Talousarvio- ja tilauskehykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio- ja tilauskehykset"

Transkriptio

1 VUODEN 2014 TALOUSARVION TEKNISET LAADINTAOHJEET TALOUSARVION VALMISTELUN AIKATAULU Vuoden 2014 talousarvion valmistelu on käynnistynyt hallintokuntien kanssa käytävillä tilaaja-tuottaja -neuvotteluilla. Kaupunginhallitus on käsitellyt vuoden 2014 talousnäkymiä 3.6. Talousarvion valmistelu jatkuu seuraavan aikataulun mukaisesti: Talousnäkymät 2014, valtuusto ma Tilaaja-tuottaja- neuvottelut Valtion budjettiriihi Valtuuston talousseminaari ma 2.9. Soten kehyksen/tilausesityksen hyväksymisen sttj ke 4.9. Kehyksen/tilausesityksen hyväksyminen kh ma 9.9. Lautakuntien ja liikelaitosten talousarvioesitykset pe Kaupunginjohtajan ehdotus valmistuu, info to Kaupunginhallituksen I käsittely ti Veroprosentit valtuustossa ma Sote-tilaajajaoston käsittely ke Kaupunginhallituksen II käsittely ma Kaupunginvaltuuston käsittely ma Hallintokuntien käyttösuunnitelmat ja liikelaitosten talousarviot pe TALOUSARVION LAATIMINEN Talousarvio- ja tilauskehykset Tilaajan ja tuottajan välisissä talousarvioneuvotteluissa on keskuksille esitetty alustava luonnos tulosaluekohtaisista talousarviokehyksistä ja vuoden 2014 palvelutilauksista. Tulosaluekohtaiset kehykset perustuvat vuoden 2013 talousarvioon, arvioituun kustannuspaineeseen sekä palvelutarpeen muutokseen. Tilausesityksissä on arvioitu yksityiskohtaisemmin kunkin alueen vuoden 2014 alustavaa palvelutilausta. Tilausesitykset on toimitettu excel-muodossa keskuksille. Tuottaja valmistelee alustavien palvelutilausten pohjalta omaa esitystään elokuun tilaaja-tuottajaneuvotteluihin. Näiden neuvotteluiden jälkeen kaupunginhallitus, joka vastaa kaupungin toimintojen ja talouden kokonaisuuden johtamisesta ja yhteensovittamisesta, hyväksyy talousarviokehykset ja palvelutilauksen syyskuussa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaosto hyväksyy sosiaali- ja terveyspalveluiden kehyksen ja tilauksen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Lautakunnat ja johtokunnat antavat kaupunginhallituksen ja tilaajajaoston hyväksymien kehysten ja palveluti-

2 lausten pohjalta omat talousarvioesityksensä ja liikelaitosten johtokunnat käsittelevät omat talousarvioesityksensä. Keskusten esityksissä on mahdollista poiketa tulosaluekohtaisista katteista, jos lautakuntatasolla kate säilyy kehyksen mukaisena. Talousarvion tekninen tallennus Talousarvio laaditaan Budnetti -taloussuunnitteluohjelmalla. Kukin keskus tallentaa esityksensä suoraan ohjelmaan. Ohjelmaan on siirretty vertailutiedoiksi vuoden 2012 tilinpäätöksen tiedot, vuoden 2013 talousarvion mukaiset tiedot sekä talouden toteutumatieto vuodelta Talousarvion käyttötalousosan luvut tallennetaan Budnettiin sarakkeelle LTK2014. Investointeja koskeva esitys tehdään Budnetin investointiosaan. Esitykset tulee tallentaa mennessä. Budjetointi on bruttoperusteista ja talousarvion sitovuustaso määritellään erikseen. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka kehykset ja talousarvio ovat nettositovia sitovuustasolla, tulee tulosaluekohtaisten menojen ja tulojen käyttösuunnitelmissa olla samat kuin kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa. Talousarvioehdotusten laadinnassa käytetään täydellistä tilikarttaa tai vähintään yhtä tiliä kustakin tiliryhmästä. Valmistelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että budjetointi tapahtuu oikeaan tiliryhmään. Budjetoinnissa merkittävimpien sisäisten erien osalta käytetään erittelyä sisäinen/ulkoinen (erittely 1 / 2). Näitä ovat talouspalveluiden- ja palkanlaskennan erät, teknisen keskuksen palvelut, sisäiset vuokrat sekä varahenkilöstön käyttö. Lisäksi erittelyä voidaan käyttää tarvittaessa yhden keskuksen sisällä tapahtuvasta palvelun myynnistä/ostosta. Sisäisten erien budjetoinnista annetaan tarvittaessa erilliset ohjeet. Ehdotukset tehdään sadan euron tarkkuudella. Mikäli tilin määrärahan tarve on pienempi kuin 100 euroa, määrärahoja voi yhdistää tiliryhmän sisällä. Koko tulosalueen loppusumman tulee olla täysiä tuhansia. Budnetti mahdollistaa poistojen ja korkokulujen budjetoimisen kustannuspaikkakohtaisesti. Näiden tilien osalta budjetointi tehdään kuitenkin keskitetysti, eikä tileille siten saa lautakuntien esityksiä valmisteltaessa tehdä varauksia. Tilausten tekninen tallennus Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden tilaukset laaditaan Maisema työkalua käyttäen. Talousarviotiedot tallennetaan ensin Budnettiin, josta ne siirretään excel-tiedostoja hyödyntäen Maisemaan, jonne tallennetaan suoritemääriä koskevat tavoitetiedot. Käytettävät mittarit perustuvat Maiseman mittareihin.

3 Vapaa-aika- ja kaupunkirakennepalveluiden sekä teknisen keskuksen tilausesitys valmistellaan tilaajan valmistelemiin excel-pohjiin. Mahdollisista tilauksissa käytettävien mittareiden muutoksista on neuvoteltava tilaajan kanssa. Tilaustaulukoissa on esitettävä vuoden 2014 esityksen ohella vertailutiedot vuodelta 2012 ja vuoden 2013 talousarvion mukaiset tiedot. Tilaustaulukoiden yhteydessä esitetään keskeiset talousarviota koskevat huomiot sekä tilaajan että tuottajan näkökulmasta. Tässä yhteydessä tulee esittää keskeiset tulosalueen palveluita koskevat muutokset sekä toimintatuloihin ja menoihin vaikuttavat tekijät. Taloudellisten tavoitteiden tunnuslukujen laskennassa käytetään seuraavia väestömääriä: Väestöennuste perustuu kaupunkirakenneyksikön laatimaan ennusteeseen. Tilauksiin sisällytetään arvio henkilötyövuosien kehityksestä. Henkilötyövuosiarvio tulee olla yhdenmukainen talousarvion valmistelun yhteydessä päivitettävän henkilöstösuunnitelman kanssa. Lisäksi talousarvioon sisällytetään henkilöstösuunnitelmassa asetettavat tavoitteet sairauslomien ja niistä aiheutuvien kustannusten kehityksestä. Tilaustaulukoiden jälkeen esitetään myös taloussuunnitelmavuosien toimintatulot ja menot, jotka talous- ja strategiayksikkö täydentää. Keskusten tulee kuitenkin esittää olennaiset taloussuunnitelmakaudelle tapahtuvat muutokset vuosittain. Vuosien osalta ei tarvitse esittää yksityiskohtaisia tilauksia. Tilaustaulukot toimivat elokuun tilaaja-tuottaja -neuvottelujen pohjana. Keskusten tulee ennen neuvotteluja valmistella oma esityksensä vuoden 2014 palvelutilauksesta. Esitys tulee toimittaa sähköpostitse talous- ja strategiayksikölle ja sekä ko. alueen tilaajajohtajalle sekä henkilöstöyksikölle viimeistään kaksi päivää ennen elokuun talousarvioneuvottelua. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Kuntalain mukaan talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Edelleen lain mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

4 Lautakunnat ja johtokunnat esittävät toiminnalliset tavoitteensa vuodelle 2014 kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi samalla tavalla kuin määrärahat ja tuloarviot. Tavoitteet tulee johtaa valmisteilla olevista strategian toimeenpanoohjelmista. Toiminnallisten tavoitteiden määrittelystä annetaan ohjeet elokuussa. Talousarvion meno- ja tuloperusteita Henkilöstömenot Nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa asti voimaan tulevien palkankorotusten vaikutus palkkasummaan vuodelle 2014 on 0,2 %. Vuoden 2014 palkankorotuksista ei ole tietoa. Palkankorotusten vaikutukseksi on arvioitu 0,5 %. Tässä vaiheessa Budnetissa on korotusprosenttina käytetty siten 0,7 %. Vakinaisten henkilöiden palkkabudjettien laatiminen tapahtuu Budnetin palkkasuunnitteluosiossa. Palkkamenojen suunnittelun pohjana käytetään vuoden 2013 huhtikuun voimassa olevien vakinaisten palvelussuhteiden tietoja. Avoimista viroista/toimista on toimitettu budjetointia varten henkilöstöjärjestelmästä ajettu listaus. Budnetin palkkasuunnittelua käytetään myös henkilöstösuunnitelmien pohjana. Henkilöstösuunnitelman tulee siten olla yhdenmukainen Budnettiin tallennettavien tietojen kanssa. Palkkojen oikaisuerät (tilit ) rekisteröidään miinusmerkkisinä. Lomapalkkavelan olennainen muutos on otettava huomioon (vähentää/lisää henkilöstömenoja). Muutoin lomapalkkoja ja niiden sivukuluja ei jaksoteta budjetointivaiheessa. KuEL:n alaiset palkkojen työantajan palkkojen sivukulut ovat vuonna 2014 arvion mukaan 22,31 % ja VaEL:n alaisten peruskoulujen ja lukioiden opettajien osalta sivukulut ovat 25,63 %. Budnetti laskee työnantajalle palkoista aiheutuvat sivukulut automaattisesti. KuEl:n eläkemenoperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu (varhemaksu) tulee budjetoida erikseen omille tileilleen. Eläkemenoperusteinen sekä varhe -maksu kohdistetaan niille tulosalueille, joista ko. maksut ovat aiheutuneet. Eläkemenoperusteinen maksuosuus perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat kertyneet ennen vuotta Vuoden 2014 eläkemenoperusteinen maksu budjetoidaan kertomalla vuodelta 2013 perittävien eläkemenoperusteisten ennakkolaskujen yhteismäärä luvulla 0,92. Vuoden 2014 varhaiseläkemenoperusteinen maksu perustuu niihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutus-

5 tuista. Kevan arvion mukaan varhemaksu kasvaa koko maan tasolla 13 % vuoteen 2013 nähden. Joensuun kaupungin maksu sekä erityisesti tulosaluekohtaiset kasvut voivat poiketa merkittävästi arviosta, mistä johtuen varhe-maksun suuruus tulosalueittain on syytä arvioida henkilötasolla. Tilavuokrat Sisäisten vuokrien muutos on sidottu elinkustannusindeksin muutokseen (toukokuu 2012-toukokuu 2013). Sisäisten vuokrien muutos on 1,5 %. Sisäiset tukipalvelut Sisäisten tukipalveluiden osalta tavoitellaan kustannustason muutosta alhaisempaa yksikköhinnan muutosta. Talouspalveluiden ja palkanlaskennan yksikköhintojen kasvuksi voi tässä vaiheessa arvioida 1,0 %, siivouspalveluiden 0,8 % ja ravintopalveluiden 1,3 %, Tuloperusteita Kaupungin päätösvallassa olevia maksuja korotetaan vähintään kustannustason muutosta vastaavasti vähintään 2 % Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Asiakasmaksujen seuraava tarkistus tulee voimaan ja päivähoidon osalta Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen muutokseksi on arvioitu 6,7 % kansaneläkeindeksin muutosta ( ) vastaavasti. Päivähoidon asiakasmaksuihin tuleva korotus on samaa tasoa (tarkentuu myöhemmin). Toimintatuottoja arvioitaessa on huomioitava myös muut mahdolliset tuloihin vaikuttavat muutokset. Investoinnit Lauta- ja johtokuntien talousarvioesitysten tulee sisältää myös investointiosaa koskeva esitys ja käsitellä samanaikaisesti käyttötalouden talousarvioesitysten kanssa. Lauta- ja johtokuntien esitysten toimittaminen Lauta- ja johtokuntien talousarviopykälät sekä niiden liitteinä olevat talousarvio- ja suunnitelmatekstit toimitetaan word-muotoisina sekä keskusten palveluarviotaulukot ja liikelaitosten tulos- ja rahoituslaskelmat excel-muotoisina sähköpostilla seuraavaan osoitteeseen: Myöhempi ohjeistus Ohjeita täydennetään ja täsmennetään tarvittaessa myöhemmin.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 23.6.2014 227 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouden kehityksestä

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2016-2018

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2016-2018 Lautakunnille, ja kuntakonsernin tytäryhtiöille TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2016-2018 1. YLEISTÄ 1.1. Kunnanvaltuuston talousarvioraami 15.6.2015 Kunnanvaltuusto käsitteli

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne...

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne... 1 KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus LIITE 70 Kunnanhallitus 11/23.06.2009 283 LIITE 70 Kunnanhallitus 12/25.08.2009 307 HALLINTOKUNNILLE 16.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 22.6.2015 216 YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Lisätiedot

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. 1 VANTAAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston tammikuun 27. päivänä 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Taloushallinnossa noudatettavat määräykset Kaupungin taloushallinnossa

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille 2013 2016 ja talousarvion laadintaohjeet

Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille 2013 2016 ja talousarvion laadintaohjeet Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille 2013 2016 ja talousarvion laadintaohjeet Strategiset lähtökohdat vuosille 2013 2016: Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohdat Ilman mittavia rakenteellisia

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2011-2012 JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VALMISTELU JA LAADINTAOHJEET

VUODEN 2010 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2011-2012 JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VALMISTELU JA LAADINTAOHJEET 1 (7) 30.9.2009 Lappeenrannan kaupungin toimialat, vastuualueet, tulosalueet 2010taeohje.doc Stltk 22.9.2009 114. Liite 4. VUODEN 2010 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2011-2012 JA TUOTTAVUUSOHJELMAN

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO

TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO 33 KÄYTTÖTALOUSOSA 34 35 TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o PORIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2012 2016 S i s ä l l y s l u e t t e l o YLEISPERUSTELUT...1 1 TALOUSARVIO 2012... 2 1.1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat... 2 1.2 Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO

TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO 43 KÄYTTÖTALOUSOSA 44 45 TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 talousarvion. täytäntöönpano-ohjeet

Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 talousarvion. täytäntöönpano-ohjeet Kajaanin kaupunki Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Talousarvion sitovuus Kajaanin kaupunginvaltuuston on hyväksynyt kokouksessaan 8.12.2014 224 vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginhallitus 26.1.2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 1 2. Maisema-malli 1 3. Talousarvion sitovuus ja talousarviomuutokset 2 4. Seuranta,

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot