Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi. Loppuraportti"

Transkriptio

1 Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 15/2010

2

3 Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 15/2010

4

5 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2010 Arbets- och näringsministeriets publikationer Arbete och företagsamhet 15/2010 MEE Publications Employment and entrepreneurship 15/2010 Tekijät Författare Authors Ramboll Management Consulting Julkaisun nimi Titel Title Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi loppuraportti Julkaisuaika Publiceringstid Date Maaliskuu 2010 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment Tiivistelmä Referat Abstract Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt Ramboll Management Consultingillä Patentti- ja rekisterihallituksen arvioinnin. Sen keskeisenä tavoitteena on ollut arvioida viraston toimintaa kolmesta näkökulmasta: PRH:n toiminta kansallisena rekisteriviranomaisena, sen asema ja toimintastrategia kansainvälisessä immateriaalioikeuskentässä sekä viraston roolin tarkastelu innovaatiopoliittisesta näkökulmasta. Arvioinnin tavoitteeksi asetettiin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä tuottavuuden parantuminen. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintaa ja toimintaympäristöä on arvioitu kirjallisen materiaalin, Patentti- ja rekisterihallituksen edustajien ja kansallisten sekä kansainvälisten sidosryhmähaastatteluiden perusteella. Arvioinnissa on lisäksi vertailtu viraston toimintaa ja toimintaympäristöä verrokkimaihin Ruotsiin, Tanskaan, Iso-Britanniaan, Slovakiaan ja Itävaltaan. Evaluoinnissa tuodaan esille, että yleisesti ottaen asiakkaat ovat tyytyväisiä Patentti- ja rekisterihallituksen toimintaan ja monien mielestä virasto on yksi Suomen parhaiten toimivista virastoista. Kehittämiskohteena tuottavuuden sekä asiakaspalvelun parantamisessa pidetään erityisesti sähköisten palveluiden lisäämistä ja kehittämistä. Arvioinnin mukaan verrattuna muihin maihin Patentti- ja rekisterihallitus on jäänyt jälkeen sähköisen asioinnin kehittämisessä. Yhtenä syynä tähän nähdään ongelmat investointien rahoituksessa. Raportissa todetaan, että tuottavuutta voidaan edelleen parantaa muun muassa karsimalla päällekkäistä hallintoa. Immateriaalioikeuskentän kansainvälistyminen jatkuu ja tämä edellyttää virastoa edelleen sopeutumaan kansainväliseen muutokseen. Alan muutokset ovat hyvin epävarmoja eikä vireillä olevien hankkeiden heijastusvaikutuksia pystytä tällä hetkellä arvioimaan. Patentti- ja rekisterihallituksen asemaa innovaatiojärjestelmässä kuvataan täsmentymättömäksi. Raportissa katsotaan, että työ- ja elinkeinoministeriön tulisikin määritellä viraston asema innovaatiojärjestelmässä selkeämmin. Arvioinnin mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen roolia innovaatiojärjestelmässä tulee kehittää siten, että tulevaisuudessa Suomella on laaja-alainen IPR-virasto, joka pitää nykyisten palvelujen lisäksi sisällään kattavat IPR-asioiden neuvonta- ja tietopalvelut etenkin PK-yrityksille. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Työelämä- ja markkinaosasto/minna Tukiainen, puh Asiasanat Nyckelord Key words Patentti- ja rekisterihallitus, immateriaalioikeus, innovaatiojärjestelmä, vaikuttavuus, tuottavuus ISSN Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 76 Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy ISBN Kieli Språk Language Suomi, finska, finnish Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only

6

7 Esipuhe Osana kansallisessa IPR-strategiassa sovittuja toimenpiteitä sekä osana normaalia toiminnan kehittämistä, työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2009 Patenttija rekisterihallituksen arvioinnin. Edellisen kerran vastaavan tyyppinen arviointi toteutettiin vuonna Selvityksen tavoitteena oli arvioida Patentti- ja rekisterihallituksen keskeiset rakenteelliset, hallinnolliset ja institutionaaliset kehittämistarpeet sekä tehdä johtopäätöksiä ja suosituksia Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan rakenteiden, tehtävien sekä strategian uudistamistarpeista, erityisesti tuottavuuden parantumisen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääntymisen näkökulmasta. Arviointityön lähtökohtia olivat valtion tuottavuusohjelma, IPR-strategia sekä siitä annettu valtioneuvoston periaatepäätös, innovaatiostrategia sekä teollisuusoikeusalan kansainvälinen kehitys. Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on ollut arvioida viraston toimintaa kolmesta näkökulmasta: PRH:n toiminta kansallisena rekisteriviranomaisena, sen asema ja toimintastrategia kansainvälisessä immateriaalioikeuskentässä sekä viraston roolin tarkastelu innovaatiopoliittisesta näkökulmasta. Arviointia toteuttamaan valittiin avoimen kilpailutuksen jälkeen Ramboll Management Consulting, jonka alihankkijana immateriaalioikeusselvityksen osalta toimi IPR-University Center. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti lisäksi ohjausryhmän arviointia varten. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut ylijohtaja Raimo Luoma työ- ja elinkeinoministeriöstä ja jäseninä neuvotteleva virkamies Seija Kivinen valtiovarainministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriöstä sekä hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva, kaupallinen neuvos Antti Eskola ja neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjausryhmän sihteerinä on toiminut hallitusneuvos Minna Tukiainen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Selvityksessä on ansiokkaasti arvioitu Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan keskeisimmät muutoshaasteet ja arvioitu sitä kuinka hyvin Patentti- ja rekisterihallituksen toiminta ja sen tavoitteet vastaavat näihin haasteisiin kansainvälisessä ympäristössä. Loppuraportissa tuodaan esille, että asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä Patentti- ja rekisterihallituksen toimintaan ja monien mielestä virasto on yksi Suomen parhaiten toimivista virastoista. Erityisesti kiitosta saa henkilökunnan palveluasenne, neuvontapalvelut sekä asiantuntemus. Erityiseksi kehittämiskohteeksi selvityksessä nostettiin sähköisen asioinnin lisääminen ja kehittäminen. Arvioinnin tuloksia voidaan käyttää hyväksi sekä viraston sisäisessä että laajemmin immateriaalioikeusalan ja innovaatiojärjestelmän kehittämisessä. Raportti tuo selkeästi esille sille toimeksiannossa asetetut tavoitteet ja mahdollistaa siten Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan kehittämisen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Arviointi antaa lisäksi tiiviin katsauksen verrokkimaiden tilanteeseen

8 sekä siellä käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin. Myös asiakasnäkökulma on raportissa tuotu esille ansiokkaalla tavalla. Arvioinnin jälkeen aloitetaan työ- ja elinkeinoministeriössä loppuraportin tulosten analysointi sekä arvioidaan raportin suositusten tarkoituksenmukaisuus ja toimeenpano. Työ- ja elinkeinoministeriö esittää parhaat kiitoksensa arvioinnin toteuttajille Ramboll Management Consultingille ja erityisesti hankejohtaja Mikko Wennbergille ja hankepäällikkö Olli Oosille arvioinnin toteuttamisesta. Myös IPR University Centerillä on ollut merkittävä rooli arvioitsijan alihankkijana immateriaalioikeuskentän muutosten kuvaamisessa. Lisäksi kiitämme ohjausryhmää aktiivisesta ja keskustelevasta osallistumisesta ohjausryhmätyöhön. Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 2010 Raimo Luoma Ylijohtaja, osastopäällikkö ohjausryhmän puheenjohtaja

9 Sisältö Esipuhe... 5 Tiivistelmä Johdanto Arviointitehtävä ja arvioinnin toteutustapa Arvioinnin tehtävä ja kysymykset Arvioinnin toteutustapa PRH:n toiminta kansallisena rekisteriviranomaisena PRH:n organisaatio ja hallinnollinen asema Organisaation toimivuus ja tuottavuus Johtamisjärjestelmän toimivuus Rahoitusrakenne ja sen toimivuus PRH:n palvelujen toimivuus asiakkaiden näkökulmasta Patentti- ja innovaatiolinja Tavaramerkki- ja mallilinja Yritys- ja yhteisölinja Säätiö- sekä yhdistysrekisteri Sähköinen asiointi PRH:n tuottavuus Immateriaalioikeuskentän muutokset ja niiden aiheuttamat haasteet Kansainvälistyminen ja sen vaikutukset Kansainvälisten suojajärjestelmien merkityksen lisääntyminen Tieto ja neuvontapalvelun tarpeiden lisääntyminen Eurooppalaisen yhteistyön ja lainsäädännön merkityksen kasvu PRH osana kansallista innovaatiojärjestelmää PRH:n tehtävä ja rooli innovaatiojärjestelmässä PRH:n lisäarvo muille toimijoille Johtopäätökset PRH kansallisena rekisteriviranomaisena Organisaatio Johtamisjärjestelmä Rahoitusrakenne Tuottavuus Immateriaalioikeuskentän muutokset ja niiden vaikutus PRH:n toimintaan PRH:n rooli innovaatiojärjestelmässä... 61

10 7 Tulevaisuuden kehityssuunnat ja kehittämissuositukset Tulevaisuuden kehittämismahdollisuudet Kehittämissuositukset PRH:n kehittäminen IPR-virastoksi PRH:n roolin ja aseman selkeyttäminen innovaatiojärjestelmässä Ohjausjärjestelmän kehittäminen Yhdistysrekisterin asema osana PRH:ta Investointien rahoittaminen Liite 1 Haastateltujen lista Lyhenteitä LTY PAI YYL YREK TML EPO WIPO Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö Patentti- ja innovaatiolinja Yritys- ja yhteisölinja Yhdistysrekisteri Tavaramerkki- ja mallilinja European Patent Office World Intellectual Property Organization

11 Tiivistelmä Ramboll management consulting toteutti työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta ajanjaksolla 10/2009-2/2010 aikana Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) arvioinnin. Arvioinnin tavoitteena on ollut arvioida Patentti- ja rekisterihallituksen keskeiset rakenteelliset, hallinnolliset ja institutionaaliset kehittämistarpeet sekä tehdä johtopäätöksiä ja suosituksia Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan rakenteiden, tehtävien sekä strategian uudistamistarpeista, erityisesti tuottavuuden parantumisen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääntymisen näkökulmasta. Arvioinnin mukaan PRH:n linjat toimivat hyvin itsenäisinä ja erillisinä yksikköinä, jotka on rakennettu niiden substanssiosaamisen ympärille. PRH:lla on suuri hallinto-osasto, jonka lisäksi linjojen sisälle on rakennettu vuosien varrella omaa hallintoa, mikä vahvistaa linjojen erillisyyttä ja niiden itsenäistä toimintatapaa. Noin 25 % PRH:n henkilötyövuosista kohdistuu hallinnolliseen työhön. PRH:n tuottavuustavoitteet ovat arvioinnin mukaan saavutettavissa. Tulevaisuudessa osa tehtävistä on toteutettavissa vähemmällä, mutta erilaisen osaamisprofiilin henkilöstöllä. Kokonaisuudessaan PRH:n htv-vähennyspotentiaali vuoteen 2015 mennessä on arvioitu olevan htv. Esitetty vähennyspotentiaali ei ole kuitenkaan otettavissa käyttöön pelkästään luonnollisen poistuman kautta. Keskeinen tuottavuuden lisäämiskeino on sähköisten palveluiden kehittäminen. Verrattuna muihin maihin PRH on jäänyt jälkeen sähköisen asioinnin kehittämisestä. Rahoituksen näkökulmasta PRH:n suurimmat ongelmat liittyvät investointien rahoitukseen. Suurten investointien tekeminen maksuperustelain ja nettobudjetoinnin sisältämien vaatimusten vuoksi on käytännössä mahdotonta. Esimerkiksi tällä hetkellä PRH:n tärkein kehityshanke NOVUS etenee huomattavasti suunniteltua hitaammin rahoituksellisista syistä. PRH:n asema kansallisessa innovaatiojärjestelmässä ei ole näkyvä eikä keskeinen. PRH:lle ei ole ministeriön toimesta määritelty selkeää roolia innovaatiojärjestelmässä eikä PRH itse puolestaan ole aktiivisesti asemoitunut osaksi innovaatiojärjestelmää. IPR-strategian tavoite PK-yritysten IPR-osaamisen lisäämisestä on vailla omistajaa. PRH:lle kohdistuu jonkin verran näitä odotuksia, mutta edellä mainitusta täsmentämättömyydestä johtuen sen rooli on jäänyt vielä vähäiseksi. PRH:n roolia innovaatiojärjestelmässä tulee kehittää siten, että tulevaisuudessa Suomella on laaja-alainen IPR-virasto, joka pitää nykyisten palvelujen lisäksi sisällään kattavat IPR-asioiden neuvonta- ja tietopalvelut. Arvioinnin mukaan Suomessa tarvitaan toimiva kansallinen immateriaalioikeuksiin erikoistunut virasto. Nykyinen kansainvälinen ja EU-laajuinen kehitys johtaa siihen, että osa PRH:n nykyisistä tehtävistä siirtyy Suomen ulkopuolelle. Immateriaalioikeuskentän muutokset ovat kuitenkin hyvin epävarmoja ja esimerkiksi yhteisöpatentin tai vastaavien 9

12 järjestelmien toiminnallisia ja taloudellisia heijastusvaikutuksia ei pystytä tällä hetkellä luotettavasti arvioimaan. Käytännössä kansallisten suojamuotojen kysyntä on vähentynyt yritysten liiketoiminnan kansainvälistymisen myötä. Tulevaisuudessa suojauksen merkitys kuitenkin kasvaa, mutta suojausta tullaan yrityksissä käyttämään entistä luovemmalla tavalla ja yhdistelemään eri suojamuotoja toisiinsa. Palvelutoimintojen osuuden lisääntyminen yritysten toiminnassa lisää neuvontapalvelujen tarvetta, koska palvelujen suojaamiseen ei ole yhtä erityistä suojamuotoa, vaan se edellyttää eri suojamuotojen yhdistämistä. Arvioinnin yhtenä tavoitteena oli tarkastella PRH:n toimintojen alueellisia sijoitusmahdollisuuksia. IPR-palveluiden osalta toiminnan alueellistaminen ei ole mahdollista johtuen (a) palveluiden hyvin laaja-alaisista osaamisvaatimuksista, jossa ainoastaan pääkaupunkiseutu voi tarjota riittävän laaja-alaista koulutus- ja osaamispohjaa ja (b) keskeisten asiakkaiden toiminnan keskittymisestä pääkaupunkiseudulle. Sähköisen asioinnin kehittyessä rekisteripalvelut voisivat sen sijaan tarjota mahdollisuuden siirtää PRH:n toimintoja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tämä kuitenkin edellyttää että nykyiset kehityshankkeet etenevät ja sähköisen asioinnin palvelut saadaan oleellisesti nykyistä paremmalle tasolle. 10

13 1 Johdanto Arvioinnin tavoitteena on ollut arvioida Patentti- ja rekisterihallituksen keskeiset rakenteelliset, hallinnolliset ja institutionaaliset kehittämistarpeet sekä tehdä johtopäätöksiä ja suosituksia Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan rakenteiden, tehtävien sekä strategian uudistamistarpeista, erityisesti tuottavuuden parantumisen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääntymisen näkökulmasta. Arvioinnin taustalla on TEM-konsernin toimintamallin mukainen kehittäminen sekä kansallisessa IPR-strategiassa esitetyt toimenpiteet. Arviointiraportin toisessa luvussa käydään läpi arvioinninlähestymistapa, arviointikysymykset sekä arvioinnin toteutustapa. Luvut kolmesta viiteen esittävät arvioinnin keskeisiä havaintoja kunkin arviointitehtävän mukaisesti. Luvussa kolme on esitetty keskeiset havainnot Patentti ja rekisterihallituksen toiminnasta kansallisena rekisteriviranomaisena. Luvussa neljä on kuvattu immateriaalioikeuskentän muutoksia ja niiden vaikutuksia Patentti- ja rekisterihallituksen toimintaan. Tämän luvun sisältö on kirjoitettu yhteistyössä Helsingin yliopiston IPR University Centerin kanssa. Luvussa viisi on tarkasteltu PRH:a osana kansallista innovaatiojärjestelmää. Luvussa kuusi on esitetty arvioinnin johtopäätökset. Luvussa seitsemän on analysoitu ensin Patentti- ja rekisterihallituksen tulevaisuuden kehittämisvaihtoehtoja, jonka jälkeen esitetään konkreettisia suosituksia PRH:n toiminnan ja organisoinnin sekä PRH:n roolin kehittämiseksi. Arviointityötä on ohjannut työ- ja elinkeinoministeriön asettama ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut ylijohtaja Raimo Luoma, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjausryhmään on kuulunut työ- ja elinkeinoministeriöstä hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva, kaupallinen neuvos Antti Eskola, neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen sekä valtiovarainministeriöstä neuvotteleva virkamies Seija Kivinen, ja lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriöstä. Ohjausryhmän sihteerinä on toiminut hallitusneuvos Minna Tukiainen. Arvioinnin on toteuttanut Ramboll Management Consulting

14 2 Arviointitehtävä ja arvioinnin toteutustapa 2.1 Arvioinnin tehtävä ja kysymykset Arvioinnin tavoitteena on ollut muodostaa näkemys keskeisimmistä muutoshaasteista Patentti- ja rekisterihallituksen toiminalle ja siitä, kuinka hyvin Patentti- ja rekisterihallituksen toiminta ja sen tavoitteet vastaavat näihin haasteisiin kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tavoitteena on ollut arvioida Patentti- ja rekisterihallituksen keskeiset rakenteelliset, hallinnolliset ja institutionaaliset kehittämistarpeet sekä tehdä johtopäätöksiä ja suosituksia Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan rakenteiden, tehtävien sekä strategian uudistamistarpeista, erityisesti tuottavuuden parantumisen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääntymisen näkökulmasta Arviointityön lähtökohtina ovat olleet valtion tuottavuusohjelma, IPR-strategia sekä siitä annettu valtioneuvoston periaatepäätös, innovaatiostrategia sekä teollisuusoikeusalan kansainvälinen kehitys. Arvioinnin keskeiset kysymykset, joita tämän raportin luvut noudattavat, ovat: 1 Kansallinen rekisteriviranomainen: Mikä on PRH:n organisaation nykytila ja mitkä ovat sen kehittämistarpeet? Mikä on PRH:n hallinnollinen asema ja mitkä ovat sen kehittämistarpeet? Mikä on PRH:n toimintojen toimivuus asiakkaiden näkökulmasta? Miten PRH:n sähköisiä palveluita voidaan edelleen kehittää? Miten PRH pystyy vastaamaan tuottavuusohjelman tavoitteisiin? 2 Mihin suuntaan kansainvälinen immateriaalioikeuskenttä on kehittymässä? 3 Mikä on PRH:n suhde innovaatiojärjestelmän muihin toimijoihin? 2.2 Arvioinnin toteutustapa Arviointi aloitettiin kartoittamalla PRH:n toimintaa sen keskeisten toimijoiden näkökulmasta haastattelemalla kaikki PRH:n johtoryhmän sekä johtokunnan jäsenet. Johtokunnassa on edustettuina PRH:n näkökulmasta tärkeitä innovaatiojärjestelmän toimijoita. PRH:n henkilöstölle toteutettiin sähköinen kysely. Kyselyssä kartoitettiin henkilöstön näkemyksiä esimerkiksi PRH:n nykytilasta, organisaation toimivuudesta, johtamisjärjestelmästä ja tulevaisuuden haasteista. Kyselyyn vastasi yhteensä noin 200 vastaajaa ja kaikki linjat olivat edustettuina. Tämän lisäksi PRH:n luottamusmiehiä kuultiin ryhmähaastattelussa ja lisäksi keskusteltiin muutamien johtoryhmään kuulumattomien henkilöstön edustajien kanssa. 12

15 Ensimmäisen PRH:n toimintaa omasta näkökulmasta kartoittaneen haastattelukierroksen jälkeen keskusteltiin innovaatiojärjestelmän keskeisten toimijoiden ja PRH:n yhteistyökumppaneiden, kuten TE-keskusten keksintöasiamiesten, työ- ja elinkeinoministeriön, Tekesin, Sitran ja Verohallinnon edustajien kanssa. Lisäksi kuultiin myös PRH:n asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita, joihin lukeutui mm. useiden suurten suomalaisyritysten IPR-toiminnasta vastaavia henkilöitä sekä tilitoimistojen edustajia. Asiakkaille toteutettiin kolme kohdennettua ryhmähaastattelua, joissa kuultiin Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan, Elinkeinoelämän Keskusliiton immateriaalioikeuksien ryhmän ja Kansalaisyhteiskuntapoliitiikan neuvottelukunnan (KANE) näkemyksiä PRH:sta, sen haasteista, mahdollisuuksista, toiminnasta ja roolista Suomen innovaatiojärjestelmässä. Haastatteluja toteutettiin yhteensä 60. Haastateltujen lista on esitetty liitteessä 1. Useiden haastattelujen lisäksi käytössä oli myös runsaasti taustamateriaalia. Tähän lukeutuivat mm. PRH:n vuosikertomukset, talousarviot, tilinpäätöstiedot, tuottavuuslaskelmat sekä asiakastyytyväisyyskyselyt, joista kaikkia oli saatavilla useiden vuosien ajalta. Lisäksi hyödynnettiin PRH:n verkkosivuilla ollutta informaatiota. Myös kansainvälistä vertailua varten haastateltiin useita henkilöitä. Kaikista vertailuun valituista maista kuultiin vähintään yhtä keskeistä edustajaa. Vertailussa olivat Ruotsi, Tanska, Iso-Britannia, Slovakia ja Itävalta. Puhelimitse toteutettuja haastatteluja tehtiin yhteensä 8. Puhelinhaastattelujen suunnittelussa hyödynnettiin myös ko. virastojen verkkosivuilta sekä muualta verkosta löytynyttä materiaalia, joiden pohjalta lopullinen kansainvälinen vertailu koostettiin. Arvioinnin loppuvaiheessa järjestettiin kehittämisworkshop, jossa oli edustettuna hankkeen ohjausryhmä, PRH:n johtoryhmä sekä johtokunta. Workshopissa keskusteltiin arvioinnin alustavista johtopäätöksistä sekä pohdittiin erilaisten skenaarioiden haasteita ja mahdollisuuksia kehitettäessä PRH:n tulevaisuuden toimintaa

16 3 PRH:n toiminta kansallisena rekisteriviranomaisena 3.1 PRH:n organisaatio ja hallinnollinen asema Organisaation toimivuus ja tuottavuus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) perustettiin 1942 siirtämällä kauppa- ja teollisuusministeriön patenttiasiain- ja kaupparekisteriosastot uuteen keskusvirastoon. Vuonna 1995 yhdistysrekisteri ja säätiöiden rekisteröinti sekä säätiövalvonta siirrettiin oikeusministeriöstä PRH:een. PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan nettobudjetoituna keskusvirastona. Vuoden 2008 lopussa PRH:ssa työskenteli 517 henkilöä. Viraston tulot olivat MEUR 42,6 ja menot vastaavasti MEUR 49,6. Tulojen alijäämä katettiin budjettiin varatuilla määrärahoilla. PRH:n ydinpalvelut tuotetaan neljällä linjalla: yritys- ja yhteisölinjalla (YYL), patentti- ja innovaatiolinjalla (PAI), tavaramerkki- ja mallilinjalla (TML) sekä yhdistysasiat -yksikössä (YREK). Linjojen sisällä ydinpalvelut on ryhmitelty tulosyksiköiksi tulosjohtamisen, tavoitteiden määrittelyn, laskentatoimen ja seurannan toteuttamista varten. Itsenäisiä tulosyksiköitä ovat patentti- ja innovaatiolinjalla patenttiasiat sekä hyödyllisyysmalliasiat, tavaramerkki- ja mallilinjalla tavaramerkkiasiat sekä mallioikeusasiat, yritys- ja yhteisölinjalla kaupparekisteriasiat, tilinpäätös- ja säätiöasiat sekä yrityskiinnitysasiat ja yhdistysasiat -yksikössä yhdistysasiat. Linjajohtajat ovat linjojensa tulosjohtajia. PAI:n alaisuudessa toimivat patenttikirjasto ja neuvontapalvelut. Lisäksi Helsingin Arkadiankadulla Innotalossa toimiva PatRek -asiakaspalvelu palvelee asiakkaita kaikissa PRH:n toimialaan kuuluvissa asioissa. Suurinta osaa asiakkaista palvellaan PatRekissä kuitenkin yritys- ja yhteisölinjalle liittyvissä asioissa. Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö (LTY) kehittää ja markkinoi Patentti- ja rekisterihallituksen yrityksille suunnattuja tuotteita. Hallinnon tehtäviin sisältyvät henkilöstöhallinto, kansainväliset ja lakiasiat, suunnittelu ja kehittäminen, talous, tietohallinto sekä viestintä. Muita PRH:n tukitoimintoja ovat viestintä- ja yhteiskunta-asiat, pääjohtajan sihteeristö, sisäinen tarkastus sekä YT-toimikunta. PRH:n peruspalvelut ovat saatavissa ELY-keskuksissa (ent. TE-keskukset), joissa asiakkaat saavat patentteihin ja kaupparekisteriasioihin liittyviä oppaita, lomakkeita, hinnastoja ja esitteitä sekä niihin liittyvää yleisneuvontaa. Patenttineuvontaa ELY-keskuksissa tarjoavat keksintöasiamiehet. ELY-keskuksissa voi myös hoitaa yritysten rekisteröintiin liittyviä asioita ja saada rekisteritietoja. PRH:lla on yhteistyössä Keksintösäätiön ja useiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa lisäksi 12 innovaatioasiamiestä, joiden toimipiste on yliopistoissa ja korkeakouluissa. Alueellisia kaupparekisteripalveluja tarjoavat ELY-keskusten lisäksi maistraatit, verohallinto ja 14

17 uusyrityskeskukset. Maistraatit käsittelevät ja rekisteröivät asunto-osakeyhtiöiden ilmoitukset ja toimivat muissakin kaupparekisteriasioissa paikallisviranomaisena. Verohallinnon toimipisteet vastaanottavat verohallinnon ja PRH:n yhteisiä ilmoituslomakkeita ja uusyrityskeskukset tarjoavat neuvontaa ja oppaita yrittäjiksi aikoville. PRH rahoittaa näitä paikallisia palveluita. Kuva 1. PRH:n organisaatiorakenne Johtokunta Pääjohtaja Johtoryhmä Viestintä- ja yhteiskunta-asiat (5,21 htv) Pääjohtajan sihteeristö Sisäinen tarkastus YT-toimikunta Valituslautakunta (5,36 htv) Hallinto (44,29 htv) Yritys- ja yhteisölinja (145,62 htv) Patentti- ja innovaatiolinja (187,73 htv) Tavaramerkki- ja mallilinja (43,12 htv) Yhdistysasiat-yksikkö (28,44 htv) Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut (23,80 (23,80 htv) Markkinointi ja liiketoiminnot (4 htv) PatRek-asiakaspalvelu (11,32 htv) ELY-keskukset Uusyrityskeskukset Aluepalvelut Maistraatit Kauppakamarit Linjat toimivat hyvin itsenäisinä ja erillisinä yksikköinä, jotka on rakennettu niiden substanssiosaaminen ympärille. Toimintakulttuurit ovat muotoutuneet linjoilla varsin erilaisiksi ja ne heijastavat linjajohtajien toimintatapoja. Linjojen välillä ei tehdä juurikaan yhteistyötä, eikä niiden välisiä potentiaalisia synergiaetuja ole käytännössä hyödynnetty. Henkilöstön mukaan linjojen välillä ei vaihdeta kokemuksia eikä niiden sisällä tiedetä, mitä muilla linjoilla tehdään. PRH:n organisaatiota voidaankin kuvata poikkeuksellisen siilomaiseksi linjat elävät lähes omina virastoinaan

18 Ainoa arviointiaineistossa esitetty esimerkki linjojen välisen synergian hyödyntämisestä on kaupparekisteriin merkityille yrityksille lähetettävä tavaramerkkien ja mallioikeuden tietopaketti. Usein asiakkaan puolelta eri henkilöt vastaavat kuitenkin esimerkiksi patentti- ja tavaramerkkisuojauksesta, joten sama yhteyshenkilö asioi harvoin PRH:n eri linjojen kanssa. Asiakkaan näkökulmasta synergiaetuja löytyy lähinnä yrityksen perustamisvaiheessa. PRH:lla on suuri hallinto-osasto (44 htv:tä), jonka lisäksi linjojen sisälle on rakennettu vuosien varrella omaa hallintoa, mikä vahvistaa linjojen erillisyyttä ja niiden itsenäistä toimintatapaa. Vuonna 2008 hallinnollisiin tehtäviin käytettiin linjojen sisällä linjasta riippuen prosenttia työajasta. Samanaikaisesti yleishallinto aiheuttaa linjoille noin 20 % kustannusrasitteen. Hallinnosta onkin tullut paitsi liian raskas, niin myös hyvin sirpaleinen. PRH:n hallinto koostuu liian monesta erillisestä yksiköstä, joilla on omat johtajansa. PRH:n yhteinen IT-projekti (PIT) on pyrkinyt yhtenäistämään viraston IT-palveluita. Projekti on luonut mm. yhteisen help deskin ja organisoinut viraston yhteiset IT-palvelut prosessien mukaisesti. Projekti on myös uudistanut johtoryhmälle PRH:n yhteisistä IT-asioista annettavan raportoinnin käytännön. PRH:n tietopalvelut ovat tästä huolimatta käytännössä melko hajautettuja. Vaikka virastolla on olemassa sisäiseen käyttöön tarkoitettu yhteinen intranet, käyttävät linjat omalle henkilöstölleen suunnattuja, erillisiä intranettejä. PRH:n ydintoimintoja tukevat tietojärjestelmät toteutetaan ja ylläpidetään linjakohtaisesti ja ne ovat siten täysin eriytettyjä. Markkinointi- ja liiketoimintayksikön (LTY) osalta havainnot ovat ristiriitaisia ja näkemys LTY:n roolista vaihtelee ryhmittäin. PRH:n henkilöstöllä ei ole kovin tarkkaa käsitystä siitä, mitä yksikkö tekee tai tuottaako sen toiminta ylipäätään lisäarvoa linjojen toiminnan näkökulmasta. LTY:n tehtävät koetaan linjojen sisällä usein ylimääräisinä aktiviteetteina, jotka eivät kuulu viraston perustehtäviin. Rajapinta erityisesti viestinnän kanssa on hämärä. Toisaalta osa PRH:n sidosryhmistä kokee LTY:n roolin tärkeänä esimerkiksi IPR-strategian toteuttamisen kannalta. Asiakkaiden näkemyksiä PRH:n toiminnasta ja sen tuottamista palveluista käsitellään tarkemmin luvussa 4.2. Valituslautakunta käsittelee ja ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena valitukset PRH:n päätöksistä, jotka liittyvät patentteihin, malleihin, integroitujen piirien piirimalleihin, hyödyllisyysmalleihin tai tavaramerkkeihin sekä kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin ja säätiörekisteriin. Se on suhteessa PRH:een riippumaton hallintotuomioistuin, jonka puheenjohtajat kuuluvat PRH:n henkilökuntaan. Muina jäseninä toimivat valtion virkamiehet, joilla on ylempi korkeakoulututkinto ja jotka ovat perehtyneitä käsiteltävänä olevaa asiaa koskevaan lainsäädäntöön. Halutessaan asiakkaat voivat hakea muutosta valituslautakunnan päätöksiin korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 16

19 Taulukko 1. Valituslautakuntien organisointi verrokkimaissa Maa Valituslautakunta yleisesti Valituslautakunnan rahoitus Iso-Britannia Itävalta Ruotsi Slovakia Tanska Patents court, high court appeals office Itsenäinen, toimii erillään patenttivirastosta osana tuomioistuinta. Beschwerdeabteilung Toimii osana patenttivirastoa. Valituslautakunnassa työskentelevä henkilöstö periaatteessa erillinen viraston muusta henkilöstöstä. Patentbesvärsrätten, (PBR) Toimii erillään patenttivirastosta. Jäsenet Ruotsin hallituksen nimittämiä, eivät Ruotsin patenttivirastosta. Independent Appeals Division Toimii itsenäisenä osana patenttivirastoa. Danish Board of patent appeals Toimii osana patenttivirastoa. Ministerin nimittämät jäsenet eivät ole osa virastoa. Rahoitus oikeusministieriöstä. Rahoitus Itävallan patenttivirastosta. Rahoitus Ruotsin patenttivirastosta. Rahoitus Slovakian patenttivirastosta. Rahoitus Tanskan patenttivirastosta Johtamisjärjestelmän toimivuus Hallinnollisesti PRH on linjaorganisaatio (ks. Kuva 1). Pääjohtaja ja johtoryhmä vastaavat PRH:n toiminnasta ja tuloksesta. Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on vuorovaikutuksen lisääminen linjojen, yksiköiden ja ylimmän johdon välillä. Lisäksi valtioneuvosto asettaa PRH:lle johtokunnan, jonka tehtävänä on asettaa keskusviraston toiminnalle käytännön tavoitteet ja päättää toimintalinjoista. Johtokunnassa ovat edustettuina Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto, patenttiasiamiehet, työ- ja elinkeinoministeriö ja yliopistot. Edellä mainittujen jäsenten lisäksi johtokuntaan kuuluvat PRH:n ylijohtaja, pääjohtaja sekä henkilöstön edustaja. Strategialinjausten lisäksi johtokunta on ohjaus- ja valvontavastuussa asetettujen tavoitteiden toteutumisen suhteen ja sen tehtäviin kuuluu PRH:n ja sen palvelujen käyttäjien välisen yhteistyön edistäminen. Johtokunta osallistuu toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) laadintaan ja toimii sen hyväksyvänä elimenä. PRH:n johtamisjärjestelmää kuvailtiin haastatteluissa sekä PRH:n henkilöstölle tehdyssä kyselyssä autoritääriseksi (ks. Kuva 2). Autoritääristä johtamistyyliä on henkilöstön mukaan havaittavissa kaikilla linjoilla. Tämän nähtiin olevan seurausta siitä, että johtajat ovat olleet talossa pitkään ja että tämänkaltainen johtamistapa on toimistopäällikkötasolla hyväksytty. Ominaista PRH:n toiminnalle on myös päätäntävallan vahva keskittyminen ylimpään johtoon. Vaikka johtamiskulttuuri saa kritiikkiä autoritäärisyydestä ja keskustelevuuden puutteesta, henkilöstökyselyn tuloksien mukaan johtamiskulttuuria voidaan kuvata myös luotettavaksi. Vähiten johtamisjärjestelmää kuvaavat PRH:n henkilöstön mukaan ilmaisut keskusteleva, läpinäkyvä ja osallistuva. Läpinäkyvyyteen vaikuttaa linjojen itsenäisyys, mikä vähentää organisaation sisäistä tiedonkulkua

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Patentti- ja Rekisterihallitus Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Tule ja tutustu tulevaisuuden tavoitteisiimme. PRH:n vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet on luotu yhdessä alan parhaiden asiantuntijoiden

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä Normihanke Seminaari 3.9.2009 lakiasiain johtaja Kari Prättälä Hallituksen politiikkariihi 24.2.2009 1. Valtio käynnistää yhteistyössä Kuntaliiton kanssa normitalkoot, joissa kartoitetaan ja pyritään poistamaan

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2015

Tilinpäätös vuodelta 2015 Tilinpäätös vuodelta PRH/1451/20/2016 Patentti- ja rekisterihallitus Sisällysluettelo Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1. Johdon katsaus... 3 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3. Toiminnallinen

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Käyttökokemuksia Patentti- ja rekisterihallituksessa Valtio Expo 2009 Marina Congress Center Helsinki 7.5.2009 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Taloushallinnon uusi rooli

Taloushallinnon uusi rooli Taloushallinnon uusi rooli Valtio Expo 2009 Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintähallinnon controller 7.5.2009 marja.heikkinen-jarnola@lvm.fi 1 Taloushallinnon rutiinit palvelukeskukseen entä

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014 Tulossopimus 20.12.2013 TEM/2067/00.03.01.02/2013 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä 9.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Tavoitteena oli selvittää valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano 25.5.2011 Arja Terho Käsittely Valtioneuvostolta eduskunnalle 11/2010 Eduskunta: Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon 12/2010 Hallintovaliokunnan lausunto

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA Kaija Jääskeläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto Taustaa laadunvarmistusjärjestelmään ja auditointiin 2 Kirjastossa perinteisesti tehty työtä

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 12.04.2016 KLO 12:30 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT KESKEISIMMÄT

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

Palkeet asiakastyytyväisyys

Palkeet asiakastyytyväisyys Palkeet asiakastyytyväisyys Kieku-info 30.9.2015 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen kohderyhmät Asiakasvirastojen yhteyshenkilöt ja johto

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä?

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä? Aloite 08.02.2017 1 (3) VVC VM036:00/2015 Lausunto luonnoksesta valtion riskienhallintopolitiikkamalliksi Yleistä Onko aineistokokonaisuus, jossa on riskienhallinnan järjestämistä koskevia ohjeita,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jussi Salo 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen Kärkihankkeet 4 ja 11 Tuottavuusohjelman kärkihankkeiden tulokset miten tästä eteenpäin? 17.11.2010 Tapio Soini,

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15 HYVÄÄ JA HUONOA Lena Sonnerfelt asioi Kronan apteekissa Tukholman Tyresössä. Hänen mielestään apteekkipalvelut ovat muuttuneet osin paremmiksi, osin huonommiksi valtiollisen monopolin purkamisen jälkeen.

Lisätiedot