KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tila: Takvedholm Työ: E Turku, 31.1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tila: Takvedholm 322-495-13-1. Työ: E26496. Turku, 31.1."

Transkriptio

1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Tila: Takvedholm Työ: E26496 Turku, AIRIX Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu

2 KEMIÖNSAARI DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 0. JOHDANTO Rantaosayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä rantaosayleiskaavakarttaa. Alueelle on laadittu Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaava, jonka Lounais-Suomen ympäristökeskus vahvisti Kaava-alueelle on laadittu Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, joka on hyväksytty Rantaosayleiskaavan muutoksen (jäljempänä kaava) aluetta on Lilla Ängesönin saaressa Takvedholmenin niemessä Sarvklobbenin saaressa noin 11 kilometriä Taalintehtaasta etelään päin. Kaavalla osoitetaan kiinteistön rantarakennusoikeus niin, että muutettavan kaavan yhden RA -rakennuspaikan rakennusoikeus siirretään muutettavan kaavan mukaiselle RA-3 rakennuspaikalle. RA-3 rakennuspaikalle on osoitettu jo voimassa olevalla kaavalla rakennusoikeutta yhdistämällä kiinteistön rakennusoikeutta maanomistajan aloitteesta ja tavoitteiden mukaisesti. Kuva 1: Kaava-alueen sijainti

3 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON AIRIX Ympäristö Oy 3 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PERUSTIEDOT 1.1 Maakuntakaavoitus (seutukaavoitus) Maakuntakaavoitus Ympäristöministeriö on vahvistanut Varsinais-Suomen maakuntakaavan ja määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaavassa kaava-alue on osoitettu maa- ja metsätalous- /retkeily /virkistysalueena (MRV). Maakuntakaavan osoittama rantarakentamisen mitoitusnormi alueella on 3-5 lay/km ja muuhun kuin loma-asutukseen osoitettavan rannan määrä 50%. Kaava-alueen koillisosaan on osoitettu muinaisjäännös (sm 1143). Kuva 2: Ote maakuntakaavasta 1.2 Yleiskaavoitus Itäisen saariston alueelle on laadittu Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaava, jonka Lounais-Suomen ympäristökeskus on vahvistunut Kaava-alueelle on laadittu Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, joka on hyväksytty Em. kaavan muutoksella on kolme itäisen saariston rantaosayleiskaavan mukaisesta kiinteistölle osoitetusta RArantarakennuspaikasta yhdistetty ja osoitettu olemassa olevan lomaasuntorakennuksen läheisyyteen. Kiinteistön omistaja halusi rakentaa useamman loma-asunnon lähekkäin niin, että loma-asunnot muodostavat yhtenäisen

4 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON AIRIX Ympäristö Oy 4 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 2013 alueen. Lisäksi yksi RA-rakennuspaikka on siirretty Takvedholmenista Sarvklobbeniin. Kuva 2: Muutettava rantaosayleiskaava 1.3 Asemakaavoitus (rakennuskaavoitus) Kaava-alueelle ei ole laadittu asemakaavaa. 1.4 Ranta-asemakaavoitus (rantakaavoitus) Kaava-alueelle ei ole laadittu ranta-asemakaavaa. 1.5 Rakennusjärjestys Kemiönsaaren kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan Se korvasi Dragsfjärdin kunnan hyväksytyn rakennusjärjestyksen. Rakennuspaikan tulee sijainniltaan, muodoltaan, maasto-olosuhteiltaan ja maaperältään olla tarkoitukseen sopiva. Sen tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3000 m², itsenäinen kiinteistö joka on muodostettu ennen kuin tämä rakennusjärjestys on saanut lainvoiman, joka on pienempi kuin 3000 m2, mutta kuitenkin vähintään 2000 m2, voidaan hyväksyä rakennuspaikaksi jos se muuten täyttää tässä rakennusjärjestyksessä rakennuspaikalle asetetut ehdot. Vahvistetussa kaavassa vaatimus rakennuspaikan koosta voi olla tästä poikkeava. Rakennuspaikka joka on tarkoitettu muuhun kuin asumiseen, on sijainniltaan, muodoltaan, maasto-olosuhteiltaan ja maaperältään sovelluttava tarkoitukseensa. Rakennuspaikan vähimmäiskokoa koskee asuinrakennusta koskevat määräykset. Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan suorittaa sen estämättä mitä edellä tässä pykälässä on määrätty, jos rakennuspaikka pysyy samana. Tämä pykälän määräyksiä ei sovelleta alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. Loma-asumiseen tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden lomarakennuksen, vierasmajan 25 m2, saunan 25 m2 ja talousrakennuksia, kokonaisrakennusoikeus on 240 k-m2. Kerrosluku ja kerrosala lasketaan ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti. Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enintään 15 % rakennuspaikan pinta-alasta. Asemakaavaalueen ulkopuolella voidaan sallia rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituk-

5 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON AIRIX Ympäristö Oy 5 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 2013 sen mukaisten tilojen sijoittaminen maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle, mikäli se ottaen huomioon rakennus ja sen käyttötarkoitus sekä soveltuminen rakennettuun ympäristöön on mahdollista. Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennus tulee sijoittaa siten, että se ei riko rannan luonnollista ääriviivaa ja siten että jätevesien käsittely voidaan ratkaista. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. Maasto tulee säilyttää luonnonmukaisessa tilassa. Asuinrakennuksen/rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla yleensä vähintään 30 metriä ja asunnon alimman lattiatason vähintään 2,5 metriä keskiveden korkeudesta. Saunarakennuksen saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee yleensä olla vähintään 10 metriä, ei kuitenkaan lähempänä kuin että saunan jätevedet voidaan hyväksytyllä tavalla johtaa ja käsitellä. Katettu terassi saa olla, 1/3 rakennuksen kerrosalasta, rakennuksissa jotka ovat alle 60 m2 katettu terassi saa olla 20 m2. Venevajan rakentaminen on sallittua yksittäisissä tapauksissa, kun se on elinkeinon tai ammatinharjoittamisen vuoksi perusteltua ja pysyvän asunnon yhteyteen olemassa olevalle kyläalueelle ja jossa perinteisesti on sijainnut venevajoja. Rakentaminen on myös sallittua silloin kun muita erityisiä syitä on olemassa. 1.6 Rakennuskiellot Suunnittelualueeseen ei kohdistu rakennuskieltoja. 1.7 Päätökset ja suunnitelmat Kaavamuutos lähti liikkeelle kaava-alueen maanomistajien aloitteesta alustavilla keskusteluilla kunnan edustajan kanssa. 1.8 Pohjakartta Yleiskaavan pohjakarttana on Maanmittauslaitoksen numeerinen maastokartta mittakaavassa 1: TIF-muodossa kartastokoordinaattijärjestelmässä (KKJ). Maastokartta on täydennetty numeerisella kiinteistörajakartalla (NKRK) eli aineistolla, joka sisältää kiinteistörajat ja -tunnukset. 1.9 Kantakiinteistöt, kiinteistöjako ja maanomistus Rantaosayleiskaavan kantakiinteistövuosi on Kaavan muutos tehdään nykyinen kiinteistöjako huomioiden. Kaavan muutos koskee kiinteistöä Takvedholm Kiinteistön omistaa Per Christian Rettig & Co Investment AB. Voimassa olevan kaavan laadinnan jälkeen kiinteistöjaossa on tapahtunut muutos siten, että ko. kiinteistöstä on myyty Tryklobbenin saari. 2. PERUSSELVITYKSET 2.1 Luontoselvitys Tärkeimmät luonnonsuojelualueet ja kohteet on selvitetty Varsinais-Suomen maakuntakaavassa. Tämän lisäksi rantayleiskaavan muutos perustuu kaavan muu-

6 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON AIRIX Ympäristö Oy 6 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 2013 toksen laadinnan alussa kaava-alueella tehtyyn luontoarvojen perusselvitykseen. Em. selvitys on tehty syksyllä Maastotyön tekijä on ilmoittanut, että alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Kirjallinen selvitys saadaan kaavaehdotukseen mennessä ja se liitetään kaava-asiakirjoihin. 3. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT Alueella ei ole vakituista asutusta eikä työpaikkoja. 4. RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 4.1 Kokonaisrakenne ja maankäyttö Kiinteistön rakennukset sijaitsevat Takvedholmenin eteläosassa. Kiinteistöllä on yksi loma-asunto 159 m 2, kaksi saunaa 25 m 2, 18 m 2, vierasmaja 40 m 2, kolme varastoa 28 m 2, 7 m 2, 11 m 2. Rakennusten pinta-ala yhteensä on 288 m 2. Maakuntakaavassa kaava-alueen koillisosaan on osoitettu muinaisjäännös (maakuntakaavan merkintä sm 1143). Maakuntakaavan liiteluettelon mukaan Lilla Ängesön ja Takvedholmenin välisellä niemellä on rakennusten perustuksia ja erilaisia kiviröykkiöitä sekä laituri. Useat kiviröykkiöt ovat viljelyröykkiöitä. Asuintalon perustuksilta, noin 80 m luoteeseen sijaitsee laiturirakennelma. Se on rakennettu kallion juureen ja myötäilee kallion muotoja. Laiturin molemmissa päissä on puoliympyrämuotoiset ulokkeet. Maan kohoamisen johdosta, sijaitsee laituri nykyään n metriä rannasta. 4.2 Palvelut Kaava-alue tukeutuu Taalintehtaan palveluihin. 4.3 Yhdyskuntatekninen huolto Kaavamuutosalueella ei ole varsinaista vesi- ja viemäriverkkoa. Kiinteistön jätevesien käsittely on hoidettava ympäristöviranomaisten hyväksymällä tavalla. 4.4 Liikenne Kaava-alue sijaitsee saaressa, jossa ei ole tiestöä ja johon ei kulje yhteysalusta. 5. LUONNONYMPÄRISTÖ Dragsfjärdin saaristo kuuluu Varsinais-Suomen saaristoon. Kaava-alue on Stora Ängesön saaressa. Saaren kuorimerkeli- eli kuorisoraalueella esiintyy hyvin monipuolista lehtokasvillisuutta. Osia Stora Ängesöstä Hiittisten kylässä kuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Kaava-alueella ei kuitenkaan ole erityisiä luontoarvoja. Tarkentuu ehdotusvaiheessa luontoarvojen perusselvityksen perusteella.

7 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON AIRIX Ympäristö Oy 7 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TAVOITTEET 6.1 Mitoitus ja yksityiskohtaiset tavoitteet Itäisen rantaosayleiskaavan vapaa-ajan asutuksen mitoitusperusteet Kaavamuutoksella ei muuteta itäisen saariston rantaosayleiskaavan mitoitusta eikä mitoitusperusteita. Loma-asutuksen mitoitus perustuu seutukaavan aluejakoon. Itäisen saariston rantaosayleiskaavassa loma-asutus on mitoitettu jokaiselle mitoitusalueelle (A-D) eri mitoitusnormien mukaan siten, että omarantaisille loma-asunnoille ilmoitetaan maksimitiheys. Kaavamuutosalue kuuluu mitoitusalueeseen B. Rakentamattoman rantaviivan osuus kokonaisrantaviivasta on määritelty seutukaavan mukaan erikseen jokaiselle osa-alueelle ( ). Kaavamuutosalue kuuluu osaalueeseen 109. Isommilla saarilla tilojen rakennusmahdollisuudet määräytyvät niiden rantaviivojen pituuksien perusteella tai rantaviivojen ja tilojen pinta-alojen keskiarvon perusteella. Rakentamismahdollisuudet on tarkasteltu tilakohtaisesti siten, että naapuritilan maankäyttö, kun tilat eivät muodosta samaa maanomistusyksikköä, ei vaikuta mitoitukseen. Käytettynä rakennusoikeutena on huomioitu kuitenkin erotetut lomarakennuspaikat, rakennetut loma-asunnot, myönnetyt rakennus tai poikkeusluvat loma-asunnoille itse tilalla tai erottamattomilla rakennuspaikoilla sekä juridisesti sitovat ennen päivätyt luovutusasiakirjat erottamattomille rakennuspaikoille. Sellainen asutus, joka mitoituksen mukaan sijoittuisi luonnoltaan tai maisemaltaan erikoisen arvokkaalle alueelle, siirretään saman maanomistusyksikön sisällä vähemmän aroille alueille. Mitoituksen perusteen oleva rantaviiva lasketaan yleispiirteisesti 1: mittakaavailta maastokartalta 100 m:n murtoviivaa käyttäen (1 cm kartalla) noudattaen samoja periaatteita kuin Varsinais-Suomen liitto Tavoitteet Kaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa kiinteistön rantarakennusoikeus niin, että muutettavan kaavan yhden RA -rakennuspaikan rakennusoikeus siirretään muutettavan kaavan mukaiselle RA-3 rakennuspaikalle. RA-3 rakennuspaikalle on osoitettu jo voimassa olevalla kaavalla rakennusoikeutta yhdistämällä kiinteistön rakennusoikeutta maanomistajan aloitteesta ja tavoitteiden mukaisesti. Kiinteistön rakennuspaikkoja siirretään ja tarkistetaan hieman rakentamisen, käytön ja maaston kannalta katsottuna parempiin paikkoihin. RA -rakennuspaikkojen rakennusoikeus osoitetaan seuraavasti: Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 150 k-m2 loma-asunnon, yhden enintään 25 k-m2 vierasmajan, yhden enintään 25 k-m2 saunan ja talous- rakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on 200 k-m2. Muutettavan kaavan RA-3 rakennuspaikan rakennusoikeus ja kaavamääräys tarkistetaan olemassa olevan rakentamisen ja maanomistajan suunnitteleman lisärakentamisen perusteella.

8 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON AIRIX Ympäristö Oy 8 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SEN PERUSTELUT 7.1 Yleisperustelu ja -kuvaus Kaavan muutos perustuu itäisen saariston rantaosayleiskaavan mitoitukseen ja mitoitusperusteisiin. Kaavan muutoksella on osoitettu kiinteistön rantarakennusoikeus niin, että muutettavan kaavan yhden RA -rakennuspaikan rakennusoikeus on siirretty muutettavan kaavan mukaiselle RA-3 rakennuspaikalle. Tämä loma-asuntoalue osoitetaan aluevarausmerkinnällä RA-4. Muita Takvedholmenin saaren rakennuspaikkoja on tarkistettu hieman rakentamisen, käytön ja maaston kannalta katsottuna parempiin paikkoihin. Vapaan rannan määrä ei vähene. Maakuntakaavan mukainen muinaisjäännös on huomioitu kaavaa laadittaessa. 7.2 Maanomistus Kaavan muutos ei vaikuta naapurikiinteistöjen rakennuspaikkojen viihtyvyyteen tai maisemaan. Rakennuspaikan siirtäminen on tehty niin, että kaava-alueen rakennuspaikat säilyvät samalla maanomistusyksiköllä, kiinteistöllä ja palstalla. 7.3 Kokonaismitoitus Maakuntakaavan osoittama rantarakentamisen mitoitusnormi alueella on 3-5 lay/km ja muuhun kuin loma-asutukseen osoitettavan rannan määrä 50%. 7.4 Maankäyttö Itäisen saariston rantaosayleiskaavassa kaava-alue kuuluu mitoitusalueeseen B ja osa-alueeseen 109. Vapaan rantaviivan tulee osa-alueella olla 50% kokonaisrantaviivasta. Yli 4 ha kokoisilla saarilla mitoitusperusteena on rantaviivanormin 5 loma-asuntoa / rantakilometri ja pinta-alanormin 1 / 3 ha saaripinta-alaa keskiarvo. Em. mitoitusta ei muuteta kaavamuutoksella Loma-asuntoalueet Loma-asutusta varten on kaavassa osoitettu RA-merkinnällä neljä rakentamatonta rakennuspaikkaa nykyisen kaavan mukaiseen paikkaan niin, että Takvedholmenin kahden pohjoisimman rakennuspaikan ulottuvuutta takamaalle päin on tarkistettu. Em. rakennuspaikkojen lisäksi Takvedholmenin keskelle on osoitettu yksi RA - rakennuspaikka, jota on siirretty noin 50 metriä etelään päin muutettavan kaavan rakennuspaikan sijaintiin nähden. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 150 k-m2 loma-asunnon, yhden enintään 25 k-m2 vieras-majan, yhden enintään 25 k-m2 saunan ja talous- rakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on 200 k-m2. Rakennuspaikan rakennusoikeus perustuu viimeaikoina muutettavan kaavan alueella tehtyihin kaavamuutoksiin.

9 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON AIRIX Ympäristö Oy 9 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 2013 Erillisen saunan lisäksi voi saunatilat rakentaa myös loma-asunnon yhteyteen. Rakennuspaikan rakennusten tulee muodostaa yksi yhtenäinen pihapiiri siten, että rakennukset sijoittuvat enintään 40 m:n päähän toisistaan. Enintään 25 kerrosneliömetrin suuruisen saunan voi erityisistä maastollisista syistä sijoittaa myös kauemmaksi pihapiiristä. Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 20 m:n päähän rantaviivasta. Enintään 25 kerrosneliömetrin suuruisen sauna- tai varastorakennuksen saa maaston ja kasvillisuuden salliessa rakentaa lähemmäksi, kuitenkin vähintään 10 m:n päähän rantaviivasta. Uudisrakennukset tulee sovittaa huolellisesti maisemaan ja niiden tulee sopeutua olemassa olevien rakennusten rakennustapaan ja -tyyliin. Alueelle ei saa loma-asuntojen yhteyteen rakentaa venevajaa. RA-4 -merkinnällä on osoitettu yksi alue. Se on osoitettu muutettavan kaavan RA- 3 alueelle hieman aluetta tarkistaen. Muutettavan kaavan RA-3 alueelle on koottu kolmen Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan RA rakennuspaikan rakennusoikeus. Nyt ko. alueelle osoitetaan yhden muutettavan kaavan RA rakennuspaikan rakennusoikeus lisää. RA-4-rakennuspaikalle saa rakentaa neljä loma-asuntoa, neljä vierasmajaa ja neljä saunaa sekä talous- ja varastorakennuksia, joiden yhteenlaskettu enimmäiskerrosala 800 m 2. Erillisen saunan lisäksi voi saunatilat rakentaa myös loma-asunnon yhteyteen. Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 20 m:n päähän rantaviivasta. Enintään 25 kerrosneliömetrin suuruisen sauna- tai varastorakennuksen saa maaston ja kasvillisuuden salliessa rakentaa lähemmäksi, kuitenkin vähintään 10 m:n päähän rantaviivasta. Alueelle ei saa loma-asuntojen yhteyteen rakentaa venevajaa. Uudisrakennukset tulee sovittaa huolellisesti maisemaan ja niiden tulee sopeutua olemassa olevien rakennusten rakennustapaan ja -tyyliin. Rakennusten enimmäiskokoa ei ole rajoitettu. Tämä mahdollistaa rakennusten yhdistämisen toisiinsa, jolloin koko rakennuspaikan rakennusten määrä on vähäisempi. Tällä on jonkin verran vaikutusta rantamaiseman säilymiseen. Poikkeusmääräyksiä: Maastollisista tai muuten perustelluista syistä voi RA-alueen 200 k-m2 kokonaisrakennusoikeuteen laskettavan erillisen saunan ja vierasmajan toteuttaa myös yhtenä enintään 45 kerrosm2:n suuruisena rakennuksena. Erityisistä syistä voidaan erottamatonta rakennuspaikkaa kuitenkin suurentaa RA-alueen ulkopuolelle sisämaahan päin M-1 tai M-2 -alueelle, kuitenkin siten, että kokonaisrakennusoikeus sekä rakennuspaikan rannanpuoleinen raja säilyvät muuttumattomina. Rakennusten tulee silloinkin muodostaa yksi yhtenäinen

10 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON AIRIX Ympäristö Oy 10 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 2013 pihapiiri. Rakennuspaikkaa myöhemmin maanmittaustoimituksella erotettaessa itsenäiseksi tilaksi, siihen on sisällytettävä kaavassa osoitettua RA-aluetta Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M-1 ja M-2) Maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M-1) on osoitettu alue, jolle saa rakentaa maa- ja metsätalouteen sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomaan muuhun elinkeinotoimintaan liittyviä rakennuksia haja-asutusrakentamisoikeuden puitteissa. Maa- ja metsätalousvaltaisena, luonnonkauniina, erittäin kulutusherkkänä alueena (M-2) on osoitettu alueet joille ei saa rakentaa uudisrakennuksia. 7.5 Alueelle kulkeminen Rantaosayleiskaava-alueen rakennuspaikoille kuljetaan rakennuspaikkakohtaisten venevalkamien kautta. 7.6 Palvelut Kaava ei sisällä palvelualuevarauksia. Loma-asutuksen tarvitsemat palvelut ovat Taalintehtaalla. 7.7 Yhdyskuntatekninen huolto Kaava-alueen kiinteistöjen jätevesien käsittely hoidetaan ympäristöviranomaisten hyväksymällä tavalla. Kiinteän jätteen osalta noudatetaan Kemiönsaaren kunnan jätehuoltomääräyksiä jätteen keräyksestä, lajittelusta, säilyttämisestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja käsittelystä. 7.8 Luonnonympäristö Kaavan muutos perustuu aiemmin tehtyihin selvityksiin sekä kaavan muutoksen laadinnan alussa tehtyyn luontoarvojen perusselvitykseen. Vapaan rannan määrä ei vähene. Luonnonympäristö on huomioitu kaavamääräyksin: RA -rakennuspaikan rakennusten tulee muodostaa yksi yhtenäinen pihapiiri siten, että rakennukset sijoittuvat enintään 40 m:n päähän toisistaan. Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 20 m:n päähän rantaviivasta. Enintään 25 kerrosneliömetrin suuruisen sauna- tai varastorakennuksen saa maaston ja kasvillisuuden salliessa rakentaa lähemmäksi, kuitenkin vähintään 10 m:n päähän rantaviivasta. Uudisrakennukset tulee sovittaa huolellisesti maisemaan ja niiden tulee sopeutua olemassa olevien rakennusten rakennustapaan ja -tyyliin. Alueelle ei saa loma-asuntojen yhteyteen rakentaa venevajaa. 7.9 Esihistoria Maakuntakaavassa todettu muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös on osoitettu kohdemerkinnällä sm. Merkinnälle on osoitettu kaavamääräys: Muinaisjäännökset tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. Museoviranomaisilta on muinaismuistolain mukaisesti pyydettävä lausunto suunnitelmista ja toimenpiteistä alueella.

11 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON AIRIX Ympäristö Oy 11 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Toteuttaminen Alueen rakentaminen jatkuu rantaosayleiskaavan muutoksen saatua lainvoiman maanomistajan omalla aikataululla. 8. ARVIO RANTAOSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSISTA 8.1. Ympäristövaikutukset Rakennuspaikkojen määrä ei lisäänny. Kaavan muutoksella siirretään muutettavan kaavan mukainen rakentamaton rakennuspaikka alueelle, johon on jo aikaisemmalla kaavan muutoksella koottu maanomistajan rantayleiskaavan mukaista rakennusoikeutta. Ko. alueen rakennusten määrä ja rakennusoikeus on osoitettu nykyisen käytön ja maanomistajan suunnitelmien mukaisesti. Tämän lisäksi tarkistetaan Takvedholmenin kolmen rakennuspaikan sijoittelua ja ulottuvuutta hieman. Edellä todetuilla ratkaisut eivät aiheuta vaikutuksia ympäristöön. Rakennuspaikat on pyritty sijoittamaan niin, että rakennuspaikkojen rakennettavuus sekä maisemalliset ja vapaan rannan yhtenäisyys tulee huomioitua mahdollisimman hyvin. Rakennukset voidaan sijoittaa rakennuspaikalle niin, että maisemassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Kaavan muutoksella ei ole vaikutuksia vesistöön. Rakennuspaikkojen määrä alueella ei lisäänny verrattuna muutettavaan kaavaan. Jätevesien käsittelyssä on noudatettava ympäristöviranomaisen ohjeita. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 8.2 Muut vaikutukset Kaavalla ei voida katsoa olevan muita vaikutuksia. 9. SUUNNITTELUVAIHEET 9.1. Luonnosvaihe - MRL 66 ja 77 :ien mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin ELYkeskuksen (Kaipiainen) ja kunnan (Lindeberg) kesken - kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuivat kunnan tekninen lautakunta päätti kaavan vireille tulosta kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin kunnan ilmoitustaululla Samalla asetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtäville - ns. laatimisvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) hoidettiin asettamalla kaavaluonnos nähtäville väliseksi ajaksi Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.2 Ehdotusvaihe - tekninen lautakunta päätti asettaa kaavan virallisesti nähtäville tarvittavat lausuntopyynnöt lautakunnilta ja viranomaisilta - kaavaehdotus oli nähtävillä tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti esittää kunnanhallitukselle ranta-asemakaavan hyväksymistä..2014

12 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON AIRIX Ympäristö Oy 12 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Hyväksyminen - Kemiönsaaren kunnanhallitus hyväksyi rantaosayleiskaavan muutoksen..2014, - Kemiönsaaren kunnanvaltuusto hyväksyi rantaosayleiskaavan muutoksen..2014, Turussa, AIRIX Ympäristö Oy Petri Hautala maanmittausinsinööri LIITTEET: Liite 1 : Liite 2 : Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Luontoarvojen perusselvitys (lisätään ehdotusvaiheessa)

13 KEMIÖNSAAREN KUNTA DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rantaosayleiskaavan muutos laaditaan MRL 42 :n mukaiseksi oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. 1 Alue ja suunnittelun kohde Rantaosayleiskaavan muutoksen (jäljempänä kaava) aluetta on Lilla Ängesönin saaressa Takvedholmenin niemessä sekä Sarvklobbenin saaressa noin 11 kilometriä Taalintehtaasta etelään päin. Kuva 1: Kaava-alueen sijainti 2 Suunnittelun lähtökohdat 2.1 Kaavoitustilanne Maakuntakaavoitus Ympäristöministeriö on vahvistanut Varsinais-Suomen maakuntakaavan ja määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaavassa kaava-alue on osoitettu maa- ja metsätalous- /retkeily /virkistysalueena (MRV).

14 Maakuntakaavan osoittama rantarakentamisen mitoitusnormi alueella on 3-5 lay/km ja muuhun kuin loma-asutukseen osoitettavan rannan määrä 50%. Kaava-alueen koillisosaan on osoitettu muinaisjäännös (sm 1143). Kuva 2: Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavasta Yleiskaavoitus Itäisen saariston alueelle on laadittu Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaava, jonka Lounais-Suomen ympäristökeskus on vahvistunut Kaava-alueelle on laadittu Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, joka on hyväksytty Em. kaavan muutoksella on kolme itäisen saariston rantaosayleiskaavan mukaisesta kiinteistölle osoitetusta RA-rantarakennuspaikasta yhdistetty ja osoitettu olemassa olevan loma-asuntorakennuksen läheisyyteen. Kiinteistön omistaja halusi rakentaa useamman loma-asunnon lähekkäin niin, että loma-asunnot muodostavat yhtenäisen alueen. Lisäksi yksi RA-rakennuspaikka on siirretty Takvedholmenista Sarvklobbeniin. Kuva 2: Muutettava rantaosayleiskaava

15 Asemakaavoitus (aiemmin rakennuskaavoitus) Kaava-alueelle ei ole laadittu asemakaavaa. Ranta-asemakaavoitus (aiemmin rantakaavoitus) Kaava-alueelle ei ole laadittu ranta-asemakaavaa. 2.2 Maanomistus Kaavan muutos koskee kiinteistöä Takvedholm Kiinteistön omistaa Per Christian Rettig & Co Investment AB. 2.3 Rakentamistilanne Kiinteistön rakennukset sijaitsevat Takvedholmenin eteläosassa. Kiinteistöllä on yksi lomaasunto 159 m 2, kaksi saunaa 25 m 2, 18 m 2, vierasmaja 40 m 2 ja kolme varastoa 28 m 2, 7 m 2, 11 m 2. Rakennusten pinta-ala yhteensä on 288 m Tehdyt perusselvitykset Tärkeimmät luonnonsuojelualueet ja kohteet on selvitetty Varsinais-Suomen maakuntakaavassa. Tämän lisäksi rantayleiskaavan muutos perustuu kaavan muutoksen laadinnan alussa kaava-alueella tehtyyn luontoarvojen perusselvitykseen. Em. selvitys on tehty syksyllä Maastotyön tekijä on ilmoittanut, että alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Kirjallinen selvitys saadaan kaavaehdotukseen mennessä ja se liitetään kaavaasiakirjoihin. 2.5 Rakennusoikeuden mitoittaminen ranta-alueilla Rakennusoikeuden mitoittaminen on tehty aiemmalla rantaosayleiskaavalla. Kaavamuutoksella tarkistetaan aiemman kaavan muutoksen rakennuspaikkojen sijainteja sekä yhdistetään rakennuspaikkojen rakennusoikeuksia ja osoitetaan ne keskitetysti nykyisen rakentamisen läheisyyteen. Kiinteistön rantarakennusoikeus ei muutu. 3 Alustavat tavoitteet Kaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa kiinteistön rantarakennusoikeus niin, että muutettavan kaavan yhden RA -rakennuspaikan rakennusoikeus siirretään muutettavan kaavan mukaiselle RA-3 rakennuspaikalle. RA-3 rakennuspaikalle on osoitettu jo voimassa olevalla kaavalla rakennusoikeutta yhdistämällä kiinteistön rakennusoikeutta maanomistajan aloitteesta ja tavoitteiden mukaisesti. Kiinteistön rakennuspaikkoja siirretään ja tarkistetaan hieman rakentamisen, käytön ja maaston kannalta katsottuna parempiin paikkoihin. RA -rakennuspaikkojen rakennusoikeus osoitetaan seuraavasti: Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 150 k-m2 loma-asunnon, yhden enintään 25 k-m2 vierasmajan, yhden enintään 25 k-m2 saunan ja talous- rakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on 200 k-m2. Muutettavan kaavan RA-3 rakennuspaikan rakennusoikeus ja kaavamääräys tarkistetaan olemassa olevan rakentamisen ja maanomistajan suunnitteleman lisärakentamisen perusteella. 4 Laadittavat vaihtoehdot Erilaisia luonnosvaihtoehtoja ei laadita kaava-alueen suppeudesta johtuen. Kaava laaditaan rakennussuunnittelun perusteella. jolloin alueen kokonaisuus, luonto ja maisemalliset arvot tulee parhaiten huomioitua.

16 5 Arvioitavat vaikutukset 6 Osalliset Suunnittelun yhteydessä arvioidaan suunnitelmasta aiheutuvat - taloudelliset vaikutukset - liikenteelliset vaikutukset - ympäristövaikutukset (luonto, maisema, maaperä, vesialueet) Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat Maanomistajat ja asukkaat - kaavoitettavan alueen maanomistajat - lähialueiden maanomistajat Kunnan hallintokunnat - rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta - tekninen lautakunta Viranomaiset - Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (alueiden käyttö, luonnonsuojelu) - Varsinais-Suomen liitto (maakuntakaavoitus) Osallisten luetteloa täydennetään tarvittaessa. 7 Työvaiheet, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Luonnosvaihe - MRL 66 ja 77 :ien mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin ELYkeskuksen (Kaipiainen) ja kunnan (Lindeberg) kesken - kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuivat maanomistaja hyväksyi luonnoksen kunnan tekninen lautakunta päätti kaavan vireille tulosta kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin kunnan ilmoitustaululla Samalla asetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtäville - ns. laatimisvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) hoidettiin asettamalla kaavaluonnos nähtäville väliseksi ajaksi Ehdotusvaihe - tekninen lautakunta päätti asettaa kaavan virallisesti nähtäville tarvittavat lausuntopyynnöt lautakunnilta ja viranomaisilta - kaavaehdotus oli nähtävillä tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti esittää kunnanhallitukselle ranta-asemakaavan hyväksymistä Hyväksyminen - Kemiönsaaren kunnanhallitus hyväksyi rantaosayleiskaavan muutoksen..2014, - Kemiönsaaren kunnanvaltuusto hyväksyi rantaosayleiskaavan muutoksen..2014,

17 8 Lisätiedot Lisätietoja rantaosayleiskaavan laatimiseen liittyvistä asioista antavat Kemiönsaaren kunta Åke Lindeberg puhelin (02) faksi (02) sähköposti osoite Vretantie 19, KEMIÖ Kaavan laativa konsultti: - AIRIX Ympäristö Oy Maanmittausinsinööri Petri Hautala puhelin faksi sähköposti osoite PL 669 (Uudenmaankatu 19 A) Turku Turussa AIRIX Ympäristö Oy Petri Hautala maanmittausinsinööri

18 KIMITOÖNS KOMMUN DRAGSFJÄRDS ÖSTRA SKÄRGÅRD ÄNDRING AV STRANDDELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Stranddelgeneralplanändringen utformas i enlighet med MBL 42 som en rättsverkande generalplan. 1 Område och planläggningsobjekt Stranddelgeneralplanändringen (nedan plan) berör områden på Lilla Ängesöns udde Takvedholm samt Sarvklobben, alla belägna ca 11 kilometer söder om Dalsbruk. Bild 1: Planläggningsområdet läge 2 Planläggningens utgångspunkter 2.1 Planläggningssituation Landskapsplanläggning Miljöministeriet har fastställt landskapsplanen för Egentliga Finland den och på basen av markanvändnings- och byggnadslagens 201 fastslagit att, landskapsplanen träder i kraft före denna erhållit laga kraft. I landskapsplanen har planläggningsområdet anvisats som jord- och skogsbruks- /frilufts- /rekreationsområde (MRV).

19 Landskapsplanens anvisade dimensioneringsnorm för strandbebyggande på området är 3-5 fbe/km och andelen strand, som bör anvisas till annat bruk än fritidsbosättning 50 %. I planläggningsområdets nordöstra del har en fornlämning (sm 1143) anvisats. Bild 2: Utdrag ur Egentliga Finlands landskapsplan Generalplanläggning För östra skärgårdens område har en stranddelgeneralplan för Dragsfjärds östra skärgård utarbetats, vilken Sydvästra Finlands miljöcentral fastställt den För planläggningsområdet har en ändring av stranddelgeneralplan för Dragsfjärds östra skärgård utarbetats, vilken godkänts den Enligt ovan nämnda planändring har tre av RA-strandbyggnadsplatser, anvisade på fastigheten i stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds östra skärgård, sammanslagits och anvisats plats i närheten av en befintlig fritidsbostad. Fastighetsägaren önskade bygga flera fritidsbostäder i närheten av varandra så att fritidsbostäderna skulle bilda ett enhetligt område. Förutom detta har en RA-byggnadsplats flyttats från Takvedholmen till Sarvklobben. Bild 2: Stranddelgeneralplan som ändras

20 Detaljplanläggning (tidigare byggnadsplanläggning) Planläggningsområdet har inte detaljplanlagts. Stranddetaljplanläggning (tidigare strandplanläggning) Planläggningsområdet har inte stranddetaljplanlagts. 2.2 Markägoförhållanden Planändringen berör fastighet Takvedholm Fastigheten ägs av Per Christian Rettig & Co Investment AB. 2.3 Byggnadssituation Fastighetens byggnader är belägna i södra delen av Takvedholm. På fastigheten finns en fritidsbostad 159 m2, två bastubyggnader 25 m2, 18 m2, en gäststuga 40 m2 och tre förrådsbyggnader 28 m2, 7m2 ja 11m2. Byggnadernas totala ytareal är 288 m Genomförda basutredningar De viktigaste naturskyddsområdena och objekten är utredda i Egentliga Finlands landskapsplan. Förutom detta baseras stranddelgeneralplanändringen på en utredning gällande områdets naturvärden genomförd vid planändringsberedningen. Nämnda utredning genomfördes under hösten Enligt terrängkartläggaren har inga speciella naturvärden påträffats inom området. En skriftlig rapport kommer att färdigställas och bifogas till planhandlingarna. 2.5 Dimensionering av byggnadsrätten på strandområden Dimensionering av byggnadsrätter har utförts i samband med beredning av den tidigare stranddelgeneralplanen. I och med planändringen revideras placeringen av byggnadsplatserna samt sammanfogas byggnadsplatsers byggnadsrätter och anvisas centrerat i närheten av den befintliga bebyggelsen. Fastighetens strandbyggnadsrätt ändras inte. 3 Preliminära målsättningar 4 Alternativ Planändringens syfte är att anvisa fastighetens strandbyggnadsrätt så, att en RAbyggnadsplats enligt den tidigare planen flyttas till en RA-3 byggnadsplats. PÅ RA-3 byggnadsplatsen har i den ikraftvarande planen anvisats byggnadsrätt genom att sammanfoga fastighetens byggnadsrätter på initiativ av och enligt markägarens målsättningar. Fastighetens byggnadsplatser flyttas och revideras till aningen bättre platser med avseende på byggbarhet, användning och terräng. RA- byggnadsplatsernas byggnadsrätter anvisas enligt följande: På vardera byggnadsplatsen får byggas en högst 150 v-m2 fritidsbostad, en högst 25 v-m2 gäststuga, en högst 25 v-m2 bastubyggnad och ekonomibyggnader. Byggnadernas sammanräknade våningsyta får maximalt uppgå till 200 v-m2. Byggnadsrätten och planbestämmelsen för RA-3 byggnadsplatsen revideras enligt det befintliga byggnadsbeståndet och på basen av tilläggsbyggnation som markägaren planerat. Olika utkastsalternativ utarbetas inte på grund av planläggningsområdets ringa storlek. Planen bereds på basen av byggnadsplaneringen, varmed områdets helhet, natur och landskapsmässiga värden bäst blir beaktade.

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20. Työ: E24835.30.

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20. Työ: E24835.30. KEMIÖNSAAREN KUNTA Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20 Työ: E24835.30.00 Turku, 30.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2008 YLEISTÄ 1 Yleistä VELVOLLISUUS HAKEA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITTAA ILMOITUKSENVARAISESTA

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa.. YLEISTÄ 1 Yleistä VELVOLLISUUS HAKEA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITTAA ILMOI- TUKSENVARAISESTA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI LIITE 6 HÄMMÄRÖN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osalle Naantalin Airismaata ja Sakoluotoa sekä Katteenluodolle laaditaan rantaasemakaava

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa)

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) Kaøvaluonnos 2.3.2015 $ühflrtmi I Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan

Lisätiedot

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1 SISÄLLYSLUETTEL URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 2 2.1 Talousrakennuksen luvan-

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Porvoon kaupunki RAKENNUSJÄRJESTYS

Porvoon kaupunki RAKENNUSJÄRJESTYS Porvoon kaupunki RAKENNUSJÄRJESYS Kaupunginvaltuusto 12.12.2007 143 PORVOON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESYS Kaupunginvaltuusto 12.12.2007 143 SISÄLLYSLUEELO 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 Soveltamisala

Lisätiedot

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA Valtuusto 10.4.2012 10 1 HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA RANTAOSAYLEISKAAVA ON TULLUT VOIMAAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ 25.6.2012 111 LUKUUNOTTAMATTA TILOJA: SUVIRANTA 419-7-1, HONKALA 423-1-94,

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

URJALA, VALAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / 3.2.2012 VALAJÄRVEN KARTANO TILAT:

URJALA, VALAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / 3.2.2012 VALAJÄRVEN KARTANO TILAT: URJALA, VALAJÄRVI VALAJÄRVEN KARTANO TILAT: VALAJÄRVEN KARTANO 1:493, WÄHÄJÄRVENTAUSTA 10:88 JA IMMALA 10:144. Ojansuunvuoren niemessä oleva vanha loma-asuntorakennus RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Rakennusjärjestyksen valmistelutyöryhmän ehdotus 28.10.2010 Kaupunginhallitus muuttanut 21.12.2010 Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.3.2011 Valtuusto hyväksynyt 23.3.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY täyd. 22.4.2015 10.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ISO-TENHETYN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Koskien ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen

Lisätiedot

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 SIPOON KUNTA MAANKÄYTTÖTIIMI p. 09-23 531 Iso Kylätie 18, Nikkilä 04130 Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 SIPOON

Lisätiedot