Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Bergön kylä Bergös by. Kiinteistöt Fastigheter Berghamn Bergudd Työ/arbete: E25090

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Bergön kylä Bergös by. Kiinteistöt Fastigheter Berghamn 322-488-1-97 Bergudd 322-488-1-98. Työ/arbete: E25090"

Transkriptio

1 Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Bergön kylä Bergös by Bergholmenin ranta-asemakaavan muutos Stranddetaljplaneändring för Bergholm Kiinteistöt Fastigheter Berghamn Bergudd Työ/arbete: E25090 Turku/Åbo, AIRIX Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja Helsinki

2 KEMIÖNSAAREN KUNTA BERGÖN KYLÄ BERGHOLMENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. PERUSTIEDOT Ranta-asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä rantaasemakaavakarttaa. Ranta-asemakaavan muutos koskee Kemiönsaaren kunnan Bergön kylän tiloja Berghamn ja Bergudd Ranta-asemakaavan muutos koskee vahvistetun rantakaavan korttelia 5. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 5a ja 5b sekä maa- ja metsätalousaluetta. 1.1 Alueen sijainti Kaava laaditaan Kemiönsaaren kunnan Bergön kylän tiloille Berghamn ja Bergudd Kaava-alue koostuu yhdestä saaresta. Alue sijaitsee noin 4 km Taalintehtaalta etelä-kaakkoon Hangonselän suuntaan. 1.2 Kaavoitustilanne Maakuntakaavoitus Vaiheittain vahvistetut seutukaavat ovat voimassa maakuntakaavana, kunnes uusi laadittavana oleva maakuntakaava saa lainvoiman. Seutukaavoissa kaava-alueen saari on osoitettu MM2 200L - alueeksi. Loma-asutuksen mitoitusnormi alueella

3 KEMIÖNSAAREN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 3 BERGHOLMENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 (96-8) on 3-5 loma-asuntoyksikköä rantakilometriä kohden. Muuhun kuin lomarakentamiseen osoitettu rannan määrä tulisi olla vähintään 50 %. Vahvistuskäsittelyssä olevassa maakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu maaja metsätalous- / retkeily- / virkistysalueena (MRV). Yleiskaavoitus Alueella on voimassa Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty Rantaosayleiskaavassa kaavoitettavalle alueelle on osoitettu kaksi loma-asunnon rakennuspaikka. Vireillä olevassa Dragsfärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavassa kaavamuutoksen alue kuuluu alueeseen, jolla loma-asunnon rakennusoikeus on 240 k-m2. Ranta-asemakaavoitus Alueelle on laadittu ranta-asemakaava, joka on vahvistettu Rantaasemakaavassa kaavan muutos alueelle on osoitettu kaksi loma-asunnon rakennuspaikkaa. Em. kaavan mukainen rakennusoikeus on kiinteistön 1:97 rakennuspaikalla 150 k-m (loma-asunto 120 k-m2, sauna 30 k-m2) ja kiinteistön 1:98 rakennuspaikan rakennusoikeus on 120 k-m2 ( loma-asunto 100 k-m2, sauna 20 k-m2). 1.3 Rakennusjärjestys Kemiönsaaren kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan vuonna Se korvasi Dragsfjärdin kunnan hyväksytyn rakennusjärjestyksen Rakennuskiellot Suunnittelualueeseen ei kohdistu rakennuskieltoja. 1.5 Maanomistus Kaavoitettavat tilat omistaa Widowmaker Oy. Liite 1: Omistusoikeusselvitys 1.6 Väestö ja työpaikat Kaavoitettavalla alueella ei ole vakituista asutusta eikä työpaikkoja.

4 KEMIÖNSAAREN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 4 BERGHOLMENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Palvelut Alue tukeutuu Taalintehtaan palveluihin. 1.8 Rakentamistilanne Kiinteistöllä 1:97 on loma-asunto, sauna sekä talous- ja huoltorakennuksia neljä kappaletta. Lokakuussa 2011 tehtyjen inventointimittausten perusteella rakennusten pinta-alat ovat seuraavat: - loma-asunto 179 m2 (lämmin pa 161 m2) - sauna 35 m2 (lämmin pa 30 m2) - huoltorakennus/tekninen tila 21 m2 - talousrakennus/ulko wc 19 m2 - venevaja/varastotila 25 m2 - puuvaja/varasto 20 m2 Em. tietojen perusteella rakennuspaikalla olevien rakennusten kokonaisrakennusala on 299 m2. Rakennukset ei ole rakennettu nykyisen maanomistajan toimesta. Kiinteistö 1:98 on rakentamaton. Liite 3: Valokuva-aineistoa saarelta 1.9 Luonto, ympäristö Tärkeimmät luonnonsuojelualueet ja kohteet on selvitetty Varsinais-Suomen seutukaavoissa. Tämän lisäksi kaavan muutos perustuu muutettavan kaavan laadinnan aikana tehtyihin selvityksiin. Kaavalla ei osoiteta uusia aluevarauksia rakentamiseen verrattuna muutettavaan kaavaan ja voimassa olevaan rantayleiskaavaan Yhdyskuntatekninen huolto Alueella ei ole vesi- ja viemäriverkkoa. Vesihuolto järjestetään kiinteistökohtaisesti Liikenne Alueelle kuljetaan veneellä. Alueen pohjoispuolelta kulkee vene- / laivaväylä. Rantautuminen alueelle tapahtuu rakennuspaikkakohtaisten venevalkamien kautta. Saaressa ei ole teitä eikä ajoyhteyksiä Pohjakartta Pohjakartta 1:2000 on Maanmittauslaitoksen hyväksymä. Karttaa on täydennetty syksyllä 2011 rakennusten kartoituksella. Pohjakartan alkuperäinen koordinaattijärjestelmä on likimain Helsingin järjestelmä ja korkeusjärjestelmä likimain N43. Kiinteistöraja-aineistona on kaavan muutoksen laadinnassa käytetty maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmän numeerista kiinteistöraja-aineistoa KKJ - koordinaatistossa. 2. TAVOITTEET Kaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa kiinteistön 1:97 rakennuspaikan rakennusoikeus rakennettujen rakennusten mukaisesti. Kiinteistön 1:98 rakennuspaikan rakennusoikeus osoitetaan vireillä olevan Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan mukaisesti.

5 KEMIÖNSAAREN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 5 BERGHOLMENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 Lisäksi ranta-asemakaavan muutoksella voidaan tarkistaa rakentamisaluetta rakennettavuuden ja maiseman kannalta parempaan paikkaan kuin muutettavassa rantaasemakaavassa. Vapaa-alueet osoitetaan pääosin maa- ja metsätalousalueena ja tarvittaessa eriasteisina säilytettävinä alueina niin, että luontoarvojen riittävä ja lain mukainen säilyttämistavoite täytetään. Nykyisen maanomistajan on tarkoitus hyödyntää kiinteistön 1:97 rakennettua rakennuspaikkaa yrityksen virkistyskäytössä. 3. MITOITUS 3.1 Kantatilatarkastelu Ranta-asemakaavan muutos perustuu voimassa olevan rantaosayleiskaavan ja muutettavan ranta-asemakaavan kantatilatarkasteluun. 3.2 Mitoitusperusteet ja rakennusoikeus Rakennusoikeuden määrä ja jakautuminen kantatilan alueella on päätetty muutettavassa ranta-asemakaavassa ja rantayleiskaavassa. Ranta-asemakaavalla ei siirretä rakennusoikeuksia kaavan alueelle eikä siltä pois. Muutettavassa ranta-asemakaavassa ja voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa kaava-alueelle on osoitettu kaksi lomaasunnon rakennuspaikkaa. 4. RANTA-ASEMAKAAVA JA SEN PERUSTELUT 4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus Kaava on laadittu muutettavan ranta-asemakaavan ja rantaosayleiskaavan mitoitusperusteiden mukaisesti. Kaavan muutoksella on osoitettu kiinteistön 1:97 rakennuspaikan rakennusoikeus rakennettujen rakennusten mukaisesti. Kiinteistön 1:98 rakennuspaikan rakennusoikeus on osoitettu vireillä olevan Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan mukaisesti. Lisäksi ranta-asemakaavan muutoksella on tarkistettu rakentamisaluetta olemassa olevat rakennukset huomioiden sekä rakennusteknisin, ympäristön säilyttämisen kannalta ja maisemallisin perustein parhaisiin maaston kohtiin. Vapaa-alueet on osoitettu maa- ja metsätalousalueena niin, että luontoarvojen riittävä ja lain mukainen säilyttämistavoite on täytetty. 4.2 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Tarkistettujen tavoitteiden toteuttamista tulee edistää maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta.

6 KEMIÖNSAAREN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 6 BERGHOLMENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 Kaavalla ei sen suppeudesta johtuen ole valtakunnallista merkitystä. Rakentamisalueiden tuntumaan on jätetty riittävästi vapaa-alueita luonnonperintöä ja virkistyskäyttöä varten. 4.4 Kaavan suhde maakuntakaavoitukseen ja rantaosayleiskaavaan Seutukaavoissa kaava-alueen saari on osoitettu MM2 200L -alueeksi. Loma-asutuksen mitoitusnormi alueella (96-8) on 3-5 loma-asuntoyksikköä rantakilometriä kohden. Muuhun kuin lomarakentamiseen osoitettu rannan määrä tulisi olla vähintään 50 %. Vahvistuskäsittelyssä olevassa maakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu maa- ja metsätalous- / retkeily- / virkistysalueena (MRV). Rantaosayleiskaavassa kaavoitettavalle alueelle on osoitettu kaksi loma-asunnon rakennuspaikka. Ranta-asemakaava toteuttaa seutukaavan ja rantaosayleiskaavan mitoitusta sitä tarkentaen. 4.5 Kaavan suhde muihin kaavoihin Ranta-asemakaavalla ei ole vaikutusta muihin ranta-asemakaava-alueisiin. 4.6 Maankäyttö Korttelialueet Loma-asuntojen korttelialueena (RA) on osoitettu yksi kortteli, jossa on yksi rakennuspaikka. RA-rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 150 k-m2 loma-asunnon, enintään 25 k-m2 vierasmajan, enintään 25 k-m2 saunan ja enintään 40 k-m2 talousrakennuksia. Erillisen saunan lisäksi voi saunatilat rakentaa myös loma-asunnon yhteyteen. Alueelle ei saa loma-asunnon yhteyteen rakentaa venevajaa. Loma-asuntojen korttelialueena (RA-1) on osoitettu yksi kortteli, jossa on yksi rakennuspaikka. RA-1-rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 200 k-m2 lomaasunnon, yhden enintään 25 k-m2 vierasmajan, yhden enintään 35 k-m2 saunan, talousrakennuksia ja venevajan. Rakennusten yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on 300 k- m2. Erillisen saunan lisäksi voi saunatilat rakentaa myös loma-asunnon yhteyteen. RA-rakennuspaikan pinta-ala on 0.77 hehtaaria ja RA-1 rakennuspaikan pinta-ala on 1.07 hehtaaria eli em. rakennuspaikkojen yhteispinta-ala on 1.84 hehtaaria, joka on 49,33 % kaava-alueen pinta-alasta. Yleiset määräykset - Tonttijako on ohjeellinen. - Rakennusten etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. - Uudisrakennukset tulee sovittaa huolellisesti maisemaan ja niiden tulee sopeutua olemassa olevaan rakennuskantaan. - Alueelle on rakennettava talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen mukaiset vesihuoltoratkaisut. - Jätteet tulee kompostoida tai kuljettaa pois.

7 KEMIÖNSAAREN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 7 BERGHOLMENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Maa- ja metsätalousalueet Maa- ja metsätalousalueena, jolla erityisiä ympäristöarvoja (MY) on osoitettu vapaaksi jäävät saaren osat. MY -alueilla ei ole rakennusoikeutta. MY-aluetta on 1,89 hehtaaria, joka on 50,67 % kaavan pinta-alasta. Todellista rantaviivaa kaava-alueella on 900 metriä. Tästä RA-korttelien rantaviivaa on yhteensä 435 metriä. Vapaata rantaa on siten 52 % Liikenne Alueelle kuljetaan veneellä. Alueen pohjoispuolelta kulkee vene- / laivaväylä. Rantautuminen alueelle tapahtuu rakennuspaikkakohtaisten venevalkamien kautta. Saaressa ei ole teitä eikä ajoyhteyksiä Palvelut Kaava ei sisällä palvelualuevarauksia. Loma-asutuksen tarvitsemat lähimmät kauppaym. palvelut on Taalintehtaalla Yhdyskuntatekninen huolto Alueelle on rakennettava talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen mukaiset vesihuoltoratkaisut. Jätteet kompostoidaan tai kuljetetaan pois. 4.7 Toteuttaminen Rakentamattomalle lomarakennuspaikalle rakentaminen tapahtuu maanomistajan aikataulun mukaisesti. 5. ARVIO RANTA-ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSISTA 5.1 Ympäristövaikutukset Kaavan muutoksella ei lisätä rakennuspaikkoja verrattuna voimassa olevaan rantaasemakaavaan ja rantaosayleiskaavaan nähden. Suuri osa tilojen pinta-alasta jää rakentamisen ulkopuolelle. Uudisrakennuksille löytyy rakennuspaikoilta sopivia suojaisia maaston kohtia, joilta rakennukset eivät näy merimaisemassa häiritsevästi. Rakennuspaikkojen käytön aiheuttama vesistökuormitus ei ole merkittävä, koska alueelle on toteutettava asetuksen mukaiset vesihuoltoratkaisut. Veneily ei olennaisesti lisäänny täydennysrakentamisen myötä. Ympäröivän saariston ja merialueen kokonaisrakentamistilanne ja alueen laajuus huomioiden liikenteellinen vaikutus on vähäinen. 5.2 Vaikutukset lähialueisiin Kaava-alueen rakennuspaikat suuntautuvat niin, että kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia verrattuna nykytilanteeseen ja alueella voimassa oleviin kaavoihin.

8 KEMIÖNSAAREN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 8 BERGHOLMENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Taloudelliset vaikutukset Rakennuspaikan toteutettaessa paikallisten rakennus-, huolto- ym. palvelujen kysyntä lisääntyy jonkin verran. Kaavalla ei voida katsoa olevan muita taloudellisia vaikutuksia. 5.4 Muut vaikutukset Kaavalla ei voida katsoa olevan muita vaikutuksia. 6. SUUNNITTELUVAIHEET 6.1 Aloitus - kaavan laadinta aloitettiin joulukuussa osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Luonnosvaihe - kaavaluonnos valmistui maanomistaja hyväksyi luonnoksen kunnanhallitus kuulutti kaavan vireille tulon ja asetti kaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 :n mukaisesti väliseksi ajaksi ja kaavasta pyydettiin tarvittavat lausunnot lautakunnilta ja viranomaisilta - Varsinais-Suomen ELY-keskus antoi lausunnon Ehdotusvaihe - kaavaehdotus valmistui kaavaehdotus oli nähtävillä välisen ajan - tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti esittää kunnanhallitukselle ranta-asemakaavan hyväksymistä Hyväksyminen - kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle ranta-asemakaavan hyväksymistä ( ) - kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan ( ) Turku, AIRIX Ympäristö Oy Petri Hautala maanmittausinsinööri LIITTEET: Liite 1: Liite 2: Liite 3: Muutettava ranta-asemakaava Omistusoikeusselvitys Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

9 KEMIÖNSAAREN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy 9 BERGHOLMENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 Liite 4: Liite 5: Valokuva-aineistoa saarelta Seurantalomake (lisätään ehdotusvaiheessa)

10

11 KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 3 BERGÖN KYLÄ BERGHOLMENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Bergön kylään laaditaan ranta-asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee kaavan laadinnan lähtökohtia, sisältöä ja tavoitteita sekä sisältää suunnitelman siitä, miten kaavan laadinnan aikana kuullaan osallisia sekä suunnitelman siitä, mitä kaavan vaikutuksia tullaan arvioimaan. 1. Alue ja suunnittelun kohde Kaava laaditaan Kemiönsaaren kunnan Bergön kylän tiloille Berghamn ja Bergudd Kaava-alue koostuu yhdestä saaresta. Alue sijaitsee noin 4 km Taalintehtaalta etelä-kaakkoon Hangonselän suuntaan. 2. Suunnittelun lähtökohdat 2.1 Kaavoitustilanne Vaiheittain vahvistetut seutukaavat ovat voimassa maakuntakaavana, kunnes uusi laadittavana oleva maakuntakaava saa lainvoiman. Seutukaavoissa kaava-alueen saari on osoitettu MM2 200L -alueeksi. Loma-asutuksen mitoitusnormi alueella (96-8) on 3-5 lomaasuntoyksikköä rantakilometriä kohden. Muuhun kuin lomarakentamiseen osoitettu rannan määrä tulisi olla vähintään 50 %. Vahvistuskäsittelyssä olevassa maakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu maa- ja metsätalous- / retkeily- / virkistysalueena (MRV).

12 Alueella on voimassa Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty Rantaosayleiskaavassa kaavoitettavalle alueelle on osoitettu kaksi lomaasunnon rakennuspaikka. Vireillä olevassa Dragsfärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavassa kaavamuutoksen alue kuuluu alueeseen, jolla loma-asunnon rakennusoikeus on 240 k-m2. Alueelle on laadittu ranta-asemakaava, joka on vahvistettu Rantaasemakaavassa kaavan muutos alueelle on osoitettu kaksi loma-asunnon rakennuspaikkaa. Em. kaavan mukainen rakennusoikeus on kiinteistön 1:97 rakennuspaikalla 150 k-m (loma-asunto 120 k-m2, sauna 30 k-m2) ja kiinteistön 1:98 rakennuspaikan rakennusoikeus on 120 k-m2 ( loma-asunto 100 k-m2, sauna 20 k-m2). Liite 1: Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta. 2.2 Maanomistus Kaavoitettavat tilat omistaa Widowmaker Oy. 2.3 Rakentamistilanne Kiinteistöllä 1:97 on loma-asunto, sauna sekä talous- ja huoltorakennuksia neljä kappaletta. Lokakuussa 2011 tehtyjen inventointimittausten perusteella rakennusten pintaalat ovat seuraavat: - loma-asunto 179 m2 (lämmin pa 161 m2) - sauna 35 m2 (lämmin pa 30 m2) - huoltorakennus/tekninen tila 21 m2 - talousrakennus/ulko wc 19 m2 - venevaja/varastotila 25 m2 - puuvaja/varasto 20 m2 Em. tietojen perusteella rakennuspaikalla olevien rakennusten kokonaisrakennusala on 299 m2. Rakennukset ei ole rakennettu nykyisen maanomistajan toimesta. Kiinteistö 1:98 on rakentamaton. 2.4 Perusselvitykset Kaava-alueen rakennukset on kartoitettu ja inventointimitattu syksyllä.

13 Tärkeimmät luonnonsuojelualueet ja kohteet on selvitetty Varsinais-Suomen seutukaavoissa. Tämän lisäksi kaavan muutos perustuu muutettavan kaavan laadinnan aikana tehtyihin selvityksiin. Kaavalla ei osoiteta uusia aluevarauksia rakentamiseen verrattuna muutettavaan kaavaan ja voimassa olevaan rantayleiskaavaan. 3. Alustavat tavoitteet Kaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa kiinteistön 1:97 rakennuspaikan rakennusoikeus rakennettujen rakennusten mukaisesti. Kiinteistön 1:98 rakennuspaikan rakennusoikeus osoitetaan vireillä olevan Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan mukaisesti. Lisäksi ranta-asemakaavan muutoksella voidaan tarkistaa rakentamisaluetta rakennettavuuden ja maiseman kannalta parempaan paikkaan kuin muutettavassa ranta-asemakaavassa. Vapaa-alueet osoitetaan pääosin maa- ja metsätalousalueena ja tarvittaessa eriasteisina säilytettävinä alueina niin, että luontoarvojen riittävä ja lain mukainen säilyttämistavoite täytetään. Nykyisen maanomistajan on tarkoitus hyödyntää kiinteistön 1:97 rakennettua rakennuspaikkaa yrityksen virkistyskäytössä. 4. Laadittavat vaihtoehdot Alueen suppeudesta ja maastosta johtuen erilaisia kaavavaihtoehtoja ei laadita. 5. Arvioitavat vaikutukset Suunnittelun yhteydessä arvioidaan suunnitelmasta aiheutuvat vaikutukset: - rakennettuun ympäristöön - maisemaan ja luontoon - kuntatalouteen - liikenteeseen sekä mahdolliset muut vaikutukset. 6. Osalliset Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: Maanomistajat ja asukkaat: - kaavoitettavan alueen omistaja - naapurialueiden maanomistajat Kunnan hallintokunnat: - rakennus- ja ympäristölautakunta - tekninen lautakunta - ympäristölautakunta - saaristolautakunta - palo- ja pelastustoimi Viranomaiset: - Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (alueiden käyttö, luonnonsuojelu) 7. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 7.1 Aloitus - kaavan laadinta aloitettiin syksyllä osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui

14 7.2 Luonnosvaihe - kaavaluonnos valmistui maanomistaja hyväksyi luonnoksen kuussa kunnanhallitus kuulutti kaavan vireille tulon ja asetti kaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 :n mukaisesti väliseksi ajaksi 6.3 Ehdotusvaihe - kaavaehdotus valmistui kaavaehdotus oli nähtävillä 30 päivän ajan Varsinais-Suomen ELY-keskus antoi lausunnon tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti esittää kunnanhallitukselle ranta-asemakaavan hyväksymistä Hyväksyminen - kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle ranta-asemakaavan hyväksymistä ( ) - kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan ( ) 8. Lisätiedot Lisätietoja asemakaavan laatimiseen liittyvistä asioista jakavat: Kaavan laativa konsultti: - AIRIX Ympäristö Oy maanmittausinsinööri Petri Hautala puhelin faksi sähköposti osoite PL 669 (Uudenmaankatu 19 A), Turku Kemiönsaaren kunta Kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg puhelin (02) faksi (02) sähköposti osoite Vretantie 19, Kemiö Turku, AIRIX Ympäristö Oy Petri Hautala maanmittausinsinööri Liitteet: Liite 1: Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta

15 KIMITOÖNS KOMMUN BILAGA 3 BERGÖ BY ÄNDRING AV BERGHOLMENS STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING En ändring av stranddetaljplanen för Bergöby i Kimitoöns kommun är under beredning. Detta program för deltagande och bedömning presenterar planberedningens utgångspunkter, innehåll och målsättningar samt omfattar en plan för på vilket sätt intressenter kommer att höras under beredningen samt en plan för hur planens konsekvenser kommer att bedömas. 1. Område och planläggningsobjekt Planen bereds för fastigheterna Berghamn och Bergudd i Bergö by i Kimitoöns kommun. Planläggningsområdet utgörs av en ö. Området är beläget ca 4 km från Dalsbruk syd-sydväst mot Hangö fjärd. 2. Planläggningens utgångspunkter 2.1 Planläggningssituation Etappvis framtagna regionplaner är i kraft som landskapsplaner, tills den under beredning varande landskapsplanen erhåller laga kraft. I regionplanerna är planläggningsområdets ö anvisad som MM2 200L-område. Fritidsbosättningens dimensioneringsnorm inom området (96-8) är 3-5 fritidsbostäder per strandlinjekilometer. Till annan än fritidsbosättning avsedd andel strand bör uppgå till minst 50 %.

16 I under fastställelsebehandling varande landskapsplanförslag har området anvisats som jord- och skogsbruks- / frilufts- / rekreationsområde (MRV). Inom området gäller stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds östra skärgård, som godkändes den i stranddelgeneralplanen har inom området anvisats två byggnadsplatser för fritidsbostäder. I den under beredning varande Dragsfjärds östra skärgårds stranddelgeneralplan hör planändringsområdet till ett område där byggnadsrätten för fritidsbostäder är 240 v-m2. För området har en stranddetaljplan utarbetats, vilken fastställdes den I stranddetaljplanen har inom planändringsområdet anvisats två byggnadsplatser för fritidsbostäder. Byggnadsrätten inom byggnadsplatsen enligt nämnda plan på fastighet 1:97 är 150 v-m2 (fritidsbostad 120 v-m2, bastu 30 v-m2) och byggnadsrätten inom byggnadsplatsen på fastighet 1:98 är 120 v-m2 (fritidsbostad 100 v-m2, bastu 20 v-m2). Bilaga 1: Utdrag ur stranddetaljplan som ändras. 2.2 Markägoförhållanden Fastigheterna som planläggs ägs av Widowmaker Oy. 2.3 Byggnadssituation På fastighet 1:97 finns en fritidsbostad, en bastu samt fyra ekonomi- och servicebyggnader. Enligt inventeringsmätningar som gjorts i oktober 2011 är byggnadernas ytarealer följande: - fritidsbostad 179 m2 (uppvärmd yta 161 m2) - bastu 35 m2 (uppvärmd yta 30 m2) - servicebyggnad/tekniskt utrymme 21 m2 - ekonomibyggnad/utedass 19 m2 - båtskjul/förrådsutrymme 25 m2 - vedlider/förrådsutrymme 20 m2 På basen av ovan nämnda uppgifter är byggnadsplatsens byggnaders totala byggnadsyta 299 m2. Byggnaderna har inte uppförts av nuvarande markägare. Fastighet 1:98 är obebyggd. 2.4 Basutredningar

17 Planläggningsområdets byggnader är kartlagda och inventeringsuppmätta under hösten. De viktigaste naturskyddsområdena och objekten är utredda i Egentliga Finlands regionplaner. Förutom detta baseras planändringen på utredningar som gjorts under planberedningen. I och med planen anvisas inte nya områdesreserveringar för byggnation jämfört med ändringsplanen och den ikraftvarande strandgeneralplanen. 3. Preliminära målsättningar Planändringens målsättning är att anvisa en byggnadsplats inom fastighet 1:97 enligt de redan byggda byggnaderna. Byggnadsrätt inom byggnadsplatsen på fastighet 1:98 anvisas enligt den under beredning varande stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds östra skärgård. Dessutom kan i och med stranddetaljplanändringen byggnadsområdet granskas med avseende på byggbarhet och ändras till annan, med avseende på landskapet, bättre plats än i ursprungsplanen. Fria områden anvisas i huvudsak som jord- och skogsbruksområden och vid behov som olikgradiga områden som bevaras så, att tillräckliga och lagenliga skyddsmålsättningar för områdets naturvärden uppfylls. Den nuvarande markägarens avsikt gällande fastighet 1:97 är att utnyttja den bebyggda byggnadsplatsen för företagsrekreation. 4. Alternativ På grund av områdets rings storlek och terrängförhållanden utarbetas inte olika planalternativ. 5. Konsekvensbedömning I samband med planläggningen bedöms konsekvenser till följd av planen: - på den bebyggda miljön - på landskapet och miljön - på kommunekonomin - på trafiken samt eventuella övriga konsekvenser. 6. Intressenter På basen av preliminär granskning utgörs intressenter av: Markägare och invånare: - planläggningsområdet ägare - närliggande områdens markägare - Kommunens förvaltning: - byggnads- och miljönämnden - tekniska nämnden - miljönämnden - skärgårdsnämnden - brand- och räddningsväsendet Myndigheter: - Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral (områdesanvändning, naturskydd) 7. Deltagande och växelverkan 7.1 Inledning

18 - planberedningen påbörjades under hösten program för deltagande och bedömning färdigställdes Utkastsskede - planutkast färdigställdes ett myndighetssammanträde mellan representanter för NMT-centralen (Kaipiainen), kommunen (Lindeberg, Strömberg) och planläggningskonsulten (Hautala) hölls den markägaren godkände utkastet i kommunstyrelsen kungjorde planens anhängiggörelse den och ställde planutkastet till påseende enligt MBL 62 under tidsperioden Förslagsskede - planförslag färdigställdes den planförslaget var utställt under 30 dagar under tidsperioden Egentliga Finlands NMT-central gav sitt utlåtande den tekniska nämnden godkände planförslaget och beslöt den förorda stranddetaljplanens godkännande för kommunstyrelsen 7.4 Godkännande - kommunstyrelsen beslöt förorda stranddetaljplanens godkännande för kommunfullmäktige den ( ) - kommunfullmäktige godkände stranddetaljplanen den ( ) 8. Tilläggsuppgifter Tilläggsuppgifter gällande planberedningen ges av: Planläggningskonsulten: - AIRIX Miljö Ab lantmäteriingenjör Petri Hautala telefon fax e-post adress PB 669 (Nylandsgatan 19 A), Åbo Kimitoöns kommun Planläggningsarkitekt Åke Lindeberg telefon (02) fax (02) e-post adress Vretavägen19, Kimito Åbo, AIRIX Miljö Ab Bilagor: Petri Hautala lantmäteriingenjör Bilaga 1: Utdrag ur stranddetaljplan som ändras

19 KEMIÖNSAAREN KUNTA BERGÖN KYLÄ BERGHOLMEN (SAARI) RANTA-ASEMAKAAVA VALOKUVA-AINEISTOA SAARELTA LAITURI, PUUVAJA, RANTASAUNA PUUSTON TAKANA VENEVAJA PUUVAJA / TALOUSRAKENNUS 20m2 RANTASAUNA RANTASAUNA 35m2 TALOUSRAKENNUS / ULKO WC (Kuva1)

20 TALOUSRAKENNUS / ULKO- WC (Kuva2) 19m2 PÄÄRAKENNUS IDÄSTÄ PÄIN UUSI RAKENNUSPAIKKA POHJOISESTA UIMALAITURI POUKAMA HUOLTORAKENNUS JA TEKNINENTILA 21m2 PÄÄRAKENNUS NÄKYMÄ LÄNNESTÄ UUSI RAKENNUSPAIKKA LÄNNESTÄ PIENVENE LAITURI POUKAMA

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20. Työ: E24835.30.

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20. Työ: E24835.30. KEMIÖNSAAREN KUNTA Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20 Työ: E24835.30.00 Turku, 30.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tila: Takvedholm 322-495-13-1. Työ: E26496. Turku, 31.1.

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tila: Takvedholm 322-495-13-1. Työ: E26496. Turku, 31.1. KEMIÖNSAAREN KUNTA Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Tila: Takvedholm 322-495-13-1 Työ: E26496 Turku, 31.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät. Rannankulman ranta-asemakaava. Työt: E25822

SÄKYLÄN KUNTA. Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät. Rannankulman ranta-asemakaava. Työt: E25822 SÄKYLÄN KUNTA Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät Rannankulman ranta-asemakaava Työt: E25822 Turku, 8.2.2013, tark. 27.3.2014, 19.8.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI LIITE 6 HÄMMÄRÖN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osalle Naantalin Airismaata ja Sakoluotoa sekä Katteenluodolle laaditaan rantaasemakaava

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 SIPOON KUNTA MAANKÄYTTÖTIIMI p. 09-23 531 Iso Kylätie 18, Nikkilä 04130 Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 SIPOON

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNKI: KYLÄ: ALUE: TAMPERE VATTULA VATTULAN RANTA- ASEMAKAAVA-ALUE Air-Ix Ympäristö Oy, 2005 PL 453 33101 TAMPERE Puh. (03) 2442 111 Fax (03) 2616019

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot