Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet

2 Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla toimivia, osoittaa valvojan tavoitteena olevan laatutason ja näkemyksen hyvästä menettelytavasta sekä perustelee sääntelyä. Standardissa esitetyt päivämäärät: Annettu Finanssivalvonta on tehnyt päätöksen ko. kappaleen antamisesta. Voimaan Kappale on astunut voimaan. Standardin jokaisella kappaleella on oma marginaali-merkintänsä: Normi: Viittaus voimassa olevaan lain tai asetuksen säännökseen. : Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuutensa nojalla antama velvoittava määräys valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. Suositus: Finanssivalvonnan suositusluonteinen toimintaohje valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. Soveltamisohje/-esimerkki: Normiin, an tai Suositukseen liittyvä käytännön soveltamisohje tai esimerkki. Viittaus Finanssivalvonnan standardiin tai standardin osaan. Katso viereinen esimerkki. Perustelu: Avaa sääntelyn ja säännösten tarkoitusta, tavoitteita ja taustaa. Finanssivalvonnan standardit ovat luettavissa osoitteessa.

3 dnro 11/790/ (76) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen Kohderyhmä Siirtymäsäännös 9 2 Tavoitteet ja rakenne Standardin tavoite Standardin rakenne 11 3 Kansainvälinen viitekehys 12 4 Normiperusta Euroopan yhteisön sääntely Kansallinen sääntely ja Finanssivalvonnan norminanto 14 5 Asiakasriskien määrittely ja asiakasriskejä koskevat rajoitukset Mitä tarkoitetaan suurella asiakasriskillä Asiakasriskikäsitteen ulkopuolelle jäävät vastuut Vastapuoli eli asiakkaan ja asiakaskokonaisuuden määritelmä Määräysvaltasuhde asiakaskokonaisuuden määrittämisessä Keskinäisistä liikesuhteista johtuva riippuvuus asiakaskokonaisuuden määrittämisessä Asiakaskokonaisuuksien muodostaminen kohde-etuutena oleviin varoihin sijoittavien järjestelmien kohdalla Asiakasriskien hallinta ja asiakaskokonaisuuksien tunnistaminen 25

4 dnro 11/790/ (76) 5.4 Suurten asiakasriskien enimmäismäärä Yleinen suurten asiakasriskien enimmäismäärä Rajoitusten ulkopuoliset asiakasriskit Talletuspankkien yhteenliittymää ja sen jäsenluottolaitoksia koskevat erityissäännökset Finanssivalvonnan poikkeusluvat Kaupankäyntivarastosta johtuvat ylitykset (poikkeuslupa) Vastuun määrittely Yleistä Rahoitustoimintaan liittyvät vastuut taseessa Rahoitustoimintaan liittyvät vastuut taseen ulkopuolella Kaupankäyntivarastoon liittyvät vastuut Suurten asiakasriskien laskennassa hyväksyttävät vakuudet ja muut luottoriskin vähentämistekniikat Luottoriskin vähentämistekniikkojen huomioon ottaminen suurten asiakasriskien laskennassa 39 6 Asiakasriskien raportointi finanssivalvonnalle Yleistä Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmentaminen Ilmoitusten pohjatietojen säilyttäminen Säännöllinen raportointi Ylitysraportointi Säästöpankkien ilmoitukset Talletuspankkien yhteenliittymä ja siihen kuuluvien valvottavien ilmoitukset 50

5 dnro 11/790/ (76) 6.7 Yhteenliittymään kuulumattomien osuuspankkien ilmoitukset Konsolidointiryhmän ilmoitukset 51 7 Ilmoituksen rakenne 53 8 Yleistietotaulukko 55 9 Taulukko U01/U01A "Omien varojen määrä" Taulukko U Taulukko U02 (Rahoitus- ja vakuutusryhmittymä) Taulukko U02/U02A "Suuret asiakasriskit" Asiakasta ja asiakaskokonaisuutta koskevat tiedot Vastuita koskevien tietojen yksilöinti Vastuukoodit Sarake 05; Vastuut taseessa (rahoitustoimintaan liittyvät asiakasriskit) Sarake 10; Vastuut taseen ulkopuolella (rahoitustoimintan liittyvät asiakasriskit) Sareke 15; Vastuut yhteensä (rahoitustoimintaan liittyvät asiakasriskit) Sarake 20; Vähennyserät (rahoitustoimintan liittyvät asiakasriskit) Sarake 25; Asiakasriskit yhteensä (rahoitustoimintaan liittyvät asiakasriskit) Sarake 27; Siitä rahoitusalan asiakasriskit yhteensä (vain U02- taulukossa) Sarake 30; Rahoitustoiminnan asiakasriski, % omista varoista Sarake 35; Vastuut (kaupankäyntivarastoon liittyvät asiakasriskit) 67

6 dnro 11/790/ (76) Sarake 40; Vähennyserät (kaupankäyntivarastoon liittyvät asiakasriskit) Sarake 45; yhteensä (kaupankäyntivarastoon liittyvät asiakasriskit) Sarake 50; Koko toiminnan asiakasriski Sarake 55 Koko toiminnan asiakasriski, % omista varoista Määritelmät Lisätiedot Liitteet Kumottu tulkinta ja kannanotto Standardin muutoshistoria 76

7 dnro 11/790/ (76) 1 SOVELTAMINEN 1.1 Kohderyhmä (1) Tätä raportointistandardia sovelletaan seuraaviin yhteisöihin: luottolaitokset, lukuun ottamatta sähkörahayhteisöjä sijoituspalveluyritykset, lukuun ottamatta ainoastaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) 5 :n 1, 2, 4, 5 tai 7 kohdassa tarkoitettua toimintaa harjoittavat sijoituspalveluyritykset (rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen välittäminen tai toteuttaminen, omaisuudenhoito, sijoitusneuvonta tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestäminen ilman sen takaamista)edellä mainittujen luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten konsolidointiryhmien suomalaiset emoyritykset. Mikäli emoyrityksenä on muu kuin luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, standardia sovelletaan siihen vain konsolidoituja asiakasriskejä koskevien vaatimusten osalta. talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (xxx/2010) tarkoittama talletuspankkien yhteenliittymä rahoitusalapainotteisten rahoitus- ja vakuutusryhmittymien emoyritykset. 1 (2) Raportointistandardissa käytetään yleisnimitystä valvottava, kun tarkoitetaan a) luottolaitoksia, b) sijoituspalveluyrityksiä c) edellä mainittujen yritysten konsolidointiryhmän suomalaista emoyritystä talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöä rahoitusalapainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritystä. Jos standardin yksittäistä säännöstä on tarkoitus soveltaa talletuspankkien yhteenliittymään, sen keskusyhteisöön tai rahoitusalapainotteisen rahoitus- ja 1 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain (699/2004) 6 :ssä on määritelty tarkemmin lain soveltamisala.

8 dnro 11/790/ (76) vakuutusryhmittymän emoyritykseen, viitataan näihin termillä valvottavaryhmä. Konsolidoitujen suurten asiakasriskien ilmoittamisen soveltamisala Annettu: (3) Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen, joka on luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmän ylin suomalainen emoyritys, tulee täyttää standardin vaatimukset myös konsolidoidusti. 2 (4) Konsolidoidut suuret asiakasriskit ilmoitetaan myös silloin, kun luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on Suomessa ja luottolaitos tai sijoituspalveluyritys on taseen loppusummaltaan suurin tällaisen omistusyhteisön tytärluottolaitoksista tai -sijoituspalveluyrityksistä luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on toisessa ETA-valtiossa ja kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy: a) emoyrityksen kotivaltiossa ei ole konsolidointiryhmään kuuluvaa ulkomaista luottolaitosta tai sijoituspalveluyritystä ja b) luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen taseen loppusumma on suurempi kuin emoyrityksen minkään muun sellaisen tytärluottolaitoksen tai -sijoituspalveluyrityksen taikka ulkomaisen tytärluottolaitoksen tai -sijoituspalveluyrityksen taseen loppusumma, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa Rahoitustarkastus on sopinut konsolidointiryhmään kuuluvien ulkomaisten luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten valvonnasta vastaavien toisten ETA-valtioiden viranomaisten kanssa siitä, että Rahoitustarkastus toimii ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsolidoidusta valvonnasta vastaavana valvontaviranomaisena ja että konsolidoituun valvontaan sovelletaan Suomen lakia. 3 Konsolidoitujen suurten asiakasriskien ilmoitusvelvollisuuden soveltaminen alakonsolidointiryhmään Voimaan: (5) Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen, joka on toisen suomalaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen kirjanpitolain (1336/1997) tarkoittama tytäryritys, ei tarvitse erikseen ilmoittaa konsolidoituja suuria asiakasriskejä alakonsolidointiryhmän tasolla. (6) Alakonsolidointiryhmän konsolidoidut suuret asiakasriskit ilmoitetaan silloin, kun ryhmään kuuluu sellaisia tytäryrityksiä tai osakkuusyrityksiä, jotka 2 LLL:n 72 ja LLL:n 72 :n 2 momentti ja direktiivin 2006/48/EY art. 126.

9 dnro 11/790/ (76) ovat saaneet luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön toimilupaan rinnastuvan toimiluvan Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa, tai kun ryhmään kuuluu Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa rekisteröityjä yhteisöjä, jotka ovat rahoituslaitoksia. Jos taas kaikki tytäryritykset ovat suomalaisia, ei alakonsolidointiryhmän konsolidoituja suuria asiakasriskejä ilmoiteta erikseen, vaan ne ovat osa ylemmän tason konsolidointiryhmän ilmoitusta Siirtymäsäännös (7) Luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä oleviin vastuisiin, jotka ovat syntyneet ennen ja joiden alkuperäinen juoksuaika on 1-3 vuotta, voidaan soveltaa saakka säännöksiä, jotka olivat voimassa ennen Näin ollen vastuun määrästä tarvitsee ottaa huomioon vain 20 % laskettaessa rajoituksen alaisia suuria asiakasriskejä. 5 4 LLL:n 72 :n 2 momentti ja direktiivin 2006/48/EY art Direktiivin 2006/48/Ey muutosdirektiivin 2009/111/EY artiklan 154 kohta 10

10 dnro 11/790/ (76) 2 TAVOITTEET JA RAKENNE 2.1 Standardin tavoite (1) Tämä raportointistandardi liittyy Luottoriskien hallinnan standardiin 4.4 a, joka on sijoitettu pääjaksoon 4 Vakavaraisuus ja riskien hallinta ja jolla on merkitystä myös suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien hallinnan ja valvonnan kannalta. Standardi kattaa vain suppean osan luottoriskin keskittymäriskistä eli vain yksittäisistä asiakkaista ja asiakaskokonaisuuksista syntyvät riskikeskittymät sekä niille asetetut rajoitukset. Luottoriskin keskittymäriskiä syntyy myös toimialoista ja maantieteellisistä alueista, ja sen tarkoituksena on rajoittaa yksittäisen asiakkaan ja asiakaskokonaisuuden suurten asiakasriskien määrää ja kokonaismäärää. Luottoriskin keskittymien arvioimista valvottavan vakavaraisuuden hallinnassa ja niiden merkitystä vakavaraisuuden ylläpidolle on käsitelty tarkemmin Rahoitustarkastuksen standardissa 4.2 Valvottavan vakavaraisuuden hallinta. (2) Suurten asiakasriskien ilmoittamisen kannalta tärkeitä standardeja ovat lisäksi jäljempänä luetellut pääjaksoon 4 Vakavaraisuus ja riskien hallinta kuuluvat standardit, sillä asiakasriskin määritelmä pohjautuu vakavaraisuuslaskennassa sovellettaviin määritelmiin. 4.3a Omien varojen määritelmä ja erityisesti tähän liittyvä raportointistandardi RA c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä 4.3g Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus 4.3h Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus 4.3k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus Tähän standardiin on viitattu myös standardissa 1.5 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta, joka kuuluu pääjaksoon 1 Corporate governance (hallintokulttuuri) ja liiketoiminta.

11 dnro 11/790/ (76) (3) Suurille asiakasriskeille säädetty ilmoitusvelvollisuus liittyy valvottavien ja valvottavaryhmien vastapuoliin sisältyvän luottoriskin seurantaan ja valvontaan. Vastapuoliriskin määrää rajoitetaan lainsäädännössä asettamalla enimmäismäärät yksittäisille asiakasriskeille ja niiden yhteismäärälle. (4) Standardin tavoitteena on opastaa suuria asiakasriskejä koskevan ilmoituksen täyttämisessä. Standardi sisältää myös Rahoitustarkastuksen suosituksenluonteisia kannanottoja tai esimerkkejä siitä, miten yksittäistapauksessa on tulkittu luottolaitostoiminnasta annetun lain luvun 5 säännöksiä. Tietojen konekieliseen ilmoittamiseen liittyviä teknisluonteisia sääntöjä, ohjeita ja kuvauksia ei käsitellä itse standardissa, vaan niistä on erilliset ohjeet standardin liitteenä. (5) Suurten asiakasriskien valvonta on rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa ulotettu myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymiin. Ryhmittymän riskikeskittymien valvonnassa on tärkeää arvioida, aiheutuuko otetuista riskeistä vaaraa ryhmittymään kuuluvien säänneltyjen yritysten vakavaraisuudelle tai rahoitusasemalle. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien lisävalvonnasta annetun direktiivin 6 mukaan koordinoiva viranomainen valvoo riskikeskittymiä ja seuraa tällöin erityisesti mahdollista leviämisriskiä ryhmittymässä, eturistiriitojen riskiä, alakohtaisten sääntöjen kiertämisestä aiheutuvaa riskiä ja riskien tasoa tai määrää. 2.2 Standardin rakenne (6) Tämän standardin luvussa 5 kuvataan olennaisimmat suuriin asiakasriskeihin ja riskikeskittymiin liittyvät määrittelyt ja rajoitukset sekä hyväksyttävät vähennyserät.luvussa 6 kuvataan asiakasriskien raportointia Finanssivalvonnalle. Luvussa 7 käsitellään ilmoituksen rakennetta. Luvut 8-10 sisältävät taulukoiden täyttämisohjeet. Raportointistandardin liitteestä löytyvät lisäksi konekielisen ilmoituksen täyttämiseen liittyvät ohjeet. 6 Direktiivi 2002/87/EY ja sen liite II.

12 dnro 11/790/ (76) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS (1) Standardin valmistelussa on otettu huomioon seuraavat Euroopan pankkivalvojien komitean (CEBS) julkistamat ohjeistukset Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime (annettu ) Guidelines on reporting reguirements for the revised large exposures regime (annettu ) Guidelines on Article 106 (2)( c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast (annettu x.x.2010)

13 dnro 11/790/ (76) 4 NORMIPERUSTA 4.1 Euroopan yhteisön sääntely (1) Suuria asiakasriskejä koskeva kansallinen sääntely perustuu seuraaviin EU:n direktiiveihin: a) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY luottolaitoksen liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (32006L0048); EUVL N:o L 177, , s.1 b) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/49/EY sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä (32006L0049); EUVL N:o L 177, , s.201 c) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/111/EY, direktiivin 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2007/64/EY muuttamisesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta (EUVL N:o L 302, , s.97). d) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 79/267/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta (32002L0087; EYVL N:o L 35, , s (2) Euroopan yhteisön luomassa lainsäädännössä ei käytetä suurten asiakasriskien määritelmää, vaan siellä asiakasriskiä vastaa riskikeskittymän käsite. Suurten riskikeskittymien hallinnasta ja valvonnasta säädetään edellä mainitun direktiivin 2006/48/EY osaston V Vakavaraisuusvalvonnan ja tiedonantovelvollisuuden periaatteet ja tekniset välineet luvun 2 jaksossa 5. Tämä direktiivi sisältää myös säännökset konsolidoitujen suurten riskikeskittymien

14 dnro 11/790/ (76) hallinnasta ja valvonnasta. Direktiivin alkuperäisiä säännöksiä on tietyiltä osin muutettu direktiivillä 2009/111/EY. (3) Kaupankäyntivarastoon kuuluvien suurten riskikeskittymien hallinnasta ja valvonnasta säädetään edellä mainitussa direktiivissä 2006/49/EY. Tämä direktiivi määrittelee säännöt, joiden perusteella sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten kaupankäyntivarastoon liittyviä suuria riskikeskittymiä valvotaan. Se määrittelee myös säännöt siitä, miten sijoituspalveluyritysten suuria riskikeskittymiä kokonaisuudessaan valvotaan ja tarkastetaan. Direktiivin artiklat ja liite VI koskevat suuria riskikeskittymiä, ja ne sisältävät useita viittauksia direktiiviin 2006/48/EY. (4) Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien suurten asiakasriskien ilmoittaminen perustuu edellä mainittuun direktiiviin 2002/87/EY ). 4.2 Kansallinen sääntely ja Finanssivalvonnan norminanto. Voimaan: (5) Suurten asiakasriskien ja konsolidoitujen suurten asiakasriskien ilmoitusvelvollisuus perustuu luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007, jäljempänä LLL, luottolaitoslaki) 67 :n 4 momenttiin. Finanssivalvonnan norminanto-oikeus perustuu yhtäältä LLL:n 67 :n 4 momenttiin (valvonnan kannalta tarpeelliset määräykset ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä) ja 93 :n 1 momenttiin (direktiivien täytäntöönpanon edellyttämät tarkemmat määräykset LLL:n 5 luvussa säädettyjen vaatimusten soveltamisesta). 7 (6) Sijoituspalveluyrityksiin, jotka kuuluvat suuria asiakasriskejä koskevan sääntelyn piiriin, sovelletaan samoja säännöksiä kuin luottolaitoksiin sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007 jäljempänä SipaL) 46 :n 1 momentin nojalla. Momentissa säädetään, että sijoituspalveluyritykseen sovelletaan eräitä erikseen lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta LLL:n 5 ja 6 luvun säännöksiä. Luvussa 5 säädetään toiminnan taloudellisista edellytyksistä ja luvussa 6 taloudellisen aseman valvonnasta. (7) Myös luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten konsolidointiryhmiä koskevat LLL:n säännökset. Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmän emoyrityksen on seurattava jatkuvasti luotettavalla tavalla konsolidoitujen asiakasriskien määrää ja luonnetta. 7 Direktiivin 2006/48/EY asiakasriskejä koskevat säännökset perustuvat neuvoston direktiiviin 92/121/ETY luottolaitosten riskikeskittymien valvonnasta ja tarkastamisesta sekä neuvoston direktiiviin 92/30/ETY luottolaitosten konsolidoidusta valvonnasta. Direktiivit kodifioitiin direktiiviin 2000/12/EY, jonka on korvannut nykyisin direktiivi 2006/48/EY vakavaraisuuslaskennan uudistuksessa. Direktiivin liitteenä olevasta vastaavuustaulukosta voi paikantaa aiemman direktiivin säännöksen asiasta. Luottolaitoksen velvollisuus täyttää asiakasriskeille säädetyt vaatimukset perustuvat direktiivin 2006/48/EY artiklaan 68.

15 dnro 11/790/ (76) (8) Talletuspankkien yhteenliittymän ja siihen kuuluvien jäsenluottolaitosten suurten asiakasriskien ilmoittamisesta säädetään talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (xxxx/2010, jäljempänä TYL) 33 :ssä. Jäsenluottolaitoksen asiakasriskien ja konsolidoitujen asiakasriskien hallinnasta ja ilmoittamisesta säädetään TYL:n 22 :ssä. (9) Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004, jäljempänä RavaL) 26 valtuuttaa Finanssivalvonnan antamaan tarkempia määräyksiä suurten asiakasriskien ilmoittamisesta., (10) Suurten asiakasriskien ylitystä koskeva ilmoitusvelvollisuus perustuu LLL:n 87 :ään. Talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön ilmoitusvelvollisuus perustuu vastaavasti 33 :n. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyrityksen velvollisuus ilmoittaa ylityksestä perustuu RavaL:n 22 :n 3 momenttiin. (11) Luottolaitostoiminnasta annetun lain lisäksi suuria asiakasriskejä koskevia säännöksiä on myös valtionvarainministeriön antamassa asetuksessa (xxx/2010) luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta (jäljempänä VMA).

16 dnro 11/790/ (76) 5 ASIAKASRISKIEN MÄÄRITTELY JA ASIAKASRISKEJÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET 5.1 Mitä tarkoitetaan suurella asiakasriskillä Soveltamisohje Soveltamisohje (1) Asiakasriskillä tarkoitetaan tässä standardissa niiden vastuiden yhteismäärää, joiden vastapuoleen liittyvä maksukyvyttömyysriski kohdistuu samaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön tai tällaisen henkilön kanssa olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön. Vastuilla taas tarkoitetaan tässä standardissa varoja ja taseen ulkopuolisia sitoumuksia. 8 (2) Suuri asiakasriski on kyseessä silloin, kun vastuiden eli asiakasriskien yhteismäärä on vähintään 10 % valvottavan tai valvottavaryhmän omista varoista. 9 Vertailulukuna käytetään valvottavan omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen määrää Asiakasriskikäsitteen ulkopuolelle jäävät vastuut (3) Seuraavia vastuita ei katsota asiakasriskeiksi suuria asiakasriskejä määriteltäessä, eikä niitä tarvitse ottaa huomioon suurten asiakasriskien laskemisessa: 11 8 LLL:n 67 :n 1 momentti ja RavaL:n 21 :n 1 momentti 9 LLL:n 67 :n 4 momentti 10 Valvottavien omien varojen määrä riippuu käytännössä monesta tekijästä, ei pelkästään lakimääräisestä peruspääoma- tai vakavaraisuusvaatimuksesta. Valvottavan ilmoittaessa suuria asiakasriskejään, vertailurajana käytetään valvottavan omia varoja. Kun valvottava ilmoittaa konsolidoituja suuria asiakasriskejä, käytetään vertailurajana konsolidoituja omia varoja. Asiakasriski-ilmoituksissa käytettävien omien varojen määritelmiä käsitellään tarkemmin tämän standardin luvussa 9 (taulukko U01 "Omien varojen määrä"). Omista varoista ja konsolidoiduista omista varoista on annettu standardi 4.3a ja omiin varojen raportointiin liittyvä raportointistandardi RA4.8. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omat varat määräytyvät RavaL:n 18 :n mukaan. Tarkempia säännöksiä on annetussa valtioneuvoston asetuksessa 1193/2004 rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta. 11 LLL:n 67 :n 1 momentti ja RavaL:n 21 :n 1 momentti; Direktiivin 2006/48/EY artikla 106, sellaisena kuin se direktiiviln 2009/111/EY voimaantulon jälkeen on

17 dnro 11/790/ (76) a) erät, jotka on vähennetty valvottavan, valvottavaryhmän tai rahoitusja vakuutusryhmittymän tasolla siihen kuuluvan yrityksen omista varoista; b) valuutan ostosta tai myynnistä syntyvät erät, jotka ilmenevät tavanomaisessa selvittelyssä kahden pankkipäivän kuluessa maksusta; c) arvopapereiden ostosta tai myynnistä syntyvät erät, jotka ilmenevät tavanomaisessa selvityksessä viiden pankkipäivän kuluessa maksusta tai arvopaperin luovutuksesta sen mukaan, kumpi näistä toteutetaan aikaisemmin;. d) maksujenvälitystä harjoittavalta luottolaitokselta olevat päivänsisäiset erät, jotka syntyvät asiakastoimintaan liittyvässä maksujenvälityksessä; e) maksujenvälitystä tai rahoitusvälineiden selvitystä tai säilytystä harjoittavan luottolaitoksen asiakastoiminnasta syntyvät erät, joita ei voida selvittää saman pankkipäivän aikana ja jotka selvitetään viimeistään seuraavana pankkipäivänä. 12 f) vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 a :ssä tarkoitetut sijoitussidonnaisen vakuutuksen arvonkehityksen määräävät sijoituskohteet.(koskee vain rahoitus- ja vakuutusryhmittymän asiakasriskejä) 13 (4) Edella kohdissa d) ja e) tarkoitettujen vastuiden tulee täyttää kaikki seuraavat ehdot: vastuu on syntynyt tietyn tyyppisestä toiminnasta [maksujenvälityksestä (kohta d) tai maksujenvälityksestä tai rahoitusvälineiden selvityksestä tai säilytytyksestä (kohta e)], vastuu on syntynyt asiakastoiminnasta ja vastuu on erittäin lyhytaikainen: on päivänsisäinen (kohta d) tai kestää korkeintaan seuraavaan pankkipäivään (kohta e). Tarkemmat määrittelyt löytyvät CEBSin asiaa koskevasta ohjeesta LLL 67 :n 2 momentti,,raval:n 21 3 momentti, Direktiivin 2006/48/EY artikla 106, sellaisena kuin se direktiiviln 2009/111/EY voimaantulon jälkeen on,,cebsin "Guidelines on Article 106 (2)( c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast" 13 RavaL:n 21 3 momentti 14 Direktiivin 2006/48/EY artiklan 106 kohta 2, CEBS Guidelines on Article 106 (2)( c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast

18 dnro 11/790/ (76) 5.2 Vastapuoli eli asiakkaan ja asiakaskokonaisuuden määritelmä Voimaan Soveltamisohje (5) Asiakasriskin ja riskikeskittymän määrittelemiseksi on välttämätöntä täsmentää myös, mitä vastapuolella tarkoitetaan. Vastapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Se voi olla myös toinen luottolaitos tai sijoituspalveluyritys sekä tietyin rajoituksin myös ilmoittajan kanssa samaan konserniin tai konsolidointiryhmään tai molempiin kuuluva yritys. Vastapuoli-termin ohella käytetään standardissa nimitystä asiakas. Asiakkaan ja vastapuolen käsitteet on ymmärrettävä laajasti. Sijoitustoiminnassa osakkeiden ja erilaisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijat ovat asiakasriskin ja riskikeskittymän kannalta myös asiakkaita, vaikka sijoittajan ja liikkeeseenlaskijan välillä ei perinteistä asiakassuhdetta välttämättä edes ole. (6) Toisiinsa sidoksissa olevat vastapuolet, jotka ovat keskenään olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä, muodostavat asiakaskokonaisuuden. 15 (7) Asiakaskokonaisuus-käsitteen tarkoituksena on tunnistaa vastapuolet, jotka joidenkin keskinäisten sidossuhteiden vuoksi muodostavat valvottavalle todellisuudessa yhden riskikokonaisuuden. Jos yksi vastapuolista joutuu taloudellisiin vaikeuksiin tietyn sitä kohdanneen tapahtuman vuoksi, myös muut siihen sidoksissa olevat vastapuolet joutuvat todennäköisesti taloudellisiin vaikeuksiin. 16 (8) Taloudellinen etuyhteys (keskenään sidossuhteessa olevien asiakkaiden ryhmä) määritellään seuraavasti.. 17 Keskenään sidossuhteessa olevien asiakkaiden ryhmillä tarkoitetaan a) kahta tai useampaa luonnollista tai oikeushenkilöä, jotka muodostavat kokonaisuuden riskin osalta, jollei toisin osoiteta, koska yhdellä niistä 18 on suoraan tai välillisesti määräysvalta toiseen tai toisiin nähden 15 LLL:n 67 :n 1 momentti ja RavaL:n 21 :n 1 momentti. 16 CEBS Guidelines on the implementation of the revised large exposure regime 17 Direktiivin 2006/48/EY artiklan 4 kohta 45, sellaisena kuin se direktiivin 2009/111/EY voimaantulon jälkeen on. 18 Määräysvallalla taas tarkoitetaan direktiivin 83/349/ETY artiklan 1 määritelmän mukaista suhdetta emoyrityksen ja tytäryrityksen välillä tai samanluonteista suhdetta minkä tahansa luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön välillä. Emo- ja tytäryrityksen käsitteet on puolestaan määritelty saman direktiivin artikloissa 1 ja 2. Määräysvalta on määritelty kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 :ssä. Sen mukaan "Kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa tai siihen verrattavassa ulkomaisessa yrityksessä (kohdeyritys), kun sillä on: 1) enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänten enemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; tai 2) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus, ja oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin 1 kohdassa tarkoitettu ääntenenemmistö. Edellä 1 momentissa tarkoitettua ääniosuutta laskettaessa ei oteta huomioon lakiin tai kohdeyrityksen yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin sisältyvää äänestysrajoitusta.

19 dnro 11/790/ (76) b) kahta tai useampaa luonnollista tai oikeushenkilöä, jotka eivät harjoita toisiinsa nähden mitään määräysvaltaa alakohdan a mukaisesti, mutta joita on pidettävä riskin kannalta kokonaisuutena sen vuoksi, että niiden välillä on sellainen sidossuhde, että on todennäköistä, että jos yhdellä niistä on taloudellisia ongelmia, erityisesti rahoitus- tai maksuvaikeuksia, niin yhdellä tai kaikilla muilla on todennäköisesti rahoitus- tai maksuvaikeuksia. Tämä direktiivin viimeksi mainittu kohta kiteyttää säännöksen tarkoituksen ja se on otettava huomioon, kun yksittäistapauksessa ratkaistaan, muodostuuko yksittäisistä vastapuolista asiakaskokonaisuus vai ei. Soveltamisohje (9) Asiakaskokonaisuuksia määritettäessä on otettava huomioon myös erilaiset järjestelmät, joihin liittyy vastuu kohde-etuutena oleviin varoihin. Valvottavan on arvioitava asiakaskokonaisuuden määrittämisessä itse järjestelmää tai kohde-etuutena olevia varoja, tai molempia. Arvioinnin kohteena on tällöin oltava järjestelmän taloudellinen sisältö ja sille ominaiset riskit. 19 (10) Euroopan pankkivalvojien komitea (CEBS) on antanut asiakaskokonaisuuksien määrittämisestä lisäohjeistusta. Finanssivalvonta on sisällyttänyt osia ohjeista jäljempänä oleviin lukuihin ja 5.3, mutta valvottavien oletetaan ottavan koko ohje huomioon toiminnassaan. 20 Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta kohdeyrityksessä, jos sitä johdetaan yhteisesti kohdeyrityksen kanssa tai kirjanpitovelvollinen muulla tavoin tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa kohdeyrityksessä. Kohdeyrityksen kokonaisäänimäärän laskemiseksi vähennetään ne äänet, jotka liittyvät kohdeyritykselle itselleen tai sen 6 :ssä tarkoitetulle tytäryritykselle kuuluviin osakkeisiin tai osuuksiin. Omissa nimissään mutta toisen lukuun toimivan henkilön äänimäärät luetaan kuuluvaksi sille, jonka lukuun toimitaan. Kirjanpitovelvollisen 1 momentissa tarkoitettuihin äänimääriin ja oikeuksiin ei lueta niitä ääniä, jotka liittyvät, tai sitä oikeutta, joka liittyy 1) kohdeyrityksen osakkeisiin tai osuuksiin, joita kirjanpitovelvollinen hallitsee jonkun muun henkilön kuin itsensä tai kirjanpitovelvollisen määräysvallassa olevan muun yhteisön kuin kohdeyrityksen lukuun; 2) kirjanpitovelvollisen vakuudeksi saamiin kohdeyrityksen osakkeisiin tai osuuksiin, jos kirjanpitovelvollisen on käytettävä niihin liittyviä oikeuksia vakuudenantajan ohjeiden mukaisesti; tai 3) kohdeyrityksen osakkeisiin tai osuuksiin, joita kirjanpitovelvollinen hallitsee tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvan lainanannon perusteella, jos kirjanpitovelvollisen on käytettävä osakkeiden tai osuuksien äänioikeutta vakuudenantajan edun mukaisesti." 19 Direktiivin 2008/48/EY 106 artiklan 3 kohta sellaisena kuin se direktiivin 2009/111/EY voimaantulon jälkeen on 20 CEBS Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime

20 dnro 11/790/ (76) Määräysvaltasuhde asiakaskokonaisuuden määrittämisessä 21 (11) Määräysvaltasuhteen katsotaan olevan olemassa, kun vastapuoli omistaa suoraan tai välillisesti tytäryritysten kautta yli puolet yhteisön pääomasta tai äänivallasta, ellei erityisistä syistä kyetä selvästi näyttämään toteen, ettei tällainen omistus muodosta määräysvaltaa. 22 (12) Valvottavan tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että määräysvalta voi syntyä myös tilanteessa, jossa vastapuoli omistaa vähemmän kuin puolet yhteisön äänioikeuksista tai sillä ei ole lainkaan omistusoikeutta yhteisössä. Vastapuolella voi esimerkiksi erityisten sopimusten nojalla olla mahdollisuus käyttää yhteisössä sellaisia oikeuksia, jotka käytännössä johtavat määräysvallan käyttöön. (13) Tilanteissa, joissa vastapuolena olevan yhteisön omistaa kaksi henkilöä tai yritystä 50/50 -omistusosuuksin, ja jossa omistajat harjoittavat yhteisössä yhtenäistä määräysvaltaa, mutta eivät ole muutoin sidossuhteessa toisiinsa, tulee vastapuolena oleva yhteisö lukea osaksi molempien omistajien muodostamaa asiakaskokonaisuutta. Tällöin vastapuolelta oleva vastuu tulee sisällyttää kokonaisuudessaan molempia asiakaskokonaisuuksia koskevaan vastuuseen; vastuu ei rajoitu eikä ole suhteessa muodolliseen omistusosuuteen. (14) Vastapuolena olevat yritykset, jotka ovat sidoksissa yhteen tai useampaan toiseen yritykseen, koska niillä on sama emoyhtiö tai niitä johdetaan yhtenäisesti, on liitettävä samaan asiakaskokonaisuuteen. Johtaminen voi perustua yritysten väliseen sopimukseen tai niiden yhtiöjärjestysten määräyksiin tai siihen, että yrityksen ja yhden tai useamman toisen yrityksen hallinnollinen johto tai valvontaelimet muodostuvat suurimmalta osin samoista henkilöistä. (15) Valvottavan tytäryritykset, joita ei lueta konsolidointiryhmään, yhdistellään yhdeksi asiakaskokonaisuudeksi. Asiakaskokonaisuutta ei kuitenkaan tarvitse muodostaa tytäryrityksistä, jotka on jätetty valvottavan konsernin ulkopuolelle joko suoraan Rahoitustarkastuksen standardin 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus perusteella taikka Rahoitustarkastuksen antamalla poikkeuslupapäätöksellä. Lisäksi edellytetään, ettei näiden yhteisöjen välillä ole muuta taloudellista etuyhteyttä. Tällaisten tytäryritysten vastuisiin sovelletaan 21 Lukuun sisältyvät uudet säännökset pohjautuvat CEBSin ohjeeseen: Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime. Ohjeen tarkoitus on selventää Direktiivin 2006/48/EY artiklan 4 kohdan (45) sellaisen kuin se direktiivin 2009/111/EY voimaantulon jälkeen on, sisältöä. 22 Valvottavan on ensisijaisesti noudatettava luottolaitosdirektiivin mukaista määräysvallan määritelmää (direktiivin 2006/48/EY artiklan 4 kohta 9), joka on tilinpäätöksissä käytetyn määritelmän mukainen (konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettu direktiivi 83/349/ETY, artikla 1). Määräysvallalla tarkoitetaan emoyrityksen ja tytäryhtiön välistä sidosta taikka samanluonteista minkä tahansa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön ja yrityksen välistä sidosta.

Standardi RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 6 - suurten asiakasriskien raportointi Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä 1.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Standardi RA4.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.1 Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen Virhe. K 1.1 Kohderyhmä 5 1.2 Laadittavien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen

Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen 1 (5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 102 29.11.2011 Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen kuntakonserniin 1 Lausuntopyyntö 1.1 Varsinainen lausuntopyyntö

Lisätiedot

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1(16) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.2.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Lomake A1. Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Päiväys 16.6.

Lomake A1. Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Päiväys 16.6. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Lomake A1 Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen LY-tunnus Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen

Lisätiedot

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA RAHOITUSTARKASTUS OHJE Nro 301.5 Dnro 3/220/97 Antopäivä: 26.3.1997 Voimassaoloaika: 23.5.1997 lukien toistaiseksi 1 (3) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN

Lisätiedot

1 Soveltamisala ja sovellettavat säännökset

1 Soveltamisala ja sovellettavat säännökset /XRWWRODLWRNVLOOH 2PLVWXV\KWHLV LOOH 0bb5b

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta 1 (11) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista

Lisätiedot

Konsolidointiryhmään tai konserniin kuuluvien sekä muiden erikseen mainittujen yritystenilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen

Konsolidointiryhmään tai konserniin kuuluvien sekä muiden erikseen mainittujen yritystenilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen FINANSSIVALVONTA MÄÄRÄYS/LIITE 105.10 1(6) Konsolidointiryhmään tai konserniin kuuluvien sekä muiden erikseen mainittujen yritystenilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1. Tietoväline,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

S t a n d a r d i R a h o i t u s - j a v a k u u t u s r y h m i t t y m i e n v a l- v o n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i R a h o i t u s - j a v a k u u t u s r y h m i t t y m i e n v a l- v o n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 1. 5 R a h o i t u s - j a v a k u u t u s r y h m i t t y m i e n v a l- v o n t a Määräykset ja ohjeet dnro 13/790/2003 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Standardi 1.5. Nimi ja nro 2

Standardi 1.5. Nimi ja nro 2 Standardi 1.5 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 8 4 Normiperusta

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. Sisällys Sivu

SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. Sisällys Sivu 1 (14) TÄYTTÖOHJEET SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Sisällys Sivu I KOKONAAN ILMOITTAMISVELVOLLISUUDEN ULKOPUOLELLA OLEVAT VASTUUT...

Lisätiedot

Standardi 4.3h. Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3h. Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3h Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2014 610/2014 Laki luottolaitostoiminnasta Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA OIKEUS

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

11. joulukuuta 2009. Ohje suurten asiakasriskien uudistetuista säännöksistä

11. joulukuuta 2009. Ohje suurten asiakasriskien uudistetuista säännöksistä 11. joulukuuta 2009 Ohje suurten asiakasriskien uudistetuista säännöksistä 1 Tiivistelmä 1. Muutettuun luottolaitosdirektiiviin (CRD) on sisällytetty uudistettu suuria asiakasriskejä koskeva säännöstö.

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) :n momentin 20 kohta ja 6

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN YHDISTELLYSTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN YHDISTELLYSTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ lukien toistaiseksi 1 (8) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN YHDISTELLYSTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa osuuspankkilain 7 m :n 2 momentin nojalla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA6.1 Maksupalvelun tarjoaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämisperiaatteet ja O-SII-pisteet ajankohdasta 31.12.

Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämisperiaatteet ja O-SII-pisteet ajankohdasta 31.12. Muistio 1 (6) Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämisperiaatteet ja O-SII-pisteet ajankohdasta 31.12.2014 1 Tausta Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä ovat

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Valvonnan toteuttamiseksi valvottavat toimittavat Rahoitustarkastukselle tietoja, joiden avulla Rahoitustarkastus valvoo

Lisätiedot

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun

Lisätiedot

Standardi 1.6. Toiminnan ulkoistaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.6. Toiminnan ulkoistaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 1.6 Toiminnan ulkoistaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Dnro 21/341/2003 1 (15) TÄYTTÖOHJEET OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan ensisijaisiin ja toissijaisiin

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2011. 899/2011 Laki. maksulaitoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2011. 899/2011 Laki. maksulaitoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2011 899/2011 Laki maksulaitoslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori Pori-konserni ja sen johtaminen Esa Lunnevuori Kunnallisesta toiminnasta Viime vuosina on toteutettu merkittävä ja syvälle käynyt toiminnan muutos Emokunnan lähipiiriin on rakennettu mittava kuntakonserni

Lisätiedot

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta.

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta. 1 (12) Liputusesimerkkejä Liputusvelvollisuus voi syntyä kolmessa eri korissa. Koriin 1 sisältyy olemassa oleva omistus- ja ääniosuus. Koriin 2 sisältyvät rahoitusvälineet, jotka oikeuttavat hankkimaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2007 N:o 121 151

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2007 N:o 121 151 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2007 N:o 121 151 SISÄLLYS N:o Sivu 121 Laki luottolaitostoiminnasta... 378 122 Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos 1(5) Rahoitusmarkkinaosasto 24.9.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI-

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 9/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FIASSIVALVOTA

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014. 171/2014 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014. 171/2014 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 171/2014 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPABoS14/171 FI Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Standardi 4.2. Valvottavan vakavaraisuuden hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.2. Valvottavan vakavaraisuuden hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.2 Valvottavan vakavaraisuuden hallinta Määräykset ja ohjeet dnro 6/120/2007 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 9 3 Kansainvälinen viitekehys 11 4 Normiperusta 12 5 Vakavaraisuuden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 623/2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 623/2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2014 623/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki LAUSUNTO ncsz) 18-5.2005 fraholtustarkaslub F2ap. 19. 05. 2005 Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki DNO viite: Lausuntopyyntö Dnro 6/121/2005, 7/121/2005 RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET

Lisätiedot

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3e standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/2007 2 (80) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 Siirtymäsäännös 8 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 313/2015 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 313/2015 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 313/2015 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Standardi RA4.6. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.6. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.6 Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen dnro 2/120/2006 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 5 3 Normiperusta 6 4

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 9 kohta, 4 :n 1 momentti,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 812/2015 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta.

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 812/2015 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 812/2015 Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rahoitusvakausviranomaisesta

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT POHJOLA CORPORATE FINANCE OY 1 (3) Liite 1 SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7)

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) 20.1.2012 Finanssivalvonnalle KIINNITYSLUOTTOPANKKITOIMINTAA KOSKEVA LUPAMENETTELY JA RISKIENHALLINTA SEKÄ RAPORTOINTI Finanssivalvonta on 18.11.2011 pyytänyt lausuntoamme

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

1 artikla. Kohde ja soveltamisala

1 artikla. Kohde ja soveltamisala L 107/76 25.4.2015 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/656, annettu 4 päivänä helmikuuta 2015, ehdoista, joiden täyttyessä luottolaitoksilla on lupa sisällyttää kesken tilikauden ja tilikauden päätteeksi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1340 1351 SISÄLLYS N:o Sivu 1340 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 4551 1341 Laki liikepankkilain

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot