HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta

2 1 Yhteistyöllä huipulle - Jyväskylän yliopiston Matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan henkilöstösuunnitelma vuosille Jyväskylän yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan henkilöstö-suunnittelun perustana ovat Jyväskylän yliopiston strategia, henkilöstöohjelma, johtosääntö ja rehtorin päätös henkilöstöasioissa sekä tiedekunnan Yhteistyöllä huipulle - strategia. Henkilöstösuunnitelma on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Taustaa Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustamisesta tulee syksyllä 2015 kuluneeksi 50 vuotta. Tiedekunnan (aluksi osasto) perustaminen oli keskeinen osa Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun laajentumista yliopistoksi. Tiedekunnan varhaiseksi strategiaksi kirjattiin: Ensi sijassa tällöin on pidettävä silmällä tulevien koulunopettajien valmistusta. Mutta tämä tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan, jos samalla luodaan perusta yliopistossa suoritettavalle tieteelliselle tutkimukselle. Tähän periaatteeseen ei ajan hammas ole pystynyt. Tieteenalojemme voimakas kehittyminen sekä erityisesti kaiken läpileikkaava kansainvälistyminen ovat kuitenkin muovanneet toimintaympäristöämme tavalla, jota tiedekuntamme alkutaivalta kulkeneet tuskin osasivat ennustaa. Toimintaympäristön muutostahti kiihtyy ja tuo mukanaan haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Yhteistyöllä huipulle -strategian ydin on olla kansainvälisesti tunnettuja tutkimuksen korkeasta tasosta ja vaikuttavuudesta. Tutkimustoimintamme on selkeästi profiloitunut ja olemme kansainvälisesti houkutteleva rekrytoija painoaloillamme. Olemme kilpailtu hakukohde. Tiedekuntamme koulutusalat ovat tehokkaita, kilpailukykyisiä ja pystyvät vastaamaan työelämän tarpeisiin sekä tarjoavat selkeän väylän tutkijakoulutukseen. Toimintaamme ohjaavat yhteiset arvot: eettisyys, suvaitsevaisuus, toisen työn ja ajatusten arvostaminen, tutkimuksen vapaus ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen. Strategian toteutuminen edellyttää, että: Huippututkimusta kehitetään kansainvälisten rekrytointien kautta. Potentiaali kansainväliseen rekrytointiin on avainkriteeri rekrytointiprosessin aloittamiselle. Vetovoimaiset tutkimusryhmät ja tutkimusympäristö, tutkimusta suosiva toimintakulttuuri (työsuunnitelmien joustavuus, hallinnolliset tehtävät minimiin) Laitoksilla on menestyshakuiset henkilöstösuunnitelmat Tutkimuksen johtamista kehitetään (tavoitteellisuus, osaamisen hyödyntäminen) Tiedekunta panostaa parhaassa kehitysvaiheessa olevien nuorten tutkijoiden rekrytointiin Tiedekunnassa on selkeä, omiin aloihimme soveltuva tenure track -polun arviointimenettely

3 2 Lähtökohtana Jyväskylän yliopiston henkilöstöpoliittiset periaatteet Jyväskylän yliopiston henkilöstöpoliittiset periaatteet avoimuus, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus ohjaavat myös matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan jokapäiväistä toimintaa ja kehittämistä. Yliopisto luo edellytykset työntekijöiden mahdollisuuksille kehittää omaa työtään ja asiantuntijuuttaan sekä olla osallisena organisaation ja työyhteisönsä kehittämisessä. Työntekijöiltä odotetaan vastuunottoa työnsä laadusta ja tuloksista sekä omasta kehittymisestään ja työyhteisönsä hyvinvoinnista. Tiedekunnassa panostetaan osaamiseen, ammatinhallintaan ja työssä kehittymiseen. Henkilöstön määrän ja rakenteen tulee olla mitoitettu tarkoituksenmukaisesti. Tavoitteena on, että jokainen toimii ammattitaitoaan vastaavissa tehtävissä. Henkilöstörakenne ja -budjetti Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on vuonna 2015 neljästä isosta laitoksesta koostuva vahva tutkimukseen ja koulutukseen keskittyvä yksikkö. Olemme 50-vuotisen toimintamme aikana varmasti lunastaneet meihin kohdistuneet odotukset ja profiloimme suurimpana tiedekuntana koko Jyväskylän yliopistoa. Tiedekunnan menestyksen perusta on aina rakentunut yksinkertaisen periaatteen varaan: on luotu visio mitä halutaan tehdä ja etsitty yhdessä keinot toteuttaa se. Edellä mainitut seikat luovat pääsuunnat Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan henkilöstöresursointiin. Tiedekunnassa työskentelee opetus-, tutkimus- ja tukihenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä. Jyväskylän yliopiston Matemaattis-luonnontieteellinen opetus tuottaa valtakunnallisesti noin 12 % luonnontieteellisen alan maisteri- ja tohtoritutkinnoista. Tutkimusintensiivisyydestä ja määräaikaisista tutkimushankkeista johtuen määräaikaisten työsuhteiden määrä on huomattavan korkea. Tiedekunnan ulkopuolisen rahoituksen osuus on Jyväskylän yliopiston tavoitteiden mukainen eli 40 %. Ydintoimintojen kannalta tärkeitä tehtäviä on pyritty määrätietoisesti vakinaistamaan. Vakinaisessa työsuhteessa olevien osuus onkin kasvanut 35 prosenttiin. Tiedekunnan henkilöstörakennetta ja -määrää kehitetään ottaen huomioon tiedekunnan tavoitteet sekä yliopiston strategian ja toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan ja tehtävänkuviin. Suunnitelma tiedekunnan vuosien henkilöstövoimavarojen jakaumaksi on seuraavanlainen: (e) (e) (e) lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Opetus- ja tutkimushenkilöstö * vakinaiset , Bio- ja ympäristötieteiden laitos 35 29, , , ,00 Fysiikan laitos 27 25, , , ,00 Kemian laitos 23 22, , , ,00 Matematiikan ja tilastotieteen laitos 18 14, , , ,00 MLTK tiedekunta * määräaikaiset , , , ,04

4 3 Bio- ja ympäristötieteiden laitos , , , ,57 Fysiikan laitos , , , ,92 Kemian laitos 83 66, , , ,41 Matematiikan ja tilastotieteen laitos 61 49, , , ,57 MLTK tiedekunta 1 1,00 1 0,57 1 0,57 1 0,57 Muu henkilökunta * vakinaiset , , , ,22 Bio- ja ympäristötieteiden laitos 39 35, Fysiikan laitos 33 29, , , ,4 Kemian laitos 20 16, , , ,02 Matematiikan ja tilastotieteen laitos 5 6, MLTK tiedekunta 6 5,00 8 7,8 8 7,8 8 7,8 * määräaikaiset , , , ,31 Bio- ja ympäristötieteiden laitos 59 18, , , ,3 Fysiikan laitos 59 18, , , ,17 Kemian laitos 21 5, , , ,19 Matematiikan ja tilastotieteen laitos 6 1,79 6 1,4 6 1,4 6 1,4 MLTK tiedekunta 4 2,31 1 0,25 1 0,25 1 0,25 YHTEENSÄ Ennuste henkilöstökustannusten kehityksestä vuosina (e) on nähtävissä oheisesta taulukosta: Palkkakehitys (e) 2016 (e) 2017 (e) Opetus- ja tutkimushenkilöstö Muu henkilöstö Tuntiopetus sekä muut palkat ja palkkiot Sivukulut Yhteensä Eläköitymisiin varautuminen Tiedekunnassa eläkeiän saavuttaa/on saavuttanut vuoteen 2018 mennessä nykyisestä henkilöstöstä 44 työntekijää. Muutosprosesseihin valmistaudutaan ajoissa ja tehdään tarvittavat varautumistoimenpiteet. Em. henkilöistä 13 työskentelee professorin tai tutkimusprofessorin tehtävässä ja viisi opetus- ja tutkimustehtävissä sekä 26 tukipalveluissa (18 opetuksen ja tutkimuksen apuhenkilöstöön kuuluvaa ja 8 hallinto- ja toimistohenkilökuntaan kuuluvaa). Työntekijöiden hyvinvointia pyritään tukemaan niin, että työntekijät jaksaisivat työssään mahdollisimman pitkään. Ikäjohtaminen konkretisoidaan mahdollisuutena tehdä töitä osa-

5 4 aikaisesti tai muotoilla työtehtäviä tekijän mukaan. Seniorin työskennellessä yhdessä kokemattomamman juniorin kanssa siirtyy kokemuksen kautta kertynyttä taitoa eteenpäin ja se voi johtaa myös uuden, koko tiedekuntaa hyödyttävän tiedon kehittämiseen. Eri-ikäisten henkilöiden sitoutumisessa työpaikkaansa on myös eroja, mikä pyritään hyödyntämään. Emerituksien ja emeritojen osaamista voidaan hyödyntää laatimalla eläkkeelle siirtyneiden kanssa emerita/emeritussopimus. MLTK eläkeiän saavuttaneet/saavuttavat Yhteensä Professorit Tutkimusprofessorit Opetus- ja tutkimushenkilöstö Laboratoriohenkilökunta Muu henkilöstö Yhteensä Työhyvinvoinnin edistäminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa työhyvinvointi on ylimmän johdon strateginen valinta; joka ratkaisee organisaation suorituskyvyn ja innovatiivisuuden sekä lopulta koko tiedekunnan menestymisen. Työhyvinvointi nähdään osana johtamista ja työpaikan arkea. Tiedekunnassa suositaan avointa keskustelukulttuuria, yhteisöllisyyttä ja hyvää tiedonkulkua sekä korostetaan tasapuolisuutta ja tasa-arvoa. Työhyvinvointi edellyttää koko henkilöstön yhdessä toteuttamaa työn ja työyhteisön pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistä. Yhdessä keskustellen tunnistetaan työhyvinvoinnin vahvuudet ja kehittämistarpeet. Työhyvinvointia seurataan säännöllisesti vuosittain yliopistotasoisen kyselyn avulla ja tarpeen mukaan laitosten/tiedekunnan omien kyselyjen avulla. Tulosten perusteella etsitään ratkaisuja esille tulleisiin ongelmiin. Työhyvinvoinnin edellytyksiä ovat selkeät vastuut ja riittävä osaaminen. Työhyvinvointia edistetään mm. kehittämällä johtamista, organisaatiokulttuuria, työympäristöä ja toimintatapoja sekä osaamista. Työn ja muun elämän yhteensovittamista tuetaan joustavilla työaika- ja etätyökäytännöillä. Varhaisen tuen toimintamalli on aktiivisessa käytössä työhyvinvoinnin tukemisessa. Jyväskylän yliopisto tarjoaa henkilöstölle kattavan työterveyshuollon sekä liikuntaja kulttuurimahdollisuuksia. Kehityskeskustelut toimivat henkilöstösuunnittelun ja osaamistarpeiden kartoituksen välineinä. Niiden avulla kartoitetaan myös henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen tarvittavia toimenpiteitä. Työsuunnitelmia tarkastellaan myös työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Kehityskeskusteluissa työntekijät arvioivat johtajan esimiestaitoja ja johtamisen vaikutuksia työilmapiiriin. Vastaavasti esimies saa palautetta työntekijän työhyvinvoinnista. Työyhteisössä esille tulevat erimielisyydet ja konfliktit käsitellään rakentavasti ensisijaisesti tiedekunnan sisällä.

6 5 Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan henkilöstö pystyy vaikuttamaan oman työympäristön kehittämiseen tiedekuntaneuvostossa, kehittämisryhmissä, oppiainepalavereissa, henkilöstö- ja tiimikokouksissa sekä laitosten kehittämispäivillä. Vuosittain järjestettävät YTkuulemiset luovat yhteyden opiskelija- ja ammattijärjestöjen edustajien ja tiedekunnan henkilöstön välille. Johtaminen ja esimiestyö muuttuvassa toimintaympäristössä Tiedekunnan johdon ja esimiesten johtamisvalmiuksista tulee huolehtia muuttuvassa toimintaympäristössä. Strateginen osaamiseen sekä henkilöstön rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen liittyvät asiat korostuvat johtamisessa. Tila- ja henkilöstöasioiden johtaminen korostuu talouteen kohdistuvien säästöpaineiden myötä. Johtamista tuetaan siten, että tiedekunnan tukitoimet kattavat johtamisen ja päätöksenteon vaatiman valmistelutyön, esim. tausta-aineistojen kokoaminen. Näin varmistetaan riittävä hallinnollinen asiantuntijatuki päätöksentekijöitä varten. Työsuunnitelmat ovat johtamisen väline. Niiden avulla varmistetaan tehtävien tarkoituksen- ja oikeudenmukainen jakautuminen. Niiden avulla pyritään myös edistämään laitosten toiminnan suunnittelua ja sitä kautta mm. vapauttamaan henkilöstön aikaa tutkimukseen sekä vähentämään tuntiopetuksen tarvetta. Työsuunnitelmien laatimisen ohjeistusta kehitetään ja vuoden 2016 aikana suunnitelmien laatiminen siirretään SOLE TM -järjestelmään. Tiedekunnan johtoryhmätyöskentelyllä varmistetaan yhteys strategisten tavoitteiden ja operatiivisen tason toimintojen kesken. Johtoryhmätyöskentelyllä tuetaan tiedonkulkua, avointa valmistelua ja vuorovaikutteisuutta. Osaamisen kehittäminen Tiedekunnan ja laitosten johdon tehtävä on seurata, että henkilöstöllä on työssään tarvittava osaaminen ja jos puutteita on, huolehdittava koulutukseen ohjaamisesta. Tässäkin apuna ovat kehityskeskustelut. Kehityskeskusteluja käytetään osaamisen kehittämisen välineenä ja niihin valmistaudutaan huolellisesti etukäteen. Kehityskeskusteluissa esille tulleet tarpeet ja toiveet sovitetaan yksikön tavoitteisiin ja yksilöiden työsuunnitelmiin tai vastaaviin työtä koskeviin sopimuksiin. Oppimiselle myönteistä ilmapiiriä tuetaan sekä tiedon ja osaamisen jakamiseen kannustetaan. Hallinnossa ja tukipalveluissa toimivan henkilöstön osaamisen kehittämistä tuetaan tarjoamalla mahdollisuuksia oman ammattitaidon kehittymiseen ja uralla etenemiseen. Esimiesosaamista tuetaan koulutuksella ja vertaistuella. Esimiestehtävissä toimivien käytettävissä olevan talous- ja henkilöstöjohtamiseen tarvittavan tiedon ajantasaisuudesta huolehditaan. Työsuhteet ja rekrytointi Huippututkimusta kehitetään kansainvälisten rekrytointien kautta. Potentiaali kansainväliseen rekrytointiin on avainkriteeri rekrytointiprosessin aloittamiselle. Tiedekunta panostaa parhaassa kehitysvaiheessa olevien nuorten tutkijoiden rekrytointiin. Tiedekunnassa on selkeä, omiin aloihimme soveltuva tenure track -polun arviointimenettely. Täydentävä rahoitus luo pohjan tutkimustoiminnalle. Tiedekunta tavoittelee erityisesti kansainvälisen tutkimusrahoituksen kasvua. Potentiaali hankkia tutkimusrahoitusta ohjaa

7 6 rekrytointeja (erityisesti taso 4). Tiedekunnan tavoitteena on 4 akatemiaprofessoria/erc Advanced Grant tutkijaa ja 5 ERC Starting ja Consolidator Grant tutkijaa vuoteen 2020 mennessä. Rekrytoinnit toteutetaan harkitusti perustuen laitosten pitkän aikavälin henkilöstösuunnitelmiin, ja niissä otetaan huomioon erityisesti tutkimustoiminnan painoalat sekä opetustoiminnan tarpeet. Henkilöstö rekrytoidaan pääsääntöisesti avoimen hakumenettelyn kautta. Ilman hakumenettelyä voidaan perustelluista syistä rekrytoida ainoastaan erittäin ansioitunut henkilö. Tukipalveluissa voidaan perustelluista syistä käyttää yliopiston sisäistä hakumenettelyä. Rekrytoinneissa suositaan yliopiston linjausten ja käytössä olevien resurssien mukaisesti riittävän pitkiä määräaikaisuuksia tutkijanuralla pätevöitymisen mahdollistamiseksi ja tutkijanuran korkeammilla tasoilla toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita. Henkilöstörakenne rakennetaan tasapainoiseksi ja huolehditaan siitä, että rakenteessa on riittävästi mahdollisuuksia joustaviin rekrytointeihin (tutkijanuramalliin liittyvät määräaikaiset työsuhteet) ja tutkijanuramallin tehokkaaseen hyödyntämiseen. Opetushenkilöstöä rekrytoitaessa huomioidaan sekä opetuksen järjestämisen riittävät resurssit että laitosten tutkimusalueiden painottuminen. Johtaminen on osa urakehitystä, josta taitonsa osoittaneet, kyvykkäät henkilöt, meritoidaan. Johtamiskokemus otetaan huomioon rekrytoitaessa henkilökuntaa tiedekuntaan. Tavoitteena on tunnistaa ja rekrytoida jo varhaisessa vaiheessa potentiaalisia esimiehiä ja johtajia, sillä johtotehtäviin kasvaminen vaatii tunnetusti vuosien työn ja kokemuksen. Tiedekunnan henkilöstörakenne pyritään vakauttamaan siten, että vailla kestävää perustelua olevia määräaikaisuuksia ja lyhyitä työsopimuksia vähennetään. Henkilöstön rakenteessa toteutetaan muutoksia paikkojen tullessa avoimiksi irtisanoutumisen tai eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Tukipalveluhenkilöstön jäädessä eläkkeelle tarkennetaan koko tiimin toimenkuvat parhaan osaamisen hyödyntämiseksi ja uralla etenemismahdollisuuksien avaamiseksi myös tiedekunnan sisällä. Jokainen uusi työntekijä perehdytetään tehtäväänsä huolellisesti. Perehdyttämiskäytäntöjä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa. Urapolut ja tutkijanura Työsuhteen alussa henkilölle laaditaan henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelma. Suunnitelma opetus- ja tutkijanuralla kehittymiselle ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittämiselle laaditaan yhdessä esimiehen kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan kehityskeskusteluissa. Tiedekunnassa hyödynnetään yliopiston neliportaista uramallia laaja-alaisesti henkilöstörakennetta kehitettäessä. Tenure Track -käytäntö on määritelty rehtorin päätöksessä henkilöstön ottamisesta ( ). Päätöstä ollaan parhaillaan uudistamassa ja uusi tutkijanuramalli on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä Professoreiden ja tutkijoiden rekrytoinnissa hyödynnetään tutkijoiden ja tutkimusryhmien verkostoja. Kansainvälisenä tiedekuntana henkilöstölle luodaan mahdollisuuksia liikkuvuuteen ja työskentelyyn ulkomailla. Ulkomaiselle henkilöstölle puolestaan luodaan edellytykset suomen kielen oppimiseen ja suomalaisen kulttuurin omaksumiseen. Ulkomaisen henkilöstön palveluja kehitetään jatkuvasti yhdessä yliopistopalveluiden kanssa. Tiedeyliopiston roolia vahvistetaan parantamalla opetus- ja tutkimushenkilöstön tutkimusmahdollisuuksia. Hallintotehtäviä keskitetään alan ammattilaisille ja tutkimustyötä edistetään työsuunnitelmien avulla.

8 7 Tukipalvelut opetus- ja tutkimushenkilöstölle Tutkimuksen ja opetuksen teknistä tukea kehitetään tiedekuntakohtaisena kokonaisuutena. Tiedekunnan hajautettu palvelukeskus huolehtii henkilöstöasioiden lisäksi talous- ja opintoasioista sekä jatkossa enenevässä määrin tutkimuksen hallinnollisista tukipalveluista. Palvelukeskuksen talous-, henkilöstö- ja opintoasiain tiimit auttavat opetus- ja tutkimushenkilöstöä hallinnollisten asioiden hoitamisessa. Palvelukeskuksen esimies toimii tiedekunnan linkkinä yliopistopalveluihin ja on aktiivisesti mukana meneillään olevassa yliopiston hallinnon uudistushankkeessa. Lähivuosina odotettavissa olevat tukipalveluhenkilöstön eläköitymiset suunnitellaan huolellisesti, jotta tehokas tuki- ja hallintopalvelumalli voidaan taata tiedekunnan henkilöstölle tulevaisuudessakin. Arviointi ja kehittäminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa panostetaan kehittämiseen. Kehittämisessä pyritään jatkuvuuteen; jatkuvaan kehittymiseen ja oppimiseen. Tiedekunnan rakenteita tarkastellaan, luodaan toimintatapoja, jotka rikkovat rutiineja ja lisäävät avoimuutta (esim. tiimimäinen toiminta, työhön vaikuttamisen mahdollisuuksien antaminen työntekijöille). Henkilöstösuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti kehityskeskustelujen yhteydessä. Johtoryhmässä käsitellään työhyvinvointi- ja muiden henkilöstöä koskevien kyselyjen tulokset sekä keskustellaan kehittämiskohteista. Tiedekuntaneuvosto seuraa ja arvioi henkilöstösuunnitelman toteutumista.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020 Yhteistyöllä huipulle 2 Yhteistyöllä huipulle Arvomme EETTISYYS SUVAITSEVAISUUS Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tekee edustamillaan

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Rehtorin asettama tenure track ryhmä asettaa yleiset tavoitteet kullekin vakinaistamispolun vaiheelle.

Rehtorin asettama tenure track ryhmä asettaa yleiset tavoitteet kullekin vakinaistamispolun vaiheelle. 1 (5) VAKINAISTAMISPOLKU JA ARVIOINTIMENETTELY YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Vakinaistamispolkua koskevat ohjeet Rehtori on antanut vakinaistamispolkua koskevan menettelyohjeen 6.2.2013. Tämä ohje

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Hallituksen vuosiksi 2012 2017 hyväksymän henkilöstöohjelman mukaan henkilöstösuunnitelmat ovat laitoksen ja tiedekunnan toimintaa tukevia strategisia suunnitelmia, joissa analysoidaan,

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

Sinä itse. Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri

Sinä itse. Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri Sinä itse Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri Miksi esimiesarvioita tehdään? Oulun kaupunkistrategiaan on kirjattu tavoitteeksi johtamistyön tukeminen. Kaupunkistrategiaa toteutetaan

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

OTAVAN OPISTON LIIKELAITOS, HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018,

OTAVAN OPISTON LIIKELAITOS, HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018, OTAVAN OPISTON LIIKELAITOS, HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018, 2019-2021 1. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2018-2021 1.1 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Verkossa toimivien perusopetus-

Lisätiedot

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Luonnos 29.9.2011 Osaamiskartoitukset Oulunkaaren kuntayhtymässä Materiaali: Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Osa 2: Osaamiskartoitusten toteutus Oulunkaarella Anu Vuorinen, kehitysjohtaja

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Esitykseni perustuu pääosin

Esitykseni perustuu pääosin Opetustoiminnan johtaminen osana Helsingin yliopiston akateemisten johtajien työnkuvaa. Anne Nevgi 17.3.2009 Esitykseni perustuu pääosin Maija Viitasalo: pro gradu tutkielma: Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston henkilöstöohjelma

Tampereen yliopiston henkilöstöohjelma Hallitus 16.11.2011 Tampereen yliopiston henkilöstöohjelma 2012 2015 Henkilöstöohjelma on osa yliopiston strategian toteuttamista. Ohjelma perustuu yliopiston keskeisiin arvoihin, joita ovat yhteisöllinen

Lisätiedot

Raportti perustuu sisäisen auditoinnin menettelytavan mukaisesti itsearviointiimme, auditointiaineistoon ja auditointihaastatteluihin.

Raportti perustuu sisäisen auditoinnin menettelytavan mukaisesti itsearviointiimme, auditointiaineistoon ja auditointihaastatteluihin. Tiivistelmä auditointiraportista /Tku, 11.10.2011 Raportti perustuu sisäisen auditoinnin menettelytavan mukaisesti itsearviointiimme, auditointiaineistoon ja auditointihaastatteluihin. Julkisuus: raportti

Lisätiedot

OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ. Päivitetty 2017

OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ. Päivitetty 2017 70-20-10 - OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ Päivitetty 2017 O. Ala-Nissilä, T. Kauma, J. Kröger, T. Leppänen, M. Nissén-Feldt, E. Penttilä, S. Raatikainen, I. Sankkila, L.

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Yliopiston toimintaympäristön muutokset tutkijan näkökulmasta. Vararehtori Johanna Björkroth

Yliopiston toimintaympäristön muutokset tutkijan näkökulmasta. Vararehtori Johanna Björkroth Yliopiston toimintaympäristön muutokset tutkijan näkökulmasta Vararehtori Johanna Björkroth JOE Tkmhallinnon pvät 26.8.2010 1 Yliopistolaki 2 luku Tutkimus ja opetus 6 Tutkimuksen, taiteen ja opetuksen

Lisätiedot

VAKINAISTAMISPOLKU JA URALLA ETENEMINEN YHTEISKUNTA JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKÖSSÄ

VAKINAISTAMISPOLKU JA URALLA ETENEMINEN YHTEISKUNTA JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKÖSSÄ VAKINAISTAMISPOLKU JA URALLA ETENEMINEN YHTEISKUNTA JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKÖSSÄ Tampereen yliopistossa neliportaisella tutkijauralla eteneminen voi tapahtua joko vakinaistamispolulla (tenure track)

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

. AMMATTIMAINEN................ JOHTAMISTAPA............. Osallistava johtajuus henkilöstön edustus kaikissa johtoryhmissä esimiehiä arvioidaan säännönmukaisesti kehityskeskustelut käydään vähintään joka

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta Kyselyn ensitulokset Lape seminaari 22.8.2017 Anna Saloranta Anna Saloranta Johtamiskorkeakoulu&SOC 22.8.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Muutoskokonaisuus I: Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Tutkimusstrategia Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ESIPUHE Teemme Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tutkimusta hyvässä, myönteisessä ilmapiirissä. Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2020 Henkilöstösuunnittelu Poliisihallitus asettaa Poliisiammattikorkeakoululle vuosittain kehysrahoitetun henkilöstön enimmäistason. Oletettavaa on, ettei henkilöstön (henkilötyövuosien)

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan tulkita seuraavasti: N > 10 000 ero suurempi kuin 0,15 on

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät

Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät 9. 10. 9. 2010 Henkilöstö- ja lakiasiat Eeva-Liisa Putkinen, hallinnollinen ylilääkäri Terhi Somerkallio,

Lisätiedot

1/5. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö

1/5. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö 1/5 Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt. Tämä henkilöstöjohtosääntö luo edellytykset yliopiston henkilöstön ottamiselle

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Strateginen henkilöstöjohtaminen =strategiaa toteuttava johtaminen Strategisella henkilöstöjohtamisella mahdollistetaan

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Sitä saadaan, mitä mitataan!

Sitä saadaan, mitä mitataan! Sitä saadaan, mitä mitataan! Kehittämisen tueksi esimiestyön 360-palaute, VMBaro ja kehityskeskustelumalli ValtioExpo Niina Turumäki/Valtiokonttori Yhteiset työkalut 360-palaute Esimiestyön ja johtamisen

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 työhyvinvointisuunnittelija Saija Jokinen Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 Iästä voimaa työhön työhyvinvointisuunnittelija

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Oulun yliopiston johtosääntö, hallituksen päätös ja yliopiston rekrytointiohjeet TENURE TRACK JA NELIPORTAINEN TUTKIJANURA

Oulun yliopiston johtosääntö, hallituksen päätös ja yliopiston rekrytointiohjeet TENURE TRACK JA NELIPORTAINEN TUTKIJANURA 28.2.2012 Jakelussa mainitut Oulun yliopiston johtosääntö, hallituksen päätös 15.6.2011 ja yliopiston rekrytointiohjeet 1.9.2011 TENURE TRACK JA NELIPORTAINEN TUTKIJANURA Yliopiston hallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot