LIITE 3. Menetelmä tai menetelmät, joita käytetään osakesijoituksiin. Mikäli käytetty eri menetelmiä eri osakesalkkuihin, niin perustelut syistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 3. Menetelmä tai menetelmät, joita käytetään osakesijoituksiin. Mikäli käytetty eri menetelmiä eri osakesalkkuihin, niin perustelut syistä."

Transkriptio

1 II PERUSTIEDOT HAKEMUS Tämä ohjeistus koskee hakemuksen liitteen 1 (sisällysluettelo) kohtaa II Taulukon kaksi ensimmäistä saraketta viittaavat sisällysluettelon numerointiin Kolmas sarake ilmoittaa, jos kohta koskee vain yritys-, luottolaitos ja valtiovastuita (yvl) tai vain vähittäisvastuita (vä) Kolmannessa sarakkeessa on yvl:n osalta myös ilmoitettu AIRB, jos kyseinen kohta koskee vain AIRB-hakijoita Jos koodikohta on tyhjiä, niin arviointi koskee kaikkia menetelmiä LIITE 3 A TAUSTATIEDOT Selityssarake A 1 Miksi valvottava haluaa käyttää IRBA:aa ja mitä tavoitteita se menetelmän käytöllä aikoo saavuttaa A 2 Valvottavaryhmän juridinen rakenne A 3 Ryhmää valvovat ulkomaiset valvontaviranomaiset A 4 Valvottavaryhmän liiketoiminnallinen organisaatio, raportointilinjat. Lisäksi yksityiskohtaisemmin luottoriskin arviointitoiminnon sekä luokittelua ja valvontaa toteuttavien toimintojen organisointi ja vastuualueet A 5 Valvottavaryhmän päätöksentekoelimet, erityisesti luotto-. ja luokittelupäätösten organisointi Päätöksentekoa koskeva sisäinen ohjeistus B VALVOTTAVAN TEKEMÄT VALINNAT Selityssarake B 1 Yritys-, valtio- ja luottolaitosvastuiden menetelmä FIRB vai AIRB B 2 B 3 B 4 B 5 Erityisrahoitusvastuut, käyttääkö muita menetelmiä vai taulukkopohjaista menetelmää Ostetut yrityssaamiset, käyttääkö vähittäisvastuiden menetelmää vai ei Oman pääoman ehtoiset sijoitukset, mitä menetelmää/menetelmiä valvottava käyttää IRBA:n ulkopuolelle pysyvästi jätetyt vastuuryhmät ml osakesijoitukset, liiketoimintayksiköt (standardin luku 11.2) Jos käyttää vähittäisvastuiden menetelmää, niin edellytykset käytölle Menetelmä tai menetelmät, joita käytetään osakesijoituksiin. Mikäli käytetty eri menetelmiä eri osakesalkkuihin, niin perustelut syistä. Pankin sisäiset periaatteet IRBA:n ulkopuolelle jättämisestä. Perusteet ulkopuolelle jättämisen kriteereiden täytymisestä mm. miksi olisi kohtuuttoman työlästä tehdä näille vastuille sisäinen luokittelu. Aineisto, jolla osoitetaan mm merkittävien vasta-puolien vähäinen määrä, osakesijoituksissa selvitys, että standardin rajat eivät ylity B 6 Aikooko valvottava hyödyntää luottoriskin vähentämistekniikkoja (CRM), kysymys koskee FIRB-hakijaa Jos käyttää CRM-tekniikoita, niin luettelo mitä CRM-tekniikoita käyttää

2 C YLEISTIETOJA SISÄISESTÄ LUOKITTELUSTA Selityssarake C 1 Rahoitustaseen ryhmittely vastuuryhmiin (standardin luku 6) Kuvaus, kuinka kaikki standardin luvussa 6 mainitut rahoitustaseen erät jaotellaan eri vastuuryhmiin ja kopio ryhmittelyä koskevasta sisäisestä ohjeesta. Ohjeessa erityisesti selvitys pk-yritysten jaotteluperusteista yritys- ja vähittäisvastusiin ja selvitys uudistettavien vähittäisvastuiden alhaisesta tapioasteen volatiliteetista, selvitys erityisrahoitusvastuiden tunnistamisesta. C 2 Sisäiset luokittelumenetelmät eri vastuuryhmissä ja tytäryhtiöissä Luettelo sisäisistä luokittelumenetemistä vastuuryhmittäin (valtio-, luottolaitos-, yritys-, vähittäisvastuut, oman pääoman ehtoiset sijoitukset) ja liiketoimintayksiköittäin /- tytäryhtiöittäin ts mitä luokittelumenetelmää missäkin salkussa ja tytäryhtiössä käytetään. Tiedot päivämääristä, jolloin kukin luokittelumentelmä on otettu ensimmäisen kerran käyttöön. C 3 Sisäinen luokittelu (standardin luvut 8.7 ja 10.3) C 4 Valvottavan käyttämät maksukyvyttömyyden, taloudellisen tappion ja vastapuolen määritelmät sekä tietoja efektiivisen juoksuajan laskennasta (standardin luku 7) Kopio sisäistä luokittelua (sisäisiä luokitteluja) koskevasta ohjeesta ml selvitys mm siitä, kuinka varmistetaan kaikkien vastapuolien luokittelu, miten dokumentoitu ohjeistettu tilanteet, joissa esiintyy luokittelemattomia vastapuolia Kopiot valvottavan näitä määritelmiä koskevasta sisäisestä ohjeistuksesta sekä selvitys siitä, kuinka valvotaan, että eri vastúuryhmissä, liiketoimintayksiköissä ja tytäryhtiöissä sovelletaan samaa määrittelyä. Efektiivistä juoksuaikaa koskeva sisäinen ohjeistus esim. tilanteet, joissa M voi olla vähintään yksi päivä (7.4. f) C 5 Tilanteet, joissa asiantuntija-arviot saattavat korvata luokitteluprosessit Kuvaus ja sisäinen ohjeistus näiden tilanteiden dokumentoinnista ja esimerkkinä on (standardin luku ) liitettävä mukaan dokumentointi jostakin tilanteesta C 6 Stressitestit (standardin luku ) C 7 Luottoluokituksia tekevät tahot (standardin luvut 10.1 ja ja ) C 8 Luokittelumenetelmiä tukevat tietojärjestelmät C 9 Raportointi Kuvaus ja sisäinen ohjeistus valvottavan luottoriskin stressitesteistä ja skenaarioista, joihin ne pohjautuvat. Kopio viimeisimmän stressitestin tuloksista ja selvitys miten tuloksia on hyödynnetty Kuvaus näistä tahoista ja näiden muista vastuualueista ja näiden asemasta organisaatiossa (riippumattomuus). Kuvaus luottoluokittelua koskevasta sisäisestä valvonnasta ja sen organisoinnista Kuvaus ja sisäinen ohjeistus (dokumentointi) tietoaineiston kokoamisesta, varastoinnista ja käsittelystä. Selvitys myös luokittelun osista, joita tietojärjestelmät eivät tue (mahdolliset manuaaliset järjestelmät). Selvitys kuinka tiedon oikeellisuuden ja kattavuuden varmistukset ja täsmäytykset on suoritettu (sisäinen valvonta). Luettelo sisäiseen luokitteluun ja riskiparametriestimaatteihin perustuvasta ylimmän johdon ja toimivan johdon raporteista ml validointi tulosten raportit sekä raportointiajankohdat, raportin saajat. Kopiot kaikista viimeisimmän ajankohdan raporteista.

