Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Sivu 1 / / / Uudisrakennuslupa-asia, , Palomiehentie ESPOO, Espoon kaupunki / Tilakeskus-liikelaitos Päätöspäivämäärä Päätös annetaan julkipanon jälkeen Rakennuspaikka Palomiehentie 1 SEPÄNKYLÄ Pinta-ala Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Valmiiden rakennusten kerrosala ESPOO Asemakaava Y, III, 11020, Yleisten rakennusten korttelialue k-m k-m 2 Hakija Toimenpide Espoon kaupunki / Tilakeskus-liikelaitos PL ESPOON KAUPUNKI Keskuspaloasemarakennuksen (rak 1) osittainen purkaminen ja laajentaminen, kolmen talousrakennuksen (rak 12, 13, 14) ja polkupyöräkatoksen rakentaminen, varaston (rak 11), harjoitussukellusbunkkerin, jätekatoksen ja polttoaineen jakelukeskuksen purkaminen sekä koulutustilan nro 103 hakeminen kokoontumistilaksi 60 henkilölle Pääsuunnittelija: Aho Arto, rakennusarkkitehti Luvan rakennus Rakennustunnus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus Kerrosten lukumäärä Laajennus Luvan rakennus Rakennustunnus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus Kerrosten lukumäärä Vaativuusluokka: Vaativa

2 Rakennuslautakunta Sivu 2 / 2 Rakenteellinen paloturvallisuus Paloluokka P1 Lausunnot Kaupunkimittausyksikkö Mahdollistava Naapurien kuuleminen, 11 kpl Kaupunkikuvatoimikunta Kieltävä Kaupunkikuvatoimikunta Ehdollinen Tekninen toimikunta Ehdollinen Terveystarkastaja Mahdollistava Espoon ympäristökeskus Ehdollinen Kaupunginmuseo Ehdollinen Hakemuksen liitteet Hankekuvaus Rakennushankeilmoitus RH1, 4 kpl Rakennushankeilmoitus RK9 Rakennuslupakartta HSY Veden liitoslausunto Pääpiirustukset, 10 kpl Selvitys suunnittelijoiden kelpoisuudesta (3 liitettä) Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista Alustava pintavesisuunnitelma Alustava pihasuunnitelma Purkupiirustus Kosteus- ja homevaurioiden sekä sisäilman terveydellisten olojen kartoitus Haitta-ainekartoitusraportti Ympäristötekninen tutkimusraportti Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio Paloaluepiirustus Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys Energiaselvitys ja -todistus (C), ilmanvuotoluku q50 (2), E-luku (131), 1 liite (toimisto-osa) E-lukulaskelmat kalustohalli ja moottoriajoneuvosuoja Käyttäjän selvitys harjoitustornista Kerrosalalaskelma Esteetön rakennus Suunnittelu- ja tarkastusasiakirja Esteettömyysselvitys Selvitys rakennus-/purkujätteen käsittelystä Valokuvia Havainnekuvia Väritetyt julkisivupiirustukset Materiaalimallit

3 Rakennuslautakunta Sivu 3 / 3 Kaupunginmuseon lausunto (liitteenä muistio) Lisäselvitykset ja poikkeukset Haetaan lupaa vuonna 1966 valmistuneen keskuspaloasemarakennuksen osittaiselle purkamiselle ja laajentamiselle, kahden jätesuojan, autokatoksen ja polkupyöräkatoksen rakentamiselle ja varaston, harjoitussukellusbunkkerin, jätekatoksen sekä polttoaineen jakelukeskuksen purkamiselle. Lisäksi koulutustila nro 103 haetaan kokoontumistilaksi 60 henkilölle. Paloasemarakennuksen letkutorni säilytetään sellaisenaan vain talotekniikka uusien. Luvan liitteeksi on toimitettu hankkeen kuvaus. ASEMAKAAVA Tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus on kem2, josta on käytetty yhdeksään rakennukseen 6452 kem2. Olevan paloasemarakennuksen laajuustiedot on tarkistettu luvan yhteydessä. Asemakaavassa tontille on osoitettu laaja kolmikerroksisten rakennusten rakennusala, joka ulottuu lännessä kiinni puiston vastaiseen rajaan. Rakennuksen länsipäässä rakennuksen kulmat sijoittuvat lähimmillään 2,8 metrin etäisyydelle puiston vastaisesta rajasta, jolle ei ole tarpeettomana haettu naapurin suostumusta. Asemakaavassa ei ole julkisivuja koskevia määräyksiä. RAKENNUSOIKEUS Paloasemarakennuksen nykyinen kerrosala on 4295 kem2, tästä puretaan 1220 kem2. Purettavan varaston kerrosala on 29 kem2. Yhteensä puretaan 1249 kem2. Paloasemaa laajennetaan 2934 kem2 ja sen lopullinen kerrosala on 6109 kem2, muutos rakennuksen nykyiseen kerrosalaan on 1814 kem2. Uudisrakennusten kerrosala on 223 kem2. Tontilla käytetään rakentamiseen yhteensä 8460 kem2, rakennusoikeutta jää käyttämättä. POIKKEAMISET Eteläpihan jätekatoksen kulma ulottuu istutettavalle ja/tai huolitellussa asussa pidettävälle rakentamattomalle korttelin osalle 2 metriä, joka mahdollistaa huoltopihan toimivuuden korjaamolaajennuksen päädyssä. Esitettyä poikkeamaa voidaan pitää vähäisenä. TOIMIKUNTAKÄSITTELYT Kaupunkikuvatoimikunta on käsitellyt hanketta kaksi kertaa. Toisessa käsittelyssä suunnitelmaa on puollettu ehdolla, että pohjoisjulkisivun puolelle sijoittuvan harjoittelualueen, portaan ja laskeutumistason sijaintia tarkistetaan ja mahdollisuuksien mukaan siirretään vähemmän keskeiselle paikalle. Harjoittelualueen sijaintia ei ole muutettu. Harjoitustornin nykyistä suunniteltua sijaintia on puollettu luvan liitteeksi toimitetussa pelastuslaitoksen selvityksessä, jossa on lisäksi todettu, että harjoittelualueen sijainti ei esitetyssä paikassa aiheuta häiriöitä muuhun toimintaan tontilla. Tekninen toimikunta on käsitellyt hanketta kerran, jolloin lupamateriaalissa on todettu puutteeksi kuntokartoitus, josta selviää kosteusvaurioituneet alueet. Lisäksi on todettu, että koulutustilalle tulee

4 Rakennuslautakunta Sivu 4 / 4 hakea lupa kokoontumistilaksi hyväksymiselle, mikä on tehty. Hankkeen kuntokartoitus ja kosteudenhallinta on esitelty teknisen yksikön päällikölle ja päivitetyt pääpiirustukset on tarkastettu pelastuslaitoksen toimesta. MUUT LAUSUNNOT Espoon kaupunginmuseo on hankkeelle luonnosvaiheessa antamassaan lausunnossa todennut suunnitelmissa noudatetun pääosin rakennuksen alkuperäisiä arkkitehtonisia, tilallisia ja rakenteellisia ratkaisuja. Entisenkaltaista kalkkihiekkatiiltä on pidetty rakennuksen ulkoasun vaalimisen näkökulmasta parhaana materiaalivalintana ja pohjoisjulkisivun lasitiilinauhaikkunoiden säilyttämistä tärkeänä. Sisätilojen osalta museolla ei ole ollut huomauttamista. Ajoneuvohallien on todettu olevan rakennuksen tärkein ja leimallisin sisätila, ensimmäisen kerroksen uudisosaan sijoitettu perinnehuone on herättänyt myönteistä mielenkiintoa. Hanketta on puollettu huomautuksin. Museo on pidetyn kohdekäynnin yhteydessä tutustunut keskuspaloaseman julkisivumateriaaleihin. Museon näkemyksen mukaan suunnitelmissa esitetty poltettu tiili käy uudeksi julkisivumateriaaliksi vaikkakin poikkeaa värisävyltään vanhasta kahi-tiilestä. Esteettömyysasiamies on tutustunut hankkeeseen eikä ole nähnyt suunnitelmissa huomautettavaa muuten kuin toisen kerroksen lewc:n sisustuksessa. Suunnitelmia on muutettu ja ko. tila voi toimia molemminkätisesti käytettävissä olevana esteettömänä sosiaalitilana. Terveystarkastaja on antamassaan lausunnossa kiinnittänyt huomiota mm. elintarvikkeiden kuljetuslaatikoiden riittävään suojattuun säilytystilaan, kylmälaitteiden ja lattiakaivojen riittävyyteen sekä siivoustilojen kokoon. Hankkeeseen ryhtyvä on käynyt lausunnon asiat läpi. Käyttäjän toiminnan tarpeiden on todettu toteutuvan eikä suunnitelmiin ole näiltä osin tehty muutoksia. Espoon ympäristökeskus on antanut hankkeesta lausunnon, jonka perusteella lupaan on kirjattu useita ehtoja asbestia ja muita vaarallisia ja haitallisia aineita sisältävien rakenteiden sekä öljysäiliöiden poistamiseen liittyen. AUTO- JA VÄESTÖNSUOJAPAIKAT Asemakaavan mukainen autopaikkavaatimus tontille on vähintään 1 ap / 200 kem2. Autopaikkavaatimus hankkeelle on yhteensä 31 ap. Autopaikkoja esitetään toteutettavaksi pihapaikkoina 71 ap, joista 50 ap henkilökunnalle ja 21 ap asiakkaille, näistä 1 ap toteutetaan liikuntaesteiselle soveltuvana. Rakennuksessa olevaa 163 henkilölle mitoitettua väestönsuojaa koskee pelastuslain edellyttämä kunnostamis-/ylläpitovelvollisuus, joka on kirjattu lupaehdoksi. Rakennusvalvontakeskus on tiedottanut hankkeesta naapureille, joilla ei ole ollut huomautettavaa. MRL momentin mukainen katselmus ei ole tarpeen.

5 Rakennuslautakunta Sivu 5 / 5 Esittelijän päätösehdotus Ehdotuksen tekijä: Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Lupa myönnetään. Kokoontumishuoneistossa saa yhtä aikaa oleskella enintään 60 henkilöä. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: vastaava työnjohtaja KVV-työnjohtaja IV-työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: rakennesuunnitelmat lujuuslaskelmat salaojasuunnitelma pintavesisuunnitelma vesi- ja viemärisuunnitelmat ilmanvaihtosuunnitelmat piha- ja istutussuunnitelmat Suunnitelmien laatijoiden on esiteltävä yllä olevat suunnitelmansa seuraavasti: Esittelyä varten tarvitaan yksi (1) sarja paperisia suunnitelmia ja muita asiakirjoja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen valtuuttamansa vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että kaikista esittelyissä leimatuista suunnitelmista ja asiakirjoista on toimitettu vastaava versio rakennusvalvontaan sähköisen lupapalvelun kautta viimeistään ennen käyttöönottokatselmuksen tilaamista. Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: paikan merkitseminen pohjakatselmus sijaintikatselmus rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä vesilaitteiden katselmus ilmanvaihtolaitteiden katselmus lämmityslaitteiden katselmus erityinen palotarkastus loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 mukaista ilmoitusta Muut ehdot: Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous. Aloituskokouksen yhteydessä on esitettävä suunnitelma rakennus-, korjaus-, purku- ja/tai

6 Rakennuslautakunta Sivu 6 / 6 maanrakennustyömaan pölyntorjuntatoimenpiteistä Espoon kaupungin ympäristösuojelumääräysten 20 :n mukaisesti. Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä talotekniikan aloituskokous. Ennen rakennustöiden aloittamista on säilytettävä puusto suojattava riittävin rakennusaikaisin suojauksin. Ennen rakennustöiden aloittamista on luonnontilaisena säilytettävä tontin osa aidattava ja suojattava siten ettei aluetta vahingoiteta eikä käytetä työmaa-alueena. Asbestia sisältävät materiaalit tulee poistaa ennen muita purkutöitä ja hävittää ne asbestijätteenä. Asbestin käsittelyssä tulee noudattaa haittaainekartoituksessa esitettyjä toimenpiteitä. Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräys on järjestettävä siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan jätelain mukaisesti valmistella uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää. Vaarallisten ja haitallisten aineiden purkamisessa ja jatkokäsittelyssä tulee noudattaa Espoon ympäristökeskuksen antamia määräyksiä ja ohjeita. Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tulee tehdä Uudenmaan ELY -keskukselle vähintään 30 päivää ennen kuin lämmitysöljysäiliöitä tai jakelupisteen rakenteita poistetaan maaperästä. Jakelupisteen rakenteet, säilöt, putkistot ja erottimet on poistettava maaperästä. Lämmitysöljysäiliöt on poistettava maaperästä. Täyttömaassa kaivun aikana mahdollisesti todettavat jätejakeet tulee mahdollisuuksien mukaan erotella maasta kaivun yhteydessä. Paikanmerkitseminen ja sijaintikatselmus on suoritettava kaikille rakennuksille ja rakennelmille. Poistumisreittivalaistus ja -opastesuunnitelmat on esitettävä pelastuslaitokselle. Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttö-

7 Rakennuslautakunta Sivu 7 / 7 ja huolto-ohje. Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Rakennuksessa olevaa väestönsuojaa koskee pelastuslain edellyttämä kunnostamis- /ylläpitovelvollisuus. Kokoontumishuoneistoon tulee näkyvälle paikalle sijoittaa rakennusvalvontakeskuksen antama todistus huoneistossa oleskelevien henkilöiden sallitusta enimmäismäärästä. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle. Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan ollessa voimassa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 125, 135 ja 175 Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Reponen, puh Päätös Oheismateriaali Tiedoksi Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Karttaote - Asemapiirustus - Hankeselvitys - Valokuvia nykytilanteesta - Valokuvia nykytilanteesta, kalustohalli - Esteettömyysselvitys - Väritetyt julkisivut, länteen-pohjoiseen - Väritetyt julkisivut, itään-etelään - Näkymä pääsisäänkäynnille - Näkymä alapihalle - Espoon kaupunginmuseo

8 Rakennuslautakunta Sivu 8 / 8

Espoon kaupunki Pöytäkirja 204. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1. 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy

Espoon kaupunki Pöytäkirja 204. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1. 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy 5141/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä 11.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.12.2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 184. Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 184. Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1 184 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1330, Magneettikatu 2 02330 ESPOO, Kiinteistö Oy Saunalahden Portti c/o Helsingin Osuuskauppa Elanto 4755/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 201 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1330, Magneettikatu 2 02330 ESPOO, Kiinteistö Oy Saunalahden Portti c/o Helsingin Osuuskauppa Elanto 4755/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1 2009/10.03.00/2015 78 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-199, Porttikuja 16 02180 ESPOO, Jukka Jauho Oy Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 98 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-793, Viljatullintie 2 02940 ESPOO, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Ahti Varis 3069/10.03.00/2015 Päätöspäivämäärä 25.06.2015

Lisätiedot

-_.. _----~~----~------"----------~-~-~----

-_.. _----~~----~----------------~-~-~---- ESPOON KAUPUNKI PÄÄTÖS Sivu 1 -_.. _----~~----~------"----------~-~-~---- Päätöspäivä Päätös annetaan julkipanon Uudisrakennuslupa jälkeen 31.01.2013 04.02.2013 2012-2213 Rakennuspaikka 49-50-313-1 Sotilastorpantie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 2509/10.03.00/2014 80 Purkamislupa-asia, 2014-736, Lippajärventie 44 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Päätös

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 1802m2

Tontin pinta-ala: 1802m2 Rakennuslautakunta 54 17.09.2014 Rakennuslupahakemus, R59-2014 (3. kaupunginosan korttelin 422 tontti 7, Kavallintie 7a, kahden erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 719/10.03.00/2014

Lisätiedot

HAKIJA: Janne Niskan kuolinpesä valtakirja toimitetaan ennen rakennuslautakunnan kokousta

HAKIJA: Janne Niskan kuolinpesä valtakirja toimitetaan ennen rakennuslautakunnan kokousta Rakennuslautakunta 23 09.04.2014 Rakennuslautakunta 29 14.05.2014 Rakennuslupahakemus, R2-2014 (1. kaupunginosan korttelin 300 tontti 3, Fasaaninpolku 8, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 132. Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 132. Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1 3569/10.03.00/2014 132 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Purkamislupa-asia, 2014-654, Westendintie 43 02160 ESPOO, Asunto Oy Westendintie 43 Espoo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/2015 1 (41) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/2015 1 (41) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015 33/2015 1 (41) YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015 Yliarkkitehti on 7.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset: 185 194 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 12.5.2015, jolloin päätösten

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro 2014-837 / 103-huoneistoinen ja 61-huoneistoinen asuinkerrostalo, autosuoja, jätekatos ja viisi energiakaivoryhmää

Rakennuslupahakemus nro 2014-837 / 103-huoneistoinen ja 61-huoneistoinen asuinkerrostalo, autosuoja, jätekatos ja viisi energiakaivoryhmää Rakennuslautakunta 6 13.01.2015 Rakennuslupahakemus nro 2014-837 / 103-huoneistoinen ja 61-huoneistoinen asuinkerrostalo, autosuoja, jätekatos ja viisi energiakaivoryhmää 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 6

Lisätiedot

Käytetty rakennusoikeus: 0 kem 2 Kaavatilanne: Asemakaava 15.12.2008

Käytetty rakennusoikeus: 0 kem 2 Kaavatilanne: Asemakaava 15.12.2008 Rakennuslautakunta 65 19.06.2012 Rakennuslupahakemus, R15-2012 (1. kaupunginosan korttelin 172 tontti 1, Laaksotie 10, neljän asuin- ja liikekerrostalon sekä pysäköintihallin rakentaminen) 140/882/2011

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 2/2015 1 (31) LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 Lupayksikön päällikkö on 20.1.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26-36 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 23.1.2015, jolloin

Lisätiedot

Rakennusvalvontojen lupapäätöksissä olevien fraasien seudullinen yhtenäistäminen

Rakennusvalvontojen lupapäätöksissä olevien fraasien seudullinen yhtenäistäminen Rakennusvalvontojen lupapäätöksissä olevien fraasien seudullinen yhtenäistäminen 2 Johdanto Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi)

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA voimassa 1.5.2010 alkaen 1. MIHIN TARVITAAN LUPA? Yleistä Rakentamiseen liittyvät luvat voidaan jakaa seuraavasti: Ennen rakennusluvan hakemista tarvittaessa: - Poikkeamispäätös

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I. LUKU YLEISTÄ... 3 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 2 Rakentamistapaohjeet... 3 3 Rakentamisen sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin...

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Sallittu rakennusoikeus kerrosala m 2. Muutoksenalainen pohjapinta-ala m 2

Sallittu rakennusoikeus kerrosala m 2. Muutoksenalainen pohjapinta-ala m 2 RAUMAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSTARKASTAJA Saapumispvm / Lupatunnus / RAKENNUSLUPAHAKEMUS TOIMENPIDELUPAHAKEMUS 1 Rakennuspaikka K-osa/kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Tila / määräala

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SALON KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA SALON KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kiint.rek.tunnus Koordinaatit X= LUPAHAKEMUS Y= ILMOITUS Lupa nro Jätetään yhtenä kappaleena rakennusvalvontatoimistoon Päätös pvm 1 Kaupunginosa Kortteli

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot