VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN"

Transkriptio

1 1 (8) VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN HANKINNAN KOHDE Seutukeskus Oy Häme pyytää Hattulan kunnan (www.hattula.fi) ja Janakkalan kunnan (www.janakkala.fi) toimeksiannosta tarjoustanne vakuutusten kilpailuttamisprosessin hoitamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimustoimittajaksi valitaan yksi (1) toimittaja, joka hoitaa sekä Hattulan kunnan että Janakkalan kunnan vakuutusten kilpailuttamisprosessin. Ostajalla on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjouksessaan liitteineen antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkaansa, tarjous tullaan hylkäämään. Hattulan kunta ja Janakkalan kunta kilpailuttavat vakuutusyhtiöt neljäksi (4) vuodeksi. Tällä hetkellä vakuutukset hoitaa Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja sopimukset ovat voimassa saakka. Hankinnan kohde on vakuutusten kilpailuttamisprosessin hoitaminen vuosien vakuutusten osalta. Hattulan kunnan osalta vakuutusten kilpailuttamisprosessin hoitaminen koskee kunnan lisäksi Hattula-Kiinteistöt Oy:tä. Janakkalan kunnan osalta vakuutusten kilpailuttamisprosessin hoitaminen koskee kunnan lisäksi Janakkalan Vesi -liikelaitosta, Janakkalan Asunnot Oy:tä, Janakkalan Teollisuusalueet Oy:tä ja Janakkalan Palvelutalosäätiötä. Vakuutusten kilpailuttamisprosessin hoitamiseen kuuluvat seuraavat asiat: - tarvittavien tietojen kokoaminen/olemassa olevien tietojen päivittäminen kuntien ja muiden yhteisöjen kiinteistöistä - kuntien ja muiden yhteisöjen vakuutusten/riskien selvittäminen - vakuutustarpeen selvittäminen ja täsmentäminen yhdessä kuntien ja muiden yhteisöjen edustajien kanssa - tarjouspyynnön laatiminen yhteistyössä kuntien ja muiden yhteisöjen edustajien kanssa - tarvittavat hankintailmoitukset (varsinainen vakuutusten kilpailuttaminen on todennäköisesti EU-kynnysarvon ylittävä hankinta) - tarvittava asiakirjahallinto kilpailuttamisprosessin osalta - tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen - tarjousvertailun tekeminen ja ehdotuksen laatiminen kuntien edustajille (sisältäen hankintalain mukaisen vertailun ja perustellun päätösesityksen) siten, että kilpailutetut vakuutukset saadaan voimaan alkaen Liitteessä numero 1 on taustatietoja Hattulan kunnan ja Janakkalan kunnan vakuutuksiin liittyen.

2 2 (8) Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, joten hankinnassa ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista (348/2007). SOPIMUSEHDOT JA TARJOUSPYYNNÖN MUUT EHDOT Hankinnassa noudatetaan ensisijaisesti tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia ehtoja. Toissijaisesti noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 PALVE- LUT), vaikka hankinnassa ei sovelletakaan lakia julkisista hankinnoista. Pidätetään oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos yhtään tarjousta ei ole hyväksytty. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos ostajan käytössä olevat rahat eivät riitä hankinnan toteuttamiseen. Toimittajalla ei ole oikeutta vaatia ostajalta korvausta tarjouksen tekemisestä. Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyihin ehtoihin. Asiakirjojen pätevyysjärjestys: 1. Sopimus 2. Sopimuksen liitteet 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 PALVELUT) 5. Tarjous liitteineen (tarjouksessa annetut tiedot tulevat osaksi sopimusta) Sopimus laaditaan ostajan sopimuspohjalle. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta ostajan ja toimittajan välille. Sopimus ostajan ja valitun toimittajan välillä katsotaan syntyneeksi vasta, kun hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus. Tarjoajan ei tule liittää tarjoukseensa mitään omia ehtoja. Sopimusvelvoitteiden täyttämisessä todetut puutteet ratkaistaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisin neuvotteluin, joissa pyritään sopimaan välittömästä virheen oikaisemisesta, yhteisesti hyväksytystä sopimuksen tulkinnasta sekä osoitetun vahingon korvaamisesta toiselle sopimusosapuolelle. Sopimusosapuolet eivät kuitenkaan vastaa välillisistä vahingoista. Jos edellä mainituilla puutteellisuuksilla on niiden kohteeksi joutuneelle osapuolelle oleellinen merkitys, eikä edellä mainituissa neuvotteluissa päästä sopimukseen, on puutteellisuuksien kohteeksi joutunut sopimusosapuoli oikeutettu purkamaan sopimuksen välittömästi sekä saamaan toiselta sopimusosapuolelta korvauksen sopimuksen purkautumisesta aiheutuneesta vahingosta enintään kahden (2) kuukauden ajalta. Edellä mainittuihin vahinkojen korvaamisiin ei ole velvollisuutta, mikäli julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (JYSE 2009 PALVELUT) mukainen vapauttamisperuste (force majeure) on estänyt sopimusvelvoitteiden täyttämisen. Mahdollisista sopimusmuutoksista neuvotellaan osapuolten kesken ja niistä sovitaan kirjallisesti. Lisäys tai muutos sopimukseen on sitova vain, jos siitä on sovittu kirjallisesti.

3 3 (8) HINTA JA HINNOITTELU MAKSUEHTO JA LASKUTUS SOVELTUVUUSPERUSTEET Mikäli sopimuksen syntyminen viivästyy toimittajasta aiheutuvista syistä (mm. sopimusehtojen täyttämisen puutteet), on ostajalla oikeus hylätä annettu tarjous ja tehdä hankinnasta uusi hankintapäätös. Tarjous ja tarjouksen hinnoittelu tehdään tarjous- ja hinnoittelulomakkeelle (liite numero 2). Hinnan tulee olla kiinteä maksu kilpailuttamisprosessin hoitamisesta, joten sitä ei saa sitoa vakuutussummiin tai muihin muuttuviin tekijöihin. Hintaan tulee sisältyä kaksi (2) kokousta Hattulan kunnassa kaikkine kuluineen ja kaksi (2) kokousta Janakkalan kunnassa kaikkine kuluineen. Mikäli valitun toimittajan tulee osallistua useampaan kuin kahteen (2) kokoukseen per kunta, voi niistä matkoista veloittaa verohallinnon hyväksymän kilometrikorvauksen ja mahdolliset päivärahat, mutta ei mitään muita korvauksia (esimerkiksi työvoimakustannuksia). Muut hankinnan kohteen mukaisen työn suorittamiseen liittyvät matkakustannukset ja päivärahat sisältyvät tarjottuun kiinteään kokonaishintaan. Maksuehto on 21 päivää netto. Viivästyskorko saa olla korkeintaan korkolain mukainen viivästyskorko. Laskutus hyväksytyn toimeksiannon jälkeen. Laskun/laskujen on sisällöltään täytettävä voimassa olevan arvonlisäverolain vaatimukset. Mitään muita kustannuksia kuin kiinteä tarjottu hinta ei voi laskuttaa, ellei siitä ole erikseen sovittu Hattulan kunnan osalta kunnan talousjohtajan kanssa ja Janakkalan kunnan osalta kunnan talousjohtajan kanssa. Tarjoajan tulee täyttää seuraavat soveltuvuusehdot: 1. Tarjoajayhteisöä tai sen johtohenkilöä taikka edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta. 2. Tarjoajalla on oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa; tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin. Tarjouksen liitteenä on toimitettava ote kaupparekisteristä, joka ei saa olla kahta (2) kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä lukien. 3. Tarjoaja on suorittanut veronsa, sosiaaliturvamaksunsa ja eläkemaksunsa, ja suoriutuu muista vastaavista yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Rästissä olevat maksut aiheuttavat hylkäämismahdollisuuden. Tarjouksen liitteenä on toimitettava verovelkatodistus, joka ei saa olla kahta (2) kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä lukien. Tarjouksen liitteenä on toimitettava todistus maksetuista työeläkemaksuista, joka ei saa olla kahta (2) kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä lukien. 4. Tarjoajalla tulee olla riittävästi kokemusta julkishallinnon vakuutusten kilpailuttamisesta vuosina Riittävänä kokemuksena pidetään vähintään kolmen (3) julkishallinnon vakuutusten kilpailuttamisprosessin hoitamista em. vuosien aikana. Tarjoajan on pyydettäessä yhden (1) viikon sisällä toimitettava luettelo referenssikilpailutuksista yhteyshenkilöineen vuosilta 2009.

4 4 (8) HANKINTAPÄÄTÖKSEN PERUSTEET 5. Tarjoajayhteisön on oltava riippumaton vakuutusyhtiöihin nähden. Tarjouksen liitteenä on toimitettava selvitys tarjoajayhteisön riippumattomuudesta vakuutusyhtiöihin nähden (sisältäen yleisselvityksen riippumattomuudesta, omistuspohjaselvityksen ja kirjallisen vakuutuksen riippumattomuudesta). Hankintapäätöksen perusteet ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat: - Kokonaishinta - Tarjoajan palvelutiimin koulutus sekä kokemus julkishallinnon vakuutusten kilpailuttamisesta vuosina 2009 Hankintapäätöksen ja sopimuksen tekevät Hattulan kunta ja Janakkalan kunta. TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET TARJOUKSEN ANTAMINEN VASTAUSAIKA Tarjouspyyntöön ja sen sisältöön liittyvät kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen Kysymys/kysymykset on oltava perillä viimeistään 4.6. klo 9.00 mennessä. Viestin aiheeksi on merkittävä Kysymykset vakuutusten kilpailuttamisprosessin hoitamisesta. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan seuraavassa Internet-osoitteessa (viimeistään kuusi (6) päivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista): Tarjoajan on joka tapauksessa käytävä lukemassa ja tarkistamassa kyseinen Internet-sivu kuusi (6) päivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista. Jos tarjoaja on vähänkin epävarma jostain tarjouspyynnön liitteineen kohdasta, kannattaa tarjoajan ehdottomasti esittää asiasta kysymys sen sijaan, että tarjoaja tekee itse oletuksen siitä, mitä kyseinen kohta mahdollisesti tarkoittaa, jolloin vaarana on esimerkiksi se, että tarjoajan tarjous joudutaan hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena. Tarjous tehdään tarjous- ja hinnoittelulomakkeella (liite numero 2). Tarjouksen liitteineen tulee olla virallisesti allekirjoituksella/-kirjoituksilla vahvistettu. Tarjoaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/tarjouksen ovat allekirjoittaneet toimivaltaiset henkilöt. Tarjoukset liitteineen on jätettävä klo 9.00 mennessä. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään neljä (4) kuukautta em. päivästä lukien.

5 VASTAUSOSOITE 5 (8) Tarjous (eli tarjous- ja hinnoittelulomake) liitteineen tulee palauttaa sähköpostitse alla olevaan sähköpostiosoitteeseen (viestin aiheeksi on merkittävä Tarjous vakuutusten kilpailuttamisprosessin hoitamisesta ). sähköposti: PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Hämeenlinnassa SEUTUKESKUS OY HÄME puolesta TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET Mika Kantola toimitusjohtaja LIITE 1 LIITE 2 Taustatietoja vakuutuksiin liittyen Tarjous- ja hinnoittelulomake

6 TAUSTATIETOJA VAKUUTUKSIIN LIITTYEN Hattulan kunta Kunnan asukasluku (tilinpäätös 2011): asukasta 6 (8) LIITE 1 Kunnan ja muiden yhteisöjen työntekijöiden lukumäärä: vakinaiset 391 henkilöä (talousarvio 402 henkilöä) + määräaikaiset 47 henkilöä + sijaiset 44 henkilöä + työllistetyt/oppisopimuskoul. 20 henkilöä = 502 henkilöä Kunnan luottamushenkilöiden lukumäärä: 107 henkilöä Vakuutettavien kiinteistöjen lukumäärä: 39 omaa rakennusta (kokonaispinta-ala m 2, vuoden 2013 aikana voi tapahtua muutoksia), vuokrattua tilaa yhteensä m 2 Vakuutettavan maa- ja metsäomaisuuden määrä: peltoa noin 59 ha, metsää noin 476 ha, hoidettavia kaavateitä 58 km, kevyen liikenteen väyliä 10 km, leikkipuistoja 14 kpl, rakennettuja puistoja ja suojaviheriöitä 24 ha, hoidossa olevia kenttiä 15 kpl, uimarantoja 5 kpl, vuokrattavia venepaikkoja 85 kpl Vakuutettavien ajoneuvojen lukumäärä: 30 ajoneuvoa (mukaan luettuna peräkärryt ja ei-rekisterissä olevat ajoneuvot) Vakuutettavien taide-esineiden tms. lukumäärä: 134 kpl sijoitettuna eri yksiköihin ja toimipisteisiin (tilinpäätöksen 2011 kirjanpitoarvo yhteensä ,61 euroa, yksittäinen arvokkain teos ,55 euroa) Janakkalan kunta Kunnan asukasluku (tilinpäätös 2011): asukasta Kunnan ja muiden yhteisöjen työntekijöiden lukumäärä: henkilöä (Janakkalan kunta) + 15 henkilöä (Janakkalan Vesi -liikelaitos) + 3 henkilöä (Janakkalan Asunnot Oy) + 2 henkilöä (Janakkalan Teollisuusalueet Oy) = henkilöä Kunnan luottamushenkilöiden lukumäärä: 43 henkilöä (valtuutettujen lukumäärä) Vakuutettavien kiinteistöjen lukumäärä: 66 kpl Vakuutettavien ajoneuvojen lukumäärä: 55 kpl (luettelo alla) Vakuutettavien taide-esineiden tms. lukumäärä: 246 kpl Vakuutettavien museoesineiden lukumäärä: noin 200 kpl Janakkalan kunta: - lakisääteinen tapaturmavakuutus - vapaaehtoinen työnantajan vakuutus omaishoitajat - vapaaehtoinen työnantajan vakuutus kuntouttava työtoiminta - kunnan omaisuus (kiinteistöt + irtaimisto), metsät, vastuuvakuutus, kuntalaisen tapaturmavakuutus, kunnan työntekijöiden matkavakuutus - terveysaseman koneet ja laitteet - omaisuus eri paikoissa Janakkalassa - taide-esineet ja Ida Ahlbergin museoesineet

7 - kunta: o 14 kpl perävaunuja o 2 kpl kuorma-autoja o 9 kpl moottorityökoneita o 5 kpl pakettiautoja o 4 kpl henkilöautoja - kunta/konepalvelut: o 2 kpl traktoreita o 6 kpl henkilöautoja o 1 kpl moottorityökone o 3 kpl moottorikelkkoja - kunta/perusturva, työpaja: o 1 kpl pakettiauto Janakkalan Vesi -liikelaitos: - omaisuus- ja jouduttamiskuluvakuutus - 5 kpl pakettiautoja - 3 kpl perävaunuja Janakkalan Asunnot Oy: - lakisääteinen tapaturmavakuutus - hallinnon vastuuvakuutus - kiinteistövakuutus - toimiston irtain + matkatavaravakuutus Janakkalan Teollisuusalueet Oy: - lakisääteinen tapaturmavakuutus - omaisuus, vastuu, oikeusturva, hallinnon vastuu - sokeritehtaan kiinteistö ja omaisuus 7 (8) Janakkalan Palvelutalosäätiö: - lakisääteinen tapaturmavakuutus - potilasvakuutus - omaisuus (kiinteistö + irtaimisto), oikeusturva, vuokratulonmenetys, henkilövakuutus (palkattomat työntekijät)

8 TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 8 (8) LIITE 2 Tarjous ja tarjouksen hinnoittelu tehdään tarjous- ja hinnoittelulomakkeelle, jonka saa seuraavasta Internet-osoitteesta:

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 1 (23) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 2 (23) Seutukeskus Oy Häme (http://www.seutukeskus.net) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot