Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...35 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...41 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...43 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...60 Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar...65 Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar...66 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...67 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken...69 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...70

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) ABC (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16 NCL(8) (111) (210) T (220) IF TURVAPARTNERI (730) IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 45 (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN SUORAMAINONTA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 39, 41 (111) (210) T (220) FINNSKILLS (730) OKSANEN, LAURI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 28 (111) (210) T (220) SEM (730) SEMTU OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 6, 19 (111) (210) T (220) SuomiAreena (730) PORIN KAUPUNKI, Pori, Björneborg, FI, MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 41

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Think! Media (730) PIXOI OY, Loppi, Loppi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 12, 41 (111) (210) T (220) LOOPT (730) LOOPT, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 39, 45 (111) (210) T (220) (730) KEKKILÄ OY, Eurajoki, Euraåminne, FI (740) Benjon Oy (591) Merkin väri on vihreä. - Märket utförs i grönt. (511) 1, 6, 8, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 31, 37, 44

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Le Prince (730) BERGGREN, JOONAS, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Pyöräpalvelu Berggren Oy (511) 37 (111) (210) T (220) (730) KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA (KPO), Kajaani, Kajana, FI (511) 9, 35, 37, 38, 40, 41, 42 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HELSINGIN ERIKOISHÖYLÄYS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 19 (111) (210) T (220) (730) SAVON PRO SERVICE KY, Iisalmi, Idensalmi, FI (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, gult, vitt och svart. (511) 7, 41 (111) (210) T (220) EROA (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) ALFAPAC

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ALFAPAC AB, Åsbro, Åsbro, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 17, 19 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) Tulppa (730) FINNFOAM OY, Salo, Salo, FI (511) 19, 37 (111) (210) T (220) J. A. U. Yrjölän puuro (730) SYMPPIS INTERNATIONAL OY, Espoo, Esbo, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) POMO (730) FONECTA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 35, 38, 42

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) LOVE B-A-S (730) BERNER OSAKEYHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 1, 5, 31, 44 (111) (210) T (220) edisc (730) MLP MODULAR LEARNING PROCESSES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Ciron (730) CIRON OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (320) (330) FR (310)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ACCOR, Evry, Evry, FR (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, rött och vitt. (511) 9, 16, 36 (641) Perustuu kansainväliseen rekisteröintiin numero baserar sig på den internationella registreringen nummer (111) (210) T (220) (320) (330) FR (310) (730) ACCOR, Evry, Evry, FR (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, rött och vitt. (511) 9, 16, 36 (641) Perustuu kansainväliseen rekisteröintiin numero baserar sig på den internationella registreringen nummer (111) (210) T (220) Ultralasik (730) OPER OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41, 44, 45

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Ragnar Granit Instituutti (730) MALMIVUO, JAAKKO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) DL Software (730) OY DL SOFTWARE AB, Vaasa, Vasa, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) pajanetti (730) ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS -SÄÄTIÖ, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KUNTTU, KEIJO, Lohja, Lojo, FI, MYLLYHARJU, JANI, Luvia, Luvia, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, rött och vitt. (511) 4, 11, 35 (111) (210) T (220) (730) FREMANTLEMEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 25, 35, 38, 43 (111) (210) T (220) SILVER IMAGE LASER (730) M-REAL OYJ (M-REAL CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 16 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JYVÄSKYLÄN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JYKES OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Hintakummajaiset (730) KYMEN PUHELIN OY, Kotka, Kotka, FI (511) 9, 35, 38 (111) (210) T (220) MIRANDA (730) HOLOPAINEN, LASSI PEKKA, Kaarina, S:t Karins, FI, ESKOLA, VESA-HEIKKI OLAVI, Marttila, S:t Mårtens, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) DRIV

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DRIVING TEAM OY, Lapinlahti, Lapinlahti, FI (511) 37, 39, 41 (111) (210) T (220) (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja harmaa. - Märket utförs i rött och grått. (511) 7, 8 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN TANSSIURHEILULIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on punaruskea. - Märket utförs i rödbrunt. (511) 41 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SOMATIC CENTER FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28, 41, 44 (111) (210) T (220) Cafe Enzo (730) MIXTEC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) (730) PIIRAINEN, YRJÖ TAPIO, Kotka, Kotka, FI (511) 35, 39, 41