3 D YKSITYISKOHTAISTA TIETOA SISÄISESTÄ LUOKITTELUSTA JA PARAMETRIESTIMOINNISTA D1 Yrityksen johtamis- ja valvontakulttuuri (standardin luku 10.1). Jos tiedot annettu jonkin toisen asian yhteydessä, niin valvottava voi viitata tähän dokumenttiin D1 1 D1 2 Ylimmän johdon rooli sisäisen luokittelujärjestelmän hyväksymisessä ja valvonnassa Toimivan johdon rooli ja vastuut sisäisen luokittelujärjestelmän hyväksymisessä ja valvonnassa Kuinka ylin johto valvoo, että Ratan standardia noudatetaan? Miten ylin johto osallistuu luokittelujärjestelmien hyväksymiseen ja niihin tehtävien korjausten ja muutosten hyväksymiseen? Liitettävä mukaan näyteaineistoa, josta ilmenee luokittelujärjestelmien hyväksymispäätökset ja niiden perusteet sekä päätöksentekoon osallistuneet elimet. Mitä tehtäviä ylin johto on delegoinnut ja kenelle? Mitä luokittelua, parametriestimointia, validointia koskevia raportteja ylin johto saa ja kuinka usein? Miten johto on varmistunut siitä, että luokittelujärjestelmät toimivat oikein? Kuvaukset ja dokumentoinnit sisäisen luokittelun ja parametrien estimoinnin hyväksymisprosessista pankin sisällä. Mitä luokitteluun, parametriestimointiin, validointiin liittyviä raportteja toimiva johto saa ja kuinka usein? D1 3 Luottoriskin arviointitoiminto D1 4 Sisäisen tarkastuksen on vuosittain arvioitava sisäinen luokittelujärjestelmä, riskiparametrien (PD, LGD, CF) estimointi ja vähimmäisvaatimusten noudattaminen D1 5 Ulkoistetut toiminnot Miten toiminto on organisoitu (riippumattomuus) ja resurssoitu? Mitä raportteja luokittelu-järjestelmän rakenteesta ja toimivuudesta on tehty ja kenelle? Kopiot viimeisistä raporteista Ratalle. Miten on valvottu, että luokkien ja sammioiden määrittelyjä on sovellettu johdonmukaisesti eri liiketoiminnoissa ja yksiköissä? Mitä muutoksia luokitteluun ja riskiparametreihin on tehty ja miksi? Dokumentointi näistä muutoksista liitettävä mukaan? Sisäisen tarkastuksen resurssit ja BaselI/IRBA -koulutus. Sisäinen tarkastuksen tarkastussuunnitelma aihealueesta sekä viimeisen vuoden kaikki sisäistä luokittelua ja riskiparametrejä ja vähimmäisvaatimuksia koskevat tarkastuskertomukset Mikäli ulkoistusta toteutettu, niin kuvaus mitä ulkoistettu, kenelle ja miksi. Miten valvotaan ulkoistettuja toimintoja ja miten varmistettu valvottavan sisällä riittävä osaaminen ja tieto ulkoistetuista osista. Miten varmistettu esimerkiksi Ratan pääsy ulkoistettuihin toimintoihin

4 D2 Sisäisten luokittelujen käyttö (standardin luku 10.2) D2 1 D2 2 D2 3 D2 4 Sisäistä luokittelua ja riskiparametrejä käytetty vähintään kolme vuotta (Siirtymaikana lyhyempi käyttövaatimus kts standardin kohta) Sisäisten luokittelujen ja riskiparametrein käyttö luotonmyönnössä ja limiittien asetannassa. Sisäisen luokittelun ja riskiparametrien käyttö pääoman allokoinnissa ja johtamisessa Sisäisten luokittelujen ja riskiparametrein käyttö riskienhallinnassa ja raportoinnissa. Kuvaukset ja aineisto, jolla osoitetaan aikaa koskevan vaatimuksen täyttyminen Kuvaukset ja kopiot sisäisestä ohjeistuksesta Kuvaukset ja kopiot sisäisestä ohjeistuksesta Kuvaukset ja kopiot sisäisestä ohjeistuksesta D2 5 Muut käyttökohteet esim. hinnoittelu Kuvaukset ja kopiot sisäisestä ohjeistuksesta D2 6 Tilanteet, joissa käytetään eri estimaatteja sisäisiin tarkoituksiin ja riskipainojen laskentaan Selvitykset ja perustelut poikkeamiselle riskpainojen laskennassa käytettävistä estimaateista

5 D3 Luottoluokittelujärjestelmä ja sen rakenne (standardin luku 10.3) D3 1 Yleiskuvaus luokittelumenetelmästä D3 2 Luokittelumenetelmään tehdyt muutokset Yleiskuvaus luokittelumenetelmästä mm perustuuko luokittelumenetelmä point-in-time vai through-the cycle ajatteluun, onko luokittelumenetelmä ns tilastollisiin malleihin perustuva, asiantuntija-arvioihin perustuva vai näihin molempiin perustuva, onko kyseessä PD-, LGD- vai CF-luokittelu, mitä vastuuryhmiä luokittelu koskee Kuvaukset tehdyistä muutoksista ja perusteet niiden tekemiseen. Kuvausten on ulotuttava siihen ajankohtaan asti, josta aineistoa on käytetty nykyisen luokittelumenetelmän rakentamiseen D3 3 yvl Maksukyvyn luokitteluasteikko ja vastapuoliluokat Kuvaus ja sisäinen ohjeistus koskien yritys-, valtio- ja luottolaitosvastuiden luokittelua ml luokitteluperusteiden valinta ja luokituksen uudistaminen D3 4 yvl Kaikkien oleellisten vastapuolen ja vastuun ominaisuuksien huomiointi luokittelussa D3 5 Keskittymät tiettyyn luokkaan Kuvaus siitä, kuinka on varmistettu kaikkien oleellisten ominaisuuksien huomiointi Raportit vastapuolien ja vastuiden jakautumisesta luokkiin. Mihin toimenpiteisiin ryhdytty keskittymien välttämiseksi? Mikäli jossakin tapuksessa keskittymiä esiintyy, on pankin liitettävä mukaan aineistoa, jolla osoitetaan, että tähän luokkaan kuuluvien vastapuolten PD:t eroavat väin vähän toisistaan yvl D3 6 AIRB Erilliset sopimustyyppien luokittelujärjestelmät omia LGD/CF varten D3 7 vä Vähittäisasiakkaiden luokittelu Kuvaus ja kopiot sisäisestä ohjeistuksesta koskien sopimistyyppien luokittelua omia LGD- ja CF-estimaatteja varten. Raportit luokkakohtaisista jakautumista.merkittävät keskittymät tiettyihin sopimusluokkiin on perusteltava mukaan liitetyllä aineistolla Kuvaus ja sisäinen ohjeistus luokittelumenetelmästä ml luokitusten päivitys. Selvitys siitä, kuinka vastapuolen ja tuotteen riski-ominaisuudet ja mahdollinen vastuun erääntynyt -tila vaikuttavat luokittelussa. Miten on käsitelty vastuut, joissa sama vakuus? D3 8 vä Luokassa riittävä määrä vastapuolia Selvitykset ja raportit vastapuolien määristä eri luokissa D3 9 vä Keskittymät tiettyyn luokkaan Raportit vastapuolten ja vastuiden jakautumisesta luokkiin. Miten varmistettu, ettei mihinkään luokkaan tule kohtuutonta osuutta vastapuolista ja vastuista

6 D4 Tilastoaineiston kokoaminen (standasdin luku ) D4 1 Pilari III - julkistaminen koskevien vaatimusten täyttäminen Selvitys siitä, kuinka valvottava täyttää Pilari III:n IRBA-vaatimukset D4 2 yvl Tilastoaineisto -yritys-, valtio- ja luottolaitosvastuut yvl D4 3 AIRB Tilastioaineisto omat LGD ja CF-estimaatit (luku 10.6) D4 4 vä Tilastoaineisto - vähittäisvastuut D4 5 Aineiston vartailukelpoisuus nykyiseen luottosalkkuun Kuvaus aineistosta ja selvitys siitä, että se sisältää vastapuolien ja takaajien nykyisen luottoluokan ja kaikki edelliset luottoluokat(siirtymämatriisi), luokitusajankohdat, tiedot maksukyvyttömistä vastapuolista, luokittelussa käytettty aineiston ja menetelmät, luokkakohtaiset PD-estimaatit ja maksukyvyttömien vastapuolten osuudet Kuvaus kootusta tilastoaineistosta ja selvitys siitä, että se sisältää historiatiedot sopimus- ja tuoteluokkiiin liittyvistä LGD- ja CF-estimaateista, luokitusajankohdat, luokittelussa käytetyt menetelmät ja aineiston, tiedot maksukyvyttömien vastuiden estimoiduista ja toteutuneista LGD- ja CF-parametreistä sekä maksukyvyttömyyttä selittävät tekijät. Kuvaus aineistosta ja selvitys siitä, että se sisältää luokkakohtaiset PD, LGD ja CFestimaatit, luokitusajankohdat, tiedot maksukyvyttömistä vastapuolista ja niiden vastuista ja luokat, joihin ne kuuluivat maksukyvyttömyyttä edeltävänä vuonna Kuvaus, kuinka on varmistettu estimointiin käytetyn aineiston vertailukelpoisuus nykyiseen luottosalkkuun, nykyiseen luottopolitiikkaan ja ohjeistukseen sekä markkinaolosuhteisiin D5 Riskin määrällinen arviointi (standardin luku 10.4) D5 1 yvl PD-estimointi yritys-, valtio- ja luottolaitosvastuut D5 2 vä PD-estimointi vähittäisvastuut yvl D5 3 AIRB LGD-estimointi yritys-, valtio- ja luottolaitosvastuut D5 4 vä LGD-estimointi vähittäisvastuut Kuvaus PD:n estimointimenetelmästä ja perustelut menetelmän valintaan.kopiot menetelmään liittyvästä sisäisestä ohjeistuksesta mm asiantuntija-arvioiden vaikutus, aineisto, jonka havaintoihin estimaatit perustuvat min.5 vuodelta, luottokannan ja luottopolitiikan muutosten huomiointi, tehdyt päivitykset Kuvaus PD:n estimointimenetelmästä ja perustelut menetelmän valintaan.kopiot menetelmään liittyvästä sisäisestä ohjeistuksesta mm asiantuntija-arvioiden vaikutus, aineisto, jonka havaintoihin estimaatit perustuvat min. 5 vuodelta, luottokannan ja luottopolitiikan muutosten huomiointi, tehdyt päivitykset Kuvaus LGD:n estimointimenetelmästä sekä kopiot siihen liittyvästä sisäisestä ohjeistuksesta sekä selvitys tilastoaineistosta (yli 5 vuodelta). Lisäksi selvitys taantumaajan vaikutuksesta LGD-estimaattiin. Selvitys luottopolitiikan ja perintämenettelyjen muutosten huomioinnista ja tehdyistä päivityksistä. Lisäksi selvitys omien LGDestimaattien käyttövaatimuksen täyttämisestä. Selvitys myös siitä, miten maksukyvyttömille erille on määritelty paras estimaatti EL(BE) Kuvaus LGD:n estimointimenetelmästä sekä kopiot siihen liittyvästä sisäisestä ohjeistuksesta sekä selvitys tilastoaineistosta (min 5 vuodelta). Lisäksi selvitys taantuma-ajan vaikutuksesta LGD-estimaattiin. Selvitys luottopolitiikan ja perintämenettelyjen muutosten huomioinnista ja tehdyistä päivityksistä. Selvitys myös siitä, miten maksukyvyttömille erille on määritelty paras estimaatti EL(BE)

7 yvl D5 5 AIRB CF-estimointi yritys-, valtio- ja luottolaitosvastuut D5 6 vä CF-estimointi vähittäisvastuut D5 7 Varovaisuusmarginaalin huomiointi D5 8 Valvottavan käyttäessä mekaanisia malleja Kuvaus CF:n estimointimenetelmästä sekä kopiot siihen liittyvästä sisäisestä ohjeistuksesta sekä selvitys tilstoaineistosta (yli. 5 vuodelta). Selvitys luottopolitiikan ja perintämenettelyjen muutosten huomioinnista sekä tehdyistä päivityksistä. Lisäksi selvitys omien CF-estimaattien käyttövaatimusten täyttämisestä Kuvaus CF:n estimointimenetelmästä sekä kopiot siihen liittyvästä sisäisestä ohjeistuksesta sekä selvitys tilastoaineistosta (min 5 vuodelta) ja tehdyistä päivityksistä. Kuvaus menettelyistä ja kopiot sisäisestä ohjeistuksesta, josta selviää se, miten varovaisuusmarginaali on estimaateissa huomioitu Teoria ja oletukset, joihin mallit perustuvat, mallien parametrien estimointimene-telmät, mallien rakentamisessa käytetty aineisto, validointimenetelmät ja olosuhteet, joissa mallit toimivat huonosti. Asiantuntija-arvioiden ja -valvonnan vaikutus malleihin.

8 D6 Riskiarvioiden laadun varmistusprosessi (standardin luku 10.5) D6 1 Sisäinen validointiprosessi Kuvaus validointiprosessista ja sitä koskeva sisäinen ohjeistus ml selvitys siitä, kuinka validoinnilla varmistetaan soveltuvuus, kun mallia käytetään erityisolo-suhteissa mm eri maissa, eri tyyppisille vastuille. Kuvaus validointia tekevistä henkilöistä ja heidän muista vastuualueistaan valvottavan organisaatiossa. D6 2 yvl PD-estimaattien vertailu toteutuneisiin maksukyvyttömyystapauksiin (back-testing) Kuvaus ja sisäinen ohjeistus menetelmästä ja vertailussa käytetystä aineistosta. Kopio viimeisimmästä vertailusta ja mahdolliset selvitykset suurille poikkeamille. D6 3 yvl AIRB Omien LGD- ja CF-estimaattien vertailu toteutuneisiin (back-testing) D6 4 vä PD-, LGD- ja CF -estimaattien vertailu toteutuneisiin (back-testing) D6 5 Muut käytetyt kvantitatiiviset menetelmät ja vertailut ulkoisiin aineistoihin (benchmarking) Kuvaus ja sisäinen ohjeistus menetelmästä ja vertailussa käytetystä aineistosta. Kopio viimeisimmästä vertailusta ja mahdolliset selvitykset suurille poikkeamille Kuvaus ja sisäinen ohjeistus menetelmästä ja vertailussa käytetystä aineistosta.poikkeamia koskeva sisäinen ohjeistus mm poikkeamien suuruus, josta lähtien on estimaatteja on korjattava. Selvitys suhdannevaihteluiden vaikutuksesta. Kuvaus ja sisäinen ohjeistus muista valvottavan käyttämistä validointimenetelmistä ja vertailuista ulkoisiin aineistoihin, kopiot viimeisimmistä validointituloksista. Kuvaus mahdollisista toimenpiteistä, joihin validointitulokset ovat johtaneet. Kuvaukset mahdollisista validointimenetelmiin tai -aineistoon tehdyistä muutoksista. D6 6 Luokittelujen erottelykyvyn testaus Selvitys ja sisäinen ohjeistus, miten luokkien ja sammioiden erottelukykyä on testattu, kopio viimeisimän tetauksen tuloksista D6 7 Validointia koskeva raportointi Kenelle raportoitu ja mitä, kopiot viimeisistä raporteista.

ALALIITE 3. Menetelmä tai menetelmät, joita käytetään osakesijoituksiin. Mikäli käytetty eri menetelmiä eri osakesalkkuihin, niin perustelut syistä.

ALALIITE 3. Menetelmä tai menetelmät, joita käytetään osakesijoituksiin. Mikäli käytetty eri menetelmiä eri osakesalkkuihin, niin perustelut syistä. II PERUSTIEDOT HAKEMUS Tämä ohjeistus koskee hakemuksen alaliitteen 1 (sisällysluettelo) kohtaa II Taulukon kaksi ensimmäistä saraketta viittaavat sisällysluettelon numerointiin Kolmas sarake ilmoittaa,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 1 - IRBA hakemusohje Dnro FIVA/18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 1 - IRBA hakemusohje Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä 1.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit : Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 3 - OPR ilmoitus ja hakemusmenettelyt Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

LUOTTORISKIN VAKAVARAISUUSVAATIMUS SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄÄ KÄYTETTÄESSÄ

LUOTTORISKIN VAKAVARAISUUSVAATIMUS SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄÄ KÄYTETTÄESSÄ STANDARDILUONNOS 1 (83) STANDARDI 4.3 d LUOTTORISKIN VAKAVARAISUUSVAATIMUS SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄÄ KÄYTETTÄESSÄ 1 SOVELTAMINEN...4 2 TAVOITTEET JA RAKENNE...5 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS...6

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3 Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi.c Liite versio Luettelo hyväksytyistä luottoluokituslaitoksista sekä kuvaukset niiden laatimien luokitusten ja vakavaraisuuslaskennan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Määräykset ja ohjeet 4.1 dnro 5/790/2003 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

Kestävyyslain mukainen todentaminen

Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyskriteeri-info 23.11.2012 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö 1. Prosessi 2. Todentajaksi hyväksyminen 3. Todentajan tehtävät 4. Todentajien ohjeistus

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Valtorin tietoturvaseminaari 2.4.2014 Pekka Ristimäki Johtava asiantuntija, CISM, CISSP, CRISC Valtori / Tietoturvapalvelut Mikä on hallintajärjestelmä?

Lisätiedot

Standardi 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus siisten käytettäes Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään. PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy

PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään. PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy Yleistä PANK-hyväksyntä täyttää tänä vuonna 17 vuotta PANK-hyväksyttyjä

Lisätiedot

Basel III -vakavaraisuussäännöstön uudistuksen vaikutuksia

Basel III -vakavaraisuussäännöstön uudistuksen vaikutuksia Basel III -vakavaraisuussäännöstön uudistuksen vaikutuksia Rakli sijoittajapäivä 5.9.2011 Basel III vakavaraisuusuudistus Tavoitteena vakaampi ja luotettavampi pankkijärjestelmä Taustalla kolme vuotta

Lisätiedot

MBS2010 raportoijien kyselytunti 3

MBS2010 raportoijien kyselytunti 3 MBS2010 raportoijien kyselytunti 3 Suomen Pankki 1 TERVETULOA! 2008 2007 2006 2005 2009 3 500 Milj. EUR 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Lähde: Suomen Pankki. 2 Käsiteltäviä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Standardi 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3d luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet luottoluokitusten menetelmää käytettäessä 4.3d dnro 9/120/2006 2 (108) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 7 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 Vuoden 2010 tilinpäätös Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12/2011 Rahoitusinstrumentit (IFRS 7 ja IAS 39) Rahoitusinstrumenttien

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) 14.3.2014 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 961/2013) 48

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/12

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/12 TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/02.02.02/2016 1/12 Kuntalain mukaan kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

Tietosuojakysely 2016

Tietosuojakysely 2016 Tietosuojakysely 2016 Yksityinen terveydenhuolto Kansaneläkelaitos Tietosuojavaltuutetun toimisto Sisällys Tietosuojakysely 2016 tulokset yksityinen terveydenhuolto... 2 Yleistä... 2 Tietosuojavastaavat...

Lisätiedot

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö BAT-päätelmistä poikkeaminen Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö - BAT huomioon ottaminen ympäristöluvissa - Poikkeamien soveltaminen 2 BAT ja direktiivilaitokset (YSL 527/2014) UUTTA:

Lisätiedot

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentajainfo 8.4.2013 Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Sisältö Lakibiopolttoaineista ja bionesteistä Aikataulu Kestävyyskriteerit

Lisätiedot

Ohje arvopaperikeskuksen riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta

Ohje arvopaperikeskuksen riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (11) Arvopaperikeskuksille Ohje arvopaperikeskuksen riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

Suostun ohjaajaksi ja hyväksyn oheisen liitteen mukaisen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman.

Suostun ohjaajaksi ja hyväksyn oheisen liitteen mukaisen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman. HAKEMUS Lääketieteen yksikkö Lääketieteen tohtorin Filosofian tohtorin Terveystieteiden tohtorin Filosofian lisensiaatin Terveystieteiden lisensiaatin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Dnro 67/011/2015 Sisällys 1. Teollisen kylmän suunnittelu... 2 1.1 Ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittaminen... 2 1.2

Lisätiedot

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 1 5. Luokittamispalvelu 5.1. Palveluinformaatio Palvelun nimi Luokittamispalvelu Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M14.4.42) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 5.2 Avainkäsitteet 5.2.1

Lisätiedot

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet 2.7.2014 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Pilotoinnin perehdyttämispäivä - kriteeristö ja arviointiprosessi - 17.12.2013 - Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Pilotointiin osallistuvien koulutuksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus 13.12.2012 Rauni Väänänen-Sainio, tarkastuspäällikkö sisäinen tarkastus TARKASTUS- TARKASTUS- TOIMIKUNTA

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2011

Määräykset ja ohjeet X/2011 Määräykset ja ohjeet X/2011 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi Dnro 8/01.00/2011 Antopäivä 31.1.2012 Voimaantulopäivä 1.6.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Seurantajärjestelmä ja Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö

Seurantajärjestelmä ja Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö Seurantajärjestelmä ja Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 5.5.2015 1 Seurantajärjestelmä Tavoitteena terveydenhuollon

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen 16.08.2016 SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017 Erityislentotoiminta,

Lisätiedot

OHJELMA TIETOSUOJAVASTAAVAN KOULUTUSOHJEMA

OHJELMA TIETOSUOJAVASTAAVAN KOULUTUSOHJEMA OHJELMA 15.8.2016 TIETOSUOJAVASTAAVAN KOULUTUSOHJEMA Aika 1. jakso 7. 8.9.2016 Tietosuojavastaavan koulutuksen perusteet 2. jakso 7.10.2016 Tietosuojan johtaminen ja organisaatioanalyysi 3. jakso 14.11.2016

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan toiminta ja dokumentointi

Tietosuojavastaavan toiminta ja dokumentointi Tietosuojavastaavan toiminta ja dokumentointi Johanna Sorvettula Tietosuojavastaava Hallintojohtaja, varatuomari, MBA 2015 EPSHP - Johanna Sorvettula 1 Tietosuojavastaavan tehtävät Tietosuojavastaavan

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO. Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla:

PERUSTELUMUISTIO. Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla: PERUSTELUMUISTIO Kohde 1: HANKE- JA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖPALVELUT luonteen mukaisesti. Tarjouspyynnön lisätietokysymysten 1 ja 6 vastauksissa sanottiin, että jokainen annettu toimeksianto täytyy olla varmennettavissa

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin

Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin Projektipäällikkö Tero Keva Turun yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Työpajan

Lisätiedot

OHJELMA TIETOSUOJAVASTAAVAN KOULUTUSOHJEMA

OHJELMA TIETOSUOJAVASTAAVAN KOULUTUSOHJEMA OHJELMA 27.10.2016 TIETOSUOJAVASTAAVAN KOULUTUSOHJEMA Aika 1. jakso 26. 27.1.2017 Tietosuojavastaavan koulutuksen perusteet 2. jakso 28.2.2017 Tietosuojan johtaminen ja organisaatioanalyysi 3. jakso 30.3.2017

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Valvonnan tilanne osastonjohtaja Ove Hagerlund 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Valvontaosasto Ove Hagerlund Osastonjohtaja Valvontaosasto 020 618 6423 Senja Hakola Johtava asiantuntija Valvontaosasto

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa CIMO, Helsinki 15.9.2016 Projektin sisäinen seuranta Seurataan hankkeen etenemistä tavoitteita kohti: Vahvuudet / heikkoudet Keskeiset asiat: sisältö, raha ja aika

Lisätiedot

Huoltaja on Avioliitossa Avoliitossa Yksinhuoltaja. Muita tietoja perheestä ( sairaudet, työkyvyttömyydet, työttömyydet) Muu selvitys, mikä

Huoltaja on Avioliitossa Avoliitossa Yksinhuoltaja. Muita tietoja perheestä ( sairaudet, työkyvyttömyydet, työttömyydet) Muu selvitys, mikä HAKEMUS JA PÄÄTÖS OPPILAALLE MYÖNNETTÄVÄT SILMÄLASIT TIEDOT OPPILAASTA Oppilaan nimi Henkilötunnus Koulu LUOKKA HAKEMUS Silmälasit joihin avustusta haetaan Koulutyön aikana särkyneet Hakemuksen suuruus

Lisätiedot

Mukautuva pätevyysalue - hyödyntäminen käytännön laboratoriotyössä. FINAS-päivä Sara Heilimo, Tullilaboratorio

Mukautuva pätevyysalue - hyödyntäminen käytännön laboratoriotyössä. FINAS-päivä Sara Heilimo, Tullilaboratorio Mukautuva pätevyysalue - hyödyntäminen käytännön laboratoriotyössä FINAS-päivä 26.1.2017 Sara Heilimo, Tullilaboratorio Esityksen sisältö Tullilaboratoriosta lyhyesti Mukautuva pätevyysalue Tullilaboratoriossa

Lisätiedot

4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (7) 4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vakavaraisuutta ja riskienhallintaa koskevan sääntelyn lähtökohtana on määritellä vähimmäistaso,

Lisätiedot

Uutta EMV:n ohjeistuksessa

Uutta EMV:n ohjeistuksessa Uutta EMV:n ohjeistuksessa Uusiutuvan Energian ajankohtaispäivät Nora Kankaanrinta Hankevastaava Helsinki Congress Paasitorni 3.12.2013 Esityksen sisältö EMV:n ohjeistus Uusia asioita Mitä tuleman pitää

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä?

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä? Aloite 08.02.2017 1 (3) VVC VM036:00/2015 Lausunto luonnoksesta valtion riskienhallintopolitiikkamalliksi Yleistä Onko aineistokokonaisuus, jossa on riskienhallinnan järjestämistä koskevia ohjeita,

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot