KEMIÖNSAAREN KUNTA DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIÖNSAAREN KUNTA DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 KAAVASELOSTUS KEMIÖNSAAREN KUNTA DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Tila: Djupvikudden TYÖNUMERO: E27303 TURKU, Sweco Ympäristö Oy

2 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON Sweco Ympäristö Oy 2 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 2015 KEMIÖNSAARI DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Rantaosayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä rantaosayleiskaavakarttaa. Alueelle on laadittu Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosayleiskaava, jonka Dragsfjärdin kunnanvaltuusto hyväksyi Rantaosayleiskaavan muutoksen (jäljempänä kaava) alue sijaitsee Stora Ängeskärin saaressa noin 3 kilometriä Kasnäsin niemen kärjestä etelään. Kaavan muutoksen tarkoituksena on siirtää yksi kiinteistöllä oleva rakennuspaikka rakentamisen, käytön ja maaston kannalta suotuisampaan paikkaan sekä tarkistaa kiinteistön rakennuspaikkojen rakennusoikeudet kunnassa nykyisin käytössä olevan rakennusoikeuden mukaiseksi. Kuva 1: Kaava-alueen sijainti

3 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON Sweco Ympäristö Oy 3 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PERUSTIEDOT 1.1 Maakuntakaavoitus Ympäristöministeriö on vahvistanut Varsinais-Suomen maakuntakaavan Maakuntakaavassa kaava-alue on osoitettu maa- ja metsätalous- /retkeily /virkistysalueena (MRV). Kaava-alue kuuluu myös kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeään alueeseen. Kaava-alue sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulle Saaristomeren yhteistoiminta alueen kehittämisvyöhykkeeseen. Maakuntakaavan osoittama rantarakentamisen mitoitusnormi alueella on 5-7 lay/km ja muuhun kuin loma-asutukseen osoitettavan rannan määrä 40%. Kuva 2: Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavasta 1.2 Yleiskaavoitus Suunnittelualueella on voimassa Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosayleiskaava, jonka Dragsfjärdin kunnanvaltuusto hyväksyi Yleiskaavassa kaava-alue on osoitettu loma-asuntojen alueena (RA) sekä maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M-1).

4 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON Sweco Ympäristö Oy 4 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 2015 Kuva 2: Ote muutettavasta rantaosayleiskaavasta 1.3 Asemakaavoitus (rakennuskaavoitus) Kaava-alueelle ei ole laadittu asemakaavaa. 1.4 Ranta-asemakaavoitus (rantakaavoitus) Kaava-alueelle ei ole laadittu ranta-asemakaavaa. 1.5 Rakennusjärjestys Kemiönsaaren kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan Se korvasi Dragsfjärdin kunnan hyväksytyn rakennusjärjestyksen. Rakennuspaikan tulee sijainniltaan, muodoltaan, maasto-olosuhteiltaan ja maaperältään olla tarkoitukseen sopiva. Sen tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3000 m², itsenäinen kiinteistö joka on muodostettu ennen kuin tämä rakennusjärjestys on saanut lainvoiman, joka on pienempi kuin 3000 m2, mutta kuitenkin vähintään 2000 m2, voidaan hyväksyä rakennuspaikaksi jos se muuten täyttää tässä rakennusjärjestyksessä rakennuspaikalle asetetut ehdot. Vahvistetussa kaavassa vaatimus rakennuspaikan koosta voi olla tästä poikkeava. Rakennuspaikka joka on tarkoitettu muuhun kuin asumiseen, on sijainniltaan, muodoltaan, maasto-olosuhteiltaan ja maaperältään sovelluttava tarkoitukseensa. Rakennuspaikan vähimmäiskokoa koskee asuinrakennusta koskevat määräykset. Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan suorittaa sen estämättä mitä edellä tässä pykälässä on määrätty, jos rakennuspaikka pysyy samana. Tämä pykälän määräyksiä ei sovelleta alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. Loma-asumiseen tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden lomarakennuksen, vierasmajan 25 m2, saunan 25 m2 ja talousrakennuksia, kokonaisrakennusoikeus on 240 k-m2. Kerrosluku ja kerrosala lasketaan ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti. Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enintään 15 % rakennuspaikan pinta-alasta. Asemakaavaalueen ulkopuolella voidaan sallia rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisten tilojen sijoittaminen maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle, mikäli se ottaen huomioon rakennus ja sen käyttötarkoitus sekä soveltuminen rakennettuun ympäristöön on mahdollista.

5 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON Sweco Ympäristö Oy 5 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 2015 Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennus tulee sijoittaa siten, että se ei riko rannan luonnollista ääriviivaa ja siten että jätevesien käsittely voidaan ratkaista. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. Maasto tulee säilyttää luonnonmukaisessa tilassa. Asuinrakennuksen/rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla yleensä vähintään 30 metriä ja asunnon alimman lattiatason vähintään 2,5 metriä keskiveden korkeudesta. Saunarakennuksen saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee yleensä olla vähintään 10 metriä, ei kuitenkaan lähempänä kuin että saunan jätevedet voidaan hyväksytyllä tavalla johtaa ja käsitellä. Katettu terassi saa olla, 1/3 rakennuksen kerrosalasta, rakennuksissa jotka ovat alle 60 m2 katettu terassi saa olla 20 m2. Venevajan rakentaminen on sallittua yksittäisissä tapauksissa, kun se on elinkeinon tai ammatinharjoittamisen vuoksi perusteltua ja pysyvän asunnon yhteyteen olemassa olevalle kyläalueelle ja jossa perinteisesti on sijainnut venevajoja. Rakentaminen on myös sallittua silloin kun muita erityisiä syitä on olemassa. 1.6 Rakennuskiellot Suunnittelualueeseen ei kohdistu rakennuskieltoja. 1.7 Päätökset ja suunnitelmat Kaavamuutos lähti liikkeelle kaava-alueen maanomistajien aloitteesta alustavilla keskusteluilla kunnan edustajan kanssa. 1.8 Pohjakartta Yleiskaavan pohjakarttana on Maanmittauslaitoksen numeerinen maastokartta mittakaavassa 1: TIF-muodossa kartastokoordinaattijärjestelmässä (KKJ). Maastokartta on täydennetty numeerisella kiinteistörajakartalla (NKRK) eli aineistolla, joka sisältää kiinteistörajat ja -tunnukset. 1.9 Kantakiinteistöt, kiinteistöjako ja maanomistus Rantaosayleiskaavan kantakiinteistövuosi on Kaavan muutos tehdään nykyinen kiinteistöjako huomioiden. Kaavan muutos koskee kiinteistöä Djupvikudden Kiinteistön omistaa Jan Eric Räihä sekä Lars Robert Räihä. 2. PERUSSELVITYKSET Maakuntakaavan tietojen ja muutettavan kaavan perusselvitysten lisäksi kaavan laadinnan aikana tarkistetaan ympäristöhallinnon OIVA palvelun tiedot kaavan muutosalueelta. 2.1 Luontoselvitys Tärkeimmät luonnonsuojelualueet ja kohteet on selvitetty Varsinais-Suomen maakunta-kaavassa. Tämän lisäksi rantayleiskaavan muutos perustuu muutettavan kaavan laadinnan aikana tehtyyn luontoselvitykseen. Em. selvitys on tehty vuonna Kaava muutoksen laadinnan aikana esille tulevat luontoarvot selvitetään tarvittaessa.

6 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON Sweco Ympäristö Oy 6 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT Alueella ei ole vakituista asutusta eikä työpaikkoja. 4. RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 4.1 Kokonaisrakenne ja maankäyttö Kiinteistöllä olevat purkukuntoiset rakennukset sijaitsevat muutettavan kaavan mukaisella rakennuspaikalla kiinteistön itäosassa. Rakennukset ovat huonokuntoisia, eikä niitä enää tulla käyttämään. Rakennusten purkaminen tulee varmistaa rakennuslupavaiheessa kunnan rakennuslupaviranomaisen toimesta, kun kaavan muutoksen mukaiselle rakennuspaikalle haetaan rakennuslupaa. Edellä todetun lisäksi kaava-alueen eteläosan kahdesta rakennuspaikasta toinen on rakennettu. 4.2 Palvelut Kaava-alue tukeutuu Kasnäsin sekä Kemiön keskustan palveluihin. 4.3 Yhdyskuntatekninen huolto Kaavamuutosalueella ei ole varsinaista vesi- ja viemäriverkkoa. Kiinteistön jätevesien käsittely on hoidettava ympäristöviranomaisten hyväksymällä tavalla. 4.4 Liikenne Kaava-alue sijaitsee saaressa, jossa ei ole tiestöä ja johon ei kulje yhteysalusta. 5. LUONNONYMPÄRISTÖ Dragsfjärdin saaristo kuuluu Varsinais-Suomen saaristoon, joka yhdessä Ahvenanmaan alueen kanssa muodostaa maailman suurimman sisävesisaariston. Ihmisen vaikutus luonnonympäristössä on selvästi nähtävissä. Varsinkin sisäsaariston saaret ovat usein topografialtaan hyvin vaihtelevia ja kallioperää peittää paikoin varsin ohut moreenipeite. Vallitsevana kasvillisuutena on havupuusto, mikä saattaa suurimmilla saarilla muuttua paikoin lehtomaiseksi metsäksi varsinkin aiemmin vedenpeitossa olleissa painanteissa. Kulutukselle herkimpiä ovat rantahietikot ja kallio paljastumat. Alueella suoritetun luonnoninventoinnin (vuodelta 1974) mukaan, jota on tarkennettu vuonna 1988 väri-infra ilmakuvien perusteella suoritetulla peitteisyysinventoinnilla, ilmenee runsaasti alueita, joilla esiintyy harvinaisia tai muuten erityisen arvokkaita kasvilajeja. Tärkeimmät luonnonsuojelualueet ja -kohteet on selvitetty Varsinais-Suomen maakuntakaavoissa. Rantayleiskaavan luontoselvitys (AIR-IX Suunnittelu, 1993) ja sen täydennys (Suunnittelukeskus Oy, 2001) on julkaistu erillisinä raportteina. Seutukaavan mukaiset suojelualueet sekä luontoselvitysten perusteella arvokkaat alueet ja kohteet on osoitettu rantayleiskaavassa erilaisilla suojelumerkinnöillä.

7 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON Sweco Ympäristö Oy 7 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 2015 Muutettavassa rantaosayleiskaavassa ja maakuntakaavassa ei ole kaava-alueelle osoitettu merkittäviä ympäristöarvoja. Myöskään OIVA palvelun tietojen mukaan alueella ei ole merkittäviä ympäristöarvoja. 6. TAVOITTEET 6.1 Mitoitus ja yksityiskohtaiset tavoitteet Mitoitus Kaavamuutoksella ei muuteta voimassa olevan Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosayleiskaavan mitoitusta eikä mitoitusperusteita Tavoitteet Muutettavassa kaavassa kiinteistölle Djupvikudden on osoitettu yhteensä kolme loma-asunnonrakennuspaikkaa. Kaavan muutoksen tavoitteena on nyt siirtää yhtä rakennuspaikkaa kiinteistöllä niin, että se tulee rakentamisen, käytön ja maaston kannalta suotuisampaan paikkaan. Kiinteistön muut rakennuspaikat pysyvät ennallaan. Kiinteistön rakennuspaikkojen rakennusoikeus osoitetaan aiemmin Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaava-alueelle laadittujen kaavan muutosten mukaisesti. 7. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SEN PERUSTELUT 7.1 Yleisperustelu ja -kuvaus Muutettavan kaavan mukainen yksi rakennuspaikka on osoitettu rakentamisen, käytön ja sijainnin kannalta katsottuna parempaan paikkaan. Kaava-alueen rakennuspaikkojen rakennusoikeus on osoitettu kunnassa viime aikoina laadittujen kaavan muutosten mukaisesti. Kaavan muutos on laadittu muutettavan rantaosayleiskaavan merkintöjen ja mitoitusnormien pohjalta. Vapaan rannan määrä ei muutu verrattuna muutettavaan kaavaan. 7.2 Maanomistus Kaavan muutos parantaa naapurikiinteistöjen rakennuspaikkojen viihtyvyyttä. Muutettavan kaavan mukainen siirrettävä rakennuspaikka sijaitsee paikassa, jossa vesistön kapeudesta johtuen on kaksi kolme rakennuspaikkaa lähekkäin. Rakennuspaikan siirron myötä paranee kahden naapurikiinteistön rakennuspaikkojen viihtyvyys. Rakennuspaikan siirtäminen on tehty niin, että kaava-alueen rakennuspaikat säilyvät samalla maanomistusyksiköllä, kiinteistöllä ja palstalla. Rakennuspaikat sijaitsevat lähekkäin kiinteistön samalla puolella. 7.3 Kokonaismitoitus Maakuntakaavan osoittama rantarakentamisen mitoitusnormi alueella on 5-7 lay/km ja muuhun kuin loma-asutukseen osoitettavan rannan määrä 40%.

8 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON Sweco Ympäristö Oy 8 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Maankäyttö Rantayleiskaavan muutoksen mitoitus perustuu voimassa olevan rantayleiskaavan mitoitukseen. Em. mitoitusta ei muuteta kaavamuutoksella Loma-asuntoalueet Loma-asutusta varten on kaavassa osoitettu kolme loma-asunnon rakennuspaikka (RA),. Yksi rakennuspaikka on osoitettu muutettavaan rantaosayleiskaavaan verrattuna rakentamisen, käytön ja sijainnin kannalta katsottuna parempaan paikkaan ja kaksi rakennuspaikkaa on osoitettu muutettavan kaavan mukaisesti. Kaavakartan yleis- ja poikkeusmääräyksissä on annettu rakennuspaikkaa koskevia kaavamääräyksiä muutettavan rantaosayleiskaavan pohjalta Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M-1) Maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M-1) on osoitettu muutettavan kaavan perusteella alue, jolle sallitaan ainoastaan maa- ja metsätaloutta tai kalastuselinkeinoa palveleva muu kuin asuinrakentaminen sekä erikseen merkinnällä osoitetun rantasaunan rakentaminen. Alueen loma- ja asuinrakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty RAalueille, mikä se maaston tai maiseman puolesta on ollut mahdollista. 7.5 Alueelle kulkeminen Rantaosayleiskaava-alue sijaitsee saaressa, jossa ei ole tiestöä. Saareen ei kulje yhteysaluksia. 7.6 Palvelut Kaava ei sisällä palvelualuevarauksia. Loma-asutuksen tarvitsemat palvelut ovat Kasnäsissä sekä Kemiön keskustassa 7.7 Yhdyskuntatekninen huolto Kaava-alueen kiinteistöjen jätevesien käsittely hoidetaan ympäristöviranomaisten hyväksymällä tavalla. Kiinteän jätteen osalta noudatetaan Kemiönsaaren kunnan jätehuoltomääräyksiä jätteen keräyksestä, lajittelusta, säilyttämisestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja käsittelystä. 7.8 Luonnonympäristö Kaavan muutos perustuu aiemmin tehtyihin selvityksiin ja alueelta olemassa oleviin tietoihin. Em. tietojen mukaan kaava-alueella ei ole merkittäviä ympäristöarvoja. Vapaan rannan määrä ei vähene. Rakennuspaikkojen määrä ei lisäänny. Yksi rakennuspaikka siirretään vesistön kannalta katsottuna parempaan paikkaan verrattuna muutettavaan kaavaan. Luonnonympäristö ja maisema on huomioitu kaavamääräyksin:

9 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON Sweco Ympäristö Oy 9 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 2015 RA -rakennuspaikan rakennusten tulee muodostaa yksi yhtenäinen pihapiiri siten, että rakennukset sijoittuvat enintään 40 m:n päähän toisistaan. Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 20 m:n päähän rantaviivasta. Enintään 25 kerrosneliömetrin suuruisen sauna- tai varastorakennuksen saa maaston ja kasvillisuuden salliessa rakentaa lähemmäksi, kuitenkin vähintään 10 m:n päähän rantaviivasta. Uudisrakennukset tulee sovittaa huolellisesti maisemaan ja niiden tulee sopeutua olemassa olevien rakennusten rakennustapaan ja -tyyliin. Alueelle ei saa loma-asuntojen yhteyteen rakentaa venevajaa Toteuttaminen Kaavan muutoksen mukaisten rakennuspaikkojen rakentaminen toteutuu rantaosayleiskaavan muutoksen saatua lainvoiman maanomistajan suunnitelmien mukaisesti. 8. ARVIO RANTAOSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSISTA 8.1. Ympäristövaikutukset Rakennuspaikkojen määrä ei lisäänny eikä vapaan rannan määrä vähene. Kaavan muutoksella siirretään muutettavan kaavan mukainen yksi rakennuspaikka maanomistajien tavoitteiden mukaisesti alueelle, johon se rakentamisen, käytön ja maaston kannalta paremmin soveltuu. Rakennuspaikat on pyritty sijoittamaan niin, että rakennuspaikkojen rakennettavuus sekä maisemalliset arvot tulee huomioitua mahdollisimman hyvin. Rakennukset voidaan sijoittaa rakennuspaikalle niin, että maisemassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Rakennuspaikka siirretään vesistön kannalta katsottuna parempaan paikkaan verrattuna muutettavaan kaavaan. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 8.2 Vaikutukset lähialueisiin Kaavan muutos parantaa naapurikiinteistöjen rakennuspaikkojen viihtyvyyttä. Muutettavan kaavan mukainen siirrettävä rakennuspaikka sijaitsee paikassa, jossa vesistön kapeudesta johtuen on kaksi kolme rakennuspaikkaa lähekkäin. Rakennuspaikan siirron myötä paranee kahden naapurikiinteistön rakennuspaikkojen viihtyvyys. Rakennuspaikan siirtäminen on tehty niin, että kaava-alueen rakennuspaikat säilyvät samalla maanomistusyksiköllä, kiinteistöllä ja palstalla. Rakennuspaikat sijaitsevat lähekkäin kiinteistön samalla puolella. 8.3 Muut vaikutukset Kaavalla ei voida katsoa olevan muita vaikutuksia.

10 KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON Sweco Ympäristö Oy 10 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUVAIHEET 9.1. Luonnosvaihe - kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuivat kunnan tekninen lautakunta päätti kaavan vireille tulosta kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin kunnan ilmoitustaululla Samalla asetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtäville - ns. laatimisvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) hoidettiin asettamalla kaavaluonnos nähtäville _._. _._.2015 väliseksi ajaksi Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.2 Ehdotusvaihe - tekninen lautakunta päätti asettaa kaavan virallisesti nähtäville _._ tarvittavat lausuntopyynnöt lautakunnilta ja viranomaisilta - kaavaehdotus oli nähtävillä _._. - _._ tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti esittää kunnanhallitukselle ranta-asemakaavan hyväksymistä _._.2015, 9.3 Hyväksyminen - Kemiönsaaren kunnanhallitus hyväksyi rantaosayleiskaavan muutoksen _._.2015, - Kemiönsaaren kunnanvaltuusto hyväksyi rantaosayleiskaavan muutoksen _._.2015, Turussa, Sweco Ympäristö Oy Petri Hautala maanmittausinsinööri Niko-Petteri Salo kartoittaja, maanmittausinsinööriopiskelija LIITTEET: Liite 1 : Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

11 KEMIÖNSAAREN KUNTA DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rantaosayleiskaavan muutos laaditaan MRL 42 :n mukaiseksi oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. 1 Alue ja suunnittelun kohde Rantaosayleiskaavan muutoksen (jäljempänä kaava) alue sijaitsee Stora Ängeskärin saaressa noin 3 kilometriä Kasnäsin niemen kärjestä etelään. Kuva 1: Kaava-alueen sijainti 2 Suunnittelun lähtökohdat 2.1 Kaavoitustilanne Maakuntakaavoitus Ympäristöministeriö on vahvistanut Varsinais-Suomen maakuntakaavan Maakuntakaavassa kaava-alue on osoitettu maa- ja metsätalous- /retkeily /virkistysalueena (MRV). Kaava-alue kuuluu myös kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeään alueeseen. Kaava-alue sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulle Saaristomeren yhteistoiminta alueen kehittämisvyöhykkeeseen.

12 Maakuntakaavan osoittama rantarakentamisen mitoitusnormi alueella on 5-7 lay/km ja muuhun kuin loma-asutukseen osoitettavan rannan määrä 40%. Kuva 2: Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavasta Yleiskaavoitus Suunnittelualueella on voimassa Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosayleiskaava, jonka Dragsfjärdin kunnanvaltuusto hyväksyi Yleiskaavassa kaava-alue on osoitettu loma-asuntojen alueena (RA) sekä maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M-1). Kuva 2: Ote muutettavasta rantaosayleiskaavasta Asemakaavoitus (aiemmin rakennuskaavoitus) Kaava-alueelle ei ole laadittu asemakaavaa. Ranta-asemakaavoitus (aiemmin rantakaavoitus) Kaava-alueelle ei ole laadittu ranta-asemakaavaa.

13 2.2 Maanomistus Kaavan muutos koskee kiinteistöä Djupvikudden Kiinteistön omistaa Jan Eric Räihä sekä Lars Robert Räihä. 2.3 Rakentamistilanne Kiinteistöllä oleva purkukuntoinen rakennus sijaitsee muutettavan kaavan mukaisesti kiinteistön koillisosassa. Rakennus on huonokuntoinen eikä sitä enää tulla käyttämään. Rakennuksen purkaminen tulee olemaan uuden rakennusluvan ehtona. Edellä todetun lisäksi kaava-alueen eteläosan kahdesta rakennuspaikasta toinen on rakennettu. 2.4 Tehdyt perusselvitykset Tärkeimmät luonnonsuojelualueet ja kohteet on selvitetty Varsinais-Suomen maakuntakaavassa. Tämän lisäksi rantayleiskaavan muutos perustuu muutettavan kaavan laadinnan aikana tehtyyn luontoselvitykseen. Em. selvitys on tehty vuonna Kaavan muutoksen laadinnan aikana esille tulevat luontoarvot selvitetään tarvittaessa. 2.5 Rakennusoikeuden mitoittaminen ranta-alueilla Rakennusoikeuden mitoittaminen on tehty nyt muutettavassa rantaosayleiskaavassa. Kaavan muutoksella tarkistetaan voimassa olevan rantaosayleiskaavan rakennuspaikan sijaintia. Kiinteistön rantarakennusoikeuden määrä ei muutu. 3 Alustavat tavoitteet Kaavan muutoksen tavoitteena on siirtää yksi kiinteistöllä oleva voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukainen rakennuspaikka rakentamisen, käytön ja maaston kannalta suotuisampaan paikkaan. Ko. siirrettävällä rakennuspaikalla oleva rakennus on purkukuntoinen, joten rakennuspaikan siirto on nyt ajankohtaista. Uutta rakennuslupaa myönnettäessä ehtona pitää olla vanhan rakennuksen purkaminen sekä hävittäminen asian mukaisesti. Rakennuspaikan rakennusoikeus osoitetaan aiemmin Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaava-alueelle laadittujen kaavan muutosten mukaisesti. 4 Laadittavat vaihtoehdot Erilaisia luonnosvaihtoehtoja ei laadita kaava-alueen suppeudesta johtuen. Kaava laaditaan yhteistyössä maanomistajan, kaavan laatijan sekä kunnan kaavoitusviranomaisen kansa. 5 Arvioitavat vaikutukset 6 Osalliset Suunnittelun yhteydessä arvioidaan suunnitelmasta aiheutuvat - taloudelliset vaikutukset - liikenteelliset vaikutukset - ympäristövaikutukset (luonto, maisema, maaperä, vesialueet) Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: Maanomistajat ja asukkaat - kaavoitettavan alueen maanomistajat - lähialueiden maanomistajat

14 Kunnan hallintokunnat - rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta - tekninen lautakunta Viranomaiset - Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (alueiden käyttö, luonnonsuojelu) - Varsinais-Suomen liitto (maakuntakaavoitus) Osallisten luetteloa täydennetään tarvittaessa. 7 Työvaiheet, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Luonnosvaihe - kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuivat kunnan tekninen lautakunta päätti kaavan vireille tulosta kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin kunnan ilmoitustaululla Samalla asetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtäville - ns. laatimisvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) hoidettiin asettamalla kaavaluonnos nähtäville _._. _._.2015 väliseksi ajaksi Ehdotusvaihe - tekninen lautakunta päätti asettaa kaavan virallisesti nähtäville _._ tarvittavat lausuntopyynnöt lautakunnilta ja viranomaisilta - kaavaehdotus oli nähtävillä _._. - _._ tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti esittää kunnanhallitukselle ranta-asemakaavan hyväksymistä _._.2015, Hyväksyminen - Kemiönsaaren kunnanhallitus hyväksyi rantaosayleiskaavan muutoksen _._.2015, - Kemiönsaaren kunnanvaltuusto hyväksyi rantaosayleiskaavan muutoksen _._.2015, 8 Lisätiedot Lisätietoja rantaosayleiskaavan laatimiseen liittyvistä asioista antavat Kemiönsaaren kunta Åke Lindeberg puhelin (02) sähköposti osoite Vretantie 19, KEMIÖ Kaavan laativa konsultti: - Sweco Ympäristö Oy Maanmittausinsinööri Petri Hautala puhelin sähköposti osoite PL 669 (Uudenmaankatu 19 A) Turku

15 Turussa , Sweco Ympäristö Oy Petri Hautala maanmittausinsinööri Niko-Petteri Salo kartoittaja, maanmittausinsinööriopiskelija

16 KIMITOÖNS KOMMUN ÄNDRING AV DRAGSFJÄRDS VÄSTRA SKÄRGÅRDS STRANDDELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Stranddelgeneralplanen utarbetas till en rättsverkande generalplan enligt MBL Område och planläggningsobjekt Området för stranddelgeneralplanändringen (nedan plan) är belägen på Stora Ängeskär ca 3 kilometer från Kasnäs udde söderut. Bild 1: Planläggningsområdet läge 2 Planeringens utgångspunkter 2.1 Planläggningssituation Landskapsplanläggning (regionplanläggning) Miljöministeriet har fastställt regionplanen för Egentliga Finland den I regionplanen har planläggningsområdet anvisats som jord- och skogsbruksområde /frilufts / rekreationsområde (MRV). Planläggningsområde tillhör också ett område som är betydelsefullt med avseende på kulturmiljö eller landskap. Planläggningsområdet är i landskapsplanen beläget inom utvecklingszonen för Skärgårdshavets samarbetsområde.

17 Landskapsplanens dimensioneringsnorm för strandbebyggelse inom området är 5-7 fbe/km och till annan än fritidsbebyggelse anvisad andel strand bör uppgå till 40 %. Bild 2: Utdrag ur Egentliga Finlands landskapsplan Generalplanläggning Inom planläggningsområdet gäller Dragsfjärds västra skärgårds stranddelgeneralplan, vilken Dragsfjärds kommunfullmäktige godkänt den I generalplanändringen är planläggningsområdet anvisat som område för fritidsbostäder (RA) samt jord- och skogsbruksdominerat område (M-1). Bild 3: Utdrag ur stranddelgeneralplan som ändras Detaljplanläggning (tidigare byggnadsplanläggning) För planläggningsområdet har inga detaljplaner utarbetats. Stranddetaljplanläggning (tidigare strandplanläggning) För planläggningsområdet har inga stranddetaljplaner utarbetats.

18 2.2 Markägoförhållanden Planändringen gäller fastighet Djupvikudden Fastigheten ägs av Jan Eric Räihä och Lars Robert Räihä. 2.3 Byggnadssituation På fastigheten finns en byggnad i rivningsskick som är belägen i tidigare plans nordvästra del. Byggnaden är i dåligt skick och kommer inte att användas mer. Byggnadens rivning kommer att vara ett villkor för beviljande av ett nytt byggnadstillstånd. 2.4 Genomförda grundutredningar De viktigaste naturskyddsområdena och objekten har utretts i och med utarbetning av Egentliga Finlands landskapsplan. Förutom detta baseras strandgeneralplanändringen på en naturutredning som utarbetats i samband med utarbetning av den tidigare planen. Nämnda utredning har utarbetats år Vid planändringens bearbetning framkommande naturvärden utreds vid behov. 2.5 Dimensionering av byggnadsrätt på strandområden Dimensioneringen av byggnadsrätten har utförts vid utarbetning av den tidigare stranddelgeneralplanen. Vid planändringen revideras byggnadsplatsens placering enligt gällande plan. Mängden strandbyggnadsrätt på fastigheten ändras inte. 3 Preliminära målsättningar 4 Alternativ Planändringens målsättning är att flytta en byggnadsplats, enligt den gällande stranddelgeneralplanen, till en, med avseende på byggbarhet, användning och terräng, bättre plats. På ifrågavarande byggnadsplats belägen byggnad, är i nuläget i dåligt skick, varför flyttning av byggnadsplatsen nu blir aktuell. Villkor för att erhålla nytt byggnadslov bör vara att den gamla byggnaden rivs och undanröjs på ett ändamålsenligt sätt. Mängden byggnadsplatser på fastigheten och byggnadsplatsens byggandsrätt ökar inte i jämförelse med nuvarande plan. Olika utkastsalternativ utarbetas inte på grund av planläggningsområdet ringa storlek. Planen utarbets i samarbete mellan markägaren, planläggningskonsulten samt kommunens planläggningsmyndighet. 5 Konsekvensbedömning 6 Delaktiga I samband med planläggningen bedöms planens konsekvenser med avseende på - ekonomiska konsekvenser - trafikmässiga konsekvenser - miljökonsekvenser (natur, landskap, markgrund, vattenområden) På basen av preliminär granskning utgörs de delaktiga av: Markägare och invånare - planläggningsområdets markägare

19 - närområdens markägare Kommunens förvaltning - byggnads- och miljötillsynsnämnden - tekniska nämnden Myndigheter - Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral (områdesanvändning, naturskydd) - Egentliga Finlands förbund (landskapsplanläggning) Förteckningen över delaktiga kompletteras vid behov. 7 Arbetsskeden, deltagande och växelverkan Utkastsskede - planutkast samt program för deltagande och bedömning färdigställdes den kommunens tekniska nämnd tog beslut om att anhängiggöra planen den kungörelse om planens anhängiggörelse publicerades på kommunens anslagstavla den Vid samma tidpunkt ställdes programmet för deltagande och bedömning samt planutkastet ut till påseende. - det s.k. beredningsskedets hörande (MBL 62 ) skedde genom att ställa ut planutkastet till påseende under tidsperioden _._. _._.2015 Förslagsskede - tekniska nämnden fattade beslut den _._.2015 om att ställa ut planen till allmänhetens påseende - erforderliga utlåtanden inbegärs från nämnder och myndigheter - planförslaget var utställt till påseende under tidsperioden _._. - _._ tekniska nämnden godkände planförslaget och beslöt att förorda stranddelgeneralplanändringens godkännande för kommunstyrelsen _._.2015, Godkännande - Kimitoöns kommunstyrelse godkände stranddelgeneralplanändringen den _._.2015, - Kimitoöns kommunfullmäktige godkände stranddelgeneralplanändringen den _._.2015, 8 Tilläggsuppgifter Tilläggsuppgifter gällande stranddelgeneralplanberedningen ges av Kimitoöns kommun Åke Lindeberg telefon (02) e-post adress Vretavägen 19, KIMITO Planläggningskonsult: - Sweco Ympäristö Oy Lantmäteriingenjör Petri Hautala telefon e-post adress PB 669 (Nylandsgatan 19 A) Åbo

20 I Åbo Sweco Ympäristö Oy Petri Hautala lantmäteriingenjör Niko-Petteri Salo kartläggare, ingenjörsstuderande (lantmäteri)

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tila: Takvedholm 322-495-13-1. Työ: E26496. Turku, 31.1.

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tila: Takvedholm 322-495-13-1. Työ: E26496. Turku, 31.1. KEMIÖNSAAREN KUNTA Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Tila: Takvedholm 322-495-13-1 Työ: E26496 Turku, 31.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20. Työ: E24835.30.

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20. Työ: E24835.30. KEMIÖNSAAREN KUNTA Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20 Työ: E24835.30.00 Turku, 30.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Bergön kylä Bergös by. Kiinteistöt Fastigheter Berghamn 322-488-1-97 Bergudd 322-488-1-98. Työ/arbete: E25090

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Bergön kylä Bergös by. Kiinteistöt Fastigheter Berghamn 322-488-1-97 Bergudd 322-488-1-98. Työ/arbete: E25090 Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Bergön kylä Bergös by Bergholmenin ranta-asemakaavan muutos Stranddetaljplaneändring för Bergholm Kiinteistöt Fastigheter Berghamn 322-488-1-97 Bergudd 322-488-1-98

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan kylä Rosala by. Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan kylä Rosala by. Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Rosalan kylä Rosala by Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan Kiinteistöt Fastigheten Hasselbacka 322-507-20-0 Julibacken 322-507-20-1 Hasselberga 322-507-20-2

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS INKOON KUNTA Kuruuddenin ranta-asemakaavan tarkistus KAAVAEHDOTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 15.05.2014 1/21 1 Perus- ja tunnistetiedot Kunta: Kaavan laatija: Inkoon kunta Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2008 YLEISTÄ 1 Yleistä VELVOLLISUUS HAKEA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITTAA ILMOITUKSENVARAISESTA

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa.. YLEISTÄ 1 Yleistä VELVOLLISUUS HAKEA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITTAA ILMOI- TUKSENVARAISESTA

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

163-RAK1502 SÄKYLÄN KUNTA RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio 0.9 13.4.2015. Nosto Consulting Oy

163-RAK1502 SÄKYLÄN KUNTA RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio 0.9 13.4.2015. Nosto Consulting Oy 163-RAK1502 SÄKYLÄN KUNTA RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 13.4.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI LIITE 6 HÄMMÄRÖN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osalle Naantalin Airismaata ja Sakoluotoa sekä Katteenluodolle laaditaan rantaasemakaava

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät. Rannankulman ranta-asemakaava. Työt: E25822

SÄKYLÄN KUNTA. Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät. Rannankulman ranta-asemakaava. Työt: E25822 SÄKYLÄN KUNTA Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät Rannankulman ranta-asemakaava Työt: E25822 Turku, 8.2.2013, tark. 27.3.2014, 19.8.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi

Lisätiedot

JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS

JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS Kouvolan kaupunki Maankäyttö Maankäytön suunnittelu KAAVASELOSTUS JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS SONNANJÄRVEN PAJULAHDENNIEMEN JA NISKAJÄR- VEN RIIHINIEMEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy 10.2.2013 päivättyyn ja 30.5.2013 korjattuun Lestijärven ranta-asemakaavan korttelia 26 sekä lähivirkistysaluetta koskevaan ranta-asemakaavakarttaan 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.11.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 18.11.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa Kommunfullmäktige Kunnanvaltuustossa. Mustasaari. Mittakaava

Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa Kommunfullmäktige Kunnanvaltuustossa. Mustasaari. Mittakaava Detaljplan gällande Bockberget utvidgning 2 i Oravais by och Vörå kommun. Asemakaava koskien Bockberget laajennus 2 Oravaisten kylässä ja Vöyrin kunnassa. Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2015 P22621 SELOSTUS 1 (24) Seppänen Pekka 2.3.2015 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011 NAANTALIN KAUPUNKI Röölän taajamaosayleiskaava Työ: 22118 Turku, 12.8.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO-VIHTARI JA SUURI- PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN ALUEILLA

HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO-VIHTARI JA SUURI- PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN ALUEILLA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Heinäveden kunta HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO-VIHTARI JA SUURI- PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN ALUEILLA Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty:

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Ekniemen asemakaava ja asemakaavan muutos. Työ: E23217. Turku, 29.4.2010, 5.8.2010

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Ekniemen asemakaava ja asemakaavan muutos. Työ: E23217. Turku, 29.4.2010, 5.8.2010 KEMIÖNSAAREN KUNTA Ekniemen asemakaava ja asemakaavan muutos Työ: E23217 Turku, 29.4.2010, 5.8.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNKI: KYLÄ: ALUE: TAMPERE VATTULA VATTULAN RANTA- ASEMAKAAVA-ALUE Air-Ix Ympäristö Oy, 2005 PL 453 33101 TAMPERE Puh. (03) 2442 111 Fax (03) 2616019

Lisätiedot

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa)

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) Kaøvaluonnos 2.3.2015 $ühflrtmi I Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot