Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012"

Transkriptio

1 Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

2

3 LUKIJALLE Tässä tilastokatsauksessa esitetään työeläkkeiden rahoitukseen liittyviä tilastolukuja pääasiassa vuodelta Vertailun vuoksi keskeisimmistä suureista on esitetty myös vuoden 2011 luvut ja tilastokuvioissa muutaman vuoden aikasarjat. Katsauksessa kerrotaan lisäksi pääperiaatteet työeläkkeiden rahoituksesta, vakuutusmaksuista ja eläkelaitosten sijoitustoiminnasta. Tämä tilastokatsaus sisältyi aiemmin tilastovuodesta 2006 lähtien julkaistuun Eläketurvakeskuksen tilastoraporttiin, joka sisälsi tarkempaa tilastotietoa työeläkelakien mukaisesta toiminnasta Suomessa. Viimeisin laajempi tilastoraportti on julkaisu numero 04/2012, Katsaus eläketurvaan vuonna 2011.

4

5 SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 Ajankohtaista vuonna Työeläkkeiden rahoitus Työeläkemaksut Lakikohtaiset työeläkemaksuprosentit Työeläkevarat ja eläkelaitosten sijoitustoiminta Sijoituskohteet Sijoitukset alueittain Vastuuvelka ja vakavaraisuus...17

6 6 Ajankohtaista vuonna 2012 Koko työeläkejärjestelmässä kerättiin vuonna 2012 lakisääteisiä eläkemaksuja yhteensä 23,2 miljardia euroa ja maksettiin eläke-etuuksia 22 miljardia euroa. Eläkemenot ovat kasvaneet sotien jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien jäätyä eläkkeelle viime vuosina. Eläkemaksuja on kuitenkin kerätty ennakolta rahastoihin tulevia eläkevastuita varten ja vuotuiset maksutulot ovat olleet eläkemenoja suuremmat. Työeläkevaroille saaduilla sijoitustuotoilla tasoitetaan eläkemaksuihin kohdistuvia korotustarpeita. Työeläkevarojen määrä vuoden 2012 lopussa oli 150 miljardia euroa, mikä oli 78 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Edellisen vuoden tasosta bkt-osuus nousi kuutisen prosenttiyksikköä. Työeläkelaitosten sijoitustoiminta onnistui kaiken kaikkiaan erittäin hyvin ja varoille saatu keskimääräinen tuotto käyvin arvoin kohosi lähes 10 prosenttiin. Vuoden 2011 vastaava luku oli tappiollinen, -2,7 prosenttia ja vuosien keskituotto 5,3 prosenttia. Eurokriisistä huolimatta osakesijoitukset kasvoivat lähes 17 prosenttia edellisestä vuodesta. Alkuvuoden kurssikehitys oli hyvä, mutta toisen vuosineljänneksen alussa kasvu hidastui ja osakekurssit laskivat. Sijoituksia alettiin suunnata vähemmän riskiä sisältäviin kohteisiin. Laskuvaihe jäi kuitenkin lyhyeksi ja loppuvuoden sijoitustoiminta onnistui hyvin. Sijoituskanta kasvoi ja samalla osakkeiden osuus nousi yli 40 prosenttiin koko kannasta. Euroalueen matala korkotaso ja tuottoisampien sijoituskohteiden etsiminen kehittyviltä markkinoilta edesauttoivat työeläkevarojen ohjautumista euroalueen ulkopuolelle. Vuoden lopussa kaikista sijoituksista hieman yli kolmannes oli Suomessa, noin neljännes muualla euroalueella ja niiden ulkopuolella yli 40 prosenttia. Euroalueen ulkopuolelle sijoitettujen varojen määrä nousi 23 prosenttia edellisen vuoden tasosta ja osuus sijoituskannasta melkein 5 prosenttiyksikköä. Keskeisten työmarkkinakeskusjärjestöjen työurasopimuksella ( ) jatkettiin TyEL-maksun vuotuista korotusta 0,4 prosenttiyksiköllä vuoden 2016 loppuun saakka. Työnantajat maksavat korotuksesta 0,2 prosenttiyksikköä ja työntekijät saman verran. Muiden eläkelakien mukaiset maksuprosentit seuraavat TyEL-maksun kehitystä, vaikka korotuksista ei ole sovittu keskitetysti etukäteen. Yksityisten alojen työeläkelaitosten vakavaraisuutta koskevan, vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisin yhteydessä säädetyn määräaikaisen lain voimassaolo päättyi vuoden lopussa. Vakavaraisuussääntelyn kolmivaiheinen uudistusyö jatkuu edelleen. Toista vaihetta koskevat lait (HE 9/2012) tulivat voimaan ja kolmannessa vaiheessa toteutettavien vakavaraisuusmekanismin ja katesäännöstön pitkän aikajakson uudistusten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa.

7 7 1 Työeläkkeiden rahoitus Lakisääteinen työeläketurva rahoitetaan Suomessa pääasiassa työnantajien ja työntekijöiden maksamilla eläkemaksuilla sekä kertyneillä eläkevaroilla ja niille saaduilla tuotoilla. Suurin osa perityistä työeläkemaksuista käytetään saman tien jo eläkkeellä olevien eläkkeisiin, mutta osa maksuista rahastoidaan myöhempää käyttöä varten eläkelaki- ja eläkelaitoskohtaisin perustein. Yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkkeet maksetaan kunkin vuoden vakuutusmaksuilla valtion tuen turvin ilman ennakkorahastointia. Valtio rahoittaa myös kolmanneksen merimieseläkkeistä ja korvaa eläkelaitoksille työeläkkeisiin liittyviä opiskelu- ja lastenhoitoajoilta kertyviä etuuksia. Työttömyysvakuutusrahasto kustantaa työttömyyspäivärahojen ja vuorottelukorvausten perusteella karttuvan eläketurvan. Kuviossa 1 on kuvattu työeläkejärjestelmässä vuonna 2012 kulkeneita rahavirtoja. Maksutulo oli kaikki osuudet mukaan lukien yhteensä 23,2 miljardia euroa ja eläkemeno 22 miljardia euroa. Työeläkelaitosten keräämistä työeläkemaksuista 19,4 miljardia euroa kului saman vuoden eläkkeisiin. Tulevia eläkkeitä varten rahastoitiin noin 3,4 miljardia euroa ja jo rahastoituja varoja käytettiin eläkkeiden maksamiseen arviolta 2,6 miljardia euroa. Kuvio 1. Työeläkejärjestelmän rahavirrat vuonna 2012, miljardia euroa. Työeläkemaksut 23,2 mrd. Työntekijät 4,2 mrd. Työnantajat 14,3 mrd. Yrittäjät 1,0 mrd. Maatalousyrittäjät 0,2 mrd. Valtion osuudet MEL, YEL, MYEL, VaEL 3,0 mrd. Työeläkelaitokset Eläkevarat 149,6 mrd. Vakuutusyhtiöt (7) Eläkesäätiöt ja -kassat (20) Merimieseläkekassa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Keva (KuEL, VaEL, KiEL) Muut julkiset toimijat Rahastoon 3,4 mrd. Maksetut työeläkkeet 22,0 mrd. Eläkemaksuista 19,4 mrd. Rahastoista 2,6 mrd. Työttömyysvakuutusrahaston maksut 0,6 mrd. Sijoitusten nettotuotot (käyvin arvoin) 13,0 mrd. Liikekulut 0,5 mrd.

8 8 Eläkelaitosten lukumäärä väheni vuoden lopussa, kun yksi eläkekassa siirsi eläkeasioiden hoitamisen työeläkeyhtiölle. Kansaneläkelaitoksen ja evankelis-luterilaisen kirkon toimihenkilöiden eläketurvan toimeenpano siirtyi Kevalle vuoden 2012 alussa. Keva on hoitanut valtion eläkelain mukaisten eläkkeiden myöntämisen ja maksamisen vuodesta 2011 lähtien. Eduskunnan, Suomen Pankin, ortodoksisen kirkon ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen eläkeasiat hoidetaan edelleen erikseen. Työeläkemaksujen taso riippuu maksettavien eläke-etujen tasosta, voimassa olevista eläkkeiden rahastointi- ja rahoitusperiaatteista sekä eläkevaroille saaduista sijoitustuotoista. Kansantalouden kehitys, työllisyys ja työtulot sekä eläkeläisten määrä ja keskieläkkeet vaikuttavat eläkemaksujen tarpeeseen. Maksuja kerätään nyt entistä pienemmiltä ikäluokilta. Suurten ikäluokkien eläkkeelle jääntiin varauduttiin kuitenkin jo hyvissä ajoin rahastoja kasvattamalla. Yksityisalojen palkansaajien eläkkeiden rahastointiperiaatteet eroavat julkisen puolen eläkerahastoinnista. Pääasiallisin ero on yksityisalojen eläkekohtainen rahastointi, joka on ollut voimassa jo 50 vuoden ajan. Julkisaloilla rahastointi aloitettiin vasta 1980-luvun lopulla eikä kerättyjä puskurirahastoja käytetä vielä eläkkeiden maksamiseen. Työeläkkeiden rahoitusperiaatteita on selostettu tarkemmin Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla ( etk.fi) ja esimerkiksi tilastoraportissa Työeläkkeiden rahoitus. Kansaneläkkeet rahoitetaan verovaroilla. Taulukkoon 1 on koottu tietoja maksetuista eläkkeistä ja niiden rahoittamiseksi kerätyistä lakikohtaisista työeläkemaksuista sekä järjestelmän varoista vuosina 2011 ja 2012.

9 9 Taulukko 1. Maksutulo, eläkevarat ja eläkemeno vuosina 2011 ja 2012, miljoonaa euroa. Maksutulo Eläkevarat Eläkemeno TyEL MEL KuEL VaEL KiEL Muut Palkansaajat YEL MYEL Yrittäjät Tvr-maksu Valtion osuudet Osa luvuista on arvioita tai ennakkotietoja. Maksutulo- ja eläkevaratiedot perustuvat eläkelaitosten tilinpäätöksiin. YEL:n eläkevaroina on käytetty vastuuvelkaa. Eläkemenotiedot pohjautuvat Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin. Opiskelun, lastenhoidon ja muiden palkattomien aikojen perusteella kertyneitä eläkkeen osia maksettiin vuonna 2011 yhteensä 46 miljoonaa eroa ja vuonna 2012 yhteensä 57 miljoonaan euroa. Nämä luvut eivät sisälly taulukon lukuihin. Kohta Muut sisältää Suomen Pankin, Kelan toimihenkilöiden ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen työntekijöiden ja viranhaltijoiden eläkkeitä koskevat järjestelmät. Tvr-maksu on Työttömyysvakuutusrahaston eläkejärjestelmään maksama suoritus (TyEL 182 ), joka ei koske YEL:n ja MYEL:n mukaista eläketurvaa hoitavia eläkelaitoksia. Valtion osuudet sisältävät MEL-, YEL- ja MYEL-osuuksien lisäksi valtion talousarviosta rahoitetut VaEL-eläkeosuudet sekä lastenhoitoon ja opiskeluun liittyvät VEKL-osuudet. 1.1 Työeläkemaksut Yksityisten alojen työnantajat, yrittäjät ja maatalousyrittäjät maksavat lakisääteisiä työeläkevakuutusmaksuja eläkelaitoksilleen sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistamien tai antamien maksuperusteiden mukaan. Perittävien maksujen tarve riippuu kunakin vuonna maksettavaksi tulevista eläkkeistä ja karttuvista eläkeoikeuksista. Vakuutusmaksut lasketaan eri lakien mukaisina prosenttiosuuksina työntekijöiden henkilökohtaisista ansioista tai yrittäjien tai maatalousyrittäjien vahvistetuista työtuloista. Kunnallisessa eläkejärjestelmässä eläkkeet rahoitetaan toistaiseksi kokonaan työnantajilta ja työntekijöiltä perityillä eläkemaksuilla. Osa perityistä maksuista jätetään eläkerahastoon tulevia eläkkeitä varten ja vakauttamaan maksutasoa. Maksuja käytetään myös järjestelmän hallintokuluihin kuten muissakin järjestelmissä. Valtion eläkkeet maksetaan niitä varten varatuilla määrärahoilla. Valtion Eläkerahastosta siirretään talousarvioon vuosittain eläkemaksuilla kerättyjä varoja kaikkiaan 40 prosenttia eläkkeiden aiheuttamista kuluista. Muu osa maksetuista eläkkeistä rahoitetaan suoraan kunkin vuoden talousarviosta. Evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta vastaa Kirkon keskusrahasto toistaiseksi työnantajilta ja työntekijöiltä perityillä eläkemaksuilla ja myöhemmin myös eläkevarojen tuotoilla.

10 10 Vuosien 2011 ja 2012 keskimääräiset työeläkemaksuprosentit on esitetty taulukossa 2. Eläketurvakeskuksen verkkosivuille ( ja on koottu tarkempaa tietoa työeläkemaksuista sekä tilastosarjoja yksityisten alojen vakuutusmaksuprosenteista vuosilta Taulukko 2. Keskimääräiset työeläkevakuutusmaksut vuosina 2011 ja Maksukertymä Työntekijän maksuosuus %-yksikköä % työtulosta alle 53 v. vähintään 53 v Palkansaajat TyEL 22,1 22,8 4,7 5,15 6,0 6,5 MEL 22,2 22,4 11,1 11,2 11,1 11,2 KuEL 1) 28,7 29,1 4,7 5,15 6,0 6,5 VaEL 24,9 25,0 4,7 5,15 6,0 6,5 KiEL 31,8 33,3 4,7 5,15 6,0 6,5 Yrittäjät YEL 2) 20,2 21,1 21,6 22,5 22,9 23,85 MYEL 3) 11,3/10,9 11,8/11,0 21,6 22,5 22,9 23,85 1) KuEL-maksu sisältää palkka- ja eläkemenoperusteiset maksuosat. 2) Maksukertymä-sarakkeessa on keskimääräinen YEL-maksuprosentti. Alle ja yli 53-vuotiaiden maksuprosentit ovat yrittäjille vahvistettuja YEL-maksuprosentteja ilman aloittavien yrittäjien maksualennuksia. 3) Maksukertymäsarakkeessa ensimmäinen luku on maatalousyrittäjien keskimääräinen maksuprosentti ja toinen apurahansaajien keskimääräinen maksuprosentti. Alle ja yli 53-vuotiaiden maksuprosentit ovat vahvistettuja MYEL-perusprosentteja. Palkansaajien eläkemaksut sisältävät sekä työnantajan että työntekijän osuudet. Työnantaja maksaa pääosan vakuutusmaksusta lukuun ottamatta merimieseläkelain mukaan vakuutettuja, joilla sekä työnantajan että työntekijän osuudet ovat yhtä suuret. Työntekijän maksuosuus riippuu merimiehiä lukuun ottamatta vakuutetun iästä. Maksuprosentti on 53 vuotta täyttäneillä korkeampi kuin sitä nuoremmilla. Yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkemaksut on sidottu keskimääräisen TyEL-maksun tasoon. Maksuprosentti nousee 53 ikävuoden täyttämistä seuraavan kalenterivuoden alusta yhtä monella prosenttiyksiköllä kuin työntekijöiden maksuosuus. Valtio osallistuu YELja MYEL-eläkkeiden kustannuksiin maksamalla niistä vuosittain osuudet, joita ei saada katettua ko. lakien mukaisilla vakuutusmaksuilla. Vuonna 2012 MYEL:n valtion osuus oli 79 prosenttia tämän lain mukaisesta eläkemenosta ja YEL:n osuus 3 prosenttia yrittäjäeläkemenosta.

11 Lakikohtaiset työeläkemaksuprosentit TyEL-maksu oli keskimäärin 22,8 prosenttia lain mukaisista palkoista vuonna Maksu sisältää työntekijöiden maksuosuudet, jotka olivat alle 53-vuotiailla 5,15 prosenttia ja sitä vanhemmilla 6,5 prosenttia palkoista. Maksuissa on otettu huomioon myös keskimääräinen työnantajakohtainen asiakashyvitys 0,4 prosenttia. Hyvityksiin vaikuttavat eläkelaitoksen vakavaraisuus ja sijoitustoiminnan onnistuminen. TyEL-maksu sisältää rahastoitavia osia (vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkeosat) ja tasausosan eläkelaitosten yhteisesti kustannettaviin tasausmenoihin. Eläkelaitosten maksutappiot ja hoitokulut katetaan myös vakuutusmaksuilla. Lisäksi Eläketurvakeskuksen, Työeläkeasiain muutoksenhakulautakunnan ja Finassivalvonnan toiminnasta aiheutuvia kuluja varten on erikseen lakisääteisten maksujen osa. KuEL-maksut määräytyvät kunta-aloilla maksettujen palkkojen ja eläkemenojen perusteella. Eläkemaksujen suuruuden päättää Kevan valtuuskunta. Palkkaperusteista eläkemaksua maksavat sekä työnantajat että työntekijät. Palkansaajien maksuprosentit ovat samat kuin yksityisellä puolella. Kaikilta kuntatyönantajilta peritään palkkaperusteista maksua sama prosenttimäärä. Vuonna 2012 se oli 16,4 prosenttia palkoista. Keskimääräinen yhteenlaskettu työnantajien ja työntekijöiden maksuprosentti oli 21,9 prosenttia palkoista. Osa työnantajista maksoi lisäksi eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteista maksua, mistä johtuen kokonaismaksukertymä oli 29,1 prosenttia KuEL-palkkasummasta. Eläkemenoperusteinen maksu koski vain työnantajia, joiden palveluksessa ennen vuotta 2005 olleille maksettiin eläkettä tarkasteluvuoden aikana. Kunkin työnantajan maksuosuus riippui vuoden 2012 aikana maksetuista eläkkeistä, jotka olivat karttuneet sen palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä. Eläkemenoperusteinen maksu määritellään vuosittain tiettynä kokonaissummana. Vuodelta 2012 sitä perittiin yhteensä miljardi euroa, mikä oli 6,2 prosenttia palkkasummasta. Lisäksi työnantajat maksoivat viime vuonna varhaiseläkemenoperusteista maksuosaa kolmen edellisen vuoden aikana ensimmäistä kertaa alkaneista työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeistä, yksilöllisistä varhaiseläkkeistä ja kuntoutustuista syntyneiden eläkemenojen perusteella. Työnantajan KuEL-palkkasumma vaikutti sovellettuun maksuluokkaan. Varhaiseläkemenoperusteista maksua perittiin 160 miljoonaa euroa, mikä oli vajaa prosentti palkkasummasta. VaEL-maksut määräytyvät tiettyinä prosentteina valtion eläkelain mukaisista palkoista. Eläkemaksuprosentit määräytyvät valtiovarainministeriön vahvistamaa hoitokuluosaa lukuun ottamatta Valtiokonttorin hyväksymien perusteiden mukaan. Maksuprosentit ovat virasto-, laitos- tai yhteisökohtaisia. Työnantajan maksu perustuu osittain tariffimaksuun ja osittain sen omiin eläketapauksiin työnantajan palkkasummasta riippuen. Maksussa on erikseen mm. vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkeosa sekä hoitokuluosa. Työnantajien VaEL-eläkemaksut on jaettu kolmeen eri tariffiluokkaan, joista maksu määrätään eri luokkiin kuuluvien henkilöiden eläkemaksujen painotettuna keskiarvona. Vuonna 2012 tariffin mukaiset eläkemaksuprosentit sisältäen hoitokustannusosan (0,37 %) olivat yleisessä maksuluokassa 23,5 %, alennettujen eroamis- ja eläkeikien maksuluokassa 29,2 % ja sotilaseläkeoikeutettujen maksuluokassa 34,4 %. Työntekijän eläkemaksua maksavat kaikki palkansaajat VaEL-ansioistaan, alle 53-vuotiaat vähemmän kuin sitä vanhemmat. Maksuprosentit olivat muiden alojen tapaan 5,15 ja

12 12 6,5. Kun otetaan huomioon kaikki valtiolla maksetut eläkevakuutusmaksut ja maksajat, kokonaismaksukertymä vastasi vuonna 2012 kaikkiaan 25,0 prosenttia VaEL-palkkasummasta. Kirkon työnantajien KiEL-eläkemaksut vaihtelivat välillä 27,37 % 27,95 % työntekijöiden lukumäärästä riippuen. Edellisen lisäksi työnantajat kustansivat työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvat omavastuuosuudet. Työntekijöiden eläkemaksut ovat kirkon eläkejärjestelmässä samat kuin muilla aloilla. Kokonaismaksukertymä oli 33,3 prosenttia KiEL-palkoista. Eläkemaksujen suuruudesta päättää kirkolliskokous.

13 13 2 Työeläkevarat ja eläkelaitosten sijoitustoiminta Eläkelaitosten on sijoitettava työeläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Varoille saatu tuotto lisää järjestelmän kestävyyttä ja keventää työeläkemaksujen korotustarvetta eläkemenojen kasvaessa. Onnistunut sijoitustoiminta edellyttää hyvää riskienhallintaa ja varojen hajauttamista sekä alueellisesti että eri omaisuuslajeihin, joita ovat osakkeet, joukkovelkakirjat, kiinteistöt, rahamarkkinavälineet ja tietyt muut sijoituskohteet kuten esim. Hedge-rahastot. Vuoden 2012 lopussa työeläkevakuuttajien yhteenlaskettu sijoituskanta oli 150 miljardia euroa. Sijoitukset kasvoivat lähes 10 prosenttia vuoden aikana. Tulokseen vaikutti etenkin osakekurssien erinomainen kehitys. Osaketuotot kohosivat peräti 11 prosenttiin, kun edellisen vuoden tappiot olivat melkein samaa luokkaa. Toisen vuosineljänneksen aikana kärjistynyt eurokriisi alensi vuoden alkupuoliskolla vahvasti nousseita tuottoja vain hetkellisesti ja loppuvuonna sijoituskanta kasvoi edelleen. Koko vuoden keskituotto sitoutuneelle pääomalle oli 9,8 prosenttia. Tuotot vaihtelivat eläkevakuutusyhtiöiden 8,2 prosentista julkisalojen eläkelaitosten 12,4 prosenttiin. Vuonna 2011 kaikkien työeläkesijoitusten keskituotto oli negatiivinen -2,7 prosenttia. Viimeisen viiden vuoden aikana tuotot ovat olleet Työeläkevakuuttajat TELA:n arvioiden mukaan keskimäärin 3 prosenttia ja aikavälillä keskimäärin 5,3 prosenttia. Kuvio 2 kuvaa sijoitustuottojen vaihteluita eläkeyhteisöittäin. Kuvio 2. Työeläkevakuuttajien sijoitustuotot vuosina % Työeläkeyhtiöt Keva Valtion Kaikki eläkerahasto Lähde: ja Työeläkelehden tilinpäätösliite ( ) Kuviossa 3 on esitetty omaisuuslajeittain eri ajanjaksojen tuottoprosentteja. Kiinteistösijoitusten kehitys on ollut vakainta viime vuosina. Sen sijaan osakkeiden arvonmuutokset ovat olleet tavanomaista suurempia ja kurssit ovat heilahdelleet laidasta laitaan. Viimeisen viiden vuoden osaketuotot kuihtuivat kokonaan. Pitemmän aikavälin keskimääräinen osaketuotto nousi 5,6 prosenttiin.

14 14 Kuvio 3. Työeläkevakuuttajien sijoitustuotot omaisuuslajeittain eri ajanjaksoina vuosina % Osakkeet ja osuudet Korkosijoitukset Kiinteistösijoitukset Sijoitukset yhteensä Lähde: ( ) 2.1 Sijoituskohteet Työeläkevarat on sijoitettu eri omaisuuslajeihin sekä kotimaahan että ulkomaille. Osakkeiden ja osakerahastojen yhteenlaskettu määrä nousi 63,8 miljardiin euroon vuoden 2012 lopussa. Joukkovelkakirjojen yhteissumma kasvoi 53,2 miljardiin euroon. Muiden sijoituskohteiden osuudet supistuivat. Rahamarkkinasijoituksia oli 9,6 miljardia euroa, kiinteistösijoituksia 16,1 miljardia euroa ja lainoja 6,8 miljardia euroa, josta TyEL-takaisinlainoja vajaa puolet. Kuviossa 4 on esitetty työeläkelaitosten varojen jakautuminen eri omaisuuslajeihin vuosina Kuvio 4. Työeläkevakuuttajien sijoituskannan jakautuminen eri omaisuuslajeihin vuosina % Lähde: ( ) Lainat Rahamarkkinasijoitukset Kiinteistöt ja -osakkeet Joukkovelkakirjat Osakkeet ja osakerahastot

15 15 Yksityisen puolen työeläkesijoituksista 74 prosenttia oli joukkovelkakirjoissa ja osakkeissa. Julkisella puolella vastaava osuus oli 86 prosenttia. Molemmilla sektoreilla osakesijoitukset olivat suurin omaisuuslaji. Julkisaloilla osakkeissa oli yli 45 prosenttia varoista ja yksityisaloilla hieman vähemmän. Joukkovelkakirjojen prosentuaalinen määrä pysyi lähes ennallaan. Yksityisellä puolella niitä oli 31,7 miljardia euroa ja julkisella puolella yli 21,5 miljardia euroa. Yksityisen puolen työeläkelaitoksilla on oikeus lainata vakuutuksenottajille takaisin osa niiden maksamista, eläkelaitoksen rahastoimista vakuutusmaksuista. TyEL-takaisinlainoja oli vuoden 2012 lopussa 3,2 miljardia euroa, mikä oli 0,6 miljardia euroa edellisvuotta vähemmän. Sijoituslainojen määrä, 3,2 miljardia euroa, säilyi ennallaan. Yksityisalojen työeläkevaroista selvästi suurempi osuus, 13,1 prosenttia, oli kiinteistösijoituksissa. Julkisella puolella osuus oli alle puolet siitä. 2.2 Sijoitukset alueittain Työeläkevaroja on sijoitettu Suomeen, muihin euroalueen maihin ja euroalueen ulkopuolelle. Suomessa varoista oli runsas kolmannes eli 48 miljardia euroa ja muualla euroalueella yli neljännes. Euroalueen ulkopuolelle päätyi 63 miljardia euroa. Euroalueen ulkopuoliset sijoitukset ovat kasvaneet selvästi viime vuosina, tarkastelujaksolla melkein viisi prosenttiyksikköä. Vastaavasti Suomeen ja muualle euroalueelle tehtyjen sijoitusten yhteissumma on laskenut prosentuaalisesti saman verran, Suomen osuus muuta euroaluetta enemmän. Kuviossa 5 on esitetty työeläkevakuuttajien sijoitusten kohdistuminen alueittain vuosina Kuvio 5. Työeläkesijoitukset alueittain vuosina % Lähde: ( ) Euroalueen ulkopuoliset maat Muut euroalueen maat Suomi Suomeen sijoitetuista varoista hieman alle kolmannes oli osakkeissa ja osakerahastoissa, yhteensä 13,7 miljardia euroa. Kiinteistösijoitusten osuus oli samaa luokkaa. Joukkovelkakirjojen sijoitusosuus kasvoi 14 prosenttiin. TyEL-takaisinlainojen, sijoituslainojen ja ra-

16 16 hamarkkinasijoitusten yhteenlaskettu osuus aleni vajaaseen kolmannekseen koko kannasta. Kuviossa 6 on esitetty työeläkevakuuttajien Suomeen sijoittamien varojen jakautuminen eri omaisuuslajeihin vuosina Kuvio 6. Sijoituskanta Suomeen, 47,7 miljardia euroa vuonna % Lähde: ( ) Rahamarkkinasijoitukset Sijoituslainat TyEL-takaisinlainat Joukko- ja vaihtovelkakirjat Kiinteistöt ja -osakkeet Osakkeet ja osakerahastot Suomen ulkopuolelle sijoitetuista työeläkevaroista puolet eli 50 miljardia euroa oli osakkeissa. Joukkovelkakirjoja oli lähes saman verran 46,5 miljardia euroa. Osakesijoitusten osuus kasvoi vuoden 2012 aikana hieman enemmän kuin mitä joukkovelkakirjojen osuus supistui. Kiinteistösijoitusten osuus koko kannasta oli Suomeen tehdyissä sijoituksissa lähes kolmannes, mutta ulkomailla vain kaksi prosenttia. Rahamarkkinasijoituksista Suomen ulkopuolella oli alle kolme prosenttia koko kannasta. Kuviossa 7 on esitetty työeläkevakuuttajien Suomen ulkopuolella olevien sijoitusten jakautuminen eri sijoituslajeihin vuosina Kuvio 7. Sijoituskanta Suomen ulkopuolelle, 101,9 miljardia euroa vuonna % Lähde: ( ) Rahamarkkinasijoitukset Joukko- ja vaihtovelkakirjat Kiinteistöt ja -osakkeet Hedgerahastot Osakkeet ja osakerahastot

17 Vastuuvelka ja vakavaraisuus Yksityisten alojen työeläkelaitosten rahastoimilla ja sijoittamilla varoilla katetaan vastuuvelkaa, joka on syntynyt palkansaajalakien perusteella eläkekohtaisesti rahastoiduista vakuutusmaksuista. Vastuuvelka on kirjattu kunkin eläkelaitoksen tilinpäätökseen arviona tulevien rahastoitujen eläkekorvausten yhteismäärästä. Julkisella puolella rahastoinnilla varaudutaan pääasiassa eläkemenojen kasvuun ja vakuutusmaksujen tason vakauttamiseen. Varmuusrahastoihin kerätyt eläkevarat puretaan tulevien tarpeiden mukaan eikä rahastointiin liity yksilökohtaisesti määriteltyjä tulevia eläkevastuita yksityisen puolen vastuuvelan tapaan. Työeläkelaitokset pyrkivät saamaan sijoituksilleen mahdollisimman hyvät tuotot ja sijoitusvarallisuuden on oltava vastuuvelkaa suurempi. Yksityisalojen työeläkevakuuttajia sitoo lakiin perustuva vakavaraisuusvaatimus rajoineen. Vakavaraisuus edellyttää eläkelaitokselta riittävää riskinkantokykyä ja siihen tarvittavaa toimintapääomaa. Toimintapääoma on riskipuskuri, jolla varmistetaan vastuuvelan katteena olevien varojen riittävyys. Sijoitustuotot vaikuttavat eläkelaitosten ja koko järjestelmän vakavaraisuuteen. Eläkelaitokselle asetettu vakavaraisuusraja on sitä korkeampi mitä enemmän sijoitusriskiä varoihin kohdistuu. Jos toimintapääoma ei ylitä vakavaraisuusrajaa, eläkelaitoksen toimintaa rajoitetaan aluksi siten, ettei se voi jakaa asiakashyvityksiä. Jos toimintapääoma putoaa tiettyyn vähimmäismäärään tai jopa sen alapuolelle, eläkelaitoksen on toimitettava Finanssivalvonnalle talouttaan koskeva tervehdyttämissuunnitelma. Vakavaraisuutta koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin vuoden 2013 alussa. Samalla päättyi vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisin yhteydessä säädetyn määräaikaisen lain voimassaolo. Uuden lainsäädännön mukainen vakavaraisuuspääoma on eläkelaitoksen vakuutusriskejä tasaavasta tasoitusmäärästä ja entisestä sijoitustoiminnan riskejä puskuroivasta toimintapääomasta yhdistetty puskurirahasto. TyEL:n ja MEL:n mukaista toimintaa harjoittavilla eläkelaitoksilla on lisäksi vastuuvelan osana ns. osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu, jolla tasataan kollektiivisesti osa näiden eläkelaitosten osakeomistuksiin liittyvistä sijoitusriskeistä. Vastuuvelalle asetetaan myös rahastoonsiirtovelvoite, jonka perusteella eläkelaitosten on vuosittain hyvitettävä rahastoja. Se sisältää eläkelaitosten keskimääräiseen vakavaraisuuteen ja osakesijoitusten keskimääräiseen vuosituottoon liittyvät rahoitustekniset kertoimet ja kolmen prosentin rahastokoron. Vuonna 2012 rahastoonsiirtovelvoite oli keskimäärin 4,8 prosenttia. TyEL- ja MEL -eläkelaitosten keskimääräisestä vakavaraisuudesta riippuu myös kahdesti vuodessa määrättävä perustekorko, jota käytetään esimerkiksi eläkelaitosten vastuuvelkoihin sisältyvien puskurirahastojen ja vakuutusmaksujen korkouttamisessa. Koska vakuutusmaksut perustuvat etukäteen arvioitavaan palkkasummaan, osalle maksuista hyvitetään korkoa ja osasta peritään korkoa. Alkuvuoden 2012 perustekorko oli 3,25 prosenttia ja 1.7. lähtien 4,0 prosenttia. Korot alenivat edellisen vuoden tasosta. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusaste, joka määritellään toimintapääoman osuutena vastuuvelasta, oli 25,5 prosenttia (vuosina voimassa olevan määräaikaisen lain mukaan laskettuna). Toimintapääoma oli keskimäärin 2,4-kertainen suhteessa vakavaraisuusrajaan. Eläkesäätiöille ja -kassoille vastaavasti laskettu vakavaraisuusaste oli 37,5 prosenttia ja toimintapääoma keskimäärin 3,3-kertainen suhteessa vakavaraisuusrajaan. Ilman tilapäisiä helpotuksia laskettuina vakavaraisuusasteet olivat yli viisi prosenttiyksikköä matalam-

18 18 pia. Kuviossa 8 on esitetty TyEL- ja MEL- eläkelaitosten toimintapääomien ja vakavaraisuuslaskennassa käytetyn vastuuvelan osuudet eläkevaroista. Kuvio 8. TyEL- ja MEL- eläkelaitosten toimintapääomat ja vakavaraisuuslaskennassa käytetyt vastuuvelat vuosina Mrd Vakavaraisuuslaskennassa käytetty vastuuvelka Toimintapääoma

06/2011. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2010. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

06/2011. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2010. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2010 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2010

Lisätiedot

06/2013. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

06/2013. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012

Lisätiedot

05/2012. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2011. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

05/2012. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2011. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2011 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2011

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla järjestelmällä

Lisätiedot

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013

Lisätiedot

08/2015. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

08/2015. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 08/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 08/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA Huomioita työeläkesijoituksista 2011 Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat Työeläkkeiden rahoitus ja sijoitustoiminta Lähtökohta Etuussäännöksistä johdettava eläkevastuu (eläkemeno) rahoitetaan

Lisätiedot

Miten suomalaiset työeläkevakuuttajat pärjäävät kansainvälisessä eläkesijoittajien tuottovertailussa? Hallinnon ajankohtaisseminaari 18.4.

Miten suomalaiset työeläkevakuuttajat pärjäävät kansainvälisessä eläkesijoittajien tuottovertailussa? Hallinnon ajankohtaisseminaari 18.4. Miten suomalaiset työeläkevakuuttajat pärjäävät kansainvälisessä eläkesijoittajien tuottovertailussa? Hallinnon ajankohtaisseminaari 18.4.2017 Reijo Vanne johtava ekonomisti Työeläkevakuuttajat Tela Aiheita

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2008 11.2.2009 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2008 oli 105,1

Lisätiedot

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2014

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2014 : 05 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat Tela Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 0 Työnantajat 60 Työntekijät 50 Hoitokulut 55 Yrittäjät 0 Valtio 0 Työttömyysvakuutus- rahasto

Lisätiedot

Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2008

Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2008 Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2008 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 2/2010 Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2008 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 2/2010 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2012

Tilinpäätöskalvot 2012 Tilinpäätöskalvot 2012 Tuloslaskelma milj. euroa 2012 2011 Maksutulo 4 825 4 545 Eläkemeno -3 827-3 524 RAHOITUSKATE 999 1 021 Sijoitusten nettotuotto 3 897-466 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut

Lisätiedot

Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2009

Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2009 Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2009 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 9/2010 Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2009 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 9/2010 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Eläkerahastot Pertti Honkanen 25.4.2010

Eläkerahastot Pertti Honkanen 25.4.2010 Eläkerahastot Pertti Honkanen 25.4.2010 1 Työeläkerahastot 31.12.2009 Yhteensä 124,9 mrd. Yhtiöt 78,9 mrd. Kassat ja säätiöt 6,6 mrd. MEK ja MELA 0,8 mrd. Julkinen sektori 39,4 mrd. Lähde: TELA Rahastot

Lisätiedot

Miksi työeläkerahoja sijoitetaan ja miten niitä käytetään? Historia, nykyhetki ja tulevaisuus.

Miksi työeläkerahoja sijoitetaan ja miten niitä käytetään? Historia, nykyhetki ja tulevaisuus. Miksi työeläkerahoja sijoitetaan ja miten niitä käytetään? Historia, nykyhetki ja tulevaisuus. Janne Pelkonen, erityisasiantuntija https://twitter.com/jiipelkonen Eläkeläiset ry, Kuntoranta 27.4.2017 Työeläkerahojen

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa 1 Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa 1 Perustiedot Telan tekemästä sijoitustilastoinnista Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöt hoitavat lakisääteisten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Lakisääteiset eläkkeet pitkällä aikavälillä Ismo Risku Kehityspäällikkö Eläketurvakeskus Työeläkepäivä 17.11.2009

Lakisääteiset eläkkeet pitkällä aikavälillä Ismo Risku Kehityspäällikkö Eläketurvakeskus Työeläkepäivä 17.11.2009 Lakisääteiset eläkkeet pitkällä aikavälillä smo Risku Kehityspäällikkö Eläketurvakeskus Työeläkepäivä 17.11.2009 2 Esityksen sisältö* Oletukset Eläkemeno ja etuustaso TyEL:n rahoitus Yhteenveto * Esitelmä

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT 1. Vuoden 2015 vakuutusmaksu 1.1. Vuoden 2015 vakuutusmaksun rakenne Vuoden 2015 maksutasoa määrättäessä on käytetty seuraavia taloudellisia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (5)

LAUSUNTO 1 (5) LAUSUNTO 1 (5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Työeläkevakuuttajat TELAlta asiantuntijaa kuulemiseen, jossa käsitellään hallituksen esitystä HE 9/2012 vp. eduskunnalle

Lisätiedot

04/2013. Työeläkemenoennuste vuodelle 2013. Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

04/2013. Työeläkemenoennuste vuodelle 2013. Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2013 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2013

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Liite. Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 3:2014. Työeläke-lehti. Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA

Liite. Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 3:2014. Työeläke-lehti. Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Liite Työeläke-lehti 3:2014 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 20 13 Hyvien tuottojen myötä työeläkesijoitusten arvo kasvoi ensi kertaa

Lisätiedot

Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen

Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen Riskinkantokyvyn vahvistaminen Heli Backman 29.2.2012 Eläkemaksujen nousupainetta hillitään sijoitustuottojen avulla HE eläkelaitosten vakavaraisuussäännösten

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (6) Eduskunta/ Sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

03/2014. Työeläkemenoennuste vuodelle 2014. Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

03/2014. Työeläkemenoennuste vuodelle 2014. Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2014 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2014

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten 3 2010 työeläke-lehden liite Työeläkesijoitukset yksi harvoista talouden valopilkuista s. 2

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten 3 2010 työeläke-lehden liite Työeläkesijoitukset yksi harvoista talouden valopilkuista s. 2 3 2010 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläkesijoitukset yksi harvoista talouden valopilkuista s. 2 Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2009 Työeläkelaitosten

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien.

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien. 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2009 12.2.2010 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2009 oli 124,9

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot

Tilinpäätöskalvot Tilinpäätöskalvot 2014 26.2.2014 Tuloslaskelma milj. euroa 2014 2013 Maksutulo 5 171 5 050 Eläkemeno -4 361-4 141 RAHOITUSKATE 811 908 Sijoitusten nettotuotto 3 376 2 629 Lakisääteiset nettomaksut -7-7

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. 19.1.2017 Eläkejärjestelmä ja sen hallinto Sosiaalivakuutus vuonna 2015, 39 mrd. 3 Eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 kolmannen neljänneksen lopussa

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 kolmannen neljänneksen lopussa 1 Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 kolmannen neljänneksen lopussa Tekstin joukossa olevat kuvat aukeavat täysikokoisina hiirellä klikkaamalla. 1 Perustiedot Telan tekemästä sijoitustilastoinnista

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2015

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 11 2016 Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 11 2016 Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2015 MARJA KIVINIEMI Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2007

Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2007 Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2007 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2009 Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2007 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja

Lisätiedot

Työeläkemenoennuste vuodelle 2008

Työeläkemenoennuste vuodelle 2008 Kullervo Joentakanen Työeläkemenoennuste vuodelle 2008 Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:4 Kullervo Joentakanen Työeläkemenoennuste vuodelle 2008 Elokuussa 2008 Eläketurvakeskuksen katsauksia 2008:4

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 14 2017 Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 14 2017 Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2016 MARJA KIVINIEMI Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 Ilmarisen vuosi 2010 Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 1 2 Keskeisiä havaintoja vuodelta 2010 Työeläkevakuutusten myynnin tulos erinomainen Sijoitustuotto alan kärkeä Pitkän aikavälin tuotto hyvällä

Lisätiedot

03/2015. Työeläkemenoennuste vuodelle Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

03/2015. Työeläkemenoennuste vuodelle Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2015 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN VUOSI 2012 Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus 23.1.2013 klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 7,4 prosenttia Sijoitusomaisuuden

Lisätiedot

03/2012. Työeläkemenoennuste vuodelle Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

03/2012. Työeläkemenoennuste vuodelle Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2012 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2012

Lisätiedot

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Hoitavatko yksityiset eläkesäätiöt sijoituksiaan toisin Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry // 2.4.2014 Pasi Strömberg Eläkesäätiöt ja eläkekassat Eläkesäätiö on yhden työnantajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2015 toisen neljänneksen lopussa

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2015 toisen neljänneksen lopussa 1 (6) Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2015 toisen neljänneksen lopussa 1 Perustiedot Telan tekemästä sijoitustilastoinnista Työeläkevakuuttajat Telan jäsenyhteisöt hoitavat lakisääteisten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 28.2.2013 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 Sijoitustuotto: 7,5 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 29,5 miljardia euroa Toimintapääoma: 5,8 miljardia euroa Vakavaraisuusaste: 23,9

Lisätiedot

Työeläkemenoennuste vuodelle 2009

Työeläkemenoennuste vuodelle 2009 Kasimir Kaliva Työeläkemenoennuste vuodelle 2009 Eläketurvakeskuksen katsauksia 2009:7 Kasimir Kaliva Työeläkemenoennuste vuodelle 2009 Elokuussa 2009 Eläketurvakeskuksen katsauksia 2009:7 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2011

Tilinpäätöskalvot 2011 Tilinpäätöskalvot 2011 Tuloslaskelma 2011 2010 Maksutulo 4 545 4 327 Eläkemeno -3 524-3 306 RAHOITUSKATE 1 021 1 021 Sijoitusten nettotuotto -446 3 125 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.202 Eläke Fennian avainlukuja.. 30.6.202.. 30.6.20.. 3.2.20 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Tämän liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA ry.

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Tämän liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA ry. T y ö e l ä k e - l e h d e n l i i t e 3 2 0 0 6 Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2005 Tämän liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA ry. Sisältö: Kolmas menestyksen vuosi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuuleminen (KAA 4/2016 vp) Mikko Kautto, johtaja

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuuleminen (KAA 4/2016 vp) Mikko Kautto, johtaja Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuuleminen (KAA 4/2016 vp) Mikko Kautto, johtaja Taustaa indeksimuutosaloitteelle Kansalaisaloitteessa ehdotetaan paluuta yli 40 vuotta sitten käytössä olleeseen indeksointitapaan.

Lisätiedot

Agronomiliiton Seniorit. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Timo Kokko

Agronomiliiton Seniorit. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Timo Kokko Agronomiliiton Seniorit Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Timo Kokko Tietoa eläkkeistä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Timo Kokko Kaikki työ- ja kansaneläkkeen saajat 31.12.2011 Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Neljäs peräkkäinen menestyksen vuosi 2 Korkoa korolle 4 Työeläkelaitosten avainlukuja vuodelta 2006 5

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Neljäs peräkkäinen menestyksen vuosi 2 Korkoa korolle 4 Työeläkelaitosten avainlukuja vuodelta 2006 5 T y ö e l ä k e - l e h d e n l i i t e 3 2007 Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2006 Sisältö: Neljäs peräkkäinen menestyksen vuosi 2 Korkoa korolle 4 Työeläkelaitosten avainlukuja vuodelta 2006 5 Työeläkevakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Keva

Kuntauudistus ja Keva Kuntaliitto Kuntajohtajapäivät Kuopio 30. 31.8.2012 Kuntauudistus ja Keva Pekka Alanen varatoimitusjohtaja Keva Missio Visio 2012 Keva vastaa kattavasti julkisen sektorin eläketurvan toimeenpanosta Keva

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten 3 2009 työeläke-lehden liite Suurten siirtojen vuosi s. 2

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten 3 2009 työeläke-lehden liite Suurten siirtojen vuosi s. 2 3 2009 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Suurten siirtojen vuosi Reijo Vanne s. 2 Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2008 Työeläkelaitosten avainlukuja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 toisen neljänneksen lopussa

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 toisen neljänneksen lopussa 1 Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 toisen neljänneksen lopussa 1 Perustiedot Telan tekemästä sijoitustilastoinnista Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöt hoitavat lakisääteisten

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari Eläkejärjestelmän rakenne Yksilölliset eläkevakuuutukset 3. Pilari Lisäeläketurva (työnantajan järjestämä) 2. Pilari Lakisääteinen työeläke Kansaneläke 1. Pilari ETK/ET 08.02 Saavutetun toimeentulon tason

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas Ilmarisen tilinpäätös 2007 Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas 1 2 Talouden kehitys 2007 Loppupuolella vuotta USA:n asuntoluottokriisin heijastusvaikutukset hidastivat talouskasvua erityisesti Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:31. Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:31. Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:31 Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn LAAJA UUDISTAMINEN Riskinkantokyvyn vahvistamista sekä vakavaraisuussääntelyn laajaa uudistamista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018

Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018 BUDJETOINTIOHJE 1 (7) Budjetointiohje vuoden 2016 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2017-2018 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot