Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 823/ / Uudisrakennuslupa-asia, , Ullanmäentie ESPOO, Asunto Oy Espoon Etuhovi II c/o Taaleritehtaan Asuntorahasto VI Ky ym. Päätöspäivämäärä Päätös annetaan julkipanon jälkeen Rakennuspaikka Ullanmäentie 14 SEPÄNKYLÄ Pinta-ala Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Valmiiden rakennusten kerrosala ESPOO Asemakaava AK-1, VII(2/3), 10500, josta m250, +prsh>15 ja aputilat, Asuinkerrostalojen korttelialue k-m k-m 2 Hakija Toimenpide Asunto Oy Espoon Etuhovi II c/o Taaleritehtaan Asuntorahasto VI Ky Kluuvikatu HELSINKI Asunto Oy Espoon Etuhovi I c/o Lemminkäinen Talo Oy PL 169 ( Salmisaarenaukio 2) HELSINKI Asuinkerrostalo (rak 1), jätetila-autokatos (rak 2), kolme autokatosta (rak 3, 4, 5) ja tontin osittainen aitaaminen Pääsuunnittelija: Konola Antti, arkkitehti Luvan rakennus Rakennustunnus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus Kerrosten lukumäärä Vaativuusluokka: Vaativa Rakenteellinen paloturvallisuus Paloluokka P1 Talousrakennukset P3 Lausunnot Kaupunkimittausyksikkö Mahdollistava

2 Rakennuslautakunta Sivu 2 / 2 Kaupunkikuvatoimikunta (enn. I) Kieltävä Kaupunkikuvatoimikunta (enn. II) Kieltävä Kaupunkikuvatoimikunta (enn. III) Kieltävä Kaupunkikuvatoimikunta (enn. IV) Ehdollinen Tekninen toimikunta Ehdollinen Naapurien kuuleminen, 8 kpl Kaupunkimittausyksikkö Puoltava Hakemuksen liitteet Hankekuvaus Rakennushankeilmoitus RH1, 5 kpl Rakennushankeilmoitus RH2 Valtakirja, 2 kpl, 2 liitettä Kauppakirja - yht. luvan kanssa Kaavoitustilannetodistus Katukorkeusilmoitus - yht. luvan kanssa HSY:n liitoslausunto (vanha) Liikenneviraston lausunto radan läheisyyteen rakentamiselle Teknisen keskuksen kannanotto kevyen liikenteen väylälle osoitettuun nostopaikkaan Suunnittelijoiden ilmoittamis- ja suostumuslomake, 5 liitettä Pääpiirustukset, 17 kpl VSS-piirustukset ja -ilmoitus Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista Alustava pintavesisuunnitelma Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake Pelastustiesuunnitelma Palotekninen suunnitelma ja selvitys Energiaselvitys ja -todistus (C), ilmanvuotoluku q50 (2), E-luku (126) Meluselvitys Selvitys rakenteiden ääneneristävyydestä Tärinä- ja runkomeluselvitys Kerrosalalaskelma Esteetön rakennus Suunnittelu- ja tarkastusasiakirja Selvitys rakennus-/purkujätteen käsittelystä Valokuvia Värimallilomake ja värimallit Väritetyt julkisivut Havainnekuvia

3 Rakennuslautakunta Sivu 3 / 3 Lisäselvitykset ja poikkeukset Haetaan lupaa asuinkerrostalon, jätetila-autokatoksen ja kolmen autokatoksen rakentamiselle sekä tontin osittaiselle aitaamiselle Ullanmäentien puolella. Autokatokset muodostavat yhdessä niitä yhdistävien, asemakaavan edellyttämien, aitojen kanssa yhtenäisen melulta suojaavan julkisivun junanradan suuntaan. Uusia asuntoja on yhteensä 88 kpl, parvekkeet lasitetaan. Jatkossa tontin länsiosaan tullaan rakentamaan toinen asuinkerrostalo, jossa on liiketila. Rakennusluvan liitteeksi on toimitettu hankkeen kuvaus. ASEMAKAAVA Tontin asemakaavan mukainen varsinainen rakennusoikeus on kem2, josta myymälätilaa on rakennettava sille osoitetulla ohjeellisella rakennusalalla vähintään 250 kem2. Kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa porrashuoneen osat, jotka ylittävät porrastasoa kohden 15 kem2, asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia aputiloja kuten varasto-, harrastus-, kerho- ja saunatiloja, väestönsuoja-, jätehuolto- ja teknisiä tiloja sekä autojen säilytystilat. Asemakaavassa tontille on osoitettu rakennusala, jolle saa sijoittaa seitsemänkerroksisia rakennuksia. Ylimmässä kerroksessa saa käyttää 2/3 rakennuksen suurimman kerroksen alasta. Rakennus on suunniteltu asemakaavan mukaisena siten, että ylimmän kerroksen etelänpuoleinen julkisivu on sisäänvedetty ja kerroksen asunnoille toteutetaan lasitetut terassit. Asemakaava edellyttää rakennusten iv-konehuoneiden ja teknisten tilojen, autokatosten ja muiden pihan rakennelmien julkisivut ja katot suunniteltavaksi korttelin asuinrakennusten laatutasoa vastaavasti ja niiden arkkitehtuuriin sopivaksi. Radan läheisyyteen toteutettavissa julkisivuissa tulee huomioida puhdistettavuus. Asuinrakennusten pääjulkisivut tulee toteuttaa niin, etteivät mahdolliset elementtisaumat näy. Pitkiä muurimaisia julkisivuja tulee elävöittää sisään- ja ulosvedoin julkisivulinjasta sekä vaihtelevalla värityksellä ja materiaalivalinnoilla. Asuinrakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali radan suuntaan ja päädyissä on tiililaatta (leikattu pinta) kadun puoleisen julkisivujen ollessa pääosin rapattu. Tiilijulkisivujen ikkunakentissä käytetään vaaleaa rappausta. Myös vesikatolle sijoittuva iv-konehuone on julkisivultaan rapattu, värinä tumma harmaa. Autokatokset toteutetaan viherkattoisina ja niiden puna-harmaat julkisivut toteutetaan pihaa etelän puolella rajaavan meluaidan tapaan puisina, katosten julkisivupintaan asennetaan teräsverkko graffitien tekemisen suojaksi. RAKENNUSOIKEUS Tontilla käytetään rakentamiseen yhteensä 6349 kem2, josta asuinrakennukseen 6282 kem2 ja jätetilaan lisärakennusoikeutena 67 kem2. Varsinaista rakennusoikeutta käytetään yhteensä 5088 kem2, josta Maankäyttö- ja rakennuslain 115 :n 3 momentin mukainen ulkoseinäpaksuuden 250 mm ylittävä osa on 174 kem2. Lisärakennusoikeutta käytetään 1223 kem2. Varsinaista rakennusoikeutta jää käyttämättä 5586 kem2.

4 Rakennuslautakunta Sivu 4 / 4 POIKKEAMISET Rakennuspaikan tonttijako on tullut lainvoimaiseksi ja tontin rekisteröinti on kesken. Olleeseen tonttiin (1) on liitetty osa katualueesta, jonka mukainen kauppakirja on allekirjoitettu, lisäksi tontin lohkominen on vireillä. Em. perustuen kaupunkimittaus on antanut puoltavan lausunnon poikkeamiselle tontin rekisteröimättömyydestä. Poikkeamista tontin rekisteröimättömyydestä voidaan pitää vähäisenä. Yhden tontille osoitetun pelastustien ajo tontille Ullanmäentien puoleisella osalla on esitetty tontille asemakaavan tonttiliittymäkieltoalueen kohdalta. Perusteluna tälle on, että nostopaikkoja ei ole rakennuksen sijainnin ja nostokorien ulottuvuuden vuoksi mahdollista sijoittaa katualueelle. Pelastustien osoittamiselle tontille Ullanmäentien puolelta liittymäkiellon kautta on kaavoittajan ja teknisen keskuksen puolto. Esitettyä poikkeamaa asemakaavasta voidaan pitää vähäisenä, kun kyseessä on ainoastaan pelastustoimelle mahdollistettava ajoyhteys. TOIMIKUNTAKÄSITTELYT Kaupunkikuvatoimikunta on käsitellyt hanketta neljä kertaa ennakkoon yhdessä tontille tulevan toisen uudisrakennuksen kanssa. Viimeisessä käsittelyssä sitä on puollettu ehdollisena. Radan puoleisen julkisivun ikkunasommitelman on todettu kaipaavan edelleen hieman kehittämistä mm. ikkunakokojen osalta, elementtisaumojen paikkoja on edellytetty edelleen tutkittavan ja lupavaiheessa suunnitelma on pyydetty sovittamaan yhteen lännen puoleisen naapurikorttelin (Kauniaisten puolella) vastaavan suunnitelman kanssa. Rakennuksen elementtisaumoihin on tehty tarkistuksia ja ikkunakokoja on yhtenäistetty. Saatujen tietojen mukaan Kauniaisen puolen tontilla ei ole vireillä hanketta, jonka suunnitelmia voisi vielä sovittaa yhteen lupahankkeen kanssa. Tekninen toimikunta on käsitellyt hanketta kerran, jolloin on mm. todettu ristiriitoja paloteknisen suunnitelman ja pääpiirustusten välillä sekä ilmanvaihtoteknisten ratkaisujen esittämisessä. Asuntojen sisäänkäyntiovien toisiinsa osumista ei hyväksytty ja lumitilan riittävyys kyseenalaistettiin. Hanketta on puollettu ehdollisena ja lupaehdoksi on kirjattu, että runkomelun eristyksestä on esitettävä suunnitelma ja saavutettu runkomelutaso on todettava mittauksin. Suunnitelmia on päivitetty annetun lausunnon mukaisiksi. AUTO-, POLKUPYÖRÄ JA VÄESTÖNSUOJAPAIKAT Asemakaavan mukainen autopaikkavaatimus tontille on 1 ap / 90 m2 asuntokerrosalaa ja 1 ap / 50 m2 liiketilojen kerrosalaa. Edellä lueteltujen lisäksi tulee toteuttaa vieraspaikkoja 10 % asukaspysäköintipaikkojen määrästä. Autopaikkojen rakentamisvelvoite lasketaan kaavakarttaan merkitystä rakennusoikeudesta. Autopaikkavaatimus rakennukselle on yhteensä 51 ap ja 5 vieraspaikkaa. Autopaikkoja esitetään toteutettavaksi tontille myös seuraava uudisrakennus huomioiden yhteensä 89 ap, näistä 25 ap on tämän lupahankkeen autopaikkoja, 5 ap liiketilan autopaikkoja ja 59 ap asemakaavan toiselle asuinrakennukselle edellyttämiä autopaikkoja. Autopaikoista 5 ap toteutetaan liikuntaesteiselle soveltuvana, näistä 1 le-ap osoitetaan tulevalle liiketilalle. Loput tontin

5 Rakennuslautakunta Sivu 5 / 5 vaatimat autopaikat sekä LPA-alueelle asemakaavan edellyttämät yleiseen käyttöön osoitettavat autopaikat (10 ap) toteutetaan viereiselle LPA-alueelle luvalla R. Polkupyöräpaikkoja on rakennettava lukittuun, katettuun tilaan 1 polkupyöräpaikka / 30 kem2, kuitenkin vähintään 2 polkupyöräpaikkaa / asunto. Lisäksi pihalle lähelle sisäänkäyntejä tulee järjestää polkupyöräpaikkoja. Polkupyöräpaikkoja esitetään toteutettavaksi asemakaavan mukaisesti (88 as x 2 ap/as) 176 paikkaa. Rakennuksen 1. kerrokseen rakennetaan S1-luokan väestönsuoja, joissa on suojapaikkoja yhteensä 132 henkilölle. Suojat toimivat normaaliajan käytössä irtaimistovälinevarastoina. YMPÄRISTÖN ASETTAMAT VAATIMUKSET Asemakaavan mukainen rakentaminen edellyttää alueella olevien maanalaisten johtojen siirtämistä. Johtojen siirrosta on sovittava johtojen omistajien kanssa. Tekninen keskus on todennut, että Ullanmäentien kadun rakentamaton loppuosa on otettu kadunsuunnitteluun ja rakentamiseen, joten kaupunki hoitaa HSY:n kanssa suunnittelun ja toteutuksen kadun puolelle tuleville rakenteille. Johtojen siirto tehdään tässä yhteydessä eikä luvan liitteeksi ole edellytetty sijoitus- tai kaivulupaa. Asemakaavassa osoitetaan, että tontin etelärajan itäistä osaa lukuun ottamatta rakennusalalla ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden on oltava liikennemelua vastaan vähintään 32 dba. Parvekkeet tulee lasittaa ja ulko-oleskelualueiden tulee sijoittua melukatveeseen. Luvan liitteeksi on toimitettu meluselvitys, jonka perusteella osa tontista esitetään tontin etelärajalla aidattavaksi sekä selvitys rakenteiden ääneneristävyydestä. Kaavan vaatimusten vuoksi lupaehdoksi on kirjattu melumittausten suorittaminen kohteessa ennen sen käyttöönottoa. Kaavassa todetaan, että radan läheisyyteen rakentamisesta ei saa aiheutua turvallisuusriskiä, haittaa radan stabiliteetille tai junaliikenteelle. Luvan liitteeksi on toimitettu kaavan edellyttämä Liikenneviraston lausunto radan läheisyyteen rakentamiselle, jossa on todettu, että mahdollinen rautatiealueella työskentely vaatii erillisen luvan, mutta muuten hankkeen sisällöstä ei ole ollut huomautettavaa. Radan melu- ja tärinähaitat on huomioitu luvan liitteeksi toimitetuissa selvityksissä, jonka lisäksi on kirjattu lupaehto rakenteiden runkomelun eristyksen esittämisestä ja runkomelutason mittauksesta työmaavaiheessa. Tontin jätteiden keräystä varten tontille toteutetaan tontin sisäänajoliittymän päähän jätesuoja. Rakennusvalvontakeskus on tiedottanut hankkeesta naapureille, joilla ei ole ollut huomautettavaa. MRL momentin mukainen katselmus ei ole tarpeen. Esittelijän Ehdotuksen tekijä: Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi

6 Rakennuslautakunta Sivu 6 / 6 päätösehdotus Lupa myönnetään. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: vastaava työnjohtaja KVV-työnjohtaja IV-työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: työmaasuunnitelma rakennesuunnitelmat lujuuslaskelmat salaojasuunnitelma pintavesisuunnitelma vesi- ja viemärisuunnitelmat ilmanvaihtosuunnitelmat Suunnitelmien laatijoiden on esiteltävä yllä olevat suunnitelmansa seuraavasti: Esittelyä varten tarvitaan yksi (1) sarja paperisia suunnitelmia ja muita asiakirjoja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen valtuuttamansa vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että kaikista esittelyissä leimatuista suunnitelmista ja asiakirjoista on toimitettu vastaava versio rakennusvalvontaan sähköisen lupapalvelun kautta viimeistään ennen käyttöönottokatselmuksen tilaamista. Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: aloituskokous paikan merkitseminen pohjakatselmus sijaintikatselmus sijaintikatselmus aidalle rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä vesilaitteiden katselmus ilmanvaihtolaitteiden katselmus lämmityslaitteiden katselmus loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 mukaista ilmoitusta erityinen palotarkastus Muut ehdot: Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on otettava yhteys rakennusvalvontaan mahdollisen aloituskokouksen järjestämiseksi.

7 Rakennuslautakunta Sivu 7 / 7 Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on otettava yhteys rakennusvalvontaan mahdollisen taloteknisen aloituskokouksen järjestämiseksi. Työmaasuunnitelmassa tulee huomioida, että mahdollinen rautatiealueella työskentely vaatii erillisen luvan. Runkomelun eristyksestä on esitettävä suunnitelma ja saavutettu runkomelutaso on todettava mittauksin. Päivitetty HSY Veden liitoslausunto tulee toimittaa ennen asuinrakennuksen perustusten valua. Lopullinen katusuunnitelma tulee toimittaa lupakäsittelijälle. Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttöja huolto-ohje. Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Rakennuksen tulee kaikilta osiltaan olla valmis ja piha- ja pysäköintialueiden tulee olla asemapiirustuksen ja pihasuunnitelman mukaisesti toteutettuina ennen käyttöön hyväksymistä. Istutustöiden loppuunsaattamiselle voidaan antaa erillisen selvityksen perusteella enintään yhden vuoden määräaika. Uudisrakennuksen käyttöönottoon mennessä on asemakaavan edellyttämät autopaikat lupahankkeelle (56 ap) oltava toteutettuina. Pelastustiet nostopaikkoineen tulee olla toteutettu ja merkitty ennen asuinrakennuksen käyttöönottoa. Ullanmäentien puoleisen pelastustien osalle tulee tontille toteuttaa ajoeste, joka mahdollistaa ainoastaan pelastustoimen pääsyn tontille. Ennen rakennusten käyttöönottoa on esitettävä melutasomittaukset, joista käy ilmi, ettei valtioneuvoston päätöksen mukaisia ulkooleskelutilojen melutasoja ylitetä parvekkeella eikä ulko-oleskelualueilla.

8 Rakennuslautakunta Sivu 8 / 8 Rakennuspaikkana oleva tontti tulee olla merkittynä kiinteistörekisteriin ennen asuinrakennuksen käyttöönottoa. Rakennuksen ulkovaippa on toteutettava ympäristöstä johtuvien erityisten ääneneristysvaatimusten mukaisesti. Ääneneristävyyden vaatimustenmukaisuus on todennettava mittaamalla ennen rakennuksen käyttöönottoa. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle. Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan ollessa voimassa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 125, 135 ja 175 Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Reponen, puh Käsittely Päätös Oheismateriaali Esittelijän kokouksessa tekemä lupaehtolisäys on huomioitu pöytäkirjassa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Asemapiirustus - Karttaote - Hankekuvaus - Ympäristöselvitys - Värilliset julkisivut, etelä ja pohjoinen - Värilliset julkisivut, välipäädyt - Havainnekuva, junaradalta - Havainnekuva, kadulta - Havainnekuva, ilmakuva Tiedoksi

9 Rakennuslautakunta Sivu 9 / 9

Espoon kaupunki Pöytäkirja 204. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1. 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy

Espoon kaupunki Pöytäkirja 204. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1. 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy 5141/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä 11.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.12.2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 98 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-793, Viljatullintie 2 02940 ESPOO, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Ahti Varis 3069/10.03.00/2015 Päätöspäivämäärä 25.06.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1 3691/10.03.00/2014 135 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-396, Palomiehentie 1 02750 ESPOO, Espoon kaupunki / Tilakeskus-liikelaitos Päätöspäivämäärä 18.09.2014 Päätös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 184. Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 184. Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1 184 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1330, Magneettikatu 2 02330 ESPOO, Kiinteistö Oy Saunalahden Portti c/o Helsingin Osuuskauppa Elanto 4755/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 201 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1330, Magneettikatu 2 02330 ESPOO, Kiinteistö Oy Saunalahden Portti c/o Helsingin Osuuskauppa Elanto 4755/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1 2009/10.03.00/2015 78 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-199, Porttikuja 16 02180 ESPOO, Jukka Jauho Oy Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

-_.. _----~~----~------"----------~-~-~----

-_.. _----~~----~----------------~-~-~---- ESPOON KAUPUNKI PÄÄTÖS Sivu 1 -_.. _----~~----~------"----------~-~-~---- Päätöspäivä Päätös annetaan julkipanon Uudisrakennuslupa jälkeen 31.01.2013 04.02.2013 2012-2213 Rakennuspaikka 49-50-313-1 Sotilastorpantie

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 1802m2

Tontin pinta-ala: 1802m2 Rakennuslautakunta 54 17.09.2014 Rakennuslupahakemus, R59-2014 (3. kaupunginosan korttelin 422 tontti 7, Kavallintie 7a, kahden erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 719/10.03.00/2014

Lisätiedot

Käytetty rakennusoikeus: 0 kem 2 Kaavatilanne: Asemakaava 15.12.2008

Käytetty rakennusoikeus: 0 kem 2 Kaavatilanne: Asemakaava 15.12.2008 Rakennuslautakunta 65 19.06.2012 Rakennuslupahakemus, R15-2012 (1. kaupunginosan korttelin 172 tontti 1, Laaksotie 10, neljän asuin- ja liikekerrostalon sekä pysäköintihallin rakentaminen) 140/882/2011

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/2015 1 (41) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/2015 1 (41) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015 33/2015 1 (41) YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015 Yliarkkitehti on 7.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset: 185 194 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 12.5.2015, jolloin päätösten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 2509/10.03.00/2014 80 Purkamislupa-asia, 2014-736, Lippajärventie 44 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Päätös

Lisätiedot

HAKIJA: Janne Niskan kuolinpesä valtakirja toimitetaan ennen rakennuslautakunnan kokousta

HAKIJA: Janne Niskan kuolinpesä valtakirja toimitetaan ennen rakennuslautakunnan kokousta Rakennuslautakunta 23 09.04.2014 Rakennuslautakunta 29 14.05.2014 Rakennuslupahakemus, R2-2014 (1. kaupunginosan korttelin 300 tontti 3, Fasaaninpolku 8, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 12/2015 1 (31) YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 Yliarkkitehti on 17.2.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset: 48 ja 51-54 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 20.2.2015, jolloin päätösten

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro 2014-837 / 103-huoneistoinen ja 61-huoneistoinen asuinkerrostalo, autosuoja, jätekatos ja viisi energiakaivoryhmää

Rakennuslupahakemus nro 2014-837 / 103-huoneistoinen ja 61-huoneistoinen asuinkerrostalo, autosuoja, jätekatos ja viisi energiakaivoryhmää Rakennuslautakunta 6 13.01.2015 Rakennuslupahakemus nro 2014-837 / 103-huoneistoinen ja 61-huoneistoinen asuinkerrostalo, autosuoja, jätekatos ja viisi energiakaivoryhmää 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 6

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 132. Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 132. Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1 3569/10.03.00/2014 132 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Purkamislupa-asia, 2014-654, Westendintie 43 02160 ESPOO, Asunto Oy Westendintie 43 Espoo

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

Rakennusvalvontojen lupapäätöksissä olevien fraasien seudullinen yhtenäistäminen

Rakennusvalvontojen lupapäätöksissä olevien fraasien seudullinen yhtenäistäminen Rakennusvalvontojen lupapäätöksissä olevien fraasien seudullinen yhtenäistäminen 2 Johdanto Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi)

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 2/2015 1 (31) LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 Lupayksikön päällikkö on 20.1.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26-36 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 23.1.2015, jolloin

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I. LUKU YLEISTÄ... 3 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 2 Rakentamistapaohjeet... 3 3 Rakentamisen sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SALON KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA SALON KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kiint.rek.tunnus Koordinaatit X= LUPAHAKEMUS Y= ILMOITUS Lupa nro Jätetään yhtenä kappaleena rakennusvalvontatoimistoon Päätös pvm 1 Kaupunginosa Kortteli

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012 RAKENTAJAN OPAS Hämeenlinnan 11/2 kaupunki 4/2012 Sisällysluettelo Haluatko rakentaa oman kodin...3 Mieti rahoitus...3 Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka...3 Varauspäätös...4 Valitse suunnittelijat

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys

Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys 1 2012 Savitaipale 2 Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys Käsittely: Lupa- ja toimitusjaosto: 10.05.2012 Tekninen lautakunta: 10.05.2012 Kunnanhallitus: 14.05.2012 Kunnanvaltuusto: 21.05.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA voimassa 1.5.2010 alkaen 1. MIHIN TARVITAAN LUPA? Yleistä Rakentamiseen liittyvät luvat voidaan jakaa seuraavasti: Ennen rakennusluvan hakemista tarvittaessa: - Poikkeamispäätös

Lisätiedot

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Päiväys 2/2015 Sisällysluettelo: Oma koti Riihimäelle...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot