Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi. Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi. Loppuraportti"

Transkriptio

1 Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 15/2010

2

3 Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 15/2010

4

5 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2010 Arbets- och näringsministeriets publikationer Arbete och företagsamhet 15/2010 MEE Publications Employment and entrepreneurship 15/2010 Tekijät Författare Authors Ramboll Management Consulting Julkaisun nimi Titel Title Patentti- ja rekisterihallituksen arviointi loppuraportti Julkaisuaika Publiceringstid Date Maaliskuu 2010 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment Tiivistelmä Referat Abstract Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt Ramboll Management Consultingillä Patentti- ja rekisterihallituksen arvioinnin. Sen keskeisenä tavoitteena on ollut arvioida viraston toimintaa kolmesta näkökulmasta: PRH:n toiminta kansallisena rekisteriviranomaisena, sen asema ja toimintastrategia kansainvälisessä immateriaalioikeuskentässä sekä viraston roolin tarkastelu innovaatiopoliittisesta näkökulmasta. Arvioinnin tavoitteeksi asetettiin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä tuottavuuden parantuminen. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintaa ja toimintaympäristöä on arvioitu kirjallisen materiaalin, Patentti- ja rekisterihallituksen edustajien ja kansallisten sekä kansainvälisten sidosryhmähaastatteluiden perusteella. Arvioinnissa on lisäksi vertailtu viraston toimintaa ja toimintaympäristöä verrokkimaihin Ruotsiin, Tanskaan, Iso-Britanniaan, Slovakiaan ja Itävaltaan. Evaluoinnissa tuodaan esille, että yleisesti ottaen asiakkaat ovat tyytyväisiä Patentti- ja rekisterihallituksen toimintaan ja monien mielestä virasto on yksi Suomen parhaiten toimivista virastoista. Kehittämiskohteena tuottavuuden sekä asiakaspalvelun parantamisessa pidetään erityisesti sähköisten palveluiden lisäämistä ja kehittämistä. Arvioinnin mukaan verrattuna muihin maihin Patentti- ja rekisterihallitus on jäänyt jälkeen sähköisen asioinnin kehittämisessä. Yhtenä syynä tähän nähdään ongelmat investointien rahoituksessa. Raportissa todetaan, että tuottavuutta voidaan edelleen parantaa muun muassa karsimalla päällekkäistä hallintoa. Immateriaalioikeuskentän kansainvälistyminen jatkuu ja tämä edellyttää virastoa edelleen sopeutumaan kansainväliseen muutokseen. Alan muutokset ovat hyvin epävarmoja eikä vireillä olevien hankkeiden heijastusvaikutuksia pystytä tällä hetkellä arvioimaan. Patentti- ja rekisterihallituksen asemaa innovaatiojärjestelmässä kuvataan täsmentymättömäksi. Raportissa katsotaan, että työ- ja elinkeinoministeriön tulisikin määritellä viraston asema innovaatiojärjestelmässä selkeämmin. Arvioinnin mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen roolia innovaatiojärjestelmässä tulee kehittää siten, että tulevaisuudessa Suomella on laaja-alainen IPR-virasto, joka pitää nykyisten palvelujen lisäksi sisällään kattavat IPR-asioiden neuvonta- ja tietopalvelut etenkin PK-yrityksille. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Työelämä- ja markkinaosasto/minna Tukiainen, puh Asiasanat Nyckelord Key words Patentti- ja rekisterihallitus, immateriaalioikeus, innovaatiojärjestelmä, vaikuttavuus, tuottavuus ISSN Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 76 Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy ISBN Kieli Språk Language Suomi, finska, finnish Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only

6

7 Esipuhe Osana kansallisessa IPR-strategiassa sovittuja toimenpiteitä sekä osana normaalia toiminnan kehittämistä, työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2009 Patenttija rekisterihallituksen arvioinnin. Edellisen kerran vastaavan tyyppinen arviointi toteutettiin vuonna Selvityksen tavoitteena oli arvioida Patentti- ja rekisterihallituksen keskeiset rakenteelliset, hallinnolliset ja institutionaaliset kehittämistarpeet sekä tehdä johtopäätöksiä ja suosituksia Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan rakenteiden, tehtävien sekä strategian uudistamistarpeista, erityisesti tuottavuuden parantumisen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääntymisen näkökulmasta. Arviointityön lähtökohtia olivat valtion tuottavuusohjelma, IPR-strategia sekä siitä annettu valtioneuvoston periaatepäätös, innovaatiostrategia sekä teollisuusoikeusalan kansainvälinen kehitys. Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on ollut arvioida viraston toimintaa kolmesta näkökulmasta: PRH:n toiminta kansallisena rekisteriviranomaisena, sen asema ja toimintastrategia kansainvälisessä immateriaalioikeuskentässä sekä viraston roolin tarkastelu innovaatiopoliittisesta näkökulmasta. Arviointia toteuttamaan valittiin avoimen kilpailutuksen jälkeen Ramboll Management Consulting, jonka alihankkijana immateriaalioikeusselvityksen osalta toimi IPR-University Center. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti lisäksi ohjausryhmän arviointia varten. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut ylijohtaja Raimo Luoma työ- ja elinkeinoministeriöstä ja jäseninä neuvotteleva virkamies Seija Kivinen valtiovarainministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriöstä sekä hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva, kaupallinen neuvos Antti Eskola ja neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjausryhmän sihteerinä on toiminut hallitusneuvos Minna Tukiainen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Selvityksessä on ansiokkaasti arvioitu Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan keskeisimmät muutoshaasteet ja arvioitu sitä kuinka hyvin Patentti- ja rekisterihallituksen toiminta ja sen tavoitteet vastaavat näihin haasteisiin kansainvälisessä ympäristössä. Loppuraportissa tuodaan esille, että asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä Patentti- ja rekisterihallituksen toimintaan ja monien mielestä virasto on yksi Suomen parhaiten toimivista virastoista. Erityisesti kiitosta saa henkilökunnan palveluasenne, neuvontapalvelut sekä asiantuntemus. Erityiseksi kehittämiskohteeksi selvityksessä nostettiin sähköisen asioinnin lisääminen ja kehittäminen. Arvioinnin tuloksia voidaan käyttää hyväksi sekä viraston sisäisessä että laajemmin immateriaalioikeusalan ja innovaatiojärjestelmän kehittämisessä. Raportti tuo selkeästi esille sille toimeksiannossa asetetut tavoitteet ja mahdollistaa siten Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan kehittämisen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Arviointi antaa lisäksi tiiviin katsauksen verrokkimaiden tilanteeseen

8 sekä siellä käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin. Myös asiakasnäkökulma on raportissa tuotu esille ansiokkaalla tavalla. Arvioinnin jälkeen aloitetaan työ- ja elinkeinoministeriössä loppuraportin tulosten analysointi sekä arvioidaan raportin suositusten tarkoituksenmukaisuus ja toimeenpano. Työ- ja elinkeinoministeriö esittää parhaat kiitoksensa arvioinnin toteuttajille Ramboll Management Consultingille ja erityisesti hankejohtaja Mikko Wennbergille ja hankepäällikkö Olli Oosille arvioinnin toteuttamisesta. Myös IPR University Centerillä on ollut merkittävä rooli arvioitsijan alihankkijana immateriaalioikeuskentän muutosten kuvaamisessa. Lisäksi kiitämme ohjausryhmää aktiivisesta ja keskustelevasta osallistumisesta ohjausryhmätyöhön. Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 2010 Raimo Luoma Ylijohtaja, osastopäällikkö ohjausryhmän puheenjohtaja

9 Sisältö Esipuhe... 5 Tiivistelmä Johdanto Arviointitehtävä ja arvioinnin toteutustapa Arvioinnin tehtävä ja kysymykset Arvioinnin toteutustapa PRH:n toiminta kansallisena rekisteriviranomaisena PRH:n organisaatio ja hallinnollinen asema Organisaation toimivuus ja tuottavuus Johtamisjärjestelmän toimivuus Rahoitusrakenne ja sen toimivuus PRH:n palvelujen toimivuus asiakkaiden näkökulmasta Patentti- ja innovaatiolinja Tavaramerkki- ja mallilinja Yritys- ja yhteisölinja Säätiö- sekä yhdistysrekisteri Sähköinen asiointi PRH:n tuottavuus Immateriaalioikeuskentän muutokset ja niiden aiheuttamat haasteet Kansainvälistyminen ja sen vaikutukset Kansainvälisten suojajärjestelmien merkityksen lisääntyminen Tieto ja neuvontapalvelun tarpeiden lisääntyminen Eurooppalaisen yhteistyön ja lainsäädännön merkityksen kasvu PRH osana kansallista innovaatiojärjestelmää PRH:n tehtävä ja rooli innovaatiojärjestelmässä PRH:n lisäarvo muille toimijoille Johtopäätökset PRH kansallisena rekisteriviranomaisena Organisaatio Johtamisjärjestelmä Rahoitusrakenne Tuottavuus Immateriaalioikeuskentän muutokset ja niiden vaikutus PRH:n toimintaan PRH:n rooli innovaatiojärjestelmässä... 61

10 7 Tulevaisuuden kehityssuunnat ja kehittämissuositukset Tulevaisuuden kehittämismahdollisuudet Kehittämissuositukset PRH:n kehittäminen IPR-virastoksi PRH:n roolin ja aseman selkeyttäminen innovaatiojärjestelmässä Ohjausjärjestelmän kehittäminen Yhdistysrekisterin asema osana PRH:ta Investointien rahoittaminen Liite 1 Haastateltujen lista Lyhenteitä LTY PAI YYL YREK TML EPO WIPO Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö Patentti- ja innovaatiolinja Yritys- ja yhteisölinja Yhdistysrekisteri Tavaramerkki- ja mallilinja European Patent Office World Intellectual Property Organization

11 Tiivistelmä Ramboll management consulting toteutti työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta ajanjaksolla 10/2009-2/2010 aikana Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) arvioinnin. Arvioinnin tavoitteena on ollut arvioida Patentti- ja rekisterihallituksen keskeiset rakenteelliset, hallinnolliset ja institutionaaliset kehittämistarpeet sekä tehdä johtopäätöksiä ja suosituksia Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan rakenteiden, tehtävien sekä strategian uudistamistarpeista, erityisesti tuottavuuden parantumisen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääntymisen näkökulmasta. Arvioinnin mukaan PRH:n linjat toimivat hyvin itsenäisinä ja erillisinä yksikköinä, jotka on rakennettu niiden substanssiosaamisen ympärille. PRH:lla on suuri hallinto-osasto, jonka lisäksi linjojen sisälle on rakennettu vuosien varrella omaa hallintoa, mikä vahvistaa linjojen erillisyyttä ja niiden itsenäistä toimintatapaa. Noin 25 % PRH:n henkilötyövuosista kohdistuu hallinnolliseen työhön. PRH:n tuottavuustavoitteet ovat arvioinnin mukaan saavutettavissa. Tulevaisuudessa osa tehtävistä on toteutettavissa vähemmällä, mutta erilaisen osaamisprofiilin henkilöstöllä. Kokonaisuudessaan PRH:n htv-vähennyspotentiaali vuoteen 2015 mennessä on arvioitu olevan htv. Esitetty vähennyspotentiaali ei ole kuitenkaan otettavissa käyttöön pelkästään luonnollisen poistuman kautta. Keskeinen tuottavuuden lisäämiskeino on sähköisten palveluiden kehittäminen. Verrattuna muihin maihin PRH on jäänyt jälkeen sähköisen asioinnin kehittämisestä. Rahoituksen näkökulmasta PRH:n suurimmat ongelmat liittyvät investointien rahoitukseen. Suurten investointien tekeminen maksuperustelain ja nettobudjetoinnin sisältämien vaatimusten vuoksi on käytännössä mahdotonta. Esimerkiksi tällä hetkellä PRH:n tärkein kehityshanke NOVUS etenee huomattavasti suunniteltua hitaammin rahoituksellisista syistä. PRH:n asema kansallisessa innovaatiojärjestelmässä ei ole näkyvä eikä keskeinen. PRH:lle ei ole ministeriön toimesta määritelty selkeää roolia innovaatiojärjestelmässä eikä PRH itse puolestaan ole aktiivisesti asemoitunut osaksi innovaatiojärjestelmää. IPR-strategian tavoite PK-yritysten IPR-osaamisen lisäämisestä on vailla omistajaa. PRH:lle kohdistuu jonkin verran näitä odotuksia, mutta edellä mainitusta täsmentämättömyydestä johtuen sen rooli on jäänyt vielä vähäiseksi. PRH:n roolia innovaatiojärjestelmässä tulee kehittää siten, että tulevaisuudessa Suomella on laaja-alainen IPR-virasto, joka pitää nykyisten palvelujen lisäksi sisällään kattavat IPR-asioiden neuvonta- ja tietopalvelut. Arvioinnin mukaan Suomessa tarvitaan toimiva kansallinen immateriaalioikeuksiin erikoistunut virasto. Nykyinen kansainvälinen ja EU-laajuinen kehitys johtaa siihen, että osa PRH:n nykyisistä tehtävistä siirtyy Suomen ulkopuolelle. Immateriaalioikeuskentän muutokset ovat kuitenkin hyvin epävarmoja ja esimerkiksi yhteisöpatentin tai vastaavien 9

12 järjestelmien toiminnallisia ja taloudellisia heijastusvaikutuksia ei pystytä tällä hetkellä luotettavasti arvioimaan. Käytännössä kansallisten suojamuotojen kysyntä on vähentynyt yritysten liiketoiminnan kansainvälistymisen myötä. Tulevaisuudessa suojauksen merkitys kuitenkin kasvaa, mutta suojausta tullaan yrityksissä käyttämään entistä luovemmalla tavalla ja yhdistelemään eri suojamuotoja toisiinsa. Palvelutoimintojen osuuden lisääntyminen yritysten toiminnassa lisää neuvontapalvelujen tarvetta, koska palvelujen suojaamiseen ei ole yhtä erityistä suojamuotoa, vaan se edellyttää eri suojamuotojen yhdistämistä. Arvioinnin yhtenä tavoitteena oli tarkastella PRH:n toimintojen alueellisia sijoitusmahdollisuuksia. IPR-palveluiden osalta toiminnan alueellistaminen ei ole mahdollista johtuen (a) palveluiden hyvin laaja-alaisista osaamisvaatimuksista, jossa ainoastaan pääkaupunkiseutu voi tarjota riittävän laaja-alaista koulutus- ja osaamispohjaa ja (b) keskeisten asiakkaiden toiminnan keskittymisestä pääkaupunkiseudulle. Sähköisen asioinnin kehittyessä rekisteripalvelut voisivat sen sijaan tarjota mahdollisuuden siirtää PRH:n toimintoja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tämä kuitenkin edellyttää että nykyiset kehityshankkeet etenevät ja sähköisen asioinnin palvelut saadaan oleellisesti nykyistä paremmalle tasolle. 10

13 1 Johdanto Arvioinnin tavoitteena on ollut arvioida Patentti- ja rekisterihallituksen keskeiset rakenteelliset, hallinnolliset ja institutionaaliset kehittämistarpeet sekä tehdä johtopäätöksiä ja suosituksia Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan rakenteiden, tehtävien sekä strategian uudistamistarpeista, erityisesti tuottavuuden parantumisen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääntymisen näkökulmasta. Arvioinnin taustalla on TEM-konsernin toimintamallin mukainen kehittäminen sekä kansallisessa IPR-strategiassa esitetyt toimenpiteet. Arviointiraportin toisessa luvussa käydään läpi arvioinninlähestymistapa, arviointikysymykset sekä arvioinnin toteutustapa. Luvut kolmesta viiteen esittävät arvioinnin keskeisiä havaintoja kunkin arviointitehtävän mukaisesti. Luvussa kolme on esitetty keskeiset havainnot Patentti ja rekisterihallituksen toiminnasta kansallisena rekisteriviranomaisena. Luvussa neljä on kuvattu immateriaalioikeuskentän muutoksia ja niiden vaikutuksia Patentti- ja rekisterihallituksen toimintaan. Tämän luvun sisältö on kirjoitettu yhteistyössä Helsingin yliopiston IPR University Centerin kanssa. Luvussa viisi on tarkasteltu PRH:a osana kansallista innovaatiojärjestelmää. Luvussa kuusi on esitetty arvioinnin johtopäätökset. Luvussa seitsemän on analysoitu ensin Patentti- ja rekisterihallituksen tulevaisuuden kehittämisvaihtoehtoja, jonka jälkeen esitetään konkreettisia suosituksia PRH:n toiminnan ja organisoinnin sekä PRH:n roolin kehittämiseksi. Arviointityötä on ohjannut työ- ja elinkeinoministeriön asettama ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut ylijohtaja Raimo Luoma, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjausryhmään on kuulunut työ- ja elinkeinoministeriöstä hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva, kaupallinen neuvos Antti Eskola, neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen sekä valtiovarainministeriöstä neuvotteleva virkamies Seija Kivinen, ja lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriöstä. Ohjausryhmän sihteerinä on toiminut hallitusneuvos Minna Tukiainen. Arvioinnin on toteuttanut Ramboll Management Consulting

14 2 Arviointitehtävä ja arvioinnin toteutustapa 2.1 Arvioinnin tehtävä ja kysymykset Arvioinnin tavoitteena on ollut muodostaa näkemys keskeisimmistä muutoshaasteista Patentti- ja rekisterihallituksen toiminalle ja siitä, kuinka hyvin Patentti- ja rekisterihallituksen toiminta ja sen tavoitteet vastaavat näihin haasteisiin kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tavoitteena on ollut arvioida Patentti- ja rekisterihallituksen keskeiset rakenteelliset, hallinnolliset ja institutionaaliset kehittämistarpeet sekä tehdä johtopäätöksiä ja suosituksia Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan rakenteiden, tehtävien sekä strategian uudistamistarpeista, erityisesti tuottavuuden parantumisen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääntymisen näkökulmasta Arviointityön lähtökohtina ovat olleet valtion tuottavuusohjelma, IPR-strategia sekä siitä annettu valtioneuvoston periaatepäätös, innovaatiostrategia sekä teollisuusoikeusalan kansainvälinen kehitys. Arvioinnin keskeiset kysymykset, joita tämän raportin luvut noudattavat, ovat: 1 Kansallinen rekisteriviranomainen: Mikä on PRH:n organisaation nykytila ja mitkä ovat sen kehittämistarpeet? Mikä on PRH:n hallinnollinen asema ja mitkä ovat sen kehittämistarpeet? Mikä on PRH:n toimintojen toimivuus asiakkaiden näkökulmasta? Miten PRH:n sähköisiä palveluita voidaan edelleen kehittää? Miten PRH pystyy vastaamaan tuottavuusohjelman tavoitteisiin? 2 Mihin suuntaan kansainvälinen immateriaalioikeuskenttä on kehittymässä? 3 Mikä on PRH:n suhde innovaatiojärjestelmän muihin toimijoihin? 2.2 Arvioinnin toteutustapa Arviointi aloitettiin kartoittamalla PRH:n toimintaa sen keskeisten toimijoiden näkökulmasta haastattelemalla kaikki PRH:n johtoryhmän sekä johtokunnan jäsenet. Johtokunnassa on edustettuina PRH:n näkökulmasta tärkeitä innovaatiojärjestelmän toimijoita. PRH:n henkilöstölle toteutettiin sähköinen kysely. Kyselyssä kartoitettiin henkilöstön näkemyksiä esimerkiksi PRH:n nykytilasta, organisaation toimivuudesta, johtamisjärjestelmästä ja tulevaisuuden haasteista. Kyselyyn vastasi yhteensä noin 200 vastaajaa ja kaikki linjat olivat edustettuina. Tämän lisäksi PRH:n luottamusmiehiä kuultiin ryhmähaastattelussa ja lisäksi keskusteltiin muutamien johtoryhmään kuulumattomien henkilöstön edustajien kanssa. 12

15 Ensimmäisen PRH:n toimintaa omasta näkökulmasta kartoittaneen haastattelukierroksen jälkeen keskusteltiin innovaatiojärjestelmän keskeisten toimijoiden ja PRH:n yhteistyökumppaneiden, kuten TE-keskusten keksintöasiamiesten, työ- ja elinkeinoministeriön, Tekesin, Sitran ja Verohallinnon edustajien kanssa. Lisäksi kuultiin myös PRH:n asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita, joihin lukeutui mm. useiden suurten suomalaisyritysten IPR-toiminnasta vastaavia henkilöitä sekä tilitoimistojen edustajia. Asiakkaille toteutettiin kolme kohdennettua ryhmähaastattelua, joissa kuultiin Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan, Elinkeinoelämän Keskusliiton immateriaalioikeuksien ryhmän ja Kansalaisyhteiskuntapoliitiikan neuvottelukunnan (KANE) näkemyksiä PRH:sta, sen haasteista, mahdollisuuksista, toiminnasta ja roolista Suomen innovaatiojärjestelmässä. Haastatteluja toteutettiin yhteensä 60. Haastateltujen lista on esitetty liitteessä 1. Useiden haastattelujen lisäksi käytössä oli myös runsaasti taustamateriaalia. Tähän lukeutuivat mm. PRH:n vuosikertomukset, talousarviot, tilinpäätöstiedot, tuottavuuslaskelmat sekä asiakastyytyväisyyskyselyt, joista kaikkia oli saatavilla useiden vuosien ajalta. Lisäksi hyödynnettiin PRH:n verkkosivuilla ollutta informaatiota. Myös kansainvälistä vertailua varten haastateltiin useita henkilöitä. Kaikista vertailuun valituista maista kuultiin vähintään yhtä keskeistä edustajaa. Vertailussa olivat Ruotsi, Tanska, Iso-Britannia, Slovakia ja Itävalta. Puhelimitse toteutettuja haastatteluja tehtiin yhteensä 8. Puhelinhaastattelujen suunnittelussa hyödynnettiin myös ko. virastojen verkkosivuilta sekä muualta verkosta löytynyttä materiaalia, joiden pohjalta lopullinen kansainvälinen vertailu koostettiin. Arvioinnin loppuvaiheessa järjestettiin kehittämisworkshop, jossa oli edustettuna hankkeen ohjausryhmä, PRH:n johtoryhmä sekä johtokunta. Workshopissa keskusteltiin arvioinnin alustavista johtopäätöksistä sekä pohdittiin erilaisten skenaarioiden haasteita ja mahdollisuuksia kehitettäessä PRH:n tulevaisuuden toimintaa

16 3 PRH:n toiminta kansallisena rekisteriviranomaisena 3.1 PRH:n organisaatio ja hallinnollinen asema Organisaation toimivuus ja tuottavuus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) perustettiin 1942 siirtämällä kauppa- ja teollisuusministeriön patenttiasiain- ja kaupparekisteriosastot uuteen keskusvirastoon. Vuonna 1995 yhdistysrekisteri ja säätiöiden rekisteröinti sekä säätiövalvonta siirrettiin oikeusministeriöstä PRH:een. PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan nettobudjetoituna keskusvirastona. Vuoden 2008 lopussa PRH:ssa työskenteli 517 henkilöä. Viraston tulot olivat MEUR 42,6 ja menot vastaavasti MEUR 49,6. Tulojen alijäämä katettiin budjettiin varatuilla määrärahoilla. PRH:n ydinpalvelut tuotetaan neljällä linjalla: yritys- ja yhteisölinjalla (YYL), patentti- ja innovaatiolinjalla (PAI), tavaramerkki- ja mallilinjalla (TML) sekä yhdistysasiat -yksikössä (YREK). Linjojen sisällä ydinpalvelut on ryhmitelty tulosyksiköiksi tulosjohtamisen, tavoitteiden määrittelyn, laskentatoimen ja seurannan toteuttamista varten. Itsenäisiä tulosyksiköitä ovat patentti- ja innovaatiolinjalla patenttiasiat sekä hyödyllisyysmalliasiat, tavaramerkki- ja mallilinjalla tavaramerkkiasiat sekä mallioikeusasiat, yritys- ja yhteisölinjalla kaupparekisteriasiat, tilinpäätös- ja säätiöasiat sekä yrityskiinnitysasiat ja yhdistysasiat -yksikössä yhdistysasiat. Linjajohtajat ovat linjojensa tulosjohtajia. PAI:n alaisuudessa toimivat patenttikirjasto ja neuvontapalvelut. Lisäksi Helsingin Arkadiankadulla Innotalossa toimiva PatRek -asiakaspalvelu palvelee asiakkaita kaikissa PRH:n toimialaan kuuluvissa asioissa. Suurinta osaa asiakkaista palvellaan PatRekissä kuitenkin yritys- ja yhteisölinjalle liittyvissä asioissa. Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö (LTY) kehittää ja markkinoi Patentti- ja rekisterihallituksen yrityksille suunnattuja tuotteita. Hallinnon tehtäviin sisältyvät henkilöstöhallinto, kansainväliset ja lakiasiat, suunnittelu ja kehittäminen, talous, tietohallinto sekä viestintä. Muita PRH:n tukitoimintoja ovat viestintä- ja yhteiskunta-asiat, pääjohtajan sihteeristö, sisäinen tarkastus sekä YT-toimikunta. PRH:n peruspalvelut ovat saatavissa ELY-keskuksissa (ent. TE-keskukset), joissa asiakkaat saavat patentteihin ja kaupparekisteriasioihin liittyviä oppaita, lomakkeita, hinnastoja ja esitteitä sekä niihin liittyvää yleisneuvontaa. Patenttineuvontaa ELY-keskuksissa tarjoavat keksintöasiamiehet. ELY-keskuksissa voi myös hoitaa yritysten rekisteröintiin liittyviä asioita ja saada rekisteritietoja. PRH:lla on yhteistyössä Keksintösäätiön ja useiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa lisäksi 12 innovaatioasiamiestä, joiden toimipiste on yliopistoissa ja korkeakouluissa. Alueellisia kaupparekisteripalveluja tarjoavat ELY-keskusten lisäksi maistraatit, verohallinto ja 14

17 uusyrityskeskukset. Maistraatit käsittelevät ja rekisteröivät asunto-osakeyhtiöiden ilmoitukset ja toimivat muissakin kaupparekisteriasioissa paikallisviranomaisena. Verohallinnon toimipisteet vastaanottavat verohallinnon ja PRH:n yhteisiä ilmoituslomakkeita ja uusyrityskeskukset tarjoavat neuvontaa ja oppaita yrittäjiksi aikoville. PRH rahoittaa näitä paikallisia palveluita. Kuva 1. PRH:n organisaatiorakenne Johtokunta Pääjohtaja Johtoryhmä Viestintä- ja yhteiskunta-asiat (5,21 htv) Pääjohtajan sihteeristö Sisäinen tarkastus YT-toimikunta Valituslautakunta (5,36 htv) Hallinto (44,29 htv) Yritys- ja yhteisölinja (145,62 htv) Patentti- ja innovaatiolinja (187,73 htv) Tavaramerkki- ja mallilinja (43,12 htv) Yhdistysasiat-yksikkö (28,44 htv) Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut (23,80 (23,80 htv) Markkinointi ja liiketoiminnot (4 htv) PatRek-asiakaspalvelu (11,32 htv) ELY-keskukset Uusyrityskeskukset Aluepalvelut Maistraatit Kauppakamarit Linjat toimivat hyvin itsenäisinä ja erillisinä yksikköinä, jotka on rakennettu niiden substanssiosaaminen ympärille. Toimintakulttuurit ovat muotoutuneet linjoilla varsin erilaisiksi ja ne heijastavat linjajohtajien toimintatapoja. Linjojen välillä ei tehdä juurikaan yhteistyötä, eikä niiden välisiä potentiaalisia synergiaetuja ole käytännössä hyödynnetty. Henkilöstön mukaan linjojen välillä ei vaihdeta kokemuksia eikä niiden sisällä tiedetä, mitä muilla linjoilla tehdään. PRH:n organisaatiota voidaankin kuvata poikkeuksellisen siilomaiseksi linjat elävät lähes omina virastoinaan

18 Ainoa arviointiaineistossa esitetty esimerkki linjojen välisen synergian hyödyntämisestä on kaupparekisteriin merkityille yrityksille lähetettävä tavaramerkkien ja mallioikeuden tietopaketti. Usein asiakkaan puolelta eri henkilöt vastaavat kuitenkin esimerkiksi patentti- ja tavaramerkkisuojauksesta, joten sama yhteyshenkilö asioi harvoin PRH:n eri linjojen kanssa. Asiakkaan näkökulmasta synergiaetuja löytyy lähinnä yrityksen perustamisvaiheessa. PRH:lla on suuri hallinto-osasto (44 htv:tä), jonka lisäksi linjojen sisälle on rakennettu vuosien varrella omaa hallintoa, mikä vahvistaa linjojen erillisyyttä ja niiden itsenäistä toimintatapaa. Vuonna 2008 hallinnollisiin tehtäviin käytettiin linjojen sisällä linjasta riippuen prosenttia työajasta. Samanaikaisesti yleishallinto aiheuttaa linjoille noin 20 % kustannusrasitteen. Hallinnosta onkin tullut paitsi liian raskas, niin myös hyvin sirpaleinen. PRH:n hallinto koostuu liian monesta erillisestä yksiköstä, joilla on omat johtajansa. PRH:n yhteinen IT-projekti (PIT) on pyrkinyt yhtenäistämään viraston IT-palveluita. Projekti on luonut mm. yhteisen help deskin ja organisoinut viraston yhteiset IT-palvelut prosessien mukaisesti. Projekti on myös uudistanut johtoryhmälle PRH:n yhteisistä IT-asioista annettavan raportoinnin käytännön. PRH:n tietopalvelut ovat tästä huolimatta käytännössä melko hajautettuja. Vaikka virastolla on olemassa sisäiseen käyttöön tarkoitettu yhteinen intranet, käyttävät linjat omalle henkilöstölleen suunnattuja, erillisiä intranettejä. PRH:n ydintoimintoja tukevat tietojärjestelmät toteutetaan ja ylläpidetään linjakohtaisesti ja ne ovat siten täysin eriytettyjä. Markkinointi- ja liiketoimintayksikön (LTY) osalta havainnot ovat ristiriitaisia ja näkemys LTY:n roolista vaihtelee ryhmittäin. PRH:n henkilöstöllä ei ole kovin tarkkaa käsitystä siitä, mitä yksikkö tekee tai tuottaako sen toiminta ylipäätään lisäarvoa linjojen toiminnan näkökulmasta. LTY:n tehtävät koetaan linjojen sisällä usein ylimääräisinä aktiviteetteina, jotka eivät kuulu viraston perustehtäviin. Rajapinta erityisesti viestinnän kanssa on hämärä. Toisaalta osa PRH:n sidosryhmistä kokee LTY:n roolin tärkeänä esimerkiksi IPR-strategian toteuttamisen kannalta. Asiakkaiden näkemyksiä PRH:n toiminnasta ja sen tuottamista palveluista käsitellään tarkemmin luvussa 4.2. Valituslautakunta käsittelee ja ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena valitukset PRH:n päätöksistä, jotka liittyvät patentteihin, malleihin, integroitujen piirien piirimalleihin, hyödyllisyysmalleihin tai tavaramerkkeihin sekä kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin ja säätiörekisteriin. Se on suhteessa PRH:een riippumaton hallintotuomioistuin, jonka puheenjohtajat kuuluvat PRH:n henkilökuntaan. Muina jäseninä toimivat valtion virkamiehet, joilla on ylempi korkeakoulututkinto ja jotka ovat perehtyneitä käsiteltävänä olevaa asiaa koskevaan lainsäädäntöön. Halutessaan asiakkaat voivat hakea muutosta valituslautakunnan päätöksiin korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 16

19 Taulukko 1. Valituslautakuntien organisointi verrokkimaissa Maa Valituslautakunta yleisesti Valituslautakunnan rahoitus Iso-Britannia Itävalta Ruotsi Slovakia Tanska Patents court, high court appeals office Itsenäinen, toimii erillään patenttivirastosta osana tuomioistuinta. Beschwerdeabteilung Toimii osana patenttivirastoa. Valituslautakunnassa työskentelevä henkilöstö periaatteessa erillinen viraston muusta henkilöstöstä. Patentbesvärsrätten, (PBR) Toimii erillään patenttivirastosta. Jäsenet Ruotsin hallituksen nimittämiä, eivät Ruotsin patenttivirastosta. Independent Appeals Division Toimii itsenäisenä osana patenttivirastoa. Danish Board of patent appeals Toimii osana patenttivirastoa. Ministerin nimittämät jäsenet eivät ole osa virastoa. Rahoitus oikeusministieriöstä. Rahoitus Itävallan patenttivirastosta. Rahoitus Ruotsin patenttivirastosta. Rahoitus Slovakian patenttivirastosta. Rahoitus Tanskan patenttivirastosta Johtamisjärjestelmän toimivuus Hallinnollisesti PRH on linjaorganisaatio (ks. Kuva 1). Pääjohtaja ja johtoryhmä vastaavat PRH:n toiminnasta ja tuloksesta. Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on vuorovaikutuksen lisääminen linjojen, yksiköiden ja ylimmän johdon välillä. Lisäksi valtioneuvosto asettaa PRH:lle johtokunnan, jonka tehtävänä on asettaa keskusviraston toiminnalle käytännön tavoitteet ja päättää toimintalinjoista. Johtokunnassa ovat edustettuina Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto, patenttiasiamiehet, työ- ja elinkeinoministeriö ja yliopistot. Edellä mainittujen jäsenten lisäksi johtokuntaan kuuluvat PRH:n ylijohtaja, pääjohtaja sekä henkilöstön edustaja. Strategialinjausten lisäksi johtokunta on ohjaus- ja valvontavastuussa asetettujen tavoitteiden toteutumisen suhteen ja sen tehtäviin kuuluu PRH:n ja sen palvelujen käyttäjien välisen yhteistyön edistäminen. Johtokunta osallistuu toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) laadintaan ja toimii sen hyväksyvänä elimenä. PRH:n johtamisjärjestelmää kuvailtiin haastatteluissa sekä PRH:n henkilöstölle tehdyssä kyselyssä autoritääriseksi (ks. Kuva 2). Autoritääristä johtamistyyliä on henkilöstön mukaan havaittavissa kaikilla linjoilla. Tämän nähtiin olevan seurausta siitä, että johtajat ovat olleet talossa pitkään ja että tämänkaltainen johtamistapa on toimistopäällikkötasolla hyväksytty. Ominaista PRH:n toiminnalle on myös päätäntävallan vahva keskittyminen ylimpään johtoon. Vaikka johtamiskulttuuri saa kritiikkiä autoritäärisyydestä ja keskustelevuuden puutteesta, henkilöstökyselyn tuloksien mukaan johtamiskulttuuria voidaan kuvata myös luotettavaksi. Vähiten johtamisjärjestelmää kuvaavat PRH:n henkilöstön mukaan ilmaisut keskusteleva, läpinäkyvä ja osallistuva. Läpinäkyvyyteen vaikuttaa linjojen itsenäisyys, mikä vähentää organisaation sisäistä tiedonkulkua

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii 1.1.2008 lähtien perustettavan työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004. Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla

Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004. Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla 31.8.2004 DN:o 250/04/04 Kauppa- ja teollisuusministeriö Viite: Kauppa- ja teollisuusministeriön kirje 24.6.2004, 6/030/2004 Asia: Alueellistamisselvitys kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 15.12. TEM/2769/02.01.02/ TULOSSOPIMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Valtion rakenteet ja konsernipalvelut kehittyvät. Seija Petrow Valtiovarainministeriö

Valtion rakenteet ja konsernipalvelut kehittyvät. Seija Petrow Valtiovarainministeriö Valtion rakenteet ja konsernipalvelut kehittyvät Seija Petrow Valtiovarainministeriö Rakennepoliittinen ohjelma Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013. Ohjelman yhtenä

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2015

Tilinpäätös vuodelta 2015 Tilinpäätös vuodelta PRH/1451/20/2016 Patentti- ja rekisterihallitus Sisällysluettelo Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1. Johdon katsaus... 3 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3. Toiminnallinen

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

PRH matkalla vuoteen 2015 miten

PRH matkalla vuoteen 2015 miten PRH matkalla vuoteen 2015 miten yhdessä eteenpäin? Sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 2011 Rauni Hagman 1 PRH:n toiminta-ajatus ja tehtävät PRH edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa

Lisätiedot

muuttuviin elinkeinoelämän ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011

muuttuviin elinkeinoelämän ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 Miten PRH vastaa muuttuviin elinkeinoelämän ja käyttäjien tarpeisiin? ii Toimitusjohtaja Jorma Turunen PRH:n sidosryhmätilaisuus 20.10.2011 Sisältöä Teknologiateollisuuden ja Suomen taloudellisesta tilanteesta

Lisätiedot

Taustaksi. Lausunto 1 (5) 12.5.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/253/03.01.01/2013

Taustaksi. Lausunto 1 (5) 12.5.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/253/03.01.01/2013 Lausunto 1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/253/03.01.01/2013 LAUSUNTO: KAUPPA- JA YHDISTYSREKISTERIN PAIKALLISVIRANOMAISVERKOSTON UUDISTAMINEN Suomen Kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012 TEM/3018/00.03.01.02/ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TILINPÄÄTÖS 31.12.2003 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS 2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 10 2.1. VAIKUTTAVUUS, TUOTTAVUUS

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 PATENTTI- JA REKISTERIHALLI- TUKSEN TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 Patentti- ja rekisterihallitus TILINPÄÄTÖS PRH/533/20/2015 2(34) SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014 Tulossopimus 20.12.2013 TEM/2067/00.03.01.02/2013 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

7.12.2010. Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010

7.12.2010. Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010 7.12.2010 Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYS PANKKI- JA VAKUUTUSALALLA 2010 Sisällys JOHDANTO... 3 PANKKIALA - YKSITYISASIAKKAAT... 4 Asiakastyytyväisyys... 4 Asiakasuskollisuus...

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta

Patentti- ja Rekisterihallitus. Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Patentti- ja Rekisterihallitus Seitsemän tulevaisuuden tavoitetta Tule ja tutustu tulevaisuuden tavoitteisiimme. PRH:n vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet on luotu yhdessä alan parhaiden asiantuntijoiden

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

<> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

VUOSIKERTOMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2010 VUOSIKERTOMUS 101001011 1010010101010 01010000100101110101 010011101010001 1000100011101001010001 000101010100101010101010101 10100100011101010100010101010010101010 110101010101010010101000101010000100101110101

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä Normihanke Seminaari 3.9.2009 lakiasiain johtaja Kari Prättälä Hallituksen politiikkariihi 24.2.2009 1. Valtio käynnistää yhteistyössä Kuntaliiton kanssa normitalkoot, joissa kartoitetaan ja pyritään poistamaan

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Käyttökokemuksia Patentti- ja rekisterihallituksessa Valtio Expo 2009 Marina Congress Center Helsinki 7.5.2009 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Lisätiedot

Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet. Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM

Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet. Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM Uudistettu asiakasneuvottelukunta on aloittanut tänä vuonna Valtiovarainministeriön asettamispäätös 6.2.2017 Asiakasneuvottelukunta

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet.

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. 22.9.2011 Promenade Research 1 Promenade Research Oy Asiantuntevin

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto. Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.fi Start-up -yritys toimijoita http://ace.aalto.fi/en/ The aim of Aalto

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Demokratian kehittäminen: taustaa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

EI JULKINEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS

EI JULKINEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS EI JULKINEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2005 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta

Toiminta-ajatus ja tehtävät. Sisältö. Strategiset tavoitteet 2011 2020. Johtokunta 2011 V U O S I K E R T O M U S Sisältö PRH:n toiminta-ajatus...2 Strategiset tavoitteet...2 Johtokunta...2 Pääjohtajan katsaus...3 Yritys- ja yhteisölinja Asiakkaat käyttivät sähköisiä palveluja vilkkaasti...4-5

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Tuottavuuskehityksen tilanne. Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi

Tuottavuuskehityksen tilanne. Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi Tuottavuuskehityksen tilanne Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle Tuottavuus = suoritteiden määrä jaettuna työpanoksen määrällä 2 Voimavarojen

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi Kolster on IPR-asiantuntija Kolster Oy Ab on teollisoikeuksiin tai laajemmin immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA TEM/TMO/SYL 24.8.2016 Mika Kotala TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS PRH:N MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1. Nykytila Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perimisistä maksuista säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi Uusi Seelanti katju.holkeri@vm.fi Tavoite 1 Haluttu työnantaja Varmistaa, että valtionhallinto on työnantajana houkutteleva hyville, sitoutuneille työntekijöille. Tavoite 2 Erinomaiset virkamiehet Luoda

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot