Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet

2 Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla toimivia, osoittaa valvojan tavoitteena olevan laatutason ja näkemyksen hyvästä menettelytavasta sekä perustelee sääntelyä. Standardissa esitetyt päivämäärät: Annettu Finanssivalvonta on tehnyt päätöksen ko. kappaleen antamisesta. Voimaan Kappale on astunut voimaan. Standardin jokaisella kappaleella on oma marginaali-merkintänsä: Normi: Viittaus voimassa olevaan lain tai asetuksen säännökseen. : Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuutensa nojalla antama velvoittava määräys valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. Suositus: Finanssivalvonnan suositusluonteinen toimintaohje valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. Soveltamisohje/-esimerkki: Normiin, an tai Suositukseen liittyvä käytännön soveltamisohje tai esimerkki. Viittaus Finanssivalvonnan standardiin tai standardin osaan. Katso viereinen esimerkki. Perustelu: Avaa sääntelyn ja säännösten tarkoitusta, tavoitteita ja taustaa. Finanssivalvonnan standardit ovat luettavissa osoitteessa.

3 dnro 11/790/ (76) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen Kohderyhmä Siirtymäsäännös 9 2 Tavoitteet ja rakenne Standardin tavoite Standardin rakenne 11 3 Kansainvälinen viitekehys 12 4 Normiperusta Euroopan yhteisön sääntely Kansallinen sääntely ja Finanssivalvonnan norminanto 14 5 Asiakasriskien määrittely ja asiakasriskejä koskevat rajoitukset Mitä tarkoitetaan suurella asiakasriskillä Asiakasriskikäsitteen ulkopuolelle jäävät vastuut Vastapuoli eli asiakkaan ja asiakaskokonaisuuden määritelmä Määräysvaltasuhde asiakaskokonaisuuden määrittämisessä Keskinäisistä liikesuhteista johtuva riippuvuus asiakaskokonaisuuden määrittämisessä Asiakaskokonaisuuksien muodostaminen kohde-etuutena oleviin varoihin sijoittavien järjestelmien kohdalla Asiakasriskien hallinta ja asiakaskokonaisuuksien tunnistaminen 25

4 dnro 11/790/ (76) 5.4 Suurten asiakasriskien enimmäismäärä Yleinen suurten asiakasriskien enimmäismäärä Rajoitusten ulkopuoliset asiakasriskit Talletuspankkien yhteenliittymää ja sen jäsenluottolaitoksia koskevat erityissäännökset Finanssivalvonnan poikkeusluvat Kaupankäyntivarastosta johtuvat ylitykset (poikkeuslupa) Vastuun määrittely Yleistä Rahoitustoimintaan liittyvät vastuut taseessa Rahoitustoimintaan liittyvät vastuut taseen ulkopuolella Kaupankäyntivarastoon liittyvät vastuut Suurten asiakasriskien laskennassa hyväksyttävät vakuudet ja muut luottoriskin vähentämistekniikat Luottoriskin vähentämistekniikkojen huomioon ottaminen suurten asiakasriskien laskennassa 39 6 Asiakasriskien raportointi finanssivalvonnalle Yleistä Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmentaminen Ilmoitusten pohjatietojen säilyttäminen Säännöllinen raportointi Ylitysraportointi Säästöpankkien ilmoitukset Talletuspankkien yhteenliittymä ja siihen kuuluvien valvottavien ilmoitukset 50

5 dnro 11/790/ (76) 6.7 Yhteenliittymään kuulumattomien osuuspankkien ilmoitukset Konsolidointiryhmän ilmoitukset 51 7 Ilmoituksen rakenne 53 8 Yleistietotaulukko 55 9 Taulukko U01/U01A "Omien varojen määrä" Taulukko U Taulukko U02 (Rahoitus- ja vakuutusryhmittymä) Taulukko U02/U02A "Suuret asiakasriskit" Asiakasta ja asiakaskokonaisuutta koskevat tiedot Vastuita koskevien tietojen yksilöinti Vastuukoodit Sarake 05; Vastuut taseessa (rahoitustoimintaan liittyvät asiakasriskit) Sarake 10; Vastuut taseen ulkopuolella (rahoitustoimintan liittyvät asiakasriskit) Sareke 15; Vastuut yhteensä (rahoitustoimintaan liittyvät asiakasriskit) Sarake 20; Vähennyserät (rahoitustoimintan liittyvät asiakasriskit) Sarake 25; Asiakasriskit yhteensä (rahoitustoimintaan liittyvät asiakasriskit) Sarake 27; Siitä rahoitusalan asiakasriskit yhteensä (vain U02- taulukossa) Sarake 30; Rahoitustoiminnan asiakasriski, % omista varoista Sarake 35; Vastuut (kaupankäyntivarastoon liittyvät asiakasriskit) 67

6 dnro 11/790/ (76) Sarake 40; Vähennyserät (kaupankäyntivarastoon liittyvät asiakasriskit) Sarake 45; yhteensä (kaupankäyntivarastoon liittyvät asiakasriskit) Sarake 50; Koko toiminnan asiakasriski Sarake 55 Koko toiminnan asiakasriski, % omista varoista Määritelmät Lisätiedot Liitteet Kumottu tulkinta ja kannanotto Standardin muutoshistoria 76

7 dnro 11/790/ (76) 1 SOVELTAMINEN 1.1 Kohderyhmä (1) Tätä raportointistandardia sovelletaan seuraaviin yhteisöihin: luottolaitokset, lukuun ottamatta sähkörahayhteisöjä sijoituspalveluyritykset, lukuun ottamatta ainoastaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) 5 :n 1, 2, 4, 5 tai 7 kohdassa tarkoitettua toimintaa harjoittavat sijoituspalveluyritykset (rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen välittäminen tai toteuttaminen, omaisuudenhoito, sijoitusneuvonta tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestäminen ilman sen takaamista)edellä mainittujen luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten konsolidointiryhmien suomalaiset emoyritykset. Mikäli emoyrityksenä on muu kuin luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, standardia sovelletaan siihen vain konsolidoituja asiakasriskejä koskevien vaatimusten osalta. talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (xxx/2010) tarkoittama talletuspankkien yhteenliittymä rahoitusalapainotteisten rahoitus- ja vakuutusryhmittymien emoyritykset. 1 (2) Raportointistandardissa käytetään yleisnimitystä valvottava, kun tarkoitetaan a) luottolaitoksia, b) sijoituspalveluyrityksiä c) edellä mainittujen yritysten konsolidointiryhmän suomalaista emoyritystä talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöä rahoitusalapainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritystä. Jos standardin yksittäistä säännöstä on tarkoitus soveltaa talletuspankkien yhteenliittymään, sen keskusyhteisöön tai rahoitusalapainotteisen rahoitus- ja 1 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain (699/2004) 6 :ssä on määritelty tarkemmin lain soveltamisala.

8 dnro 11/790/ (76) vakuutusryhmittymän emoyritykseen, viitataan näihin termillä valvottavaryhmä. Konsolidoitujen suurten asiakasriskien ilmoittamisen soveltamisala Annettu: (3) Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen, joka on luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmän ylin suomalainen emoyritys, tulee täyttää standardin vaatimukset myös konsolidoidusti. 2 (4) Konsolidoidut suuret asiakasriskit ilmoitetaan myös silloin, kun luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on Suomessa ja luottolaitos tai sijoituspalveluyritys on taseen loppusummaltaan suurin tällaisen omistusyhteisön tytärluottolaitoksista tai -sijoituspalveluyrityksistä luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on toisessa ETA-valtiossa ja kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy: a) emoyrityksen kotivaltiossa ei ole konsolidointiryhmään kuuluvaa ulkomaista luottolaitosta tai sijoituspalveluyritystä ja b) luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen taseen loppusumma on suurempi kuin emoyrityksen minkään muun sellaisen tytärluottolaitoksen tai -sijoituspalveluyrityksen taikka ulkomaisen tytärluottolaitoksen tai -sijoituspalveluyrityksen taseen loppusumma, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa Rahoitustarkastus on sopinut konsolidointiryhmään kuuluvien ulkomaisten luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten valvonnasta vastaavien toisten ETA-valtioiden viranomaisten kanssa siitä, että Rahoitustarkastus toimii ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsolidoidusta valvonnasta vastaavana valvontaviranomaisena ja että konsolidoituun valvontaan sovelletaan Suomen lakia. 3 Konsolidoitujen suurten asiakasriskien ilmoitusvelvollisuuden soveltaminen alakonsolidointiryhmään Voimaan: (5) Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen, joka on toisen suomalaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen kirjanpitolain (1336/1997) tarkoittama tytäryritys, ei tarvitse erikseen ilmoittaa konsolidoituja suuria asiakasriskejä alakonsolidointiryhmän tasolla. (6) Alakonsolidointiryhmän konsolidoidut suuret asiakasriskit ilmoitetaan silloin, kun ryhmään kuuluu sellaisia tytäryrityksiä tai osakkuusyrityksiä, jotka 2 LLL:n 72 ja LLL:n 72 :n 2 momentti ja direktiivin 2006/48/EY art. 126.

9 dnro 11/790/ (76) ovat saaneet luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön toimilupaan rinnastuvan toimiluvan Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa, tai kun ryhmään kuuluu Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa rekisteröityjä yhteisöjä, jotka ovat rahoituslaitoksia. Jos taas kaikki tytäryritykset ovat suomalaisia, ei alakonsolidointiryhmän konsolidoituja suuria asiakasriskejä ilmoiteta erikseen, vaan ne ovat osa ylemmän tason konsolidointiryhmän ilmoitusta Siirtymäsäännös (7) Luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä oleviin vastuisiin, jotka ovat syntyneet ennen ja joiden alkuperäinen juoksuaika on 1-3 vuotta, voidaan soveltaa saakka säännöksiä, jotka olivat voimassa ennen Näin ollen vastuun määrästä tarvitsee ottaa huomioon vain 20 % laskettaessa rajoituksen alaisia suuria asiakasriskejä. 5 4 LLL:n 72 :n 2 momentti ja direktiivin 2006/48/EY art Direktiivin 2006/48/Ey muutosdirektiivin 2009/111/EY artiklan 154 kohta 10

10 dnro 11/790/ (76) 2 TAVOITTEET JA RAKENNE 2.1 Standardin tavoite (1) Tämä raportointistandardi liittyy Luottoriskien hallinnan standardiin 4.4 a, joka on sijoitettu pääjaksoon 4 Vakavaraisuus ja riskien hallinta ja jolla on merkitystä myös suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien hallinnan ja valvonnan kannalta. Standardi kattaa vain suppean osan luottoriskin keskittymäriskistä eli vain yksittäisistä asiakkaista ja asiakaskokonaisuuksista syntyvät riskikeskittymät sekä niille asetetut rajoitukset. Luottoriskin keskittymäriskiä syntyy myös toimialoista ja maantieteellisistä alueista, ja sen tarkoituksena on rajoittaa yksittäisen asiakkaan ja asiakaskokonaisuuden suurten asiakasriskien määrää ja kokonaismäärää. Luottoriskin keskittymien arvioimista valvottavan vakavaraisuuden hallinnassa ja niiden merkitystä vakavaraisuuden ylläpidolle on käsitelty tarkemmin Rahoitustarkastuksen standardissa 4.2 Valvottavan vakavaraisuuden hallinta. (2) Suurten asiakasriskien ilmoittamisen kannalta tärkeitä standardeja ovat lisäksi jäljempänä luetellut pääjaksoon 4 Vakavaraisuus ja riskien hallinta kuuluvat standardit, sillä asiakasriskin määritelmä pohjautuu vakavaraisuuslaskennassa sovellettaviin määritelmiin. 4.3a Omien varojen määritelmä ja erityisesti tähän liittyvä raportointistandardi RA c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä 4.3g Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus 4.3h Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus 4.3k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus Tähän standardiin on viitattu myös standardissa 1.5 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta, joka kuuluu pääjaksoon 1 Corporate governance (hallintokulttuuri) ja liiketoiminta.

11 dnro 11/790/ (76) (3) Suurille asiakasriskeille säädetty ilmoitusvelvollisuus liittyy valvottavien ja valvottavaryhmien vastapuoliin sisältyvän luottoriskin seurantaan ja valvontaan. Vastapuoliriskin määrää rajoitetaan lainsäädännössä asettamalla enimmäismäärät yksittäisille asiakasriskeille ja niiden yhteismäärälle. (4) Standardin tavoitteena on opastaa suuria asiakasriskejä koskevan ilmoituksen täyttämisessä. Standardi sisältää myös Rahoitustarkastuksen suosituksenluonteisia kannanottoja tai esimerkkejä siitä, miten yksittäistapauksessa on tulkittu luottolaitostoiminnasta annetun lain luvun 5 säännöksiä. Tietojen konekieliseen ilmoittamiseen liittyviä teknisluonteisia sääntöjä, ohjeita ja kuvauksia ei käsitellä itse standardissa, vaan niistä on erilliset ohjeet standardin liitteenä. (5) Suurten asiakasriskien valvonta on rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa ulotettu myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymiin. Ryhmittymän riskikeskittymien valvonnassa on tärkeää arvioida, aiheutuuko otetuista riskeistä vaaraa ryhmittymään kuuluvien säänneltyjen yritysten vakavaraisuudelle tai rahoitusasemalle. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien lisävalvonnasta annetun direktiivin 6 mukaan koordinoiva viranomainen valvoo riskikeskittymiä ja seuraa tällöin erityisesti mahdollista leviämisriskiä ryhmittymässä, eturistiriitojen riskiä, alakohtaisten sääntöjen kiertämisestä aiheutuvaa riskiä ja riskien tasoa tai määrää. 2.2 Standardin rakenne (6) Tämän standardin luvussa 5 kuvataan olennaisimmat suuriin asiakasriskeihin ja riskikeskittymiin liittyvät määrittelyt ja rajoitukset sekä hyväksyttävät vähennyserät.luvussa 6 kuvataan asiakasriskien raportointia Finanssivalvonnalle. Luvussa 7 käsitellään ilmoituksen rakennetta. Luvut 8-10 sisältävät taulukoiden täyttämisohjeet. Raportointistandardin liitteestä löytyvät lisäksi konekielisen ilmoituksen täyttämiseen liittyvät ohjeet. 6 Direktiivi 2002/87/EY ja sen liite II.

12 dnro 11/790/ (76) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS (1) Standardin valmistelussa on otettu huomioon seuraavat Euroopan pankkivalvojien komitean (CEBS) julkistamat ohjeistukset Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime (annettu ) Guidelines on reporting reguirements for the revised large exposures regime (annettu ) Guidelines on Article 106 (2)( c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast (annettu x.x.2010)

13 dnro 11/790/ (76) 4 NORMIPERUSTA 4.1 Euroopan yhteisön sääntely (1) Suuria asiakasriskejä koskeva kansallinen sääntely perustuu seuraaviin EU:n direktiiveihin: a) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY luottolaitoksen liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (32006L0048); EUVL N:o L 177, , s.1 b) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/49/EY sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä (32006L0049); EUVL N:o L 177, , s.201 c) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/111/EY, direktiivin 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2007/64/EY muuttamisesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta (EUVL N:o L 302, , s.97). d) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 79/267/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta (32002L0087; EYVL N:o L 35, , s (2) Euroopan yhteisön luomassa lainsäädännössä ei käytetä suurten asiakasriskien määritelmää, vaan siellä asiakasriskiä vastaa riskikeskittymän käsite. Suurten riskikeskittymien hallinnasta ja valvonnasta säädetään edellä mainitun direktiivin 2006/48/EY osaston V Vakavaraisuusvalvonnan ja tiedonantovelvollisuuden periaatteet ja tekniset välineet luvun 2 jaksossa 5. Tämä direktiivi sisältää myös säännökset konsolidoitujen suurten riskikeskittymien

14 dnro 11/790/ (76) hallinnasta ja valvonnasta. Direktiivin alkuperäisiä säännöksiä on tietyiltä osin muutettu direktiivillä 2009/111/EY. (3) Kaupankäyntivarastoon kuuluvien suurten riskikeskittymien hallinnasta ja valvonnasta säädetään edellä mainitussa direktiivissä 2006/49/EY. Tämä direktiivi määrittelee säännöt, joiden perusteella sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten kaupankäyntivarastoon liittyviä suuria riskikeskittymiä valvotaan. Se määrittelee myös säännöt siitä, miten sijoituspalveluyritysten suuria riskikeskittymiä kokonaisuudessaan valvotaan ja tarkastetaan. Direktiivin artiklat ja liite VI koskevat suuria riskikeskittymiä, ja ne sisältävät useita viittauksia direktiiviin 2006/48/EY. (4) Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien suurten asiakasriskien ilmoittaminen perustuu edellä mainittuun direktiiviin 2002/87/EY ). 4.2 Kansallinen sääntely ja Finanssivalvonnan norminanto. Voimaan: (5) Suurten asiakasriskien ja konsolidoitujen suurten asiakasriskien ilmoitusvelvollisuus perustuu luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007, jäljempänä LLL, luottolaitoslaki) 67 :n 4 momenttiin. Finanssivalvonnan norminanto-oikeus perustuu yhtäältä LLL:n 67 :n 4 momenttiin (valvonnan kannalta tarpeelliset määräykset ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä) ja 93 :n 1 momenttiin (direktiivien täytäntöönpanon edellyttämät tarkemmat määräykset LLL:n 5 luvussa säädettyjen vaatimusten soveltamisesta). 7 (6) Sijoituspalveluyrityksiin, jotka kuuluvat suuria asiakasriskejä koskevan sääntelyn piiriin, sovelletaan samoja säännöksiä kuin luottolaitoksiin sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007 jäljempänä SipaL) 46 :n 1 momentin nojalla. Momentissa säädetään, että sijoituspalveluyritykseen sovelletaan eräitä erikseen lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta LLL:n 5 ja 6 luvun säännöksiä. Luvussa 5 säädetään toiminnan taloudellisista edellytyksistä ja luvussa 6 taloudellisen aseman valvonnasta. (7) Myös luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten konsolidointiryhmiä koskevat LLL:n säännökset. Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmän emoyrityksen on seurattava jatkuvasti luotettavalla tavalla konsolidoitujen asiakasriskien määrää ja luonnetta. 7 Direktiivin 2006/48/EY asiakasriskejä koskevat säännökset perustuvat neuvoston direktiiviin 92/121/ETY luottolaitosten riskikeskittymien valvonnasta ja tarkastamisesta sekä neuvoston direktiiviin 92/30/ETY luottolaitosten konsolidoidusta valvonnasta. Direktiivit kodifioitiin direktiiviin 2000/12/EY, jonka on korvannut nykyisin direktiivi 2006/48/EY vakavaraisuuslaskennan uudistuksessa. Direktiivin liitteenä olevasta vastaavuustaulukosta voi paikantaa aiemman direktiivin säännöksen asiasta. Luottolaitoksen velvollisuus täyttää asiakasriskeille säädetyt vaatimukset perustuvat direktiivin 2006/48/EY artiklaan 68.

15 dnro 11/790/ (76) (8) Talletuspankkien yhteenliittymän ja siihen kuuluvien jäsenluottolaitosten suurten asiakasriskien ilmoittamisesta säädetään talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (xxxx/2010, jäljempänä TYL) 33 :ssä. Jäsenluottolaitoksen asiakasriskien ja konsolidoitujen asiakasriskien hallinnasta ja ilmoittamisesta säädetään TYL:n 22 :ssä. (9) Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004, jäljempänä RavaL) 26 valtuuttaa Finanssivalvonnan antamaan tarkempia määräyksiä suurten asiakasriskien ilmoittamisesta., (10) Suurten asiakasriskien ylitystä koskeva ilmoitusvelvollisuus perustuu LLL:n 87 :ään. Talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön ilmoitusvelvollisuus perustuu vastaavasti 33 :n. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyrityksen velvollisuus ilmoittaa ylityksestä perustuu RavaL:n 22 :n 3 momenttiin. (11) Luottolaitostoiminnasta annetun lain lisäksi suuria asiakasriskejä koskevia säännöksiä on myös valtionvarainministeriön antamassa asetuksessa (xxx/2010) luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta (jäljempänä VMA).

16 dnro 11/790/ (76) 5 ASIAKASRISKIEN MÄÄRITTELY JA ASIAKASRISKEJÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET 5.1 Mitä tarkoitetaan suurella asiakasriskillä Soveltamisohje Soveltamisohje (1) Asiakasriskillä tarkoitetaan tässä standardissa niiden vastuiden yhteismäärää, joiden vastapuoleen liittyvä maksukyvyttömyysriski kohdistuu samaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön tai tällaisen henkilön kanssa olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön. Vastuilla taas tarkoitetaan tässä standardissa varoja ja taseen ulkopuolisia sitoumuksia. 8 (2) Suuri asiakasriski on kyseessä silloin, kun vastuiden eli asiakasriskien yhteismäärä on vähintään 10 % valvottavan tai valvottavaryhmän omista varoista. 9 Vertailulukuna käytetään valvottavan omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen määrää Asiakasriskikäsitteen ulkopuolelle jäävät vastuut (3) Seuraavia vastuita ei katsota asiakasriskeiksi suuria asiakasriskejä määriteltäessä, eikä niitä tarvitse ottaa huomioon suurten asiakasriskien laskemisessa: 11 8 LLL:n 67 :n 1 momentti ja RavaL:n 21 :n 1 momentti 9 LLL:n 67 :n 4 momentti 10 Valvottavien omien varojen määrä riippuu käytännössä monesta tekijästä, ei pelkästään lakimääräisestä peruspääoma- tai vakavaraisuusvaatimuksesta. Valvottavan ilmoittaessa suuria asiakasriskejään, vertailurajana käytetään valvottavan omia varoja. Kun valvottava ilmoittaa konsolidoituja suuria asiakasriskejä, käytetään vertailurajana konsolidoituja omia varoja. Asiakasriski-ilmoituksissa käytettävien omien varojen määritelmiä käsitellään tarkemmin tämän standardin luvussa 9 (taulukko U01 "Omien varojen määrä"). Omista varoista ja konsolidoiduista omista varoista on annettu standardi 4.3a ja omiin varojen raportointiin liittyvä raportointistandardi RA4.8. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omat varat määräytyvät RavaL:n 18 :n mukaan. Tarkempia säännöksiä on annetussa valtioneuvoston asetuksessa 1193/2004 rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta. 11 LLL:n 67 :n 1 momentti ja RavaL:n 21 :n 1 momentti; Direktiivin 2006/48/EY artikla 106, sellaisena kuin se direktiiviln 2009/111/EY voimaantulon jälkeen on

17 dnro 11/790/ (76) a) erät, jotka on vähennetty valvottavan, valvottavaryhmän tai rahoitusja vakuutusryhmittymän tasolla siihen kuuluvan yrityksen omista varoista; b) valuutan ostosta tai myynnistä syntyvät erät, jotka ilmenevät tavanomaisessa selvittelyssä kahden pankkipäivän kuluessa maksusta; c) arvopapereiden ostosta tai myynnistä syntyvät erät, jotka ilmenevät tavanomaisessa selvityksessä viiden pankkipäivän kuluessa maksusta tai arvopaperin luovutuksesta sen mukaan, kumpi näistä toteutetaan aikaisemmin;. d) maksujenvälitystä harjoittavalta luottolaitokselta olevat päivänsisäiset erät, jotka syntyvät asiakastoimintaan liittyvässä maksujenvälityksessä; e) maksujenvälitystä tai rahoitusvälineiden selvitystä tai säilytystä harjoittavan luottolaitoksen asiakastoiminnasta syntyvät erät, joita ei voida selvittää saman pankkipäivän aikana ja jotka selvitetään viimeistään seuraavana pankkipäivänä. 12 f) vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 a :ssä tarkoitetut sijoitussidonnaisen vakuutuksen arvonkehityksen määräävät sijoituskohteet.(koskee vain rahoitus- ja vakuutusryhmittymän asiakasriskejä) 13 (4) Edella kohdissa d) ja e) tarkoitettujen vastuiden tulee täyttää kaikki seuraavat ehdot: vastuu on syntynyt tietyn tyyppisestä toiminnasta [maksujenvälityksestä (kohta d) tai maksujenvälityksestä tai rahoitusvälineiden selvityksestä tai säilytytyksestä (kohta e)], vastuu on syntynyt asiakastoiminnasta ja vastuu on erittäin lyhytaikainen: on päivänsisäinen (kohta d) tai kestää korkeintaan seuraavaan pankkipäivään (kohta e). Tarkemmat määrittelyt löytyvät CEBSin asiaa koskevasta ohjeesta LLL 67 :n 2 momentti,,raval:n 21 3 momentti, Direktiivin 2006/48/EY artikla 106, sellaisena kuin se direktiiviln 2009/111/EY voimaantulon jälkeen on,,cebsin "Guidelines on Article 106 (2)( c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast" 13 RavaL:n 21 3 momentti 14 Direktiivin 2006/48/EY artiklan 106 kohta 2, CEBS Guidelines on Article 106 (2)( c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast

18 dnro 11/790/ (76) 5.2 Vastapuoli eli asiakkaan ja asiakaskokonaisuuden määritelmä Voimaan Soveltamisohje (5) Asiakasriskin ja riskikeskittymän määrittelemiseksi on välttämätöntä täsmentää myös, mitä vastapuolella tarkoitetaan. Vastapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Se voi olla myös toinen luottolaitos tai sijoituspalveluyritys sekä tietyin rajoituksin myös ilmoittajan kanssa samaan konserniin tai konsolidointiryhmään tai molempiin kuuluva yritys. Vastapuoli-termin ohella käytetään standardissa nimitystä asiakas. Asiakkaan ja vastapuolen käsitteet on ymmärrettävä laajasti. Sijoitustoiminnassa osakkeiden ja erilaisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijat ovat asiakasriskin ja riskikeskittymän kannalta myös asiakkaita, vaikka sijoittajan ja liikkeeseenlaskijan välillä ei perinteistä asiakassuhdetta välttämättä edes ole. (6) Toisiinsa sidoksissa olevat vastapuolet, jotka ovat keskenään olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä, muodostavat asiakaskokonaisuuden. 15 (7) Asiakaskokonaisuus-käsitteen tarkoituksena on tunnistaa vastapuolet, jotka joidenkin keskinäisten sidossuhteiden vuoksi muodostavat valvottavalle todellisuudessa yhden riskikokonaisuuden. Jos yksi vastapuolista joutuu taloudellisiin vaikeuksiin tietyn sitä kohdanneen tapahtuman vuoksi, myös muut siihen sidoksissa olevat vastapuolet joutuvat todennäköisesti taloudellisiin vaikeuksiin. 16 (8) Taloudellinen etuyhteys (keskenään sidossuhteessa olevien asiakkaiden ryhmä) määritellään seuraavasti.. 17 Keskenään sidossuhteessa olevien asiakkaiden ryhmillä tarkoitetaan a) kahta tai useampaa luonnollista tai oikeushenkilöä, jotka muodostavat kokonaisuuden riskin osalta, jollei toisin osoiteta, koska yhdellä niistä 18 on suoraan tai välillisesti määräysvalta toiseen tai toisiin nähden 15 LLL:n 67 :n 1 momentti ja RavaL:n 21 :n 1 momentti. 16 CEBS Guidelines on the implementation of the revised large exposure regime 17 Direktiivin 2006/48/EY artiklan 4 kohta 45, sellaisena kuin se direktiivin 2009/111/EY voimaantulon jälkeen on. 18 Määräysvallalla taas tarkoitetaan direktiivin 83/349/ETY artiklan 1 määritelmän mukaista suhdetta emoyrityksen ja tytäryrityksen välillä tai samanluonteista suhdetta minkä tahansa luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön välillä. Emo- ja tytäryrityksen käsitteet on puolestaan määritelty saman direktiivin artikloissa 1 ja 2. Määräysvalta on määritelty kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 :ssä. Sen mukaan "Kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa tai siihen verrattavassa ulkomaisessa yrityksessä (kohdeyritys), kun sillä on: 1) enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänten enemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; tai 2) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus, ja oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin 1 kohdassa tarkoitettu ääntenenemmistö. Edellä 1 momentissa tarkoitettua ääniosuutta laskettaessa ei oteta huomioon lakiin tai kohdeyrityksen yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin sisältyvää äänestysrajoitusta.

19 dnro 11/790/ (76) b) kahta tai useampaa luonnollista tai oikeushenkilöä, jotka eivät harjoita toisiinsa nähden mitään määräysvaltaa alakohdan a mukaisesti, mutta joita on pidettävä riskin kannalta kokonaisuutena sen vuoksi, että niiden välillä on sellainen sidossuhde, että on todennäköistä, että jos yhdellä niistä on taloudellisia ongelmia, erityisesti rahoitus- tai maksuvaikeuksia, niin yhdellä tai kaikilla muilla on todennäköisesti rahoitus- tai maksuvaikeuksia. Tämä direktiivin viimeksi mainittu kohta kiteyttää säännöksen tarkoituksen ja se on otettava huomioon, kun yksittäistapauksessa ratkaistaan, muodostuuko yksittäisistä vastapuolista asiakaskokonaisuus vai ei. Soveltamisohje (9) Asiakaskokonaisuuksia määritettäessä on otettava huomioon myös erilaiset järjestelmät, joihin liittyy vastuu kohde-etuutena oleviin varoihin. Valvottavan on arvioitava asiakaskokonaisuuden määrittämisessä itse järjestelmää tai kohde-etuutena olevia varoja, tai molempia. Arvioinnin kohteena on tällöin oltava järjestelmän taloudellinen sisältö ja sille ominaiset riskit. 19 (10) Euroopan pankkivalvojien komitea (CEBS) on antanut asiakaskokonaisuuksien määrittämisestä lisäohjeistusta. Finanssivalvonta on sisällyttänyt osia ohjeista jäljempänä oleviin lukuihin ja 5.3, mutta valvottavien oletetaan ottavan koko ohje huomioon toiminnassaan. 20 Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta kohdeyrityksessä, jos sitä johdetaan yhteisesti kohdeyrityksen kanssa tai kirjanpitovelvollinen muulla tavoin tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa kohdeyrityksessä. Kohdeyrityksen kokonaisäänimäärän laskemiseksi vähennetään ne äänet, jotka liittyvät kohdeyritykselle itselleen tai sen 6 :ssä tarkoitetulle tytäryritykselle kuuluviin osakkeisiin tai osuuksiin. Omissa nimissään mutta toisen lukuun toimivan henkilön äänimäärät luetaan kuuluvaksi sille, jonka lukuun toimitaan. Kirjanpitovelvollisen 1 momentissa tarkoitettuihin äänimääriin ja oikeuksiin ei lueta niitä ääniä, jotka liittyvät, tai sitä oikeutta, joka liittyy 1) kohdeyrityksen osakkeisiin tai osuuksiin, joita kirjanpitovelvollinen hallitsee jonkun muun henkilön kuin itsensä tai kirjanpitovelvollisen määräysvallassa olevan muun yhteisön kuin kohdeyrityksen lukuun; 2) kirjanpitovelvollisen vakuudeksi saamiin kohdeyrityksen osakkeisiin tai osuuksiin, jos kirjanpitovelvollisen on käytettävä niihin liittyviä oikeuksia vakuudenantajan ohjeiden mukaisesti; tai 3) kohdeyrityksen osakkeisiin tai osuuksiin, joita kirjanpitovelvollinen hallitsee tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvan lainanannon perusteella, jos kirjanpitovelvollisen on käytettävä osakkeiden tai osuuksien äänioikeutta vakuudenantajan edun mukaisesti." 19 Direktiivin 2008/48/EY 106 artiklan 3 kohta sellaisena kuin se direktiivin 2009/111/EY voimaantulon jälkeen on 20 CEBS Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime

20 dnro 11/790/ (76) Määräysvaltasuhde asiakaskokonaisuuden määrittämisessä 21 (11) Määräysvaltasuhteen katsotaan olevan olemassa, kun vastapuoli omistaa suoraan tai välillisesti tytäryritysten kautta yli puolet yhteisön pääomasta tai äänivallasta, ellei erityisistä syistä kyetä selvästi näyttämään toteen, ettei tällainen omistus muodosta määräysvaltaa. 22 (12) Valvottavan tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että määräysvalta voi syntyä myös tilanteessa, jossa vastapuoli omistaa vähemmän kuin puolet yhteisön äänioikeuksista tai sillä ei ole lainkaan omistusoikeutta yhteisössä. Vastapuolella voi esimerkiksi erityisten sopimusten nojalla olla mahdollisuus käyttää yhteisössä sellaisia oikeuksia, jotka käytännössä johtavat määräysvallan käyttöön. (13) Tilanteissa, joissa vastapuolena olevan yhteisön omistaa kaksi henkilöä tai yritystä 50/50 -omistusosuuksin, ja jossa omistajat harjoittavat yhteisössä yhtenäistä määräysvaltaa, mutta eivät ole muutoin sidossuhteessa toisiinsa, tulee vastapuolena oleva yhteisö lukea osaksi molempien omistajien muodostamaa asiakaskokonaisuutta. Tällöin vastapuolelta oleva vastuu tulee sisällyttää kokonaisuudessaan molempia asiakaskokonaisuuksia koskevaan vastuuseen; vastuu ei rajoitu eikä ole suhteessa muodolliseen omistusosuuteen. (14) Vastapuolena olevat yritykset, jotka ovat sidoksissa yhteen tai useampaan toiseen yritykseen, koska niillä on sama emoyhtiö tai niitä johdetaan yhtenäisesti, on liitettävä samaan asiakaskokonaisuuteen. Johtaminen voi perustua yritysten väliseen sopimukseen tai niiden yhtiöjärjestysten määräyksiin tai siihen, että yrityksen ja yhden tai useamman toisen yrityksen hallinnollinen johto tai valvontaelimet muodostuvat suurimmalta osin samoista henkilöistä. (15) Valvottavan tytäryritykset, joita ei lueta konsolidointiryhmään, yhdistellään yhdeksi asiakaskokonaisuudeksi. Asiakaskokonaisuutta ei kuitenkaan tarvitse muodostaa tytäryrityksistä, jotka on jätetty valvottavan konsernin ulkopuolelle joko suoraan Rahoitustarkastuksen standardin 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus perusteella taikka Rahoitustarkastuksen antamalla poikkeuslupapäätöksellä. Lisäksi edellytetään, ettei näiden yhteisöjen välillä ole muuta taloudellista etuyhteyttä. Tällaisten tytäryritysten vastuisiin sovelletaan 21 Lukuun sisältyvät uudet säännökset pohjautuvat CEBSin ohjeeseen: Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime. Ohjeen tarkoitus on selventää Direktiivin 2006/48/EY artiklan 4 kohdan (45) sellaisen kuin se direktiivin 2009/111/EY voimaantulon jälkeen on, sisältöä. 22 Valvottavan on ensisijaisesti noudatettava luottolaitosdirektiivin mukaista määräysvallan määritelmää (direktiivin 2006/48/EY artiklan 4 kohta 9), joka on tilinpäätöksissä käytetyn määritelmän mukainen (konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettu direktiivi 83/349/ETY, artikla 1). Määräysvallalla tarkoitetaan emoyrityksen ja tytäryhtiön välistä sidosta taikka samanluonteista minkä tahansa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön ja yrityksen välistä sidosta.

Standardi RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA 1 (8) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja osuuspankkilain

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA lukien toistaiseksi 1 (17) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3 Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi.c Liite versio Luettelo hyväksytyistä luottoluokituslaitoksista sekä kuvaukset niiden laatimien luokitusten ja vakavaraisuuslaskennan

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (7 ) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Standardi RA4.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.1 Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen Virhe. K 1.1 Kohderyhmä 5 1.2 Laadittavien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016],

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016], FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016], unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

S t a n d a r d i R a h o i t u s - j a v a k u u t u s r y h m i t t y m i e n v a l- v o n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i R a h o i t u s - j a v a k u u t u s r y h m i t t y m i e n v a l- v o n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 1. 5 R a h o i t u s - j a v a k u u t u s r y h m i t t y m i e n v a l- v o n t a Määräykset ja ohjeet dnro 13/790/2003 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Palaute suurten asiakasriskien ilmoittamista koskevan standardin RA 4.1 muutoksiin

Palaute suurten asiakasriskien ilmoittamista koskevan standardin RA 4.1 muutoksiin 1 (8) Palaute suurten asiakasriskien ilmoittamista koskevan standardin RA 4.1 muutoksiin Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Fivan vastaus Yleisiä kommentteja: 1. CEBSin ohjeilla laajennetaan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2014 610/2014 Laki luottolaitostoiminnasta Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA OIKEUS

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Standardi 1.5. Nimi ja nro 2

Standardi 1.5. Nimi ja nro 2 Standardi 1.5 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 8 4 Normiperusta

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) :n momentin 20 kohta ja 6

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun

Lisätiedot

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA6.1 Maksupalvelun tarjoaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Suuret asiakasriskit: osa keskittymäriskin hallintaa

Suuret asiakasriskit: osa keskittymäriskin hallintaa 1 (26) Suuret asiakasriskit: osa keskittymäriskin hallintaa Sisällysluettelo 1 SUURET ASIAKASRISKIT ELI VASTAPUOLIRISKIN KESKITTYMÄT LYHYESTIVIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 2 MÄÄRÄYKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki LAUSUNTO ncsz) 18-5.2005 fraholtustarkaslub F2ap. 19. 05. 2005 Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki DNO viite: Lausuntopyyntö Dnro 6/121/2005, 7/121/2005 RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 HELSINKI VM019:00/2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu LUONNOS Dnro FIVA 2/02.07.04/2016 Antopäivä xx.xx.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osuuspankeista

Lisätiedot

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (5) 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vuoden 2005 alusta lähtien yritykset, joiden liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 9 kohta, 4 :n 1 momentti,

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Helmikuu 2015 1 Yleisohjeet Kentät Nimi, Rahalaitoskoodi ja LEI-koodi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 17.12.2016 L 344/117 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 305/2015 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010

SISÄLLYS. N:o Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1357 1376 SISÄLLYS N:o Sivu 1357 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 4521 1358 Laki ulkomaisen luotto-

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Standardi RA2.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA2.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1

Lisätiedot