TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA"

Transkriptio

1 1 TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue pyytää tarjousta valtioneuvoston asetuksen 2011/339 mukaisesta mammografiaan perustuvista rintasyöpäseulontatutkimuksista. Sopimusaika on 3 vuotta + mahdollinen optio 2 vuotta (3+2vuotta). Sopimuskausi alkaa, sopimuksen allekirjoittamisesta. Option käytöstä hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen viimeistään 3 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Tarjouksen pyytäjällä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjouksessaan liitteineen antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkaansa, tarjous tullaan hylkäämään. Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta kutsutaan jatkossa tilaajaksi ja tarjouksen antajaa palveluntuottajaksi. HANKINNAN KUVAUS JA LAAJUUS Hankinnan kuvaus Tarjottuun palveluun on sisällyttävä seuraavat toimintakokonaisuudet: o seulontaan kutsuttavien naisten tietojen poiminta väestörekisteristä ikäluokittain. o henkilökohtainen kutsu kuvaukseen ja kirjallinen henkilökohtainen vastaus tutkimuksentuloksesta viimeistään kolmen viikon kuluttua kuvauksen suorittamisesta. Kutsukirjeen tulee sisältää tietoa seulonnasta, seulonnan hyödyistä ja haitoista, seulonnan toteutuksesta, seulontapaikan osoite- ja aukiolotiedot, ehdotus yksilölliseksi ajanvaraukseksi ja tiedon, miten ja milloin ehdotettua aikaa voi vaihtaa tai peruuttaa. Mahdollisuus ajanvaraukseen ja ajanvaihtoon tulee tarjota sekä puhelimitse että Internetin kautta. Puhelinpalvelun ja Internet -palvelun pitää olla asiakkaalle maksuton.

2 2 o tarvittava varmistustutkimus tulee järjestää viimeistään kolmen viikon kuluttua kuvauksesta. o kuvaus digitaalisella ajanmukaisella laitteistolla kahdesta suunnasta molemmista rinnoista. o mammografiaseulontaan perehtyneet pätevät röntgenhoitajat kuvausten suorittajiksi. o mammografiaan ja seulontamammografiaan perehtyneiden radiologian erikoislääkärien suorittama kuvien tulkinta riippumattomana kaksoisluentana. o varmistustutkimuksiin tulee kuulua myös tarvittavat diagnostiset biopsiat, myös mahdollisuus stereotaktiseen biopsiaan. Kaikista jatkohoitoon lähetettävistä on oltava patologisanatominen diagnoosi (PAD). o hoitoonohjaus sairaalaan, lähete ja digitaalinen kuvansiirto sairaalan digitaaliseen kuva-arkistoon jatkohoitoon lähetetyiltä potilailta. o raportointi seulonnan tuloksista tilaajakunnille vuosittain. Raportin tulee sisältää tiedot tutkimuksiin kutsutuista, tutkituista ja tutkimuksen tuloksista. Lisäksi raportissa tulee olla tiedot tutkittujen ohjaamisesta varmistustutkimuksiin, hoitoon ja seurantaan. o Laadunvarmistus ST-ohjeiden 3.2 mukaan (http://www.edilex.fi/stuklex/fi/lainsaadanto/saannosto/st3-2) ja 3.7 (http://www.edilex.fi/stuklex/fi/lainsaadanto/saannosto/st3-7) mukaisesti ja digitaalikuvantamiseen liittyen myös STUK:n tiedotteen 1/310/06 mukaisesti. o kuvien tallentaminen ja arkistointi palveluntuottajan arkistossa lain ja sopimuskauden ajan ja siirto sopimuskauden päätyttyä kunnan osoittamaan digitaaliseen arkistoon veloituksetta. o kunnan terveyskeskuksen pyynnöstä kuvakopio tai kuvasiirto terveyskeskuksen digitaaliseen arkistoon veloituksetta, tai terveyskeskuksesta tai sairaalasta määrätyn mammografian vertailukuviksi muuhun yksikköön. o seulontatietojen toimittaminen STUK:in ST-ohjeen 3.7 kohdan 11 mukaisesti joukkotarkastusrekisterille. Mammografiakuvaukset toteutetaan Janakkalan ja Hattulan kuntien alueilla. Tarvittaessa kuvaukset suoritetaan tilaajan osoittamissa tiloissa, minne tilaaja järjestää tietoliikenneyhteydet. Tilaaja vastaa tilojen ja tietoliikenneyhteyksien kustannuksista. Hankinnan laajuus Vuonna 2011 Janakkalassa mammografiaan kutsuttiin naista, joista tutkimuksessa kävi Varmistustutkimus tehtiin 24:lle ja lähete kirurgiseen tutkimukseen yhdeksälle naiselle.

3 3 HANKINTAMENETTELY Hattulassa mammografiaan kutsuttiin 688 naista, joista tutkimuksessa kävi 621. Varmistustutkimus tehtiin 11:lle ja lähete kirurgiseen tutkimukseen kolmelle naiselle. Edellä mainitut lukumäärät koskevat siis vuotta 2011, eivätkä ole siten tilaajaa sitovia. Todelliset seulontapalveluun kutsuttavien määrät selviävät vuosittain poimimalla ao. ikäluokat väestörekisteristä. Hankintamenettelynä on avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankintalain liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta. Hankinnasta on tallennettu hankintailmoitus HILMA-palveluun (www.hankintailmoitukset.fi) Tarjouspyyntö on julkaistu Janakkalan kunnan internetosoitteessa: Tarjousten käsittely: 1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3. Tarjousvertailu 4. Hankintapäätös Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). PALVELUNTUOTTAJAN SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Palveluntuottajan soveltuvuuden tarkistamisella selvitetään edellytykset hankinnan toteuttamisessa. Palveluntuottajan on täytettävä seuraavat vaatimukset ja toimitettava tarjouksen liitteenä pyydetyt asiakirjat/selvitykset: Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin. o selvitykset rekisteröinneistä on liitettävä tarjoukseen. Palveluntuottaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. o todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai mahdollisista veloista ja niitä koskevasta maksusuunnitelmasta on liitettävä tarjoukseen. o todistukset lakisääteisten vakuutusten ottamisesta (työeläkekassa, vakuutusyhtiöt) ja niiden maksamisesta tai mahdollisista veloista ja niitä koskevasta maksusuunnitelmasta on liitettävä tarjoukseen.

4 4 Palveluntuottajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan toteuttamiseen. o vahvistetut tilinpäätösasiakirjat edelliseltä tilikaudelta on liitettävä tarjoukseen. Palveluntuottajalla on voimassa oleva potilasvastuuvakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus. o todistukset potilasvastuuvakuutuksen ja toiminnanvastuuvakuutuksen voimassaolosta on liitettävä tarjoukseen. Palveluntuottajalla tulee olla mammografiaseulontakokemuksesta. o kirjallinen selvitys mammografiaseulontakokemuksesta kolmelta viime kalenterivuodelta suuruusluokaltaan vähintään nyt tarjottavaa väestöpohjaa vastaavasta väestöstä. Janakkalan ja Hattulan yhteinen asukasluku oli Palveluntuottajan henkilöstöllä tulee olla riittävä kokemus. o Mammografiakuvaajien ja kuvien tulkitsijoiden koulutus- ja pätevyysvaatimus on Säteilyturvakeskuksen ST 3.2. mukainen. Palveluntuottajan tulee antaa selvitys röntgenhoitajien ja radiologien koulutuksesta sekä seulontatyökokemuksesta tarjouspyynnön liitelomakkeella 2. Em. henkilöstöryhmillä tulee olla keskimäärin vähintään kolmen vuoden kokemus seulonnoista. Tilaaja voi tarvittaessa pyytää todistukset koulutuksesta ja seulontatyökokemuksesta nähtäväksi. Palveluntuottajalla tulee olla käytössä laadunhallintajärjestelmä. o Selvitys/todistus laadunhallintajärjestelmästä on liitettävä tarjoukseen. Tutkimuslaitteiden tulee täyttää Säteilyturvakeskuksen ST 3.2. ohjeen mukaiset vaatimukset. o Selvitys vaatimusten täyttymisestä on liitettävä tarjoukseen. Pyydetyt todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä lukien. Vaadittujen todistusten ja selvitysten puuttuminen voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Tarjouspyynnön liitteenä 1 on tarjouksen liiteluettelo, joka tulee täyttää.

5 5 TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS HINNAN ILMOITTAMINEN VALINTAPERUSTE ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tarjouspyynnön vaatimusten täyttyminen tarkistetaan niiden palveluntuottajien osalta, jotka täyttävät soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus edellyttää, että tarjous on tehty tämän tarjouspyynnön mukaisessa muodossa ja kaikki pyydetyt tiedot on ilmoitettu, pyydetyt todistukset ja selvitykset on liitetty tarjoukseen sekä liitetiedostot täytetty vaaditulla tavalla. Tarjouksen hinnoittelu tehdään tarjouspyynnön liitteeseen yksi. Hinta on ilmoitettava euroina (ALV 0 %). Hinnan tulee sisältää seulonnan lisäksi mahdolliset jatkotutkimukset ja hoitoon lähettämisen. Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena on halvin hinta. Vertailuhinta on tarjouspyynnön liitteessä yksi ilmoitettu tutkimuskohtainen kokonaishinta. Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen teon jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto asiansa käsittelyyn liittyvistä hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen/yhteisön toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi tai asianosaisjulkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjouksen tai tarjousten valintaperusteet, hinnat ja muu sisältö siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa tulevat julkisiksi. Tältä osin tarjoajia pyydetään kuitenkin huomioimaan, että muiden tarjoajien tarjousasiakirjat tulevat asianosaisjulkisiksi vain siltä osin kuin ne vaikuttavat tarjoajan asian käsittelyyn. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammatti-salaisuuden piiriin. Tämän jälkeen tehdään erillisen päätös mahdollisesta salassapidosta. SOPIMUSEHDOT JA TARJOUSPYYNNÖN MUUT EHDOT Hankinnassa noudatetaan ensisijaisesti tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia ehtoja. Toissijaisesti noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 PALVELUT).

6 6 Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä. Pidätetään oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos yhtään tarjousta ei ole hyväksytty. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos saadaan vain yksi hyväksyttävissä oleva tarjous tai jos ostajan käytössä olevat rahat eivät riitä hankinnan toteuttamiseen. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua tai jos toimintaympäristössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella tarjouspyyntö ei ole omiaan tuottamaan tarkoituksenmukaista ratkaisua. Muulta osin pidätetään oikeus keskeyttää hankinta muissa lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia ostajalta korvausta tarjouksen tekemisestä. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyihin ehtoihin, myös mahdollisten alihankkijoidensa osalta. Hankintayksiköillä on oikeuskäytännössä katsottu olevan velvollisuus hylätä tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia tai eivät täytä tarjouspyynnön mukaisia ehtoja sekä tarjoukset, jotka eivät ole saapuneet määräaikaan mennessä. Asiakirjojen pätevyysjärjestys: 1. Sopimus 2. Sopimuksen liitteet 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 PALVELUT) 5. Tarjous liitteineen Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja palveluntuottajan välille. Hankintapäätös tai muu vastaus ei ole oikeustoimilain tarkoittama tarjouksen ehdoton hyväksyminen, vaan sopimus syntyy sopimusasiakirjan allekirjoituksella, joka tehdään, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus tilaajan ja palveluntuottajan välillä katsotaan syntyneeksi vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus. Tarjoajan ei tule liittää tarjoukseensa mitään omia ehtoja. Sopimusvelvoitteiden täyttämisessä todetut puutteet ratkaistaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisin neuvotteluin, joissa pyritään sopimaan välittömästä virheen oikaisemisesta, yhteisesti hyväksytystä sopimuksen tulkinnasta sekä osoitetun vahingon korvaamisesta toiselle sopimusosapuolelle. Sopimusosapuolet eivät kuitenkaan vastaa välillisistä vahingoista.

7 7 Jos edellä mainituilla puutteellisuuksilla on niiden kohteeksi joutuneelle osapuolelle oleellinen merkitys, eikä edellä mainituissa neuvotteluissa päästä sopimukseen, on puutteellisuuksien kohteeksi joutunut sopimusosapuoli oikeutettu purkamaan sopimus välittömästi sekä saamaan toiselta sopimusosapuolelta korvaus sopimuksen purkautumisesta aiheutuneesta vahingosta. Sopimusosapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopimusosapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan, eikä kohtuullisessa ajassa (14 päivää) korjaa laiminlyöntejään reklamaatiosta huolimatta. Osapuolella on oikeus purkaa sopimus myös, jos sopimuksen jatkamista on sopimusrikkomuksen luonne huomioon ottaen pidettävä toisen osapuolen kannalta kohtuuttomana. Olennaiseksi sopimusrikkomukseksi katsotaan ohjeiden noudattamatta jättäminen tai toistuvat perustellut valitukset palveluntuottajan toiminnasta. Lisäksi olennaiseksi sopimusrikkomukseksi katsotaan salassapito-ohjeiden laiminlyönti. Kummallakin sopimusosapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttyminen ylivoimaisen esteen vuoksi tulee mahdottomaksi tai viivästyy oleellisesti. Jos palveluntuottaja joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava toiselle sopimusosapuolelle kirjallisesti ja purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen perusteet. Edellä mainittuihin vahinkojen korvaamisiin ei ole velvollisuutta, mikäli julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (JYSE 2009 PALVELUT) mukainen vapauttamisperuste (force majeure) on estänyt sopimusvelvoitteiden täyttämisen. Riitatilanteissa oikeuspaikkana on tilaajan kotipaikkaa lähinnä oleva käräjäoikeus. Mahdollisista sopimusmuutoksista neuvotellaan osapuolten kesken ja niistä sovitaan kirjallisesti. Lisäys tai muutos sopimukseen on sitova vain, jos siitä on sovittu kirjallisesti. Mikäli sopimuksen syntyminen viivästyy palveluntuottajasta aiheutuvista syistä (mm. sopimusehtojen täyttämisen puutteet), on ostajalla oikeus hylätä annettu tarjous ja tehdä hankinnasta uusi hankintapäätös. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA ALIHANKINTA Palveluntuottajalla ei ole oikeutta ilman tilaajan kirjallista suostumusta osaksikaan siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Tämä ei kuitenkaan estä palveluntuottajaa käyttämästä alihankkijoita. Alihankkijoiden käytöstä on kuitenkin aina sovittava etukäteen tilaajan kanssa kirjallisesti. Sopimusta

8 8 ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toiselta osapuolelta etukäteen saatua kirjallista lupaa. HINNAT JA HINNOITTELUMEKANISMI SEKÄ HINNANMUUTOKSET Hinnoittelun on kaikilta osin sisällettävä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt ehdot, ominaisuudet ja kustannukset. Mitään muita kuin tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa mainittuja maksuja ja veloituksia ei sopimuskaudella hyväksytä. Laskutuslisiä, toimistokuluja yms. lisiä ei hyväksytä. Tarjoajan tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa ilmoittama hinta on kiinteä. Hintavaraumia ei hyväksytä. Hinta tulee ilmoittaa arvonlisäverottomana (ALV 0 %). Hinta ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteellä 1. Hintojen tulee olla kiinteät saakka. Kahden ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen olevista hinnoista palveluntuottaja voi esittää hinnantarkistusta. Seuraavan vuoden alussa voimaan tulevista hinnanmuutoksista tulee esittää neuvottelupyyntö viimeistään edellisen vuoden elokuussa. Hinnanmuutoksista tulee esittää kirjallinen selvitys, josta ilmenee hinnanmuutostarve sekä selvitys kokonaiskustannusten noususta toimialalla. Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä hinnankorotusesityksen sopimuskauden aikana, mikäli korotusesitystä ei ole perusteltu eikä se perustu todellisiin kustannusten muutoksiin. Uudet hinnat tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Mikäli hinnoista ei pystytä sopimaan, sopimus purkautuu tai optiota ei käytetä. LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN Palveluntuottajan on toimittava voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa tältä osin koko tarjouksestaan ja sen mukaisesta toiminnasta, mukaan lukien mahdollisista alihankkijoistaan. SALASSAPITOVELVOLLISUUS JA TIETOSUOJA MAKSUEHTO JA VIIVÄSTYSKORKO Tämän tarjouspyynnön mukaista toimintaa soveltuvin osin sitoo laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), julkisuuslaki (621/1999), henkilötietolaki (523/1999) ja muu lainsäädäntö. Erityisesti palvelun tuottajan on huolehdittava salassa pidettävien asioiden hoidosta ja vaitiolovelvollisuudesta. Maksuehto on 21 päivää netto. Lyhyempää maksuehtoa ei hyväksytä, pidemmästä ei tarjousvertailussa hyvitetä.

9 9 Viivästyskorko saa olla korkeintaan korkolain mukainen viivästyskorko. Suurempaa viivästyskorkoa ei hyväksytä, pienemmästä ei tarjousvertailussa hyvitetä. LASKUTUS Maksut suoritetaan laskua vastaan, kun palvelu on hyväksytysti vastaanotettu. Laskujen on sisällöltään täytettävä arvonlisäverolain vaatimukset. Kaikki laskutettavat kustannukset perustuvat tarjouspyyntöön liitteineen ja annettuun tarjoukseen liitteineen. Laskutuslisiä, toimistokuluja yms. kustannuksia ei hyväksytä. TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET VASTAUSAIKA Tarjouspyyntöön ja sen sisältöön liittyvät kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen Kysymys/kysymysten on oltava perillä viimeistään klo mennessä. Viestin aiheeksi on merkittävä Kysymykset mammografia. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan seuraavassa Internet-osoitteessa viimeistään kuusi (6) päivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista: Sivulla on tiedosto Vastaukset mammografiapalveluita koskevan tarjouskilpailun kysymyksiin. Jos tarjoaja on vähänkin epävarma jostain tarjouspyynnön ja sen liitteiden kohdasta, kannattaa tarjoajan ehdottomasti esittää asiasta kysymys sen sijaan, että tarjoaja tekee itse oletuksen siitä, mitä kyseinen kohta mahdollisesti tarkoittaa, jolloin vaarana on esimerkiksi se, että tarjoajan tarjous joudutaan hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena. Palveluntuottajan tulee joka tapauksessa käydä lukemassa yllä mainittu www-sivu kuusi päivää ennen tarjouksen jättämistä, koska sivulla on saatettu tarkentaa tarjouspyyntöön liittyviä asioita viran puolesta. Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata palveluntuottajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Tarjoukset liitteineen on jätettävä klo mennessä.

10 10 Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään kuusi (6) kuukautta em. päivästä lukien. Tarjous tulee tehdä suomen kielellä ja tarjouskilpailuun liittyvä asiointi huomioidaan vain suomen kielellä esitettynä ja kirjoitettuna. VASTAUSOSOITE Janakkalan kunta Talous- ja hallintopäällikkö Mauno Matikainen Juttilantie 1, Turenki Kuoreen merkintä Mammografiaseulonnat. HANKINTAPÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava sähköinen yhteystieto (sähköpostiosoite) johon hankintayksikkö voi lähettää päätöksen tiedoksi. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Janakkalassa Janakkalan kunnan perusturvalautakunnan terveysjaoston puolesta Matti Valtonen Perusturvajohtaja TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITE 1: Yhteystieto-, hinnoittelu-, alihankinta- ja liiteluettelolomake LIITE 2: Henkilötietolomake

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN

VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN 1 (8) VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN HANKINNAN KOHDE Seutukeskus Oy Häme pyytää Hattulan kunnan (www.hattula.fi) ja Janakkalan kunnan (www.janakkala.fi) toimeksiannosta tarjoustanne vakuutusten

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 1 (23) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 2 (23) Seutukeskus Oy Häme (http://www.seutukeskus.net) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013 1(8) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 Tarjouspyyntö koskee tilintarkastuksen suorittamista Janakkalan kunnalle kuntalain 9. luvun ( :t

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015 1 KONETYÖPALVELUT TALVIHOITOTÖISTÄ 2015-2017 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aikaperusteisten talvikunnossapitotöiden suorittamisesta.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET 1 (36) Tarjouspyynnön liite numero 1 Sopimusosapuolet Myyjä [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] (myöhemmin myyjä/palveluntuottaja/tuottaja/toimittaja/toimeksisaaja) Ostaja

Lisätiedot