Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012"

Transkriptio

1 Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

2

3 LUKIJALLE Tässä tilastokatsauksessa esitetään työeläkkeiden rahoitukseen liittyviä tilastolukuja pääasiassa vuodelta Vertailun vuoksi keskeisimmistä suureista on esitetty myös vuoden 2011 luvut ja tilastokuvioissa muutaman vuoden aikasarjat. Katsauksessa kerrotaan lisäksi pääperiaatteet työeläkkeiden rahoituksesta, vakuutusmaksuista ja eläkelaitosten sijoitustoiminnasta. Tämä tilastokatsaus sisältyi aiemmin tilastovuodesta 2006 lähtien julkaistuun Eläketurvakeskuksen tilastoraporttiin, joka sisälsi tarkempaa tilastotietoa työeläkelakien mukaisesta toiminnasta Suomessa. Viimeisin laajempi tilastoraportti on julkaisu numero 04/2012, Katsaus eläketurvaan vuonna 2011.

4

5 SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 Ajankohtaista vuonna Työeläkkeiden rahoitus Työeläkemaksut Lakikohtaiset työeläkemaksuprosentit Työeläkevarat ja eläkelaitosten sijoitustoiminta Sijoituskohteet Sijoitukset alueittain Vastuuvelka ja vakavaraisuus...17

6 6 Ajankohtaista vuonna 2012 Koko työeläkejärjestelmässä kerättiin vuonna 2012 lakisääteisiä eläkemaksuja yhteensä 23,2 miljardia euroa ja maksettiin eläke-etuuksia 22 miljardia euroa. Eläkemenot ovat kasvaneet sotien jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien jäätyä eläkkeelle viime vuosina. Eläkemaksuja on kuitenkin kerätty ennakolta rahastoihin tulevia eläkevastuita varten ja vuotuiset maksutulot ovat olleet eläkemenoja suuremmat. Työeläkevaroille saaduilla sijoitustuotoilla tasoitetaan eläkemaksuihin kohdistuvia korotustarpeita. Työeläkevarojen määrä vuoden 2012 lopussa oli 150 miljardia euroa, mikä oli 78 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Edellisen vuoden tasosta bkt-osuus nousi kuutisen prosenttiyksikköä. Työeläkelaitosten sijoitustoiminta onnistui kaiken kaikkiaan erittäin hyvin ja varoille saatu keskimääräinen tuotto käyvin arvoin kohosi lähes 10 prosenttiin. Vuoden 2011 vastaava luku oli tappiollinen, -2,7 prosenttia ja vuosien keskituotto 5,3 prosenttia. Eurokriisistä huolimatta osakesijoitukset kasvoivat lähes 17 prosenttia edellisestä vuodesta. Alkuvuoden kurssikehitys oli hyvä, mutta toisen vuosineljänneksen alussa kasvu hidastui ja osakekurssit laskivat. Sijoituksia alettiin suunnata vähemmän riskiä sisältäviin kohteisiin. Laskuvaihe jäi kuitenkin lyhyeksi ja loppuvuoden sijoitustoiminta onnistui hyvin. Sijoituskanta kasvoi ja samalla osakkeiden osuus nousi yli 40 prosenttiin koko kannasta. Euroalueen matala korkotaso ja tuottoisampien sijoituskohteiden etsiminen kehittyviltä markkinoilta edesauttoivat työeläkevarojen ohjautumista euroalueen ulkopuolelle. Vuoden lopussa kaikista sijoituksista hieman yli kolmannes oli Suomessa, noin neljännes muualla euroalueella ja niiden ulkopuolella yli 40 prosenttia. Euroalueen ulkopuolelle sijoitettujen varojen määrä nousi 23 prosenttia edellisen vuoden tasosta ja osuus sijoituskannasta melkein 5 prosenttiyksikköä. Keskeisten työmarkkinakeskusjärjestöjen työurasopimuksella ( ) jatkettiin TyEL-maksun vuotuista korotusta 0,4 prosenttiyksiköllä vuoden 2016 loppuun saakka. Työnantajat maksavat korotuksesta 0,2 prosenttiyksikköä ja työntekijät saman verran. Muiden eläkelakien mukaiset maksuprosentit seuraavat TyEL-maksun kehitystä, vaikka korotuksista ei ole sovittu keskitetysti etukäteen. Yksityisten alojen työeläkelaitosten vakavaraisuutta koskevan, vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisin yhteydessä säädetyn määräaikaisen lain voimassaolo päättyi vuoden lopussa. Vakavaraisuussääntelyn kolmivaiheinen uudistusyö jatkuu edelleen. Toista vaihetta koskevat lait (HE 9/2012) tulivat voimaan ja kolmannessa vaiheessa toteutettavien vakavaraisuusmekanismin ja katesäännöstön pitkän aikajakson uudistusten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa.

7 7 1 Työeläkkeiden rahoitus Lakisääteinen työeläketurva rahoitetaan Suomessa pääasiassa työnantajien ja työntekijöiden maksamilla eläkemaksuilla sekä kertyneillä eläkevaroilla ja niille saaduilla tuotoilla. Suurin osa perityistä työeläkemaksuista käytetään saman tien jo eläkkeellä olevien eläkkeisiin, mutta osa maksuista rahastoidaan myöhempää käyttöä varten eläkelaki- ja eläkelaitoskohtaisin perustein. Yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkkeet maksetaan kunkin vuoden vakuutusmaksuilla valtion tuen turvin ilman ennakkorahastointia. Valtio rahoittaa myös kolmanneksen merimieseläkkeistä ja korvaa eläkelaitoksille työeläkkeisiin liittyviä opiskelu- ja lastenhoitoajoilta kertyviä etuuksia. Työttömyysvakuutusrahasto kustantaa työttömyyspäivärahojen ja vuorottelukorvausten perusteella karttuvan eläketurvan. Kuviossa 1 on kuvattu työeläkejärjestelmässä vuonna 2012 kulkeneita rahavirtoja. Maksutulo oli kaikki osuudet mukaan lukien yhteensä 23,2 miljardia euroa ja eläkemeno 22 miljardia euroa. Työeläkelaitosten keräämistä työeläkemaksuista 19,4 miljardia euroa kului saman vuoden eläkkeisiin. Tulevia eläkkeitä varten rahastoitiin noin 3,4 miljardia euroa ja jo rahastoituja varoja käytettiin eläkkeiden maksamiseen arviolta 2,6 miljardia euroa. Kuvio 1. Työeläkejärjestelmän rahavirrat vuonna 2012, miljardia euroa. Työeläkemaksut 23,2 mrd. Työntekijät 4,2 mrd. Työnantajat 14,3 mrd. Yrittäjät 1,0 mrd. Maatalousyrittäjät 0,2 mrd. Valtion osuudet MEL, YEL, MYEL, VaEL 3,0 mrd. Työeläkelaitokset Eläkevarat 149,6 mrd. Vakuutusyhtiöt (7) Eläkesäätiöt ja -kassat (20) Merimieseläkekassa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Keva (KuEL, VaEL, KiEL) Muut julkiset toimijat Rahastoon 3,4 mrd. Maksetut työeläkkeet 22,0 mrd. Eläkemaksuista 19,4 mrd. Rahastoista 2,6 mrd. Työttömyysvakuutusrahaston maksut 0,6 mrd. Sijoitusten nettotuotot (käyvin arvoin) 13,0 mrd. Liikekulut 0,5 mrd.

8 8 Eläkelaitosten lukumäärä väheni vuoden lopussa, kun yksi eläkekassa siirsi eläkeasioiden hoitamisen työeläkeyhtiölle. Kansaneläkelaitoksen ja evankelis-luterilaisen kirkon toimihenkilöiden eläketurvan toimeenpano siirtyi Kevalle vuoden 2012 alussa. Keva on hoitanut valtion eläkelain mukaisten eläkkeiden myöntämisen ja maksamisen vuodesta 2011 lähtien. Eduskunnan, Suomen Pankin, ortodoksisen kirkon ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen eläkeasiat hoidetaan edelleen erikseen. Työeläkemaksujen taso riippuu maksettavien eläke-etujen tasosta, voimassa olevista eläkkeiden rahastointi- ja rahoitusperiaatteista sekä eläkevaroille saaduista sijoitustuotoista. Kansantalouden kehitys, työllisyys ja työtulot sekä eläkeläisten määrä ja keskieläkkeet vaikuttavat eläkemaksujen tarpeeseen. Maksuja kerätään nyt entistä pienemmiltä ikäluokilta. Suurten ikäluokkien eläkkeelle jääntiin varauduttiin kuitenkin jo hyvissä ajoin rahastoja kasvattamalla. Yksityisalojen palkansaajien eläkkeiden rahastointiperiaatteet eroavat julkisen puolen eläkerahastoinnista. Pääasiallisin ero on yksityisalojen eläkekohtainen rahastointi, joka on ollut voimassa jo 50 vuoden ajan. Julkisaloilla rahastointi aloitettiin vasta 1980-luvun lopulla eikä kerättyjä puskurirahastoja käytetä vielä eläkkeiden maksamiseen. Työeläkkeiden rahoitusperiaatteita on selostettu tarkemmin Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla (http://www. etk.fi) ja esimerkiksi tilastoraportissa Työeläkkeiden rahoitus. Kansaneläkkeet rahoitetaan verovaroilla. Taulukkoon 1 on koottu tietoja maksetuista eläkkeistä ja niiden rahoittamiseksi kerätyistä lakikohtaisista työeläkemaksuista sekä järjestelmän varoista vuosina 2011 ja 2012.

9 9 Taulukko 1. Maksutulo, eläkevarat ja eläkemeno vuosina 2011 ja 2012, miljoonaa euroa. Maksutulo Eläkevarat Eläkemeno TyEL MEL KuEL VaEL KiEL Muut Palkansaajat YEL MYEL Yrittäjät Tvr-maksu Valtion osuudet Osa luvuista on arvioita tai ennakkotietoja. Maksutulo- ja eläkevaratiedot perustuvat eläkelaitosten tilinpäätöksiin. YEL:n eläkevaroina on käytetty vastuuvelkaa. Eläkemenotiedot pohjautuvat Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin. Opiskelun, lastenhoidon ja muiden palkattomien aikojen perusteella kertyneitä eläkkeen osia maksettiin vuonna 2011 yhteensä 46 miljoonaa eroa ja vuonna 2012 yhteensä 57 miljoonaan euroa. Nämä luvut eivät sisälly taulukon lukuihin. Kohta Muut sisältää Suomen Pankin, Kelan toimihenkilöiden ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen työntekijöiden ja viranhaltijoiden eläkkeitä koskevat järjestelmät. Tvr-maksu on Työttömyysvakuutusrahaston eläkejärjestelmään maksama suoritus (TyEL 182 ), joka ei koske YEL:n ja MYEL:n mukaista eläketurvaa hoitavia eläkelaitoksia. Valtion osuudet sisältävät MEL-, YEL- ja MYEL-osuuksien lisäksi valtion talousarviosta rahoitetut VaEL-eläkeosuudet sekä lastenhoitoon ja opiskeluun liittyvät VEKL-osuudet. 1.1 Työeläkemaksut Yksityisten alojen työnantajat, yrittäjät ja maatalousyrittäjät maksavat lakisääteisiä työeläkevakuutusmaksuja eläkelaitoksilleen sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistamien tai antamien maksuperusteiden mukaan. Perittävien maksujen tarve riippuu kunakin vuonna maksettavaksi tulevista eläkkeistä ja karttuvista eläkeoikeuksista. Vakuutusmaksut lasketaan eri lakien mukaisina prosenttiosuuksina työntekijöiden henkilökohtaisista ansioista tai yrittäjien tai maatalousyrittäjien vahvistetuista työtuloista. Kunnallisessa eläkejärjestelmässä eläkkeet rahoitetaan toistaiseksi kokonaan työnantajilta ja työntekijöiltä perityillä eläkemaksuilla. Osa perityistä maksuista jätetään eläkerahastoon tulevia eläkkeitä varten ja vakauttamaan maksutasoa. Maksuja käytetään myös järjestelmän hallintokuluihin kuten muissakin järjestelmissä. Valtion eläkkeet maksetaan niitä varten varatuilla määrärahoilla. Valtion Eläkerahastosta siirretään talousarvioon vuosittain eläkemaksuilla kerättyjä varoja kaikkiaan 40 prosenttia eläkkeiden aiheuttamista kuluista. Muu osa maksetuista eläkkeistä rahoitetaan suoraan kunkin vuoden talousarviosta. Evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta vastaa Kirkon keskusrahasto toistaiseksi työnantajilta ja työntekijöiltä perityillä eläkemaksuilla ja myöhemmin myös eläkevarojen tuotoilla.

10 10 Vuosien 2011 ja 2012 keskimääräiset työeläkemaksuprosentit on esitetty taulukossa 2. Eläketurvakeskuksen verkkosivuille (www.etk.fi ja on koottu tarkempaa tietoa työeläkemaksuista sekä tilastosarjoja yksityisten alojen vakuutusmaksuprosenteista vuosilta Taulukko 2. Keskimääräiset työeläkevakuutusmaksut vuosina 2011 ja Maksukertymä Työntekijän maksuosuus %-yksikköä % työtulosta alle 53 v. vähintään 53 v Palkansaajat TyEL 22,1 22,8 4,7 5,15 6,0 6,5 MEL 22,2 22,4 11,1 11,2 11,1 11,2 KuEL 1) 28,7 29,1 4,7 5,15 6,0 6,5 VaEL 24,9 25,0 4,7 5,15 6,0 6,5 KiEL 31,8 33,3 4,7 5,15 6,0 6,5 Yrittäjät YEL 2) 20,2 21,1 21,6 22,5 22,9 23,85 MYEL 3) 11,3/10,9 11,8/11,0 21,6 22,5 22,9 23,85 1) KuEL-maksu sisältää palkka- ja eläkemenoperusteiset maksuosat. 2) Maksukertymä-sarakkeessa on keskimääräinen YEL-maksuprosentti. Alle ja yli 53-vuotiaiden maksuprosentit ovat yrittäjille vahvistettuja YEL-maksuprosentteja ilman aloittavien yrittäjien maksualennuksia. 3) Maksukertymäsarakkeessa ensimmäinen luku on maatalousyrittäjien keskimääräinen maksuprosentti ja toinen apurahansaajien keskimääräinen maksuprosentti. Alle ja yli 53-vuotiaiden maksuprosentit ovat vahvistettuja MYEL-perusprosentteja. Palkansaajien eläkemaksut sisältävät sekä työnantajan että työntekijän osuudet. Työnantaja maksaa pääosan vakuutusmaksusta lukuun ottamatta merimieseläkelain mukaan vakuutettuja, joilla sekä työnantajan että työntekijän osuudet ovat yhtä suuret. Työntekijän maksuosuus riippuu merimiehiä lukuun ottamatta vakuutetun iästä. Maksuprosentti on 53 vuotta täyttäneillä korkeampi kuin sitä nuoremmilla. Yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkemaksut on sidottu keskimääräisen TyEL-maksun tasoon. Maksuprosentti nousee 53 ikävuoden täyttämistä seuraavan kalenterivuoden alusta yhtä monella prosenttiyksiköllä kuin työntekijöiden maksuosuus. Valtio osallistuu YELja MYEL-eläkkeiden kustannuksiin maksamalla niistä vuosittain osuudet, joita ei saada katettua ko. lakien mukaisilla vakuutusmaksuilla. Vuonna 2012 MYEL:n valtion osuus oli 79 prosenttia tämän lain mukaisesta eläkemenosta ja YEL:n osuus 3 prosenttia yrittäjäeläkemenosta.

11 Lakikohtaiset työeläkemaksuprosentit TyEL-maksu oli keskimäärin 22,8 prosenttia lain mukaisista palkoista vuonna Maksu sisältää työntekijöiden maksuosuudet, jotka olivat alle 53-vuotiailla 5,15 prosenttia ja sitä vanhemmilla 6,5 prosenttia palkoista. Maksuissa on otettu huomioon myös keskimääräinen työnantajakohtainen asiakashyvitys 0,4 prosenttia. Hyvityksiin vaikuttavat eläkelaitoksen vakavaraisuus ja sijoitustoiminnan onnistuminen. TyEL-maksu sisältää rahastoitavia osia (vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkeosat) ja tasausosan eläkelaitosten yhteisesti kustannettaviin tasausmenoihin. Eläkelaitosten maksutappiot ja hoitokulut katetaan myös vakuutusmaksuilla. Lisäksi Eläketurvakeskuksen, Työeläkeasiain muutoksenhakulautakunnan ja Finassivalvonnan toiminnasta aiheutuvia kuluja varten on erikseen lakisääteisten maksujen osa. KuEL-maksut määräytyvät kunta-aloilla maksettujen palkkojen ja eläkemenojen perusteella. Eläkemaksujen suuruuden päättää Kevan valtuuskunta. Palkkaperusteista eläkemaksua maksavat sekä työnantajat että työntekijät. Palkansaajien maksuprosentit ovat samat kuin yksityisellä puolella. Kaikilta kuntatyönantajilta peritään palkkaperusteista maksua sama prosenttimäärä. Vuonna 2012 se oli 16,4 prosenttia palkoista. Keskimääräinen yhteenlaskettu työnantajien ja työntekijöiden maksuprosentti oli 21,9 prosenttia palkoista. Osa työnantajista maksoi lisäksi eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteista maksua, mistä johtuen kokonaismaksukertymä oli 29,1 prosenttia KuEL-palkkasummasta. Eläkemenoperusteinen maksu koski vain työnantajia, joiden palveluksessa ennen vuotta 2005 olleille maksettiin eläkettä tarkasteluvuoden aikana. Kunkin työnantajan maksuosuus riippui vuoden 2012 aikana maksetuista eläkkeistä, jotka olivat karttuneet sen palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä. Eläkemenoperusteinen maksu määritellään vuosittain tiettynä kokonaissummana. Vuodelta 2012 sitä perittiin yhteensä miljardi euroa, mikä oli 6,2 prosenttia palkkasummasta. Lisäksi työnantajat maksoivat viime vuonna varhaiseläkemenoperusteista maksuosaa kolmen edellisen vuoden aikana ensimmäistä kertaa alkaneista työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeistä, yksilöllisistä varhaiseläkkeistä ja kuntoutustuista syntyneiden eläkemenojen perusteella. Työnantajan KuEL-palkkasumma vaikutti sovellettuun maksuluokkaan. Varhaiseläkemenoperusteista maksua perittiin 160 miljoonaa euroa, mikä oli vajaa prosentti palkkasummasta. VaEL-maksut määräytyvät tiettyinä prosentteina valtion eläkelain mukaisista palkoista. Eläkemaksuprosentit määräytyvät valtiovarainministeriön vahvistamaa hoitokuluosaa lukuun ottamatta Valtiokonttorin hyväksymien perusteiden mukaan. Maksuprosentit ovat virasto-, laitos- tai yhteisökohtaisia. Työnantajan maksu perustuu osittain tariffimaksuun ja osittain sen omiin eläketapauksiin työnantajan palkkasummasta riippuen. Maksussa on erikseen mm. vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkeosa sekä hoitokuluosa. Työnantajien VaEL-eläkemaksut on jaettu kolmeen eri tariffiluokkaan, joista maksu määrätään eri luokkiin kuuluvien henkilöiden eläkemaksujen painotettuna keskiarvona. Vuonna 2012 tariffin mukaiset eläkemaksuprosentit sisältäen hoitokustannusosan (0,37 %) olivat yleisessä maksuluokassa 23,5 %, alennettujen eroamis- ja eläkeikien maksuluokassa 29,2 % ja sotilaseläkeoikeutettujen maksuluokassa 34,4 %. Työntekijän eläkemaksua maksavat kaikki palkansaajat VaEL-ansioistaan, alle 53-vuotiaat vähemmän kuin sitä vanhemmat. Maksuprosentit olivat muiden alojen tapaan 5,15 ja

12 12 6,5. Kun otetaan huomioon kaikki valtiolla maksetut eläkevakuutusmaksut ja maksajat, kokonaismaksukertymä vastasi vuonna 2012 kaikkiaan 25,0 prosenttia VaEL-palkkasummasta. Kirkon työnantajien KiEL-eläkemaksut vaihtelivat välillä 27,37 % 27,95 % työntekijöiden lukumäärästä riippuen. Edellisen lisäksi työnantajat kustansivat työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvat omavastuuosuudet. Työntekijöiden eläkemaksut ovat kirkon eläkejärjestelmässä samat kuin muilla aloilla. Kokonaismaksukertymä oli 33,3 prosenttia KiEL-palkoista. Eläkemaksujen suuruudesta päättää kirkolliskokous.

13 13 2 Työeläkevarat ja eläkelaitosten sijoitustoiminta Eläkelaitosten on sijoitettava työeläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Varoille saatu tuotto lisää järjestelmän kestävyyttä ja keventää työeläkemaksujen korotustarvetta eläkemenojen kasvaessa. Onnistunut sijoitustoiminta edellyttää hyvää riskienhallintaa ja varojen hajauttamista sekä alueellisesti että eri omaisuuslajeihin, joita ovat osakkeet, joukkovelkakirjat, kiinteistöt, rahamarkkinavälineet ja tietyt muut sijoituskohteet kuten esim. Hedge-rahastot. Vuoden 2012 lopussa työeläkevakuuttajien yhteenlaskettu sijoituskanta oli 150 miljardia euroa. Sijoitukset kasvoivat lähes 10 prosenttia vuoden aikana. Tulokseen vaikutti etenkin osakekurssien erinomainen kehitys. Osaketuotot kohosivat peräti 11 prosenttiin, kun edellisen vuoden tappiot olivat melkein samaa luokkaa. Toisen vuosineljänneksen aikana kärjistynyt eurokriisi alensi vuoden alkupuoliskolla vahvasti nousseita tuottoja vain hetkellisesti ja loppuvuonna sijoituskanta kasvoi edelleen. Koko vuoden keskituotto sitoutuneelle pääomalle oli 9,8 prosenttia. Tuotot vaihtelivat eläkevakuutusyhtiöiden 8,2 prosentista julkisalojen eläkelaitosten 12,4 prosenttiin. Vuonna 2011 kaikkien työeläkesijoitusten keskituotto oli negatiivinen -2,7 prosenttia. Viimeisen viiden vuoden aikana tuotot ovat olleet Työeläkevakuuttajat TELA:n arvioiden mukaan keskimäärin 3 prosenttia ja aikavälillä keskimäärin 5,3 prosenttia. Kuvio 2 kuvaa sijoitustuottojen vaihteluita eläkeyhteisöittäin. Kuvio 2. Työeläkevakuuttajien sijoitustuotot vuosina % Työeläkeyhtiöt Keva Valtion Kaikki eläkerahasto Lähde: ja Työeläkelehden tilinpäätösliite ( ) Kuviossa 3 on esitetty omaisuuslajeittain eri ajanjaksojen tuottoprosentteja. Kiinteistösijoitusten kehitys on ollut vakainta viime vuosina. Sen sijaan osakkeiden arvonmuutokset ovat olleet tavanomaista suurempia ja kurssit ovat heilahdelleet laidasta laitaan. Viimeisen viiden vuoden osaketuotot kuihtuivat kokonaan. Pitemmän aikavälin keskimääräinen osaketuotto nousi 5,6 prosenttiin.

14 14 Kuvio 3. Työeläkevakuuttajien sijoitustuotot omaisuuslajeittain eri ajanjaksoina vuosina % Osakkeet ja osuudet Korkosijoitukset Kiinteistösijoitukset Sijoitukset yhteensä Lähde: ( ) 2.1 Sijoituskohteet Työeläkevarat on sijoitettu eri omaisuuslajeihin sekä kotimaahan että ulkomaille. Osakkeiden ja osakerahastojen yhteenlaskettu määrä nousi 63,8 miljardiin euroon vuoden 2012 lopussa. Joukkovelkakirjojen yhteissumma kasvoi 53,2 miljardiin euroon. Muiden sijoituskohteiden osuudet supistuivat. Rahamarkkinasijoituksia oli 9,6 miljardia euroa, kiinteistösijoituksia 16,1 miljardia euroa ja lainoja 6,8 miljardia euroa, josta TyEL-takaisinlainoja vajaa puolet. Kuviossa 4 on esitetty työeläkelaitosten varojen jakautuminen eri omaisuuslajeihin vuosina Kuvio 4. Työeläkevakuuttajien sijoituskannan jakautuminen eri omaisuuslajeihin vuosina % Lähde: ( ) Lainat Rahamarkkinasijoitukset Kiinteistöt ja -osakkeet Joukkovelkakirjat Osakkeet ja osakerahastot

15 15 Yksityisen puolen työeläkesijoituksista 74 prosenttia oli joukkovelkakirjoissa ja osakkeissa. Julkisella puolella vastaava osuus oli 86 prosenttia. Molemmilla sektoreilla osakesijoitukset olivat suurin omaisuuslaji. Julkisaloilla osakkeissa oli yli 45 prosenttia varoista ja yksityisaloilla hieman vähemmän. Joukkovelkakirjojen prosentuaalinen määrä pysyi lähes ennallaan. Yksityisellä puolella niitä oli 31,7 miljardia euroa ja julkisella puolella yli 21,5 miljardia euroa. Yksityisen puolen työeläkelaitoksilla on oikeus lainata vakuutuksenottajille takaisin osa niiden maksamista, eläkelaitoksen rahastoimista vakuutusmaksuista. TyEL-takaisinlainoja oli vuoden 2012 lopussa 3,2 miljardia euroa, mikä oli 0,6 miljardia euroa edellisvuotta vähemmän. Sijoituslainojen määrä, 3,2 miljardia euroa, säilyi ennallaan. Yksityisalojen työeläkevaroista selvästi suurempi osuus, 13,1 prosenttia, oli kiinteistösijoituksissa. Julkisella puolella osuus oli alle puolet siitä. 2.2 Sijoitukset alueittain Työeläkevaroja on sijoitettu Suomeen, muihin euroalueen maihin ja euroalueen ulkopuolelle. Suomessa varoista oli runsas kolmannes eli 48 miljardia euroa ja muualla euroalueella yli neljännes. Euroalueen ulkopuolelle päätyi 63 miljardia euroa. Euroalueen ulkopuoliset sijoitukset ovat kasvaneet selvästi viime vuosina, tarkastelujaksolla melkein viisi prosenttiyksikköä. Vastaavasti Suomeen ja muualle euroalueelle tehtyjen sijoitusten yhteissumma on laskenut prosentuaalisesti saman verran, Suomen osuus muuta euroaluetta enemmän. Kuviossa 5 on esitetty työeläkevakuuttajien sijoitusten kohdistuminen alueittain vuosina Kuvio 5. Työeläkesijoitukset alueittain vuosina % Lähde: ( ) Euroalueen ulkopuoliset maat Muut euroalueen maat Suomi Suomeen sijoitetuista varoista hieman alle kolmannes oli osakkeissa ja osakerahastoissa, yhteensä 13,7 miljardia euroa. Kiinteistösijoitusten osuus oli samaa luokkaa. Joukkovelkakirjojen sijoitusosuus kasvoi 14 prosenttiin. TyEL-takaisinlainojen, sijoituslainojen ja ra-

16 16 hamarkkinasijoitusten yhteenlaskettu osuus aleni vajaaseen kolmannekseen koko kannasta. Kuviossa 6 on esitetty työeläkevakuuttajien Suomeen sijoittamien varojen jakautuminen eri omaisuuslajeihin vuosina Kuvio 6. Sijoituskanta Suomeen, 47,7 miljardia euroa vuonna % Lähde: ( ) Rahamarkkinasijoitukset Sijoituslainat TyEL-takaisinlainat Joukko- ja vaihtovelkakirjat Kiinteistöt ja -osakkeet Osakkeet ja osakerahastot Suomen ulkopuolelle sijoitetuista työeläkevaroista puolet eli 50 miljardia euroa oli osakkeissa. Joukkovelkakirjoja oli lähes saman verran 46,5 miljardia euroa. Osakesijoitusten osuus kasvoi vuoden 2012 aikana hieman enemmän kuin mitä joukkovelkakirjojen osuus supistui. Kiinteistösijoitusten osuus koko kannasta oli Suomeen tehdyissä sijoituksissa lähes kolmannes, mutta ulkomailla vain kaksi prosenttia. Rahamarkkinasijoituksista Suomen ulkopuolella oli alle kolme prosenttia koko kannasta. Kuviossa 7 on esitetty työeläkevakuuttajien Suomen ulkopuolella olevien sijoitusten jakautuminen eri sijoituslajeihin vuosina Kuvio 7. Sijoituskanta Suomen ulkopuolelle, 101,9 miljardia euroa vuonna % Lähde: ( ) Rahamarkkinasijoitukset Joukko- ja vaihtovelkakirjat Kiinteistöt ja -osakkeet Hedgerahastot Osakkeet ja osakerahastot

17 Vastuuvelka ja vakavaraisuus Yksityisten alojen työeläkelaitosten rahastoimilla ja sijoittamilla varoilla katetaan vastuuvelkaa, joka on syntynyt palkansaajalakien perusteella eläkekohtaisesti rahastoiduista vakuutusmaksuista. Vastuuvelka on kirjattu kunkin eläkelaitoksen tilinpäätökseen arviona tulevien rahastoitujen eläkekorvausten yhteismäärästä. Julkisella puolella rahastoinnilla varaudutaan pääasiassa eläkemenojen kasvuun ja vakuutusmaksujen tason vakauttamiseen. Varmuusrahastoihin kerätyt eläkevarat puretaan tulevien tarpeiden mukaan eikä rahastointiin liity yksilökohtaisesti määriteltyjä tulevia eläkevastuita yksityisen puolen vastuuvelan tapaan. Työeläkelaitokset pyrkivät saamaan sijoituksilleen mahdollisimman hyvät tuotot ja sijoitusvarallisuuden on oltava vastuuvelkaa suurempi. Yksityisalojen työeläkevakuuttajia sitoo lakiin perustuva vakavaraisuusvaatimus rajoineen. Vakavaraisuus edellyttää eläkelaitokselta riittävää riskinkantokykyä ja siihen tarvittavaa toimintapääomaa. Toimintapääoma on riskipuskuri, jolla varmistetaan vastuuvelan katteena olevien varojen riittävyys. Sijoitustuotot vaikuttavat eläkelaitosten ja koko järjestelmän vakavaraisuuteen. Eläkelaitokselle asetettu vakavaraisuusraja on sitä korkeampi mitä enemmän sijoitusriskiä varoihin kohdistuu. Jos toimintapääoma ei ylitä vakavaraisuusrajaa, eläkelaitoksen toimintaa rajoitetaan aluksi siten, ettei se voi jakaa asiakashyvityksiä. Jos toimintapääoma putoaa tiettyyn vähimmäismäärään tai jopa sen alapuolelle, eläkelaitoksen on toimitettava Finanssivalvonnalle talouttaan koskeva tervehdyttämissuunnitelma. Vakavaraisuutta koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin vuoden 2013 alussa. Samalla päättyi vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisin yhteydessä säädetyn määräaikaisen lain voimassaolo. Uuden lainsäädännön mukainen vakavaraisuuspääoma on eläkelaitoksen vakuutusriskejä tasaavasta tasoitusmäärästä ja entisestä sijoitustoiminnan riskejä puskuroivasta toimintapääomasta yhdistetty puskurirahasto. TyEL:n ja MEL:n mukaista toimintaa harjoittavilla eläkelaitoksilla on lisäksi vastuuvelan osana ns. osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu, jolla tasataan kollektiivisesti osa näiden eläkelaitosten osakeomistuksiin liittyvistä sijoitusriskeistä. Vastuuvelalle asetetaan myös rahastoonsiirtovelvoite, jonka perusteella eläkelaitosten on vuosittain hyvitettävä rahastoja. Se sisältää eläkelaitosten keskimääräiseen vakavaraisuuteen ja osakesijoitusten keskimääräiseen vuosituottoon liittyvät rahoitustekniset kertoimet ja kolmen prosentin rahastokoron. Vuonna 2012 rahastoonsiirtovelvoite oli keskimäärin 4,8 prosenttia. TyEL- ja MEL -eläkelaitosten keskimääräisestä vakavaraisuudesta riippuu myös kahdesti vuodessa määrättävä perustekorko, jota käytetään esimerkiksi eläkelaitosten vastuuvelkoihin sisältyvien puskurirahastojen ja vakuutusmaksujen korkouttamisessa. Koska vakuutusmaksut perustuvat etukäteen arvioitavaan palkkasummaan, osalle maksuista hyvitetään korkoa ja osasta peritään korkoa. Alkuvuoden 2012 perustekorko oli 3,25 prosenttia ja 1.7. lähtien 4,0 prosenttia. Korot alenivat edellisen vuoden tasosta. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusaste, joka määritellään toimintapääoman osuutena vastuuvelasta, oli 25,5 prosenttia (vuosina voimassa olevan määräaikaisen lain mukaan laskettuna). Toimintapääoma oli keskimäärin 2,4-kertainen suhteessa vakavaraisuusrajaan. Eläkesäätiöille ja -kassoille vastaavasti laskettu vakavaraisuusaste oli 37,5 prosenttia ja toimintapääoma keskimäärin 3,3-kertainen suhteessa vakavaraisuusrajaan. Ilman tilapäisiä helpotuksia laskettuina vakavaraisuusasteet olivat yli viisi prosenttiyksikköä matalam-

18 18 pia. Kuviossa 8 on esitetty TyEL- ja MEL- eläkelaitosten toimintapääomien ja vakavaraisuuslaskennassa käytetyn vastuuvelan osuudet eläkevaroista. Kuvio 8. TyEL- ja MEL- eläkelaitosten toimintapääomat ja vakavaraisuuslaskennassa käytetyt vastuuvelat vuosina Mrd Vakavaraisuuslaskennassa käytetty vastuuvelka Toimintapääoma

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

08/2015. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

08/2015. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 08/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 08/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2014

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2008

Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2008 Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2008 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 2/2010 Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2008 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 2/2010 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot

Tilinpäätöskalvot Tilinpäätöskalvot 2014 26.2.2014 Tuloslaskelma milj. euroa 2014 2013 Maksutulo 5 171 5 050 Eläkemeno -4 361-4 141 RAHOITUSKATE 811 908 Sijoitusten nettotuotto 3 376 2 629 Lakisääteiset nettomaksut -7-7

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien.

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien. 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2009 12.2.2010 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2009 oli 124,9

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen

Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistaminen Riskinkantokyvyn vahvistaminen Heli Backman 29.2.2012 Eläkemaksujen nousupainetta hillitään sijoitustuottojen avulla HE eläkelaitosten vakavaraisuussäännösten

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. 19.1.2017 Eläkejärjestelmä ja sen hallinto Sosiaalivakuutus vuonna 2015, 39 mrd. 3 Eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2011

Tilinpäätöskalvot 2011 Tilinpäätöskalvot 2011 Tuloslaskelma 2011 2010 Maksutulo 4 545 4 327 Eläkemeno -3 524-3 306 RAHOITUSKATE 1 021 1 021 Sijoitusten nettotuotto -446 3 125 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

Liite. Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 3:2014. Työeläke-lehti. Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA

Liite. Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 3:2014. Työeläke-lehti. Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Liite Työeläke-lehti 3:2014 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 20 13 Hyvien tuottojen myötä työeläkesijoitusten arvo kasvoi ensi kertaa

Lisätiedot

03/2015. Työeläkemenoennuste vuodelle Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

03/2015. Työeläkemenoennuste vuodelle Eläketurvakeskus. Marja Kiviniemi ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2015 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkemenoennuste vuodelle 2015

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2007

Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2007 Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2007 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2009 Yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoitus vuonna 2007 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2015

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 11 2016 Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 11 2016 Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2015 MARJA KIVINIEMI Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 25.5.2016 Jouni Herkama Lakimies Twitter: @JouniHerkama Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2016

Varman tilinpäätös 2016 Varman tilinpäätös 2016 15.2.2017 Tasapainoinen ja vahva vuosi 2016 Vakavaraisuuspääoma, 10,2 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 42,9 mrd. Sijoitusten tuotto 4,7 % Suomalaisen työeläketurva 870 000 Maksutulo,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka Hallinnon koulutus Seija Lehtonen Matemaatikko

Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka Hallinnon koulutus Seija Lehtonen Matemaatikko Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka Hallinnon koulutus 25.5.2016 Seija Lehtonen Matemaatikko Twitter: @seija_lehtonen Yksityisen työeläkerahan kiertokulku 2015, mrd. euroa 2 3.5.2016

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö Työeläkekoulu Peter Halonen Analyytikko Työeläkevakuuttajat Tela

Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö Työeläkekoulu Peter Halonen Analyytikko Työeläkevakuuttajat Tela Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö Työeläkekoulu 2.11.2016 Peter Halonen Analyytikko Työeläkevakuuttajat Tela Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

HE 137/1997 vp PERUSTELUT

HE 137/1997 vp PERUSTELUT HE 137/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä ja kohdentuminen vuoden 2015 syyskuun lopussa sekä tuotot tammisyyskuussa

Sijoitusvarojen määrä ja kohdentuminen vuoden 2015 syyskuun lopussa sekä tuotot tammisyyskuussa 1 (6) Sijoitusvarojen määrä ja kohdentuminen vuoden 2015 syyskuun lopussa sekä tuotot tammisyyskuussa 1 Perustiedot Telan tekemästä sijoitustilastoinnista Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöt hoitavat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin.

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain, julkisten alojen eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2016 Toimitusjohtaja Timo Ritakallio @ritakti 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2016 Suomen talous- ja työllisyyskehitys oli vaatimatonta, mikä heijastui

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten TYÖELÄKE liite s. 2 Maailmantaloudessa kriisien ja kriisinhallinnan vuosi

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten TYÖELÄKE liite s. 2 Maailmantaloudessa kriisien ja kriisinhallinnan vuosi TYÖELÄKE 3 2012 liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA s. 2 Maailmantaloudessa kriisien ja kriisinhallinnan vuosi s. 3 Työeläkelaitosten avainluvut vuodelta 2011 s. 4 Sijoitustuottojen

Lisätiedot

Eläketurvakeskus Muistio 1 (7)

Eläketurvakeskus Muistio 1 (7) Eläketurvakeskus Muistio 1 (7) Työeläkkeiden indeksointi ansiotason kasvun perusteella Tässä muistiossa esitetään Eläketurvakeskuksen päivitetty arvio kansalaisaloitteen mukaisen indeksimuutoksen kustannusvaikutuksista.

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

04/2014. Katsaus eläketurvaan vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

04/2014. Katsaus eläketurvaan vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Katsaus eläketurvaan vuonna 2013 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Katsaus eläketurvaan vuonna 2013 Heidi

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 8 Eläkkeensaajat 10 Työeläkkeelle siirtyneet

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA. Työeläkemenoennuste vuodelle 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA. Työeläkemenoennuste vuodelle 2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA 03 2016 Työeläkemenoennuste vuodelle 2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA 03 2016 Työeläkemenoennuste vuodelle 2016 MARJA KIVINIEMI Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

HE 180/2008 vp. vuoden 2008 osalta vain rahastokoron kolmen prosentin verran ja vastuuvelkaan sisältyvää

HE 180/2008 vp. vuoden 2008 osalta vain rahastokoron kolmen prosentin verran ja vastuuvelkaan sisältyvää HE 180/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Varma ja riskienhallinta

Varma ja riskienhallinta Varma ja riskienhallinta Sisäiset tarkastajat r.y.:n kuukausikokous Varmassa 19.5.2014 Pekka Pajamo, talousjohtaja Perustehtävänä eläkkeiden turvaaminen 2 Olemme keskinäinen ja itsenäinen yhtiö Varman

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA. Työeläkemenoennuste vuodelle 2016 MARJA KIVINIEMI

ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA. Työeläkemenoennuste vuodelle 2016 MARJA KIVINIEMI ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA 03 2016 Työeläkemenoennuste vuodelle 2016 MARJA KIVINIEMI Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS Puhelin: 029 411 20 Sähköposti: etunimi.sukunimi@etk.fi Pensionsskyddscentralen

Lisätiedot

Eläkejärjestelmä ja indeksit Työeläkekoulu Nikolas Elomaa edunvalvontajohtaja

Eläkejärjestelmä ja indeksit Työeläkekoulu Nikolas Elomaa edunvalvontajohtaja Eläkejärjestelmä ja indeksit Työeläkekoulu 24.11.2016 Nikolas Elomaa edunvalvontajohtaja Twitter: @nikolaselomaa Sisällys Mistä lakialoitteessa on kyse? Indeksimuutoksen voittajat ja häviäjät Kuinka paljon

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa 1 Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa 1 Perustiedot Telan tekemästä sijoitustilastoinnista Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöt hoitavat lakisääteisten

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA

TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA 95. toimintavuosi TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA VUODELTA 215 2 AVAINLUKUJA Vuosi 215 214 213 212 211 VEK, A-osasto, lisäeläkevakuutus Työnantajia 11 12 11 12 12 Jäseniä 257 294 325 348 378 Jäsenten palkat

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta-alan eläkesioista. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Työmarkkinalakimies Markus Mankin

Ajankohtaista kunta-alan eläkesioista. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Työmarkkinalakimies Markus Mankin Ajankohtaista kunta-alan eläkesioista KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Työmarkkinalakimies Markus Mankin Eläkeuudistuksen välttämättömyys Työmarkkinoiden keskusjärjestöt linjasivat 2009 kunnianhimoisen

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

T A S K U T I L A S T O

T A S K U T I L A S T O 4 7 8 1 3 0 9 10 3 52 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 TASKUTILASTO 2009 2009 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 7 Eläkkeensaajat

Lisätiedot

02/2013. Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2013. Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Tilastokatsaus Lisätietoja: 28.05.2010 Esko Ruhanen, puh. 020 634 1364, etunimi.sukunimi@kela.fi Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Kelan eläke-etuudensaajat ja maksetut eläkeetuudet

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten s. 2 3 TYÖELÄKE 3 2011 liite s. 4 5 s. 6 7 s. 8 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten s. 2 3 TYÖELÄKE 3 2011 liite s. 4 5 s. 6 7 s. 8 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA TYÖELÄKE 3 2011 liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA s. 2 3 Talous, osakekurssit ja kuluttajahinnat nousussa Seitsemän laihaa ja seitsemän lihavaa vuotta Työeläkelaitosten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1992 vp - HE 55 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet 40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä 177,9 miljardia maaliskuun 2016 lopussa

Sijoitusvarojen määrä 177,9 miljardia maaliskuun 2016 lopussa 1 (8) Sijoitusvarojen määrä 177,9 miljardia maaliskuun 2016 lopussa Työeläkevarojen määrä laski hieman kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Työeläkevakuuttajien yhteenlaskettu rahastoitujen varojen

Lisätiedot

Tiedustelut: Katariina Käkönen Sähköposti:

Tiedustelut: Katariina Käkönen Sähköposti: 4 7 8 1 3 0 9 10 3 52 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 T A S K U T I L A S T O 2007 2007 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva Väestö Työeläkevakuuttaminen Eläkemeno Eläkkeensaajat

Lisätiedot

Työeläkesektorin alkuvuoden alavireinen vakavaraisuuskehitys pysähtyi, mutta haasteet jatkuvat tulevina vuosina

Työeläkesektorin alkuvuoden alavireinen vakavaraisuuskehitys pysähtyi, mutta haasteet jatkuvat tulevina vuosina Verkkoartikkeli 1 (7) Työeläkesektorin alkuvuoden alavireinen vakavaraisuuskehitys pysähtyi, mutta haasteet jatkuvat tulevina vuosina Marja Nykänen, apulaisjohtaja Ensimmäinen vuosipuolisko oli haastava

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI 2016

ILMARISEN VUOSI 2016 ILMARISEN VUOSI 2016 ILMARINEN VUONNA 2016 Hyvä sijoitustuotto epävarmoissa markkinaolosuhteissa Vakavaraisuus säilyi vahvana, kustannustehokkuus parani. Asiakashyvitykset ennätystasolla. Asiakasmäärä

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tilintarkastamaton 15.2.2012 Eläke-Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Kokonaistulos oli - 521,2

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333. 2011 toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333. 2011 toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 02 2017 Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 02 2017 Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ARI KAARTINEN JA ANNE LAITINEN Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelan katelaskelma 401. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelan katelaskelma 435

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelan katelaskelma 401. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelan katelaskelma 435 Ohje 1 (12) VF Vastuuvelan kate (Viimeisin muutos 1.1.2016) VF-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa vakuutuslaitosten vastuuvelan katteesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

36 Eläkevelvoitteet - TILINPÄÄTÖS

36 Eläkevelvoitteet - TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 1 36 Eläkevelvoitteet Lataa Excel Konserniyhtiöillä on erilaisia etuus- ja maksupohjaisia eläkejärjestelyjä kunkin toimintamaan paikallisten olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisesti. Kyseiset

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 BUDJETOINTIOHJE 1 (6) Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

04/2012. Katsaus eläketurvaan vuonna Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

04/2012. Katsaus eläketurvaan vuonna Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Katsaus eläketurvaan vuonna 2011 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Katsaus eläketurvaan vuonna 2011 Maija

Lisätiedot