINOLA Savitaipale Jaala Nastola KUUSANKOSKI Valkeala Luumäki ORIMATTILA Iitti KOUVOLA Artjärvi Lapinjärvi Elimäki ANJALANKOSKI Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA FCG Finnish Consulting Group Oy VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA Loppuraportti 31.8.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I Loppuraportti

Lisätiedot

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2015

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti HELSINGIN KAUPUNKI Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011 Sisällys 1. Johdanto, tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen kohteena oleva asunto-omaisuus... 5 2.1 Yhtiöt... 6 2.2. Hajautetun rakenteen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

Selvitys kehittämishankkeiden käynnistämisestä

Selvitys kehittämishankkeiden käynnistämisestä SIIRRETTÄVÄ JA MUUNNELTA PUURAKENNUS Selvitys kehittämishankkeiden käynnistämisestä 8.2.2011 Pekka Erkkilä SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Taustaa 3 2. Selvityksen rajaukset 3 3. Kehittämisestä kiinnostuneet

Lisätiedot