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) SLU SPORT FINLAND (730) SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 28, 35, 41 (111) (210) T (220) KARAOKE TEAM/JOUKKUE CHAMPION OF THE WORLD (730) GOODPREA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 45 (111) (210) T (220) KARAOKE UNIVERSAL CHAMPION (730) GOODPREA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 45 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RELIPLAY OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) Codalvon (730) MEDA AB, Solna, Solna, SE (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) (730) SUOMI-SOFFA TEHDAS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 11, 20, 24, 25, 27, 35, 43 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMI-SOFFA TEHDAS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 11, 20, 24, 25, 27, 35, 43 (111) (210) T (220) Huono Äiti (730) HELIN-SARVAMAA, SARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) BailaFitness / BailaFit (730) SAMIR RABHI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) Pääministeri

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LÄHTEENMÄKI, HELJÄ, Turku, Åbo, FI (511) 30 (111) (210) T (220) LIEDENPAIKKA (730) PENTTI YLÄ-LIEDENPOHJA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Jenny Öberg (511) 35, 37, 39 (111) (210) T (220) Arvo-asiakas Kultajousi (730) KULTAJOUSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) antaa avullesi kasvot (730) SUOMEN WORLD VISION RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning oikeita lahjoja oikeille ihmisille (730) SUOMEN WORLD VISION RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) ENSTO Saving Your Energy (730) ENSTO OY, Porvoo, Borgå, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 7, 9, 11 (111) (210) T (220) (730) ENSTO OY, Porvoo, Borgå, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grönt och vitt. (511) 7, 9, 11 (111) (210) T (220) ENSTO Saving Your Energies

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ENSTO OY, Porvoo, Borgå, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 7, 9, 11 (111) (210) T (220) Open Light (730) HIETALA, JAAKKO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 39, 41, 42 (111) (210) T (220) Nosh Organics (730) NOSH COMPANY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25, 28 (111) (210) T (220) MBM - Music Business Management (730) ROYALTY FINLAND INC. OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kotipesä (730) RATIA BRAND CO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 11, 14 (111) (210) T (220) (730) MY SOLUTIONS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 43, 45 (111) (210) T (220) KEINO - OMA (730) LUND, PIRJO, TOIMINIMEN T:MI IHMEIDEN TALO HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 44, 45 (111) (210) T (220) BRAVURIA

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 43 (111) (210) T (220) Argonautic (730) ALFREDS, HANS, Pirkkala, Pirkkala, FI (511) 2 (111) (210) T (220) Motokuume (730) SARAVUOMA, KIRSI, TOIMINIMEN FINNOVATION HALTIJANA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Katri/n (730) NISKANEN, KATRI, TOIMINIMEN DESIGN BY KATRI NISKANEN HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 25, 42 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BUNGALOW OY LEHTINEN, Espoo, Esbo, FI (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) Luova ratkaisu - rakentaa, asua ja elää. (730) BUNGALOW OY LEHTINEN, Espoo, Esbo, FI (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) KUPLASTOP (730) NYCOMED GMBH, Konstanz, Konstanz, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) Ruislittu (730) ANTTALAINEN, OSMO ANTERO, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 30, 31

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) kätdesign (730) HUKIO, KATI, Turku, Åbo, FI (511) 20, 21, 35 (111) (210) T (220) (730) ROCE PARTNERS HOLDING OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja turkoosinsininen. - Märket utförs i svart och turkosblått. (511) 35, 39, 42 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LENTO, AIJA, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (511) 41, 43, 44 (111) (210) T (220) ENSTO Saves Your Energy (730) ENSTO OY, Porvoo, Borgå, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 7, 9, 11 (111) (210) T (220) (730) APE PAYMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 36, 38 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI APEMENT (730) APE PAYMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 36, 38 (111) (210) T (220) EVEN A MONKEY CAN DO IT (730) APE PAYMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 36, 38 (111) (210) T (220) PÖLLIPELI (730) NELOSTUOTE OY, Pori, Björneborg, FI (511) 9, 16, 28 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN YLIOPISTO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 41, 42

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Äijä Hetki (730) FRESH SERVANT OY AB, Pietarsaari, Jakobstad, FI (511) 31 (111) (210) T (220) (730) STL-SUOMEN TUONTILIHA OY, Brändö, Brändö, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) OY ADMINISTRATIVE CONSULTING AB, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta, keltainen, punainen, sininen ja vihreä. - Märket utförs i vitt, svart, gult, rött, blått och grönt. (511) 35, 41, 42

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ENSTO OY, Porvoo, Borgå, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grönt och vitt. (511) 7, 9, 11 (111) (210) T (220) (730) ARCTIC MACHINE OY, Suonenjoki, Suonenjoki, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja sininen. - Märket utförs i svart, vitt och blått. (511) 7, 9, 12 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ARCTIC MACHINE OY, Suonenjoki, Suonenjoki, FI (591) Merkin värit ovat sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, svart och vitt. (511) 7, 9, 12 (111) (210) T (220) (730) ARCTIC MACHINE OY, Suonenjoki, Suonenjoki, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja sininen. - Märket utförs i svart, vitt och blått. (511) 7, 9, 12 (111) (210) T (220) EIGHT BALL, KASIPALLO (730) KOMULAINEN, JYRKI TAPANI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 33 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) T&T TRADING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 25, 32 (111) (210) T (220) HITTI VAI HUTI (730) NRJ FINLAND OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) PPCT FINLAND OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) RUOKAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25, 35

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 32 (111) (210) T (220) (730) DIGIA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat sininen, vaaleansininen, vihreä ja harmaa. - Märket utförs i blått, ljusblått, grönt och grått. (511) 38, 41, 42 (111) (210) T (220) urheilutikku

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CODEATOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) ZIPCAR (730) ZIPCAR, INC., Delaware, Delaware, US (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 39 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) (730) LOHIKÄÄRME OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, vitt och svart. (511) 41

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 4965, 8851, , (730) COOPER BRANDS, INC., Delaware, Delaware, US (111) 34453, (730) MONT D'OR OF AMERICA, LLC (ALLIANCE TIME), New York, New York, US (111) 35302, (730) VAPO TIMBER OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (111) (730) STANLEY WORKS (EUROPE) AG, Dübendorf, Dübendorf, CH (111) (730) CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH, Hannover, Hannover, DE (111) (730) WEYERHAEUSER NR COMPANY, Washington, Washington, US (111) (730) ERAMET, Pariisi, Paris, FR (111) (730) SUOMEN LEHTIYHTYMÄ OY, Tuusula, Tusby, FI (111) (730) SEK HOLDING, Pariisi, Paris, FR (111) 56173, (730) INTER PARFUMS S.A., Pariisi, Paris, FR (111) (730) EMERY OLEOCHEMICALS GMBH, Düsseldorf, Düsseldorf, DE

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) GARDNER DENVER LIMITED, Bradford, Bradford, GB (111) 71783, 71784, , (730) RAVINTORAISIO OY (2), Raisio, Reso, FI (111) (730) POLYMERLATEX GMBH, Marl, Marl, DE (111) (730) PACO RABANNE, Neuilly Sur Seine, FR (111) (730) RODSTON LIMITED, Hong Kong, Hong Kong, HK (111) (730) PMPI LLC, Virginia, Virginia, US (111) 84313, 95287, (730) LUXMAN KABUSHIKI KAISHA (LUXMAN CORPORATION), Kanagawa, Kanagawa, JP (111) (730) COMPTOIR COMMERCIAL ET INDUSTRIEL - CCI, Saint-Georges de Montaigu, Saint-Georges de Montaigu, FR (111) (730) METAFLUX INTERNATIONAL AG, Möhlin, Möhlin, CH (111) 89027, , , , , , , , , (730) SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT IP CO B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (111) (730) SMITHS MEDICAL ASD, INC, Delaware, Delaware, US

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) 99784, , (730) SPBI, Dompierre sur Yon, Dompierre sur Yon, FR (111) , (730) OILILY WORLD B.V., Bergen, Bergen, NL (111) , (730) MISSIONKYRKAN I FINLAND, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) PUUHARYHMÄ OYJ, Janakkala, Janakkala, FI (111) (730) KULTAKESKUS OY (3), Hämeenlinna, Tavastehus, FI (111) (730) KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SUOMEN SUORAMAINONTA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) NOVOTEX ITALIANA S.P.A., Milano, Milano, IT (111) (730) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Delaware, Delaware, US (111) (730) SAKURA GLOBAL HOLDING KABUSHIKI KAISHA (SAKURA GLOBAL HOLDING CO., LTD), Tokio, Tokio, JP (111) (730) MIKADO JAPAN CO., LTD., Okayama, Okayama, JP

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) 2ME HOLDING AG, Basel, Basel, CH (111) (730) YOHJI YAMAMOTO INC., Tokio, Tokyo, JP (111) (730) GRANGE FENCING LIMITED, Telford, Telford, GB (111) (730) KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG, Laupheim, Laupheim, DE (111) (730) SUOMEN METROTUOTANTO OY, Lappeenranta, Villlmanstrand, FI (111) (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (111) (730) ACCENT EQUITY PARTNERS AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) MEDIADRIVE OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP EERSEL B.V., Eersel, Eersel, NL (111) (730) BENCOM S.R.L., Ponzano Veneto, Ponzano Veneto, IT (111) (730) FROMOND, LILLI SOPHIE LOUISE, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) NESTE MARKKINOINTI OY (2), Espoo, Esbo, FI

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , (730) FINNDOMO OY (2), Sonkajärvi, Sonkajärvi, FI (111) (730) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, Tokio, Tokyo, JP (111) , , , (730) ABN AMRO II N.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (111) (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) SOKOTEL OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) AVECTION KY, Kokkola, Karleby, FI (111) (730) CENCEI OY, Vantaa, Vanda, FI (111) (730) KIMMO TENHUNEN TUOTANTO, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CAPESPAN (PROPRIETARY) LIMITED, Bellville, Bellville, ZA (111) , (730) L-TEC SPORT OY, Askola, Askola, FI (111) , , , , , , (730) FINAVIA OYJ, Vantaa, Vanda, FI

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) , , (730) ÖRUM OY AB (2), Espoo, Esbo, FI (111) (730) FOREX BANK AKTIEBOLAG, Tukholma, Stockholm, SE (111) , , , , , , (730) SAMSUNG MOBILE DISPLAY CO., LTD., Yongin-city, Gyunggi-do, Yongin-city, Gyunggi-do, KR (111) (730) MERCA-AUTOASI OY AB, Lahti, Lahtis, FI (111) (730) AM-KODIT OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (111) (730) REINO & AINO KOTIKENKÄ OY, Lieksa, Lieksa, FI (111) (730) A&J HAATAJA OY, Vantaa, Vanda, FI (111) , (730) ONREQUEST AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) HOLM, KERTTU IRENE, Eura, Eura, FI, RYHÄNEN, JOHANNA KRISTIINA, Harjavalta, Harjavalta, FI, SILTANEN, TEEMU JUHA SANTERI, Raisio, Reso, FI, RYHÄNEN, MARI JOHANNA, Harjavalta, Harjavalta, FI (111) (730) POSIRA OY, Helsinki, Helsingfors, FI

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (A) (B) (A) (B)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) MAJE (730) MAJE, Paris, Paris, FR (511) 9, 14, 18, 25 NCL(8) (111) (151) (320) (330) GB (310)

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ VAPOR TTK-ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ЗАКАЗЧИК РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОДУКТ КОЛ-ВО ПРОИЗВО- ДИТЕЛЬНОСТЬ ПАРА т/ч МОЩНОСТЬ,МВт ДАВЛЕНИЕ, бар FORTUM, KOKKOLA TTK-370SH 2 20,6 12,5 10,0 ОАО ГИПРОГАЗООЧИСТКА TTK-500

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

VERKSAMHETSSTÄLLEN PAKETTJÄNSTER

VERKSAMHETSSTÄLLEN PAKETTJÄNSTER Kommun (den slutliga förfrågan enligt kommunindelningen i Fastlandsfinland per 1.1.2016) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekis Esbo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa Haapajärvi

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015

Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015 Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015 ASB801 2 Varastovalikoima Ohjauskaapeli Y-JZ, Y-JB, Y-OZ OHJAUSKAAPELI Y-OZ mustat numeroidut johtimet ilman KEVIä AMK606 0405219 OHJAUSKAAPELI Y-OZ

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj, hallituksen nykyiset jäsenet

Huhtamäki Oyj, hallituksen nykyiset jäsenet Huhtamäki Oyj, hallituksen nykyiset jäsenet Eija Ailasmaa s. 1950, Suomen kansalainen Hallituksen jäsen alkaen: 22.3.2004 Hallituksen valiokunnat: tarkastusvaliokunnan jäsen Koulutus: valtiotieteen maisteri

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

AIKAVARAUKSET 27.4.2014 MENNESSÄ

AIKAVARAUKSET 27.4.2014 MENNESSÄ NAISTEN SM-KILPAILUT HEINOLAN VIERUMÄELLÄ 26.3.-11.5.2014 - AIKAVARAUKSET 27.4.2014 MENNESSÄ Ke 26.3. klo 12.00 1. erä La 29.3. klo 9.00 1. erä La 29.3. klo 13.00 2. erä 1 1 1 YLÖJÄRVI Lucky Ladies 1 2

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

YRITYSPALVELUREKISTERI REGISTER ÖVER FÖRETAGSTJÄNSTER

YRITYSPALVELUREKISTERI REGISTER ÖVER FÖRETAGSTJÄNSTER YRITYSPALVELUREKISTERI REGISTER ÖVER FÖRETAGSTJÄNSTER ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO - REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND TOIMINIMI / FIRMA Aputoiminimi / Bifirma Osoite / Adress _ Y-tunnus / FO-nummer

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot