Budjetointiohje vuoden 2015 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Budjetointiohje vuoden 2015 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2016-2017"

Transkriptio

1 BUDJETOINTIOHJE 1 (7) Budjetointiohje vuoden 2015 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä toisin kuin jäsenyhteisöille lähetetyissä yleiskirjeissä, joissa on kerrottu vain ko. jäsenyhteisön maksuluokkaa koskevat asiat. Tavoitteenamme on pitää kuntatyön sivukuluksi luettavat eläkemaksut eli palkkaperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu (varhe-maksu) yksityisen sektorin eläkemaksun (TyEL-maksu) vastaavien komponenttien suuruisina. Vuonna 2015 työnantajalta perittävä palkkaperusteinen maksu nousee 0,2 prosenttiyksikköä 17,05 prosenttiin. Varhe-maksu pysyy ennallaan keskimäärin 0,9 prosentissa palkkasummasta. Varhe-maksun määrä kuitenkin vaihtelee jäsenyhteisöittäin maksun piirin kuuluvien eläkkeiden alkavuuden mukaan. Eläkemenoperusteisella maksulla katetaan se osa kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitustarpeesta, joka ylittää palkkaperusteisen ja varhe-maksun tuoton. Se on riippumaton talousarviovuoden palkoista ja perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat karttuneet ennen vuotta Vuoden 2015 eläkemenoperusteisen maksun euromäärän ennakoidaan laskevan hieman edellisestä vuodesta. Suhteessa palkkasummaan eläkemenoperusteinen maksu alenee. Nykyisten rahoituslaskelmien valossa työnantajan palkkasummaan suhteutettujen eläkemaksujen arvioidaan laskevan 0,1 prosenttiyksikköä vuonna Maksun tulevaan kehitykseen vaikuttaa suuresti kunnallisen palkkasumman kehitys, jonka arvioiminen palvelurakenteiden muuttuessa ja ostopalvelujen yleistyessä on haasteellista. Arvion perusteena on KuELin piiriin kuuluvan palkkasumman 2 prosentin kasvu vuonna Kunkin jäsenyhteisön maksut suhteessa palkkasummaan voivat muuttua eri maksukomponenttien erilaisen kehityksen vuoksi. Maksun ennakoidussa jakautumisessa eri komponenttien kesken olemme käyttäneet Eläketurvakeskuksen lyhyen aikavälin maksuennusteen arvioita palkansaajan eläkemaksusta. Vuoden 2015 KuEL-maksujen budjetointi Olemme koonneet tähän osioon palkkaperusteisen, eläkemenoperusteisen ja varhemaksun budjetointiohjeet.

2 BUDJETOINTIOHJE 2 (7) Palkkaperusteiset maksut 2015 Arvioitu maksuprosentti KuEL-palkoista Työnantajan palkkaperusteinen maksu 17,05 Palkansaajien eläkemaksu alle 53-vuotiailla 5,75 Palkansaajien eläkemaksu 53 vuotta täyttäneillä 7,30 Pientyönantajan (palkkasumma alle 2,05M ) varhaiseläkemenoperusteinen maksu 0,90 Muulla perusteella määräytyvät maksut 2015 Arviointikerroin vuodelle 2015 Eläkemenoperusteinen maksu 0,97 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu - suuret (palkkasumma yli 32,86M ) ja keskisuuret 1,02 työnantajat (palkkasumma 2,05-32,86M ) Palkkaperusteinen maksu Palkkaperusteinen ennakkomaksu jakautuu kahteen osaan: työnantajan maksuun ja palkansaajan eläkemaksuun. Työnantajan maksuprosentti on kaikille jäsenyhteisöille sama, ja sen ennakoidaan nousevan 0,2 prosenttiyksiköllä vuoden 2014 tasosta eli 17,05 prosenttiin. Tämä merkitsee sitä, että vuonna 2015 palkkasumman perusteella perittävä KuEL-maksuprosentti yhdessä keskimääräisen palkkasummaan suhteutetun varhe-maksun kanssa on samansuuruinen kuin yksityisen sektorin arvioitu keskimääräinen työeläkemaksuprosentti. Koska palkansaajan eläkemaksun suuruus selviää vasta loppuvuodesta 2014, arvioissa on käytetty Eläketurvakeskuksen lyhyen aikavälin maksutasoennusteen lukuja.. Tämän hetken tiedon mukaan palkansaajan eläkemaksun arvioidaan nousevan 0,2 prosenttiyksikköä. Mikäli palkansaajan eläkemaksu poikkeaa ennusteesta, työnantajan maksuja muutetaan ottaen huomioon edellä kuvattu pyrkimys yhdenmukaisuuteen yksityisen sektorin eläkemaksujen kanssa. VaEL-maksua koskevan budjetointiohjeen julkaisemme toukokuun jälkipuoliskolla. Varhe-maksu Vuoden 2015 varhaiseläkemenoperusteinen maksu (varhe-maksu) perustuu eläkemenoihin, jotka aiheutuvat alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Maksussa on kolme maksuluokkaa, jotka määräytyvät KuEL-palkkasumman suuruuden perusteella. Palkkasummarajat ovat vielä arvioita ja ne täsmentyvät, kun

3 BUDJETOINTIOHJE 3 (7) STM vahvistaa vuoden 2015 palkkakertoimen (kerroin, jolla ansiot korotetaan tuon vuoden arvoonsa eläkelaskennassa). Maksuluokka KuEL-palkkasumma pientyönantaja alle 2,05 milj. keskisuuri työnantaja 2,05 32,86 milj. suurtyönantaja yli 32,86 milj. Varhe-maksun kokonaismäärä on vuonna 2015 arviolta 0,9 % palkkasummasta. Budjetointia varten eläkemenoon perustuvan maksun euromäärän saa kertomalla vuoden 2014 ennakkomaksun määrän taulukon kertoimella. Ilmoitamme varhemaksujen ennakkomaksun tarkan määrän tammikuussa 2015 samalla, kun lähetämme varhe-maksun euromääräiset laskut. Pientyönantajien varhe-maksu on keskimääräisen maksun suuruinen eli 0,9 % palkkasummasta. Keskisuurten työnantajien varhe-maksuun hyvän budjetointiohjeen antaminen on kaikkein vaikeinta. Keskisuurten varhe-maksussa on palkkasummaperusteinen osa ja eläkemenoon perustuva osa. Keskisuurten työnantajien palkkasummaperusteinen varhe-maksuprosentti on 0,9. Keskisuurilla palkkasummaperusteinen varhemaksuprosentti kerrotaan palkkasummaan perustuvalla suhteutuskertoimella. Oman palkkasummaperusteisen varhe-maksuprosenttinsa kukin työnantaja voi laskea kaavalla 32,86 milj. oma palkkasumma ,86 milj. 2,05 milj. x 0,9 % = varheprosentti Prosentin muuntuminen palkkasumman mukaan on lopussa olevassa taulukossa. Budjetointia varten eläkemenoon perustuvan maksun euromäärän saa kertomalla vuoden 2014 ennakkomaksun määrän kertoimella 1,02. Kun palkkasumma on lähellä yllä olevassa taulukossa kerrottua alarajaa, maksu olisi lähellä keskimääräistä maksua 0,9 % palkkasummasta. Lähellä ylärajaa maksu määräytyy lähinnä työnantajan omien eläketapausten perusteella. Eläketapausten määrän mahdolliset muutokset vaikuttavat lähellä ylärajaa olevien työnantajien maksuun selvästi, ja ne olisi hyvä pyrkiä huomioimaan budjetoinnissa. Suurtyönantajien varhe-maksu voidaan parhaiten arvioida aikaisemman toteuman perusteella. Mitä suuremmasta jäsenyhteisöstä on kysymys, sitä paremmin maksu voidaan arvioida kertomalla vuoden 2014 ennakkomaksu luvulla 1,02. Mikäli vuoden 2015 palkkasumma poikkeaa pienellä tai keskisuurella työnantajalla merkittävästi vuoden 2014 palkkasummasta voitte ilmoittaa meille vuoden 2015 palkkasummanne osoitteeseen

4 BUDJETOINTIOHJE 4 (7) Maatalouslomittajien eläkkeiden perusteella syntyvä varhe-maksu esitetään laskulla aina erikseen myös pienillä ja keskisuurilla jäsenyhteisöillä. Maatalouslomittajien palkkasumma ei enää vuoden 2014 lopullisesta maksusta alkaen sisälly palkkasummaan, josta palkkasummaperusteisen varhe-maksun laskemme ja jonka perusteella päättelemme varhe-maksun maksuluokan. Edellytyksenä on, että olette ilmoitusliikenteen ohjeiden mukaisesti käyttäneet maatalouslomittajilla ilmoittajatunnusta 888. Maatalouslomituksesta aiheutuu näin kaikilla työnantajilla vain eläkemenoon perustuvaa varhe-maksua ja koko kustannus on perittävissä Melalta. Julkaisemme syyskuussa työnantajille tarkoitetussa Asta-palvelussa edellä kerrottua menettelyä tarkemmin budjetointiin soveltuvan ennusteen varhemaksusta seuraavalle vuodelle ja seurantatiedot kuluvan vuoden maksusta. Varhemaksu on käsityksemme mukaan yleensä tarkoituksenmukaisinta budjetoida jäsenyhteisöille lähettämämme toimintayksikkökohtaisen erittelymme mukaan toiminnoittain. Eläkemenoperusteinen maksu Eläkemenoperusteisen maksun euromäärä ennakoidaan laskevan noin 30 milj. euroa. Eläkemenoperusteinen maksuosuus voidaan alustavasti budjetoida kertomalla vuodelta 2014 perittävien eläkemenoperusteisten ennakkolaskujen yhteismäärä luvulla 0,97. Yksittäisen jäsenyhteisön eläkemenoperusteisen maksun määrään voivat vaikuttaa esimerkiksi kuntayhtymän purkautuminen tai kuntayhtymästä eroaminen. Eläkemenoperusteista maksua budjetoitaessa on hyvä muistaa, että maksun määräytymiseen vaikuttaa vain ennen vuotta 2005 karttunut maksussa oleva eläkemeno. Maksun suuruuteen eivät vaikuta lainkaan vuoden 2015 palkkamenot, eikä maksun määrään voi vaikuttaa vuonna 2015 tehtävillä henkilöstöratkaisuilla. Tämän vuoksi suosittelemme, että maksuun varaudutaan euromääräisellä summalla, joka ei ole yhteydessä vuoden 2015 palkkoihin. Maksun arvioitu kokonaismäärä voidaan varata yhtenä summana tai jakaa tehtäväkohtaisesti. Tätä varten eläkemenoperusteisen maksun laskujen yhteydessä lähetämme tulosteen maksun jaosta tehtävittäin. Sama tuloste sekä ennakoista että lopullisesta maksusta on nähtävissä Kevan työnantajille tarkoitetussa Asta-palvelussa Jotta tehtäväkohtaisen aiheuttamisperiaatteen toteuttaminen olisi helpompaa, eläkemenoperusteisen maksun perusteena olevissa henkilöluetteloissa on toimintayksikkökohtaiset summat. Koska toimintayksikkö on henkilön viimeisen palvelussuhderekisteriimme ilmoitetun palvelussuhteen toimintayksikkö, maksu ei kaikissa tilanteissa kohdistu aivan oikein, mutta aiheuttamisperiaate toteutuu selvästi paremmin kuin jaettaessa maksu palkkojen suhteessa. Julkaisemme syyskuussa työnantajille tarkoitetussa Asta-palvelussa ennusteen eläkemenoperusteisesta maksusta seuraavalle vuodelle ja seurantatiedot kuluvan vuoden maksusta..

5 BUDJETOINTIOHJE 5 (7) KuEL-maksuosuudet vuosina Maksun ennakointi nykyisessä poikkeuksellisessa taloudellisessa tilanteessa on vaikeaa. Vuosien maksutaso riippuu keskeisesti kunnallisen palkkasumman kehityksestä. Arvion pohjana on palkkasumman 2,0 prosentin kasvu kumpanakin vuonna ja poikkeama arviosta vaikuttaisi myös arvioituun maksuun. Myös kansainvälisen talouden kehityksestä riippuvaisella sijoitustoiminnalla voi olla maksutasoon oma vaikutuksensa. Maksun ennakoidussa jakautumisessa eri komponenttien kesken olemme käyttäneet Eläketurvakeskuksen lyhyen aikavälin maksuennusteen arvioita palkansaajan eläkemaksusta. Työmarkkinaosapuolet ovat sopineet käyvänsä neuvottelut vuoden 2017 ja tämän jälkeisistä yksityisen sektorin eläkemaksuista osana eläkeuudistuksesta tehtävää ratkaisua. Yksityisen sektorin eläkemaksuja koskevissa neuvotteluissa tullaan ottamaan huomioon myös eläkeuudistuksen vaikutukset eläkkeiden rahoitukselle. Aiemman sopimuksen mukaisesti myös vuoden 2016 eläkemaksuista voidaan neuvotella uudelleen. Yksityisen sektorin eläkemaksuilla on heijastusvaikutus KuEL-maksun jakautumiseen maksukomponenttien kesken. Tämän lisäksi yksityisellä sektorilla vahvistettavat työntekijäin eläkemaksuprosentit vaikuttavat KuEL-maksun jakautumiseen työnantajien ja työntekijäin kesken. Kuntien rakenteita, tehtäviä ja palvelutuotantoa koskevilla uudistukilla voi olla merkittäviä vaikutuksia KuEL-palkkasumman kehitykseen. Vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutukset KuEL-eläkemenokehitykseen ja maksutasoon alkavat hahmottua vasta myöhemmin syksyllä. Myös valtioneuvoston kehyspäätöksessä sovittu indeksien jäädytys voi toteutuessaan muuttaa hieman näkemystä tulevien vuosien maksutasosta. Tarkasteltavana olevana aikana tavoitteenamme on vakauttaa maksun kokonaistaso 29,9 prosentin tasolle. Maksun jakautuminen komponenttien kesken voi muuttua tässä olevasta arviostamme. Alla olevien taulukoiden lukuja voidaan käyttää, kun maksujen määriä alustavasti arvioidaan vuosiksi Maksun komponenttijakoa tehtäessä on oletettu, että kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkemaksun komponentit vastaavat keskimääräisellä tasolla toisiaan vuosina Maksun ennakoidussa jakautumisessa eri komponenttien kesken olemme käyttäneet Eläketurvakeskuksen lyhyen aikavälin maksuennusteen yksityisen sektorin maksuarvioita. Sen pohjalta on suuntaa antavasti arvioitu myös, miten palkansaajan maksu kehittyy arviokaudella. Mikäli palkansaajan eläkemaksun kehitys poikkeaa ennusteesta, työnantajan maksu voi muuttua. Yksityisen sektorin eläkemaksun komponenttien muutokset voivat myös muuttaa KuEL-eläkemaksun jakautumista eri komponentteihin.

6 BUDJETOINTIOHJE 6 (7) Maksuennuste Palkkaperusteiset maksuprosentit vuosi 2016 vuosi 2017 Työnantajat 17,25 17,30 Palkansaajat, alle 53-vuotiaat 5,95 6,10 Palkansaajat, 53 vuotta täyttäneet 7,55 7,75 Pientyönantajan varhaiseläkemenoperusteinen 0,90 1,0 maksu Muulla perusteella määräytyvät maksut Arviointikerroin edelliseen vuoteen verrattuna vuosi 2016 vuosi 2017 Eläkemenoperusteinen maksu 0,97 0,95 Varhe-maksu, suuret ja keskisuuret työnantajat 1,02 1,13 Taloudellisen tuen maksuosuus (työnantajilla, jotka ovat järjestäneet etuuden Kevasta) Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Taloudellisen tuen kustannusten arvioidaan jäävän vuonna 2015 noin 0,04 %:iin taloudellisen tuen alaisista palkoista eli selvästi alle ryhmähenkivakuutuksen maksun. Taloudellisen tuen kustannuksien oletetaan pysyvän suurin piirtein samalla tasolla myös Lisätietoja Arja Kettinen puh Jarmo Helminen Allan Paldanius sähköposti

7 BUDJETOINTIOHJE 7 (7) Keskisuuren työnantajan palkkasummaperusteinen varhe % vuonna 2015 palkkasumma milj euroa varhe % 3 0,87 % 4 0,84 % 5 0,81 % 6 0,78 % 7 0,76 % 8 0,73 % 9 0,70 % 10 0,67 % 11 0,64 % 12 0,61 % 13 0,58 % 14 0,55 % 15 0,52 % 16 0,49 % 17 0,46 % 18 0,43 % 19 0,40 % 20 0,38 % 21 0,35 % 22 0,32 % 23 0,29 % 24 0,26 % 25 0,23 % 26 0,20 % 27 0,17 % 28 0,14 % 29 0,11 % 30 0,08 % 31 0,05 % 32 0,03 %

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS Loppuraportti 30.8.2013 Tela 30.8.2013 Laskuperustejaos Taustaa Työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä pyysi Tela:n laskuperustejaosta 14.11.2012 selvittämään

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 23.6.2014 227 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouden kehityksestä

Lisätiedot

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 TyEL-maksu 2014 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014... 4 3.2 Sopimustyönantaja...

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3 LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3 KUVAILULEHTI/ BESKRIVNING Julkaisija/Utgivare Vakuutusvalvontavirasto, Försäkringsinspektionen

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen I ETLA Raportit ETLA Reports 17.6.2013 No 13 Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen Tarmo Valkonen * Jukka Lassila

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

2012 toimintakertomus

2012 toimintakertomus 2012 toimintakertomus Toimintakertomus 2012 Sisältö Toimitusjohtaja Merja Ailuksen katsaus vuoteen 2012 2 Hallituksen toimintakertomus 2012 4 Hallintoelimet 2012 17 2 Toimitusjohtaja Merja Ailuksen katsaus

Lisätiedot

2013 toimintakertomus

2013 toimintakertomus 2013 toimintakertomus Toimintakertomus 2013 Sisältö Vt. toimitusjohtaja Pekka Alasen katsaus vuoteen 2013 2 Hallituksen toimintakertomus 2013 4 Hallintoelimet 2013 21 2 Vt. toimitusjohtaja Pekka Alasen

Lisätiedot

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2004. Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2004. Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen 4/2003 Lokakuu Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Verotus Valtionosuudet v. 2004 Alueellinen pelastustoimi - taloudenhoidon järjestäminen Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 20 Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Olli Ropponen Muistiot 20 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 20 Yrittäjän verotuksen arviointi

Lisätiedot

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset Tuomas Marttila SHV-harjoitustyö (suppea) 12.4.2013 Sisältö Abstract 1 1 Johdanto 2 2 Työeläkeyhtiön asiakashyvitysten määräytyminen 3 2.1 Asiakashyvitysten määräytyminen

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TELlisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Kustannusrakenne 2.0 Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin

Kustannusrakenne 2.0 Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin 1/2014 Kuntatalous pysyy kireänä Valtiontalouden kehykset 2015 2018 ja kunnat Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Johdannaissopimusten suojaavuudesta Kustannusrakenne

Lisätiedot

Kuntatalous 3/13. lokakuu

Kuntatalous 3/13. lokakuu Kuntatalous 3/13 Talouden epävarmuus jatkuu edelleen Rakennepoliittinen ohjelma Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kuntakohtaiset kustannustiedot julkaistaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

ilmarinen Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot Antti Tanskanen: Tilapäinen alennus maksuun

ilmarinen Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot Antti Tanskanen: Tilapäinen alennus maksuun 4 2005 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Tilapäinen alennus maksuun Verkkopalvelujen käyttö tuplaantui Ilmarisen palvelua arvostetaan Antti Tanskanen: Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot KANNEN KUVA:

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettu päättää myös eläkeasioista Valtuutettu on mukana tekemässä eläkeasioihin vaikuttavia strategisia päätöksiä miten suuria kunnan

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN 1/19 TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN TEL-ELÄKETURVA Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ja heidän edunsaajilleen työntekijäin eläkelain (jäljempänä TEL) mukainen vähimmäiseläketurva. Pakollista vähimmäiseläketurvaa

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Taloudellinen merkitys ilmenee monella tasolla Työterveyden taloudellisiin

Lisätiedot

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 Sisällysluettelo Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 n rakenne, sitovuus ja seuranta 13 Henkilöstö 16

Lisätiedot

Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin

Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin 3/2005 kesäkuu Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitukseen tulossa muutoksia Kuntien alijäämän kattamisvelvoitteen

Lisätiedot

Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2004. Vuosikertomus 2004

Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2004. Vuosikertomus 2004 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2004 1 Vuosikertomus 2004 2 Kuntien eläkevakuutus Vuosikertomus 2004 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta. Sisältö Kuntien eläkevakuutus 2 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. Tutkimuksia. Menneisyyden voimavarat ja nykyhetki

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. Tutkimuksia. Menneisyyden voimavarat ja nykyhetki HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuksia 2008 1 ANNELI LEVO-KIVIRIKKO Menneisyyden voimavarat ja nykyhetki Kunnallisten eläkemaksujen uusjako, kuntien toimintaympäristö ja kaupunkien verotulot Kuvat:

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 22.6.2015 216 YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Lisätiedot

Alustava vaikutusarvio vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevasta neuvottelutuloksesta 26.9.2014

Alustava vaikutusarvio vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevasta neuvottelutuloksesta 26.9.2014 Alustava vaikutusarvio vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevasta neuvottelutuloksesta 26.9.2014 1 Johdanto Elinkeinoelämän keskusliitto, Kirkon työmarkkinalaitos, Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot